वचस्सुधाविचारः

॥ श्रियै नमः ॥ ॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ पण्डितरत्नम् कुप्पण्णैय्यङ्गार्येण विरचितः वचस्सुधाविचारः अव्यादव्याजकारुण्यनिधिरम्बुजलोचनः । श्रीयादवाद्रिनिलयः श्रीमान्नारायणस्सदा ॥ श्रीभाष्यकारो जयतादपारकरुणानिधिः । यम् भागधेयम् भविनामवतीर्णम् प्रचक्षते ॥ यस्य सूक्तिसुधासार: पायम् पायम् बुधा भुवि । तुष्यन्ति तम् कृपासिन्धुम् भाष्यकारम् भजाम्यहम् ॥ श्रीशैललक्ष्मणमुनेः प्रणम्य चरणद्वयम् । वचस्सुधाविचारोऽयम् क्रियते विदुषाम् मुदे ॥ तत्र तावत् भगवता भाष्यकृता श्रीभाष्ये *पाराशर्यवचस्सुधाम्* इत्यादि […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.