ஜிதந்தே ஸ்தோத்ர வ்யாக்யானம் Part 3

த்விதீய ஜிதந்தே வ்யாக்யானம்   ஜிதந்தே புண்டரீகாக்ஷ பூர்ணஷாட்குண்யவிக்ரஹ | பராநந்த பரப்ரம்ஹந்நமஸ்தே பரமாத்மநே ||           1   பூர்ணஷாட்குண்ய விக்ரஹ = ஜ்ஞாந ஶக்தி பலைஶ்வர்ய தேஜஸ்ஸுக் கள் என்கிற ஆறு குணங்களும் அமைந்த திருமேனியையுடையவரே , புண்டரீகாக்ஷ = செந்தாமரை மலர் போன்ற திருக்கண்களையுடைய வரே , பராநந்த = இதுக்கவ்வருகில்லை யென்னும்படி மேம்பாடுடைய ஆனந்தமுடையவரே , இங்ஙனே பஹுவ்ரீஹி ஸமாஸமன்றிக்கே ,  பரஶ் சாஸௌ ஆனந்தஶ்ச யென்று கர்மதாரயமாய் உத்தமமாந் ஆனந் தமே […]

வ்யாக்யான ப்ரமாணத்திரட்டு

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம: ஸ்ரீமத்‌ க்ருஷ்ணஸூரயே நம: ஜிதந்தே ஸ்தோத்ர வ்யாக்யான ப்ரமாணத்திரட்டு ஜிதந்த இதி மந்த்ரேண [‘ஜிதந்தே’ என்னும்‌ மந்திரத்தினால்‌.] அவித்‌3யாதோ தே3வே பரிப்‌3ருட4தயா வா விதி3தயா ஸ்வயப4க்தேர்‌ பூ4ம்நா வா ஜக3தி க3திமந்யாமவிது3ஷாம்‌ । க3திர்‌ க3ம்யஶ்சாஸெள ஹரிரிதி ஜிதந்தாஹ்வயமநோ: ரஹஸ்யம்‌ வ்யாஜஹ்ரே ஸ க2லு ப4க3வாந்‌ ஶௌநகமுநி: ॥ (ப4ட்டர் முக்தகம்) [ப4க3வத்‌3 விஷயத்தில்‌ அறியாமையினாலாவது, நன்றாக அறிந்திருப்பதினாலேயாவது, தன்‌ ப4க்தியின்‌ ஆதி4க்யத்‌தினாலேயாவது இவ்வுலகில்‌ வேறு உபாயத்தை ௮றியாதவர்களுக்கு, ‘உபாயமும்‌ உபேயமும்‌ […]

ஜிதந்தே ஸ்தோத்ர வ்யாக்யானம் Part 2

ஶ்ரீ: ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம: பரமகாருணிகரான பெரியவாச்சான்பிள்ளை அருளிச்செய்த ஜிதந்தே ஸ்தோத்ர வ்யாக்யானம் Part 2 नैव किञ्चित्परोक्षन्ते प्रत्यक्षोऽसि स कस्यचित्‌। नैव किञ्चिदसिद्धन्ते न च सिद्धोऽसि कस्यचित्‌ ।। ६।। நைவ கிஞ்சித்‌ பரோக்ஷந்தே ப்ரத்யக்ஷோऽஸி ந கஸ்யசித்‌ । நைவ கிஞ்சித3ஸித்‌3த4ந்தே ந ச ஸித்‌3தோ4ऽஸி கஸ்யசித்‌।। ___________________________________________________________ பதவுரை:–தே–-உனக்கு, பரோக்ஷம்‌— அப்ரத்யக்ஷமாயிருப்பது, ந கிஞ்சித்‌– ஒன்றுமில்லை; கஸ்யசித்‌–ஒருவர்க்‌கும்‌, ப்ரத்யக்ஷ:–கண்ணால்‌ காணக்கூடியவனாக, ந அஸி-(நீ) ஆகிறாயல்லை; தே–-உனக்கு, அஸித்‌3த4ம்‌-செய்யமுடியாதது, ந கிஞ்சித்‌– […]

ஜிதந்தே ஸ்தோத்ர வ்யாக்யானம் Part 1

ஶ்ரீ: ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம: பரமகாருணிகரான பெரியவாச்சான்பிள்ளை அருளிச்செய்த ஜிதந்தே ஸ்தோத்ர வ்யாக்யானம்‌ श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे । यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभः श्रीधरस्सदा ।। ஸ்ரீமத்க்ருஷ்ணஸமாஹ்வாய நமோ யாமுநஸூநவே | யத்கடாக்ஷைகலக்ஷ்மாணாம்‌ ஸுலப4: ஸ்ரீத4ரஸ்‌ ஸதா3 ॥ அவதாரிகை:— ‘ஜிதந்தே’ யாவது ருக்‌3வேத3கி2லம்‌ ; தத்வப்ரதிபாத3நபரமான ஸ்ரீ புருஷஸூக்தம்‌ ஸர்வஶ்ருதிகளிலும்‌ ஓதிப்போருமாபோலே, இதுவும்‌ ஸ்ரீ ஶாஸ்த்ரத்‌திலும்‌, இதிஹாஸ புராணங்களிலேயும்‌ மஹாமந்த்ரமென்று திருமந்தரத்தோபாதி பரமரஹஸ்யமாகச்‌ சொல்லிப்போருமதொன்று. வேதா3க்ஷரராஶியைப்‌ பெளருஷேயமான இதிஹாஸபுராணங்களிலே எழுதிப்படித்துப்‌ போருவானென்‌னென்னில்‌: கி2லமாகிறது அப்ரஹதம்‌ ஸ்தா2நம்‌; ஸூத்ரகாரர்கள்‌ […]

जिततन्ता स्तोत्राणि (षट्)

जिततन्ता स्तोत्राणि (षट्) -:प्रथम जिततन्ता:-   जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । नमस्तेऽस्तु हृषीकेश महापुरुष पूर्वज ॥ १ ॥ देवानां दानवानां च सामान्यमधिदैवतम् । सर्वदा चरणद्वन्द्वं व्रजामि शरणं तव ॥ २ ॥ एकस्त्वमसि लोकस्य स्रष्टा संहारकस्तथा । अध्यक्षश्चानुमन्ता च गुणमाया समावृतः॥ ३ ॥ संसार सागरं घोरमनन्त क्लेशभाजनम् । त्वामेव शरणं प्राप्य निस्तरन्ति मनीषिणः ॥ ४ ॥ […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.