Events

With HH Tridandi Sr Sri Lakshmi Prapanna jeer, Varanasi
Thiruppavai Mahanadu @ Sri Venugopala Swami temple, Bangalore
Thiruppavai Mahanadu @ Sri Venugopala Swami temple, Bangalore

Thiruppavai Mahanadu @ Sri Venugopala Swami temple, Bangalore
Thiruppavai Mahanadu @ Sri Venugopala Swami temple, Bangalore
Thiruppavai Mahanadu @ Sri Venugopala Swami temple, Bangalore

Upanyasam on Ubhaya Vedantha Aikyam at Kancheepuram with Sri.U.Ve.P.B.Gadi Srinivasahariar Swami, Sri.U.Ve.Araiyar Sriramsharma Swami and Sri.U.Ve.Thirupulani Soundarrajan Swami

Upanyasam on Ubhaya Vedantha Aikyam at Kancheepuram with Sri.U.Ve.P.B.Gadi Srinivasahariar Swami, Sri.U.Ve.Araiyar Sriramsharma Swami and Sri.U.Ve.Thirupulani Soundarrajan Swami
Upanyasam on Ubhaya Vedantha Aikyam at Kancheepuram with Sri.U.Ve.P.B.Gadi Srinivasahariar Swami, Sri.U.Ve.Araiyar Sriramsharma Swami and Sri.U.Ve.Thirupulani Soundarrajan Swami