शारीरकन्यायकलापसङ्ग्रहः

॥ श्रीः ॥ । श्रीमते रामानुजाय नमः । शारीरकन्यायकलापसङ्ग्रहः [श्रीसेनेश्वरार्यैः विरचितः] जगद्भार: सुविन्यस्त: सेनेशे यत्र विष्णुना । तस्यावतारमपरम् सेनानाथ गुरुम् भजे ॥ ॥ प्रथमोऽध्यायः – प्रथमः पादः ॥ शास्त्रावतारः [प्रतिज्ञा] प्रणम्य रामानुजसम्यमीश्वरम् प्रबोधहेतुम् हृदयाम्बुजन्मनः । करोमि तद्दर्शनमार्गगोचरम् शारीरकन्यायकलापसङ्ग्रहम् ॥१॥ [अध्यायचतुष्टयार्थः] प्रमाणता तत्प्रतियोगिभङ्गः सम्राधनम् तस्य फलोपभोगः । एतानि सम्यक् परिचिन्तितानि शास्त्रेत्विहाध्यायचतुष्टयेन ॥२॥ [प्रथमाध्यायीयपादचतुष्टयार्थाः] अस्पष्टतरमस्पष्टम् स्पष्टम् छायानुसारि […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.