ஆகமப்ராமாண்யம் Part 2

ஶ்ரீபாஷ்யகாராணாம் பரமகுருணா ஶ்ரீயாமுநாசார்யஸ்வாமிநா ப்ரணீதம் ।

ஆகமப்ராமாண்யம் । (Part 2)

(ஶ்ரீபஞ்சராத்ரதந்த்ரப்ராமாண்யவ்யவஸ்தாபநபரம்)

அபி ச ।

ப்ரமாணாந்தரத்ருஷ்டார்தவிஷயிண்யபி ஶேமுஷீ ।

ப்ரமாணமேவ தத்பூர்வம் ந சேத்ஸ்வார்தம் விகாஹதே ||

தஸ்ய ஸம்பாவநாமாத்ராதப்ராமாண்யமலௌகிகம் ।

தஸ்மாத்பரிநிஷ்டிதாநிஷ்டேயாதிபேதஶூந்யமஸந்திக்தாவிபர்யஸ்த்

அவிஜ்ஞாநம் ப்ரமாணமேஷ்டவ்யம், அத இதமபாஸ்தம் ।

ப்ரஸித்தை: கரணைரேவ ஸார்வஜ்ஞ்யம் நாந்யதேதி யத் । யத:

ஶ்ருதிரேவ தத்ர பரிபந்திநீ பஶ்யத்யசதுஸ்ஸ ஶ்ருணோத்யகர்ண:

யஶ்சக்ஷுஷா ந பஶ்யதி யஶ்சக்ஷூம்ஷி பஶ்யதி । ந தஸ்ய கார்யம்

கரணம் ச வித்யதே । ஸ்வாபாவிகீ ஜ்ஞாநபலக்ரியா ச இத்யாதிகா ।

ந சாஸாம் குணவாதத்வம் ப்ரமாணாபாவாத் ।

அலப்தமுக்யவ்ருத்தீநாம் குணவாதஸமாஶ்ரய: ||

நந்விஹாபி முக்யார்தபங்ககாரணமஸ்தி ப்ரமாணாந்தரவிரோத: ।

குத: ப்ரமாணாந்தராத், ந தாவத்ப்ரத்யக்ஷாத், ந ஹி

ப்ரத்யக்ஷமுதீரிதபுருஷாபாவாவபாஸகமுதீயமாநம் த்ருஷ்டம்,

யோக்யாநுபலம்பாதபாவநிஶ்சய இதி சேந்ந ப்ரமாணகோஷ்டீஜ்யேஷ்டேந

ஶாஸ்த்ரேணைவோபலம்பநாத், நாப்யநுமாநாத் தத்தி

ஶீக்ரஜந்மாகமிகப்ரத்யயப்ரக்ஷிப்தப்ரதிபந்தம் கதமிவ

மந்தரப்ரவ்ருத்தி ப்ராதுர்பவதி ।

கிஞ்சைவம் ஸதி யாகாதே: ஸ்வர்காபூர்வாதிஸங்கதி: ।

க்ரியாத்வேந விருத்யேத ஶாஸ்த்ரம் சேத்தந்ந பாததே ||

யூபாதித்யாதிதாதாத்ம்யம் ப்ரத்யக்ஷேணைவ வாதிதம் ।

விஸ்பஷ்டத்ருஷ்டபேதத்வாத் காஷ்டஸாவித்ரபிம்பயோ: ||

அபி ச தத்ர ஸந்நிஹிதயூபாஞ்ஜநவித்யேகவாக்யதயா

அர்தவாதத்வாத்யுக்தம் குணவாதத்வாஶ்ரயணம், ந சேஹ ததா

வித்யந்தரமஸ்தி யச்சேஷதயா அர்தவாத: ஸ்யாத் ।

அத வித்யந்வயாபாவே புருஷார்தத்வாஹாந்த: ।

அத்யாஹ்ருத்ய விதிம் தத்ர ஶேஷத்வம் பரிகல்ப்யதே ||

யதாஹு: ।

யாவத் கலு ப்ரமாத்ரூணாம் ப்ரவர்தநநிவர்தநே ।

ஶப்தா ந குர்வதே தாவந்ந நிராகாங்க்ஷபோதநம் || இதி, தந்ந

ருதேऽபி விதிஸம்பந்தாத் த்ருஷ்டைவ ஹி புமர்ததா ।

புத்ரஸ்தே ஜாத இத்யாதௌ ததேஹாபி பவிஷ்யதி ||

ந ச தத்ர வித்யத்யாஹார:, அந்தரேணாபி விதிம்

புத்ரஜநநாவகமாதேவ ஹர்ஷோத்பத்தே: ।

ததா கா க்ரியா பாக இத்யாதிப்ரஶ்நோத்தரவ்யவஹாரேஷு

ப்ரஷ்டுஜநஜிஜ்ஞாஸிதக்ரியாவிஶேஷப்ரதிபாதநமாத்ரநிராகாங்க்ஷஶ்ஶப்த்

ஓ ந வித்யத்யாஹாரமபேக்ஷதே ।

இஹ து ப்ரஹ்மவிஜ்ஞாநம் மஹாநந்தபலம் ஶ்ருதம் ||

ப்ரஹ்மாவித் ப்ரஹ்ம பவதி ப்ராப்நோதி ப்ரஹ்மவித் பரம் ।

அஶ்நுதே ப்ரஹ்மண ஸார்த்தம் ஸர்வாந் காமாந் ஸ ஸாமக: ||

இதமாதித்ரயீவாக்யைர்வ்யக்தா தஸ்ய புமர்ததா ।

ததேவமுதீரிதஶ்ருதிஶதஸமதிகதாவிததஸஹஜஸர்வஸாக்ஷாத்கார்

அகாருண்யாதிகல்யாணகுணைகராஶௌ பகவதி ஸித்யதி, ஸித்யத்யேவ

ததநுபவமூலதயா தந்த்ரப்ராமாண்யம் ।

நநு விரசிதநீத்யா

கஶ்சிதாம்நாயமூர்த்தப்ரமிதஸஹஜஸர்வஜ்ஞாநவாநஸ்து நாம । ஸ ச

ஹரிரிதி யாவந்நாவகம்யேத ஸம்யக் ந கலு பவதி தாவத்பஞ்சராத்ரம்

ப்ரமாணம் ||

அத்யல்பமேதத் ந ஹ்யத்ர த்ரயீவிதோ விவதந்தே யத்வாஸுதேவ:

பரமாத்மா அகிலஜகத்காரணமிதி ।

ஶ்ரூயதே ஹி ஸ வேதாந்தேஷ்வாத்மா நாராயண: பர: ।

ஸத்த்யம் ஜ்ஞாநமநந்தஞ்ச தத்விஷ்ணோ: பரமம் பதம் ||

பரா ப்ரக்ருதிரத்யக்ஷோ வாஸுதேவஸ்ததா பர: ।

ஏக: பரஸ்தாத்ய இதம் பபூவ யஸ்மாத் பரம் நாபரமஸ்தி கிஞ்சித் ।

இத்யுக்தவாச்யாநுகுணம்யதோ வா இமாநி பூதாநி ஸதேவ ஸௌம்ய ||

இத்யாதிவாக்யஞ்ச ததஸ்ஸ விஷ்ணுஸ்த்ரயீஶிர: ஸித்தவிஶுத்தபோத: ।

ந சாந்யஸ்மாஜ்ஜகஜ்ஜந்மஸ்திதித்வம்ஸாஶ்ஶ்ருதௌ ஶ்ருதா: ।

யதஶ்சைதே ஸ ஸர்வஜ்ஞ: பரமாத்மேதி ஸம்மதம் ||

அமுமேவ பரமாத்மாநம் த்வைபாயந்-பராஶர-

நாரதப்ரப்ருதிமஹர்ஷிவசநேப்ய: ப்ரதிபத்யாமஹே ததா ஹி ।

விஷ்ணௌ ஜகத்ஸ்திதம் ஸர்வமிதி வித்தி பரந்தப ।

ஸ்ருஜத்த்யேஷ மஹாவிஷ்ணுர்பூதக்ராமம் சராசரம் ||

ஏஷ சாக்ஷிபதே காலே காலே விஸ்ருஜதே புந: ।

அஸ்மிந் கச்சந்தி விலயமஸ்மாச்ச ப்ரபவந்த்யுத ||

அநாதிநிதந: ஶ்ரீமாந் முநிர்நாராயண: ப்ரபு: ।

ஸ வை ஸ்ருஜதி பூதாநி ஸ்தாவராணி சராணி ச ।

ஸ ப்ரஹ்ம பரமம் சேதி ததாऽந்யத்ராபி பட்யதே ||

கேஶவோ பரதஶ்ரேஷ்ட ! பகவாநீஶ்வர: பர: ।

புருஷ: ஸர்வமித்த்யேதச்ச்ரூயதே பஹுதா ஶ்ருதௌ ||

இதி,

தத்த்வம் ஜிஜ்ஞாஸமாநாநாம் ஹேதுபி: ஸர்வதோ முகை: ।

தத்த்வமேகோ மஹாயோகீ ஹரிர்நாராயண: ப்ரபு: || இதி,

ததா தாநதர்மே ।

பரமாத்மா பர: ஶாந்த: பத்மநாப: பராயண: ।

இதி வேதரஹஸ்யந்து கிந்ந வேத்ஸி புரந்தர ||

தத்ப்ரஸாதாத்வயம் ஸர்வே லோகாநாம் ஸ்திதிஹேதவ: ।

ஆப்தாஶ்சாமரமுக்யாஶ்ச தேவாஶ்ச ஸ்தாநிநோ மதா: ||

யதி விஷ்ணுருதாஸீநோ நாஸ்மாகம் வித்யதே ஶுபம் ।

இதி ருத்ரஸ்ய வசநம் ததா பாரதமாத்ஸ்யயோ: ||

தத்ர ய: பரமாத்மா ஹி ஸ நித்யோ நிர்குணஶ்ஶுப: ।

ஸ வை நாராயணோ ஜ்ஞேய: ஸர்வாத்மா புருஷோ ஹி ஸ: || இதி,

ததா வராஹே ।

யஸ்ய தேவஸ்ய சரிதம் வ்ரதம் ஸமபவத்புவி ।

கோऽந்யஸ்தஸ்மாதப்யதிகோ முக்த்வா நாராயணம் ப்ரபும் ||

இதி,

நாராயணாத்பரோ தேவோ ந பூதோ ந பவிஷ்யதி ।

ஏதத்ரஹஸ்யம் வேதாநாம் புராணாநாம் ச ஸத்தமா: || இதி ।

ததா லைங்கே: ।

ஸ ஏக: புருஷ: ஶ்ரேஷ்ட: பரமாத்மா ஜநார்தந: ।

யஸ்மாத் ப்ரஹ்மா ததோ ருத்ர: ததஶ்சைவாகிலம் ஜகத் ||

ததா ।

விஷ்ணோஸ்ஸகாஶாதுத்பூதம் ஜகத்தத்ரைவ ச ஸ்திதம் ।

ஸ்திதிஸம்யமகர்தாऽஸாவிதி பாராஶரம் வச: ||

ததா மாநவே ।

நாராயண: பரோऽவ்யக்தாதண்டமவ்யக்தஸம்பவம் ।

அண்டஸ்யாந்தஸ்த்விமே லோகா: ஸப்தத்வீபா ச மேதிநீ ||

தஸ்மாதீத்ருஶஶ்ருதிஸ்ம்ருதீதிஹாஸபுராணபர்யாலோசநயா

அகிலஜகத்காரணம் பரமாத்மா வாஸுதேவ இதி நிஶ்சீயதே ।

ந சைவ பரமாத்மத்வம் ருத்ராதே: ஶ்ருதிஷூதிதம் ।

ப்ரத்யுதோத்பதிமேவாஹுஸ்தஸ்யைகாயநஶாகிந: ||

தமோ வா இதமித்யாதௌ ததா வேதேऽபி த்ருஶ்யதே ।

யதோ ஹி ருத்ரஸ்ஸஞ்ஜஜ்ஞே தச்ச்ரேஷ்டம் புவநேஷ்விதி ||

ததிதாஸ புவநேஷு ஜ்யேஷ்டமிதி ।

ததா ரௌத்ரம் பதம் ஸ்பஷ்டம் கர்மஜந்யம் ப்ரதீயதே ||

மஹிமாநம் நிஜம் லேபே விஷ்ணோரப்யர்சநாதிதி । அஸ்ய தேவஸ்யேதி

லலாடாதபவத்பிந்துஸ்தஸ்மாத்ருத்ரோவ்யஜாயத ।

இத்யாதிகாஶ்ச ஶ்ருதயோ ருத்ரோத்பத்திம் வதந்தி வை ।

ஏவஞ்ச ஸதி ருத்ராதிமஹிமாவேதிகா இவ ||

யா வாசஸ்தாஸ்ஸ்துதிபரா: ஶ்ரோத்ரம் ப்ரஹ்மேதி கீரிவ ।

ஏதேந ருத்ராதீநாம் பரமாத்மத்வப்ரதிபாதகபுராணவாதா: ।

ப்ரத்யக்ஷஶ்ருதிவிரோதாந்ந முக்யார்தா: ।

யத்வா த்யாஜ்யதயா தந்த்ரஸித்தாந்தப்ரதிபாதகா: ।

அவைதிகேஷு தந்த்ரேஷு தந்மாஹாத்ம்யம் ஹி கத்யதே ||

வேதஸித்தாந்தமார்கேஷு விஷ்ணுரேவ பர: ஸ்ம்ருத: ।

தத்யதா வைஷ்ணவே ।

பரமாத்மா ச ஸர்வேஷாமாதார: பரமேஶ்வர: ।

விஷ்ணுநாமா ஸ வேதேஷு வேதாந்தேஷு ச கீயதே ||

வாராஹே ।

விஷ்ணுரேவ பரம் ப்ரஹ்ம த்ரிபேதமிஹ பட்யதே ।

வேதஸித்தாந்தமார்கேஷு தந்ந ஜாநந்தி மோஹிதா: ||

நாராயணாத்பரோ தேவோ ந பூதோ ந பவிஷ்யதி ।

ஏதத்ரஹஸ்யம் வேதாநாம் புராணாநாஞ்ச ஸத்தமா: || இதி ।

ததா மாத்ஸ்யே ।

ஸாத்த்விகேஷு து கல்பேஷு விஷ்ணோர்மாஹாத்ம்யமுச்யதே ।

அக்நேஶ்ஶிவஸ்ய மாஹாத்ம்யம் தாமஸேஷு ப்ரகீர்த்யதே || இதி, ।

ததா லைங்கே ।

ந ஹி விஷ்ணும்ருதே காசித் கதிரந்யா விதீயதே ।

இத்யேவம் ஸததம் வேதா காயந்தே நாத்ர ஸம்ஶய: ||

இதி, ததா வாயவீயே ।

ஸஹஸ்ரபாஹு: பரம: ப்ரஜாபதி: ।

த்ரயீபதேய: புருஷோ நிருச்யதே ||

இதி, ததா பவிஷ்யதி ।

வேதஸித்தாந்தமார்கேஷு விஷ்ணுரேவ பர: ஸ்ம்ருத: ।

விஷ்ணுரேவ நரஶ்ரேஷ்டோ மஹிஷ்ட: ப்ருஷோத்தம: ||

இதி, ஸர்வம் சைதத்புருஷ (புருஷநிர்ணயநாமா

பகவந்மஹிமப்ரதிபாதநபுர:ஸரோதேவதாந்தரவ்யாவர்தநமுகேந

விஷ்ணுபரதத்த்வப்ரதிபாதநபரோக்ரந்த: பரமாசார்யப்ரணீத:

।)நிர்ணயே நிபுணதரமுபபாதிதமிதி நேஹ ப்ரபஞ்ச்யதே ।

ததஶ்ச ।

ஶ்ருதிமூர்த்நி ப்ரஸித்தேந வாஸுதேவேந பாஷிதம் ।

தந்த்ரம் மித்யேதி வக்துந்ந: கதம் ஜிஹ்வா ப்ரவர்ததே ||

ந ஹி

ஸஹஜஸம்வேதநஸாக்ஷாத்க்ருததீக்ஷாராதநாதிதர்மஸ்வர்கபுத்ராதிவைஷ்

அயிகஸுகமநேகது:கஸம்பிந்நம், ந சாதிசிரமநுவர்தத இதி ததபி

து:கபக்ஷ ஏவ நிக்ஷிப்ய மோக்ஷாய க்ருஹேப்ய: ப்ரவ்ரஜத்ப்ய:

ஶாண்டில்யநாரதாதிபரம-

ருஷிப்யஸ்ததபிலஷிதநிரதிஶயநிஶ்ரேயஸைகஸாதநஸ்வாவகமாராதந

அவபோதிநீம் பஞ்சராத்ரஸம்ஹிதாம் நிரமிமீதேதி நிஶ்சீயதே ।

ந ச தந்த்ராந்தரேஷ்வேஷ ந்யாய: ப்ரஸரமர்ஹதி ।

யதஸ்தத்தந்நிபந்த்த்ருணாம் விப்ரமாத்யபி ஸம்பவி ||

ப்ரத்யக்ஷாதிப்ரமாணாநாம் ந ஹி மூலத்வஸம்பவ: ।

தந்த்ராந்தரேஷு ஶாஸ்த்ரந்து மூலம் தைரேவ நேஷ்யதே ||

அந்யச்ச வேதஸித்தாந்தவிருத்தார்தாபிதாநத: ।

ப்ரத்யக்ஷஶ்ருதிமூலத்வகல்பநா தேஷு பாத்யதே ||

யதா மாஹேஶ்வரே தந்த்ரே விருத்தம் பஹு ஜல்பிதம் ।

சதுர்விதா ஹி தத்ஸித்தசர்யாமார்காநுஸாரிண: ||

யதா காபாலிகா: காலாமுகா: பாஶுபதாஸ்ததா ।

ஶைவாஸ்தத்ர ச காபாலம் மதமே ப்ரசக்ஷதே ||

முத்ரிகாஷட்கவிஜ்ஞாநாத் புநஸ்தஸ்யைவ தாரணாத் ।

அபவர்கபலப்ராப்திர்ந ப்ரஹ்மாவகமாதிதி ||

ததாऽஹு: ।

முத்ரிகாஷட்கதத்த்வஜ்ஞ: பரமுத்ராவிஶாரத: ।

பகாஸநஸ்தமாத்மாநம் த்யாத்வா நிர்வாணம்ருச்சதி ||

ததா ।

கர்ணிகா ருசகஞ்சைவ குண்டலஞ்ச ஶிகாமணிம் ।

பஸ்ம யஜ்ஞோபவீதஞ்ச முத்ராஷட்கம் ப்ரசக்ஷதே ||

கபாலமத கட்வாங்கமுபமுத்ரே ப்ரகீர்திதே ।

ஆபிர்முத்ரிததேஹஸ்து ந பூய இஹ ஜாயதே ||

ந சேத்ருஶமுத்ரிகாஷட்கபரிஜ்ஞாந – தத்தாரண –

நிந்திதபகாஸநஸ்ததேஹத்யாநஸ்யாபவர்கஸாதநத்வம் ஶ்ருதயோ

ம்ருஷ்யந்தி, தா ஹ்யைஹிகாமுஷ்மிகஸகலவிஷயாபிலாஷவிமுகஸ்ய

அகிலஜகத்காரணவாஸுதேவாத்மபாவைகலப்யம் மோக்ஷமாசக்ஷதே ।

தமேவ விதித்வா அதிம்ருத்யுமேதி நாந்ய: பந்தா அயநாய வித்யதே இத்யாத்யா:,

ஏவம் காலாமுகா அபி ஸமஸ்தஶாஸ்த்ரப்ரதிஷித்தகபாலபோஜந –

ஶவபஸ்மஸ்நாந தத்ப்ராஶந – லகுடதாரண ஸுராகும்பஸ்தாபந –

தத்ஸ்ததேவதார்சநாதேரேவ த்ருஷ்டாத்ருஷ்டாபீஷ்டஸித்திமபிததாநா:

ஶ்ருதிபஹிஷ்க்ருதா ஏவ ।

யதபி பாஶுபதஶைவாப்யாம் விருதாவிருத்தஸமமுக்தம்

கிஞ்சிதபிஹிதம் ததபி ஶ்ருதிபஹிஷ்க்ருதமேவ ।

தத்ரைஷா பாஶுபதப்ரக்ரியா ।

ஜீவா: பஶவ உச்யந்தே தேஷாமதிபதிஶ்ஶிவ: ।

ஸ தேஷாமுபகாராய பஞ்சாத்யாயீமசீக்ல்ருபத் ||

தத்ர பஞ்ச பதார்தாஸ்து வ்யாக்யாதா: காரணாதய: ।

காரணம் கார்யம் விதிர்யோகோ து:காந்த: || இதி,

உபாதாநம் நிமித்தஞ்ச வ்யாக்யாதம் காரணம் த்விதா ।

நிமித்தகாரணம் ருத்ரஸ்தத்கலா காரணாந்தரம் ||

மஹ்யந்தம் மஹதாதிகார்யமுதிதம் தத்வத்விதிர்கீயதே ।

கூடாசாரமுகஸ்மஶாநபஸிதஸ்நாநாவஸாந: பர: ||

யோகோ தாரணமுச்யதே ஹ்ருதி தியாமோங்காரபூர்வந்ததா ।

து:காந்தோ ஹி மதோऽபவர்க இதி தே பஞ்சாபி ஸம்கீர்திதா: ||

ஆத்யாந்திகீ து:கநிவ்ருத்திர்துகாந்தஶப்தேநோக்தா தாமேவ

நிஶ்ஶேஷவைஶேஷிகாத்மகுணோச்சேதலக்ஷணாம் முக்திம் மந்யதே இயமேவ

சேஶ்வரகல்பநா ஶைவாநாமந்யேஷாம் ச ।

ஸேயம் ஸர்வா ஶ்ருதிவிருத்தா கல்பநா யத: ।

ஜகந்நிமித்தோபாதாநம் பரம் ப்ரஹ்ம ஶ்ருதௌ ஶ்ருதம் ।

மஹாநந்தாத்மகோ மோக்ஷஸ்தத்ரதத்ராஸக்ருச்சுத: ||

பரஸ்பரவிரோதேந வ்யாஹதைஷாம் ப்ரமாணதா ।

த்ரயீதண்டப்ரதிக்ஷேபம் கிஞ்சிந்நைவ ப்ரதீக்ஷதே ||

கிஞ்ச ஶைவாதயோவேதஸித்தவர்ணாஶ்ரமாத்பஹி: ।

கல்பயந்த்யாஶ்ரமாதீநி ததோऽபி ஶ்ருதிபாஹ்யதா ||

யதாஹு: ।

தீக்ஷாப்ரவேஶமாத்ரேண ப்ராஹ்மணோ பவதி க்ஷணாத் ।

காபாலம் வ்ரதமாஸ்தாய யதிர்பவதி மாநவ: ||

இதி ।

ந ச வாச்யம் அப்ரமாணபூதமியந்தம் க்ரந்தராஶிம் கதம்

ப்ரத்யயிததரோ ருத்ர: ப்ரணயதீதி ।

ந ச ஸமாநநமநிர்மாத்ருஸ்மரணநிபந்தநமிதி யுக்தம் அதி

ப்ரஸங்காதிதி, யத:-

நாமைகத்வக்ருதப்ராந்திகல்பநாऽப்யுபபத்யதே ।

வேதபாதாந்ந சாந்யத்ர தாவதாऽதிப்ரஸஜ்யதே ||

ப்ரமாதோऽபி ச நாத்யந்தம் ருத்ராதிஷு ந ஸம்பவீ ।

யத்வா ருத்ரஸ்ய மோஹஶாஸ்த்ரப்ரணேத்ருதயாऽவகதத்வாத்

வ்யாமோஹயிதுமேவ ஹீத்ருஶஶாஸ்த்ரப்ரணயநமுபபத்யத இதி நாவஶ்யம்

ப்ரமாத ஏவாஶ்ரயிதவ்ய:,

ததா ச வாராஹே ।

த்வம் ஹி ருத்ர ! மஹாபாஹோ ! மோஹஶாஸ்த்ராணி காரய ।

குஹகாதீந்த்ரஜாலாநி விருத்தாசரணாநி ச ||

தர்ஶயித்வாऽல்பமாயாஸம் பலம் ஶீக்ரம் ப்ரதர்ஶய ।

தர்ஶயித்வா ஜநம் ஸர்வம் மோஹயாஶு மஹேஶ்வர ! ||

இதி ।

ததா தத்ரைவ பகவாந் ருத்ர: ப்ரஸ்துதஶைவாத்யாகமாநாம்

ஸ்வயமேவ வேதவாஹ்யத்வம் வேதமார்காபப்ரஷ்டஜநாதிகாரித்வம்

தத்வ்யாமோஹைகப்ரயோஜநதாம் ச தர்ஶயதி ।

யே வேதமார்கநிர்முக்தாஸ்தேஷாம்மோஹார்தமேவ ச ।

நயஸித்தாந்தமார்கேண மயா ஶாஸ்த்ரம் ப்ரதர்ஶிதம் ||

தஸ்மாதாரப்ய காலாத்து மத்ப்ரணீதேஷு ஸத்தமா: ।

ஶாஸ்த்ரேஷ்வபிரதோ லோகோ ந வேதாந் பஹு மந்யதே ।

ததா பாஶுபதாதீநி ப்ரவர்தந்தே கலௌ யுகே ||

ததா ச பகவத்பரிவாரத்வவ்யதிரேகேண ஸ்வப்ரதாநபூஜாம்

பாஶுபதாதிதந்த்ரஸித்தாம் வேதபாஹ்யாம் தர்ஶயதி ।

தத்வேதபாஹ்யம் கர்மோக்தம் மாமுத்திஶ்யோபஸேவ்யதே ।

தத்வை பாஶுபதம் நாம மநிஷ்டம்மோஹநம் ந்ருணாம் ||

மாம் விஷ்ணுவ்யதிரேகேண பூஜயந்தி நராதமா: ।

இத்யாதிவாக்யஜாதாநி ந லிக்யந்தேऽதிகௌரவாத் ||

வ்யக்தஞ்ச வேதபாஹ்யத்வமேதச்சாஸ்த்ராநுகாமிநாம் ।

யதா தத்ரைவ ।

ஶஶாப தாஞ்ஜடாபஸ்மகபாலவ்ரததாரிண: ।

பவிஷ்யத த்ரயீபாஹ்யா வேதகர்மபஹிஷ்க்ருதா: ||

கலௌ தத்ரூபிணஸ்ஸர்வே ஜடாலகுடதாரிண: ।

ஸ்வச்சந்தவ்ரதவேஷாஶ்ச மித்யாலிங்கதராஸ்ததா ।

ப்ரஹ்மஶாபாக்நிநிர்தக்தா ருத்ரபக்தா ஜடாதரா: || இதி,

ப்ரஸித்தஞ்சைதச்சைவாகமேஷு ।

ருத்ராக்ஷம் கங்கணம் ஹஸ்தே ஜடா சைகா ச மஸ்தகே ।

கபாலம் பஸ்மநா ஸ்நாநம் இத்யாதி ।

ததா சைதேஷாமாதித்யபுராணேऽபி பகவத்த்யாகேந ஸமம்

வேதத்யாகம் கதயதி ।

அந்யே பஸ்மஜடோபேதா யதோக்தா கௌதமாத் புரா ।

ஶாபாத்ஸந்த்யாஜிதா வேதம் தேவம் நாராயணம் ததா ||

இதி ।

கிஞ்சைதே வாஸுதேவஸ்ய மந்தா நிந்தாம் விதந்வதே ।

தே ச பாஷண்டிநோ ஜ்ஞேயா யதா லைங்கை ஸமீரிதம் ||

யே து ஸாமாந்யபாவேந மந்யந்தே புருஷோத்தமம் ।

தே வை பாஷண்டிநோ ஜ்ஞேயா வேதமார்கபஹிஷ்க்ருதா: ||

இதி, ததஶ்ச ।

ஏத ஏவ ச தே ஏஷாம் வாங்மாத்ரேணாபி நார்சநம் ।

பாஷண்டிநோவிகர்மஸ்தாநித்யாதிஸ்ம்ருதிஷூதிதம் ||

யா வேதபாஹ்யா இத்த்யேததபி சேத்ருஶகோசரம் ।

தஸ்மாந்ந வேதமூலத்வம் நாபி ப்ரத்யக்ஷமூலதா ||

தந்த்ராந்தராணாம் யுக்தேதி கல்ப்யதே காரணாந்தரம் ।

நநு மூலாந்தராபேக்ஷா யதி ஸ்யாதஸ்து தூஷணம் ||

ஸ்வத:ப்ரமாணம் விஜ்ஞாநம் பவதாம் நநு தர்ஶநே ।

ஸத்யம் ததேவ விஜ்ஞாநப்ராமாண்யமபநீயதே ||

பாதகாரணதோஷாப்யாம் தாவபி த்வாவிஹ ஸ்புடௌ ।

ஏவம் ஶ்ருதிவிருத்தஸ்ய ஸ்புடமூலாந்தரஸ்ய யத் ||

பஞ்சராத்ரேண ஸாதர்ம்ம்யம் தந்த்ரத்வேநாபிதித்ஸிதம் ।

க்ரியாத்வேந து ஸாதர்ம்ம்யம் ப்ரஹ்மஹத்யாऽஶ்வமேதயோ: ||

ஶ்ருதிப்ரத்யக்ஷயோஸ்தத்ர யதோமூலத்வநிஶ்சய: ।

நநு ச ஶ்ருதிமூலத்வே வேதாதேவார்தஸித்தித: ||

தத்ப்ரணேத்ருஸ்வதந்த்ரத்வகல்பநா நேத்யசூசுதம் ।

நைவம் ந கல்ப்யதே பும்ஸி ஸ்வாதந்த்ர்யம் ஶ்ரூயதே ஹி தத் ||

தஸ்யாத்யக்ஷமிதம் ஸர்வம் பீஷாऽஸ்மாதிதமாதிஷு ।

நநு வேதமூலா ஏவ சேதேதா: பஞ்சராத்ரஸ்ம்ருதய: கிம் தர்ஹி

ததர்தஸ்மரணவத்தந்மூலபூதவேதவாக்யஸ்மரணம் நாநுவர்ததே

பாஞ்சராத்ரிகாணாம் । ந சார்தஸ்மரணஸ்ய ப்ரயோஜநவத்த்வாத் தஸ்ய

விபலத்வாத் ததநாதரணீயமிதி யுக்தம், ந ஹி யத: ப்ராமாண்யம்

ததேவ விஸ்மர்தும் யுக்தம் ।

அத விஸ்மரணோபபத்தயே ப்ரலீநநித்த்யாநுமேயஶாகாமூலதா

ஆஶ்ரீயதே ததா யதேவ யேந ப்ரமாணதயா பரிக்ருஹீதம் ஸ

தத்ப்ரலீநஶாகாமஸ்தகே நிக்ஷிப்ய ப்ரமாணீகுர்யாத்

நித்யாநுமேயப்ரலீநஶாகயோஸ்து ஸ்வரூபஸித்திரேவ துர்லபா ।

அத வித்யமாநஶாகாமூலா ஏவ தா: ஸ்ம்ருதய: ததா

தத்ப்ரணேத்ருவதந்யேऽபி தத ஏவோபலபேரந் இதி

க்ரந்தப்ரணயநப்ரயாஸவையர்த்யம் ।

அத்ரோச்யதே ஸ கலு பகவாந் அமோகஸஹஜஸம்வேதநஸாக்ஷாத்-

பவதகிலவேதராஶிர்விப்ரகீர்ணவிவிதவித்யர்தவாதமந்த்ராத்ம-

காநேகஶாகாத்யயநதாரணாதிஷ்வதீரதியோ பக்தாநவலோக்ய

ததநுகம்பயா லகுநோபாயேந ததர்தம் ஸம்க்ஷிப்யோபதிதேஶேதி ந

கிஞ்சிதநுபபந்நம் ।

யதாऽஹு: ।

வேதாந்தேஷு யதாஸாரம் ஸங்க்ருஹ்ய பகவாந் ஹரி: ।

பக்தாநுகம்பயா வித்வாந் ஸஞ்சிக்ஷேப யதாஸுகம் ||

இதி, ஏதே ச மந்வாதிஸமஸ்தஸ்மரணஸாதாரணா:

பர்யநுயோகாஸ்தந்த்ரடீகாக்ருதபரிஶ்ரமாணாமநாயாஸபரிஹார்யா இதி

நேஹ ப்ரபஞ்ச்யதே ।

நநு சேதம் வேதமூலத்வம் பஞ்சராத்ரதந்த்ராணாமநுபபந்நம்

வேதநிந்தாதர்ஶநாத், உக்தம் ஹி சதுர்ஷு வேதேஷு

புருஷார்தமலபமாந: ஶாண்டில்ய (ப். ௫௨) இதம் ஶாஸ்த்ரமதீதவாந்

இதி, அநவகதவசநவ்யக்தேரயம் பர்யநுயோக:, ந ஹி நிந்தா நிந்த்யம்

நிந்திதும் ப்ரவர்ததே அபி து ।

நிந்திதாதிதரத்ப்ரஶம்ஸிதும் யதைதரேயகப்ராஹ்மணே ப்ராத:

ப்ராதரந்ருதம் தே வதந்தி இத்யநுதிதஹோமநிந்தா உதிதஹோமப்ரஶம்ஸார்தேதி

கம்யதே மாநவே ।

ருக்வேதோ தேவதைவத்த்யோ யஜுர்வேதஸ்து மாநுஷ: ।

ஸாமவேதஸ்து பித்ர்ய: ஸ்யாத் தஸ்மாத்தஸ்யாஶுசிர்த்வநி: ||

இதி ஸாமவேதநிந்தா இதரவேதப்ரஶம்ஸார்தா, யதா வா பாரதே ।

சத்வார ஏகதோ வேதா பாரதம் சைகமேகத: ।

ஸமாகதைஸ்து ருஷிபிஸ்துலயாऽரோபிதம் புரா ||

மஹத்த்வே ச குருத்த்வாச்ச ச த்ரியமாணம் யதோऽதிகம் ।

மஹத்த்வாச்ச குருத்த்வாச்ச மஹாபாரதமுச்யதே ||

இதி மஹாபாரதப்ரஶம்ஸார்தேதி க்ருஹ்யதே ந வேதநிந்தேதி । ஏவம்

பஞ்சராத்ரப்ரஶம்ஸேதி கம்யதே ।

அதாநுதிதஹோமாதேரந்யத்ர ஸ்துதிதர்ஶநாத் ।

அதத்பரத்வம் நிந்தாயாஸ்ததாத்ராபி பவிஷ்யதி ||

வேதப்ரஶம்ஸா பஹுஶ: பஞ்சராத்ரேऽபி த்ருஶ்யதே ।

ந ஹி தேப்ய: பரம் கிஞ்சித் வாங்மயம் கமலாஸந ? ।

வேதாந்தைரிதமேவோக்தம் தத்த்வஜ்ஞாநோபபாதை: || இத்யாதௌ ।

அபி ச சதுர்ஷு வேதேஷு இதி நாயமர்த: வேதேஷு புருஷார்தோ நாஸ்தீதி

கிந்து யஸ்தேஷு புருஷார்தஸ்தமலபமாந இதி ।

நநு புருஷார்தமலபமாந இத்யந்வயோ ந வேதேஷு புருஷார்தம்தி,

மைவம் வ்யாவர்த்யாபாவாத், ந ஹி வேதேஷ்வேவாயம் புருஷார்தோ ந

லப்யதே அதோ வேதேஷு ய: புருஷார்தஸ்தமலபமாந: ததபிலாஷீ

பஞ்சராத்ரஶாஸ்த்ரமதீதவாநிதி பஞ்சராத்ரஶ்ருத்த்யோரைகார்த்யமேவ

ப்ரதீயதே ।

யத்புநருக்தமுபநயநாதிஸம்ஸ்க்ருதாநாம்

பகவதாராதநார்ததயா

தீக்ஷாலக்ஷணஸம்ஸ்காரவிதாநாதவைதிகத்வமிதி ததயுக்தம் ந

ஹ்யுபநயநாதிஸம்ஸ்க்ருதாநாம் ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகர்மாங்கதயா

தீக்ஷாதிஸம்ஸ்காரவிதாயகம் ஆக்நாவைஷ்ணவம்

இத்யாதிவாக்யமவைதிகம் பவதி ।

அத வைதிகஸம்ஸ்காராத் ஸம்ஸ்காராந்தரவிதாநம் ஹேது:,

ததநுபபந்நம் ஸித்தே ஹி பஞ்சராத்ரஶாஸ்த்ரஸ்ய அவைதிகத்வே தஸ்ய

ஸம்ஸ்காராந்தரத்த்வஸித்தி: தத்ஸித்தௌ ச

தஸ்யாவைதிகத்வஸித்திரித்த்யந்யோந்யாஶ்ரயணாத் ।

கிஞ்ச ஸமஸ்தவைதிகஸம்ஸ்காரேப்ய: ஸம்ஸ்காராந்தரத்வம் வா

ஹேது:, உதகதிபயேப்ய: ஸம்ஸ்காரேப்ய:, ந தாவதநந்தர: கல்ப:

உபநயநாதிஸம்ஸ்காரஸ்யாபி சௌலாதிஸம்ஸ்காராத்

ஸம்ஸ்காராந்தரத்வேநாவைதிகத்வப்ரஸங்காத், ந சாந்த்ய: கல்ப:,

உக்ததோஷாநதிவ்ருத்தே:, ந ஹ்யுபநயநம் ஸமஸ்தவைதிகஸம்ஸ்காரேப்ய:

ஸம்ஸ்காராந்தரமஸித்தஶ்ச ஸமஸ்தவிதிகஸம்ஸ்காரவ்யதிரேக:

பஞ்சராத்ரஶாஸ்த்ரஸ்யாபி வைதிகத்வாதித்யுக்தமேவ ।

யதபி

தர்மப்ரமாணத்வாபிமதசதுர்தஶவித்யாஸ்தாநேஷ்வபரிகணிதத்வாத்

பாஶுபதாதிதந்த்ரவத் த்ரயீபாஹ்யத்த்வமிதி ததபி த்வைபாயந –

வால்மீகிப்ரணீதபாரதராமாயணாதிக்ரந்தைரநைகாந்திகம் ।

யத்து பகவதா பாதராயணேந நிரஸ்தத்வாதிதி ததஸத், கதம் ஹி

பகவாந் த்வைபாயந: ஸகலலோகாதர்ஶபூதபரமபாகவதோ

பாகவதம் ஶாஸ்த்ரம் நிரஸ்யதீத்யுத்ப்ரேக்ஷ்யேத ।

ய ஏவமாஹ ।

இதம் ஶதஸஹஸ்ராத்தி பாரதாக்யாநவிஸ்தராத் ।

ஆவித்ய மதிமந்தாநம் தக்நோ க்ருதமிவோத்த்ருதம் ||

நவநீதம் யதா தக்நோ த்விபதாம் ப்ராஹ்மணோ யதா ।

ஆரண்யகம் ச வேதேப்ய ஓஷதீப்யோ யதாऽம்ருதம் ||

இதம் மஹோபநிஷதம் சதுர்வேதஸமந்விதம் ।

ஸாங்க்யயோகக்ருதாந்தேந பஞ்சராத்ராநுஶப்திதம் ||

இதம் ஶ்ரேய இதம் ப்ரஹ்ம இதம் ஹிதமநுத்தமம் ।

ருக்யஜுஸ்ஸாமபிர்ஜுஷ்டமதர்வாங்கிரஸைஸ்ததா ||

பவிஷ்யதி ப்ரமாணம் வை ஏததேவாநுஶாஸநம் ।

இதி, பீஷ்மபர்வண்யபி ।

ப்ரஹ்மணை: க்ஷத்ரியைர்வைஶ்யை: ஶூத்ரைஶ்ச க்ருதலக்ஷணை: ।

அர்சநீயஶ்ச ஸேவ்யஶ்ச பூஜநீயஶ்ச மாதவ: ||

ஸாத்வதம் விதிமாஸ்தாய கீதஸ்ஸம்கர்ஷணேந ய: ।

த்வாபரஸ்ய யுகஸ்யாந்தே ஆதௌ கலியுகஸ்ய ச ||

இதி ।

ததா ஶாந்திபர்வண்யபி ।

அவஶ்யம் வைஷ்ணவோ தீக்ஷாம் ப்ரவிஶேத் ஸர்வயத்நத: ।

தீக்ஷிதாய விஶேஷேண ப்ரஸீதேந்நாந்யதா ஹரி: ||

வஸந்தே தீக்ஷயேத்விப்ரம் க்ரீஷ்மே ராஜந்யமேவ ச ।

ஶரத: ஸமயே வைஶ்யம் ஹேமந்தே ஶூத்ரமேவ ச ||

ஸ்த்ரியம் ச வர்ஷாகாலே து பஞ்சராத்ரவிதாநத: ||

ததா ।

வேதைஶ்சதுர்பிஸ்ஸ (ஸம – ஶப்தாத்தாத்திதேந இதச்ப்ரத்யயேந வ்யுத்பந்ந:

ஸமிதஶப்தோ பவதி துல்யார்த: ।)மிதம் மேரௌ மஹாகிரௌ ।

ஏவமாதிவசோபங்கீஶதைஸ்ஸாதரமீரிதை: ||

வேதாந்தஸாரஸர்வஸ்வமாத்மீயம் பரமம் மதம் ।

பஞ்சராத்ரம் நிராகுர்யாத் கதம் த்வைபாயந: ஸ்வயம் ।

கதம் தர்ஹீதம் ஸூத்ரம் உத்பத்த்யஸம்பவாத் இதி கிம் வாऽஸ்ய

ஸூத்ரஸ்ய ஹ்ருதயம் இதமஸ்ய ஸூத்ரஸ்ய, பாகவதஶாஸ்த்ரே ஜீவோத்பத்தே:

ப்ரதிபாத்யமாநத்வாத் தஸ்யாஶ்ச

ஶ்ருதிந்யாயவிரோதேநாஸம்பவாதஸமீசீநம் ஶாஸ்த்ரமிதி, யத்யேஷ

ஸூத்ரார்தஸ்தர்ஹி பஞ்சராத்ரஶாஸ்த்ரநிராகரணபரம் ஸூத்ரம், ந ஹி

பஞ்சராத்ரஶாஸ்த்ரேஷு ஜீவோத்பத்திரங்கீக்ருதா யேநைவமுச்யதே ।

நந்வஸ்தீதம் வசநம் வாஸுதேவ: பரா ப்ரக்ருதி: பரமாத்மா

ததஸ்ஸம்கர்ஷணோ நாம ஜீவோ ஜாயதே ஸங்கர்ணாத் ப்ரத்யும்நஸம்ஜ்ஞம்

மநோ ஜாயதே ததோऽநிருத்தநாமா அஹங்காரோ ஜாயதே । இதி,

அபி து வ்யூஹரூபேண வ்யக்திர்தேவஸ்ய கீர்த்யதே ।

தத்ர ஸம்வ்யவஹாரார்தம் ஜீவ-ஶப்த: ப்ரயுஜ்யதே ||

வர்ணாநாமாநுலோம்யேந பூஜ்யபேதப்ரஸித்தயே ।

யதாऽஹு: ।

வர்ணைஶ்சதுர்பிஶ்சத்வார: பூஜநீயா யதாக்ரமம் । இதி, அபி ச

ஜீவமநோऽஹங்காரஶப்தா ந தந்மாத்ரவசநா அபி து

தத்தததிஷ்டாநாதிக்ருதவிலக்ஷணவிக்ரஹவத்புருஷாபிதாநா இதி ।

விசித்ரதேஹஸம்பத்திர்ஜந்மேதி வ்யபதிஶ்யதே ।

தோயேந ஜீவாநித்யேதத்யஜுர்மூர்த்த்நி யதா வச: ||

அபி ச ஜீவோத்பத்திப்ரலயாதிகோசரா: ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிலோகவாதா:

சராசரவ்யபாஶ்ரயஸ்து ஸ்யாத் தத்வ்யபதேஶோ

பாக்தஸ்தத்பாவபாவித்வாதித்யத்ரைவ ஸூத்ரகாரேண க்ருதநிர்வாஹா: ||

கிஞ்சநாமாத்மா ஶ்ருதேர்நித்யத்த்வாச்ச தாப்ய: இத்யத்ரைவ ப்ரஹ்மணோ

ஜீவோத்பத்தி: ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிந்யாயவிரோதேந நிரஸ்தா ஸதீ ந புநருபந்யாஸம்

ப்ரயோஜயதீதி அநதிகரணீயமதிகரணமாபத்யேத, ஏதேந ந ச கர்த்து:

கரணம் இதி ஸூத்ரம் வ்யாக்யாதம், ந ஹ்யத்ர கர்த்து: ஸங்கர்ஷணாத்

கரணஸ்ய மநஸ உத்பத்திருச்யதே, உக்தம் ஹி விலக்ஷணபுருஷவசநா ஏதே

ஶப்தா இதி,

கிமிதி வா கர்து: கரணந்நோத்பத்யதே தேவதத்தாதே: கர்து:

பரஶுப்ரப்ருதிகரணோத்பத்த்யதர்ஶநாதிதி சேத், ஹந்த ஹதஸ்தர்ஹி

அபகதஸகலகரணகலாபஸ்வமஹிமப்ரதிஷ்டப்ரஹ்மண:

ப்ராணமந:ப்ரப்ருதிநிகிலகரணோத்த்பத்யப்யுபகம:, ஏதஸ்மாஜ்ஜாயதே

ப்ராணோ மந:ஸர்வேந்த்ரியாணி ச இதி,

அத ஶ்ருதிப்ரஸித்தத்வாத்தத்ததைவாப்யுபேயதே ।

பஞ்சராத்ரப்ரஸித்தத்வாதிதம் கிந்நாப்யுபைஷி போ: ||

ந ஹி ஸ்ம்ருதிப்ரஸித்தார்தபரித்யாகோऽதிஶோபந: ।

நிர்தோஷஜ்ஞாநஜந்மத்வாத் ப்ராமாண்யம் ஹி ஸமம் த்வயோ: ||

யத்து சத்வார ஏதே கிம் ஸமாநைஶ்வர்யபாகிந: ।

ஸ்வதந்த்ரா: கிமுதைகஸ்ய ஸ்வேச்சாமூர்திசதுஷ்டயீ ||

இதி விகல்ப்ய ।

ஸமாநைஶ்வர்யபாகித்வே துல்யத்வாந்நைவ கார்யதா ।

ஏகஸ்ய மூர்திபேதஶ்சேத் கிம் பேதேந ப்ரயோஜநம் ||

இதி தூஷயதீதி வ்யாக்யாதம் விஜ்ஞாநாதிபாவே வா ததப்ரதிஷேத

இதி ।

ததுயுக்தம் அஸம்பாவநீயத்வாத்விகல்பஸ்ய, ந ஹி

கேநசிதீஶ்வரவாதிநா அநேகேஶ்வரம் ஜகதப்யுபகதம் விஶேஷதஶ்ச

பாஞ்சராத்ரிகை: வாஸுதேவ ஏவைக: பரா ப்ரக்ருதிரிதி வதத்பி:, கிந்து ஸ

ஏவ பகவாந் லீலாவிரசிதசதுர்பேத: ஸகலமபி ஜகத்ஸம்ரக்ஷதீதி ।

ந சேதமநுபபந்நம் பல –

பாரதாவரஜாக்ரஜாதிப்ராதுர்பாவவதுபபத்தே:, யதைவ ஹி பகவத:

ஸ்வலீலாவிரசிதககந – பவந – ஹர – விரிஞ்ச்யாதிப்ரபஞ்சஸ்ய

அசிந்த்யமஹிமலீலைகப்ரயோஜநஸ்ய ராம – லக்ஷ்மண பரத –

ஶத்ருக்நாதிஸ்வச்சந்தாவிக்ரஹா ந விரோத்ஸ்யந்தே ஏவம்

ஸங்கர்ஷணப்ரத்யும்நாதிபேதா இதி ।

யத்பரம் விப்ரதிஷேதாத் இதி சதுர்ஷு வேதேஷு இதி ஶ்ருதிவிப்ரதிஷேதாத்

தந்த்ராணாம் பரஸ்பரவிப்ரதிஷேதாத்வா । அப்ரமாணமிதி தத்ர

ஶ்ருதிவிப்ரதிஷேதஸ்து ப்ராகேவ ப்ரயுக்த:, பரஸ்பரவிப்ரதிஷேதஸ்து

ப்ரதாநகுணஸாமாந்யவிஶேஷாதிந்யாயஸம்பாதிதவசநவ்யக்தீநாம்

தந்த்ராணாம் நாஸ்த்யேவ ந்யாயாநுக்ரஹரஹிதாநாந்து வசஸாம் ந க்வசிதபி

பரிநிஶ்சாயகத்வம், யதாऽஹ ந்யாயஸம்பாதிதவ்யக்தி

பஶ்சாத்வாக்யார்தபோதகம் இதி, தஸ்மாத்ஸூத்ரகாரேண இதம்

மஹோபநிஷதம்

இத்யாதிவசநைர்வேதேப்யோவிஶேஷேணாபிமததரப்ராமாண்யேஷு

பஞ்சராத்ரதந்த்ரேஷ்வவித்யமாநஜீவோத்பத்திப்ரதிபாதநாத்யாரோபேண

தந்நிராகரணபரதயா ஸூத்ரம் வ்யாக்யாயமாநம்

வ்யாக்யாத்ரூணாமேவாக்யாதி க்யாபயதீத்யலம் ப்ரபந்தேந ।

தத்ரைஷ ஸூத்ரார்த: பூர்வம் ஸ்வாபிப்ரேதஸமயபரிபந்திகபில –

காஶ்யபஸுகத ஜிந – பஶுபதிமதாநாம்

ஶ்ருதிந்யாயவிஓரோதாதஸாமஞ்ஜஸ்யம் ப்ரதிபாத்ய அதுநா

ஸ்வாபிப்ரேதபஞ்சராத்ரதந்த்ராணாமபி இதரஸமயஸமாநபரிகணநாத்

புத்தௌ ஸந்நிஹிதாநாமிதரஸமயவதஸாமஞ்ஜஸ்யமாஶங்க்ய

ப்ராமாண்யம் (ஸ்தூணாநிகநநந்யாயேநேத்யர்த: யதா ஹி ஸ்தூணாம்

த்ரடயிதுமிச்சவஸ்தாம் ஸ்வயமேவ ஹஸ்தேந பரிசால்ய பரீக்ஷந்தே

।)வ்யுத்பாத்யதே ।

தத்ராத்யேந ஸூத்ரத்வயேந பூர்வபக்ஷ உபக்ஷிப்யதே ததா ஹி

பஞ்சராத்ரஶாஸ்த்ரமப்ரமாணம் உத்பத்த்யஸம்பவாத்

ப்ரதிபாத்யமாநாயா: ஸம்கர்ஷணாத்யுத்பத்தேரஸம்பவாத்,

கதமஸம்பவ:, உபயதாऽப்யநுபபத்தே: ததா ஹி ।

கிந்து சத்வார ஏவைதே ஸமாநைஶ்வர்யபாகிந: ।

ஏகோ வா ஸ்யாச்சதுர்பேதே த்வேதா வ்யுத்பத்த்யஸம்பவ: ||

ஸமாநைஶ்வர்யபாகித்வே துல்யத்வாந்நைவ ஸ்ருஜ்யதே ।

ஏகாத்மத்வேऽப்யுபேதேऽபி ததோத்பத்தேரஸம்பவ: ।

ஸ்ரஷ்ட்ருஸ்ருஜ்யவிபாகோ ஹி நைகஸ்மிந்நவகல்பதே ।

ததா ந ச கர்த்து: கரணம் இதஶ்ச அப்ரமாணம் கர்து:

ஸங்கர்ஷண ஸம்ஜ்ஞாஜ்ஜிவாத் கரணஸ்ய ப்ரத்யும்நஸம்ஜ்ஞஸ்ய மநஸ

உத்பத்த்யஸம்பவாத், ந ஹி தேவதத்தாத்பரஶுருத்பத்யத இதி ।

ஏவம் வா ந ச கர்த்து: கரணம் இதஶ்ச கர்த்து: ஸம்கர்ஷணாத் ந

கரணமுத்பத்யதே ப்ரஹ்மண ஏவ ஸமஸ்தகரணோத்பத்திஶ்ருதே:,

ஏதஸ்மாஜ்ஜாயதே ப்ராணோமந:ஸர்வேந்த்ரியாணி ச இதி, விஜ்ஞாநாதிபாவே வா

ததப்ரதிஷேத இதி, வா – ஶப்தாத்பக்ஷோ விபரிவர்த்ததே ।

யதுக்தமுபயதாऽபி

ஸம்கர்ஷணாத்யுத்பத்தேரஸம்பாதப்ராமாண்யமிதி நைததஸ்தி

தஸ்யாஸ்ஸங்கர்ஷணாத்யுத்பத்தேரப்ரதிஷேத: ।

யதி ஹி விஜ்ஞாநாதய ஏதே ந பவேயு: ஸ்யாதுத்பத்திப்ரதிஷேத: ।

விஜ்ஞாநஞ்சாதி (ஆதீயதே – உபாதீயதே உபயுஜ்யதே

ஸர்வகார்யார்தமித்யாதி ஸர்வஜகந்நிதாநம் ப்ரஹ்ம, அத்ர யத்யபி உபஸர்கே

கோ: கிரிதி பாணிநீயேந கிப்ரத்யயாந்தாதி-ஶப்தஸ்ய நித்யபு/ஸ்த்வம்

ப்ராப்நோதி ததாபீஹ ஔணாதிகப்ரத்யயேந ஸாதிபாவோऽவகந்தவ்ய:

ஶிஷ்டப்ரயோகே ஸம்ஜ்ஞாஸு தாதுரூபாணீத்யதிநா ததைவாநுஶிஷ்டத்வேந

ஶிஷ்டஶிஷ்டேரேவ ச ப்ரயோகமூலதயா அநௌணாதிகஸ்யைவபு/ஸ்த்வகல்பநாத்

||

அதவா விஜ்ஞாநம் சாதிஶ்சேத்யேவ பாட: । ததஶ்ச விஜ்ஞாநம்

சாதிஶ்ச விஜ்ஞாநாதி இதி ஸமாஹாரத்வந்த்வ:,

விஜ்ஞாநாதீதிக்ருதஸமாஹாரத்வந்த்வகே விஜ்ஞாநாதிபதே

நிர்விஸர்ககபாடாவலோகநப்ராந்தித ஏவ ப்ராசீநகோஶேஷ்வபி விஜ்ஞாநம்

சாதிஶ்சேதி விவக்ஷணீயே விஜ்ஞாநம் சாதி சேதி லிலிகுரிதி கேசிந்மந்யந்தே । இத

ஏவாஸ்வரஸேந கல்பாந்தரமவலலம்பிரே க்ரந்தாசார்யா: ஏவமேவ ச

விஜ்ஞாநாதிஸூத்ரே ஶ்ரீபாஷ்யேऽபி ஶங்காஸமாத்யப்யூஹநமிதி

க்ருதம் குஸ்ருஷ்ட்யா வாசாமிதி சாபரே । வஸ்துதஸ்து ஶ்ரீபாஷ்யகோஶேஷு

ஆகமப்ராமாண்யகோஶேஷு ச ப்ராயஶோ தேஶவிஶேஷநைரபேக்ஷ்யேண

விஜ்ஞாநாதிஸூத்ரே (விஜ்ஞாநம் சாதி ச விஜ்ஞாநாதி – ப்ரஹ்ம தத்பாவே)

இத்யேவ ப்ராமாணிக: பாட இத்யவஶ்யம் தாத்பர்யவிஶேஷேண ஸ ப்ரயோகோ

வக்தவ்யோ ந து யதாஶ்ருதார்தகாதி – பதேநாசரமார்தேந

அப்ரஹ்மஸாதாரணேந । அத்ரைவமாசாசக்ஷ்மஹே ஆ – ஸமந்தாதத்து

ஶீலமஸ்யேத்யாதிந் பரமம் ப்ரஹ்ம ஸுப்யஜாதௌ ணிநிஸ்தாச்சீல்யே । இதி

பாணிநீயேந தாச்சீல்யேऽர்தேணிநி:, ஆங்கா சாஸாதாரண்யம் விவக்ஷ்யதே

தச்ச அத்தா சராசரக்ரஹணாதித்யதிகரணோக்தரீத்யா

ப்ரஹ்மாஸாதாரணம் கர்மேதி தாத்ருஶார்தகாதிபதேந

நிகிலஜகததநகர்த்ரு பரம் ப்ரஹ்மாபிஹிதம் பவதி தச்ச

ஸாங்க்யாத்யுக்ததிஶா ப்ரதாநதர்மோ மாபூதிதி விஜ்ஞாநபதேந

விஶேஷ்யதே । ஏவம் ச ஜந்மாத்யஸ்ய யத இதி ஸூத்ரே ஆதிபதேந

ஜகத்ஸ்திதிப்ரணாஶஹேதுதாயா லக்ஷணத்வேநாபிமததயா

லக்ஷணேநேதரபேதஸாதநே ஜந்மாதித்ரிதயஸ்ய ஸம்ஹத்ய ஹேதுதாயாம்

வ்யாப்யத்வாஸித்த்யா ப்ரத்யேகமேவ ஹேதுதாயா வாச்யத்வேந

ஸ்வாஸாதாரணரூபேணாதிந் பதேந ப்ரஹ்மோபஸ்தாபிதம் பவதீதி । ஸதி

சைவம் (விஜ்ஞாநம் சாதி ச விஜ்ஞாநாதி ப்ரஹ்ம) இதி

ஶ்ரீபாஷ்யாசார்யாணாம் பரமாசார்யாணாம் ஶ்ரீ௬யாமுநமுநீநாம்

சாபிதாநமஞ்ஜஸா ஸமஞ்ஜஸமிதி யதாஶ்ருதார்தக்ராஹிணாம்

கேஷாசிதமீஷாமாசார்யதாத்பர்யாநபோதநிபந்தநமேவாநுபபத்த்யப்

இதாநம் । பரே து ஸம்பதாதித்வாத் க்விபம் க்ருத்வா தஸ்மாத்ஸ்வார்தே விதாய

ஆத இதி ப்ரஸாத்ய ததோ மத்வர்தீயேநிநா ஆதிநபதம் ஸிஷாதயிஷந்தி ।

ததிதமபி ப்ரகிர்யாகௌரவபராஹதமிதி நாதித்ருப்தயே விதுஷாம் । கிம் ச

அச்சப்தஸ்ய ஸம்பதாதிக்விபந்தஸ்ய நித்யஸ்த்ரீத்வே ததோऽணி ஜாதே அணந்தத்வேந

ஙீபிऽவஶ்யம் பாவேந ஆதீ இதி ஸ்யாதிதி ததோऽபி

நேஷ்டஸித்திஸம்பாவநா । யதபி அதநமாத இதி பாவே இதி ஸூத்ரேண

பாவே கஞம் க்ருத்வா பாவகஞந்தாச்ச மத்வர்தீயேநிநா

ஆதிந்பதப்ரஸாதநம் ததிதம் கஞபோஶ்சேதி

பாணிநீயாநுஶாஸநவிஸ்மரணநிபந்தநம் கஞி

கஸ்லாதேஶவிதாநாத் ।)சேதி விஜ்ஞாநாதி ப்ரஹ்ம தத்பாவே ப்ரஹ்மபாவே

உத்பத்தேரப்ரதிஷேத: ।

ஏததுக்தம் பவதி ஏகஸ்யைவ பரமாத்மநோ

வாஸுதேவஸ்யாபரிச்சிந்நஶக்தே: ஸ்வாமாயாவேஶவஶாத்

கார்யகாரணபாவோபபத்திரிதி ।

யத்து ந ஸங்கர்ஷணாந்மந உத்பத்யதே ப்ரஹ்மண ஏவ உத்பத்திஶ்ருதேரிதி

ததபி தஸ்ய விஜ்ஞாநாதித்வேந பரிஹ்ருதம் ।

அபி ச ந ச கர்த்து: கரணம் இதி கிமுக்தம் பவதி கிம் யஸ்யா:

க்ரியாயா யத்கரணம் தத்க்ரியாகர்த்துர்நோத்பத்யதே, உத யத் யத்ர க்வாபி

கரணம் தத் குதஶ்சிதபி கர்த்துர்நோத்பத்யத இதி வா ।

தத்ராத்யே கல்பே ஸித்தஸாதநதயா அநுமாநஸ்ய விப்ரதிஷேத:, ந

ஹ்யத்ர ஸங்கர்ஷணாத்கர்த்துருத்பத்யமாநம் மந: ஸ்வோத்பாதநே கரணம்

கர்மத்வாத், நாபி ஸ்வோத்பத்தௌ கர்த்ருத்வாத் ।

அபரேऽபி கல்பே ப்ரத்யக்ஷவிப்ரதிஷேத: உதகாஹரணாதௌ

கரணபூதாநாமபி கடாதீநாம் கர்த்து: குலாலாதேருத்பத்திதர்ஶநாத் ।

ததிதமாஹ விப்ரதிஷேதாதிதி ।

யத்வா ஸூத்ரத்வஸ்யாஸ்ய வ்யாக்யாநாந்தரமுச்யதே ।

விஜ்ஞாநாதே: ப்ராமாணத்வஹேதோர்பாவேந யுஜ்யதே ||

பஞ்சராத்ரப்ரமாணத்வநிஷேதோऽதிப்ரஸங்கத: ।

தத்ராநுவாதஸம்தேஹஜ்ஞாநாநுத்பத்திலக்ஷணம் ||

நிரஸ்தமப்ரமாணத்வம் விஜ்ஞாநக்ரஹணாதிஹ ।

வக்த்ராஶயவஶப்ராப்தமித்யாஶம்காऽபநுத்தயே ||

ஆதிஶப்தேந தந்த்ராணாமாப்தோக்தத்வம் விவக்ஷிதம் ।

ததா ஹி ।

யஸ்ஸாக்ஷாத் குருதே ஸதா ஸஹஜயா புத்த்யா ஸமஸ்தம் ஜகத் ।

ய: பும்ஸாமபிவாஞ்சிதாநி திஶதி த்யாநைகஸம்தர்பித: ||

நித்யாவாப்தஸமஸ்தகாம இதி யம் ப்ராஹுஸ்த்ரயீபாரகா: ।

தஸ்மிந் விப்ரமவிப்ரலம்பநமுகா தோஷா பவேயு: கதம் ||

உத்பத்த்யஸம்பவோ யஶ்ச பூர்வஸூத்ரத்வயோதித: ।

ஸம்கர்ஷணாதிமூர்தீநாம் தத்ர ப்ரதிவிதீயதே ||

விப்ரதிஷேதாத் இதி

பஞ்சராத்ரஸமரணாநுமிதபகவத்ப்ரத்யக்ஷவிப்ரதிஷேதாத்

ததநுமிதஶ்ருதிவிப்ரதிஷேதாத்வேதி ।

யத்வா ஸூத்ராணாம் ந்யாயப்ரதர்ஶநபரத்வாத்

பஞ்சராத்ரஶ்ருத்யோரஸந்தமபி விரோதம் க்ருத்வாऽத்ர சித்யந்தே ததா ।

ஸதி வேதாவிருத்தத்வே கிந்நு மந்வாதிவாக்யவத் ।

அப்ரமாணாமிதம் ஶாஸ்த்ரம் ப்ரமாணம் வேதி ஸம்ஶயே ||

அப்ரமாணம் விருத்தார்தப்ரமித்யுத்பத்த்யஸம்பவாத் ।

அஸம்பவஶ்ச ஸாபேக்ஷநிரபேக்ஷத்வஹேதுக: ||

யாவத்தி ஸாபேக்ஷம் பஞ்சராத்ரஸ்மரணம் ந

மூலப்ரமாணோபஸ்தாபநமுகேந ஸ்வார்தம் ப்ரமாதுமுபக்ரமதே

தாவந்நிரபேக்ஷாபௌருஷேயாகமபுவா ப்ரத்யயேந ததர்தஸ்யாந்யதா

பரிச்சேதாத்தத்விருத்தாயா: ப்ரமிதேருத்பத்த்யஸம்பவாத் ।

தாவத்தி பஞ்சராத்ரஸ்ய மூலஶ்ருத்யவபோதநம் ।

ப்ரத்யக்ஷஶாஸ்த்ரஶஸ்த்ரேண யாவந்மூலம் ந லூயதே ||

நநு கதம் வேதா வா நிரபேக்ஷா யாவதா தேஷாமபி

பகவதநுபவஸாபேக்ஷமேவ ப்ரமாணத்வம் தத்காரணத்வாத், யதைவ

ஹி பஞ்சராத்ரஸ்ம்ருதய: ததநுபவஸாபேக்ஷா: ஏவம் வேதா அபீதி

தத்ரோச்யதே ந ச கர்த்து: கரணம் ந கர்த்துரீஶ்வரஸ்ய கரணம் வேதா:

க்ரியந்த இதி கரணம், கர்ணி ல்யுட், அபௌருஷேயா வேதா இதி யாவத் ।

விஜ்ஞாநாதிபாவே வா ததப்ரதிஷேத, ந சேதஸ்தி

பஞ்சராத்ரஶாஸ்த்ரமப்ரமாணைதி கிந்தர்ஹி ததப்ரதிஷேத:

ப்ரமித்யுத்பத்தேரப்ரதிஷேத: விருத்தார்தமபி விகல்பேந

ப்ரமாணமித்யர்த:

அஸம்பவத்ப்ரமவிப்ரலம்பகவதநுபவமூலத்வாத்,

விஜ்ஞாநாதிபாவே விஜ்ஞாநம் – விஶிஷ்டம் ஜ்ஞாநம்

அஸம்பவத்ஸ்கலநமிதி யாவத், அந்யேஷாம் ஹி

ஸர்வதர்மஶாஸ்த்ரநிபந்தணாம் ஸாம்ஸாரிகத்த்வேநாஸார்வஜ்ஞ்யாத்

அநவாப்தகாமத்வாச்ச ஸம்பாவ்யமாநவிவிதவிப்லவம் ஜ்ஞாநம்,

பகவதஸ்து ஸ்வாபாவிகநிரங்குஶைஶ்வர்யஸ்ய

ஶ்ருதிஶதஸமதிகதாவிததஸஹஜஸமஸ்ததர்மாதர்மாதிஸாக்ஷாத்கார

ம் ஜ்ஞாநமிதி விஜ்ஞாநமித்யுக்தம், தாத்ருஶஸ்ய (அஸ்மிந்நர்தே

விஜ்ஞாநஸ்யாதிபாவோவிஜ்ஞாநாதிபாவ இதி ஷஷ்டீதத்புருஷோ

ஜ்ஞேய:)தஸ்யாதிபாவே மூலத்வே ஸதி ததப்ரதிஷேத: ப்ரமாணமேவேதி ।

நநு கதம் ஶ்ருதிவிருத்தஸ்ய தந்த்ரஸ்ய ப்ராமாண்யாப்யுபகம:

தத்ப்ராமாண்யே ஹி ஶ்ருத்யா ஸஹ விகல்ப: ப்ராப்நோதி, விகல்பஶ்ச

அஷ்டதோஷதுஷ்ட:, ஸ ச

க்வசிதந்யதரபரித்யாககாரணாபாவாதகத்யாऽப்யநுஜ்ஞாயதே, யதா

வ்ரீஹிபிர்யஜேத் யவைர்யஜேத இதி, ந ஹி தத்ராந்யதரதபஹர்தும் ஶக்யம்

உபயோரப்யநபேக்ஷத்வாவிஶிஷ்டத்வாத் ।

ந சைவமபி பஞ்சராத்ரஶ்ருத்யோர்விகல்பேந பவிதவ்யம் அதுல்யத்வாத்,

நிரபேக்ஷம் ஹி வைதிகம் வசநம் அபௌருஷேயத்வாத், ஸாபேக்ஷம் ச

பஞ்சராத்ரவசநமிதி கதமநயோர்விகல்ப: ।

ஶ்ரூயதாம் பஞ்சராத்ரஶாஸ்த்ரஸ்யாபி நிரபேக்ஷத்வாதேவ ।

கதந்நு பௌருஷேயஸ்ய வசஸோ நிரபேக்ஷதா ।

இதி சேதிதமாசஷ்டாம் ப்ருஷ்டஸ்ஸந்நேஷ தார்கிக: ||

கிமஸ்ய போதகத்வாய பராபேக்ஷாऽப்யுபேயதே ।

கிம் வா நிஶ்சாயகத்த்வாய யதார்தஜ்ஞாபநாய வா ||

புமர்தத்வாய வா தத்ர சதுர்ணாமப்யஸம்பவ: ।

ந கலு சக்ரவர்த்த்யுபசாரேண பகவந்தம் ஸமர்சயேதிதீதம்

வசநம் ஶ்ரூயமாணம் போதகத்வாய கிஞ்சிதபேக்ஷதே அந்யத்ர

வ்யுத்பத்திக்ரஹணாத், ந ச தாவதா ஸாபேக்ஷத்வேந தௌர்பல்யம் ஶ்ருதாவபி

தௌர்பல்யப்ரஸங்காத் ।

நாபி நிஶ்சயஜநநாய, ந ஹி அர்சயேதித்யேதத் அர்சயேந்ந வேதி

ஸம்ஶயிதம் ப்ரத்யயமுத்பாதயதி வ்யுத்பத்திப்ரதிபத்திவ்யாகோபப்ரஸங்காத் ।

நாபி யதார்தத்வாய, ந ஹ்யுத்பந்நம் ஜ்ஞாநம்

ஸ்வகாரணவ்யதிரேகேண யதார்தத்வாய அபரமபேக்ஷதே குணத:

ப்ராமாண்யஸ்யாயுக்தத்வாத் அநப்யுபகமாச்ச ।

ந ச புருஷார்தத்வாய பராபேக்ஷா

ஶாஸ்த்ரஶரீரபர்யாலோசநாதேவ தத்ஸித்தே:, இஹ ஹி

யதோக்தஸம்ஸ்காரவதாம் ஶாஸ்த்ரஶ்ரவணாத் ததர்தஜ்ஞாநம்

ததஸ்ததர்தம்பாஞ்சகாலிகாநுஷ்டாநம், ததோ

நிரதிஶயஸம்பத்ப்ராப்திரிதி ஶாஸ்த்ராதேவாவகம்யதே ।

அதோச்யேத ஸத்யபி பஞ்சராத்ரதந்த்ராணாம் ஸ்வத:ப்ராமாண்யே

யாவத்தத்வக்துராப்திநிஶ்சயபுரஸ்ஸரம் தோஷாபாவோ நாவதார்யதே ந

தாவத்ப்ராமாண்யம் நிஷ்பாத்யத இதி ததஸத், ந ஹி தோஷாபாவாஜ்ஞாநம்

ப்ராமாண்யம் நிஷ்பாதயதி நிர்தோஷஜ்ஞாநகாரணாதேவ ததுத்பத்தே: ।

ந ச நிர்தோஷத்வாயாப்தத்வாதிகுணநிஶ்சய: ஸத்தாமாத்ரேண

தத்ஸித்தே:, யதாஹ வார்திககார: । ததா ந வ்யாப்ரியந்தே து

ஜ்ஞாயமாநதயா குணா: । இதி, தோஷாபாவஜ்ஞாநேऽபி குணாநாம்

ஸத்தயோபயோகோ தர்ஶித:, தோஷாபாவே து விஜ்ஞேயே ஸத்தாமாத்ரோபகாரிண: ।

இதி, ந சோத்பந்நமபி ப்ரமாணம்

ஹாநோபாதாநாதிவ்யவஹாராயாபரமமேக்ஷதே

ஸ்மரணாபிலாஷாப்யாமேவ தத்ஸித்தே:, யதாஹு:

ஸ்மரணாதபிலாஷாச்ச வ்யவஹார: ப்ரவர்ததே இதி ।

அபி ச ஸ்வத:ப்ராப்தப்ராமாண்யாநாம் வேதாநாமபி

யாவத்கர்த்ருபாவநிஶ்சயபுரஸ்ஸரம் தோஷாபாவோ நாவதார்யதே ந

தாவத்ப்ராமாண்யம் ப்ரதிஷ்டிதீதி ஸமாநம் ஸாபேக்ஷத்வம் ।

அத யோக்யாநுபலம்பாதேவாநாயாஸஸித்தே வக்த்ருபாவே

நிராஶ்ரயதோஷாணமஸம்பவாதப்ராமாண்யஶங்கைவ வேதே நாஸ்தி இதி சேத்

யதாஹு: ।

தத்ராபவாதநிர்முக்திர்வக்த்ருபாவால்லகீயஸீ ।

வேதே தேநாப்ரமாணத்வம் ந ஶங்காமதிகச்சதி ||

இதி ।

ஹந்த தர்ஹி பஞ்சராத்ரதந்த்ரேऽபி ஸர்வஜ்ஞஸர்வேஶ்வரவக்த்ருபாவாதேவ

அயத்நஸித்தே தோஷாபாவே அப்ராமாண்யஶங்கா நாவதரதீதி

ஸமாநஶ்சர்ச: ।

ஏததுக்தம் பவதி உபயோரபி ஸ்வத:ப்ராமாண்யயோரேகத்ர

தோஷாபாவநிஶ்சய: ததாஶ்ரயபுருஷாபாவநிஶ்சயாத், அந்யத்ர

தத்விருத்தகுணவக்த்ருகத்வ நிஶ்சயாதிதி ।

யதா ஔஷ்ண்யாபாவநிஶ்சயோ நபஸி

ததாதாராபாவநிஶ்சயாஜ்ஜலே து தத்விருத்தஶைத்யோபலம்பாதிதி ।

கிஞ்ச ।

ஸாபேக்ஷநிரபேக்ஷத்வே ந ஹி பாதஸ்ய காரணம் ।

ஶுக்தௌ ரஜதபோதஸ்ய நிரபேக்ஷஸ்ய பாதகம் ||

நேதம் ரஜதவிஜ்ஞாநம் தத்ஸாபேக்ஷமபீஷ்யதே ।

ஸேயம் ஜ்வாலேதி ஸம்வித்தேஸ்தைலவர்திவிநாஶஜா ||

அநுமா பாதிகா த்ருஷ்டா ஸாபேக்ஷாऽப்யக்ஷஜந்மந: ।

அதோ நிரவகாஶேந ஸாவகாஶம் நிஷித்யதே ||

ந சேஹ ஸாவகாஶத்வம் பகவச்சாஸ்த்ரவேதயோ: ।

அத ஶ்ருதிவிருத்தஸ்ய தந்த்ரபாகஸ்ய துஶ்ஶகம் ||

வாஸுதேவப்ரணீதத்வம் நிஶ்சேதுமிதி மந்யஸே ।

பஞ்சராத்ரவிருத்தஸ்ய வேதபாகஸ்ய வா கதம் ||

அபௌருஷேயதாஜ்ஞாநமாவிர்பவதி பாதிதம் ।

தஸ்யாபி வேதபாகத்வாத் ததாபாவோऽப்யுபேயதே ||

அஸ்யாபி பஞ்சராத்ரத்வாத் தத்ப்ரணீதத்வமிஷ்யதாம் ।

கர்துரஸ்மரணாத்தத்ர யதி சாபௌருஷேயதா ||

தத்கர்த்ருகத்வஸ்ம்ருத்யாऽத்ர கிந்ந ஸ்யாத்தத்ப்ரணீததா ।

அஸ்தி ஹ்யாஸ்த்ரீகுமாரம் ஸா த்ருடா ஸ்ம்ருதிபரம்பரா ||

பஞ்சராத்ரஸ்ய நிர்மாதா கேஶவோ பகவாநிதி ।

தத்ப்ரணீதத்வவிஶ்வாஸாத் கஜாநஶ்வாந் தநம் பஹு ||

தக்ஷிணாம் விவிதாம் தத்த்வா ப்ரதிஷ்டாதீநி குர்வதே ।

ஸாங்க்யஸ்ய கபிலோ வக்தா பஞ்சராத்ரஸ்ய கேஶவ: ||

இதி ஸ்கந்தபுராணேऽபி பட்யதே பாரதே ததா ।

பஞ்சராத்ரஸ்ய க்ருத்ஸ்நஸ்ய வக்தா நாராயண: ஸ்வயம் ||

இதம் மஹோபநிஷதம் சதுர்வேதஸமந்விதம் ।

ஸாங்க்யயோகக்ருதாந்தேந பஞ்சராத்ராநுஶப்திதம் ||

நாராயணமுகோத்கீதம் நாரதோऽஶ்ராவயந்முநீந் ।

ப்ரஹ்மணஸ்ஸதநே தாத ! யதாத்ருஷ்டம் யதாஶ்ருதம் ||

ஏவமாதிபுராணோக்தை: ஸஹஸ்ரைர்ந்யாயவ்ரும்ஹிதை: ।

வாஸுதேவப்ரணீதத்வம் பஞ்சராத்ரஸ்ய நிர்வ்யதம் ||

கிந்து வேதஸ்ய நித்யத்வே விவதந்தே விபஶ்சித: ।

தேந நிர்தோஷவிஜ்ஞாநகாரணத்வாத் த்வயோரபி ||

நிர்விஶங்கம் ப்ரமாணத்வம் பகவச்சாஸ்த்ரவேதயோ: ।

ததஶ்ச துல்யஶிஷ்டத்வாத் விகல்பேந ப்ரமாணதா ||

இதி மத்வைததாசஷ்டே ஸூத்ரகாரோ மஹாமநா: ।

விஜ்ஞாநாதிபாவே வா ததப்ரதிஷேத இதி ||

நநு ச பகவதஸ்ஸர்வஜ்ஞத்வேநாஸம்பாவ்யமாநாயாமபி

ப்ராந்தௌ ஸர்வஶக்தித்வேந விப்ரலப்தமபி பவதீதி கிமிதமபி ஶாஸ்த்ரம்

வ்யாமோஹயிதுமபிஹிதம் உத வஸ்துதோऽவஹிதபுத்த்யா

நிபத்தமித்யந்யதரபக்ஷாவலம்பநவிக்லபமநஸாம் க இவ

நிர்ணயோபாய:, ப்ரத்யுத வேதவிரோதாதேவ

விப்லவநபலமித்யத்யவஸ்யாம இதி ।

தத்ரோச்யதே விப்ரதிஷேதாத் இதி,

ஸமஸ்தஶ்ருதீதிஹாஸபுராணலோகவிப்ரதிஷேதாத் யதி விநா காரணேந

பகவத: ஸர்வஶக்தித்வமாத்ராத் விப்லாவநஶங்கா ।

ஹந்தைவம் ஸர்வஶக்தித்வாந்நரகே தார்மிகாநபி ।

பாதயேந்நேதி ஸந்தேஹாந்நிஶ்சேஷ்டம் ஜகதாபதேத் ||

அபி சாயம் ஸர்வஶக்தித்வேந விப்ரலிப்ஸமாந:

கிமதீந்த்ரியாஸத்யார்தாந் வேதாநாதௌ நிர்மாய ஸ்வ

ஸ்வநிர்மாணஸ்மரணஶக்திமபி ஹிரண்யகர்பாதேரபஹ்ருத்ய தத்ப்ரப்ருதி

ஸ்வாத்யாயபரம்பராமிமாம் ப்ரவர்திதவாந்ந வேதி ஸம்ஶயாநா:

கதம் விஶ்வஸிம: । அதாஸ்ய ஸத்யபி ஸர்வஶக்தித்வே யாவச்சக்தி கரணே

ப்ரமாணாபாவாத் அநவஸ்தாநாத் பகவதஶ்ச ஸ்வபாவாப்தகாமதயா

விப்ரலம்பப்ரயோஜநவிரஹாத் வைஷம்யநைர்க்ருண்யாதிதோஷைர்மாத்ரயாபி

சாஸம்ஸ்ப்ருஷ்டத்வாத் ஸர்வப்ராணிஜாதஸ்ய ஸ்வபாவஸௌஹ்ருதேந

வ்யவஸ்தாநாத் விப்ரலப்தும் ப்ரணீதத்வே ச விதுஷாமத்ய யாவத்

ஸ்வாத்யாயாத்யயந – ததர்தாநுஷ்டாநவதாம்

தத்கர்த்ருதோஷவிஸ்மரணாநுபபத்தேஸ்தாத்ருஶாஶங்கா நாஸ்தீதி

சேத்ததேதத்ஸர்வமந்யத்ராபி ஸமாநம் ।

ததா ஹி ।

கிமஸ்யாவாப்தகாமஸ்ய ஸர்வஜ்ஞஸ்ய தயாநிதே: ।

அல்பஸத்த்வைரலப்தார்தைர்விப்ரலப்தை: ப்ரயோஜநம் ||

விப்ரலப்தும் க்ருதம் தந்த்ரம் கதம் வா பரமர்ஷய: ।

இதஸ்தத: ப்ரஶம்ஸந்தி துல்யவச்ச்ருதிமூர்த்தபி: ||

ததா ஹி வேதைஸ்ஸஹ நிர்விஶேஷம் வாராஹ – ராமாயண – பாரதாதௌ ।

அமுஷ்ய தந்த்ரஸ்ய ரஹஸ்யபாவம் வ (படந்தீதி த்ரவிடபாட: ।)தந்தி

ஸந்தஸ்தமிமம் வதாம: ||

வேதேந பஞ்சராத்ரேண பக்த்யா யஜ்ஞேந ச த்விஜ ? ।

ப்ராப்யோऽஹம் நாந்யதா ப்ராப்யோ வர்ஷலக்ஷஶதைரபி ||

பஞ்சராத்ரம் ஸஹஸ்ராணாம் யதி கஶ்சித் க்ரஹீஷ்யதி ।

கர்மக்ஷயே ச மத்பக்தோ யதி கஶ்சித் பவிஷ்யதி ||

தஸ்ய வேதா: பஞ்சராத்ரம் நித்யம் ஹ்ருதி வ(வத்ஸ்ய ப்ராப்தே

வஸிஷ்யதீத்யார்ஷம் ।)ஸிஷ்யதி ।

யதிதம் பஞ்சராத்ரம்மே ஶாஸ்த்ரம் பரமதுர்லபம் ||

தத் பவாந் வேத்ஸ்யதே ஸர்வம் மத்ப்ரஸாதாதஸம்ஶயம் ।

புராணைஶ்சைவ வேதைஶ்ச பஞ்சராத்ரஸ்ததைவ ச ||

த்யாயந்தி யோகிநோ நித்யம் க்ரதுபிஶ்ச யஜந்தி தம் ।

ஏவமேகம் ஸாங்க்யயோகம் வேதாரண்யகமேவ ச ।

பரஸ்பராங்காந்யேதாநி பஞ்சராத்ரஞ்ச ஸத்தம ? ||

வேதேந பஞ்சராத்ரேண ய: பஶ்யதி ஸ பஶ்யதி ।

இதம்மஹோபநிஷதம் சதுர்வேதஸமந்விதம் ||

வசஸாமேவமாதீநாமாநந்த்யாதுபரம்யதே ।

இத்தம்பூதஸ்ய தந்த்ரஸ்ய விப்லவம் யதி ஶங்கஸே ||

ஸர்வத்ர ஸ்யாதநாஶ்வாஸ இத்யேததுபதிஶ்யதே ।

விப்ரதிஷேதாத் । இதி,

ஏவஞ்ச ।

விரோதேऽபி விகல்ப: ஸ்யாத் பகவச்சாஸ்த்ரவேதயோ: ।

விரோத ஏவ நாஸ்தீதி ப்ராகேவ ப்ரத்யபாதயம் ||

நந்வத்ர பவதாம் பாஷ்யா(பாஷ்யகாரபதேநேஹ த்ரமிடாசார்யோ,

பிதித்ஸித: । ஶ்ரீபாஷ்யகாரா: ஶ்ரீ௬ராமாநுஜாசார்யாஸ்து, ஶ்ரீ

௬யாமுநமுநீநாம் ஶிஷ்யஶிஷ்யா இதி ஶ்ரீபாஷ்யஸ்ய

ஶ்ரீ௬யாமுநமுந்யுத்தரகாலப்ரணீதத்வேந ததிஹ பாஷ்யம் ந

விவக்ஷிதும் ஶக்யம் ।) காராணாம்

விருத்தாம்ஶப்ராமாண்யாபிதாநம் கதமிவ, யத்யபி விரோத:

க்ருத்வா சிந்தயா பரிஹ்ருதஸ்ததபி

கம்பீரந்யாயஸாகரமவகாடுக்ரபரிப்ருடாநாம் கோமலமநஸாம்

வேதாநாதரோ மாபூதித்யேவம்பரம், யதைவ ஹி பகவதோ ஜைமிநே:

கர்மபலோபந்யாஸ: கர்மஶ்ரத்தாஸம்வர்த்தநாயேதி ।

வேதபாஹ்யக்ருஹீதத்த்வாதப்ராமாண்யமவாதி யத் ।

ஏதத்வாஹ்யக்ருஹீதத்வாத் வேதாநாம் வா குதோ ந தத் ||

…..Continued

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.