ಶ್ರೀಮದ್ಗೀತಾಭಾಷ್ಯಮ್ Ady 05

ಭಗವದ್ರಾಮಾನುಜವಿರಚಿತಂ

 

ಶ್ರೀಮದ್ಗೀತಾಭಾಷ್ಯಮ್

 

ಪಞ್ಚಮೋಽಧ್ಯಾಯ:

ಚತುರ್ಥೇಽಧ್ಯಾಯೇ ಕರ್ಮಯೋಗಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಕಾರತಾಪೂರ್ವಕಸ್ವರೂಪಭೇದೋ ಜ್ಞಾನಾಂಶಸ್ಯ ಚ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮುಕ್ತಮ್ ಜ್ಞಾನಯೋಗಾಧಿಕಾರಿಣೋ-ಽಪಿ ಕರ್ಮಯೋಗಸ್ಯಾನ್ತರ್ಗತಾತ್ಮಜ್ಞಾನತ್ವಾದಪ್ರಮಾದತ್ವಾತ್ಸುಕರತ್ವಾನ್ನಿರಪೇಕ್ಷತ್ವಾಚ್ಚ ಜ್ಯಾಯಸ್ತ್ವಂ ತೃತೀಯ ಏವೋಕ್ತಮ್ । ಇದಾನೀಂ ಕರ್ಮಯೋಗಸ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಸಾಧನತ್ವೇ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾಯಾಶ್ಶೈಘ್ರ್ಯಂ ಕರ್ಮಯೋಗಾನ್ತರ್ಗತಾಕರ್ತೃತ್ವಾನುಸನ್ಧಾನ-ಪ್ರಕಾರಂ ಚ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ತನ್ಮೂಲಂ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ವಿಶೋಧ್ಯತೇ ।।

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ

ಸಂನ್ಯಾಸಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕೃಷ್ಣ ಪುನರ್ಯೋಗಂ ಚ ಶಂಸಸಿ  ।

ಯಚ್ಛ್ರೇಯ ಏತಯೋರೇಕಂ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಸುನಿಶ್ಚಿತಮ್    ।। ೧ ।।

ಕರ್ಮಣಾಂ ಸಂನ್ಯಾಸಂ ಜ್ಞಾನಯೋಗಂ ಪುನ: ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಚ ಶಂಸಸಿ । ಏತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ  ದ್ವಿತೀಯೇಽಧ್ಯಾಯೇ ಮುಮುಕ್ಷೋ: ಪ್ರಥಮಂ ಕರ್ಮಯೋಗ ಏವ ಕಾರ್ಯ:, ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಮೃದಿತಾನ್ತ:ಕರಣಕಷಾಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನಾತ್ಮದರ್ಶನಂ ಕಾರ್ಯಮಿತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಪುನಸ್ತೃತೀಯಚತುರ್ಥಯೋ: ಜ್ಞಾನಯೋಗಾಧಿಕಾರದಶಾಪನ್ನಸ್ಯಾಪಿ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೈವ ಜ್ಯಾಯಸೀ, ಸೈವ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾನಿರಪೇಕ್ಷಾ ಆತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತೌ ಸಾಧನಮಿತಿ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠಾಂ ಪ್ರಶಂಶಸಿ ಇತಿ । ತತ್ರೈತಯೋರ್ಜ್ಞಾನಯೋಗಕರ್ಮಯೋಗಯೋರಾತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಸಾಧನಭಾವೇ ಯದೇಕಂ ಸೌಕಾರ್ಯಚ್ಛೈಘ್ರ್ಯಾಚ್ಚ ಶ್ರೇಯ: ಶ್ರೇಷ್ಠಮಿತಿ ಸುನಿಶ್ಚಿತಮ್, ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ।। ೧ ।।

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ

ಸಂನ್ಯಾಸ: ಕರ್ಮಯೋಗಶ್ಚ ನಿಶ್ಶ್ರೇಯಸಕರಾವುಭೌ  ।

ತಯೋಸ್ತು ಕರ್ಮಸಂನ್ಯಾಸಾತ್ಕರ್ಮಯೋಗೋ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ  ।। ೨ ।।

ಸಂನ್ಯಾಸ: ಜ್ಞಾನಯೋಗ:, ಕರ್ಮಯೋಗಶ್ಚ ಜ್ಞಾನಯೋಗಶಕ್ತಸ್ಯಾಪ್ಯುಭೌ ನಿರಪೇಕ್ಷೌ ನಿಶ್ಶ್ರೇಯಸಕರೌ । ತಯೋಸ್ತು ಕರ್ಮಸಂನ್ಯಾಸಾಜ್ಜ್ಞಾನಯೋಗಾತ್ಕರ್ಮಯೋಗ ಏವ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ ।। ೨ ।।

ಕುತ ಇತ್ಯತ್ರಾಹ –

ಜ್ಞೇಯ: ಸ ನಿತ್ಯಸಂನ್ಯಾಸೀ ಯೋ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ನ ಕಾಙ್ಕ್ಷತಿ ।

ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವೋ ಹಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ಸುಖಂ ಬನ್ಧಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ             ।। ೩ ।।

ಯ: ಕರ್ಮಯೋಗೀ ತದನ್ತರ್ಗತಾತ್ಮಾನುಭವತೃಪ್ತಸ್ತದ್ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಂ ಕಿಮಪಿ ನ ಕಾಙ್ಕ್ಷತಿ, ತತ ಏವ ಕಿಮಪಿ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ, ತತ ಏವ ದ್ವನ್ದ್ವಸಹಶ್ಚ ಸ ನಿತ್ಯಸಂನ್ಯಾಸೀ ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠ ಇತಿ ಜ್ಞೇಯ: । ಸ ಹಿ ಸುಕರಕರ್ಮಯೋಗನಿಷ್ಠತಯಾ ಸುಖಂ ಬನ್ಧಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ।। ೩ ।।

ಜ್ಞಾನಯೋಗಕರ್ಮಯೋಗಯೋರಾತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಸಾಧನಭಾವೇಽನ್ಯೋನ್ಯನೈರಪೇಕ್ಷ್ಯಮಾಹ –

ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗೌ ಪೃಥಗ್ಬಾಲಾ: ಪ್ರವದನ್ತಿ ನ ಪಣ್ಡಿತಾ:  ।

ಏಕಮಪ್ಯಾಸ್ಥಿತಸ್ಸಮ್ಯಗುಭಯೋರ್ವಿನ್ದನ್ತೇ ಫಲಮ್         ।। ೪ ।।

ಜ್ಞಾನಯೋಗಕರ್ಮಯೋಗೌ ಫಲಭೇದಾತ್ಪೃಥಗ್ಭೂತೌ ಯೇ ಪ್ರವದನ್ತಿ, ತೇ ಬಾಲಾ: ಅನಿಷ್ಪನ್ನಜ್ಞಾನಾ: ನ ಪಣ್ಡಿತಾ: ಅಕೃತ್ಸ್ನವಿದ: । ಕರ್ಮಯೋಗೋ ಜ್ಞಾನಯೋಗಮೇವ ಸಾಧಯತಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗಸ್ತ್ವೇಕ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಂ ಸಾಧಯತೀತಿ ತಯೋ: ಫಲಭೇದೇನ ಪೃಥಕ್ತ್ವಂ ವದನ್ತೋ ನ ಪಣ್ಡಿತಾ ಇತ್ಯರ್ಥ: । ಉಭಯೋರಾತ್ಮಾವಲೋಕನೈಕಫಲಯೋರೇಕಫಲತ್ವೇನ ಏಕಮಪ್ಯಾಸ್ಥಿತಸ್ತದೇವ ಫಲಂ ಲಭತೇ ।। ೪ ।।

ಏತದೇವ ವಿವೃಣೋತಿ –

ಯತ್ಸಾಂಖ್ಯೈ: ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಸ್ಥಾನಂ ತದ್ಯೋಗೈರಪಿ ಗಮ್ಯತೇ  ।

ಕಂ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಚ ಯೋಗಂ ಚ ಯ: ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ             ।। ೫ ।।

ಸಾಂಖ್ಯೈ: ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೈ: । ಯದತ್ಮಾವಲೋಕನರೂಪಂ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ, ತದೇವ ಕರ್ಮಯೋಗನಿಷ್ಠೈರಪಿ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ । ಏವಮೇಕಫಲತ್ವೇನೈಕಂ ವೈಕಲ್ಪಿಕಂ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಯೋಗಂ ಚ ಯ: ಪಶ್ಯತಿ, ಸ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಏವ ಪಣ್ಡಿತ ಇತ್ಯರ್ಥ: ।।೫।।

ಇಯಾನ್ ವಿಶೇಷ ಇತ್ಯಾಹ –

ಸಂನ್ಯಾಸಸ್ತು ಮಹಾಬಾಹೋ ದು:ಖಮಾಪ್ತುಮಯೋಗತ:  ।

ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ಮುನಿರ್ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಚಿರೇಣಾಧಿಗಚ್ಛತಿ         ।। ೬ ।।

ಸಂನ್ಯಾಸ: ಜ್ಞಾನಯೋಗಸ್ತು ಅಯೋಗತ: ಕರ್ಮಯೋಗಾದ್­ತೇ ಪ್ರಾಪ್ತುಮಶಕ್ಯ: ಯೋಗಯುಕ್ತ: ಕರ್ಮಯೋಗಯುಕ್ತ: ಸ್ವಯಮೇವ ಮುನಿ: ಆತ್ಮಮನನಶೀಲ: ಸುಖೇನ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಸಾಧಯಿತ್ವಾ ನ ಚಿರೇಣ ಅಲ್ಪೇನೈವ ಕಾಲೇನ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಗಚ್ಛತಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ । ಜ್ಞಾನಯೋಗಯುಕ್ತಸ್ತು ಮಹತಾ ದು:ಖೇನ ಜ್ಞಾನಯೋಗಂ ಸಾಧಯತಿ ದು:ಖಸಾಧ್ಯತ್ವಾದಾತ್ಮಾನಂ ಚಿರೇಣ ಪ್ರಾಪ್ನೋತೀತ್ಯರ್ಥ: ।। ೬ ।।

ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿಜಿತಾತ್ಮಾ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯ:  ।

ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಭೂತಾತ್ಮಾ ಕುರ್ವನ್ನಪಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ          ।। ೭ ।।

ಕರ್ಮಯೋಗಯುಕ್ತಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯೇ ಪರಮಪುರುಷಾರಾಧನರೂಪೇ ವಿಶುದ್ಧೇ ಕರ್ಮಣಿ ವರ್ತಮಾನ: ತೇನ ವಿಶುದ್ಧಮನಾ: ವಿಜಿತಾತ್ಮಾ ಸ್ವಾಭ್ಯಸ್ತೇ ತೇ ಕರ್ಮಣಿ ವ್ಯಾಪೃತಮನಸ್ತ್ವೇನ ಸುಖೇನ ವಿಜಿತಮನಾ: , ತತ ಏವ ಜಿತೇನ್ದಿಯ: ಕರ್ತುರಾತ್ಮನೋ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯಾನುಸನ್ಧಾನ-ನಿಷ್ಠತಯಾ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಭೂತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ದೇವಾದಿಭೂತಾನಾಮಾತ್ಮಭೂತ ಆತ್ಮಾ ಯಸ್ಯಾಸೌ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಭೂತಾತ್ಮಾ । ಆತ್ಮಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ-ಮನುಸನ್ಧಾನಸ್ಯ ಹಿ ದೇವಾದೀನಾಂ ಸ್ವಸ್ಯ ಚೈಕಾಕಾರ ಆತ್ಮಾ ದೇವಾದಿಭೇದಾನಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಪರಿಣಾಮವಿಶೇಷರೂಪತಯಾ-ತ್ಮಾಕಾರತ್ವಾಸಂಭವಾತ್ । ಪ್ರಕೃತಿವಿಯುಕ್ತ: ಸರ್ವತ್ರ ದೇವಾದಿದೇಹೇಷು ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರತಯಾ ಸಮಾನಾಕಾರ ಇತಿ ‘ನಿರ್ದೋಷಂ ಹಿ ಸಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ‘ ಇತಿ ಅನನ್ತರಮೇವ ವಕ್ಷ್ಯತೇ । ಸ ಏವಂಭೂತ: ಕರ್ಮ ಕುರ್ವನ್ನಪಿ ಅನಾತ್ಮನ್ಯಾತ್ಮಾಭಿಮಾನೇನ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ  ನ ಸಂಬಧ್ಯತೇ । ಅತೋಽಚಿರೇಣಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತೀತ್ಯರ್ಥ: ।।೭ ।।

ಯತ: ಸೌಕರ್ಯಾಚ್ಛೈಘ್ರ್ಯಾಚ್ಚ ಕರ್ಮಯೋಗ ಏವ ಶ್ರೇಯಾನ್, ಅತಸ್ತದಪೇಕ್ಷಿತಂ ಶೃಣು –

ನೈಷ ಕಿಞ್ಚಿತ್ಕರೋಮೀತಿ ಯುಕ್ತೋ ಮನ್ಯೇತ ತತ್ತ್ವವಿತ್ ।

ಪಶ್ಯನ್ ಶೃಣ್ವನ್ ಸ್ಪೃಶನ್ ಜಿಘ್ರನಶ್ನನ್ ಗಚ್ಛನ್ ಸ್ವಪನ್ ಶ್ವಸನ್ ।। ೮ ।।

ಪ್ರಲಪನ್ ವಿಸೃಜನ್ ಗೃಹ್ಣನುನ್ಮಿಷನ್ನಿಮಿಷನ್ನಪಿ  ।

ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣೀನ್ದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ವರ್ತನ್ತ ಇತಿ ಧಾರಯನ್          ।। ೯ ।।

ಏವಮಾತ್ಮತತ್ತ್ವವಿಚ್ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನಿ ಜ್ಞಾನೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ, ವಾಗಾದೀನಿ ಚ ಕರ್ಮೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ, ಪ್ರಣಾಶ್ಚ ಸ್ವವಿಷಯೇಷು ವರ್ತನ್ತ ಇತಿ ಧಾರಯನನುಸನ್ಧಾನ: ನಾಹಂ ಕಿಂಚಿತ್ಕರೋಮೀತಿ ಮನ್ಯೇತ  ಜ್ಞಾನೈಕಸ್ವಭಾವಸ್ಯ ಮಮ ಕರ್ಮಮೂಲೇನ್ದ್ರಿಯಪ್ರಾಣಸಂಬನ್ಧಕೃತಮೀದೃಶಂ ಕರ್ತೃತ್ವಮ್ ನ ಸ್ವರೂಪಪ್ರಯುಕ್ತಮಿತಿ ಮನ್ಯೇತೇತ್ಯರ್ಥ: ।। ೮ – ೯।।

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಧಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಙ್ಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಕರೋತಿ ಯ:  ।

ಲಿಪ್ಯತೇ ನ ಸ ಪಾಪೇನ ಪದ್ಮಪತ್ರಮಿವಾಮ್ಭಸಾ          ।। ೧೦ ।।

ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದೇನ ಪ್ರಕೃತಿರಿಹೋಚ್ಯತೇ । ಮಮ ಯೋನಿರ್ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮ (ಭ.ಗೀ.೧೪.೩) ಇತಿ ಹಿ ವಕ್ಷ್ಯತೇ । ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಪರಿಣಾಮವಿಶೇಷರೂಪತ್ವೇನ ಇನ್ದ್ರಿಯಾಕಾರೇಣಾವಸ್ಥಿತಾಯಾಂ ಪ್ರಕೃತೌ ಪಶ್ಯಞ್ಛೃಣ್ವನ್ ಇತ್ಯಾದ್ಯುಕ್ತಪ್ರಕಾರೇಣ ಕರ್ಮಾಣ್ಯಾಧಾಯ, ಫಲಸಙ್ಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ, ನೈವ ಕಿಂಚಿತ್ಕರೋಮೀತಿ ಯ: ಕರ್ಮಾಣಿ ಕರೋತಿ, ಸ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಸೃಷ್ಟತಯಾ ವರ್ತಮಾನೋಽಪಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾತ್ಮಾಭಿಮಾನರೂಪೇಣ ಬನ್ಧಹೇತುನಾ ಪಾಪೇನ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ । ಪದ್ಮಪತ್ರಮಿವಾಮ್ಭಸಾ  ಯಥಾ ಪದ್ಮಪತ್ರಮಮ್ಭಸಾ ಸಂಸೃಷ್ಟಮಪಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ, ತಥಾ ನ ಲಿಪ್ಯತ ಇತ್ಯರ್ಥ: ।।  ।।

ಕಾಯೇನ ಮನಸಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಕೇವಲೈರಿನ್ದ್ರಿಯೈರಪಿ  ।

ಯೋಗಿನ: ಕರ್ಮ ಕುರ್ವನ್ತಿ ಸಙ್ಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ           ।। ೧೧ ।।

ಕಾಯಮನೋಬುದ್ಧೀನ್ದ್ರಿಯಸಾಧ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಫಲಸಙ್ಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಯೋಗಿನ ಆತ್ಮವಿಶುದ್ಧಯೇ ಕುರನ್ತಿ ಆತ್ಮಗತಪ್ರಾಚೀನಕರ್ಮಬನ್ಧವಿನಾಶಾಯ ಕುರ್ವನ್ತೀತ್ಯರ್ಥ: ।। ೧೧ ।।

ಯುಕ್ತ: ಕರ್ಮಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಶಾನ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀಮ್ ।

ಅಯುಕ್ತ: ಕಾಮಕಾರೇಣ ಫಲೇ ಸಕ್ತೋ ನಿಬಧ್ಯತೇ         ।।೧೨।।

ಯುಕ್ತ:  ಆತ್ಮವ್ಯತಿರಿಕ್ತಫಲೇಷ್ವಚಪಲ: ಆತ್ಮೈಕಪ್ರವಣ:, ಕರ್ಮಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಕೇವಲಮಾತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾಯ ನೈಷ್ಠಿಕೀಂ ಶಾನ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ  ಸ್ಥಿರಾಮಾತ್ಮಾನುಭವರೂಪಾಂ ನಿರ್ವೃತಿಮಾಪ್ನೋತಿ । ಅಯುಕ್ತ:  ಆತ್ಮವ್ಯತಿರಿಕ್ತಫಲೇಷು ಚಪಲ: ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವಿಮುಖ: ಕಾಮಕಾರೇಣ ಫಲೇ ಸಕ್ತ: ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವನ್ನಿತ್ಯಂ ಕರ್ಮಭಿರ್ಬಧ್ಯತೇ  ನಿತ್ಯಸಂಸಾರೀ ಭವತಿ । ಅತ: ಫಲಸಙ್ಗರಹಿತ: ಇನ್ದ್ರಿಯಾಕಾರೇಣ ಪರಿಣತಾಯಾಂ ಪ್ರಕೃತೌ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂನ್ಯಸ್ಯ ಆತ್ಮನೋ ಬನ್ಧಮೋಚನಾಯೈವ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವೀತೇತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ ।। ೧೨ ।।

ಅಥ ದೇಹಾಕಾರೇಣ ಪರಿಣತಾಯಾಂ ಪ್ರಕೃತೌ ಕರ್ತೃತ್ವಸಂನ್ಯಾಸ ಉಚ್ಯತೇ –

ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮನಸಾ ಸಂನ್ಯಸ್ಯಾಸ್ತೇ ಸುಖಂ ವಶೀ ।

ನವದ್ವಾರೇ ಪುರೇ ದೇಹೀ ನೈವ ಕುರ್ವನ್ನ ಕಾರಯನ್            ।। ೧೩ ।।

ಆತ್ಮನ: ಪ್ರಾಚೀನಕರ್ಮಮೂಲದೇಹಸಂಬನ್ಧಪ್ರಯುಕ್ತಮಿದಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕರ್ತೃತ್ವಮ್ ನ ಸ್ವರೂಪಪ್ರಯುಕ್ತಮಿತಿ ವಿವೇಕವಿಷಯೇಣ ಮನಸಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ನವದ್ವಾರೇ ಪುರೇ ಸಂನ್ಯಸ್ಯ ದೇಹೀ ಸ್ವಯಂ ವಶೀ ದೇಹಾಧಿಷ್ಠಾನಪ್ರಯತ್ನಮಕುರ್ವನ್ ದೇಹಂ ಚ ನೈವ ಕಾರಯನ್ ಸುಖಮಾಸ್ತೇ ।।೧೩।। ಸಾಕ್ಷಾದಾತ್ಮನ: ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂ ರೂಪಮಾಹ –

ನ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ನ ಕರ್ಮಾಣಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಸೃಜತಿ ಪ್ರಭು:  ।

ನ ಕರ್ಮಫಲಸಂಯೋಗಂ ಸ್ವಭಾವಸ್ತು ಪ್ರವರ್ತತೇ             ।। ೧೪ ।।

ಅಸ್ಯ ದೇವತಿರ್ಯಙ್ಮನುಷ್ಯಸ್ಥಾವರಾತ್ಮನಾ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಸರ್ಗೇಣ ವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ದೇವಾದ್ಯಸಾಧಾರಣಂ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ತತ್ತದಸಾಧಾರಣಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ತತ್ತತ್ಕರ್ಮಜನ್ಯದೇವಾದಿಫಲಸಂಯೋಗಂ ಚ, ಅಯಂ ಪ್ರಭು: ಅಕರ್ಮವಶ್ಯ: ಸ್ವಾಭಾವಿಕಸ್ವರೂಪೇಣಾವಸ್ಥಿತ ಆತ್ಮಾ ನ ಸೃಜತಿ ನೋತ್ಪಾದಯತಿ । ಕಸ್ತರ್ಹಿ? ಸ್ವಭಾವಸ್ತು ಪ್ರವರ್ತತೇ । ಸ್ವಭಾವ: ಪ್ರಕೃತಿವಾಸನಾ । ಅನಾದಿಕಾಲಪ್ರವೃತ್ತ-ಪೂರ್ವಪೂರ್ವಕರ್ಮಜನಿತದೇವಾದ್ಯಾಕಾರಪ್ರಕೃತಿಸಂಸರ್ಗಕೃತತತ್ತದಾತ್ಮಾಭಿಮಾನ-       ಜನಿತವಾಸನಾಕೃತಮೀದೃಶಂ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಕಂ ಸರ್ವಮ್ ನ ಸ್ವರೂಪಪ್ರಯುಕ್ತಮಿತ್ಯರ್ಥ: ।। ೧೪ ।।

ನಾದತ್ತೇ ಕಸ್ಯಚಿತ್ಪಾಪಂ ನ ಚೈವ ಸುಕೃತಂ ವಿಭು:  ।

ಅಜ್ಞಾನೇನಾವೃತಂ ಜ್ಞಾನಂ ತೇನ ಮುಹ್ಯನ್ತಿ ಜನ್ತವ:  ।। ೧೫ ।।

ಕಸ್ಯಚಿತ್ಸ್ವಸಂಬನ್ಧಿತಯಾಭಿಮತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾದೇ: ಪಾಪಂ ದು:ಖಂ ನಾದತ್ತೇ ನಾಪನುದತಿ । ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪ್ರತಿಕೂಲತಯಾಭಿಮತಸ್ಯ ಸುಕೃತಂ ಸುಖಂ ಚ ನಾದತ್ತೇ ನಾಪನುದತಿ । ಯತೋಽಯಂ ವಿಭು: ನ ಕ್ವಾಚಿತ್ಕ:, ನ ದೇವಾದಿ-ದೇಹಾದ್ಯಸಾಧಾರಣದೇಶ:, ಅತ ಏವ ನ ಕಸ್ಯಚಿತ್ಸಂಬನ್ಧೀ, ನ ಕಸ್ಯಚಿತ್ಪ್ರತಿಕೂಲಶ್ಚ । ಸರ್ವಮಿದಂ ವಾಸನಾಕೃತಮ್। ಏವಂಸ್ವಭಾವಸ್ಯ ಕಥಮಿಯಂ ವಿಪರೀತವಾಸನಾ ಉತ್ಪದ್ಯತೇ? ಅಜ್ಞಾನೇನಾವೃತಂ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನವಿರೋಧಿನಾ ಪೂರ್ವಪೂರ್ವಕರ್ಮಣಾ ಸ್ವಫಲಾನುಭವಯೋಗ್ಯತ್ವಾಯ ಅಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಮಾವೃತಂ ಸಂಕುಚಿತಮ್ । ತೇನ ಜ್ಞಾನಾವರಣರೂಪೇಣ ಕರ್ಮಣಾ ದೇವಾದಿದೇಹಸಂಯೋಗಸ್ತತ್ತದಾತ್ಮಾಭಿಮಾನರೂಪಮೋಹಶ್ಚ ಜಾಯತೇ । ತತಶ್ಚ ತಥಾವಿಧಾತ್ಮಾಭಿಮಾನ ವಾಸನಾ, ತದುಚಿತಕರ್ಮವಾಸನಾ ಚ ವಾಸನಾತೋ ವಿಪರೀತಾತ್ಮಾಭಿಮಾನ:, ಕರ್ಮಾರಮ್ಭಶ್ಚೋಪಪದ್ಯತೇ ।। ೧೫ ।।

ಸರ್ವಂ ಜ್ಞಾನಪ್ಲವೇನೈವ ವೃಜಿನಂ ಸಂತರಿಷ್ಯತಿ (ಭ.ಗೀ.೪.೩೬), ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ: ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಭಸ್ಮಸಾತ್ಕುರುತೇ ತಥಾ (ಭ.ಗೀ.೪.೩೭), ನ ಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರಮ್ (ಭ.ಗೀ.೪.೩೮) ಇತಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಂ ಸ್ವಕಾಲೇ  ಸಂಗಮಯತಿ –

ಜ್ಞಾನೇನ ತು ತದಜ್ಞಾನಂ ಯೇಷಾಂ ನಾಶಿತಮಾತ್ಮನ:  ।

ತೇಷಾಮಾದಿತ್ಯವಜ್ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ತತ್ಪರಮ್     ।। ೧೬ ।।

ಏವಂ ವರ್ತಮಾನೇಷು ಸರ್ವೇಷ್ವಾತ್ಮಸು ಯೇಷಾಮಾತ್ಮನಾಮುಕ್ತಲಕ್ಷಣೇನ ಆತ್ಮಯಾಥಾತ್ಮ್ಯೋಪದೇಶಜನಿತೇನ ಆತ್ಮವಿಷಯೇಣ ಅಹರಹರಭ್ಯಾಸಾಧೇಯಾತಿಶಯೇನ ನಿರತಿಶಯಪವಿತ್ರೇಣ ಜ್ಞಾನೇನ ತತ್ ಜ್ಞಾನಾವರಣಮನಾದಿಕಾಲಪ್ರವೃತ್ತಾನನ್ತಕರ್ಮಸಂಚಯ-ರೂಪಮಜ್ಞಾನಂ ನಾಶಿತಮ್, ತೇಷಾಂ ತತ್ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂ ಪರಂ ಜ್ಞಾನಮಪರಿಮಿತಮಸಂಕುಚಿತಮಾದಿತ್ಯವತ್ಸರ್ವಂ ಯಥಾವಸ್ಥಿತಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ । ತೇಷಾಮಿತಿ ವಿನಷ್ಟಾಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಬಹುತ್ವಾಭಿಮಾನಾದಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಬಹುತ್ವಮ್, ನ ತ್ವೇವಾಹಂ ಜಾತು ನಾಸಮ್  (ಭ.ಗೀ.೨.೧೨) ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮಾವಗತಮತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟತರಮುಕ್ತಮ್ । ನ ಚೇದಂ ಬಹುತ್ವಮುಪಾಧಿಕೃತಮ್ ವಿನಷ್ಟಾಜ್ಞಾನಾನಾಮುಪಾಧಿಗನ್ಧಾಭಾವಾತ್ । ತೇಷಾಮಾದಿತ್ಯವಜ್ಜ್ಞಾನಮ್ ಇತಿ ವ್ಯತಿರೇಕನಿರ್ದೇಶಾಜ್ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾನುಬನ್ಧಿಧರ್ಮತ್ವಮುಕ್ತಮ್ । ಆದಿತ್ಯದೃಷ್ಟಾನ್ತೇನ ಚ ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞಾನಯೋ: ಪ್ರಭಾಪ್ರಭಾವತೋರಿವಾವಸ್ಥಾನಂ ಚ । ತತ ಏವ ಸಂಸಾರದಶಾಯಾಂ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಾ ಸಂಕೋಚೋ ಮೋಕ್ಷದಶಾಯಾಂ ವಿಕಾಸಶ್ಚೋಪಪನ್ನ: ।। ೧೬ ।।

ತದ್ಬುದ್ಧಯಸ್ತದಾತ್ಮನಸ್ತನ್ನಿಷ್ಠಾಸ್ತತ್ಪರಾಯಣಾ:  ।

ಗಚ್ಛನ್ತ್ಯಪುನರಾವೃತ್ತಿಂ ಜ್ಞಾನನಿರ್ಧೂತಕಲ್ಮಷಾ:      ।। ೧೭ ।।

ತದ್ಬುದ್ಧಯ: ತಥಾವಿಧಾತ್ಮದರ್ಶನಾಧ್ಯವಸಾಯಾ:, ತದಾತ್ಮಾನ: ತದ್ವಿಷಯಮನಸ:, ತನ್ನಿಷ್ಠಾ: ತದಭ್ಯಾಸನಿರತಾ:, ತತ್ಪರಾಯಣಾ: ತದೇವ ಪರಮಪ್ರಯೋಜನಮಿತಿ ಮನ್ವಾನಾ:, ಏವಮಭ್ಯಸ್ಯಮಾನೇನ ಜ್ಞಾನೇನ ನಿರ್ಧೂತಪ್ರಾಚೀನಕಲ್ಮಷಾ: ತಥಾವಿಧಮಾತ್ಮನಮಪುನರಾವೃತ್ತಿಂ ಗಚ್ಛನ್ತಿ । ಯದವಸ್ಥಾದಾತ್ಮನ: ಪುನರಾವೃತ್ತಿರ್ನ ವಿದ್ಯತೇ, ಸ ಆತ್ಮಾ ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿ:। ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣಾವಸ್ಥಿತಮಾತ್ಮಾನಂ ಗಚ್ಛನ್ತೀತ್ಯರ್ಥ: ।। ೧೭ ।।

ವಿದ್ಯಾವಿನಯಸಂಪನ್ನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಗವಿ ಹಸ್ತಿನಿ  ।

ಶುನಿ ಚೈವ ಶ್ವಪಾಕೇ ಚ ಪಣ್ಡಿತಾ: ಸಮದರ್ಶಿನ:  ।। ೧೮ ।।

ವಿದ್ಯಾವಿನಯಸಂಪನ್ನೇ, ಕೇವಲಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ, ಗೋಹಸ್ತಿಶ್ವಶ್ವಪಚಾದಿಷು ಅತ್ಯನ್ತವಿಷಮಾಕಾರತಯಾ ಪ್ರತೀಯಮಾನೇಷು ಆತ್ಮಸು ಪಣ್ಡಿತಾ: ಆತ್ಮಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವಿದ:, ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರತಯಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮದರ್ಶಿನ:  ವಿಷಮಾಕಾರಸ್ತು ಪ್ರಕೃತೇ:, ನಾತ್ಮನ: ಆತ್ಮಾ ತು ಸರ್ವತ್ರ ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರತಯಾ ಸಮ ಇತಿ ಪಶ್ಯನ್ತೀತ್ಯರ್ಥ: ।। ೧೮ ।।

ಇಹೈವ ತೈರ್ಜಿತಸ್ಸ್ವರ್ಗೋ ಯೇಷಾಂ ಸಾಮ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಂ ಮನ: ।

ನಿರ್ದೋಷಂ ಹಿ ಸಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ತೇ ಸ್ಥಿತಾ:    ।। ೧೯ ।।

ಇಹೈವ  ಸಾಧನಾನುಷ್ಠಾನದಶಾಯಾಮೇವ ತೈ: ಸರ್ಗೋ ಜಿತ: ಸಂಸಾರೋ ಜಿತ: ಯೇಷಾಮುಕ್ತರೀತ್ಯಾ ಸರ್ವೇಷ್ವಾತ್ಮಸು ಸಾಮ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಂ ಮನ: । ನಿರ್ದೋಷಂ ಹಿ ಸಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ । ಪ್ರಕೃತಿಸಂಸರ್ಗದೋಷವಿಯುಕ್ತತಯಾ ಸಮಮಾತ್ಮವಸ್ತು ಹಿ ಬ್ರಮ್ಹ । ಆತ್ಮಸಾಮ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಾಶ್ಚೇದ್ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಾ ಏವ ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಿರೇವ ಹಿ ಸಂಸಾರಜಯ: । ಆತ್ಮಸು ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರತಯಾ ಸಾಮ್ಯಮೇವಾನುಸನ್ಧಾನಾ ಮುಕ್ತಾ ಏವೇತ್ಯರ್ಥ: ।। ೧೯ ।।

ಯೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣಾವಥಿತಸ್ಯ ಕರ್ಮಯೋಗಿನ: ಸಮದರ್ಶನರೂಪೋ ಜ್ಞನವಿಪಾಕೋ ಭವತಿ, ತಂ ಪ್ರಕಾರಮುಪದಿಶತಿ –

ನ ಪ್ರಹೃಷ್ಯೇತ್ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನೋದ್ವಿಜೇತ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಚಾಪ್ರಿಯಮ್  ।

ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿರಸಂಮೂಢೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತ:              ।। ೨೦ ।।

ಯಾದೃಶದೇಹಸ್ಥಸ್ಯ ಯದವಸ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರಾಚೀನಕರ್ಮವಾಸನಯಾ ಯತ್ಪ್ರಿಯಂ ಭವತಿ, ಯಚ್ಚಾಪ್ರಿಯಮ್, ತದುಭಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಹರ್ಷೋದ್ವೇಗೌ ನ ಕುರ್ಯಾತ್ । ಕಥಮ್? ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿ:  ಸ್ಥಿರೇ ಆತ್ಮನಿ ಬುದ್ಧಿರ್ಯಸ್ಯ ಸ: ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿ:, ಅಸಂಮೂಢೋ ಅಸ್ಥಿಏಣ ಶರೀರೇಣ ಸ್ಥಿರಮಾತ್ಮಾನಮೇಕೀಕೃತ್ಯ ಮೋಹ: ಸಂಮೋಹ: ತದ್ರಹಿತ: । ತಚ್ಚ ಕಥಮ್? ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತ: । ಉಪದೇಶೇನ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ಸನ್ ತಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಭ್ಯಾಸಯುಕ್ತ: । ಏತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ  ತತ್ತ್ವವಿದಾಮುಪದೇಶೇನ ಆತ್ಮಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವಿದ್ಭೂತ್ವಾ ತತ್ರೈವ ಯತಮಾನೋ ದೇಹಾತ್ಮಾಭಿಮಾನಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸ್ಥಿರರೂಪಾತ್ಮಾವಲೋಕನಪ್ರಿಯಾನುಭವೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ: ಅಸ್ಥಿರೇ ಪ್ರಾಕೃತೇ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯೇ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಹರ್ಷೋದೇವೇಗೌ ನ ಕುರ್ಯಾದಿತಿ ।। ೨೦ ।।

ಬಾಹ್ಯಸ್ಪರ್ಶೇಷ್ವಸಕ್ತಾತ್ಮಾ ವಿನ್ದತ್ಯಾತ್ಮನಿ ಯ: ಸುಖಮ್  ।

ಸ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಸುಖಮಕ್ಷಯಮಶ್ನುತೇ     ।। ೨೧ ।।

ಏವಮುಕ್ತೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಬಾಹ್ಯಸ್ಪರ್ಶೇಷು ಆತ್ಮವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಿಷಯಾನುಭವೇಷು, ಅಸಕ್ತಾತ್ಮಾ ಅಸಕ್ತಮನಾ: ಅನ್ತರಾತ್ಮನ್ಯೇವ ಯ: ಸುಖಂ ವಿನ್ದತಿ ಲಭತೇ, ಸ ಪ್ರಕೃತ್ಯಭ್ಯಾಸಂ ವಿಹಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ  ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯಾಸಯುಕ್ತಮನಾ: ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವರೂಪಮಕ್ಷಯಂ ಸುಖಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ।। ೨೧ ।।

ಪ್ರಾಕೃತಸ್ಯ ಭೋಗಸ್ಯ ಸುತ್ಯಜತಾಮಾಹ –

ಯೇ ಹಿ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಜಾ ಭೋಗಾ ದು:ಖಯೋನಯ ಏವ ತೇ  ।

ಆದ್ಯನ್ತವನ್ತ: ಕೌನ್ತೇಯ ನ ತೇಷು ರಮತೇ ಬುಧ:  ।। ೨೨ ।।

ವಿಷಯೇನ್ದ್ರಿಯಸ್ಪರ್ಶಜಾ: ಯೇ ಭೋಗಾ: ದು:ಖಯೋನಯಸ್ತೇ  ದು:ಖೋದರ್ಕಾ: । ಆದ್ಯನ್ತವನ್ತ: ಅಲ್ಪಕಾಲವರ್ತಿನೋ ಹಿ ಉಪಲಭ್ಯನ್ತೇ । ನ ತೇಷು ತದ್ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವಿದ್ರಮತೇ ।। ೨೨ ।।

ಶಕ್ನೋತೀಹೈವ ಯ: ಸೋಢುಂ ಪ್ರಾಕ್ಶರೀರವಿಮೋಕ್ಷಣಾತ್ ।

ಕಾಮಕ್ರೋಧೋದ್ಭವಂ ವೇಗಂ ಸ ಯುಕ್ತ: ಸ ಸುಖೀ ನರ:        ।। ೨೩ ।।

ಶರೀರವಿಮೋಕ್ಷಣಾತ್ಪ್ರಾಕಿಹಅಏವ ಸಾಧನಾನುಷ್ಠಾನದಶಾಯಮೇವ ಆತ್ಮಾನುಭವಪ್ರೀತ್ಯಾ ಕಾಮಕ್ರೋಧೋದ್ಭವಂ ವೇಗಂ ಸೋಢುಂ ನಿರೋದ್ಧುಂ ಯ: ಶಕ್ನೋತಿ, ಸ ಯುಕ್ತ: ಆತ್ಮಾನುಭವಾಯಾರ್ಹಾ: । ಸ ಏವ ಶರೀರವಿಮೋಕ್ಷೋತ್ತರಕಾಲಮಾತ್ಮಾನುಭವೈಕ-ಸುಖಸ್ಸಂಪತ್ಸ್ಯತೇ ।। ೨೩ ।।

ಯೋಽನ್ತಸ್ಸುಖೋಽನ್ತರಾರಾಮಸ್ತಥಾನ್ತರ್ಜ್ಯೋತಿರೇವ ಯ:  ।

ಸ ಯೋಗೀ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತೋಽಧಿಗಚ್ಛತಿ       ।। ೨೪ ।।

ಯೋ ಬಾಹ್ಯವಿಷಯಾನುಭವಂ ಸರ್ವಂ ವಿಹಾಯ ಅನ್ತಸ್ಸುಖ: ಆತ್ಮಾನುಭವೈಕಸುಖ:, ಅನ್ತರಾರಾಮ: ಆತ್ಮೈಕೋದ್ಯಾನ: ಸ್ವಗುಣೈರಾತ್ಮೈವ ಸುಖವರ್ಧಕೋ ಯಸ್ಯ ಸ ತಥೋಕ್ತ:, ತಥಾನ್ತರ್ಜ್ಯೋತಿ: ಆತ್ಮೈಕಜ್ಞಾನೋ ಯೋ ವರ್ತತೇ, ಸ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತೋ ಯೋಗೀ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಮಾತ್ಮಾನುಭವಸುಖಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ।। ೨೪ ।।

ಲಭನ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಮೃಷಯ: ಕ್ಷೀಣಕಲ್ಮಷಾ:  ।

ಛಿನ್ನದ್ವೈಧಾ ಯತಾತ್ಮಾನಸ್ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಾ:    ।। ೨೫ ।।

ಚ್ಛಿನ್ನದ್ವೈಧಾ: ಶೀತೋಷ್ಣಾದಿದ್ವನ್ದ್ವೈರ್ವಿಮುಕ್ತಾ:, ಯತಾತ್ಮಾನ: ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ನಿಯಮಿತಮನಸ:, ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಾ: ಆತ್ಮವತ್ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಹಿತೇಷ್ವೇವ ನಿರತಾ:, ಋಷಯ: ದ್ರಷ್ಟಾರ: ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಪರಾ:, ಯ ಏವಮ್ಭೂತಾಸ್ತೇ ಕ್ಷೀಣಾಶೇಷಾತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿವಿರೋಧಿಕಲ್ಮಷಾ: ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಂ ಲಭನ್ತೇ ।। ೨೫ ।।

ಉಕ್ತಲಕ್ಷಣಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅತ್ಯನ್ತಸುಲಭಮಿತ್ಯಾಹ –

ಕಾಮಕ್ರೋಧವಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯತೀನಾಂ ಯತಚೇತಸಾಮ್  ।

ಅಭಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಂ ವರ್ತತೇ ವಿಜಿತಾತ್ಮನಾಮ್        ।। ೨೬ ।।

ಕಾಮಕ್ರೋಧ್ವಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯತೀನಾಂ ಯತನಶೀಲಾನಾಂ ಯತಚೇತಸಾಂ ನಿಯಮಿತಮನಸಾಂ ವಿಜಿತಾತ್ಮನಾಂ ವಿಜಿತಮನಸಾಂ, ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಮಭಿತೋ ವರ್ತತೇ । ಏವಂಭೂತಾನಾಂ ಹಸ್ತಸ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಮಿತ್ಯರ್ಥ: ।। ೨೬ ।।

ಉಕ್ತಂ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಸ್ವಲಕ್ಷ್ಯಭೂತಯೋಗಶಿರಸ್ಕಮುಪಸಂಹರತಿ –

ಸ್ಪರ್ಶಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಬಹಿರ್ಬಾಹ್ಯಾಂಶ್ಚಕ್ಷುಶ್ಚೈವಾನ್ತರೇ ಭ್ರುವೋ:  ।

ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ಸಮೌ ಕೃತ್ವಾ ನಾಸಾಭ್ಯನ್ತರಚಾರಿಣೌ        ।। ೨೭ ।।

ಯತೇನ್ದ್ರಿಯಮನೋಬುದ್ಧಿರ್ಮುನಿರ್ಮೋಕ್ಷಪರಾಯಣ:  ।

ವಿಗತೇಚ್ಛಾಭಯಕ್ರೋಧೋ ಯ: ಸದಾ ಮುಕ್ತ ಏವ ಸ:        ।। ೨೮ ।।

ಬಾಹ್ಯಾನ್ ವಿಷಯಸ್ಪರ್ಶಾನ್ ಬಹಿ: ಕೃತ್ವಾ ಬಾಹ್ಯೇನ್ದ್ರಿಯವ್ಯಾಪಾರಂ ಸರ್ವಮುಪಸಂಹೃತ್ಯ, ಯೋಗಯೋಗ್ಯಾಸನೇ ಋಜುಕಾಯ ಉಪವಿಶ್ಯ ಚಕ್ಷುಷೀ ಭ್ರುವೋರನ್ತರೇ ನಾಸಾಗ್ರೇ ವಿನ್ಯಸ್ಯ ನಾಸಾಭ್ಯನ್ತರಚಾರಿಣೌ ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ಸಮೌ ಕೃತ್ವಾ ಉಚ್ಛ್ವಾಸನಿಶ್ವಾಸೌ ಸಮಗತೀ ಕೃತ್ವಾ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಾದನ್ಯತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತ್ಯನರ್ಹೇಾನ್ದ್ರಿಯಮನೋಬುದ್ಧಿ:, ತತ ಏವ ವಿಗತೇಚ್ಛಾಭಯಕ್ರೋಧ:, ಮೋಕ್ಷಪರಾಯಣ: ಮೋಕ್ಷೈಕಪ್ರಯೋಜನ:, ಮುನಿ: ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಶೀಲ: ಯ:, ಸ: ಸದಾ ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಾಧ್ಯದಶಾಯಾಮಿವ ಸಾಧನದಶಾಯಾಮಪಿ ಮುಕ್ತ ಏವೇತ್ಯರ್ಥ: ।। ೨೭ – ೨೮।।

ಉಕ್ತಸ್ಯ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕಕರ್ಮೇತಿಕರ್ತವ್ಯತಾಕಸ್ಯ ಕರ್ಮಯೋಗಸ್ಯ ಯೋಗಶಿರಸ್ಕಸ್ಯ ಸುಶಕತಾಮಾಹ –

ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞತಪಸಾಂ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಮ್  ।

ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಶಾನ್ತಿಮೃಚ್ಛತಿ        ।। ೨೯ ।।

ಯಜ್ಞತಪಸಾಂ ಭೋಕ್ತಾರಂ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸುಹೃದಂ ಮಾಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಾನ್ತಿಮೃಚ್ಛತಿ, ಕರ್ಮಯೋಗಕರಣ ಏವ ಸುಖಮೃಚ್ಛತಿ । ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಲೋಕೇಶ್ವರಾಣಾಮಪೀಶ್ವರಮ್ । ತಮೀಶ್ವರಾಣಾಂ ಪರಮಂ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ (ಶ್ವೇ.೬.೭) ಇತಿ ಹಿ ಶ್ರೂಯತೇ । ಮಾಂ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ ಸರ್ವಸುಹೃದಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮದಾರಾಧನರೂಪ: ಕರ್ಮಯೋಗ ಇತಿ ಸುಖೇನ ತತ್ರ ಪ್ರವರ್ತತ ಇತ್ಯರ್ಥ: ಸುಹೃದ ಆರಾಧನಾಯ ಹಿ ಸರ್ವೇ ಪ್ರವರ್ತನ್ತೇ ।। ೨೯ ।।

।। ಇತಿ ಶ್ರೀಭಗವದ್ರಾಮಾನುಜವಿರಚಿತೇ ಶ್ರೀಮದ್ಗೀತಾಭಾಷ್ಯೇ ಪಞ್ಚಮೋಽಧ್ಯಾಯ:।।।।

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.