மீமாம்ஸாபாதுகா அந்யப்ரமாணகத்வநிராஸாதிகரணம்

ஶ்ரீமத்வேதாந்தாசார்யவிரசிதா

மீமாம்ஸாபாதுகா

மீமாம்ஸாபாதுகா அந்யப்ரமாணகத்வநிராஸாதிகரணம்

தர்மஸ்தத்தத்க்ரியாதி ஶ்ருதமிதமிஹ கல்வஸ்மதாத்யக்ஷவேத்யம் தஸ்மாச்சாஸ்த்ரைகமாநஸ்ஸ கதமிதி யதி ஸ்தூலமேதச்சலத்வாத் । தர்மாக்யாநம் க்ரியாதௌ த்ருதிஜநகதயா ஸா ச நாத்யக்ஷவேத்யா துர்தர்ஶார்தோபதேஶாந்நிகமஸபலதா தேந ஸத்ஸூத்ரஸாத்யா || ௯௩ ||

தர்மே ப்ரத்யக்ஷதோக்திர்பவதி ச ஸுகமா ஸித்தஸாத்யாநுவ்ருத்தா ஸத்ஸூத்ரம் ஸாத்யமாத்ரப்ரவணமிதி ச தே கல்பநா நிஷ்ப்ரமாணா । ஜ்ஞாநம் தஸ்யோபதேஶஸ்த்விதி ச ஸமமிதம் த்விப்ரகாரேऽபி தர்மே ஸர்வம் தாத்பர்யவ்ருத்த்யா ஸுகடிதமிஹ ந: பஶ்யதாம் வ்ருத்திகாரம் || ௯௪ ||

தர்மம் ஜிஜ்ஞாஸமாநே பவப்ருதி கரணாயத்தபோதே ப்ரஸித்தே தஸ்யாத்யக்ஷஸ்ஸ நேதி ப்ரதயிதுமுதிதம் லௌகிகாத்யக்ஷலக்ஷ்ம । நோ சேத்பஶ்யத்யசக்ஷு:ப்ரப்ருதிபஹுவிதஶ்ருத்யநீகாவமர்தைர்லுண்டாகீ ஹந்த லோகாயதகதிரக்ருணா ருத்யதாம் சோதநாப்ய: || ௯௫ ||

ஆத்மா தேஹாக்ஷபுத்திப்ரப்ருதிஸமதிகோ தர்மசிந்தாதிக்ருத்யை நிர்த்தார்யஸ்த்வந்யதா சேத்ஸுரகுருஸயஸ்வைரஜல்பாஸ்ஸ்வதேரந் । இத்தம் நிஶ்சித்ய ஸூத்ரே வ்யதிகரணவிபக்த்யாதிபிஸ்தத்ததர்தவ்யாவ்ருத்தோ தர்மகர்தா ததுசிதபலபுக்ஸூசிதஸ்ஸூத்ரகாரை: || ௯௬ ||

அந்யைராத்மாவஸாயே பவதி விபலதா தத்ர வேதாந்தவாசாம் நோ சேத்தேஹாதிதோऽந்யஸ்ஸ கதமிஹ மதஶ்ஶ்ரூயதாம் ஸாவதாநம் । யத்யந்யைரஸ்ய போதோ பவது விஶததாவாப்திராம்நாயவாக்யைஸ்தைரேவாஸ்யாவஸாயே பரமிஹ கதிதஸ்தர்கதோऽநுக்ரஹஸ்ஸ்யாத் || ௯௭ ||

பாடே சார்தே ச பேதம் விதததி கதிசித்வ்ருத்திகாராநுஶிஷ்டாஸ்ஸ்யாதத்ராதிப்ரஸக்தி: க இஹ நிபுண இத்யேததப்யத்ர சிந்த்யம் । ப்ரக்யாதோ வ்ருத்திகாரோ முநிரந்ருதமஸௌ வ்யாசகாரேதி மந்தம் பாதே ஸத்யாந்யபர்யம் க்வசிதிதி து மதிர்மத்ஸராதங்கமுக்தா ||। ௯௮ ||

பாடாதத்ரௌபவர்ஷாதநுபசிதபலா ஹ்யந்யதா பாட்யக்ல்ருப்திஸ்ஸ்வச்சந்தஸ்த்வாத்தஸாரோ விஷயவிஷயிவத்ஸம்ப்ரயோகோக்திலப்ய: । யத்வ்ருத்தம் பூர்வவாக்யே ந படிதமத ச ந்யாஸி தத்வ்ருத்தமந்யத்பாடஶ்சார்ஷோ ந பேத்தும் க்ஷம இதி விதுஷாம் வ்ருத்திகாரோऽநுவர்த்ய: || ௯௯ ||

வ்ருத்தௌ ஷட் சேத்ப்ரமாணாந்யகணிஷத ந ஸா மாநஸம்க்யா ததஸ்ஸ்யாத்த்யக்தம் ஷஷ்டம் ச கைஶ்சித்பவதி ச பலிநீ கோபலீவர்தநீதி: । தர்மே மாநாந்தராணாம் கதிமிஹ நுததோ நாத்ர ஸம்க்யாபிஸந்திர்மாநாநி த்ரீணி ஶோத்யாந்யமநுத ச மநு: ப்ரேப்ஸதாம் தர்மஸித்திம் || ௧௦௦ ||

ப்ரத்யக்ஷாதிர்ந ஹேதுர்ஜிநஸுகதமுகை: கல்பிதாநாம் கதாநாமித்யேதத்ஸித்தமத்ர ஶ்ருதிரபி ந ஹி தந்மூலமூஹ்யம் விரோதாத் । இத்யப்யேதத்விரோதாதிகரணவிதிதம் தேந மோஹாதிரந்யைரந்யைர்பாதோபரோதௌ ந து நிகமகிராமித்யுபக்ராந்தஸித்தி: || ௧௦௧ ||

நந்வேவம் க்வாபி ராமாயணபரிபடிதா யுக்தயஷ்பட் கதம் ஸ்யுர்மந்வாதேஸ்த்ரித்வவாதோऽப்யத பவது பரம் ந்யூநஸம்க்யாநிவ்ருத்த்யை । மைவம் தத்தத்விஶேஷை: ப்ருதகநுபடிதைரர்தவைஶத்யஸித்த்யை மாநைஸ்தத்தத்விஶேஷாஸ்ஸஹ பரிபடிதாஸ்ஸந்து தத்ராந்யதா வா || ௧௦௨ ||

ப்ரத்யக்ஷம் ஸாம்க்யபௌத்தப்ரப்ருதிபிருதிதம் பாவநோத்தம் ந வித்மஸ்ஸம்ஸ்காராணாம் ப்ரகர்ஷஸ்ஸ்ம்ருதிமுபஜநயேத்த்ருஷ்டமாத்ரே ப்ரக்ருஷ்டாம் । தஸ்மாத்தர்மே நிமித்தம் பவதி ந ஸுகதாத்யாகம: க்ஷிப்தமூல: ஶ்ரத்தேயா சோதநைவேத்யவத்ருதிரியமித்யத்ர தாத்பர்யஸித்தம் || ௧௦௩ ||

ப்ரத்யக்ஷாதிப்ரமாணம் ஸ்வவிஷயநியதம் தர்ஶயந் ஸூத்ரகார: ப்ரத்யாசஷ்ட ப்ரவ்ருத்தாந் ப்ரமிதிபரிபவே விஶ்வலுண்டாகவாதாந் । பஶ்யந்தோ வ்ருத்திமீர்ஷீம் தத இஹ ஶபரஸ்வாமிமுக்யாஸ்ஸமீசீம் சிந்தாவ்யாகாதபீதாஶ்சிதசிதநுகதாம் ஸத்யதாம் ஸாதயந்தி || ௧௦௪ ||

|| இதி அந்யப்ரமாணகத்வநிராஸாதிகரணம் ||

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.