ब्रह्मपदशक्तिवादः

॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ ॥ श्रीमते रम्यजामातृमुनये नमः ॥ ॥ श्रीमद्वेङकटलक्ष्मणार्यसम्यमिने नमः ॥ श्रीशैललक्ष्मणयतीन्द्रैः विरचितः ब्रह्मपदशक्तिवादः अखिलभुवनबन्धोन्मोचने बद्धदीक्षः प्रकृतिमनपहाय स्वेच्छयेहावतीर्णम्‌। वृषगिरिशिखरस्थैस्सर्वधा भुज्यमानम्‌ कमपि पुरुषमीडे कान्तया नित्यजुष्टम्‌॥ नत्व च यतिवरचरणौ स्मृत्वाऽनन्तार्यपादकाधूलीः। ब्रह्मपदशक्तिवादम्‌ तनुते श्रीशैलयोगिराजसुधीः॥ श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञास्सम्प्रदाये सुशिक्षिताः। श्रीशादनन्यागम्‌ प्राहुः ब्रह्मशब्दम्‌ निमित्ततः॥ तदेतदपरिज्ञाय शब्दजालम्‌ प्रयुञ्जताम्‌। मौनमुद्राविधानेन जयत्वेषा कृतिर्मम॥ ब्रह्मशब्दो हि बृहबृहि वृद्धाविति धातोरौणादिककर्त्रर्थकमनिन्प्र-त्ययान्तः। तत्र घातूक्ता वृद्धिर्नाम सूक्ष्मावस्थाप्रहाण-पूर्वकस्थूलावस्थायोग […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.