श्री विष्णुधर्मः अध्यायः 101-109

श्री विष्णुधर्मः अध्यायः 101-109 एकाधिकशततमोऽध्यायः पापक्षयः शतानीक उवाच आख्यातम् भगवन् सम्यक् परम् ब्रह्म त्वया मम | विष्णुरेव जगद्धाता योगिनाम् वर्तते यतः || १ || उपायस्तस्य यः प्राप्तो विष्णोरीशस्य भार्गव | अद्वैतद्वैतरूपस्य तन्मे विस्तरतो वद || २ || येन जन्मजरामृत्युमहाग्राहभवार्णवम् | त्वद्वाक्यनावमारुह्य मुक्तितीरमवाप्नुयाम् || ३ || तन्मम ब्रूहि तत्त्वेन प्राप्नुयाम् येन तत्पदम् | शौनक उवाच – […]

श्री विष्णुधर्मः अध्यायः 91-100

श्री विष्णुधर्मः अध्यायः 91-100 एकनवतिततमोऽध्यायः पुद्गलगाथा or घृतधेनुकल्पः वसिष्ठ उवाच – जलधेनुम् प्रवक्ष्यामि प्रीयते दत्तया यया | देवदेवो हृषीकेशः सर्वेशः सर्वभावनः || १ || जलकुम्भम् नरव्याघ्र सुवर्णरजतान्वितम् | रत्नगर्भमशेषैस्तु ग्राम्यैर्धान्यैः समन्वितम् || २ || सितवस्त्रयुगच्छन्नम् दूर्वापल्लवशोभितम् | कुष्ठ माम्सीमुशीरम् च वालकामलकैर्युतम् || ३ || कोष्ठचन्दनकौशीरैरेलकालवकैर्युतम् प्रियङ्गुपात्रसहितम् सितयज्ञोपवीतिनम् | सच्छत्त्रम् सौपानत्कम् दर्भविस्तरसम्स्थितम् || ४ || स्वधितम् […]

श्री विष्णुधर्मः अध्यायः 81-90

श्री विष्णुधर्मः अध्यायः 81-90 एकाशीतितमोऽध्यायः बलिप्रह्लादसम्वादः शौनक उवाच – एवम् स्तुते ततस्तस्मिन् विष्णुचक्रे सुदर्शने | पुष्पवृष्टिर्बलेर्मूर्ध्नि निपपातान्तरिक्षतः | परिहृत्य च दैत्येन्द्रम् ययौ चक्रम् यथेच्छया || १ || (भ्रमदेव च दैत्यानाम् ययौ तद्भयमावहत् |) ततस्तदद्भुतम् दृष्ट्वा चक्रस्यागमनम् हरेः | पूर्ववत् स्मरणम् प्राप्य सस्मार स्वपितामहम् || २ || गच्छता पूर्वमार्येण स्मर्तव्योऽहमितीरितम् | तम् स्मरिष्यामि दैत्येन्द्रम् स नः […]

श्री विष्णुधर्मः अध्यायः 71-80

श्री विष्णुधर्मः अध्यायः 71-80 एकसप्ततितमोऽध्यायः विष्णुपञ्जरस्तवः शतानीक उवाच – पापम् प्रणश्यते येन पुण्यम् येन विवर्धते | यज्जपन् सुगतिम् याति शृण्वम्श्च मम तद्वद || १ || शौनक उवाच – कश्चिदासीद्द्विजद्रोग्धा पिशुनः क्षत्रियाधमः | परपीडारुचिर्दुष्टः स्वभावादेव निर्घृणः || २ || परिभूताः सदा तेन पितृदेवद्विजातयः | परदारेषु चैवास्य बभूवाभिरतम् मनः || ३ || सत्वायुषि परिक्षीणे जज्ञे घोरो निशाचरः […]

श्री विष्णुधर्मः अध्यायः 61-70

श्री विष्णुधर्मः अध्यायः 61-70 एकषष्टितमोऽध्यायः गोप्रदानम् भगवानुवाच – लोकाम्स्तु सृजता पूर्वम् गावः सृष्टाः स्वयम्भुवा | प्रीत्यर्थम् सर्वभूतानाम् तस्मात् ता मातरः स्मृताः || १ || तास्तु दत्त्वा सौरभेयीः स्वर्गलोके महीयते | तस्मात्ता वर्णयिष्यामि दानम् चासाम् यथाविधि || २ || यादृशी विधिना येन दातव्या यादृशाय च | द्विजाय पोषणार्थम् तु होमधेनुकृते न वै || ३ || प्रथमा […]

श्री विष्णुधर्मः अध्यायः 51-60

श्री विष्णुधर्मः अध्यायः 51-60 एकपञ्चाशोऽध्यायः वृथादानानि युधिष्ठिर उवाच – कीदृग्विधास्ववस्थासु दत्तम् दानम् जनार्दन! | इहलोकेष्वनुभवेत् पुरुषस्तद्ब्रवीहि मे || १ || गर्भस्थास्याथवा बाल्ये यौवने वार्द्धकेऽपि वा | अवस्थाम् कृष्ण! कथय परम् कौतूहलम् हि मे || २ || भगवानुवाच – वृथाजन्मानि चत्वारि वृथादानानि षोडश | अपुत्राणाम् वृथा जन्म ये च धर्मबहिष्कृताः | परपाकम् च येऽश्नन्ति परदाररताश्च ये […]

श्री विष्णुधर्मः अध्यायः 41-50

श्री विष्णुधर्मः अध्यायः 41-50 एकचत्वारिम्शोऽध्यायः ब्रह्माख्यानकम् दाल्भ्य उवाच – कार्यारम्भेषु सर्वेषु दुःस्वप्नेषु च सत्तम | अमङ्गल्येषु सर्वेषु यज्जप्तव्यम् तदुच्यताम् || १ || येनारम्भाश्च सिध्ह्यन्ति दुःस्वप्नम् चोपशाम्यति | अमङ्गलानाम् सर्वेषाम् प्रतिघातश्च जायते || २ || पुलस्त्य उवाच – जनार्दनम् भूतपतिम् जगद्गुरुम् स्मरन् मनुष्यः सततम् महामुने | दुष्टान्यशेषाण्यपहन्ति साधयति अशेषकार्याणि तथा यदीच्छति || ३ || अभीप्सति शृणुष्व […]

श्री विष्णुधर्मः अध्यायः 31-40

श्री विष्णुधर्मः अध्यायः 31-40 एकत्रिम्शोऽध्यायः अनन्तव्रतम् दाल्भ्य उवाच – सर्वकामानवाप्नोति समाराध्य जनार्दनम् | प्रकारैर्बहुभिर्ब्रह्मन् यान्यानिच्छति चेतसा || १ || नॄणाम् स्त्रीणाम् च विप्रर्षे नान्यच्छोकस्य कारणम् | अपत्यादधिकम् किंचिद्विद्यते ह्यत्र जन्मनि || २ || अपुत्रता महद्दुःखमतिदुःखम् कुपुत्रता | अपुत्रः सर्वदुःखानाम् हेतुभूतो मतो मम || ३ || धन्यास्ते ये सुतम् प्राप्य सर्वदुःखविवर्जितम् | शस्तम् प्रशान्तम् बलिनम् पराम् […]

श्री विष्णुधर्मः अध्यायः 21-30

श्रीविष्णुधर्मः अध्यायः 21-30 एकविंशोऽध्यायः अशोकपूर्णमासीव्रतम् पुलस्त्य उवाच – अशोकपूर्णिमां चान्यां शृणुश्व वदतो मम | यामुपोष्य नरः शोकं नाप्नोति स्त्री तथापि वा || १ || फाल्गुनामलपक्षस्य पूर्णिमास्यां नरेश्वर | मृज्जलेन नरः स्नात्वा दत्त्वा शिरसि वै मृदम् || २ || मृत्प्राशनं तथा कृत्वा कृत्वा च स्थण्डिलं मृदा | पुष्पैः पत्रैस्तथाभ्यर्च्य भूधरं नान्यमानसः | धरणीं च तथा देवीमशोकेत्यभिधीयते […]

श्री विष्णुधर्मः अध्यायः 11-20

श्री विष्णुधर्मः अध्यायः 11-20 एकादशतमोऽध्यायः जयन्त्यष्टमी पुलस्त्य उवाच – रोहिण्याश्च यदा कृष्णपक्षेऽष्टम्यां द्विजोत्तम | जयन्ती नाम सा प्रोक्ता सर्वपापहरा तिथिः (०१०–००१) यद्बाल्ये यच्च कौमारे यौवने वार्ध के च यत् | सप्तजन्मकृतं पापं स्वल्पं वा यदि वा बहु || २ || तत्क्षालयति गोविन्दं तस्यामभ्यर्च्य भक्तितः | होमजप्यादिदानानां फलं च शतसंमितम् || ३ || संप्राप्नोति न संदेहो यच्चान्यन्मनसेच्छति […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.