மீமாம்ஸாபாதுகா வேதஸ்யார்தப்ரத்யாயகதாதிகரணம்

ஶ்ரீமத்வேதாந்தாசார்யவிரசிதா

மீமாம்ஸாபாதுகா

மீமாம்ஸாபாதுகா வேதஸ்யார்தப்ரத்யாயகதாதிகரணம்

வாக்யாத்வாக்யார்தபுத்தௌ பஹுவிதகுஹகக்ஷோபதோ பாதிதாயாம் தத்ப்ரத்யாபத்திஸித்த்யை பரமிஹ முநிநா ந்யாஸி வாக்யாதிகார: । த்ருஷ்டாபஹ்நுத்யயோகாத்த்ருடதரவிதிதாத்கார்யதோ ஹேதுஸித்தௌ தந்தாதந்திப்ரயாஸ: புநரிஹ விதுஷாம் தர்பஸங்கர்ஷதந்த்ர: || ௧௫௨ ||

வாக்யாதஜ்ஞாதயோகாதவிதிதகதநேऽதிப்ரஸங்கப்ரஸங்கோ மைவம் வ்யுத்பந்நஶப்தஸ்தபகமஹிமதஸ்தத்ததர்தோபலப்தே: । ஸம்பந்தஸ்ஸ்யாத்க்ருஹீத: கதமபி ந து வா தத்ததர்தை: பதாநாம் வாக்யம் வாக்யார்தயுக்தம் ந து விதிதசரம் காவ்யக்ல்ருப்த்யாதித்ருஷ்டே: || ௧௫௩ ||

யத்வாக்யம் கோபதாதிவ்யதிகரிதமிதம் வக்தி கோத்வாதிமத்பிர்யுக்தாந்வாக்யார்தபேதாநிதி ஸக்ருதகிலவ்யாபிஸம்பந்தபோதாத் । வாக்யம் வாக்யார்தபோதே ப்ரபவதி ததிஹாதிப்ரஸங்கோ ந ஶக்ய: பும்வாக்யேऽப்யேவமேவ ஸ்திதிரிதி ந ததோ வேதவாசாம் விஶேஷ: || ௧௫௪ ||

வாக்யம் நாந்யத்ப்ரதீம: கிமபி பதஸமாஹாரதஸ்தாந்யமாநம் வாக்யஸ்யார்த: பதார்தாதநதிக இதி நாபூர்வரூபோபபத்தே: । அந்யோந்யோபக்ரியாதிப்ரணிதிமதி பதாந்யேவ வாக்யம் பவேயுர்வாக்யார்தத்வம் பதார்தேஷ்வபி பவதி மித:ஶ்லிஷ்டரூபாதிரேகாத் || ௧௫௫ ||

வாக்யம் சேதப்ரமாணம் நிகிலமபிலபேந்நாஸ்ய வாதாதிகார: கிம்சிச்சேந்மாநமிஷ்டம் ததிதரதபி தே தாத்ருஶம் கிம் ந மாநம் । ஏதத்யோ வா ந மாநம் வ்யபதிஶதி ஸ சாபாததோ மாநமிச்சேத்தஸ்மாதாம்நாயவாக்யைரகலுஷதிஷணோத்பத்திரக்ஷோபணீயா || ௧௫௬ ||

வாக்யாத்வாக்யார்தபுத்திர்ந கடத இதி யத்வாக்யமுக்தம் பவத்பிஸ்தச்சேத்ஸ்வார்தப்ரதீதிம் ஜநயதி ஜநயேத்தத்வதந்யச்ச வாக்யம் । நோ சேத் பங்கஸ்த்வதுக்த்யா ந கதமபி பவேதஸ்மதிஷ்டஸ்ய தஸ்மாதப்ராப்தே வேதவாக்யாந்யபி நிஜவிஷயே மாமதாம் ந வ்யதீயு: || ௧௫௭ ||

ஸ்வவ்யாகாதப்ரஸக்தௌ ஸ்வபரகடகவத்பாவநம் ப்ராந்தக்ருத்யம் மூர்காணாம் பண்டிதாநாமபி ந ஹி விஹதம் வாக்யமிஷ்டம் ப்ரதீத்யை । த்ருஷ்டம் போதம் பதாத்யைரபலபிதுமவஶ்யாயகல்பாந்விகல்பாநல்பப்ரஜ்ஞாபிநந்த்யாநபிததது ததஸ்ஸ்வோக்திரேவாபக்ருத்தா || ௧௫௮ ||

|| இதி வேதஸ்யார்தப்ரத்யாயகதாதிகரணம் ||

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.