அத்யாத்மசிந்தா

ஶ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம: ।।

ஶ்ரீவாதிகேஸரிஸுந்தரஜாமாத்ருமுநிவிரசிதா

அத்யாத்மசிந்தா ।।

 

ஸுந்தரஜாமாத்ருமுநே: ப்ரபத்யே சரணாம்புஜம் ।

ஸம்ஸாரார்ணவஸம்மக்நஜந்துஸந்தாரபோதகம் ।।

நமோऽஸ்த்வஸ்மத்குருப்யஶ்ச தத்குருப்யஸ்ததா நம:।

பரமேப்யோ குருப்யஶ்ச நிகிலேப்யோ நமோ நம:।। ௧ ।।

நமோ ராமாநுஜாயேதம் பூர்ணாய மஹதே நம:।

யாமுநாய முநீந்த்ராய நமஸ்ஸர்வார்தவேதிநே।। ௨ ।।

நமோऽஸ்து ராமமிஶ்ராய புண்டரீகத்ருஶே நம:।

நாதாய முநயே நித்யம் நம: பரமயோகிநே।। ௩ ।।

ஆத்யாய குலநாதாய நமோऽஸ்து ஶடவைரிணே।

நம: ஸேநாதிபதயே ஜ்ஞாநயாதாத்ம்யவேதிநே ।। ௪ ।।

ஶ்ரியை ஶ்ரீஶாநபாயிந்யை ஜகந்மாத்ரே நமோ நம:।

ஶ்ரீதராயாதிகுரவே நமோ பூயோ நமோ நம: ।। ௫ ।।

இத்தம் ஸம்சிந்த்ய மநஸா ஶுபாம் குருபரம்பராம்।

அத்யாத்மவிஷயாம் சிந்தாம் கரோம்யாத்மவிஶுத்தயே।। ௬௥

ஆத்மா ந தேவோ ந நரோ ந திர்யக் ஸ்தாவரோ ந ச ।

ந தேஹோ நேந்த்ரியந்நைவ மந: ப்ராணோ ந நாபி தீ:।। ௭ ।।

ந ஜடோ ந விகாரீ ச ஜ்ஞாநமாத்ராத்மகோ ந ச ।

ஸ்வஸ்மை ஸ்வயம்ப்ரகாஶ: ஸ்யாதேகரூபஸ்வரூபபாக்।। ௮ ।।

சேதநோ வ்யாப்திஶீலஶ்ச சிதாநந்தாத்மகஸ்ததா।

அஹமர்த: ப்ரதிக்ஷேத்ரம் பிந்நோऽணுர்நித்யநிர்மல:।। ௯ ।।

ததா ஜ்ஞாத்ருத்வகர்த்ருத்வபோக்த்ருத்வநிஜதர்மக:।

பரமாத்மைகஶேஷத்வஸ்வபாவஸ்ஸர்வதா ஸ்வத:।। ௧௦ ।।

ஏவம் ஸாமாந்யத: ஸித்தநிஜாகாரயுதோऽப்யஹம்।

அநாதேர்குணமாயாயா: பலேநைவ திரோஹித:।। ௧௧ ।।

அப்ரகாஶநிஜாகாரோ நித்யமாந்த்யமுபேயிவாந்।

அபதே கர்மபாஶேந க்ருஶ்யமாணோ நிராஶ்ரய:।। ௧௨ ।।

அஜாநந்நநுகூலஞ்ச ப்ரதிகூலம் ததாத்மந: ।

அந்யதா தத்ததாரோப்யராகத்வேஷௌ ப்ரவர்தயந்।। ௧௩ ।।

அக்ருத்யகரணாதாவப்யத்யந்தோத்படவ்ருத்திக:।

மத்தப்ரமத்தோந்மதாநாம் வர்தே ஸத்ருஶசேஷ்டித:।। ௧௪ ।।

கர்பஜந்மாத்யவஸ்தாஸு து:கமத்யந்ததுஸ்ஸஹம்।

ந கிஞ்சித்கணயந்நித்யம் சராமீந்த்ரியகோசரே।। ௧௫ ।।

ஏவம் விஷயத்ருஷ்ணாயா விராகஸ்ய ஜரா மம।

தத்போகே கரணாநாம் ச ஶைதில்யம் குருதே ப்ருஶம்।। ௧௬ ।।

ததா து த்ருஷ்ணாமாஹாத்ம்யாத் கரணாநாமபாடவாத்।

போகாலாபஸமுத்பூத: ஶோகோऽபி பவதி த்ருவம்।। ௧௭ ।।

ததா புத்ரகளத்ராதிபந்துவர்காவமாநஜம்।

து:கம் துஸ்ஸஹமேவாபி ஸஹந்நத்ராப்ரதிக்ரிய:।। ௧௮ ।।

ஆதிவ்யாதிபிரத்யர்தம் பீடிதோ மூடசேதந:।

அர்தாதிஷு ததாநீமப்யபிவ்ருத்தஸ்ப்ருஹோ பவந்।। ௧௯ ।।

தாத்ருக்பந்துவியோகேஷு தாபேந மஹதார்தித:।

காலஶேஷம் நயாம்யத்ர கர்மபந்தவஶாநுக:।। ௨௦ ।।

அத தேஹாவஸாநே ச து:கமுத்க்ராந்திஸம்பவம்।

குச்ச்ரேண தேஹாந்நிஷ்க்ராந்திம் யமகிங்கரதர்ஶநம்।। ௨௧ ।।

யாதநாதேஹஸம்பந்தம் யாம்யபாஶைஶ்ச கர்ஷணம்।

உக்ரமார்ககதிக்லேஶம் யமஸ்ய புரத: ஸ்திதிம்।। ௨௨ ।।

தந்நியோகஸமாயாதா யாதநாஶ்ச ஸஹஸ்ரஶ:।

ஶ்ருத்வா ஸ்ம்ருத்வா ச தூயேऽஹம் தத்ப்ரவேஶபயாகுல:।। ௨௩ ௥

புநஶ்ச கர்பஜந்மாதிப்ரவேஶம் கர்மநிர்மிதம்।

முஹுர்விசிந்த்ய மச்சிந்தம் கம்பதே ஜலசந்த்ரவத்।। ௨௪ ।।

ஏவம் மாம் பவசக்ரேऽஸ்மிந் ப்ரமமாணம் ஸுது:கிதம்।

க்ருபயா கேவலம் ஶ்ரீமந் ரக்ஷ நாத கடாக்ஷத:।। ௨௫ ।।

அஹமுத்பத்திவேளாயாம் த்வத்கடாக்ஷாதிவீக்ஷித: ।

ஸத்த்வோத்ரேகேண ஸம்பந்ந: ஸத்கத்யாகாங்க்ஷயாந்வித: ।। ௨௬

பாஹ்யேஷு விமுகோ நித்யம் வைதிகேऽபிமுகஸ்ததா।

ஸத்பிஸ்ஸஹைவ நிவஸந் ஸத்கதாஶ்ரவணே ரத:।। ௨௭ ।।

ஸதாசார்யோபஸத்தௌ ச ஸாபிலாஷஸ்த்வதாத்மகம் ।

தத்த்வஜ்ஞாநநிதிம் தத்த்வநிஷ்டம் ஸத்குணஸாகரம்।। ௨௮ ।।

ஸதாம் கதிம் காருணிகம் தமாசார்யம் யதாவிதி।

ப்ரணிபாதநமஸ்காரப்ரியவாக்பிஶ்ச தோஷயந்।। ௨௯ ।।

த்வத்ப்ரஸாதவஶேநைவ ததங்கீகாரலாபவாந்।

ததுக்ததத்த்வயாதாத்ம்யஜ்ஞாநாம்ருதஸுஸம்ப்ருத:।। ௩௦ ।।

அர்த ரஹஸ்யத்ரிதயகோசரம் லப்தவாநஹம்।

கேவலம் க்ருபயா மாம் து நயதஸ்தே ப்ரஸாதத:।। ௩௧ ।।

காரணம் ரக்ஷகம் ஶ்ரீஶம் ஶேஷிணம் த்வாம் விசிந்தயந்।

த்வதர்தமிதரேஷாம் ச ஶேஷிணாம் விநிவர்தநாத்।। ௩௨ ।।

அநந்யார்ஹம் ஸ்வதோ நித்யம் ப்ரக்ருத்யாதிவிலக்ஷணம்।

பஞ்சவிம்ஶம் சிதாநந்தஸ்வரூபகுணஸம்யுதம்।। ௩௩ ।।

அஹமர்தமணும் நித்யமாத்மவர்கம் நிரூப்ய ச।

தம் ச ஸ்வாநர்ஹதாஸித்தேரஹந்தாமமதோஜ்சிதா।। ௩௪ ।।

ஸ்வரக்ஷணேऽப்யஸ்வதந்த்ரம் த்வத்ரக்ஷ்யத்வநிரூபிதம்।

விஜ்ஞாய த்வதுபாயத்வாதநந்யஶரணம் ததா।। ௩௫ ।।

நித்யநி:ஸீமநிஸ்ஸங்க்யவிபூதீநாமுபாஶ்ரயம்।

ததந்தர்யாமிணம் தேவம் நாதம் நாராயணம் ப்ரதி।। ௩௬ ।।

நித்யம் ஸர்வத்ர நிகிலாவஸ்தம் நிரவஶேஷத:।

ப்ரீதிகாரிதகைங்கர்யநிரதம் சிந்தயாம்யஹம்।। ௩௭ ।।

இத்தம் சேதநஸாமாந்யரூபாந்தர்பாவத: ஸ்வத:।

ஸ்வாத்மநோऽப்யநுஸந்தாநம் ததைவ விததாம்யஹம்।। ௩௮ ।।

அகாரார்தார்தபூதோऽஹமநந்யார்ஹோ ऽசித: பர: ।

ஸ்வார்ததாரஹிதோ நித்யமநந்யஶரணஸ்ததா।। ௩௯ ।।

நாராயணாய நாதாய கிங்கர: ஸ்யாம் நிரந்தரம்।

இதி மந்த்ரம் ஸ்வயாதாத்ம்யபரமேவாநுஸந்ததே।। ௪௦ ।।

இத்தம் ப்ரகாஶிதஸ்வாத்மயாதாத்ம்யஸ்யோசிதாமஹம்।

வ்ருத்திம் ப்ரவ்ருத்திம் நிஶ்சித்ய விததாமி த்வயேந தாம்।। ௪௧ ।।

த்வாம் ஶ்ரிதாம் நிகிலைஸ்ஸேவ்யாம் ஶ்ரியம் கடகபாவத:।

ஸமாஶ்ரித்ய தயா நித்யம் யுக்தம் வாத்ஸல்யஸாகரம்।। ௪௨ ।।

ஸ்வாமிநம் ஶீலஜலதிம் ஸுலபம் ஸுகமம் ததா।

ஸர்வஜ்ஞம் ஶக்திஸம்பந்நமாப்தகாமஞ்ச ஶேஷிணம்।। ௪௩ ।।

காரணம் கருணாபூர்ணமஶேஷபலதாயிநம்।

த்வாம் விநிஶ்சித்ய கல்யாணநித்யமங்களரூபிணம்।। ௪௪ ।।

சரணௌ தவ ஸர்வாத்மஸாதாரணஶுபாஶ்ரயௌ।

அரிஷ்டவிநிவ்ருத்த்யர்தமிஷ்டப்ராப்யர்தமேவ ச।। ௪௫ ।।

உபாயபாவாச்சரணம் ப்ரபத்யேऽத்யவஸாயவாந்।

இயம் ப்ரபத்திவிஶ்வாஸபூர்வகப்ரார்தநா மதி:।। ௪௬ ।।

தஸ்மாந்மமாபி முக்யார்தப்ரவ்ருத்திரியமித்யத: ।

த்வமேவோபாயபூதஸ்ஸந் மாம் பாஹி கருணாகர।। ௪௭ ।।

ஸர்வாதிஶாயிதாகாரம் ஸ்வரூபகுணஸம்பதா।

ஶ்ரியா நித்யம் ஸஹாஸீநாம் தேவதேவம் ஜகத்பதிம்।। ௪௮ ।।

பவந்தமநுபூயாஹமாஹ்லாதபரிப்ரும்ஹித:।

நித்யம் ஸார்வத்ரிகம் ஸர்வாவஸ்தம் ஸர்வவிதம் ததா।। ௪௯ ।।

ஐஶ்வர்யகைவல்யாகீர்ணம் த்வதாநந்தாத்விலக்ஷணம்।

லக்ஷ்மீபோகாத்விஶிஷ்டம் ச கைங்கர்யஸுகமாப்நுயாம்।। ௫௦ ।।

தத்ர ஸ்வார்தத்வஸம்பூதமஹந்தாமமதாத்மகம்।

ப்ரதிபந்தமஶேஷேண விநிவர்தய மாதவ ।। ௫௧ ।।

இத்தம் த்வயார்தம் ஸம்சித்ய பூர்ணப்ரபதநாத்மகம்।

தத்ர த்வதாதராத்புண்யம் ஜாநே ஶ்லோகவிதாநத:।। ௫௨ ।।

அபீஷ்டோபாயரூபேண ஸாத்யாநாம் சிரகாலத:।

ஸ்வகர்மஜ்ஞாநபக்தீநாம் ஸ்வரூபபரிஶோதநாத்।। ௫௩ ।।

ஸ்வவிலம்பாக்ஷமத்வேந ஸ்வாகிஞ்சந்யவிரோதத:।

ஸ்வாநுபாயத்வநிஷ்கர்ஷாத் ஸர்வம் ஸந்த்யஜ்ய தூரத:।। ௫௪ ।।

த்யாகம் ஸ்வீகாரவித்யாங்கம் விநிஶ்சித்ய ச மாநத:।

த்வத்ஸாரத்யே ஸ்திதத்வேந ஸுஶீலம் பக்தவத்ஸலம் ।। ௫௫ ।।

அநந்யாபேக்ஷரூபம் த்வமத்விதீயமநுத்தமம்।

அரிஷ்டத்வம்ஸநே தக்ஷமுபாயம் பரிசிந்தயந்।। ௫௬ ।।

மநோவாக்காயஸம்பந்நகதித்ரிதயகோசரம்।

வர்ஜநம் ஸர்வபாவேந குரு விஶ்வாஸபூர்வகம்।। ௫௭ ।।

அஹம் ஸ்வார்தம் ந ஸர்வாத்மபந்தமோக்ஷவிதிக்ரம:।

ஸார்வஜ்ஞ்யஸர்வஶக்தித்வபூர்திப்ராப்திதயோததி:।। ௫௮ ।।

மயி நிக்ஷிப்தகர்தவ்யதந்த்ரநிர்பரமுஜ்வலம்।

த்வாம் ப்ரபத்திக்ரியாமுத்ராமுத்ரிதம் மத்பராயணம்।। ௫௯ ।।

பூர்வோத்தராரப்தாகாரவிபாகேந விஶேஷிதாந்।

நிரஸ்தஸாங்க்யாத்துர்மோசாந்நிகிலாத் பாபஸம்சயாத்।। ௬௦ ।।

முக்தமேவ கரிஷ்யாமி ஸங்கல்பாதேவ மாமகாத்।

கதம் லபேதாவஸ்தாநம் தம: ஸமுதிதே ரவௌ ।। ௬௧ ।।

தஸ்மாதுபாயஸாத்யத்வதௌஷ்கர்யாத் த்வம் விஶேஷத:।

பலஸித்திவிலம்பாச்ச ந ஶோகம் கர்துமர்ஹஸி ।। ௬௨ ।।

இத்தம் பார்த ஸமுத்திஶ்ய விதாநாச்சரமோதிதாத்।

பவதோ பஹுமந்தவ்யாம் ப்ரபத்திமநுஸந்ததே।। ௬௩ ।।

ஏதாவந்தம் ஸதா த்யாநமித்தம் மாம் க்ருபயா நயந்।

ஶேஷாத்வலேஶநயநம் த்வமேவ குரு மாதவ।। ௬௪ ।।

த்வத்ஸ்வரூபகுணாகாரவிபூதிவிஷயாம் மதிம்।

விஶதீக்ருத்ய தாம் தேவ பக்திரூபாம் குருஷ்வ மே।। ௬௫ ।।

பரபக்திம் பரஜ்ஞாநம் பரமாம் பக்திஸம்பதம்।

ஆவிஷ்குரு மமாத்யர்தமாத்மதர்மத்வயோகத:।। ௬௬ ।।

பூர்வாகமுத்தராகஞ்ச ஸமாரப்தமகம் ததா।

த்வத்ப்ராப்திரோதகம் க்ருத்ஸ்நம் நி:ஶேஷ பரிஹாரய।। ௬௭ ।।

ஶரீரே தாரபுத்ராதௌ வநக்ஷேத்ராதிகே ததா।

ஸங்கம் துர்மோசமகிலம் ஸஹஸைவ விநாஶய।। ௬௮ ।।

த்வத்குணாநுபவாஸ்வாதரஸிகேஷு மஹாத்மஸு।

த்வதீயேஷு பரம் ப்ரேம த்வமேவ பரிவர்தய।। ௬௯ ।।

த்வயார்தகதவாக்சித்தம் தாபைஸ்த்ரிபிரநாகுலம்।

யாவச்சரீரபாதம் மாம் குருஷ்வ த்வம் த்வதந்திகே।। ௭௦ ।।

யோऽஸௌ த்வயைவ தத்தோ மே வ்யவஸாயமஹோதய:।

குருஷ்வ நிஶ்சலமமும் யாவத்ப்ராப்த்யநுவர்தநம்।। ௭௧ ।।

ததோ தேஹாவஸாநே ச த்யக்தஸர்வேதரஸ்ப்ருஹ: ।

த்வாமேவாதிப்ரபுத்தஸ்ஸந் பஶ்யேயம் பகவந்நஹம்।। ௭௨ ।।

அவ்யக்தபுத்யஹங்காரஜ்ஞாநகர்மாக்ஷமாநஸை:।

ஸ தந்மாத்ரமஹாபூதை: பரிகல்பிதமாதித:।। ௭௩ ।।

சர்மாஸ்ருங்மாம்ஸமேதோऽஸ்திமஜ்ஜாஶுக்லாதிஸம்ஸ்திதம்।

ததா மூத்ரபுரீஷாதிபூர்ணம் நித்யஜுகுப்ஸிதம்।। ௭௪ ।।

இதம் ஶரீரம் து:கைகநிதாநம் பரிதப்ய ச।

நாட்யா ஶதாதிஶாயிந்யா மாம் நிர்கமய தேஹத:।। ௭௫ ।।

வஹ்ந்யஹ:ஶுக்லபக்ஷோதகயநாப்தாநிலாஸ்திதாந்।

மார்காஸ்தைஸ்ஸத்க்ருதோ கத்வா பித்வா ஸூர்யஸ்ய மண்டலம்।। ௭௬ ।।

சந்த்ரவித்யுஜ்ஜலேஶேந்த்ரப்ரஜாபதிஸுபூஜித: ।

அண்டமாவ்ருதிபேதாம்ஶ்ச வ்யதிவர்த்ய தஶோத்தராந்।। ௭௭ ।।

அத ஸம்க்யாவிஹீநம் ததவ்யக்தமதிவர்தயந்।

விரஜாமம்ருதாகாராம் மாம் ப்ராபய மஹாநதீம்।। ௭௮

க்ருத்வா ஸூக்ஷ்மஶரீரஸ்ய சிரஸக்தஸ்ய தூநநம்।

தஸ்மாத்ராஹுவிநிர்முக்தசந்த்ரஸாந்நிபமண்டலம்।। ௭௯ ।।

தாம் நதீம் மநஸா தீர்ய வைத்யுதேநாநுகச்சதா।

அமாநவேந ஸஹிதம் மாம் விபூதிம் பராம் நய।। ௮௦ ।।

தத்ர ஸ்வாபாவிகாகாராநவபோதாதிகாந் குணாந்।

அநந்தாநபரிச்சிந்நாநஸங்க்யாந் மே ப்ரகாஶய।। ௮௧ ।।

ததஸ்த்வப்ராக்ருதம் திவ்யம் ஶுத்தஸத்த்வப்ரகாஶகம்।

பஞ்சோபநிஷதாகாரம் விக்ரஹம் ஸுமநோஹரம்।। ௮௨ ।।

ப்ராபய்ய திவ்யாமோதம் தே ரஸம் தேஜ: ப்ரவேஶ்ய ச।

ஸ்வஸ்வரூபாபிநிஷ்பத்த்யா லப்தஸாம்யம் ச மாம் குரு।। ௮௩ ।।

ததஶ்சைரம்மதீயாக்யே தடாகேऽஶ்வத்தமூலத:।

திவ்யாப்ஸரோகணை: பஞ்சஶதஸம்க்யாஸமந்விதை:।। ௮௪ ।।

மாலாசூர்ணாம்ஜநக்ஷௌமபூஷாஹஸ்தைருபஸ்திதை:।

ப்ரஹ்மாலங்காரரூபேண ஸாதரம் ஸமலங்க்ருதம்।। ௮௫ ।।

அப்யுத்தாநார்தமாயாதைர்திவ்யஜாநபதைஸ்ஸுரை:।

ஸம்கஶஸ்ஸமவேதைஶ்ச ஸத்க்ருதம் ஸம்ப்ரமாகுலை:।। ௮௬ ।।

ஸம்ஸாரநிரயாதேவமுத்தாப்ய கருணாநிதே।

மாம் த்வம் கமய தே தேவ தத்விஷ்ணோ: பரமம் பதம்।। ௮௭ ।।

ததஸ்ஸூரிஜநைதிவ்யைர்வைகுண்டபுரவாஸிபி:।

ராஜமார்ககதம் லாஜபுஷ்பவ்ருஷ்ட்யாதிதோஷிதம்।। ௮௮ ।।

த்ருஷ்ட்வா ப்ரணம்ய சோத்தாய வைகுண்டத்வாரகோபுரம்।

அந்த:ப்ரவிஷ்டம் பஶ்யந்தம் தாம திவ்யமிதஸ்தத:।। ௮௯ ।।

அத மண்டபரத்நம் ததாநந்தபரிபூரிதம்।

மஹாவகாஶமாணிக்யஸ்தம்பஸாஹஸ்ரஶோபிதம்।। ௯௦ ।।

ஆரோப்ய ஸூரிபரிஷதந்தர்பாவமஹோதயம்।

கமய த்வம் த்வதீயம் மாம் க்ருதக்ருத்யஸ்ஸுகீ பவந்।। ௯௧ ।।

தத்ர சாதாரஶக்த்யாதிக்ரமேண பரிகல்பிதே।

தர்மாத்யைஸ்ஸூரிபிஸ்தத்தத்பதகாத்ரமயாத்மகை:।। ௯௨ ।।

நிர்மிதே நிர்மலே பீடே நாநாரத்நஸமந்விதே।

ஶுபாஸ்தரணஸம்யுக்தே ஸுந்தரேऽதிமநோஹரே।। ௯௩ ।।

விலஸத்தளஸாஹஸ்ரபுண்டரீகாக்ஷிகோசரே।

தத்கண்டிகோபரிதலே தத்ர சாமீகரோஜ்வலே।। ௯௪ ।।

அநந்தபோகபர்யம்கே விமலே விஸ்த்ருதோச்ச்ரிதே।

பணாஸஹஸ்ரமாணிக்யப்ரபாசித்ரவிதாநகே।। ௯௫ ।।

ஆஸீநமகிலஸ்யாஸ்ய ஸ்வாமிந்யா ஜகத: ஸ்வயம்।

தேவ்யா த்வதநபாயிந்யா ஶ்ரியா பூம்யா ச நீளயா।। ௯௬ ।।

ஸமேதம் ஸச்சிதாநந்தஶாந்தோதிததஶாத்மகம்।

ஸந்மங்களகுணாவாஸம் ஸதைகாகாரவிக்ரஹம்।। ௯௭ ।।

லாவண்யகாந்திமயுதாயோயநாதிகுணோததிம்।।

விஶ்வாதிராஜ்யபிஶுநகிரீடமகுடோச்ச்ரிதை:।।। ௯௮௥

ஸுஸ்நிக்தநீலகுடிலைரலகைர்லலிதாளிகம்।

ஸுவிபக்தலலாடாஸ்திமத்யபுண்டேந ஸேதுநா।। ௯௯ ।।

ஆகர்ணநாஸமாலோலபுண்டரீகாயதேக்ஷணம்।

ருஜுநாஸமுகாக்ராதநிஜஶ்யாமோதஸம்பதம்।। ௧௦௦ ।।

அம்ஸாவலம்பிரத்நாட்யகர்ணிகாமகரச்சவிம்।

நிரஸ்தநிஸ்துலாதிக்யதந்தமந்தஸ்ஸ்மிதோஜ்வலம் ।। ௧௦௧ ।।

ஶுத்தகோமலவத் ஸ்வாதுப்ரவாளஸத்ருஶாதரம்।

ப்ரபுல்லகண்டபலகம் கர்ணபூரபரிஷ்க்ருதம்।। ௧௦௨ ।।

பத்யசந்த்ராம்ருதஸர:ப்ரஸ்பார்தமுகமண்டலம்।

ப்ரூக்ஷேபாலோகிதாலாபைர்புவநாஹ்லாதகாரணம்।। ௧௦௩ ।।

க்ரைவேயபூஷாவிலஸத்கம்புபந்துரகந்தரம்।

உந்நதாம்ஸமுதாரோரஸ்பாரச்ச்ரீவத்ஸகௌஸ்துபம் ।। ௧௦௪ ।।

உதக்ரபரீவரோதாரதீர்கபாஹுசதுஷ்டயம்।

ஹாரகேயூரகடகைரம்குலீயைஶ்ச ஶோபிதம் ।।௧௦௫।।

புஜத்வயத்ருதோதக்ரஶம்கசக்ரவிராஜிதம்।

ஜாநுப்ரஸாரிதபுஜம் பர்யம்கந்யஸ்தபாஹுகம்।। ௧௦௬ ।।

தநுமத்யம் ஜகத்ரக்ஷாநிபத்தோதரபந்தநம்।

நூதநாபித்ரதோதபூதவிதிஸூதிக்ரஹாம்புஜம் ।। ௧௦௭ ।।

கடீநிபத்தகாஞ்சீகம் கநகோஜ்வலவாஸஸம்।

ரம்பேபஹஸ்தகரபகாந்திசௌர்யக்ஷமோருகம்।। ௧௦௮ ।।

ககுத்மத்ககுதோதாரஜாநுத்விதயஶோபிதம்।

மநோஜ்ஞஜங்காத்விதயம் மஹார்ஹமணிநூபுரம்।। ௧௦௯ ।।

ஶாரதாம்போஜஸத்ருஶசரணத்வயஸுந்தரம்।

ஶரண்யம் ஸர்வலோகாநாம் சதுர்வர்கபலப்ரதம்।। ௧௧௦ ।।

அபௌருஷேயவசஸாமபூமிம் பக்தவத்ஸலம்।

துஷ்ப்ராபம் விதிருத்ராத்யை: ஸுப்ராபம் பக்திஶாலிபி:।। ௧௧௧ ।।

ஶங்கசக்ரகதாகட்கஶார்டாத்யைராயுதோத்தமை:।

பரீதம் புருஷாகாரைராஸ்தாநத்ராணதத்பரை:।। ௧௧௨ ।।

அநந்தவிஹகாதீஶஸேநாந்யாத்யைஶ்ச ஸேவித:।

கஜாநநாத்யைஶ்சண்டாத்யை: குமுதாத்யைஸ்ததைவ ச।। ௧௧௩ ।।

அந்யை: பரிஜநைநித்யேர்முக்த கபராயணை:।

பராங்குஶாத்யைர்பக்தைரப்யாசார்யஸ்ஸமுபஸ்திதம்।। ௧௧௪ ।।

அவாப்தகாமம் லோகாநாமகிலாநாமதீஶ்வரம்।

ஆத்மாநுபவஜாநந்தாதவாகீநமநாதரம்।। ௧௧௫ ।।

பவந்தம் தத்ர த்ருஷ்ட்வைவ ப்ரணமந் பவதா ஸ்வயம்।

அங்கமாரோபித: ப்ரேம்ணா புஜைராலிங்கிதஸ்ததா ।। ௧௧௬ ।।

ஆகாதோ மூர்த்நி ஸஸ்நேஹமாத்ராலோகாபிலக்ஷித:।

ஶ்ருணுயாம் ஸாந்த்வவாக்யாநி ஶ்ரோத்ருகர்ணாம்ருதாநி தே।। ௧௧௭ ।।

தத: ப்ரணம்ய புரத: பாஶ்சயோஸ்த்வாம் து ப்ருஷ்டத:।

பக்திரூபப்ரபோதேந பஶ்யந் ஸஹ விபூதிபி: ।। ௧௧௮ ।।

ஸர்வத்ர ப்ரஸ்ருதாலாதஹடாத்காரேண காரித:।

த்வரமாணஸ்ஸதா குர்யாம் கைங்கர்யாண்யகிலாந்யஹம்।। ௧௧௯ ।।

ஏகதா தஶதா சைவ ஶததா ச ஸஹஸ்ரதா।

அநந்ததா ஸ்வயம்கல்பாதாத்தகிங்கரவிக்ரஹ:।। ௧௨௦ ।।

யதா த்ரவ்யேஷு லோகேஷு ததா த்வாம் தயயாஶ்ரிதம்।

இமாந் லோகாந் காமபோக: காமரூப்யநுஸஞ்சரந்।। ௧௨௧ ।।

ஸர்வதா தூரவித்வஸ்தது:கலேஶலவாம்ஶக:।

குணாநுபவஜப்ரீத்யா குர்யாம் தாஸ்யமஶேஷத:।। ௧௨௨ ।।

யதா ஶேஷஞ்ச கருடம் ஸுமித்ராதநயம் ததா।

குருஷ்வ மாமநுசரம் தயயைவ தயாநிதே।। ௧௨௩ ।।

ஆத்மாந்தராத்மரூபேண ஸ்திதம் சாநுபவந் ஸதா।

பவந்தமநுவர்தய ஸ்வச்சந்தாநுகதாத்மக:।। ௧௨௪ ।।

பஶ்யந் நமந் ஸமுத்திஷ்டந் ப்ரவ்ருத்தப்ரணயோ பவந்।

ஸ்துவந் ந்ருத்யந் ப்ரமோதேந பவேயம் பவதந்திகே।। ௧௨௫ ।।

யாவதாத்மகமாநந்தாந் ஸாம காயந் ஸஹாமரை:।

ஆஶிஷீய ஶ்ரியா ஸாதம் பவந்தமபி நிர்விஶந்।। ௧௨௬ ।।

இத்தம் த்வத்ஸந்நிதௌ வாசமுக்தாம் மம தயாநிதே ।

ஸத்யாம் குருஷ்வ தயயா ததா தத்ப்ரதிபாதநாத்।। ௧௨௭ ।।

ஸௌம்யஜாமாத்ருமுநிநா ஸம்யக்த்ருஷ்டாமிமாம் ஸதா।

அத்யாத்மவிஷயாம் சிந்தாம் பரிசிந்வந் பவேத் ஸுகீ ।। ௧௨௮ ।।

அஸ்மத்விதபரித்ராணப்ரேமப்ரத்ராணமாநஸம்।

வாதிகேஸரிணம் வந்தே ஸௌம்யஜாமாதரம் முநிம்।।

 

அத்யாத்மசிந்தாக்ரந்த: ஸமாப்த: ।।

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.