ஆகமப்ராமாண்யம் Part 3

ஶ்ரீபாஷ்யகாராணாம் பரமகுருணா ஶ்ரீயாமுநாசார்யஸ்வாமிநா ப்ரணீதம் ।

ஆகமப்ராமாண்யம் । (Part 3)

(ஶ்ரீபஞ்சராத்ரதந்த்ரப்ராமாண்யவ்யவஸ்தாபநபரம்)

அபி ச ।

கிம் சேதம் வேதபாஹ்யத்வம் கா வா ஸ்யாத்தத்க்ருஹீததா ।

கிமங்க வேதாதந்யத்வ வேதபாஹ்யத்வமுச்யதே ||

தந்நிஷித்தார்தகாரித்வமாஹோ தத்த்வேஷஶீலதா ।

ததா ।

க்ருஹீதத்வமதீதத்வம் ஜ்ஞாதத்வம் வா விசார்யதாம் ।

க்ரியமாணர்ததா வா ஸ்யாத்தேது: ஸர்வத்ர துஷ்யதி ||

தத்ர தாவத் ।

யதி வேதாத்விபிந்நத்வம் பாஹ்யத்வம் ஸாऽப்யதீததா ।

வேதாதந்யைஸ்த்ரிபிர்வர்ணைரதீதம் வைதிகம் வச: ।

ப்ரமாணமித்யநைகாந்த்யம் ஹேதோஸ்தத்ர ப்ரஸஜ்யதே ||

ஜ்ஞாதத்வேऽபி க்ருஹீதத்வே தோஷாதஸ்மாந்ந முச்யஸே ।

பூர்வோக்தம் வேதபாஹ்யத்வம் க்ரியமாணார்ததா யதி ||

க்ருஹீததாऽபி வேதை: ஸ்யாத்ததைவ வ்யபிசாரிதா ।

ப்ரதிஷித்தார்தகர்த்ருத்வே வேதபாஹ்யத்வலக்ஷணே ||

வ்யபிசாரஸ்த்ரயீவாக்யை: ப்ராயஶ்சித்தவிதாயகை: ।

ப்ராயஶ்சித்தவிதாயகாநி வாக்யாநி கூஷ்மாண்டைர்ஜுஹுயாத் இத்யாதீநி

ப்ரதிஷித்தகாரிபிரதீதக்ருஹீதாநுஷ்டீயமாநார்தாந்யேவ

ப்ரமாணாநீதி தாத்ருஶவேதபாஹ்யக்ருஹீதத்வமநைகாந்திகம் ।

நாபி வேதத்வேஷிஜநபரிக்ருஹீதத்வாதப்ராமாண்யம்

பஞ்சராத்ரதந்த்ராணாம், ஹேதோரஸித்தத்வாத், அபி ச ந

வேதத்வேஷிஜநபரிக்ரஹ: ப்ராமாண்யம் ப்ரதிஹந்தி, யதி ஹி

ப்ரதிஹந்யாந்நிரர்கலஸ்தர்ஹி நாஸ்திகாநாம் பந்தா:, தே ஹி

வேதப்ராமாண்யப்ரோத்ஸாதநாய ப்ரயஸ்யந்த: ।

கதஞ்சித்வேதவாக்யாநி க்ருஹீத்வா விப்ரலம்பநாத் ।

அநாயாஸேந மித்யார்தாந் வேதாந் குர்யுர்திகம்பரா: ||

அத தத்ராநதிகாரிணாமத்யேத்ரூணாமேவ ந சாபிவ்யாஹரேத்

ப்ரஹ்மஸ்வதாநிநயாத்ருதே । இத்யாதிவசநபர்யாலோசநயா தோஷோ ந

நிர்தோஷவேதவாக்யாநாமிதி சேத்

தத்ப்ரஸ்துததந்த்ரேஷ்வப்யநதிகாரிஶ்ரோத்ருஜநாநாமேஷ தோஷ:, ந

நிர்தோஷதந்த்ராணாமிதி ஸர்வம் ஸமாநமந்யத்ராபிநிவேஶாத் । அத மதம்

வேதபாஹ்யத்வம் நாம வைதிககர்மாநதிகாரித்வம்

ததநதிகாரிபிர்வேதபாஹ்யைர்க்ருஹீதத்வாத் சைத்யவந்தநவாக்யவத்

அப்ரமாணமிதி தத்ராபி

கிமகிலவைதிககர்மாநதிகாரிஜநபரிக்ருஹீதத்வம் ஹேது:, உத

கதிபயவைதிககம்ராநதிகாரிக்ருஹீதத்வமிதி விவிச்ய வ்யாசஷ்டாம் ।

ந தாவதக்ரிம: கல்ப: கல்பதே ஹேத்வஸித்தித: ।

ந ஹி ஸோऽஸ்தி மநுஷ்யேஷு ய: ஶ்ரௌதே க்வாபி கர்மணி ||

நாதிகுர்யாதஹிம்ஸாதௌ ந்ருமாத்ரஸ்யாதிகார: ।

அந்யதா ஹி ப்ராஹ்மணஹநந=தத்தநாபஹரண-

வர்ணாங்கநாஸம்கம-வேதாத்யயநாதி குர்வாணாஶ்சண்டாலாதயோ ந

துஷ்யேயு: । ததநதிகாரித்வாத், யஸ்ய ஹி யந்ந கர்த்தவ்யம் தஸ்ய ஹி

தத்கரணம் ப்ரத்யவாயாய, அத: ஸர்வேஷாமீத்ருஶவைதிகர்மணி அதிகாரோ

வித்யத ஏவேத்யஸித்தோ ஹேது:, ஸாதநவிகலஶ்ச த்ருஷ்டாந்த: ।

நாபி

கதிபயவைதிககர்மாநதிகாரிபிர்க்ருஹீதத்வாதப்ராமாண்யம்

ஸமஸ்தவேதவாக்யாநாமப்ராமாண்யப்ரஸங்காத், அஸ்தி ஹி ஸர்வேஷாம்

கதிபயவைதிககர்மாநதிகார:, ப்ராஹ்மணஸ்யேவ ராஜஸூயே,

ராஜந்யஸ்யேவ ஸோமபாநே, அதோ

வ்யவஸ்திதவர்ணாதிகாரிக்ருஹீதவேதவசநைரநைகாந்திகோஹேது:,

அப்ரயோஜகஶ்ச ।

சைத்யவந்தநத: ஸ்வர்கோ பவதீதீத்ருஶீ மதி: ।

ந தத்பரிக்ரஹாந்மித்யா கிந்து காரணதோஷத: ||

உக்தஶ்ச வைதிகஸமஸ்தாஸ்திகப்ரவரப்ருகு – பரத்வாஜ –

த்வைபாயநப்ரப்ருதி – மஹர்ஷிஜநபரிக்ரஹ:, அத்யத்வேऽபி ஹி

பஞ்சராத்ரதந்த்ரவிஹிதமார்கேண ப்ராஸாதகரண –

ப்ரதிமாப்ரதிஷ்டாபந – ப்ரணாம – ப்ரதக்ஷிணோத்ஸவாதீநி

ப்ரத்யக்ஷஶ்ருதிவிஹிதாக்நிஹோத்ராதிவத் ஶ்ரேயஸ்கரதரபுத்த்யாऽநுதிஷ்டத:

ஶிஷ்டாந் பஶ்யாம:, ந சைததாசரணம் நிர்ம்மூலமிதி யுக்தம்

ஸந்த்யாவந்தநாஷ்டகாசரணாதேரபி நிர்மூலத்வப்ரஸங்காத், உக்தம் ச

ஶிஷ்டாசாரஸ்ய ப்ராமாண்யம் அபி வா காரணாக்ரஹணே ப்ரயுக்தாநி

ப்ரதீயேரந்நிதி ।

அத பாகவதஜநபரிக்ருஹீதத்வாதிதி ஹேது:, ஹந்த தர்ஹி

தத்பரிக்ருஹீதத்வாத் வாஜஸநேயகைகாயநஶாகாவசஸாம்

ப்ரத்யக்ஷாதீநாம் சாப்ராமாண்யப்ரஸங்க: ।

அத தைரேவ பரிக்ருஹீதத்வாதிதி ஹேது: ததஸாதாரணாநைகாந்திகம்,

அஸித்தஞ்ச ।

கிமிதி வா தத்பரிக்ரஹாதப்ராமாண்யம் அத்ரைவர்ணிகத்வாதிதி சேத் கிம்

போ: த்ரைவர்ணிகேதரஸவர்ணரதகாரநிஷாதாதிபரிக்ருஹீதாநுஷ்டீய-

மாநார்தாநாமாதர்வணவசஸாம் ரதகார ஆததீத ஏதயா

நிஷாதஸ்தபதிம் யாஜயேத் இத்யாதிவசஸாம் ப்ராமாண்யம் நாஸ்தி ।

அஸ்துவாऽத்ரவர்ணிகபரிக்ரஹோऽப்ராமாண்யஹேது:, ஏதேஷாம் து

பகச்சாஸ்த்ராநுகாமிநாம் பாகவதாநாமுத்க்ருஷ்டப்ராஹ்மண்யம்

ஸர்வப்ரமாணஸமவகதமிதி தத்பரிக்ரஹ: ப்ராமாண்யமேவ த்ரடயதி ।

ஆஹ கேந புந: ப்ரமாணேநைஷாம் ப்ராஹ்மண்யமவகதம், கேந

வாऽந்யேஷாம் ।

நநு சக்ஷுர்விஸ்பாரணஸமநந்தரம் ஶிகா – யஜ்ஞோபவீத –

பாலாஶதண்ட – மௌஞ்ஜீயுஜோ த்விஜகுமாரகாந் பஶ்யந்தோ ப்ராஹ்மணா

இத்யவகச்சந்தி இஹ வா

கிமஹரஹரதீயமாநவாஜஸநேயகைகாயநஶாகாந்

விலஸதுபவீதோத்தரீயஶிகாஶாலிநோऽத்யாபயதோ யாஜயத ப்ரதிக்ருஹ்ணதோ

விதுஷ: பஶ்யந்தோ ப்ராஹ்மணா இதி நாவயந்தி ।

அத யாஜந – ப்ரவசந – பாலாஶதண்டாதீநாம்

துஷ்டஶூத்ராதிஷு வ்யபிசாரஸம்பவாத் ப்ராஹ்மண்யஸித்தவத்காரேண

ப்ரவ்ருத்தேஶ்ச ந தேப்யோ ப்ராஹ்மண்ய நிர்ணய:,

தத்பாகவதேதரவிப்ராணமபி ஸமாநம் ।

அத ஸத்யபி தேஷாம் க்வசித்வ்யபிசாரே தத்ஸாமாந்யாதந்யத்ர

வ்யபிசாரஶங்காயாம் ஶுக்தௌ ரஜததியோ வ்யபிசாராத் ரஜதே

ரஜததியாம் வ்யபிசாரஶங்காவத் ப்ரத்யக்ஷவிரோதாத் அநவஸ்தாநாச்ச

அநுபலப்யமாநவ்யபிசாரோதாஹரணேஷு ததாத்வநிஶ்சயஸ்ததந்யத்ராபி

ஸமாநம் ।

அத மதம் அந்யேஷாம் ப்ராஹ்மண்யம்

ததஸாதாரம்அகோத்ரஸ்மரணாதிதி, தத் பாகவதாநாமபி ஸமாநம்,

ஸ்மரந்தி ஹி பாகவதா: । வயம் பாரத்வாஜா: வயம் காஶ்யபா:

வயம் கௌதமா: வயமௌபகவா இதி ।

ந சேதம் கோத்ரஸ்மரணம் நிர்மூலம் ஸாம (ஆதுநிகம்)யிகம் வா

ஸர்வகோத்ரஸ்மரணாநாம் ததாபாவப்ரஸங்காத் ।

ஸம்பாவ்யமாநதோஷத்வாத் வம்ஶாநாம் யதி ஸம்ஶய: ।

தத்ப்ராஹ்மண்யே ததோ லோகம் ஸர்வம் வ்யாகுலயேதயம் ||

ததா ஹி ।

ஜநநீஜாரஸந்தேஹஜாதஶ்சண்டாலஸம்ஶய: ।

நிர்விஶங்க: கதம் வேதமதீஷே ஸாது ஸத்தம ? ||

தேந பாகவதாநாமவிச்சிந்நபரம்பராப்ராப்தவிசித்ரகோத்ரஸ்மரண-

பர்யவஸ்தாபிதம் ப்ராஹ்மண்யமநபோதிதமாஸ்தே இதி ந

பாகவதாநாமம்யேஷாஞ்ச ப்ராஹ்மண்யே கஶ்சித்விஶேஷ: ।

யதி பரம் தே பரமபுருஷமேவாஶ்ரிதா ஏகாந்திந:, அந்யே

க்ஷுத்ரதைவதிகா (தாம்ஸ்து பகவாநேவ தேஷ்பி மாமேவ கௌந்தேய

யஜந்த்யவிதிபூர்வகமிதி விநிநிந்த ।)ஸ்ஸாதாரணா இதி, கிம் புநரேதேஷாம்

ப்ராஹ்மண்யே ப்ரமாணமபிஹிதம் யதேவாந்யேஷாம், கேந வா தேஷாம்

ப்ராஹ்மண்யமவகதம் கிந்ந (ந கேவலம் மமைவ

ப்ராஹ்மண்யநிரூபண்யநிருபணபார ஆவயோருபயோரேவ தஸ்ய

நிரூபணீயத்வேந ஸமத்வாதிதி பாவ: ।) ஏதேந, யதி ச கௌதூஹலம் ।

ஶ்ரூயதாமுபயத்ராபி ப்ராஹ்மண்யஸ்யாவதாரகம் ।

ப்ரத்யக்ஷம் வாऽநுமாநம் வா யத்வாऽர்தாபத்திரேவ வா ||

நநு கதம் ப்ரத்யக்ஷம் ப்ராஹ்மண்யமவகமயதி, ந ஹி

ப்ரதமாக்ஷஸந்நிபாதஸமநந்தரமத்ருஷ்டபூர்வவிப்ர –

க்ஷத்ரஸமாநவயோவேஷபிண்டத்வயஸந்நிதாவஜகஜமஹிஷாதிவிஶேஷவத்

அயம் ப்ராஹ்மண: அயம் க்ஷத்ரிய இதி விபாகேந ப்ரதிபத்யாமஹே ।

ந ச தத்பித்ராதிப்ராஹ்மண்யஸ்மரணஸாபேக்ஷமக்ஷமேவ

ஸந்நிஹிதவ்யக்திவர்தி ப்ராஹ்மண்யமவகமயதீதி ஸாம்ப்ரதம்,

தத்ஸ்மரஸ்யைவ பூர்வாநுபவவிரஹேண

பந்த்யாஸுதஸ்மரணவதநுபபத்தே: ।

ந சாநுமாநாத்தத்ப்ரதிபத்தலிங்காதர்ஶநாத் ।

ந ச ஶம தம தபஶ்ஶௌசாதயோ ப்ராஹ்மண்யே லிங்கம், தேஷாம்

ப்ராஹ்மணேந ஸதா ஸம்பாத்யத்வாத் வ்யபிசாராச்ச ।

ந சார்தாபத்த்யா ப்ராஹ்மண்யநிர்ணய:, அநுபபத்த்யபாவாத், ந ச

வஸந்தே ப்ராஹ்மணோऽக்நீநாததீத இத்யாதிவாக்யார்தாநுபபத்த்யா

ப்ராஹ்மண்யநிர்ணய:, ப்ராஹ்மண்யாதிபதார்தாவகமபூர்வகத்வாத்

தத்வாக்யார்தாவகமஸ்ய, நாயம் தோஷ:, ந ஹி

ப்ரதமாக்ஷஸம்ப்ரயோகஸமய ஏவ பாஸமாநம் ப்ரத்யக்ஷம்

நாந்யதித்யஸ்தி நியம:, யதேவேந்த்ரியவ்யாபாராநுவ்ருத்தௌ

ஸத்யாமபரோக்ஷமவபாஸதே தத்ப்ரத்யக்ஷம் ததா ச ப்ராஹ்மண்யமிதி

ததபி ப்ரத்யக்ஷம், ப்ரதீமோ ஹி வயமுந்மீலிதலோசநா:

தத்ஸந்ததிவிஶேஷாநுஸம்தாநஸமநந்தரம் வஸிஷ்ட – காஶ்யபீய –

ஶடமர்ஷணப்ரப்ருதிவிசித்ரகோத்ரகுலஶாலிஷு ஸமாசாரஶுசிஷு

விலஸதுபவீதோத்தரீயஶிகாமௌஞ்ஜீபந்தேஷு ஸ்புடதரஸம்ததத்

ப்ராஹ்மண்யம் ।

ந சைததலௌகிகம்

யத்ஸந்ததிவிஶேஷாநுஸம்தாநஸாபேக்ஷமக்ஷம் ப்ராஹ்மண்யம்

க்ராஹயதீதி, ஸர்வத்ர

தேஶகாலஸம்ஸ்தாநாதிதிகர்த்தவ்யதாநுக்ருஹீதமேந்த்ரியம்

ஸ்வகோசரபரிச்சேதோத்பாதே காரணம்பவதி கரணமாத்ரஸ்யாயம்

ஸ்வபாவோ யதிதிகர்த்தவ்யதாபேக்ஷணம் ।

யதாஹ ।

ந ஹி தத்காரணம் லோகே வேதே வா கிஞ்சிதீத்ருஶம் ।

இதி கர்தவ்யதாஸாத்யே யஸ்ய நாநுக்ரஹேऽர்திதா || இதி,

ததஶ்ச ஸந்ததிஸ்ம்ருத்யாநுக்ருஹீதேந சக்ஷுஷா ।

விஜ்ஞாயமாநம் ப்ராஹ்மண்யம் ப்ரத்யக்ஷத்வம் ந முஞ்சதி ||

ததா ச த்ருஶ்யதே நாநா ஸஹகாரிவ்யபேக்ஷயா ।

சக்ஷுஷோஜாதிவிஜ்ஞாநகரணத்வம் யதோதிதம் ||

ஸுவர்ணம் வ்யஜ்யதே ரூபாத் தாம்ரத்வாதேரஸம்ஶயம் ।

தைலாத் க்ருதம் விலீநஞ்ச கந்தேந து ரஸேந வா ||

பஸ்மப்ரச்சாதிதோ வந்ஹி: ஸ்பர்ஶநேநோபலப்யதே ।

அஶ்வத்வாதௌ ச தூரஸ்தே நிஶ்சயோ ஜாயதே த்வநே: ||

ஸம்ஸ்தாநேந கடத்வாதி ப்ராஹ்மணத்வாதியோநித: ।

க்வசிதாசாரதஶ்சாபி ஸம்யக்ராஜ்யாநுபாலிதாத் ||

இதி ||

யத்ஸமாநவயோவேஷபிண்டத்வயவிலோகநே ।

தத்க்ஷணாதக்ஷதோ பேதோ நாவபாதீதி பாஷிதம் ||

நைதாவதா விபாகஸ்ய ப்ரத்யக்ஷத்வம் நிவர்ததே ।

ஸாத்ருஶ்யதோஷாத்தத்ர ஸ்யாத் விபாகஸ்யாநவக்ரஹ: ||

ஸமாநரூபஸம்ஸ்தாநஶுக்திகா – கலதௌதயோ: ।

விவேக: ஸஹஸா நாபாதிதி காலாந்தரேऽபி கிம் ||

ப்ரத்யக்ஷோ ந பவேதேவம் விப்ரக்ஷத்ரவிஶாம் பிதா ।

யத்வா ஸம்ததிவிஶேஷப்ரபவத்வமேவ ப்ராஹ்மண்யம்,

தச்சாந்வயவ்யதிரேகாப்யாம் யதாலோகம்

கார்யாந்தரவதவகந்தவ்யமேவ, கே புந: ஸந்தி விஶேஷா யேஷு

ப்ராஹ்மணஶப்தம் ப்ரயுஞ்ஜதே வ்ருத்தா: கேஷு வா ப்ரயுஞ்ஜதே, ।

உக்தம் கோத்ரார்ஷேயாதிஸ்ம்ருதிமத்ஸ்வித்யநேகஶ: ।

ஆஸ்தாமப்ரஸ்துதா சிந்தா ப்ராசீ ப்ரஸ்தூயதே கதா ||

ஸித்தம் கோத்ராதியுக்தத்வாத் விப்ரா பாகவதா இதி ।

வைஶ்யவ்ராத்யாந்வயே ஜந்ம யதேஷாமுபவர்ணிதம் ||

பஞ்சமஸ்ஸாத்வதோ நாம விஷ்ணோராயதநாநி ஸ: ।

பூஜயேதாஜ்ஞயா ராஜ்ஞ: ஸ து பாகவத: ஸ்ம்ருத: ||

வைஶ்யாத்து ஜாயதே வ்ராத்யாதிதி வாக்யத்வயேக்ஷணாத் ।

அத்ர ப்ரூம: கிமேதாப்யாம் வசநாப்யாம் ப்ரதீயதே ||

அபிதாநாந்வயோ வா ஸ்யாந்நியமோ வாऽபிதீயதாம் ।

ந தாவத் ஸாத்த்வத் – பாகவத – ஶப்தௌ

வைஶ்யவ்ராத்யாபிதாயகாவேவேதி நியந்தும் ஶக்யௌ அப்ரதீதே:,

அதிப்ரஸங்காச்ச, ந ஹி பஞ்சம: ஸாத்வத இத்யத்ர ஸாத்வத – பாகவத –

ஶப்தயோரர்தாந்தராபிதாநப்ரதிஷேத: ப்ரதீயதே

ஶ்ருதஹாந்யஶ்ருதகல்பநாப்ரஸங்காத் இஹ ஹி வ்ராத்யவைஶ்யாந்வயஜந்மா

ய: பஞ்சம: ஸாத்வத இதி தஸ்ய ஸாத்த்வதஸம்ஜ்ஞாந்வயோऽவகம்யதே

பஞ்சம ஶப்தஸ்ய ப்ரதம நிர்திஷ்டத்வேநோத்தேஶ

(உத்தேஶ்யஸமர்தக்ருத்வாதித்யர்த:)கத்வாத் ।

ந ச பஞ்சமஸ்ய ஸாத்வதத்வே ஸாத்வதேநாபி

வைஶ்யவ்ராத்யபஞ்சமேந பவிதவ்யம், ந ஹி உத்திஶ்யமாநஸ்யாக்நிமத்த்வே

உபாதீயமாநஸ்யாக்நே தூமவத்த்வேந பவிதவ்யம் அதோ

நேத்ருஶஸ்ம்ருதிபர்யாலோசநயா ஸாத்வத – பாகவத – ஶாப்திதாநாம்

வ்ராத்யத்வநிஶ்சய: ।

யதி புநரநயோர்ஜாத்யந்தரேऽபி ப்ரயோகோ த்ருஷ்ட இதி ஏதாவதா

தச்சப்தாபிதேயதயா பகவச்சாஸ்த்ராநுகாமிநாமபி விப்ராணாம்

தஜ்ஜாதீயத்வநிஶ்சய:, ததஸ்தத்ரைவ ஸஹபடிதாசார்யஶப்தஸ்யாபி

நிக்ருஷ்டவ்ராத்யாபத்யே ப்ரயோகதர்ஶநாத்

ஸாங்கஸரஹஸ்யவேததாதுர்த்விஜபரஸ்யாபி வ்ராத்யத்வம் ஸ்யாத் ।

அத தஸ்ய வ்ராத்யவாசகாசார்ய – ஶப்தாபிதேயத்வேऽபி

ப்ரமாணாந்தரேணாப்லுதப்ராஹ்மண்யநிஶ்சயாத் ஆசார்ய – ஶப்தஸ்ய

ஆசிநோத்யஸ்ய புத்திம் இத்யாதிகுணயோகேநாபி வ்ருத்திஸம்பவாந்ந

வ்ராத்யத்வஶங்கா ததத்ராபி ஜாத்யந்தரவாசகஸாத்வத – பாகவத –

ஶப்தாபிதேயத்வேऽபி பகவச்சாஸ்த்ராநுகாமிநாமமீஷாமதி-

ஸ்பஷ்டவிஶிஷ்டகோத்ரார்ஷேயாதிஸ்மரணத்ருடாவகதத்வாத் ப்ராஹ்மண்யஸ்ய

ஸாத்வத – பாகவத – ஶப்தயோஶ்ச ஸத்த்வவதி பகவதி பக்தியோகேநைவ

வ்ருத்திஸம்பவாந்ந வ்ராத்யத்வஶங்காவதார:, ஏததுக்தம் பவதி ।

ந சைகஶப்தாவாச்யத்வாதேகஜாதீயதா பவேத் ।

மா பூதாசார்யஶப்தத்வாத் ப்ராஹ்மணஸ்ய மண்டூகவாசிதா ।

இதி தச்சப்தவாச்யத்வாத் ஸிம்ஹோ மண்டூக ஏவ கிம் ||

ததா கோ – ஶப்தவாச்யத்வாச்சப்தஶ்சாபி விஷாணவாந் ।

ததஶ்ச ।

ஸுதந்வாசார்ய இத்யாத்யா யதாऽர்தாந்தரவாசகா: ।

வ்ராத்யாந்வயே ப்ரயுஜ்யந்தே ததைவைதோ பவிஷ்யத: ||

யதுக்தம் யோகரூடிஶக்தித்வயோபநிபாதே ஸாத்வத –

பாகவத=ஶப்தயோரூடிஶக்திரேவாஶ்ரயிதுமுசிதேதி ।

ததயுக்தம் க்ல்ருப்தாவயவஶ்க்த்யைவாபிதாநோபபத்தௌ

ஸத்யாமக்ல்ருப்தாகண்டஶக்திகல்பநாऽநுபபத்தே: ।

யோऽபி ஹி ஸாத்வத – பாகவத-

ஶப்தயோர்வைஶ்யவ்ராத்யாந்வயஜந்மநி ரூடிஶக்திமப்யுபகச்சதி

அப்யுபகச்சத்யேவ அஸாவந்யத்ர ஸத்த்வவத்பகவச்சப்தயோ:

ப்ரக்ருதிபூதயோஸ்ததுத்பந்நஸ்ய ச

தத்திதப்ரத்யயஸ்யார்தாந்தராபிதாநஸாமர்த்யம் ஸாத்த்வதம்

விதிமாஸ்தாய, ஜந்மாந்தரக்ருதை: புண்யைர்நரோ பாகவதோ

பவேதித்யாதௌ ததிஹாபி தத்யோகேநைவ வ்ராத்யாந்வயஜந்மநி

வ்ருத்திஸம்பவேந ஶக்த்யந்தரகல்பநாயாம் ப்ரமாணம் க்ரமதே,

ஸம்பவதி சைதேஷாமபி ஸாக்ஷாத்பகவதாராதநாபாவேऽபி

வாஸுதேவஸ்யாயதநஶோதந – பலிநிர்ஹரண –

ப்ரதிமாஸம்ரக்ஷணாதிக்ரியாயோகேநைவ ஸாத்த்வத – பாகவத –

ஶப்தாபிதேயத்வம், தஸ்யேதம் இதி ஸம்பந்தமாத்ரேऽபி

சாண்ப்ரத்யயஸ்மரணாத், உக்தஶ்ச வைஶ்யவ்ராத்யாந்வயஜந்மநோऽபி

பகவதாயதநாதிஶோதநாதிக்ரியாயோக:, ஸாத்வதாநாஞ்ச

தேவாயதநஶோதநம் நைவேத்யபோஜநம் ப்ரதிமாஸம்ரக்ஷணம் இதி,

ததா விஷ்ணோராயதநாநி ஸம்பூஜயேதி ।

ஏதேந இதமப்யபாஸ்தம் யதேஷாமபி வ்ருத்திஸாம்யாத் வ்ராத்யாத்வமிதி

அந்யதேவ ஹி தேவாயதநஶோதநபலிநிர்ஹரணப்ரதிமாஸம்ரக்ஷணாதிகம்

। அந்யே சாபிகமநோபாதாநேஜ்யா – ஸ்வாத்யாயயோகா

பாகவதைரஹரஹரநுஷ்டீயமாநா: க்ரியாகலாபா இதி

ஜ்யோதிஷ்டோமாதாவிவ ததைவ ஜ்யோதிஷ்டோமே

க்ரஹசமஸஜுஹ்வாதிபாத்ரகரணதக்ஷ்ணாதிஷு தக்ஷ்ணோ வ்யாபார:,

ருத்விஜஸ்து விஶிஷ்டமந்த்ரோச்சாரணதேவதாபித்யாநாऽபிஷ்டவப்ரப்ருதிஷு ।

ந ச தாவதா தேஷாம் தக்ஷ்ணாஞ்சைகஜாதித்வஸம்ஶய:, ஏவமிஹாபி

பகவச்சாஸ்த்ரஸித்தபாஞ்சகாலிகாநுஷ்டாத்ரூணாமந்யேஷாமாய-

தநஶோதநாதி குர்வதாம் ப்ராஸாதபாலகாவரநாம்நாமந்த்யாநாம்

சேதி ।

யத்புநருக்தம் ஸாத்வத – பாகவத – ஶப்தயோர்யௌகிகத்வே

ரதகார ஆததீத இத்யத்ராபி ரதகார – ஶப்தஸ்ய ரதகரணயோகேந

த்ரைவர்ணிகவ்ருத்திப்ரஸங்க இதி ததநுபபந்நம், யுக்தம் ஹி

தத்ராதாநோத்பத்திவாக்யாவகதவஸந்தாதிகாலபாதப்ரஸங்காத்,

ஸௌதந்வநா ருபவ: ஸூரசக்ஷஸ இதி

மந்த்ரவர்ணாவகதஜாத்யந்தரவ்ருத்திபாதப்ரஸங்காச்ச ।

மாஹிஷ்யேண கரிண்யாம் து ரதகார: ப்ரஜாயதே ।

இதி ஸ்ம்ருத்யவகதஜாத்யந்தரத்வேऽபி க்ஷத்ரியவைஶ்யாநுலோமோத்பந்நோ

ரதகாரஸ்தஸ்யேஜ்யாதாநோபநயநக்ரியாஶ்சாப்ரதிஷித்தா இதி

ஶங்கவசநாத் வித்யாஸாத்யேऽபி கர்மணி அதிகாராவிரோதாத்,

த்ரைவர்ணிகாநாஞ்ச ஶில்போபஜீவித்வஸ்ய ப்ரதிஷித்தத்வேந தேஷு

ரதகாரஶப்தஸ்யாநுசிதத்வாச்ச ஜாத்யந்தரவாசித்வாத்யவஸாநம், ந

சேஹ ததா விரோதோऽஸ்தி ।

அபி ச ।

க்ல்ருப்தாவயவஶக்த்யைவ லப்தே ஸ்வார்தாவபோதநே ।

நஷ்டாவயவமாநத்வம் ப்ரத்யாசஷ்ட ச ஸூத்ரக்ருத் ||

ப்ரோக்ஷணீஷ்வர்தஸம்யோகாத் இதி ।

ததஶ்ச ஸத்த்வாத்பகவாந் பஜ்யதே யை: பர: புமாந் ।

தே ஸாத்வதா பாகவதா இத்யுச்யந்தே த்விஜோத்தமா: ||

ஸ்ம்ருத்யந்தராணி ச

பாகவதாநாமுத்க்ருஷ்டப்ராஹ்மண்யப்ரதிபாதகாநீதி பரஸ்தாத்

ப்ரதர்ஶயிஷ்யந்தே ।

யத் புநருக்தம் ஸமாநே ப்ராஹ்மண்யே கிமிதி ஸாத்வத –

பாகவதைகாந்திக – ஶப்தைரேவைதேஷாம் நியமேந வ்யபதேஶ இதி

தத்பரிவ்ராஜகநிகதாதிவதித்யதோஷ: ।

யதைவ ஹி ஸமாநே ப்ராஹ்மண்யே யஜுஷ்ட்வே ச கேசிதேவ ப்ராஹ்மணா:

காநிசிதேவ யஜூம்ஷி பரிவ்ராஜகநிகதஶப்தாப்யாமதீயந்தே

திஷ்டந்து ப்ராஹ்மணா: பரிவ்ராஜகா ஆநீயந்தாம், யஜூம்ஷி வர்த்தநே ந

நிகதா:, நிகதா வர்த்தந்தே ந யஜூம்ஷி இதி ச ததேஹாபி பவிஷ்யதி,

நிகதாஶ்சதுர்தம்மந்த்ரஜாதம் யஜூம்ஷி வா தத்ரூபத்த்வாத் இதி

ந்யாயாபிதாநாத் ।

வ்ருத்த்யர்தம் தேவதாபூஜாநைவேத்யப்ராஶநாதிபி: ।

தௌர்ப்ராஹ்மண்யம் யதப்யுக்தம் தத்ர ப்ரதிவிதீயதே ||

ந ஹி பாகவதைஸ்ஸர்வைர்வ்ருத்தயேऽப்யார்சிதோ ஹரி: ।

த்ருஷ்டா ஹி பஹவஸ்ஸவார்தம் பூஜயந்தோऽபி ஸாத்வதா: ||

கேசித்யதி பரம் ஸந்த: ஸாத்த்வதா வ்ருத்திகார்ஶிதா: ।

யாஜயந்தி மஹாபாகைர்வைஷ்ணவைர்வ்ருத்திகாரணாத் ||

ந தாவதைஷாம் ப்ராஹ்மண்யம் ஶக்யம் நாஸ்தீதி பாஷிதும் ।

ந கல்வாத்வர்யவம் குர்வஞ் ஜ்யோதிஷ்டோமே பதிஷ்யதி ||

யதி ந ப்ரதிக்ருஹ்ணீயு: பூஜைவ விபலா பவேத் ।

பூஜாஸாத்குண்யஸித்த்யர்தமதஸ்தே ப்ரதிக்ருஹ்ணதே ||

அர்சநாந்தே ஹிரண்யஞ்ச தஸ்மை தேயம் ஸ்வஶக்தித: ।

அந்யதா பூஜகஸ்யைவ தத்ர பூஜாபலம் பவேத் ||

ஹந்த்யல்பதக்ஷிணோ யஜ்ஞ இத்யாதிஸ்ம்ருதிதர்ஶநாத் ।

ருத்விஜா த்ரவ்யலுப்தேந ஸ்வயம் யாஞ்சாபுரஸ்ஸரம் ||

யதார்த்விஜ்யம் க்ருதம் கர்ம ததேவ ஹி நிஷித்யதே ।

தத்யதா யதாஶம்ஸமாநமார்த்விஜ்யம் காரயந்தி உத வாமே

தத்யாத் உத வா மா வ்ருணீத இதி தத்த தத்பராகேவ யதா ஜக்தம் ந

ஹைவம் த்யஜ்யமாநம் புநக்தி । இதி,

ஶ்ரத்தாபூததக்ஷிணாதாநம் தூபயோரபி ஶ்ரேயஸ்கரமேவ ।

யோऽர்சிதம் ப்ரதிக்ருஹ்ணாதி தத்யாதர்சிதமேவ ச ||

தா உபௌ கச்சத: ஸ்வர்கமித்யாதிஸ்ம்ருதிதர்ஶநாத் ।

யதபி வ்ருத்த்யர்தம் தேவபூஜநாத் தேவகோஶோபஜீவித்வாச்ச

தேவலகத்த்வப்ராப்திரிதி ததஷி தேவதாந்தரவ்ருத்த்யர்தாராதந

தத்கோஶோபஜீவநவிஷயமிதி த்ரஷ்டவ்யம் ।

ததா ச பகவாந் வ்யாஸ: ।

பவேத்தேவலகோ யோ வை ருத்ரகாத்யுபஜீவக: இதி,

அபி பவதி ஶாண்டில்யவசநம் ।

வ்ருத்த்யர்தம் யாஜிநஸ்ஸர்வே தீக்ஷாஹீநாஶ்ச கேவலம் ।

கர்மதேவலகா ஏதே ஸ்ம்ருதா ஹ்யத்ர புரா முநே ||

தாம்ஶ்ச ஸம்வத்ஸராதூர்த்வம் ந ஸ்ப்ருஶேந்ந ச ஸம்விஶேத் ।

ததா ।

கல்பதேவலகா: கேசித் கர்மதேவலகா அபி ।

அத த்ரிவர்ஷாதூர்த்வமயோக்யா தேவகர்மணி ||

யே கல்போக்தம் ப்ரகுர்வந்தி தீக்ஷாஹீநா த்விஜாதய: ।

வ்ருத்த்யர்தம் வா யஶோऽர்தம் வா கல்பதேவலகாஸ்து தே ||

வ்ருத்திம் க்ருத்வா து விப்ரேண தீக்ஷிதேந விதாநத: ।

அந்யேந யூஜயேத்தேவமஶக்த: ஸ்வயமர்சநே ||

யஜநம் முக்யமேவைதத் கௌணமேவாந்யதா பவேத் ।

அந்யதா இதி – அதீக்ஷிதேநேத்யர்த:, ததேவ ஸ்பஷ்டயதி

அதீக்ஷிதேந விப்ரேண யேநகேந விதாநத: ।

வ்ருத்த்யர்தம் யத்க்ருதம் கர்ம தஜ்ஜகந்யமுதாஹ்ருதம் ||

இத்யாதிஸ்ம்ருதிஶதபர்யாலோசநாத்

பஞ்சராத்ரஸித்ததீக்ஷாஸம்ஸ்காரவிரஹிதாநாம் ப்ராஹ்மணாநாம்

தேவகோஶோபஜீவநவ்ருத்த்யர்தபூஜநாதிகமுபப்ராஹ்மணத்வதேவலகத்வா-

வஹமிதி நிஶ்சீயதே, யத்புந: ஶிஷ்டவிகர்ஹிதநிர்மால்யநிவேத்யோபயோகாத்

பாகவதாநாமஶிஷ்டத்வமிதி ।

தத்ர ப்ரூம: கிமிதம் நிர்மால்யம் நிவேத்யம் சாபிப்ரேதம் ஶ்ரோத்ரியஸ்ய ।

புஷ்பௌதநாதிமாத்ரம் சேத் ஸர்வலோகாவிருத்ததா ।

புஷ்பௌதநபரித்யாகம் ந ஹி லோகோऽநுமந்யதே ||

விஶிஷ்டப்ரதிஷேதோऽபி ந யுக்தஸ்ததஸித்தித: ।

ந ஹ்யநிரூபிதவிஶேஷணா விஶிஷ்டபுத்திராவிரஸ்தி, ந சேஹ

விஶேஷணம் நிரூபயிதும் ஶக்யதே, கிமிதி ந ஶக்யதே யாவதா

தேவோத்தேஶேந பரித்யாகோ விஶேஷணம், கிமிதாநீம்

பஞ்சராத்ரஶாஸ்த்ரமபி ப்ரமாணமங்கீக்ருதம் பவதா யேந

பஞ்சராத்ரதந்த்ரவிஹிதமந்த்ரப்ரதிஷ்டாபிதப்ரதிமாஸு தேவதாமப்யுபேத்ய

ததுத்தேஶேந த்யாகோ விஶேஷணமபிலஷ்யதே, கதம் ஹி

தத்ப்ராமாண்யாநப்யுபகமே தத்ப்ரதிபாத்யமாநாயா தேவதாத்வம்,

கதந்தராஞ்ச ததுத்தேஶேந த்யக்தஸ்ய நிர்மால்யநிவேத்யபாவ:, ந ஹி

காசிஜ்ஜாத்யா தேவதா நாமாஸ்தி, யைவ ஹி ஹவி: ப்ரதியோகிதயா

ப்ரமாணபூதாச்சப்தாதவகம்யதே ஸா தத்ர தேவதா இதி ஹி வ:

ஸித்தாந்த: ।

அத பஞ்சராத்ரிகைர்தேவதோத்தேஶேந

பரித்யக்தத்வாப்யுபகமாந்நிர்மால்யநிவேத்யபாவ:, ஹந்த தர்ஹி, தைரேவ

பரமபாவநதயாऽபி நிர்மால்யநிவேத்யோபயோகஸ்யாங்கீக்ருதத்வாத்

தத்வதேவ பாவநத்வமங்கீக்ரியதாம் ।

அதாபாவநமேவ தை: பாவநபுத்த்யா பரிக்ருஹீதமிதி ந

தத்ப்ராஶத்யமங்கீக்ரியதே, ஹந்த தர்ஹ்யதேவதைவ தேவதாபுத்த்யாரோபேண

தை: பரிக்ருஹீதேதி ந ததுத்தேஶேந த்யக்தஸ்ய

நிர்மால்யநிவேத்யபாவோऽங்கீக்ரியதாம் ।

ஏததுக்தம் பவதி

புஷ்பௌதநாதிஸ்வரூபமாத்ரத்யாகஸ்யாநிஷ்டத்வாத் ஸ்வதர்ஶநாநுஸாரேண

ச விஶேஷணாஸம்பவாத் பரதர்ஶநாநுஸாரேண விஶேஷணநிரூபணே

தஸ்யைவ பரமபாவநத்வாபாதாத் தத்ர

ப்ராமாண்யமப்யுபகச்சத்பிரந்யைஶ்ச

நிர்மால்யநிவேத்யோபயோகோऽவஶ்யாங்கீகரணீய இதி ।

ஆஹ கதம் புநஸ்தத்ர ப்ராமாண்யமங்கீகுர்வதா

நிர்மால்யம் நிவேத்யஞ்ச ந பரிஹரணீயம் ।

நிஷித்யதே ஹி தந்த்ரேஷு நிர்மால்யப்ராஶநாதிகம் ।

யதா ஸநத்குமாரீயஸம்ஹிதாயாமுதீரிதம் ।

நிவேதிதம் து யத்தவ்யம் புஷ்பம் பலமதாபி வா ।

தந்நிர்மால்யமிதி ப்ரோக்தம் தத்ப்ரயத்நேந வர்ஜயேத் ||

ததா ப்ரதேஶாந்தரே ।

நிர்மால்யம் பக்ஷயித்வைவமுச்சிஷ்டமகுரோரபி ।

மாஸம் பயோவ்ரதோ பூத்வா ஜபந்நஷ்டாக்ஷரம் ஸதா ||

ப்ரஹ்மகூர்சம் தத: பீத்வா பூதோ பவதி மாநவ: ।

இதி, ததேந்த்ரராத்ரே ।

ந சோபஜீவேத்தேவேஶம் ந நிர்மால்யாநி பக்ஷயேத் ।

ததா ।

ந சோபயோ (ந சோபபோகயோக்யாநீதி பா. ।)கயோக்யாநி நிர்மால்யாநி

கதாசந ।

இதி, ததா ஸம்ஹிதாந்தரே ।

நிர்மால்யாநி ந சாஶ்நீயாந்ந ஜிக்ரேந்ந ச லங்கயேத் ।

இதி, ததேவமநேகஸம்ஹிதாஸமதிகதநிஷேதஸ்ய

நிர்மால்யோபபோகஸ்ய கதமிவ பாவநத்வாங்கீகார:, ।

அத்ராஹ தேவமுத்திஶ்ய த்யக்தஸ்யாபி ச வஸ்துந: ।

நாடிகாதஶகாதர்வாகுபயோகோ ந நிந்த்யதே ||

ததேந்த்ரராத்ர ஏவ ।

தஶநாட்யாதிகம் பூரம் ஸ்தாபயேத்து விசக்ஷண: ।

காலயோகஸ்ஸமுத்திஷ்டோ ராத்ராவஹநி சைவ ஹி ||

காலயோகாதிரிக்தம் து நிர்மால்யம் பரிசக்ஷதே ।

ததஸ்ததப்ஸு சைவாக்ரௌ க்ஷிபேத்பூமௌ கநேத்து வா ||

இதி ।

உச்யதே நாத்ர நிர்மால்யப்ராஶநாதி ப்ரஶஸ்யதே ।

கிந்து பூரணபூஜாயாம் விநியுக்தஸ்ய வஸ்துந: ||

நாடிகாதஶகே பூர்ணே பஶ்சாத்த்யாகோ விதீயதே ।

ஸாமாந்யேந நிவேதிதஸ்ய புஷ்பௌதநாதே: க்ருதகார்யதயா

நிர்மால்யத்வேநாபநயே ப்ராப்தே நாடிகாதஶபூரணம் பூஜாங்கதயா

ஸ்தாபநம் விதீயதே தஶநாட்யாதிகம் பூரம் ஸ்தாபயேதிதி ।

ததஶ்ச தந்த்ரஸித்தாந்தபர்யாலோசநயாபி வ: ।

ஹரித்ராசூர்ண – நைவேத்ய – பாதாம்புஸ்பர்ஶநாதிகம் ||

ந ஸித்த்யேத் தந்த்ரஸித்தாந்த: க்வ நு யூயம் க்வ சால்பகா: ।

அஹோ வித்யாலவோல்லாஸிஜிஹ்வாக்ரஸ்தவிசேதஸ: ||

ஸிதாஸிதம் வசோ பாதி ஸகலங்கேந்துபிம்பவத் ।

யே ஹி யுஷ்மத்விதா மூர்காஸ்தேஷாமேவ நிஷேதகீ: ||

ஸேவ்யமாந: ஹி தத்ஸர்வம் வைஷ்ணவைரதிகாரிபி: ।

அகௌகத்வம்ஸநாயாலம் ஸோமபாநமிவாத்வரே ||

அந்யேஷாம் ஹி ததஸ்ப்ருஶ்யம் புரோடாஶ: ஶுநாமிவ ।

தத்யதேஶ்வரஸம்ஹிதாயாம் ।

துர்லபோ பகவத்பக்தோ லோகேஸ்மிந் புருஷ: ஸுத ? ।

தத்ராபி துர்லபதரோ பாவோ வை யஸ்ய தத்த்வத: ||

பாதோதகம் ப்ரதி ஶுபஸ்ஸித்தாந்நை (ஶ்ரீமத்பாகவதே யதாऽஹ

பகவந்தம் ஶ்ரீக்ருஷ்ணமுத்தவ: – தவோச்சிஷ்டபுஜோ தாஸாஸ்தவ

மாயாம் ஜயேமஹி இதி ।) ச நிவேதிதே ।

ஸ்ரகாதிகே சோபபுக்தே ஹ்யுபபோகார்தமேவ ச ||

அதஶ்ச பாவஹீநாநாமபக்தாநாம் ச ஷணமுக ? ।

நிஷித்தம் பகவந்மந்த்ரத்ருக்பூதமகிலம் ஹி யத் || இதி,

ததா ப்ரதேஶாந்தரே ।

குங்குமம் சந்தநஞ்சைதத் கர்பூரமநுலேபநம் ।

விஷ்ணுதேஹபராம்ருஷ்டம் தத்வை பாவநபாவநம் ||

இதி, ததா பத்மோத்பவே ।

விஷ்ணுதேஹபராம்ருஷ்டம் யஶ்சூர்ணம் ஶிரஸா வஹேத் ।

ஸோऽஶ்வமேதபலம் ப்ராப்ய விஷ்ணுலோகே மஹீயதே ||

ததேஶ்வரஸம்ஹிதாயாம் ।

உபபுக்தஸ்ய ஸர்வஸ்ய கந்தபுஷ்பாதிகஸ்ய ச ।

ஸ்நாநாதாவுபயுக்தஸ்ய ததிக்ஷீராதிகஸ்ய ச ||

தூஷணம் ந ப்ரயோக்தவ்யம் ஶப்தைரப்ர

(நிந்தாऽஸூயாத்யாவிஷ்காரகாரகைரித்யர்த: ।)திபத்திஜை: ।

நிர்மால்யபுத்த்யா தேவீயம் பாவநம் தூஷயந்தி யே ||

தே யாந்தி நரகம் மூடாஸ்தத்ப்ரபாவாபலாபிந: । இதி,

யாநி புநர்தீக்ஷிதமேவாதிக்ருத்ய ஸமயாநுஶாஸநஸமயே

நிர்மால்யோபயோகநிஷேதபராணி வசநாநி தாநி

பா(பகவத்பாரிஷதாநமீஶோவிஷ்வக்ஸேநஸ்ததுபயோகாநந்தரகாலே

நிஷேதபராணி த்ரஷ்டவ்யாநி ।)ரிஷதேஶோபயோகோத்தரகாலாபிப்ராயேண

த்ரஷ்டவ்யாநி ।

யதோ பகவதர்தேந த்யக்தம் ஸ்ரக்சந்தநாதிகம் ।

பஶ்சாதபோக்யதாம் யாதி விஷ்வக்ஸேநநிவேதநாத் ||

அத ஏவ நிவேத்யாதி ததோऽர்வாகேவ ஸாத்வதை: ।

ஸேவ்யதே தேந தத்தேஷாமுத்கர்ஷஸ்யைவ காரணம் ||

அபி ச ।

தேவதாந்தரநிர்மால்யம் ஶிஷ்டைரிஷ்டம் விகர்ஹிதம் ।

இதந்து வைதிகத்வேந ஸோமபாநவதிஷ்யதே ||

யே நாம பகவச்சாஸ்த்ரப்ராமாண்யம் நாநுஜாநதே ।

ந நிரூபயிதும் ஶக்யம் தைர்நிர்மால்யமிதீரிதம் ||

நிரூபணேऽபி பகவந்நிர்மால்யமதிபாவநம் ।

ஸமஸ்தவைதிகாசார்யவசநைரவஸீயதே ||

ஶப்தப்ரமாணகே ஹ்யர்தே யதாஶப்தம் வ்யவஸ்திதி: ।

ந சாத்ர ஶப்தோ நாஸ்தீதி வக்தவ்யம் பதிரேதரை: ||

யதா ப்ரஹ்மபுராணே ச பட்யதே ।

விஷ்ணோர்நைவேத்யகம் ஶுத்தம் முநிபிர்போஜ்யமுச்யதே ।

அந்யந்நிவேத்ய நிர்மால்யம் முக்த்வா சாந்த்ராயணஞ்சரேத் ||

விஷ்ணுதேஹபராம்ருஷ்டம்மால்யம் பாபஹரம் ஶுபம் ।

யோ நரஶ்ஶிரஸா தத்தே ஸ யாதி பரமாங்கதிம் ||

ஏதேந ।

நிர்மால்யஞ்ச நிவேத்யஞ்ச புக்த்வா சாந்த்ராயணஞ்சரேத் । இதி ஸ்மரணமபி

ருத்ரகால்யாதிவிஷயமித்யாவேதிதவ்யம், ததா மஹாபாரதே ।

ஹ்ருதி த்யாயந் ஹரிம் தஸ்மை நிவேத்யாந்நம் ஸமாஹித: ।

மத்யமாऽநாமிகாங்குஷ்டைர்க்ருஹீத்வாந்நமிதம் புந: ||

ப்ராணாய சேத்யபாநாய வ்யாநாய ச தத: பரம் ।

உதாநாய ஸமாநாய ஸ்வாஹேதி ஜுஹுயாத் க்ரமாத் ||

இதி, ததா ப்ரதேஶாந்தரே ।

நிவேதிதந்து யத்தேவே தத்தத்யாத் ப்ரஹ்மசாரிணே । இதி ।

ததா மஹாபாரதே ।

பஞ்சராத்ரவிதோ முக்யாஸ்தஸ்ய கேஹே மஹாத்மந: ।

ப்ராபணம் பகவத்புக்தம் புஞ்ஜதே சாக்ரபோஜநம் ||

இதி, ததா ச பகவாந் ஶௌநக: நைவேத்யம் ஸ்வயமஶ்நீயாத் இதி, ।

இத்யாதிஸ்ம்ருதிஶதஸித்தஶுத்தி விஷ்ணோர்நைவேத்யம் பவபயபேதி

யோ விநிந்தேத் । நாஸ்திக்யாத்

ஸ்ம்ருதிவசநாந்யுபேக்ஷமாணஸ்தஜ்ஜிஹ்வாவிஶஸநமேவ யுக்தமத்ர ।

நநு ப்ராணாக்நிஹோத்ரஸ்ய நைவேத்யம் ஸாதநம் கதம் ।

நிரிஷ்டகம் ந ஶிஷ்டாநாமிஷ்டம் ஹோமாதிஸாதநம் ||

ந ச த்ரவ்யாந்தராக்ஷேபோ ஹோமாயேத்வகல்பதே ।

ராகத: ப்ராப்தமேவாந்நம் யதஸ்தேநோபஜீவ்யதே ||

நாபி புக்த்யந்தராக்ஷேபோ நைவேத்யாயோபபாத்யதே ।

ஸாயம் ப்ராதர்த்விஜாதீநாமஶநம் ஶ்ருதிசோதிதம் ||

நாந்தரா போஜநம் குர்யாதிதி தத்ப்ரதிஷேதநாத் ।

நைஷ தோஷோ யத: ப்ராணப்ரப்ருதிர்தேவதாகண: ||

குணபூத: ஶ்ருதோ விஷ்ணோர்விஷ்ணுபாரிஷதேஶவத் ।

யதைவ ஹி பகவந்நிவேதிதமபி புஷ்பௌதநாதிவிஷ்வக்ஸேநாய

தீயமாநம் நாநௌசித்த்யமாவஹதி ।

யதா வா ஹோதுருச்சிஷ்ட ஏவ ஸோமரஸோऽத்வரே ।

அத்வர்ய்வாதேர்விஶுத்த்யை ஸ்யாதேவமத்ர பவிஷ்யதி ||

அபி ச ।

போஜ்யாபோஜ்யவ்யவஸ்தாயா: ஶாஸ்த்ரமேவ நிபந்தநம் ।

தச்சேத்போஜ்யமிதம் ப்ரூதே கிம் வயம் விததீமஹி ||

யதாऽநுஷ்டாநதந்த்ரத்வம் நித்யகாம்யாக்நிஹோத்ரயோ: ।

ஏவம் ப்ராணாக்நிஹோத்ரேऽபி நைவேத்யாஶநதந்த்ரதா ||

யதப்யுக்தம் கர்பாதாநாதிதாஹாந்தஸம்ஸ்காராந்தஸேவநாத்

பாகவதாநாமப்ரஹ்மண்யமிதி தத்ராப்யஜ்ஞாநமேவாபராத்யதி, ந

புநராயுஷ்மதோ தோஷ:, யதேதே வம்ஶபரம்பரயா

வாஜஸநேயஶாகாமதீயாநா: காத்யாயநாதிக்ருஹ்யோக்தமார்கேண

கர்பாதாநாதிஸம்ஸ்காராந் குர்வதே ।

யே புந: ஸாவித்ர்யநுவசநப்ரப்ருதித்ரயீதர்மத்யாகேந

ஏகாயநஶ்ருதிவிஹிதாநேவ சத்த்வாரிம்ஶத் ஸம்ஸ்காராந் குர்வதே தேऽபி

ஸ்வஶாகாக்ருஹ்யோக்தமர்தம் யதாவதநுதி (யத்யபி

அநூபஸ்ருஷ்டாத்திஷ்டதேர்நாத்மநேபதம் ப்ராப்நோதீதி அநுதிஷ்டந்த இத்யேவ

ஸ்யாத்ததாபி அநுஷ்டாநஶீலா அநுஷ்டாநபராயணா இத்யர்தஸ்ய

ப்ரதிபிபாததியிதத்வேந தாச்சீல்யவயோவசநஶக்திஷு சாநஶ் இதி

பாணிநீயேந சாநஶ்ப்ரத்யயோ ந து ஶாநச்ப்ரத்யய இத்யவதாரயந்து

நிபுணா: ।)ஷ்டமாநா: ந ஶாகாந்தரீயகர்மாநநுஷ்டாநாத்

ப்ராஹ்மண்யாத் ப்ரச்யவந்தே, அந்யேஷாமபி பரஶாகாவிஹிதகர்மாந-

நுஷ்டாநநிமித்தாப்ராஹ்மண்யப்ரஸங்காத் ஸர்வத்ர ஹி ஜாதி – சரண –

கோத்ராதிகாராதிவ்யவஸ்திதா ஏவ ஸமாசாரா உபலப்யந்தே । யத்யபி

ஸர்வஶாகாப்ரத்யயமேகம் கர்ம ததாऽபி ந பரஸ்பரவிலக்ஷணாதி-

காரிஸம்பத்தா தர்மா: க்வசித்ஸமுச்சீயந்தே, விலக்ஷணாஶ்ச

த்ரயீவிஹிதஸ்வர்கபுத்ராதிவிஷயோபபோகஸாதநைந்த்ராக்நேயாதிகர்மாதிக

அரிப்யோ த்விஜேப்யஸ்த்ரய்யந்தேகாயநஶ்ருதிவிஹிதவிஜ்ஞாநாபிகமநோபாதா-

நேஜ்யாப்ரப்ருதிபகவத்ப்ராப்த்யேகோபாயககர்மாதிகாரிணோமுமுக்ஷவோ

ப்ராஹ்மணா இதிநோபயேஷாமப்யந்யோந்யஶாகாவிஹிதகர்மாநநுஷ்டாந-

மப்ராஹ்மண்யமாபாதயதி, யதா சைகாயநஶாகாயா

அபௌருஷேயத்வம் ததா காஶ்மீரா (காஶ்மீராகமபதேந கிம்

விவக்ஷிதமிதி ந விஶிஷ்ய ஜாநீம: காஶ்மீராகமப்ராமாண்ய-

நிரூபணபரோக்ரந்தோऽபி சாஸ்மத்ருஷ்டேரகோசர இதி ந கிம்சிதீஶ்மஹே

வக்தும் । யத்நேந து தத்ஸர்வமாஸாஸ்ய ஸமயே ப்ரகாஶயிஷ்யதே

।)கமப்ராமாண்யே ப்ரபஞ்சிதாமிதி நே ப்ரஸ்தூயதே । ப்ரக்ரு(ஏதேநைதி

ஶ்ரீஸம்ப்ரதாயே ஸர்வவேதரஹஸ்யார்தாநுயாயிநி

கேநாப்யஜ்ஞாததஸுக்ருதேந ஸமுத்பத்யாபி ஶிஷ்யஸம்ஜிவ்ருக்ஷயா வா,

ஶிஷ்யாந் வ்யாமோஹ்யார்தலிப்ஸயா வா, ஶாஸ்த்ரதத்த்வார்தாநபிஜ்ஞாநேந

வா, துரபிமாநகரிம்ணா வா, லோகதந்தநார்தம் வா,

பூர்வாசார்யவசஸ்ஸ்வஶ்ரத்தயா வா,

ததீயசரமதாத்பர்யஜ்ஞாநாஶக்ததயா வா, கலிகல்மஷகலுஷதயா வா,

ஸ்வீயதுரத்ருஷ்டாக்ருஷ்டதயா வா,

வாதிநிகூடாதிப்ரௌடபாவார்தாநபிஜ்ஞதயா வா லிகே

ஸ்வப்ரௌடிமக்யாபநாய வாதிநீ முதைவ ஸம்நிநத்ஸயா வா, அதவா

ஸம்பூயைதை: ஸர்வர்ஹேதுபிரேவ ஓதத்ஸதிதி நிர்தேஶோ ப்ரஹ்மணஸ்த்ரிவித:

ஸ்ம்ருத இதி பகவதுக்தரீத்யா ப்ரஹ்மாஸாதாரண – ததாதிபதகடிதே

பரப்ரஹ்மாஸாதாரண – ஶ்ரீராமாயணாரம்பணரூபே காயத்ரீமந்த்ரே

ஸர்வவாத்யவிப்ரதிபந்நபரதேவதாப்ரஸாதகே தேவதாந்தரார்தகத்வம்

பலாதத்யாரோப்ய ஸாதாரணமந்த்ரதாப்ரஸாதநேந தஸ்ய

க்ஷுத்ரதேவாராதநபரத்வம் வா த்விஜாநாமநாவஶ்யகத்வக்யாபநம்

வா க்ஷுத்ரமந்த்ரஸாம்யஸம்பாவநம் வா குர்வந்த: பராஸ்தா: ।

ப்ரக்ருதாநாம் பாகவதாநாம் ததத்யாகபோதநேந த்யஜதாம் ச

வ்ராத்யதாபோதநேந பூர்வாசார்யாணாம் காயத்ரீமந்த்ரே

த்விஜத்வப்ரஸாதகதாயா: ஸ்பஷ்டமநுமதத்வேந தந்நித்யத்வே

விவதமாநாநாமாசார்யார்தவைமுக்யஸ்ய பாலேநாபி ஸுஜ்ஞாநத்வாத் ।

யதபி க்வசித் ஸ்ம்ருதிஷு காயத்ர்யா ரவிதேவதாகத்வம் ஸவித்ருதேவதாகத்வம்

வா ஶ்ரூயதே இதி ந தஸ்யா பகவந்மந்த்ரத்வமிதி ஸமுத்தாநம் தத்து

ரவி:: ஸுலோசந: ஸூர்ய: ஸவிதா ரவிலோசந: இதி

ஶ்லோகஸ்தபகவந்நாமாநபிஜ்ஞாநநிபந்தநமேவ । யத்ர

ப்ரஹ்மாஸாதாரணலிங்கதர்ஶநேந

பௌதிகாகாஶாதிவாசகாகாஶாதிபதாநாமாகாஶஸ்தல்லிங்காதிதி

பரப்ரஹ்மோபஸ்தாகத்வமாஸ்திஷதாசார்யா: கிமு தத்ர

பகவந்நாமகணாந்த:பாதிநோ

ரவிஸவித்ருபதயோர்பகவத்வாசகத்வவிப்ரதிபத்திஸமுத்தாநஶங்காऽபி

விதுஷாம் । ந ச யாநி நாமாநி கௌணாநி விக்யாதாநி மஹாத்மந: ।

இத்யாதிநா ஸஹஸ்ரநாமாசார்ய ஏவ கௌணநாமதாமவோசதிதி ந

தயோர்பகவத்ரடத்வம் கிந்து ரவி – ஸவித்ருபதயோ: கோஶாதிநா திவாகர

ஏவ ரூடிரிதி கதம் பகவதஸாதாரண்யஸம்பாவநாபீதி வாச்யம் ।

ந ஹ்யத்ர கௌணாநீத்யுக்த்யா குணவ்ருத்த்யா

பகவதபிநிர்தேஶகத்வமபிதித்ஸிதம் கிந்து அவயவஶக்த்யா

பகவதபிதாயகத்வேந டித்தகபித்தாதிஶப்தாநாமி

பகவந்நாமகணாந்த: பாதிஶப்தாநாம் ந யத்ருச்சாஶப்தத்வம்,

கிந்து லோகவேதயோஸ்தேஷாம் ஶப்தாநாம் ததர்தே

ஶக்திப்ரமவிதுரைர்லக்ஷணாக்ரரஹிதைஶ்ச ருஷிபிர்பூஶம் பரஸ்மிந்

ப்ரஹ்மணி வாஸுதேவேऽபிஹிதத்வாத்தத்வாசகா ஏவ தே ஶப்தா இத்யயமர்த: ।

அத ஏவ து ப்ரயோகபூயஸ்த்வாபிதித்ஸயா விக்யாதாநீ த்யுக்தம் ।

பரிகீதாநீத்யத்ர பரிபதமபி ஸஹஸ்ரநாம்நாம் ரூடத்வமுபோத்வலயதி ।

கிம்ச

ஸர்வதீப்ரேரயித்ருத்வலக்ஷணாந்தர்யாமிக்ருத்யாலிங்கோபலம்பஸாமர்த்யேந

அபி தஸ்யா ப்ரஹ்மாஸாதாரண்யஸித்தி: । கிம் ச ப்ரிய ஏவ ஹி ஸர்வதா

வரணீயோ பவதி நாப்ரிய இதி வரணீயத்வலிங்கலிங்கிதத்வேநாபி

நிரதிஶயப்ரியதமத்வேந ப்ரஹ்மாஸாதாரண்யஸித்திரிதி ப்ரவ்யக்தம் ।

ததஶ்சர்ஷீணாம் லக்ஷணாக்ரஹாஜந்யபூய:ப்ரயோகயோகேந நாம்நாம்

ரூடத்வஸித்த்யா ஸாவித்ராதிதேவதாகத்வம்

பரப்ரஹ்மாஸாதாரணதேவதாகத்வஸாதகமிதி ஸுபுஷ்கலமவஶிஷ்டம்

சாஸ்மச்சிஷ்யை: ஸுநிரூபிதமந்யத்ரேதி

க்ருதமநபிஜ்ஞநிக்ரஹஸம்நஹநேந

வைதிகமார்கநிஷ்கண்டகீகரணப்ரவ்ருத்தாநாம் ஸுதூரத்ருஶாம்

||)தாநாம் து பாகவதாநாம் ஸாவித்ர்யநுவசநாதித்ரயீதர்மபந்தஸ்ய

ஸ்புடதரமுபலப்தேர்ந தத்த்யாகநிமித்தவ்ராத்யத்வாதிஸம்தேஹம் ஸஹதே ||

தத்தத்கல்பிதயுக்திபிஸ்ஶகலஶ: க்ருத்வா ததீஅம் மதம் ।

யச்சிஷ்யைருதமர்தி ஸாத்வதமதஸ்பர்த்தாவதாமுத்ததி: ||

யச்சேதத்ஸதம் முகுந்தசரணத்வந்த்வாஸ்பதம் வர்ததே ।

ஜீயாந்நாதமுநிஸ்ஸ்வயோகமஹிமப்ரத்யக்ஷதத்த்வத்ரய: ||

ஆகல்பம் விலஸந்து ஸாத்வதமதப்ரஸ்பர்த்திதுஷ்பத்ததி-

வ்யாமுக்தோத்தததுர்விதக்தபரிஷத்வைதக்த்யவித்வம்ஸிந: ।

ஶ்ரீமந்நாதமுநீந்த்ரவர்த்திததியோநிர்தூதவிஶ்வாஶிவா:

ஸந்தஸ்ஸந்ததகத்யபத்யபதவீஹ்ருத்யாநவத்யோக்தய: ।

இதி ஶ்ரீ௬யாமுநமுநிவிரசிதமாகமப்ராமாண்யம் ||

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.