மீமாம்ஸாபாதுகா தர்மலக்ஷணாதிகரணம்

ஶ்ரீமத்வேதாந்தாசார்யவிரசிதா

மீமாம்ஸாபாதுகா

மீமாம்ஸாபாதுகா தர்மலக்ஷணாதிகரணம்

தர்மஶ்சோத்திஶ்யதேऽர்தாத்ஸ்வயமிஹ முநிநா தத்விசாரார்தஸூத்ரே லக்ஷ்மாத்ருஷ்டேரசிந்த்யப்ரமமிஹ நுததா சோதநாஸூத்ரமூசே । தத்ர த்வார்தம் ப்ரமாணம் தத இஹ ந பவேத்வாக்யபேதப்ரவ்ருத்திர்மாநப்ராதாந்யபக்ஷாந்தரமபி கதிசித்வைபவாதாஶ்ரயந்தி || ௭௮ ||

கஞ்சித்பித்ராதிகல்பம் ப்ரதயதி புருஷம் சோதநாத்யுக்திரர்தாத்வாக்யாதேஶ்சோதகத்வக்ரஹணமநுசிதம் ஶாஸ்த்ரஸித்தோஜ்சநம் ச । த்யாஜ்யோபாதேயவர்கத்யஜநபஜநவித்யுந்முகாஜ்ஞாப்யநுஜ்ஞாகிம்மீரோ வேதராஶி: கிமிதி ந விதத: ஶாஸநம் விஶ்வகோப்து: || ௭௯ ||

நித்யத்வாதீஶ்வராஜ்ஞா ந பவதி நிகம: பௌருஷேயோऽந்யதா ஸ்யாதித்யேதத்க்ஷுத்ரஹ்ருத்யம் நியதநிஜகிரா நித்யமாஜ்ஞாப்ரவ்ருத்தே: । தந்த்ரந்யாயாதமந்த்ரேஷ்வபி விவித(ஹி நிஜ)பிதாம் விஶ்வகர்தா விதித்ஸேதாசார்யத்வம் ச வேதேஷ்வகணி பகவத: கர்த்ருதா சேதரேஷு || ௮௦ ||

வேதார்த: கார்யரூபஸ்த்விதி ஜகதி மித: கஶ்சிதாசஷ்ட தார்ஷ்ட்யாத்வித்யுத்தேஶாம்ஶமாத்ரே ததலமிஹ யதோ வக்ஷ்யதே ஸித்தபாக: । ஶக்திம் ஸம்ருத்த்ய ஶாப்தீம் ஶ்ருதிமுநிவசஸோஶ்சந்தவ்ருத்திம் நிருத்த்ய வ்ரீடாநாக்ராதசித்தோ விததமிதி வதந்வைதிகைருஜ்சநீய: || ௮௧ ||

யத்கார்யம் தத்தி ஸர்வம் நிகமவிஷய இத்யேததவ்யாப்திது:ஸ்தம் யோ வேதார்தஸ்ஸகார்யாத்மக இதி ச ததா தத்ரதத்ராதிசாராத் । உத்தேஶ்யாதேர்விபாகே பஹுரிஹ விஹதிர்தர்ஶிதா வாக்யவித்பி: கிம்சாஸ்மிந்நர்தஶப்தத்யஜநபஜநயோ: ஸ்யாதயுக்திர்விசித்ரா || ௮௨ ||

நிஷ்க்ருஷ்டம் சோதநார்தம் யதி நியமயதி ஸ்பஷ்டமேதந்ந பாட்யம் தஸ்மாத்தர்மஸ்வரூபப்ரப்ருதிகதநதஸ்ஸார்தகம் ஸூத்ரமேதத் । ப்ராமாண்யம் கார்யஶேஷம் ப்ரதயதி யதி தத்ப்ராபிதார்தம் பரஸ்தாதப்ராமாண்யம் து ஸித்தே வததி யதி ததப்யுத்தரத்ரோபரோத்யம் || ௮௩ ||

வ்யாகுர்வந்தி க்ரியாப்ரேரகமிஹ வசநம் சோதநாயுத்யுக்திவேத்யம் தஸ்யாநாம்நாயஸாம்யாந்நியதமிதமதிவ்யாபி தர்மஸ்ய லக்ஷ்ம । மைவம் வேதத்வயோகே ஸதி கலு புருஷப்ரேரகம் வாக்யமேதத்வேதோக்தார்தே து தர்மே கதய கதமதிவ்யாப்திரவ்யாபநம் வா || ௮௪ ||

யஶ்சாஹிம்ஸாதிதர்மஶ்ஶ்ருதிபிரபிஹிதஸ்ஸோऽபி தாபி: ப்ரதீதஸ்ஸ்யாத்தர்மோ பாஹ்யதந்த்ரைஸ்ததவகதிரவஸ்தாப்யதே நிஷ்பலேதி । ஸ்வாத்யாயாதீதிஸித்தக்ரஹணபலதியா தர்மஸித்திர்நியாம்யா தஸ்மாத்பௌத்தாகமாத்யைரிஹ ததவகதிர்கோபநிர்மந்த்யவத்ஸ்யாத் || ௮௫ ||

தர்மோऽதர்மஶ்ச லக்ஷ்யௌ ஸமுபநிபததஶ்சோதநாலக்ஷணோக்த்யா தத்ராதர்மாத்விபாகம் ப்ரகடயிதுமஸாவர்தஶப்த: ப்ரயுக்த: । அர்த்யத்வாதார்யபாவாதபிமதபலநிஷ்பாதகத்வாச்ச தஸ்மிந்நர்தத்வம் பாதி கேசித்விதுரபிசரணாக்ஷேபகம் த்வர்தஶப்தம் || ௮௬ ||

ந ப்ராத்ருவ்யஸ்ய ஹிம்ஸா மரணமபிமதம் மாரணம் ஶ்யேநபூர்வம் தச்சாபீஷ்டாப்யுபாயஶ்ஶ்ருதிவிஹித இதி க்வார்தஶப்தோऽத்ர ஸார்த: । ஸத்யம் ஹிம்ஸா பஶூநாம் ஸுஹிததமமதஸ்ஸா சிகித்ஸோபமா ஸ்யாந்நைவம் ஶத்ரோரதஸ்தத்தநநநிரஸநே ஸார்தகோ ஹ்யர்தஶப்த: || ௮௭ ||

|| இதி தர்மலக்ஷணாதிகரணம் ||

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.