प्रमेयमाला

।। श्रीः ।। ।। श्रीमते रामानुजाय नमः ।। वात्स्यवरदाचार्य(वरदराजसूरि) विरचिता प्र मे य मा ला [मङ्गलाचरणम्] नमः श्रीविष्णुचित्तार्यपदपङ्कजपांसवे । रामानुजमुनीन्द्रोक्तिरहस्यज्ञानहेतवे ।। १ ।। जगतामुपकाराय जातं यतिवरात्मना । प्रगुणीकृतसन्मार्गं भजामः पुरुषोत्तमम् ।। २।। [प्रतिज्ञा] सच्चेतो मधुकरवृन्दसेवनीयं सौरभ्यं श्रुतिशिरसस्समादधानाम् । वत्सानां कुलपतिरद्भुतामकार्षीत् अम्लानां वरदगुरुः प्रमेयमालाम् ।। ३ ।। [अध्ययनविधिनिरूपणम्] मीमांसायाः विधिप्राप्तत्व-रागतःप्राप्तत्वविवेकार्थम् अध्ययनविधिर्निरूप्यते । किं अध्ययनविधि: अर्थज्ञान- पर्यवसायी? […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.