कैवल्यशतदूषणी

॥ श्रीः॥ ॥ अथ कैवल्यशतदूषणी ॥ यत्पादपद्मरसिका परिषद्गुरूणा- मात्मानुभूतिमतिदूरतराज्जहाति- तन्नौमि दिव्यपुरुषं वननानराद्यै- र्विस्मारिताभिजनमञ्जनशैललोलम् ॥ यद्गाथया विनिद्रा हेतिवाराद्याः परावनेव्यग्रतं भट्टनाथमीडे केवलकरुणापराधीनम् ॥ लोके समस्तमुनिमानसपद्मकोशा यद्भाष्यभानुपरिरम्भणः स्फुटन्ति । यस्यैवते विकसिताश्च विहारभूमि स्तौ भावये परमहंसवराननन्यौ ॥ कमलनयनकान्ताकामनाकल्पवल्ली परिणतिफलभूतार्यगोष्ठीं विभाव्य। प्रतिमतशतदूषण्युग्रकैवल्यचिन्तां कलयति कुतुकाच्छीशैलयोगीशदासः  ॥ तत्र तावद् भवदहनदन्दह्यमानसकल जीवसंजीवनोपदेशा भट्टनाथपराङ्कुशादयः कैवल्यमेव प्रथमत स्त्याजयन्ति। तत्र च निदानं तन्नित्यानिबन्धनं निरतिशयक्रौर्यमेव । तत्र […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.