वरवरमुनि शतकम् – अण्णा

॥ श्रीरस्तु ॥   ॥ श्रीमते रामानुजाय नमः॥   श्री प्रतिवादि भयङ्करम् अण्णा विरचितः   वरवरमुनि शतकम् वेदान्तदेशिककटाक्षविवृद्धबोधं कान्तोपयन्तृयमिनः करुणैकपात्रम् | वत्सान्ववायमनवद्यगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परवादिभयङ्करार्यम् || मूलेऽवतीर्णमिह मूलमनूदितार्थ तत्त्वावबोध सुखिता वसुधां विधातुम् | रामानुजार्य चरणाम्बुज चञ्चरीकं रम्योपयन्तृयमिनं शरणं प्रपये ||1 || यदवतरणमूलं मुक्तिमूलं प्रजानां शठरिपुमुनिदृष्टाम्नाय साम्राज्यमूलम् | कलिकलुषसमूलोन्मूलने मूलमिन्धे स भवतु वरयोगी नस्समस्तार्थमूलम् || 2 […]

वरवरमुनि शतकम् – देवराजगुरु

॥ श्रीरस्तु ॥ ॥ श्रीमते रामानुजाय नमः॥ श्रीमत् वरवरमुनये नम : श्री देवराजगुरु विरचितः   वरवरमुनि शतकम्   श्री देवराजगुरुवर्यविषयोsयम् श्लोक: | सौम्यजामातृयोगीन्द्रचरणाम्बुजषट्पदम् | देवराजगुरुं वन्दे दिव्यज्ञानप्रदं शुभम्  || वरवरमुनिवर्यपादुरत्नं वरदगुरुंगुरुमाश्रये गुरूणाम् | उपनिशदुपगीतमर्थतत्वं तदिह यदीयवशम्वदं समिन्धे || १|| आकल्पमत्र भवतु प्रदयन् धरित्रीं अस्मद्गुरुर्वरवरप्रवरो मुनीनाम | अन्तस्तमश्शमनम् अन्तदृषां यदीयम् अम्लानपल्लवतलारुणमङ्घ्रियुग्मम्  || २॥   गुणमणिनिधये नमो […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.