ஆகமப்ராமாண்யம் Part 1

ஶ்ரீ:

ஶ்ரீயை நம:

ஶ்ரீதராய நம:

பகவதே யாமுநமுநயே நம:

ஶ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம: ||

ஶ்ரீபாஷ்யகாராணாம் பரமகுருணா ஶ்ரீயாமுநாசார்யஸ்வாமிநா ப்ரணீதம் ।

ஆகமப்ராமாண்யம் । (Part 1)

(ஶ்ரீபஞ்சராத்ரதந்த்ரப்ராமாண்யவ்யவஸ்தாபநபரம்)

நமோநமோ யாமுநாய யாமுநாய நமோநம: ।

நமோநமோ யாமுநாய யாமுநாய நமோநம: ।

ஜகஜ்ஜந்மஸ்திதித்வம்ஸமஹாநந்தைகஹேதவே ।

கராமலகவத்விஶ்வம் பஶ்யதே விஷ்ண்வே நம: ||

யேऽமீ கேசந மத்ஸராத்ஸவயஸோ துர்மாநஸாரா நரா: ।

கம்பீராம் குணஶாலிநீமபி கிரம் நிந்தந்தி நிந்தந்து தே ||

ஸாராஸாரவிசாரகௌஶலதஶாபாரே பரேऽவஸ்திதா: ।

ஸந்தஸ்ஸந்த்யநஸூயவோऽபி பஹவ: ஶம்ஸந்தி யே மத்கிரம் ||

அபிநிவேஶவஶீக்ருதசேதஸாம் பஹுவிதாமபி ஸம்பவதி ப்ரம: ।

ததிஹ பாகவதம் கதமத்ஸரா மதமிதம் விம்ருஶந்து விபஶ்சித: ||

இஹ கேசித்

யதஸ்ததோऽவகதகதிபயகுதர்ககல்கவிஸ்பூர்ஜ்ஜிதவிஜிதமநஸஸ்த்ரயீமார்கஸ்

அம்ரக்ஷணவ்யாஜேந நிஜவிமர்ஶகௌஶலாதிஶயமுபதர்ஶயந்த:

பரமபுருஷவிரசிதநிரதிஶயநிஶ்ரேயஸகோசரபஞ்சராத்ரதந்த்ரப்ராமா.

ந்யே விப்ரதிபத்யந்தே ।

வதந்தி ச ।

த்வேதா கலு ப்ரமாணத்வம் வசஸாமவஸீயதே ।

ஏகம்மாநாந்தராபேக்ஷமநபேக்ஷமதேதரத் ||

தத்ராபி ।

ந தாவத்புருஷாதீநரசநம் வசநம் க்வசித் ।

ஆஸீததி ப்ரமாணத்வமநபேக்ஷத்வலக்ஷணம் ||

பௌருஷேயம் ஹி வச:

ப்ரமாணாந்தரப்ரதிபந்நவஸ்தூபஸ்தாபநாயோபாதீயமாநம்

வக்துஸ்ததர்தஸித்திமநுருத்யமாநமேவ ப்ரமாணபாவமநுபவதி ।

ந ச

பஞ்சராத்ரதந்த்ரப்ரதிபாத்யமாநவிலக்ஷணதீக்ஷாபூர்வகபகவதார

அத-நாபிலஷிதஸ்வர்காபவர்காதிஸாத்யஸாதநஸம்பந்தம்

ப்ரத்யக்ஷாதீந்யாவேதயிதும் க்ஷமந்தே । ந ஹி ப்ரத்யக்ஷேண

தீக்ஷாராதநாதீநி நிரீக்ஷமாணாஸ்தேஷாம் நிஶ்ரேயஸஸாதநதாம்

ப்ரதிபத்யாமஹே ।

ந சார்வாசீநா:

கேசிததிமாநுஷஶக்தயோऽமீஷமபிலஷிதஸாதநதாமத்யக்ஷிதவந்த

இதி ப்ரமாணமஸ்தி, யதஸ்தேஷாமபி சக்ஷுராதீந்த்ரியம்

த்ருஶ்யமாநமிந்த்ரியஸ்வபாவம் நாதிக்ரமிதுமுத்ஸஹதே ।

நநு ச ।

ப்ரக்ருஷ்யமாணம் ப்ரத்யக்ஷம் த்ருஷ்டமாஶ்ரயபேதத: ।

அதஸ்ததாஶ்ரயே க்வாபி த்ருவம் பரிநிதிஷ்டதி ||

ஸர்வம் ஹி ஸாதிஶயம் நிரதிஶயதஶாமநுபவத் த்ருஷ்டம்

வியதீவ பரிமாணம், ஸாதிஶயம் ச காகோலூகக்ருத்ராதிஷு

ப்ரத்யக்ஷமீக்ஷிதமிதி ததபி ததா பவிதுமர்ஹதி । இயம் ச ஜ்ஞாநஸ்ய

பரா காஷ்டா யா ஸர்வகோசரதா, அதிகவிஷயதயைவ ஹி ஜகதி ஜாநாநி

பரஸ்பரமதிஶேரதே ।

இத்தமைஶ்வர்யவைராக்யஸாமர்த்யாதிகுணா அபி ।

நிரஸ்தாதிஶயா: பும்ஸி க்வசித்ஸந்தீதி ஸூரய: ||

அதோ

யஸ்யைததகிலபுவநாவலம்பிபாவபேதஸாக்ஷாத்காரிப்ரத்யக்ஷம் ஸ

தத்ஸமீக்ஷிததீக்ஷாராதநாதிதர்மபாவோ பகவாநேவம் வ்யாசஷ்டேதி

கிமநுபபந்நமிதி ।

தந்ந ப்ரத்யக்ஷவிஜ்ஞாநப்ரகர்ஷ: கல்பிதோऽபி வ: ।

ஸ்வகோசரமதிக்ரம்ய நாந்யதாஸ்கந்திதும் க்ஷம: ||

ததா ஹி ।

ரூபரூபிததேகார்தஸமவாயிஷு சாக்ஷுஷ: ।

ப்ரகர்ஷோ பவிதும் யுக்தோ த்ருஶ்யமாநப்ரகர்ஷவத் ||

ஏவம், ।

இந்த்ரியாந்தரவிஜ்ஞாநம் விஶ்வம் கோசரயேந்ந து ।

கதம் ப்ரத்யக்ஷவிஜ்ஞாநம் விஶ்வம் போதயிதும் க்ஷமம் ||

நநு தத்க்ல்ருப்தஸாமர்த்யம் வித்யமாநோபலம்பநே ।

அஸதி ஹி ஸ்வபாவாநுபந்திநி வித்யமாநோபலம்பநத்வே

ப்ரத்யக்ஷதைவ பராவர்ததே, ந ஹ்யஜாதமதிவ்ருத்தம்

வாऽகமயதநுமாநாதி ப்ரத்யக்ஷபக்ஷநிக்ஷேபம், தேந

அஶேஷவிஷயிதாலக்ஷணப்ரத்யக்ஷப்ரகர்ஷ:

ஸ்வபாவநியமநிர்மூலிதோதய இதி ந ஹ்ருதயமதிரோஹதி । இதமபி

ஸாதிஶயேந நிரதிஶயமநுமிமாந: ப்ருஷ்டோ வ்யாசஷ்டாம் ஸாதிஶய ஏவ

கிந்நு தாம் தஶாமநுபவதி யத: பரம் ந ஸம்பவதி

மஹிமேத்யபிநிவிஶஸே பால இவ ஸ்தவிரபாவம் ।

அதைகஸ்மிந் ஸாதிஶயே கேநாப்யந்யேந நிரதிஶயேந பவிதவ்யமிதி

ஆஹோஸ்வித்ஸமாநஜாதீயேநாந்யேந நிரதிஶயதஶாமதிரூடேந

பவிதவ்யதி ।

ந தாவதக்ரிம: கல்ப: கல்பதேऽநுபலம்பத: ।

ந ஹி த்ருஷ்டம் ஶராவாதி வ்யோமேவ ப்ராப்தவைபவம் ||

யதி ச ததேவ ஸாதிஶயமஸம்பாவநீயபரப்ரகர்ஷம்

பரிநிதிஷ்டேத், ஹந்த: ? தர்ஹ்யேகைகேந கடமணிகாதிநா

ப்ரஹ்மாண்டோதரவிவரமாபூரிதமிதி

தத்ப்ரதிஹததயேதரபாவபங்கப்ரஸங்க

வ்யோம்நைவ லப்தஸாத்யத்த்வாந்மத்யம: ஸித்தஸாதந: ।

கல்பாந்தரேऽபி துர்வாரம் ப்ராகுதீரிததூஷணம் ||

விபுஸ்தம்பாந்தக்யாப்தஸ்தம்பஸ்ஸாதிஶயோ ந ஹி ।

த்ருஷ்டபூர்வஸ்ததாऽந்யோவ்யாகாத: ஸ்தித ஏவ ஸ: ||

யதபி வியதி பரிமாணமிஹ நிதர்ஶிதம் ததபி விமர்ஶநீயமேவ

பரிமாணம் ஹி நாம தேஶாவச்சேத: இயத்தா பரிதோபாவவேஷ்டநமிதி

யாவத் ।

ந ச நபஸி ததஸ்தீதி கதமிவ ததிஹ நிதர்ஶநதயா நிர்திஶ்யதே ।

யதி ச நபஸி ததநுமந்வீத ததபி தர்ஹி

ஸம்பாவ்யமாநபரப்ரகர்ஷமிதி புநரபி ஸாத்யவிகலதா ।

ந ச அதிஶயிதேந ப்ரத்த்யக்ஷேண தீக்ஷாராதநாதயோ தர்மதயா

அவபோதிதா இத்யபி ப்ரமாணமஸ்தி தஸ்மாதஸ்மதாதிஷு

அநாலோசிதபரசேதநாதிரேகபரிகல்பநாऽல்பீயஸீதி

நாபிப்ரேதஸாத்யஸாதநஸம்பந்தே ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரமாணம், நதராம்

தந்மூலதயா பஞ்சராத்ரஸ்ம்ருதி: ப்ரமாணம் ।

ந ச கரணபததூரவர்திநி ப்ரஸ்துதவஸ்துந்யவிநாபாவா-

தாரணாதீநோதயமநுமாநமுத்பத்துமலம், ந

ஹ்யஷ்டசரவஹ்வயஸ்ததவிநாபாவிதயா தூமமநுஸம்தததி ।

ந சாகமஸ்ஸாத்வதஸமயஸித்தக்ரியாகலாபகர்தவ்யதோபஸ்தாபந-

பர: பரித்ருஶ்யதே, யேந தந்மூலதயா பஞ்சராத்ரஸ்ம்ருதா: ப்ரமாணம்

ஸ்யு:, ந சாத்ருஶ்யமாநோऽப்யநுமாநகோசர:, யதைவ ஹி

தந்த்ரப்ரஸித்ததீக்ஷாராதநதத்பலாபிமதஸ்வர்காதிஸாத்யஸாதந-

பாவோ நாநுமாநகோசர: ஸம்பந்தாவதாரணவிரஹாத், ஏவம்

தந்மூலாகமோऽபி தத ஏவ நாநு மாதும் ஶக்ய: ।

ந சாகமேநாபி ப்ரஸ்துதஸ்மரணமூலபூதாகமாவகம:

ஸம்பவதி ஸ ஹி த்வேதா பௌருஷேயாபௌருஷேயபேதாத் ।

ந தாவத்பௌருஷேயேண வசஸா தஸ்ய ஸம்பவா: ।

விப்ரலப்துமபி ப்ரூயுர்ம்ருஷைவ புருஷா: யத: ||

அத்யத்வேऽபி ஹி த்ருஶ்யந்தே கேசிதாகமிகச்சலாத் ।

அநாகமிகமேவார்தம் வ்யாசக்ஷாணா விசக்ஷணா: ||

ததிஹ பஞ்சராத்ரக்ரந்தப்ரபந்த்த்ருணாமபி

தந்மூலபூதாகமாவகமபுர:ஸரீ கிம் ஸ்வநிபந்தநாநாம்

வேதமூலத்த்வப்ரதிஜ்ஞா, கிம் வா யதாருசி ரசயதாம் ப்ரரோசநாய

ததா வசநமிதி ஶங்காமஹே ।

தாவதா ச ப்ரமாணத்வம் வ்யாஹந்யேத ஸமீஹிதம் ।

ந ஹி நித்யாகம: கஶ்சிதஸ்தி தாத்ருஶகோசர: ||

ந சோபமாநாத்தந்மூலஶ்ருதிஸித்திரஸம்பவாத் ।

கதம் ஹ்யத்ருஷ்டபூர்வா ஸா ஸத்ருஶஜ்ஞாநகோசரா ||

ந சார்தாபத்திதஸ்தந்மூலஶ்ருதிஸித்தி:, அநுபபத்த்யபாவாத்,

ஸ்மரணந்யதாऽநுபபத்த்யா ஹி தத்கல்பநா ப்ராதுர்பவதி । ஸமரந்தி ஹி

பஞ்சராத்ரப்ரணேதார:-தீக்ஷாராதநாதி தர்மதயாऽஷ்டகாதீநிவ

மந்வாதய: ।

ந சாநநுபூதே வஸ்துநி ஸ்மரணஶக்திராவிர்பவதி,

அநுபவஶ்சேந்த்ரியலிங்கஶப்தஸத்ருஶாநுபபத்யமாநார்தபூர்வக:,

ஈத்ருஶவிஷயேऽநுபவ: ப்ரமாணாந்தரேப்யோऽநாவிர்பவ/ஶ்சோதநாமேவ

மூலமுபகல்பயதீதி ஸித்யேதப்யயம் மநோரர்த: யதி ஹி

யதார்தத்வநியமோऽநுபவாநாம் ப்ராமாணிக: ஸ்யாத், யதா

புநாராகத்வேஷாபிநிவேஶாதிவஶோக்ருதாந்த:கரணாநாமயதார்தாநு-

பவபாவிதா பாவநா: ஸ்வாநுரூபா: ஸ்ம்ருதீராரசயந்தி கதமிவ

ததா ஸ்மரணாநுபபத்தித: ப்ரமாணபூதா ஶ்ருதிருபகல்ப்யேத

அந்யதாऽபி ஸ்மரணோபபத்தே:, மந்வாதிஸ்மரணேஷ்விதாநீம் கா வார்தா ।

நநு தத்ராபி ப்ராகுக்தா யுக்தய: பராக்ரமந்தே ந ஹ்யஷ்டகாம்

த்ருஷ்டவதாமிஷ்டஸாதநமிதி மதிராவிரஸ்தி ।

ந சாநுமாநம், ஸபந்தாதர்ஶநாத், ந ச ஶப்த:,

ததநுபலம்பாத், ந சாநுபலப்தோऽநுமாதும் ஶக்ய:,

ஸம்பந்தாதர்ஶநாதேவ, ந சோபமேய:, ஸத்ருஶாநிரூபணாத், ந ச

கல்பயிதும் ஶக்ய:, அநந்தரோக்தத்வாத் ஸ்ம்ருத்யந்யதோபபத்தே: ।

வேதஸம்யோகிபுருஷஸ்மரணாநுபபத்தித: ।

கல்ப்யதே சேச் ஶ்ருதிஸ்தத்ர ததோऽந்யத்ராபி கல்ப்யதாம் ||

யதோநாரதஶாண்டில்யப்ரமுகா: பரமர்ஷய: ।

ஸ்மர்யந்தே பஞ்சராத்ரேऽபி ஸம்ப்ரதாயப்ரவர்தகா: ||

ததஶ்ச ।

துல்யாக்ஷேபஸமாதாநே பஞ்சராத்ரமநுஸ்ம்ருதீ ।

ப்ரமாணமப்ரமாணம் வா ஸ்யாதாம் பேதோ ந யுக்திமாந் ||

த்யஜ்யதாம் வா ப்ரமாணத்வம் மந்வாதிஸ்ம்ருதிகோசரம் ।

விஶேஷ: பஞ்சராத்ரஸ்ய வக்தவ்யோ வா ஸ உச்யதே ||

அபி வா கர்த்ருஸாமாந்யாத் ப்ரமாணமிதி ஸூத்ரயந் ।

ஸூத்ரகார: ஸ்புடீசக்ரே வைலக்ஷணண்யம் விவக்ஷிதம் ||

ததா ஹி

த்ருதிவிஹிதாநாமக்நிஹோத்ரதர்ஶபூர்ணமாஸஜ்யோதிஷ்டோமாதிகர்மணாம்

ஸ்ம்ருதிவிஹிதாநாமஷ்டகாசமந – ஸம்த்யோபாஸநாதிகர்மணாம் ச

பித்ராத்யுபதிஷ்டத்வாத் பரமஹிதபுத்த்யா த்ரைவித்யவ்ருத்தாநாம்

நிர்விஶேஷமநுஷ்டாநம் த்ருஷ்டம், தேந

தாத்ருஶஶிஷ்டத்ரைவர்ணிகபரிக்ரஹத்ரடிம்நா

ஸ்பஷ்டத்ருஷ்டாஷ்டகாதிகர்தவ்யதாப்ரதீதி: ஸ்வோபபாதநபடீயஸீம்

ஶ்ருதிமேவ பூலபூதாமவலம்பதே ।

ந சைவமாசமநோபநயநாதீநிவ

ஶ்ருதிவிஹிதாக்நிஹோத்ராதிபதார்தாநுஷ்டாயிநஸ்தாந்த்ரிகாசாராநுபசரத:

பஶ்யாம: ।

ப்ரத்யுதைநாந் விகர்ஹந்தே குர்வாணாந் வேதவாதிந: ।

தஸ்மாத் யத்கர்த்ருஸாமாந்யாத் ப்ராமாண்யம் ஸ்ம்ருதிஷூதிதம் ||

நைவ தத்பஞ்சராத்ராதி பாஹ்யஸ்மரணமர்ஹதி ।

ந ஹி த்ரைவர்ணிகா: ஶிஷ்டாஸ்ததுக்தார்தாநுபாஸதே ||

நநு தத்ராபி ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிப்ராப்தஶிகாயஜ்ஞோபவீதாதிதாரயத்பிர்-

பாகவதப்ராஹ்மணரைஹரஹரநுஷ்டீயமாநார்தத்வேந

சோதநாமூலத்த்வே ஸம்பாவ்ய மாநே கதமிவ

ப்ராமாண்யப்ரத்யநீகபூதா ப்ரமவிப்ரலம்பாதய:

ஸ்மரணகாரணதயா கல்ப்யந்தே ।

உச்யதே ।

ஹந்தைவம்வாதிநா ஸாது ப்ராமாண்யமுபபாதிதம் ।

யத் த்ரைவர்ணிகவித்விஷ்டாஶ்ஶிஷ்டௌ பாகவதா இதி ||

நநு தே கதமஶிஷ்டா யே த்ரைவர்ணிகாக்ரகண்யா ப்ராஹ்மணா:

தந்ந தேஷாம் த்ரைவர்ணிகத்வமேவ நாஸ்தி தூரே ப்ராஹ்மணபாவ:, ந

ஹீந்த்ரியஸம்ப்ரயோகஸமநந்தரம் கேஷுசிதேவ தேஹவிஶேஷேஷு

அநுவர்தமாநமந்யதோ வ்யாவர்தமாநம் நரத்வாதிரேகிணம்

ப்ராஹ்மண்யம் நாம ஜாதிவிஶேஷமபரோக்ஷயாம:,

ஶிகாயஜ்ஞோபவீதாதயஸ்து ப்ராஹ்மணதீநாம் விதீயமாநா ந

தத்பாவமாபாதயிதும் க்ஷமந்தே, நாப்யவகமயந்தி,

துஷ்டஶூத்ராதிஷு வ்யபிசாரதர்ஶநாத்,

அதோநிர்விவாதஸித்தவ்ருத்தவ்யவஹார ஏவாத்ராவகமநிதாநம் ।

ந ச பாகவதேஷு ப்ராஹ்மணபதமவிஶங்கம் லௌகிகா:

ப்ரயுஞ்ஜதே । பவதி ச பேதேந வ்யபதேஶ: – இதோ ப்ராஹ்மணா இதோ

பாகவதா இதி । ஸ்யாதேதத் ப்ராஹ்மணேஷ்வேவ குதஶ்சித் குணயோகாத்

ஸாத்வதபாகவதாதிவ்யபதேஶ: யதா தேஷ்வேவ பரிப்ராஜகாதிஶப்தா இதி

தந்ந ।

ரூட்யா ஸாத்த்வதஶப்தேந கேசித் குத்ஸிதயோநய: ।

உச்யந்தே தேஷு ஸத்ஸ்வேஷ ஶப்தோ நாந்யத்ர வர்ததே ||

ரூடிஶக்திப்ரதித்வந்த்வியோகஶக்திபரிக்ரஹ: ।

அயுக்த இதி யுக்திஜ்ஞா ரதகாரபதே ததா ।

அபரதா கதமிவ

ரதகாரஶப்தோऽத்யயநஸித்தபுத்த்யங்கத்வபங்கேநாபி யௌகிகீம்

வ்ருத்திமபஹாய ஜாதிவிஶேஷமபிநிவிஶதே । ஸந்தி ச ஸாத்வதா நாம

உபநயநாதிஸம்ஸ்காரஹீநா வைஶவ்ராத்யாந்வயிநோऽவரஜந்மாந: கேசித்

யதாऽஹ மநு: ।

வைஶ்யாத்து ஜாயதே வ்ராத்யாத் ஸுதந்வாசார்ய ஏவ ச ।

பாருஷஶ்ச நிஜங்கஶ்ச மைத்ரஸாத்வத ஏவ ச ||

இதி,

பாகவதஶப்தஶ்ச ஸாத்வதேஷு வர்ததே இதி நாத்ர கஶ்சித் விவாத: ||

ஸ்மரந்தி ச ।

பஞ்சம: ஸாத்வதோ நாம விஷ்ணோராயதநாநி ஸ: ।

பூஜயேதாஜ்ஞயா ராஜ்ஞாம் ஸ து பாகவத: ஸ்ம்ருத: || இதி

ததாசோதீரிதவ்ராத்யப்ரஸூதிவ்ருத்த்யுபாயதயேதமேவ ஸ்மரந்தி யதமீ

ஹ ப்ரத்யக்ஷமேவ வ்ருத்த்யர்தமநுதிஷ்டந்தோ த்ருஶ்யந்தே ததா சோஶநா

ஸர்வேஷாம் க்ருஷி ஶஸ்த்ரோபஜீவநம் ஆசார்யஸாத்த்வதயோர்தேவபூஜநம் இதி,

ததா ப்ராஹ்மே புராணோ விஷ்ணோராயதநாநி ஸ பூஜயேதாஜ்ஞயா ராஜ்ஞாம்

। இதி, ததாऽந்யத்ராபி ஸாத்வதாநாம் ச தேவாயதநஶோதநம்

நைவேத்யஶோதநம் ப்ரதிமாஸம்ரக்ஷணம் இதி, ததா

சேத்ருஶஸம்தேஹவ்யுதாஸாய மநோர்வச: ।

ப்ரச்சந்நா வா ப்ரகாஶா வா வேதிதவ்யா: ஸ்வகர்மபி: ।

இதி ।

அபி சாசாரதஸ்தேஷாமப்ராஹ்மண்யம் ப்ரதீயதே ।

வ்ருத்திதோ தேவதாபூஜா தீக்ஷாநைவேத்யபக்ஷணம் ||

கர்பாதாநாதிதாஹாந்தஸம்ஸ்காராந்தரஸேவநம் ।

ஶ்ரௌதக்ரியாऽநநுஷ்டாநம் த்விஜைஸ்ஸம்பந்தவர்ஜநம் ||

இத்யாதிபிரநாசாரைரப்ராஹ்மண்யம் ஸுநிர்ணயம் ।

ஸ்மரந்தி ஹி வ்ருத்திதோ தேவபூஜாயா

ப்ரஹ்மகர்மஸ்வநதிகாரஹேதுத்வம் யதா ।

யேஷாம் வம்ஶக்ரமாதேவ தேவார்சாவ்ருத்திதோ பவேத் ।

தேஷாமத்யயநே யஜ்ஞே யாஜநே நாஸ்தி யோக்யதா || இதி ।

ததா ச பரமஸம்ஹிதாயாம்

தேஷாமேவ வச: ।

ஆபத்யபி ச கஷ்டாயாம் பீதோ வா துர்கதோऽபி வா ।

பூஜயேந்நைவ வ்ருத்த்யர்தம் தேவதேவம் கதாசந || இதி ।

யதபி ஸமஸ்தவிஶிஷ்டவிகர்ஹிதநிர்மால்யதாரணநைவேத்ய-

பக்ஷணாத்யநுஷ்டாநம் ததபி தேஷாமப்ராஹ்மண்யமேவாபித்யோதயதி

இதி ।

அபி ச யதவலோகநாதாவபி

விஶிஷ்டாஶ்சாந்த்ராயணாதிப்ராயஶ்சித்தாநி விதததி கதம் தத்பரிக்ரஹ:

ஶ்ருதிமூலத்வமவகயதீதி ஸம்பாவயாம: । ஸ்மரந்தி ஹி

தேவலகாவலோகநே ப்ராயஶ்சித்தம் தேவலகாஶ்சாமீ தேவகோஶோப ஜீவித்வாத்

வ்ருத்த்யர்தம் தேவபூஜநாத் । ததா ச தேவல: ।

தேவகோஶோபஜீவீ யஸ்ஸ தேவலக உச்யதே । இதி,

ததா, வ்ருத்த்யர்தம் பூஜயேத்தேவம் த்ரீணி வர்ணாணி யோ த்விஜ: ।

ஸ வை தேவலகோ நாம ஸர்வகர்மஸு கர்ஹித: ||

இதி ।

அமீ புநர்வம்ஶாநுபரம்பரயா வ்ருத்த்யர்தமேவ

தேவமாராதயந்தோ த்ருஶ்யந்தே, அதோ

தேவலகத்த்வமகாமேநாப்யப்யநுஜ்ஞாதவ்யம் ததா ச ।

விட்வராஹம் ச ஷண்டம் ச யூபம் தேவலகம் ஶவம் ।

புஞ்ஜாநோ நேக்ஷயேத்விப்ரோ த்ருஷ்ட்வா சாந்த்ராயணம் சரேத் ||

இதி ப்ராயஶ்சித்தம் ஸ்மரந்தி, ததா ச

விஷததரமமீஷாமேவோபப்ராஹ்மண்யம் வர்ணயத்யத்ரி: । அவாலுகா

தேவலகா: கல்பதேவலகா கணபோகதேவலகா பாகவதவ்ருத்திரிதி

சதுர்த: ஏதே உபப்ராஹ்மணா இதி, ததா ச பகவாந் வ்யாஸ: ।

ஆஹ்வாயகா தேவலகா நக்ஷத்ரக்ராமயாஜகா: ।

ஏதே ப்ராஹ்மணசண்டாலா மஹாபதிகபஞ்சமா: ||

இதி, ஏவம் ஜாத்யா கர்மணா ச

த்ரயீமார்காதபப்ரஷ்டபாகவதஜநபரிக்ரஹ்வ ஏவ

பஞ்சராத்ரஶாஸ்த்ரப்ராமாண்யப்ரதிக்ஷேபாய பர்யாப்தோ ஹேது:, ததா ஹி ।

விவாதாத்யாஸிதம் தந்த்ரம் ந மாநம் புண்யபாபயோ: ।

த்ரயீவாஹ்யைர்க்ருஹீதத்வாச் சைத்யவந்தநவாக்யவத் ||

அபி ச தேஷாம் த்ரயீமார்கத்யாகபுரஸ்ஸர: ஸர்வதர்மோபதேஶ இதி

ஸ்வவாக்யாந்யேவ உபக்யாபயந்தி சதுர்ஷு வேதேஷு பரம் ஶ்ரேயோऽலப்த்வா

ஶாண்டில்ய இதம் ஶாஸ்த்ரமதீதவாத் இத்யாதீந் ததிஹ கதம்

சதுர்ணாமபி வேதாநாம் நிஶ்ரேயஸஸாதநாவபோதகத்வவ்யுதாஸேந

ஆரபமாண: தத்ப்ரஸாதாவகதமர்தம் புமர்ததயா

கதயதீத்யுத்ப்ரேக்ஷ்யேத ।

மந்வாதயோ ஹி விவக்ஷிதஸகலஸமீஹிதஸாதநாவபோதகமாக-

மைகமூலமபிததாநா த்ருஶ்யந்தே ।

வேதோऽகிலோ தர்மமூலம் ஸ்ம்ருதிஶீலே ச தத்விதாம் ।

ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிவிஹிதோ தர்ம: । ஸ ஸர்வோऽபிஹிதோவேதே ஸர்வஜ்ஞாநமயோ

ஹி ஸ: । இதி ச ।

யதபரம் உபநயநாதிஸம்ஸ்க்ருதாநாமதிக்ருதாநாம் ச

அக்நிஹோத்ராதிஸமஸ்தவைதிககர்மஸு புநரபி

பகவதாராதநாதிகாரஸித்தயே தீக்ஷாலக்ஷணஸம்ஸ்காரவர்ணநம்

ததவைதிகதாமேவாநுகாரயதி, வைதிகத்வே ஹி

தைரேவஸம்ஸ்காரைர்பகவதாராதநாதாவப்யதிக்ரியேரந் ।

யதபி தர்மப்ரமாணதயா ஸமஸ்தாஸ்திகஜநபரிக்ருஹீதேஷு

சதுர்தஶவித்யாஸ்தாநேஷ்வபரிகணநம் ததப்யவைத்கத்த்வே லிங்கம்

அந்யதா ஹீதமபி ததந்யதமத்வேந ஸ்மர்யேத । ந ச ஸ்மர்யதே, ததவஸீயதே

அவைதிகமேவேதம் பஞ்சராத்ரஸ்மரணமிதி । அத ஏவ ச பகவதா

பாதராயணேந

த்ரயீமார்கப்ரத்யநீகபூதகணபுகக்ஷசரணஸுகதமதாதிபாஹ்யஸம்

அயநிராஸாவஸரேऽஸ்ய தந்த்ரஸ்ய நிராஸ: । உத்பத்த்யஸம்பவாத் இதி ।

த்ரயீவிதாமித்தமஸங்க்ரஹேண ததா த்ரயீபாஹ்யபரிக்ரஹேண ।

அநந்தரோக்தைரபி ஹேதுபிஸ்தந்ந மாநவாதிஸ்மரணைஸ்ஸமாநம் ||

ஏவம் ஸதி யாந்யபி லோகம் வ்யாமோஹயிதும்

வித்வேஷணோச்சாடநவஶீகரணாதிக்ஷுத்ரவித்யாப்ராயமேவ

பஹுலமுபதிஶத்பிர்பகவதாராதநாதிகதிபயவைதிககர்மாணி

பாஞ்சராத்ரிகைர்நிர்திஶ்யந்தே தாந்யநுபயோக்யாந்யவிஸ்ரம்பணீயாநி ச

ஶ்வத்ருதிநிக்ஷிப்தக்ஷீரவதிதி மந்யாமஹே ।

அதோ ந வேதமூலத்த்வம் பஞ்சராத்ரஸ்ய யுஜ்யதே ।

ப்ராமாண்யம் ப்ரதிபத்யேத யேந மந்வாதிஶாஸ்த்ரவத் ||

அத்ர கஶ்சிதாஹ காமம் கக்ஷ்யாந்தரிதப்ராமாண்யேஷு

மந்வாதிஸ்மரணேஷு காரணதயா வேதா: பரிகல்ப்யந்தாம்,

பஞ்சராத்ரஸ்மரணஸ்ய து கிம் வேதேந தந்மூலதயாऽவலம்பிதேந

வேதாநாமபி யதநுபவநிபந்தநம் ப்ராமாண்யம் ததநுபவ ஏவ ஹி

பஞ்சராத்ரஸ்மரணஸ்ய நிதாநம், ந கலு

துல்யமூலயோரஷ்டகாசமநஸ்மரணயோர்மிதோமூலமூலிபாவ: ।

பரஸ்பரமபேக்ஷேதே துல்யகக்ஷ்யே ந ஹி ஸ்ம்ருதீ ।

பஞ்சராத்ரஶ்ருதீ தத்வந்நாபேக்ஷதே பரஸ்பரம் ||

வேதமூலத்வஹாநேந பஞ்சராத்ரேऽவஸீததி ।

குதஸ்தந்மூலதாஹாநாதாகமோ நாவஸீததி ||

ஆஹ கிமேவம் வேதா அபி புருஷாநுபவாதீநப்ராமாண்யா:

பௌருஷேயா ஏவ கஸ்ஸம்ஶய:, வாக்யத்வம் ஹி

பராதீநரசநத்வஸ்வபாவமுபலப்யமாநம்

கதமபரதாऽவதிஷ்டேத வேதநாம்நோ க்ரந்தஸ்யாயம் மஹிமா

யத்கேநசித் அஸந்த்ருப்தோऽபி வாக்யத்வேநாவதிஷ்டத இதி சேத், ஹந்த தர்ஹி

பர்வதவர்திநோ தூமஸ்யாயம் மஹிமா

யஜ்ஜ்பலநமந்தரேணாநுச்சிந்நஸந்தாநோ ககநதலமதிரோஹதீதி கிமிதி ந

ஸ்யாத் ।

நநு கதமதிக்ராந்தமாநாந்தராவதாரே தர்மே க்ரந்த:

ஸந்த்ருப்யதே, மைவம் யதஸ்ஸஹஜஸம்வேதநஸாக்ஷாத்க்ருததர்மாதர்ம

ஏவ பகவாந் ஜகதநுகம்பயா வேதநாமாநம் க்ரந்தமாரசயதீதி ।

கிமஸ்தி தர்மாதர்மகோசரமபி ப்ரத்யக்ஷம், பாடம்

கதமந்யதா தநுபுவநாதிகார்யமுபஜநயதி, ஸ ஹி தத்ர கர்தா பவதி

யோ யஸ்யோபாதாநமுபகரணஞ்ச ஸாக்ஷாத்கர்தும் ப்ரபவதி

தர்மாதர்மௌ ச ஜகதுபகரணமிதி மீமாம்ஸகாநாமபி

ஸம்மதமேவ । அதஸ்தத்ஸாக்ஷாத்காரீ கோऽப்யாஶ்ரயணீய: ஸ ச

வேதாநாதௌ நிரமிமீதேதி । யஸ்து ப்ரூதே கிரிபுவநாதயோ பாவா ந

கார்யா இதி ப்ரதிப்ரூயாதேநம் ।

விவாதகோசரா பாவா: கார்யா விஶ்வம்பராதய: ।

விசித்ரஸந்நிவேஶத்வாந்நரேந்த்ரபவநாதிபத் ।

ததா ஸாவயவத்வேந விநாஶோऽப்யவஸீயதே ||

விநஶ்யந்தி ச யே பாவாஸ்தே தத்ஸாதநவேதிநா ।

விநாஶ்யந்தே யதா தஜ்ஜ்ஞைரஸ்மாபி: கரகாதய: ||

யே புநரபரித்ருஷ்டபுத்திமததிஷ்டாநதருபதநாதிஶகலிதா

பாவா: தேऽபி விமத்யாக்ராந்தா இதி நாநைகாந்திகத்வமாவஹந்தி । கிம் ச ।

மஹத்தயா ஸநாதேந ஸ்பந்தமாநத்வஹேதுநா ।

உத்பத்திபங்கௌ பாவாநாமநுமாதுமிஹோசிதௌ ||

ததேவமுதீரிதந்யாயப்ரஸித்தே விஶ்வம்பராதிகார்யத்வே ஸித்யத்யேவ

பகவதஸ்ததுபகரணதர்மாதர்மஸாக்ஷாத்காரித்வம் । ததா ஹி ।

விவாதாத்யாஸிதா பாவா யேऽமீ பூபூதராதய: ।

தே யதோக்தாவபோதேந கர்த்ரா கேநாபி நிர்மிதா: ||

உத்பத்திநாஶபாகித்வாத்யதுத்பத்திவிநாஶவத் ।

த்ருஷ்டந்தத்தாத்ருஶா கர்த்ரா நிர்மிதந்தத்யதா க்ருஹம் ||

ந ச வாச்யம் கர்மணாமேவ ஸ்வாநுஷ்டாத்ரு புருஷஸமீஹிதாநி

ஸம்பாதயதாமந்தரா நாந்தரீயகம் தநுபுவநாதிகார்யநிர்மாணமிதி

யதஶ்சேதநாநதிஷ்டிதாநி தாநி ந கார்யாணி ஜநயிதுமுத்ஸஹந்தே

அசேதநத்வாத் வாஸீவத், ந ஹி சேதநேந தக்ஷ்ணாऽநதிஷ்டிதா வாஸீ

ஸ்வயமேவ யூபாதீந்யாபாதயிதுமலம் ।

ந சா பூர்வாண்யதிஷ்டாய வயம் நிர்மாதுமீஶ்வரா: ।

ந ஹி கர்மோதயாத் பூர்வம் ஸாக்ஷாத்கர்தும் க்ஷமாமஹே ||

உக்தம் ஹி உபாதாநோபகரணஸாக்ஷாத்காரிண ஏவ தத்ர தத்ர

கர்த்ருத்வமிதி ।

ந ச கர்மஜந்யாபூர்வஸாக்ஷாத்காரக்ஷம: க்ஷேத்ரஜ்ஞ: கஶ்சித்

ப்ரஜ்ஞாயதே ப்ரதிஜ்ஞாயதே வா, அத:

க்ஷேத்ரஜ்ஞததுபபோகதத்ஸாதநதர்மாதர்மாதிநிகிலலோகாவலோகநச

துர: கோऽபி நிரதிஶயஶக்திவைசித்ர்ய: புருஷோப்யுபகந்தவ்ய: தஸ்ய

சாப்ரதிகஜ்ஞாநத்வாதயஸ்ஸஹஜா: ।

யதாऽஹு: ।

ஜ்ஞாநமப்ரதிகம் தஸ்ய வைராக்யஞ்ச ஜகத்பதே: ।

ஐஶ்வர்யஞ்சைவ தர்மஶ்ச ஸஹஸித்தம் சதுஷ்டயம் ||

இதி, இமமேவார்தம் மந்த்ரார்தவாதேதிஹாஸபுராணவாதா

உபோத்வலயந்தித்யாவாப்ருதிவீ ஜநயந் தேவ ஏக: । ப்ரஜாபதிர்வேதாநஸ்ருஜத ।

இத்யேபமாதய: ।

ஸ சாய (ப்ரலயகாலே)மாதிகாலே பகவாந்

ப்ரலீநநிகிலகரணகலேவராதிபோகோபகரணசேதநேத (யதா ஹி

ஜடாஸ்ததைவ சேதநா அபி கரணகலேவரவிகலா

போகபாஜோநாபூவந்நிதி தே சேதநேதராயமாணா இத்யுச்யந்தே

।)ராயமாணஜீவஜாலாவலோகநஜநிதமஹாநுக்ரஹ: ஸகலமபி

ஜகதுபஜநய்ய

ததபிலஷிதஸமஸ்தஸாம்ஸாரிகஸம்பத்ப்ராப்த்யுபாயப்ரகாஶாநபஹுலா.

ம் த்ரயீமேகதோ நிர்மாய புநரபி விவிததுரிதபரம்பராகீர்ணபவார்ண-

வநிமக்நநுத்விக்நாநுத்விக்நாவலிகயந் பரமகருணதயா தப்தமாநஸ:

பரமநிஶ்ரேயஸஸாதநஸ்வாராதாநாவபோதஸாதநீபூதா:

பஞ்சராத்ரஸம்ஹிதா: ஸநத்குமார-நாரதாதிப்யோऽப்யவோசதிதி

த்ரயீஸமாநஸ்வதந்த்ராநுபவமூலாநி தந்த்ராணி கதமிவ

யாத்ருஶதாத்ருஶமந்வாதிஸ்மரணகோஷ்டீமதிதிஷ்டந்தி ।

ஸ்யாதேவம் யதி வேதாநாம் நிர்மாதாऽபி ப்ரமாணத: ।

குதஶ்சிதுபலப்யேத ந சாஸாவுபலப்யதே ||

ந ச வாக்யத்வலிங்கேந வேதகாரோऽநுமீயதே ।

அபிப்ரேதவிஶேஷாணாம் விபர்யாஸப்ரஸங்கத: ।

வாக்யம் ஹி யத் பராதீநரசநம் ஸம்ப்ரத்ருஶ்யதே ||

ஶரீரிணைவ தத்ஸர்வமுச்யமாநம் விலோக்யதே ।

புண்யபாபநிமித்தஞ்ச ஶரீரம் ஸர்வதேஹிநாம் ||

ஏவம் புண்யேதராதீநஸுகது:கஸ்ய தேஹிந: ।

அநீஶ்வரஸ்ய நிர்மாணம் வாக்யத்வமநுமாபயேத் ||

அபி சைவம் ப்ரமாணத்வம் வேதாநாமபி துர்லபம் ।

ந ஹி மாநாந்தராபூர்வே தர்மே தஸ்யாஸ்தி ஸம்பவ: ||

நநு கதம் மாநாந்தராபூர்வோ தர்ம:, உக்தம் ஹி ஸாக்ஷாத்கரோதி

தர்மாதர்மௌ கதமந்யதா ததுபகரணம் ஜகஜ்ஜநயதி இதி,

ஸத்யமுக்தம் கோऽபி நிர்மாதா தத் விஶ்வஸ்ய ஜகதோ ந ஹி ।

வித்யதே கோऽபி நிர்மாதா யேநைவமபி கல்ப்யதே ||

விசித்ரஸந்நிவேஶத்வயுக்த்யா யதபி ஸாதிதம் ।

தத்ரோச்யதே த்ரிதா பாவா லௌகிகை: பரிலோகிதா: ||

ப்ரத்யக்ஷத்ருஷ்டகர்தார: கேசிதேதே கடாதய: ।

அவித்யமாநநிர்மாணாஸ்ததாऽந்யே ககநாதய: ||

ஸந்திஹ்யமாநநிர்மாணா: கேசித் விஶ்வம்பராதய: ।

தத்ர ப்ரதமஸந்தர்ஶிதராஶித்வயேऽநவகாஶ

ஏவேஶ்வரவ்யாபார: । அத்யவதேவ விஶ்வம்பராதய:

க்ரமப்ராப்தாகந்துகோபசயாபசயயோர்ந யுகபதுதயவிலயபாகிந:

ஈத்ருஶோத்பத்திபங்கௌ மீமாம்ஸகாநாமபி ஸம்மதாவேவேதி

ஸித்தஸாதநத்வம் ।

புத்திமத்கர்த்ருதா யாऽபி ப்ரயாஸேந ஸமர்திதா ।

ஸாத்யதே ஸாऽபி ஸித்தைவ புத்திமந்தோ ஹி சேதநா: ||

யாகாதிபி: ஸ்வபோகாய தத்ததுத்பாதயந்தி ந: ||

யுக்தஞ்சோபயஸித்தாநாம் தத்ராதிஷ்டாநகல்பநம் ।

வயஞ்ச யாகதாநாதி ஸாக்ஷாத்கர்தும் க்ஷமா யத: ||

கர்மண: ஶக்திரூபம் யதபூர்வாதிபதாஸ்பதம் ।

மாபூத் ப்ரத்யக்ஷதா தஸ்ய கிந்தேநாத்யக்ஷிதேந ந: ||

ந கலு குலாலாதய: கும்பாதிகார்யமாரிப்ஸமாநா:

ததுபாதாநோபகரணபூதம்ருத்தண்டசக்ராதிகார்யோத்பாதநஶக்திம்

ஸாக்ஷாத்க்ருத்ய தத்ததாரபந்தே ।

யதி பரம் ஶக்திமவிதுஷாமபிலஷிதஸாதநாய

ததுபாதாநாதிவ்யவஹாரோऽநுபபந்ந: இஹ து நித்த்யாகமஜந்மநா

ப்ரத்யயேந ஸம்ப்ரத்யாகலிதயாகாதிதத்ததுத்பாதநபாடவா:

புருஷாஸ்தைரேவ விஶ்வம்பராதிபாவாநாவிர்பாவயந்தி,

ததா ச ।

ப்ரத்யக்ஷப்ரக்ருதிகரண: கர்மகரணப்ரவீணோ ।

நைவாந்ய: க்ஷம இதி ச நாஸ்த்யத்ர நியம: ||

அபஶ்யந்நேவாயம் ப்ரக்ருதிகரணே ஸ்வாத்மமநஸி ।

நநு ஜ்ஞாநே கர்தா பவதி புருஷஸ்தத்கதமிவ ||

விநாஶீதம் விஶ்வம் ஜகதவயவித்வாதிதி ச யத் ।

பலீய: ப்ரத்யக்ஷப்ரதிஹதமுகத்வேந ததஸத் ||

ஸ ஏவாயம்மேருர்திவஸகரபிம்பஞ்ச ததிதம் ।

தரித்ரீ ஸைவேதி ஸ்புடமிஹ யதோதீருதயதே ||

ஶக்நோதி ஹி ப்ரத்யபிஜ்ஞைவ

ஸமஸ்தகாலஸம்பந்தமேஷாமவகமயிதும், ஸந்தி ஹி

பூர்வாபரகாலயோரஷி தாத்ருஶா: புருஷா: ப்ராது:ஷந்தி

யேஷாமீத்ருஶப்ரத்த்யயா:, ப்ரயோகஶ்ச பவதி ।

மஹீஶைலபதங்காதிப்ரத்யபிஜ்ஞாநவந்நர: ।

அதீதகால: காலத்வாதிதாநீந்தநகாலவத் ||

ஏவமநாகதேऽபி ப்ரயோகோ தர்ஶயிதவ்ய: ।

ந சேத்ருஶப்ரயோகேண கடாதேரபி நித்த்யதா ।

ப்ரஸஜ்யதே யதஸ்தத்ர ப்ரத்யக்ஷௌ பங்கஸம்பவௌ ||

விரோதே ஸதி யேநாத்மா ஹேதுநா நைவ லப்யதே ।

ந லப்யதே விரோதேऽபி தேநாத்மேத்த்யஸ்த்யஸம்பவ: ||

மஹத்த்வே ஸதி ஸ்பந்தமாநத்வயுக்த்யா

ஜகஜ்ஜந்மபங்கஶ்ச ய: ப்ரத்யபாதி ।

ஸ ச ப்ரத்யபிஜ்ஞாபலத்வஸ்தஹேதுர்ந

ஹ்ருத்யத்வமத்ய ப்ரபத்யேத யுக்த்யா ||

அபி ச தர்மிவிஶேஷவிருத்தஶ்சாயம் ஹேது: கார்யத்வாதிதி

கார்யத்வம் ஹி ஸ்வபாவத்ருஷ்டவிக்ரஹவத்த்வாநாப்தகாமத்வாநீ-

ஶ்வரத்வாஸார்வஜ்ஞ்யாதிவ்யாப்திவித்த்யுபயுக்ததராநேகவிஶேஷாநுஷக்தம்

கதமிவ தத்ப்ரத்யநீகபூதாஶரீரநித்த்யத்ருப்தஸர்த்ரஜ்ஞத்வாத்யபிமத-

விஶேஷாந் ஸாத்யதர்மிண்யவகமயதி, ஸ்வஶரீரப்ரேரணமபி

ஶரீரஸம்பந்தாஸமவாயிகாரணகப்ரயத்நவதோ நாந்யஸ்யேதி ந

கதம்சிதஶரீரிண: கர்த்ருத்வஸம்பவ: ||

அதைதத்தோஷஹாநாய தேஹவாநித்யுபேயதே ।

ஸ தேஹோ ஜந்மவாந் மா வா ஜந்மவத்த்வேऽநவஸ்திதி: ||

நித்யத்வேऽவயவித்வஞ்ச ஸ்யாதநைககாந்திகந்தவ ।

யதப்யேதேऽவோசந்நதிகரணஸித்தாந்தபலதோ-

விஶேஷாஸ்ஸித்யந்தீத்யயமபி ச பந்தா ந கடதே ।

ஸ ஹி ந்யாயோ ஜீவேதபி யதி ச மாநாந்தரக்ருதோ ।

விரோதோऽஸ்யாத்ருஷ்ட: புநரபி விரோத: ஸ்புடதர: ||

நநு ச அவத்ருதாவிநாபாவநியமமபி யதி ந

விஶ்வம்பராதிபுத்திமந்நிமித்ததாமவகமயதி

ப்ரத்யஸ்திமிதஸ்தர்ஹ்யநுமேயவ்யவஹார:, அதாவகமயதி,

அவகமயத்த்யேவாஸாவகிலத்ரைலோக்யநிர்மாணப்ரவீணந்தமபி கர்தாரம்,

ந ப்ரூமோ நாவகமயதீதி கிந்து யாவந்தோ விஶேஷா:

வ்யாப்திக்ரஹணஸமயஸம்விதிதா: தாநப்யவிஶேஷேணோபஸ்தாபயதீதி ।

ந ச தாவதாऽதிப்ரஸங்க: ப்ரமாணாந்தரகோசரே ஹி லிங்கிநி

லிங்கபலாதாபததோவிபரீதவிஶேஷா/ஸ்தத்ப்ரமாணமேவ ப்ரதிருணத்தி அத்ர

புநரதிபதிதமாநாந்தரகர்மபாவே பகவதி ஸிஷாதயிஷிதே

யாவந்தோऽந்வயவ்யதிரேகாவதாரிதாவிநாபாவபாஜோ தர்மாஸ்தாந-

ப்யவிஶேஷேணோபஸ்தாபயதீதி, ததா ச ப்ராங்கணநிகடவர்திதூர்வாங்-

குராதிஷ்வநவஸிதபுருஷவ்யாபாரஜந்மஸ்வநைகாந்த:,

தத்ராப்யதீந்த்ரியபுருஷாதிஷ்டாநகல்பநா கல்பநாமாத்ரமேவ ।

க்வ வா தேஶே திஷ்டந்நவர (திஷ்டந்நநவரதத்ருப்த) தத்ருப்தி: கிமிதி வா ।

கதா வா நிஶ்ஶேஷஞ்ஜநயதி ததேதாத்விம்ருஶது ||

க்வசித்திஷ்டந்நிஷ்டம் கிமபி பலமுத்திஶ்ய கரணை: ।

கதாசித்யத்கிஞ்சிஜ்ஜநயதி குலாலாதிரகில: ||

க்ருதார்தத்வாத்க்ரீடா ந ச பவதி ஹேதுர்யதி கலு ।

ஸ்வபாவஸ்வாதந்த்ர்யம் ப்ரகடிதமஹோ ஸம்ப்ரதி விபோ: ||

அபிப்ரேதம் கிஞ்சித்யதயமஸமீக்ஷ்யைவ குருதே ।

ஜகஜ்ஜந்மஸ்தேமப்ரவிலயமஹாயாஸமவஶ: ||

அநுகம்பாப்ரயுக்தேந ஸ்ருஜ்யமாநாஶ்ச ஜந்தவ: ।

ஸுகிந: கிந்ந ஸ்ருஜ்யந்தே தத்கர்மாபேக்ஷயா யதி ||

தத: ஸ்வதந்த்ரதாஹாநி: கிஞ்ச தைரேவ ஹேதுபி: ।

உபபந்நேऽபி வைசித்ர்யே கிந்தத்கல்பநயாऽநயா ||

அதோ நாஸ்தி தாத்ருஶ: புருஷ: யஸ்ஸமஸ்தஜகந்நிர்மாணக்ஷம:

ஸாக்ஷாத்க்ருததர்மாதர்மோ வேதாநாரசயதி ।

அபி ச யதி வேதா: கேநசிதஸ்ருஜ்யந்த ததஸ்தேநாமீ விரசிதா இதி தத்கர்தா

ஸ்மர்யேத ।

ந ச ஜீர்ணகூபாதவிவாஸ்மரணம் யுக்தம், யுஜ்யதே ஹி தத்ர

ப்ரயோஜநாபாவாத் கர்த்துரஸ்மரணம், வேதே

த்வநேகத்ரவ்யத்யாகாத்மகபஹுதராயாஸஸாத்யாநி கர்மாணி

ப்ரத்யயிததரநிர்மாத்ருஸ்மரணமந்தரேண கே வா ஶ்ரத்ததீரந், ததா ஹி

நித்யா வேதா: அஸ்மர்யமாணஸ்மரணார்ஹகர்த்த்ருகத்வாத் யே

யதோக்தஸாத்யா ந பவந்தி தே யதோக்தஸாதநா அபி ந பவந்தி யதா

பாரதாதய:, அமீ து யதோக்தஸாதநா இதி யதோக்தஸாத்யா ஏவ,

தஸ்மாதபௌருஷேயா வேதா இதி ।

ஸ்வஸித்தாந்தாபிநிவேஶவ்யாமுக்தபுத்திபிரபிஹிதமிதம் ।

யதநுபவநிபந்தநம் வேதப்ராமாண்யம் ததநுபவநிபந்தநம்

பஞ்சராத்ரப்ராமாண்யமிதி ।

நநு ச கிமிதமபௌருஷேயத்வம் வேதாநாம், யதி

நித்யவர்ணாரப்தத்வம் ஸமாநமிதம் பஞ்சராத்ரதந்த்ராணாம் ।

அத பதாநாம் நித்யதா, ஸாபி ஸமாநைவ, ந சாநுபூர்வீ நித்யதா,

ந ஹி நித்யாநாமாநுபூர்வீ ஸ்வபாவ உபபத்யதே,

உச்சாரணாநுபூர்வ்யாதாநுபூர்வீ வர்ணாநாமிதி சேத் ஸா தர்ஹி

ததநித்யத்வாதேவ அநித்யேதி க: கலு விஶேஷ: பஞ்சராத்ரஶ்ருத்யோ: ।

அயமமேவ விஶேஷோ யதேகத்ர ஸ்வதந்த்ர ஏவ புருஷஸ்தாம்

தாமாநுபூர்வீ ரசயதி இதரத்ர பரதந்த்ரோ நியமேந

பூர்வாத்யேத்ருஸித்தாமேவ விவக்ஷதி, க்ரமாவாந்தரஜாதிஶ்ச

ப்ரத்யபிஜ்ஞாபலப்ரதிஷ்டிதா நாபலாபமர்ஹதீத்த்யலம் ப்ரவிஸ்தரேண ।

ஸித்தமிதம் ந

விலக்ஷணபுருஷாநுபவநிபந்தநப்ராமாண்யவர்ணநம் ஸாதீய இதி ।

யதோ ந ஸாக்ஷாத்க்ருதபுண்யபாப: புமாந் ப்ரமாணப்ரதிபந்நஸத்த்வ: ।

அதோ ஜகந்மோஹயிதும் ப்ரணீதம் நரேண கேநாபி ஹி தந்த்ரமேதத் ||

நநு ச கேவலதர்கபலாதயம் யதி ஸிஷாதயிஷாபதமீஶ்வர: ।

பவது நாம ததா ஸதி தூஷணம் ஶ்ருதிஶிர:ப்ரமிதோ ஹி மஹேஶ்வர: ||

யதா து ஸகலபுவநநிர்மாணக்ஷமஸர்வஜ்ஞஸர்வேஶ்வரபரம-

புருஷப்ரதிபாதகாநி நித்த்யாகமவசநாந்யேவ பஹுலமுபலப்யந்தே

கதம் ததா ததநுபவமூலஸ்மரணப்ராமாண்யாநங்கீகரணம் ।

ந ச பரிநிஷ்டதவஸ்துகோசரதயா தாநி

ப்ரமாணமர்யாதாமதிபதந்தி தாத்ருஶாமபி

ப்ரமாணாந்தரஸம்பேதாதிதூரகோசராணாம் பௌருஷேயவசஸாம்

ஸ்வரஸஸமாஸாதிதப்ராமாண்யவாரணாயோகாத் ।

ந ச ஸித்தே வஸ்துநி ஸாதகபாதகயோரந்யதரோபநிபாதஸம்பவ-

ப்ரஸக்தேர்பாவிதாநுபாதவிபர்யயபர்யாலோசநயா தத்கோசரவசஸ:

ப்ராமாண்யப்ரச்யுதி: கார்யநிஷ்டஸ்யாபி தத்ப்ரஸங்காத், கார்யமபி ஹி

மாநாந்தரவேத்யமேவ லௌகிகம் ஸமிதாஹரணாதி, தச்ச

மாநாந்தரேணாபி வேதமோதநபாகவாதித்யப்யுபகமாத் ।

அத

விலக்ஷணாக்நிஹோத்ராதிவிஷயகார்யஸ்யாஸம்பாவிதமாநாந்தரதயா

தத்ப்ரதிபாதயத்வச: ப்ரமாணம், ஹந்த தர்ஹி

நிரதிஶயாவபோதைஶ்வர்யமஹாநந்தஸந்தோஹவபுஷி பகவதி ந

மாநாந்தரகந்தஸம்பந்த இதி ஸர்வம் ஸமாநமந்யத்ராபிநிவேஶாத் ।

அபி ச ப்ரவ்ருத்தப்ரமாணாந்தரமபி ஸ்வகோசரம் தத்கோசரதயா

நாவபாஸயதீதி பரமபி ப்ரமாணமேவ

குதஸ்ததுபநிபாதஸம்பாவநயாऽநுவாதத்வம், கதம் வா

ப்ரத்யஸ்தமிதஸமஸ்தபுருஷாஶயதோஷஸம்ஸ்பர்ஶநித்யாகமபுவ:

ப்ரத்த்யயஸ்ய பூர்வோபமர்தகதயோந்நியமாநஸ்ய

ஸம்பாவ்யமாநவிவிதவிப்லவை: ப்ரமாணாந்தரரைபவாதாபாதநமிதி

யத்கிஞ்சிதேதத் ।

இத்தஞ்ச ஶ்ருதிஶதஸமதிகதவிவிதபோதைஶ்வர்யாதிவைபவே

பகவதி ஸாமாந்யதர்ஶநாவஸிதாஸார்வக்ஷ்யவிக்ரஹவத்தாதயோ தோஷா

நாவகாஶமஶ்நுவதே ஹுதபுஜீவ ஶைத்யாதய: ।

ததஶ்ச ।

ஶ்ருதிமூர்த்நி ப்ரஸித்தேந ஸர்வஜ்ஞேநைவ நிர்மிதம் ।

தந்த்ரம் மித்யேதி வக்தும் ந: கதம் ஜிஹ்வா ப்ரவர்ததே ||

அஹோ மந்தஸ்ய மீமாம்ஸாஶ்ரமஹாநிர்விஜ்ரும்பதே ।

மீமாம்ஸாமாம்ஸலஞ்சேத: கதமித்தம் ப்ரமாத்யதி ||

கார்யே மாநாந்தராபூர்வே ஸமஸ்தம் வைதிகம் வச: ।

ப்ரமாணமிதி ஹி ப்ராஜ்ஞா: மந்யந்தே மாந்யபுத்தய: ||

பதாநாம் தத்பரத்வேந வ்யுத்பத்தேரவதாரணாத் ।

ந கல்வந்யபரே ஶப்தே வ்யுத்பத்தேரஸ்தி ஸம்பவ: ||

ததா ஹி வ்ருத்தயோர்வ்யவஹரதோரேகதரவ்ருத்தப்ரயுக்தஶப்த-

ஶ்ரவணஸமநந்தரஜநிதாந்யதரவ்ருத்தஸமவேதசேஷ்டாம் த்ருஷ்ட்வா

அந்யதாऽநுபபத்த்யுந்நீயமாநா

ஶப்தஶக்திஸ்ததுபபாதககார்யபர்யவஸாயிந்யேவாவஸீயதே, ப்ரதீதா ஹி

ஸ்வகார்யஸந்தாநே கார்யஸம்விதேவ தத்தத்விஶிஷ்டசேஷ்டாஹேதுதயா

ததயமிஹாபி தாத்ருஶீம் ப்ரவ்ருத்திம் பஶ்யந்நேவமாகலயதி ।

நூநமிதஸ்ஸகாஶாதஸ்ய கார்யஸம்விதாவிராஸீத் யதயமேததநந்தரம்

ப்ரவர்தத இதி, ஏவம் ச

ஸமஸ்தவ்யவஹாராநுகதப்ரவ்ருத்திநிமித்தகார்யப்ரதிபாதநபரதயா

வ்யுத்பந்நே ஶப்தே யத்பதாவாபோத்தாராநுயாயிநோயேऽர்தபாகாஸ்தே

ப்ரதமாவகதப்ரதாநபூதகார்யாநுகுணதயா தைஸ்தைரபிதீயந்தே

இத்யத்யவஸ்யதி, தத்ர ச லிஙாதயோऽவ்யபிசரிதகார்யஸம்வித:

கார்யஶரீரமேவ ஸாக்ஷாத்ஸமர்பயந்தி திஙாதயஸ்து

ததபேக்ஷிதாதிகாராத்யநுபந்தப்ரதிபாதநமுகேந

தத்ஸமந்வயமநுபவந்தீதி ।

ந ச புத்ரஜநநாதிஸ்வரூபாவேதநபர்யவஸாயிந:

பதநிசயஸ்யாவிரலபுலகோதயவதநவிகாஸாதிபிரபிமதஸுதஜந்மாதி-

ப்ரதிபாதநஶக்திநிஶ்சய:

அஜாதாதிவ்ருத்தப்ரத்த்யுத்பந்நவிவிதஹர்ஷஹேதூபநீபாதேயமமுயேதி

நிர்த்ருத்த்ய ப்ரதிபத்துமஶக்யத்வாத் ।

ஏதேந வ்யுத்பந்நேதரபதஸமபிவ்யாஹ்ருதவர்தமாநநிர்தேஶேऽபி

கார்யைதம்பர்யவிரஹிதபதஶக்திநிஶ்சயப்ரதிவிதிரநுஸம்தாதவ்ய ।

பதாந்தராணி யாத்ருங்க்ஷி வ்யுத்பத்யந்தே ச தாத்ருஶம் ।

இதஞ்ச பதமித்யேவ தத்ர வ்யுத்பத்யதே நர: ||

தாநி கார்யாந்விதஸ்வார்தபோதகாநீதி ஸாதிதம் ।

அத தத்புத்திஹேதுத்வாத் ப்ராமாண்யம் பூதகோசரம் ||

இஷ்யதே ததநேகாந்தம் பதேஷ்விதி ந ஶோபதே ।

அத தத்பரதா ஹேதுஸ்ததஶ்ச ஸ்யாதஸித்ததா ||

ந ஹ்யகார்யரூபே வஸ்துநி க்வசிதபி ஶாப்தீ புத்தி: ப்ரர்யவஸ்யதி ।

யா: புநர்லௌகிகஶப்தஶ்ரவணஸமநந்தரபாவிந்யோऽந்வயாவ-

கதயஸ்தா ஆநுமாநிக்யோऽபிஹிதா: ந ஶாப்த்ய இத்யுபபத்யத ஏவ

தாஸாமதத்பர்யவஸாநம் ।

யதி தத்பரதாக்ராஹ: ஶப்தாநாம் நைவ வித்யதே ।

அக்நிஹோத்ரஞ்ஜுஹோதீதி விதி: கஸ்மாதுபேயதே ||

அத தத்ர ப்ரமாணத்வே ஸம்வ்ருத்தேऽபி ச தாவதா ।

புருஷார்தத்வலாபாய விதிரப்யுபகம்யதே ||

ததஸந்ந ப்ரமாணாநாம் ப்ரயோஜநவஶாநுகா ।

ப்ரவ்ருத்தி: கிந்து தந்மூல: ப்ரயோஜநபரிக்ரஹ: ||

ந கலு கநகமபிலஷத: ஶிலாவலோகநமநபிமதமிதி

கநகாவலோகநதாऽஶ்ரயிதுமுசிதா ।

தாத்பர்யமேவ ஶப்தாநாம் யாவத்கார்யே ந கல்பிதம் ।

ந தாவத்வர்தமாநாதி நிர்தேஶே விதிகல்பநம் ||

ஏவஞ்சோபநிஷதாமபி

தத்ரதத்ராம்நாயமாநஜ்ஞாநோபாஸநாதிவிதிஶேஷதயாऽர்தோ

வ்யாகரணீய:, ததயமர்த: ஸர்வஜ்ஞாமாநந்தமாத்மாநம்

ஜாநீயாத் இதி ।

ந ச தாவதா ஸ்வரூபமபி ஸித்யதீத்யத்யவஸேயம் அஸத்யேவ ரூபே

தாத்ருஶி ததா விதாநோபபத்தே: । யதைததபிதர்யேவ பிதரஞ்ஜாநீயாதிதி

ததா சாநுத்கீத ஓங்கார உத்கீதவிதாநமிதி ।

யாநி புநராத்மஸத்யத்வநித்யத்வவாதீநி வாக்யாநி

தாந்யவிஶேஷிதகாலகர்மவிதாநாக்ஷிப்யமாணாமுஷ்மிகபலபோகோ-

சிதசேதநகர்த்ருப்ரதிபாதநபராணி அதோ ந கிஞ்சிதபி வசோ பூதேऽர்தே

ப்ரமாணம் ।

அத: (அத ஏவார்தவாதாநாமமீதி பா. ।) ஸர்வார்தவாதாநாமபி

பரிநிஷ்டிதருத்ரரோதநாதிப்ரதிபாதநபரதாவாரணோபபாதநேந

விதூரதரவர்திவிதிபதாந்வயஸ்தாவகதயாऽபி ப்ரதர்ஶித:

தஸ்மாதபர்யாலோசிதபூர்வாபரபததாத்பர்யாணாமாபாதாயாத-

ஶ்ரத்தாவிரசிதவிக்ரஹோऽயமுத்க்ராஹித: புருஷ இத்யலமதிவிஸ்தரேண ।

ஸித்தமிதம் ந ஶ்ருதிதோऽப்யபிமதபுருஷாதிஶய: ஸித்யதீதி ।

அபி ச பவது பூதமபி வஸ்து ஶாஸ்த்ரஸ்ய விஷய:, அத ச

கதமிவ சோதநாஜநிததியமவதீர்ய தர்மாதர்மௌ விஜாநாதி

கஶ்சிதித்யப்யுபேயதே ஸர்வஜ்ஞதா ஹி ப்ரஸித்தைரேவ ப்ரமாணை:

யதாயதமர்தாநவகச்சதோऽபி ஸம்கச்சதே, ந ஹி ததஸ்தி வசநம்

யதஸ்ய ப்ரஸித்தபுத்த்யுத்பாதநஹேதுஹாநமுகேந ஸார்வஜ்ஞ்யம்

ஜ்ஞாபயதி ।

யத்யபி கிஞ்சிதபவிஷ்யத் ததாऽபி

பரஸ்பராந்வயாऽநுசிதபதார்ததயாऽர்தவாததயைவ ஸமர்தநீயம்

ப்ரமாணாந்தராவகதயோக்யதாதிபுரஸ்ஸரீ பதேப்யோ

வாக்யார்தபுத்திருபஜாயமாநா

ப்ரதமதரநிபதிதாபேக்ஷிதப்ரமாணாந்தரவிரோதே கதமிவ

ஜநிமநுபவதீதி ஸம்பாவயாம: ।

ப்ரத்யக்ஷாதிப்ரதிக்ஷிப்தகோசரம் வசநம் யதி ।

அபி கோ நு தாதாத்ம்யம் விஹந்த்யாதித்யயூபயோ: ||

அபி சாஸ்தி நர: கஶ்சித் தாத்ருஶாதிஶயாஶ்ரய: ।

ஸிஷாதயிஷிதக்ரந்தப்ராமாண்யஸ்ய கிமாகதம் ||

நநு ச தாத்ருஶபுருஷேண விரசிதமிதமிதி

பஞ்சராத்ரகோத்ராநுஸாரிண: ஸ்மரந்தி । பாஶுபதா வா கிந்ந ஸ்மரந்தி,

தேऽபி ஸ்வதர்ஶநாதர்ஶகமகிலஜகதத்யக்ஷமாசக்ஷதே

ததாऽந்யேऽபி ।

ந ச ஸர்வேऽமீ ஸர்வஜ்ஞா விருத்தார்தோபதேஶாநுபபத்தே: ।

ய ஏவ ச வாதிநாமேகஸ்ய வாதிந: ஸர்வஜ்ஞஸித்தௌ ஹேதுர்பவதி ஸ

ஸர்வேஷாம் ஸாதாரண: ததிஹ பஹுஷு

பரஸ்பரவிருத்தமர்தமஹமஹமிகயோபதிஶத்ஸு கதமம்

ஸர்வஜ்ஞமத்யவஸாம: ।

யதாऽஹ ।

ஸர்வஜ்ஞேஷு ச பூயஸ்ஸு விருத்தார்தோபதேஶிஷு ।

துல்யஹேதுஷு ஸர்வேஷு கோ நாமைகோநிரூப்யதாம் ||

இதி, ।

ஸ்வதந்த்ராதிகமாதீநம் ஸர்வஜ்ஞபரிகல்பநம் ।

பரஸ்பரப்ரதீகாதாத்ஸர்வாப்ராமாண்யமாவஹேத் ||

நநு, ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிப்ரஸித்தேந வாஸுதேவேந பாஷிதம் ।

கதம் தந்த்ராந்தரைரேதத் துல்யகக்ஷ்யாம் நிவேக்ஷ்யதே ||

ததா ஹி பௌருஷே ஸூக்தே ஶ்ரூயதே தஸ்ய வைபவம் ।

பத்ப்யாம் பூமிர்திஶஶ்ஶ்ரோத்ராதித்யாதீதந்ததா பரம் ||

ஸூர்யாசந்த்ரமஸௌ தாதா யதாபூர்வமகல்பயத் இதி, ।

ததா ஸ ப்ரஹ்மா ஸ ஶிவ இதி, தத்விஷ்ணோ: பரமம்பதம் ।

ந தஸ்ய கஶ்சித் பதிரஸ்தி லோகே

ந சேஶிதா தஸ்ய ச நைவ லிங்கம் ।

இதீரயந்தி ஶ்ருதயோऽஸ்ய பூதிம்

ஜகஜ்ஜநிஸ்தேமபிதாசிந்ஹாம் ||

விஷ்ணோஸ்ஸகாஶாதுத்பூதம் ஜகத்தத்ரைவ ச ஸ்திதம் ।

ஸ்திதிஸம்யமகர்தாऽஸாவித்யாஹ ஸ்ம பராஶர: ||

இத்தம் தமேவ ஸர்வேஶம் மநுரப்யாஹ தத்யதா ।

நாராயண: பரோऽவ்யக்தாதண்டமவ்யக்தஸம்பவம் । இதி,

இத்தம் நாநாஶ்ருதிமுநிவசஸ்ஸந்ததஸ்தூயமாந-

ஜ்ஞாநைஶ்வர்ய: பரமபுருஷ: பஞ்சராத்ரம் வ்யதத்த ।

தச்சேதேதச்சுதிபதபரிப்ரஷ்டதந்த்ரை: ஸமாநம்

பாத்ருத்வேந ப்ரஸஜதி ததா ஸோமபஸ்தே ஸுராபை: ||

நைதஜ்ஜ்யாய: கிமங்க ஶ்ருதிஷு பகவதோ ந ப்ரஸித்தா விஶுத்த-

ஜ்ஞாநைஶ்வர்யாதிதர்மாஸ்த்ரிபுரவிஜயிநஸ்தேந யத்கிஞ்சிதேதத் ।

யத்வா தேவஸ்ஸ ஏவ த்ரிபுவநபவநத்ராணவித்வம்ஸஹேது: ।

வேதாந்தைகப்ரமாண: கதயதி ஸ கதம் வேதகோஷ்டீபஹி:ஷ்டம் ||

ததா ஹி பகவத: பஶுபதேரபி

ஸார்வஜ்ஞ்யஸர்வைஶ்வர்யாவேதிகா: ஶ்ருதயோ பஹுலமுபலப்யந்தே

யஸ்ஸர்வஜ்ஞஸ்ஸ ஸர்வவித் । தமீஶ்வராணாம் பரமம் மஹேஶ்வரம்

இத்யாத்யா: ।

ஸர்வஜ்ஞேஶ்வரஶப்தௌ ச நர்தே தேவாத்பிநாகிந: ।

உத்பத்திஶக்த்யா வர்தேதே ஸத்யப்யந்யத்ர தத்வதி ||

கிஞ்ச ஸர்வஜ்ஞஶப்தேந ஸர்வஜ்ஞே ப்ரதிபாதிதே ।

பௌநருக்த்யம் ப்ரஸஜ்யேத ஸர்வவித்க்ரஹணஸ்ய வ: ||

அத: ஸர்வஜ்ஞஶப்தோऽயம் மஹாதேவைககோசர: ।

ததா ச ஸ்கந்தலிங்காதிபுராணாநி பிநாகிந: ||

உபக்ஷீணாநி ஸார்வஜ்ஞ்யஸர்வைஶ்வர்யோபபாதநே ।

ததஶ்ச தத்ப்ரணீதத்வாத் ப்ராமாண்யமநயா திஶா ||

ப்ராப்தம் பாஶுபதம் தந்த்ரம் தத்ராந்யோந்யவிரோதத: ।

ஸர்வதந்த்ரப்ரமாணத்வவிபர்யாஸ: ப்ரஸஜ்யதே ||

அபி ச பவது பகவாந் வாஸுதேவ ஏவௌபநிஷத: புருஷ:, அத ச

ஸ கதமிவ ஶ்ருதிபரிபந்திதந்த்ரமேதத்ப்ரணயேதேத்யுத்ப்ரேக்ஷ்யேத ய ஏவமாஹ

ஶ்ருதிஸ்ம்ருதீ மமைவாஜ்ஞே இதி ததஶ்ச ।

வாஸுதேவாபிதாநேந கேநசித் விப்ரலிப்ஸுநா ।

ப்ரணீதம் ப்ரஸ்துதம் தந்த்ரமிதி நிஶ்சிநுமோ வயம் ||

அஸ்து வா ஸமஸ்தஜகதத்யக்ஷோ வாஸுதேவ ஏவாஸ்ய தந்த்ரஸ்ய ப்ரணேதா

ததாऽபி ।

மாயாமோஹநவிக்ரஹேண ஹரிணா தேவத்ருஹாம் ஸம்ஹதிம் ।

ஹந்தும் மோஹயதாऽஹிதாந்யபிஹிதாந்யாஹுர்ஹி தச்சத்மநா ||

ஏவம் கிந்நு நயந்நயந்நிஜமஹாமாயாகுஹாகவ்ஹரம் ।

வ்யாஜஹே? கிமிதம் ந வேதி விஶயே ஜாதே கதம் நிர்ணய: ||

ப்ரத்த்யுத ப்ரமயந்நேவ வ்யாஜஹாரேதி கம்யதே ।

வைதிகைரக்ருஹீதத்த்வாத் ததாऽர்ஹதமத: யதா ||

வைதிகாபரிக்ரஹஶ்ச ப்ராகேவ ப்ரபஞ்சித இதி, தஸ்மாந்ந

ஸ்வதந்த்ராநுபவமூலதயா ப்ரமாணம் ।

நாபி மந்வாதிஸ்மரணவதித்யநுபபந்நம் பஞ்சராத்ரஸ்மரணம் ।

யதி மந்வாதிவத்தேவ: ஶுஶ்ரூஷாபரிதோஷிதாத் ।

ஆசார்யால்லப்தவேதார்தஸ்தந்த்ரமேததசீக்லபத் ||

ஸ்வாதந்த்ர்யகல்பநாऽமுஷ்ய வ்யர்தா மித்யா ததா ஸதி ।

அநதீதோऽபி வேதோऽஸ்ய ப்ரதிபாதீத்யலௌகிகம் ||

அத்ர வார்த்திககாரேண யே தோஷாஸ்ஸமுதீரிதா: ।

தே ச ஸர்வேऽநுஸம்தேயா: புருஷாதிஶயாதய: ||

கிஞ்ச ।

ஶைவம் பாஶுபதஞ்சைவ பௌத்தமப்யார்ஹதம் ததா ।

காபாலம் பஞ்சராத்ரஞ்சேத்த்யேவம் பாஷண்டதா ஸ்ம்ருதே: ||

வைதிகம் தாந்த்ரிகம் சேதி விபாககரணாதபி ।

கம்யதே பஞ்சராத்ரஸ்ய வேதபாஹ்யத்வநிஶ்சய: ||

ஶைவம் பாஶுபதம் ஸௌம்யம் லாகுடஞ்ச சதுர்விதம் ।

தந்த்ரபேத: ஸமுத்திஷ்ட: ஸங்கரம் ந ஸமாசரேத் || இதி , ।

ததா ।

பாக்தம் பாகவதஞ்சைவ ஸாத்வதம் ச த்ரிதா மதம் ।

இத்யேவம் தந்த்ரபேதோக்தி: பஞ்சராத்ரேऽபி த்ருஶ்யதே ||

கிஞ்ச ।

ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிப்ரதிக்ஷிப்தஜீவஜந்மாதிகோசரம் ।

ந்யாயஹீநம் வசஸ்தத்யமிதி ஹாஸ்யமிதம்மஹத் ||

ததா ச ஶ்ருதி: அவிநாஶீ வா அரேऽயமாத்மா அநுச்சித்திதர்மா

மாத்ராஸம்ஸர்கஸ்தஸ்ய பவதி இதி ததா ஜீவாபேதம் வாப கிலேதம்ம்ரியதே

ந ஜீவோ ம்ரியதே இதி ।

ஸ்யாதேதத் உச்சேதாபாவமாத்ரப்ரதிபாதகமேதத்வசநம் ந

ஜந்மாபாவமவகமயதீதி ।

ந, அநுச்சேதாபிதாநேந ஜந்மாபாவோऽவஸீயதே ।

ந ஹ்யஸ்தி ஸம்பவோ பாவோ ஜாதோ நைவ க்ஷரேதிதி ||

நநு ச, ஸதேவ ஸௌம்யேதமிதி ஸதேகத்வாவதாரணாத் ।

ப்ராக்ஸ்ருஷ்டிகாலாஜ்ஜீவாநாமபாவோऽத்யவஸீயதே ।

யதி ஜீவா: ப்ருதக்பூதா: ப்ராக் ஸ்ருஷ்டே: ஸ்யு: பராத்மவத் ।

கதமேதத்ஸதேவேதி ததேகத்வாவதாரணம் ।

அத்ரோச்யதே ஸதேவே?தி யதேகத்வாவதாரணம் ।

தத்ஸிஸ்ருக்ஷிதவாய்வம்புவியத்ப்ரப்ருதிகோசரம் ||

பர்யுதாஸிஷ்யதாऽநேந வசஸா சேதநோ யதி ।

ககநாதேரிவாஸ்யாபி ஜநநம் நிரதேக்ஷ்யத ||

ந ச நிர்திஶ்யதே தேந ந ஜீவோ ஜநிம்ருச்சதி ।

தத்தேஜோऽஸ்ருஜதேத்த்யாதௌ ஜீவஸர்கோ ஹி ந: ஶ்ருத: ||

நநு ச யதோ வா இமாநி பூதாநி இத்யத்ர ஜீவாநாமேவ

ஜநநஜீவநப்ராயணாபிஸம்வேஶநாநி ப்ரதீயந்தே ।

ததா ஹி பூதஶப்தோऽயம் ஜீவாநாமபிதாயக: ।

ப்ராமயந் ஸர்வபூதாநீத்யேவமாதிஷு தர்ஶநாத் ||

ஜீவந்தீதி ஹி ஶப்தோऽயம் ஜீவேஷ்வேவாவகல்பதே ।

தேந ஜாயந்த இத்யேதஜ் ஜ்ஞாயதே ஜீவகோசரம் ||

ததிதமநுபபந்நம் பூதஶப்தோ விஹாய:-

பவநஹுதபுகம்போமேதிநீஷு ப்ரஸித்த: ।

பதமிதமிதரஸ்மிம்ல்லக்ஷணாவ்ருத்தி தேஷாம்

பஹுவிதபரிணாமோ கீயதே ஜீவநஞ்ச ||

ப்ரதமமதிகதா யே காதயோ பூதஶப்தா-

த்ததநுகுணதயாऽர்தம் வக்தி ஜீவந்தி ஶப்த: ।

யதி ச பவதி ஜீவே பூதஶப்தஸ்ததாநீ-

மபி வததி ததீயஞ்ஜந்ம தேஹாநுபந்தி ||

அதோ ஜீவபரத்த்வேऽபி பூதஶப்தஸ்ய யுஜ்யதே ।

ஜாயந்த இதி ஶப்தோऽயம் கௌர்ஜ்ஜாதோ கச்சதீதி வத் ||

ததாஜோஹ்யேக இத்த்யாத்யா: ஶ்ருதயோऽந்யாஶ்ச ஸந்தி ந: ।

ஜீவாநுத்பத்திவாதிந்யஸ்ததா பகவதோவச: ||

ப்ரக்ருதிம் புருஷஞ்சைவ வித்த்யநாதீ உபாவபி । அஜோ

நித்த்யஶ்ஶாஶ்வதோऽயம் புராண: । ந ஜாயதே ம்ரியதே வா கதாசித் । இத்யாதி ।

ந்யாயஶ்ச ।

விவாதாத்யாஸிதோ ஜீவோ ந ஜாது ஜநிம்ருச்சதி ।

த்ரவ்யத்வே ஸத்த்யமூர்தத்வாச்சித்ரூபத்வாத்பராத்மவத் ||

பஶ்யந்த: பௌருஷேயத்வே தூஷணாந்யுக்தயா திஶா ।

அநந்யகதய: கேசித் தந்த்ரம் நித்யமதிஷ்டிபந் ||

ததேதத் ஸ்வஹ்ருதயநிஹிதவிஶததரகர்த்ரஸ்மரணப்ரதிஹதமபிதீயத

இத்யுபேக்ஷணீயம் ।

கிஞ்ச ।

இத்தம் பாஶுபதாதீநாம் ந்யாய: கிம் தண்டவாரித: ।

ததாऽஸ்த்விதி யதி ப்ரூயாத் வ்யாகாதஸ்ஸ்யாத் பரஸ்பரம் ||

ஸர்வலோகப்ரஸித்தா ச வாஸுதேவப்ரணீததா ।

ந ஹாதும் ஶக்யதே யத்வத்வேதஸ்யாபௌருஷேயதா ||

அதோ கஶ்சித் ப்ரூயாதநுதயவிபர்யாஸவிஶயைஸ்த்ரிரூபே ப்ராமாண்யே

கதரதிஹ ஜோகுஷ்யத இதி । ஸ வக்தவ்ய: கிந்நு த்வதபிலஷிதம் லாகுடமதே

ததேவேதி ஜ்ஞாத்வா நியமிதமதஶ்ஶாம்யது பவாந் ।

ததேவமுதீரிதந்யாயஶ்ருதிஸ்ம்ருதீதிஹாஸபுராணந்யாயவிருத்தாபி-

தாநேந, ஸமஸ்தஶிஷ்டஜநபரிக்ரஹவிரஹேண ச,

ஸ்வர்காபவர்காவஸாநோபதேஶவ்யாஜேந கேநாபி ஜகத்வஞ்சயிதும்

விரசிதாநி பஞ்சராத்ரதந்த்ராணீதி மந்யாமஹே ।

ஈத்ருஶாபஸ்ம்ருதிவிஷயமேவ தத்வச: ।

யா வேதபாஹ்யா: ஸ்ம்ருதயோ யாஶ்ச காஶ்ச குத்ருஷ்டய: ।

ஸர்வாஸ்தா நிஷ்பலா: ப்ரேத்ய தமோநிஷ்டா ஹி தா: ஸ்ம்ருதா: ||

இதி ।

ஈத்ருஶதுர்மார்காநுகாமிந ஏவ தேऽபி ஏஷாம் வாங்மாத்ரேணாபி

அர்சநம் நிஷித்யதே, உக்தஞ்ச ।

ஏத ஏவ ச தே யேஷாம் வாங்மாத்ரேணாபி நார்சநம் ।

பாஷண்டிநோ விகர்மஸ்தாந வைடாலவ்ரதிகாம்ஞ்சடாந் ||

ஹைதுகாந் பகவ்ருத்திம்ஶ்ச வாங்மாத்ரேணாபி நார்சயேத் ।

இதி ।

இத்யுபந்யஸ்தயா நீத்யா பஞ்சராத்ரமஶேஷத: ।

அப்ரமாணமிதி ப்ராப்தமேவம் ப்ரப்தேऽபிதீயதே ||

விவாதாத்யாஸிதம் தந்த்ரம் ப்ரமாணமிதி க்ருஹ்யதாம் ।

நிர்தோஷஜ்ஞாநஜந்மத்வாஜ் ஜ்யோதிஷ்டோமாதிவாக்யவத் ||

ந தாவதநுமாநேऽஸ்மிந் ந்யாயஶாஸ்த்ரபரீக்ஷிதா: ।

தோஷா ம்ருகயிதும் ஶக்யாஸ்தத்ர பக்ஷ: பரீக்ஷ்யதாம் ||

பக்ஷோ நாம ப்ரதிஜ்ஞாऽர்த: ஸ ச ஸித்தேந கேநசித் ।

ஸ்வயம் ஸித்தோ விஶிஷ்டஸ்ஸந் ய: ஸாதயிதுமீப்ஸித: ||

தத்ர ந தாவதப்ரஸித்தவிஶேஷண: பக்ஷ:, ப்ராமாண்யநாம்ந:

பதார்தஸ்ய உபயவாதிஸித்தத்வாத் ப்ரத்யக்ஷாதௌ,

நாப்யப்ரஸித்தவிஶேஷ்ய: பஞ்சராத்ரஶாஸ்த்ரஸ்ய ஸர்வலோகப்ரஸித்தத்வாத்,

நாபி ஸித்தஸாதந:, ப்ரஸ்துதஶாஸ்த்ரப்ராமண்யஸ்ய

ப்ரதிவாதிநோऽஸித்தத்வாத், ந ச ப்ரத்யக்ஷவிருத்த:

அப்ராமாண்யஸ்யாதீந்த்ரியத்வாத், நாப்யநுமாநவிருத்த:, அநுபலம்பநாத்

நநூபலப்யத ஏவாநுமாநம் – பஞ்சராத்ரஶாஸ்த்ரமப்ரமாணம்

வேதபாஹ்யத்வாத் பௌத்தாகமவத் ।

அத்ர ப்ரூம: கதரதிஹாப்ராமாண்யம் ஸிஷாதயிஷிதம் யதி

ஜ்ஞாநாநுத்பத்திலக்ஷணம் தத: ப்ரத்யக்ஷவிரோத:, ப்ரத்யக்ஷம் ஹி

விதிதபதததர்தஸங்கதே: ஶ்ரோது:

பஞ்சராத்ரஶாஸ்த்ரவாக்யஶ்ரவணஸமநந்தரமுபஜாயமாநம்

ததர்தவிஷயம் ஜ்ஞாநம் ।

நாபி ஸம்ஶயலக்ஷணம் தத ஏவ விரோதாத் ந கலு பத்மமத்யே

சதுர்பாஹும் பூஜயேத்புருஷோத்தமம் இதீதம் வசநம் பூஜயேந்ந வேதி

ஸம்ஶயிதம் ப்ரத்யயமுத்பாதயதி, நாபி விபர்யபலக்ஷணம்

யோக்யாநுபலம்பாபாவாத், அநாகதவிபர்யயோத்ப்ரேக்ஷாயா:

ப்ரத்யக்ஷவிரோதாத் அஶேஷவ்யவஹாரோச்சேதஹேதுத்வாச்ச, ப்ரபஞ்சயிஷ்யதே

சைததுபரிஷ்டாத் ।

ஆகமவிருத்தஞ்ச ।

பஞ்சராத்ராகமே ஸ்வார்தஸ்ததைவேத்யவபோதநாத் ।

அத தஸ்யாப்ரமாணத்வே தத்விரோதோ ந தூஷணம் ||

ஹந்த ஏவம் ஸதி ததப்ராமாண்யேऽநுமாநப்ராமாண்யம்

அநுமாநப்ராமாண்யே ததப்ராமண்யமித்யந்யோந்யாஶ்ரயணம் ।

அபி ச கிமிதம் வேதபாஹ்யத்வம் யதி வேதாந்யத்வம் தத:

ப்ரத்யக்ஷாதிபிரநைகாந்த: । அத ஶப்தத்வே ஸதீதி ஹேதுர்விஶேஷ்யதே ததோ

நிக்ரஹஸ்தாநம், யதாऽஹு: நிர்விஶேஷஹேதுப்ரயோகே

புநர்விஶேஷணோபாதாநம் நிக்ரஹ:, இதி, அநைகாந்திகஶ்ச மந்வாதிவாக்யை

அதைதத்தோஷஹாநாய வேதபாஹ்யத்வஶப்தத: ।

ஆவேதமூலதாம் மந்த மந்யஸே கிந்நு தார்கிக ? ||

தேநாயமர்த: ஶப்தத்வே ஸத்யவேதமூலத்வாதிதி, ததோ வேதைரநைகாந்த்யம்,

அதவா அவேதத்வே ஸதி ஶப்தத்வே ஸதி அவேதமூலத்வாதிதி ஹேது:, ததாபி ।

ஸந்தி நத்யாஸ்தடே வ்ருக்ஷா இத்யாத்யாப்தோபதேஶநை: ।

அவேதமூலைர்துர்வாரமநைகாந்த்யம் ப்ரஸஜ்யதே ||

அத அவேதத்வே ஸதி ஶப்தத்வே ஸதி கார்யவிஷயத்வே ஸதி அவேதமூலத்வம்

ஹேது:, அத்ராபி அஜீர்ணே மந்தமஶ்நீயாதித்யாதௌ வ்யபிசாரிதா ।

அதோக்தவிஶேஷணவிஶிஷ்டத்வே தர்மாதர்மவிஷயத்வேऽபி

ஸத்த்யவேதமூலத்வாதிதி ஹேது:, ததோ பாகாஸித்தோ ஹேது:, ந ஹி

பஞ்சராத்ரஶாஸ்த்ரம் க்ருத்ஸ்நம் தர்மாதர்மவிஷயம் ।

ப்ரஹ்மவிஷயாணாமேவ வசஸாம் பாஹுல்யாத் ।

அத ப்ரமாணாந்தராயோக்யார்தத்வே ஸதீதி விஶேஷ: தத்ராபி

ஸைவாஸித்தி:, பகவத்ப்ரத்யக்ஷஸ்ய

தர்மாதர்மாதிஸமஸ்தவஸ்துகோசரஸ்ய ஶ்ருதிஶதப்ரஸித்தத்வாத்

தச்சைததநந்தரமேவ வக்ஷ்யாம:,

ததலமநேநாஶிக்ஷிதாக்ஷபாதமதாநாமப்ரதிஷ்டிதப்ரதிபாவிஜ்ரும்பிதே

ந ।

ஸம்பாவ்யமாநாந்யப்யநுமாநாந்தராணி பரஸ்தாதுபந்யஸ்ய

நிரஸ்யந்தே அதோ நாநுமாநவிருத்த: பக்ஷ: ।

நாப்யாகமவிருத்த:

பஞ்சராத்ரஶாஸ்த்ரப்ராமாண்யப்ரதிபாதகஸ்ய இதம்மஹோபநிஷதம்

இத்யாத்யாகமஶதஸ்ய ப்ரதர்ஶயிஷ்யமாணத்வாத் ।

ஸ்வவசந – ஸ்வாப்யுபகம –

ஸர்வலோகப்ரஸித்திவிரோதாஶ்ஶப்தவிரோதப்ரகாராஸ்த்வநாஶங்கநீயா

ஏவ, ததா ஹி ந தாவத் ஸ்வவசநவிரோத:, ஸ ஹி த்ரேதா உக்திமாத்ரவிரோத:,

தர்மோக்திவிரோத:, தர்ம்யுக்திவிரோதஶ்சேதி, தத்ர ந

தாவதுக்திமாத்ரவிருத்தோऽயம் பக்ஷ:, ந ஹி பஞ்சராத்ரஶாஸ்த்ரம்

ப்ரமாணமிதி ப்ரதிஜ்ஞாவசநம் ஸ்வார்தம் வ்யாஹந்தி யதா

யாவஜ்ஜீவமஹம் மௌநீ இதி, நாபி தர்மோக்திவிரோத:, ந ஹி ப்ராமாண்யம்

பஞ்சராத்ரோத்தேஶேந விதீயமாநம் பக்ஷம் ப்ரதிக்ஷிபதி

ஸர்வவாக்யாநாமிவ மித்யாத்வவசநம், நாபி தர்ம்யுக்திவிரோத:,

ஸத்யபி தர்மிணி தர்மாந்வயஸ்யாऽவிருத்தத்வாத், ந ஹி ஜநநீத்வமிவ

வந்த்யாத்வேந பஞ்சராத்ரஶாஸ்த்ரத்வம் ப்ராமாண்யேந விருத்தம், (ப். ௩௨)

ந ஹி விவாதாத்யாஸிதஸ்ய ப்ராமாண்யப்ரதிஜ்ஞாநே தத்ர

ஶ்ருத்யுக்ததர்மிவிஶேஷவிரோத: ।

விஹிதர்ஹிஸாநாமிவாதர்மத்வப்ரதிஜ்ஞாநே

விவாதாத்யாஸஸ்யோபலக்ஷத்வாத், அதோ வா நாகமவிரோத:, ததேவம்

ப்ரதிபந்ந: பக்ஷ: ।

நாபி ஹேதோரநைகாந்திகத்வாதயோ தோஷா: । ததா ஹி ந

தாவதநைகாந்திக:, ஸ ஹி த்வேதா ஸாதாரணாஸாதாரணபேதாத் யதா

ப்ருதிவீ நித்யத்வஸாதநே ப்ரமேயத்வம் ஸாதாரண:,

அஸாதாரணஸ்யதத்ரைவ கந்தவத்த்வம், தத்ர ந

தாவந்நிர்தோஷஜ்ஞாநகாரணத்வம் ப்ரமாணாப்ரமாணஸாதாரணம்

யேந ஸாதாரணாநைகாந்திகம் ஸ்யாத், ந ஹி

நிர்த்தோஷஜ்ஞாநகாரணத்வமப்ரமாணபூதவிப்ரலம்பகவசநாதிஷு

விபக்ஷேஷு த்ருஷ்டசரம் ।

நாப்யஸாதாரண: ஜ்யோதிஷ்டோமாதிவாக்யத்ருஷ்டாந்தாபிதாநேநைவ

ஸபக்ஷாந்வயஸ்ய ப்ரதர்ஶித் ।

நாபி விருத்த:, விபரீதவ்யாப்த்யபாவாத், ந ஹி

நிர்த்தோஷஜ்ஞாநகாரணத்வமப்ராமாண்யேந வ்யாப்தம் ।

ந ச காலாத்யயாபதிஷ்ட: ப்ரத்யக்ஷவிரோதாபாவாத்

ஆகமாநுகுண்யாச்ச ।

ந சாஸித்தத்வம், அஸித்திர்ஹி ஆஶ்ரயத: ஸ்வரூபதோ வா

தாவதாஶ்ரயாஸித்தி:, பஞ்சராத்ரஶாஸ்த்ரஸ்யாஶ்ரயத்வாத், நாபி

ஸ்வரூபாஸித்த:, ஸோऽபி த்ரேதா அஜ்ஞாந – ஸந்தேஹ – விபர்யயபேதாத், ந

தாவதஜ்ஞாநாஸித்தி:, தத்ப்ரதிபாதகஶப்தோச்சாரணாத், நாபி

ஸம்திக்தாஸித்த:, நிர்தோஷத்வஸ்ய வாதிந: ஸ்வயம் ஸித்தத்வாத்,

ப்ரதிவாதிநோऽபி தோஷாநுபலம்பாதேவாநாயாஸஸித்தத்வாத்,

விபர்யயாஸித்திஸ்து தூரோத்ஸாரிதைவ ।

நநு கதம் பௌருஷேயத்வஸாமாந்யாதாபதந்தீ தோஷஸம்பாவநா

அபநீயதே பஞ்சராத்ரமந்த்ராணாம் கதம்

வாக்யத்வஸாமாந்யாதாபதந்தீ வேதேஷு ஸா வார்யதே, அபௌருஷேயத்வாதிதி

சேத்தாதிஹாபி ஸர்வஜ்ஞாவாப்தகாமபரமபுருஷப்ரணீததயேத்யவகம்ய

ஶாம்யது பவாந் ।

ஏததுக்தம் பவதி ।

நைவ ஶப்தே ஸ்வதோ தோஷா: ப்ராமாண்யபரிபந்திந: ।

ஸந்தி கிந்து ஸ்வதஸ்தஸ்ய ப்ரமாணத்வமிதி ஸ்திதி: ||

வக்துராஶயதோஷேண கேஷுசித்ததபோத்யதே ।

அங்குல்யக்ரேऽஸ்தி மாதங்கயூதமித்யேவமாதிஷு ||

ப்ரஸ்துதக்ரந்தஸம்தர்பே வக்துராஶயகாமிநீம் ।

தோஷஶங்காம் த்ரயீமூர்த்தத்வநிரேவாபமார்ஷ்டி ந: ||

வதந்தி கலு வேதாந்தா: ஸர்வஜ்ஞம் ஜகத: பதிம் ।

மஹாகாருணிகம் தஸ்மிந் விப்ரலம்பாதய: கதம் ||

நநு ச ।

ஸித்தே வஸ்துநி ஶப்தாநாம் ப்ராமாண்யம் நேத்யவாதிஷம் ।

தத்பரேஷு ப்ரயோகேஷு வ்யுத்பத்த்யக்ரஹணாதிதி ||

ததஸத்ஸித்தமப்யர்தமாசக்ஷாணா: ப்ரயோகத: ।

லௌகிகா: ப்ரதிபத்யந்தே: ஶக்திம் கார்யபராதிவ ||

தத்யதா புத்ரஸ்தே ஜாத இதி

வசநஶ்ரவணாநந்தரஜநிதவிஶிஷ்டவதநவிகாஸாவஸாநஸமநந்தரம்

ஹ்ருஷ்டோऽயமிதி ப்ரதிபத்ய ஹர்ஷோऽயம் ப்ரியார்தாவகமநிபந்தந இதி

ஸ்வாத்மந்யாகலயந் மத்யமவ்ருத்தஸ்யாபி தந்நிபந்தநமேவ

ஹர்ஷமநுமிமாநஸ்தத்பாவபாவிதயா ஶப்தஸ்யைவ

ப்ரியார்தாऽவபோதகதாமவ்யவஸ்யதி ।

தத்ராப்யதீதாநாகதாதிபேதபிந்நேஷு

ஹர்ஷஹேதுஷூபப்லவமாநேஷு கஸ்ய வக்தாऽயமிதி விசிகித்ஸோதயே ஸதி ।

ததநந்தரஸம்ஜாதஜாதகர்மாவபோதத: ।

தத்தேதுபூத: கோऽபீதி நிஶ்சிந்வந்நாத்மந: புரா ||

கர்தவ்யம் ஜாதகர்மேதி ப்ரதீதே: கிந்நு காரணம் ।

ப்ரதீதம் ப்ரியமித்யேவம் விம்ருஶந்நவகச்சதி ||

புத்ரஜந்மைவ நிவாந்யதிதி வ்யுத்பித்ஸுரர்பக: ।

தத்ர ச ।

ஆவாபோத்தாரபேதேந பதாநாம் ஶக்திநிஶ்சய: ।

உபபத்யத இத்யேவம் ஸித்தாஸித்தார்தவாசிதா ||

நநு ந தத்பாவபாவிதாமாத்ரேண கார்யகாரணபாவ:, அதி ப்ரஸங்காத்

ந ச ஜாதகர்மகர்தவ்யதாऽவகதிர்நியமேந

ப்ரியார்தாவகமபுரஸ்ஸரீ, த்ருஶ்யதே ஹி

குடும்பபரணாயாஸவிதூயமாநமநஸோऽப்ரீதிபூர்விகாபி

தத்கர்தவ்யதாவகதி:, கார்யாவகதி: கிம் ஶப்தகாரணிகா த்ருஷ்டா யேந

காமாநயேத்யாதௌ கவாநயநாதிகர்தவ்யதாவகதி:

ஶப்தகாரணிகாऽப்யுபேயதே ।

அத ஆகஸ்மிகத்வாநுபபத்தே: ஸந்நிஹிதஶப்த ஏவ ததவகமஹேதுரிதி

சேத் ஸமாநோऽயம் விதிரிதரத்ராபி ।

யாபி ப்ரவ்ருத்திஹேத்வர்தப்ரதிபாதகதா க்வசித் ।

லிஙாதிப்ரத்யயாவாபஹைதுகீ ஸாऽவஸீயதே ||

யஶ்ச கார்யபரதாமேவாகிலபதாநாமாதிஷ்டதே,

தேநாப்யாவாபோத்தாரவிநிர்த்தாரிதாஸம்ஸ்ருஷ்டஶரீராணாமேவ

கவாஶ்வாதீநாம் தத்பதார்ததா ஸமர்தநீயா, ஸமர்த்யமாநாபி

கார்யாந்வயிந்யேவ ஸமர்த்யத இதி சேத் அலம் வ்யஸநேந

அந்யாந்விதாபிதாநேநாபி வ்யவஹாரோபபத்தே: ।

அவஶ்யாஶ்ரயணீயேயமந்விதார்தாபிதாயிதா ।

கார்யாந்விதாபிதாயித்வமந்யதா துர்வசம் யத: ||

அவ்யாப்தஞ்சைதத் கார்யாந்விதமேவ ஸர்வத்ர பதாபிதேயமிதி

லிஙாதிஷு வ்யபிசாராத், லிஙாதயோ ஹி

பரிநிஷ்டிதாதிகாராத்யநுபந்தஸம்பந்திநமேவ ஸ்வார்தமபிதததி

அத தேஷ்வாந்விதாபிதாநமிதரத்ர கார்யாந்விதாபிதாநமிதி சேத்

ததர்த்தஜரதீயம், ததோ வரம் ஸர்வத்ராந்விதாபிதாநமேவாஶ்ரீயதாம் ।

தஸ்மாதாகாங்க்ஷிதாஸந்நயோக்யார்தாந்தரஸங்கதே: ।

ஸ்வார்தே பதாநாம் வ்யுத்பத்திராஸ்தேயா ஸர்வவாதிபி: ||

யத்யபி ப்ரவ்ருத்த்யநுபபத்திஸமதிகமநீயைவ ஶப்தஶக்திஸ்ததாऽபி ।

தடஸ்தோபாயதாமாத்ரம் ஶப்தஶக்திவிநிஶ்சயே ।

கார்யஸ்யாஶ்ரயிதும் யுக்தம் ப்ரயோக்த்ராகாஶதேஶவத் ||

அநந்யலப்யஶ்ஶப்தார்த இதி ந்யாயவிதஸ்ஸ்திதா: ।

தஸ்மாந்நோபாயபூதஸ்ய கார்யஸ்யாஸ்தி ஸமந்வய: ||

வ்யுத்பந்நவ்யவஹாரேஷு பய:ப்ரதரணாதிவத் ।

யதைவ ஹி ப்ரஹ்மஜாதீயாதிவஜ்ரவிஶேஷாவதாரணோபயோகிநோऽபி

பய:ப்ரதரணாதேரவத்ருதரத்நஸத்த்வஸ்ய ந

வ்யவஹாரதஶாயாமுபயோக:, ஏவம்

வ்யுத்பத்திக்ரஹணஸமயஸமுபயுக்தஸ்யாபி கார்யஸ்ய ந

வ்யுத்பந்நதஶாயாமுபயோக: ||

யதி ச கார்யாந்விதமேவார்தம் ஶப்தா: ப்ரதிபாதயந்தி கதம்

தேப்ய: பரிநிஷ்டிதநதீதாரபலாதிஸம்ஸர்காவகம:, நாயம்

முக்யோ லாக்ஷணிக இதி சேத் க்வ வா ஶப்தாநாம் முக்யப்ரயோக: ।

மாநாந்தராபூர்வே கார்ய இதி சேந்ந தத்ராவ்யுத்பந்நத்வேந

ப்ரயோகாநுபபத்தே: ।

ந ஹி மாநாந்தராபூர்வே வ்யுத்பத்திருபபத்யதே ।

ந சாவ்யுத்பந்நஶப்தேப்ய: ப்ரத்யயோऽதிப்ரஸங்கத: ||

யோऽபி மந்யதே லோகே கிர்யாகார்யே வ்யுத்பந்நஶப்த:

பலபதஸமபிவ்யாஹாரபலப்ரதிலப்ததத்ஸாதநபாவபங்குரயாக்

ஆதிதாத்வர்தோத்தீர்ணாபூர்வகார்யாபிதாநஶக்திர்வேதே மோததே, லோகே து

ஸம் (ஸமமுக்தேநேதி பா. ।)முக்தேநாபி வ்யவஹாரோபபத்தேர்ந

ஶப்தார்ததத்த்வாவதாரணமாத்ரியதே இதி ।

தஸ்யாபீதம் மநோரதமாத்ரம், ந ஹி க்ரியாகார்யே

வ்யுத்பந்நஸ்தாயிகார்யம் ப்ரதிபாதயதி அதிப்ரஸங்காத் ।

யதி வ்ருத்தவ்யவஹாரே

ஸமதிகதபதஸாமர்த்யேऽநுருத்யமாநேऽந்வயாவகதிர்நோபபத்யதே,

மோபபாதி ந ந து ததநுபபத்த்யா க்ல்ருப்தஶக்திபரித்யாகேந

ஶப்தஶக்த்யந்தரம் பஜதே காமம் லக்ஷணாऽஶ்ரீயதாம் ।

ந ஹி விருத்தார்தபதஸமபிவ்யாஹாரே

பதாநாமபிதாநமேவாந்யதா நீயதே,

ஸர்வஶப்தார்தேஷ்வநாஶ்வாஸப்ரஸங்காத் ।

கிஞ்ச மாநாந்தராபூர்வகார்யபோதநஶக்ததா ।

ந கர்மபலஸம்பந்தஸித்த்யை தாவதுபேயதே ||

நையோகிகஸ்ஸ ஸம்பந்தோ ந புநர்வைநியோகிக: ।

தாத்வர்தோத்தீர்ணகார்யாத்மா ந கர்மபலஸங்கமாத் ||

ருதே ஸித்யதி ஸபந்தஸ்ஸ ச தஸ்மாத்ருதே ந ஹி ।

ததஶ்ச துருத்தரமிதரேதராஶ்ரயணம் ।

ஸாத்யஸ்வர்கவிஶிஷ்டஸ்ய புருஷஸ்ய ப்ரவர்தக: ।

ந ஸ்யாதிதி ததிஷ்டார்தஸாதநம் ந பவேத்விதி: ||

பங்குரோ ந ச தாத்வர்த: கரணத்வேந கல்பதே ।

இதி தத்பிந்நகார்யார்தபோதகத்வம் யதுச்யதே ||

ததஸந்ந ஹி ஸாத்யேந ஸ்வர்கேணாயம் விஶேஷ்யதே ।

ஸ்வர்கம் காமயமாநோ ஹி புருஷோऽத்ர நியுஜ்யதே ||

ந ஹி ஸ்வர்கோऽதிகாரிவிஶேஷணம் ஸாத்யத்வாத் ।

ஸித்தமேவ ஹி ஸர்வஸ்ய நியோஜ்யஸ்ய விஶேஷணம் ।

ஜீவநாதி ததைவேஹ காமநைவ விஶேஷணம் ||

அபி ச நியோஜ்யவிஶேஷணதாமநுபவத: ஸ்வர்காதே: கீத்ருஶம்

ஸாத்யத்வம் ।

யதி ஸாதநஸம்பந்தயோக்யத்வம் நைவ தாவதா ।

ஸ்வர்கேண ஸித்யதா பாவ்யம் யாவத்யோகமஜந்மத: ||

ஸித்திபர்யந்ததா தஸ்ய நியோகைகப்ரமாணிகா ।

நியோகஸ்தத்ப்ரமாணஶ்சேத்த்யந்யோந்யாஶ்ரயணம் த்ருவம் ||

யதி ஸ்வர்கஸ்ய ஸாத்யத்வம் ந நியோகஸ்ய ஸாத்யதா ।

ஸாத்யத்வயஞ்ச நைகஸ்மிந் வாக்யே ஸம்பந்தமர்ஹதி ||

ஸ்வதந்த்ரம் ஹி ஸாத்யத்வயமேகவாக்யதாம் நிரணாத்தி

நாநுகுணம், அநுகுணஞ்சைதத்ஸாத்யத்வயம்

நியோகஸித்திநாந்தரீயகத்வாத் ஸ்வர்கஸித்தே:, யதாஹ நியோகஸித்தௌ

ஸர்வம் ததநுகுணம் இதி கேந நேஷ்யதே நியோகஸித்யர்தா பலஸித்திரிதி ச,

தஸ்மாதவிரோத இதி சேத்தந்ந ।

ஸ்வர்கஸித்திம் விநா கிந்நு நியோகஸ்ய ந ஸித்யதி ।

நாதிகாரோ ந விஷயோ ந சாந்யத்வித்யபேக்ஷிதம் ||

ந ஹி நித்யாதிகாரேஷு நியோகஸ்தாமபேக்ஷதே ।

ந சாந்யதிச்சதோऽந்யத்ர நியுக்திர்நோபபத்யதே ||

நியோகஸ்யைவ மாஹாத்ம்யம் நித்யோஷ்விவ நியுஜ்யதே ।

நியோகோ ஹி

ப்ரதாநதயாऽதிகம்யமாநஸ்வர்கமபிலஷந்தமப்யாத்மந்யாகர்ஷதி

யதா அநிச்சந்தமபி நித்யே கர்மணி நிஷ்பலே ப்ரவர்தயதி ||

கிஞ்ச ।

ஸ்வர்கம் காமயமாநோ ஹி நிமிஷத்யுந்மிஷத்யபி ।

ந ச தே ஸ்வர்கஸித்த்யர்தா யாக: கிந்நைவமிஷ்யதே ||

தத்ஸாதநதயா நைகே க்ருஹ்யந்த இதி சேந்மதம் ।

யாகாதய: கிம் தத்புத்திக்ராஹ்யா விதிபஹிஷ்க்ருதா: ||

தத்ர ச ।

ஸாத்யஸாதநஸம்பந்தப்ரதிபாதநதத்பரா: ।

யாவந்ந விதயஸ்தாவந்நைஷ்பல்யம் ஸர்வகர்மணாம் ||

தஸ்மால்லிஙாதிப்ய: ப்ரதமமிஷ்டஸாதநதாऽவகம:,

ததோராகத: ப்ரவ்ருத்திரித்த்யேவ யுக்தம், ததபூர்வகார்யாபிதாந ஏவ

முக்யா ஶக்தி: இதரத்ர லாக்ஷணிகீத்யநுபபந்நம், அத ஏவ யதாயதம்

லௌகிகஶப்தேப்யஸ்தத்ஸித்தார்தகோசரா புத்தயோ ஜாயந்தே ।

நநு ந தா: ஶப்தமஹிமபுவ: ஆநுமாநிக்யோ ஹி தா:, ததா ஹி

வ்யுத்பத்திஸமயஸம்விதிதார்தப்ரதிபாதநஸாமர்த்யாந்யபி பதாநி க்வசித்

வ்யபிசாரதர்ஶநஜநிதஸம்ஶயப்ரதிபதாநி ந ஶ்ருதமாத்ராண்யர்தம்

ந்நிஶ்சாயயந்தி ந சாநிஶ்சிதோऽர்தோஜ்ஞாதோ பவதி

அநிஶ்சயாத்மநோஜ்ஞாநஸ்யாபாவாத் ।

தத்ராஜ்ஞாதேऽபி வாக்யார்தே ஶ்ரோதைவம் விசிகித்ஸதே ।

ப்ரவீத்யந்யோந்யஸம்பந்தயோக்யார்தாநி பதாந்யயம் ||

ந சாவிஜ்ஞாதஸம்பந்தாந் ஶப்தாநாப்தா: ப்ரயுஞ்ஜதே ।

தேநேத்ருஶாந்வயஜ்ஞாநமஸ்யாஸ்தீத்யவகச்சதி ||

ஏவமந்வயஜ்ஞாநே அநுமிதே ததுபதர்ஶிதோऽர்தோ ந

ஶப்தமாகாங்க்ஷதி அதோ லௌகிகஸ்ய வசஸோ வக்த்ரநுபவபரதந்த்ரதயா

தத்ரைவ பர்யவஸாநமிதி ।

ததஸத், ந ஹி ஸ்வபாவதோऽர்தமவகமயந் ஶப்த:

க்வசித்வக்த்ராஶயதோஷவஶீகாராத்விதத இத்யந்யத்ராபி

தத்ஸம்பாவநயா ஸ்வாரஸிகீமர்தாவபோதகதாமுஞ்சிதுமர்ஹதி, ந ஹி

மந்த்ரப்ரதிஹத (அத்ர மந்த்ரப்ரதிஹதிதஶாயாமிதி யுக்த: பாடோऽதவா

ஹதஶப்தே பாவே க்தப்ரத்யய இத்யநுஸம்தேயம் ।)தஶாயாம் ஹுதவஹோ ந

தஹதீத்த்யந்யத்ராபி தாத்ருஶதஶாஶங்க்யா ந தஹதி, நாபி

ஶுக்திரஜததியமர்தவ்யபிசாரிணீமிந்த்ரியம் தோஷவஶாதுபலப்தமிதி

கடாதிகமபி நாவகமயதி, அதோ விதிதபதபதார்தஸங்கதே:

ஶ்ரோதுஸ்ஸஹஸைவ ஶப்தோऽர்தமவபோதயதி மூலஜ்ஞாநம் ந ப்ரதீக்ஷதே ।

மூலஜ்ஞாநபரிஜ்ஞாநாதர்வாகர்தேऽபி சோதிதே ।

கதமேவமயம் வேதேத்யநுமாநம் ப்ரவர்ததே ||

கிமஜ்ஞாஸீதயம் வக்தா கிஞ்சிதித்யநுமித்ஸமே ।

விஶிஷ்டார்தாந்வயஜ்ஞாநமநுமாதுமதேச்சஸி ||

ந தாவதயமஜ்ஞாஸீத் வக்தா கிஞ்சிதிதீயதா ।

வ்யாஹாரவ்யவஹாரௌ வா ஸ்யாதாம் வாக்யார்தகோசரௌ ||

விஶிஷ்டார்தாந்வயகோசரசேதோऽநுமாநந்து

ப்ரதமதரப்ரவ்ருத்ததத்விஷயஶேமுஷீமந்தரேணாநுபபந்நமிதி ப்ராகேவ

ஶப்தார்தோऽவகந்தவ்ய:, ந ஹ்யநாஸாதிதவிஷயவிஶேஷஸம்ஸர்கா:

ஸம்வித: பரஸ்பரதோ வ்யதிபித்யந்தே ।

ந ச ததாऽநுமிதாபிரர்தவிஶேஷ: ஸித்யதி

யாத்ருஶாந்வயப்ரதிபாதநயோக்யா பதரசநா ஸா

ததந்வயஜ்ஞாநமாபாதயதீதி சேத், அவகதஸ்தர்ஹி

ப்ராகேவார்தாநாமந்வய:, ந ஹி புத்தாவநாரோபித ஏவாந்வய:

ப்ரயோகம் வ்யவச்சிநத்தி,

தஸ்மாதஸ்தி நதீதீரே பலமித்யேவமாதிஷு ।

யா ஸித்தவிஷயா புத்தி ஸா ஶாப்தீ நாநுமாநிகீ ||

ததஶ்ச அபூர்வகார்யகோசர ஏவ ஶப்த: ப்ரமாணமிதி ।

ஸ்வஸிந்தாந்தசிராப்யாஸவ்யா (வ்யாமுக்தாபலபுத்திபிரிதி பாடஸ்து ந

யுக்த இதி மந்யாமஹே ।) முக்தபலபித்திபி: ||

உக்தமுக்தேந மார்கேண யுக்தாऽந்யத்ராபி ஶக்ததா ||

ததஶ்ச யாந்யேதாநி விலக்ஷணபுருஷப்ரதிபாதகாநி

வேதாந்தவசாம்ஸி ஸ ஏஷ ஸர்வாத்பதி: ஸர்வஸ்யேஶாந: ஸர்வமிதம்

ப்ரஶாஸ்தி தஸ்யாத்யக்ஷமிதம் ஸர்வம் இத்யாதீநி தாந்யபி தத்ர ப்ரமாணம்

தத்விஷயாஸம்திக்தாவிபர்யயஜ்ஞாநஹேதுத்வாத் ।

ந ச பரிநிஷ்டிதவஸ்துநி ஸாதகபாதகயோரந்யதரோபநிபாத-

ஸம்பாவநாபாவிதாநுவாதவிபர்யயபர்யாலோசநயா

தத்கோசரவசஸாம் ப்ராமாண்யப்ரச்யுதி:, கார்யகோசராணாமபி

தத்ப்ரஸங்காத், கார்யமபி மாநாந்தரவேத்யமேவ ஸமிதாஹரணாதி, தச்ச

மாநாந்தரேணாபி வேத்யமோதநபாகவதித்யப்யுபகமாத் ।

அத

விலக்ஷணாக்நிஹோத்ராதிவிஷயகார்யஸ்யாஸம்பாவிதமாநாந்தரதயா

தத்ப்ரதிபாதயத்வச: ப்ரமாணம், ஹந்த தர்ஹி

நிரதிஶயாவபோதைஶ்வர்யமஹாநந்தஸம்தோஹவபுஷி பகவதி ந

மாநாந்தரஸம்பந்தகந்த இதி ஸர்வம் ஸமாநமந்யத்ராபிநிவேஶாத் ।

….Continued

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.