परतत्त्वनिर्णयः

|| श्रीः ।। ।।परतत्त्वनिर्णयः।। ।। वत्सकुलतिलकेन वरदाचार्येण कृतः ।। श्रीमद्रामानुजमुनिवरैर्याममुनाद्यैर्मुनीन्द्रै– रप्याचार्यैर्बहुभिरपरैविस्तरेणाभ्यधायि। विष्णुस्तत्त्वं परमिति परन्यायमन्वादिवाक्यै– र्व्यक्तार्थाभिः श्रुतिविततिभिस्तद्वयं संक्षिपामः ।। अत्रेदं साध्यते “नारायणः परं ब्रह्मे” ति। तत्र पूर्वपक्षी मन्यते-रुद्र एव सर्वस्मात्पर इति। तथाहि यतो वा इमानी त्यादिना जगत्कारणमेव परं तत्त्वमित्यवगम्यते। तच्च कारणं किमित्यपेक्षायां, छान्दोग्ये ‘सदेव सोम्येदमग्र आसीदि’ त्यनेन जगत्कारणं सच्छब्दवाच्यमिति प्रतीयते । वाजसनेयके च ‘ब्रह्म वा इदमेकमेवाग्र […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.