ஜந்மாத்யதிகரணம்

(ப்ரஹ்மணி ப்ரதிபத்திதௌஸ்ஸ்த்யநிராஸபரம்)

ஜந்மாத்யதிகரணம் ||௨||

(அதிகரணார்த: – ப்ரஹ்மண: ஸர்வகர்த்ருத்வம்)

கிம் புநஸ்தத்ப்ரஹ்ம? யஜ்ஜிஜ்ஞாஸ்யமுச்யத இத்யத்ராஹ –

௨. ஜந்மாத்யஸ்ய யத: || ௧-௧-௨ ||

(ஸூத்ரார்தவர்ணநம்)

ஜந்மாதீதி – ஸ்ருஷ்டிஸ்திதப்ரலயம்। தத்குணஸம்விஜ்ஞாநோ பஹுவ்ரீஹி:। அஸ்ய  அசிந்த்யவிவித-விசித்ரரசநஸ்ய நியததேஶகாலபலபோகப்ரஹ்மாதிஸ்தம்பபர்யந்தக்ஷேத்ரஜ்ஞமிஶ்ரஸ்ய ஜகத:, யத: – யஸ்மாத் ஸர்வேஶ்வராத் நிகிலஹேயப்ரத்யநீகஸ்வரூபாத்ஸத்யஸம்கல்பாத் ஜ்ஞாநாநந்தாத்யநந்தகல்யாணகுணாத் ஸர்வஜ்ஞாத் ஸர்வஶக்தே: பரமகாருணிகாத் பரஸ்மாத்பும்ஸ: ஸ்ருஷ்டிஸ்திதப்ரலயா: ப்ரவர்தந்தே; தத் ப்ரஹ்மேதி ஸூத்ரார்த:||

பூர்வபக்ஷ:

(அதிகரணஸ்யாங்கபூதவிஷயப்ரதர்ஶநம்)

ப்ருகுர்வை வாருணி:। வருணம் பிதரமுபஸஸார। அதீஹி பகவோ ப்ரஹ்ம இத்யாரப்ய யதோ வா இமாநி பூதாநி ஜாயந்தே। யேந ஜாதாநி ஜீவந்தி। யத்ப்ரயத்ந்யபிஸம்விஶந்தி। தத்விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ। தத்ப்ரஹ்ம (தை.௩.ப்ரு.௧.அநு) இதி ஶ்ரூயதே।

(அதிகரணஸ்யாங்கபூத: ஸம்ஶய:)

தத்ர ஸம்ஶய: – கிமஸ்மாத்வாக்யாத் ப்ரஹ்ம லக்ஷணத: ப்ரதிபத்தும் ஶக்யதே, ந வா – இதி।

(அதிகரணஸ்யாங்கபூத: பூர்வபக்ஷ:)

கிம் ப்ராப்தம்? ந ஶக்யமிதி। ந தாவஜ்ஜந்மாதயோ விஶேஷணத்வேந ப்ரஹ்ம லக்ஷயந்தி, அநேகவிஶேஷணவ்யாவ்ருத்தத்வேந ப்ரஹ்மணோऽநேகத்வப்ரஸக்தே:। விஶேஷணத்வம் ஹி வ்யாவர்தகத்வம் ||

நநு தேவதத்தஶ்ஶ்யாமோ யுவா லோஹிதாக்ஷஸ்ஸமபரிமாண: இத்யத்ர விஶேஷணபஹுத்வேऽப்யேக ஏவ தேவதத்த: ப்ரதீயதே। ஏவமத்ராப்யேகமேவ ப்ரஹ்ம பவதி। நைவம்  – தத்ர ப்ரமாணாந்தரேணைக்யப்ரதீதேரேகஸ்மிந்நேவ விஶேஷணாநாமுபஸம்ஹார:। அந்யதா தத்ராபி வ்யாவர்தகத்வேநாநேகத்வமபரிஹார்யம்। அத்ர த்வநேநைவ விஶேஷணேந லிலக்ஷயிஷிதத்வாத் ப்ரஹ்மண: ப்ரமாணாந்தரேணைக்யமநவகதமிதி வ்யாவர்தகபேதேந ப்ரஹ்மபஹுத்வமவர்ஜநீயம்||

ப்ரஹ்மஶப்தைக்யாதத்ராப்யைக்யம் ப்ரதீயத இதி சேத், ந, அஜ்ஞாதகோவ்யக்தே: – ஜிஜ்ஞாஸோ: புருஷஸ்ய கண்டோ முண்ட: பூர்ணஶ்ருங்கோ கௌ: இத்யுக்தே கோபதைக்யேऽபி கண்டத்வாதிவ்யாவர்தகபேதேந கோவ்யக்திபஹுத்வப்ரதீதே: ப்ரஹ்மவ்யக்தயோऽபி பஹ்வ்யஸ்ஸ்யு:। அத ஏவ லிலக்ஷியிஷிதே வஸ்துநி ஏஷாம் விஶேஷணாநாம் ஸம்பூய லக்ஷணத்வமப்யநுபபந்நம்||

(ஜந்மாதீநாம் உபலக்ஷணதயாऽபி லக்ஷணத்வாநுபபத்தி:)

நாப்யுபலக்ஷணத்வேந லக்ஷயந்தி, ஆகாராந்தராப்ரதிபத்தே:। உபலக்ஷணாநாமேகேநாகாரேண ப்ரதிபந்நஸ்ய கேநசிதாகாராந்தரேண ப்ரதிபத்திஹேதுத்வம் ஹி த்ருஷ்டம் யத்ராயம் ஸாரஸ:, ஸ தேவதத்தகேதார:, இத்யாதிஷு||

நநு ச ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் ப்ரஹ்ம (தை.ஆநந்த.௧.) இதி ப்ரதிபந்நாகாரஸ்ய ஜகஜ்ஜந்மாதீந்யுபலக்ஷணாநி  பவந்தி। ந, இதரேதரப்ரதிபந்நாகாராபேக்ஷத்வேந உபயோர்லக்ஷணவாக்யயோ: அந்யோந்யாஶ்ரயணாத்। அதோ ந லக்ஷணதோ ப்ரஹ்ம ப்ரதிபத்தும் ஶக்யத இதி||

(அதிகரணாங்கபூத: நிர்ணய: ஸித்தாந்தோ வா)

(தத்ர ஜந்மாதிபி: உபலக்ஷணீபூதைரபி ப்ரஹ்மப்ரதிபத்தி:)

ஏவம் ப்ராப்தேऽபிதீயதே – ஜகத்ஸ்ருஷ்டிஸ்திதிப்ரலயைருபலக்ஷணபூதைர்ப்ரஹ்ம ப்ரதிபத்தும் ஶக்யதே। ந ச உபலக்ஷணோபலக்ஷ்யாகாரவ்யதிரிக்தாகாராந்தராப்ரதிபத்தேர்ப்ரஹ்மாப்ரதிபத்தி: । உபலக்ஷ்யம் ஹ்யநவதிகாதிஶயப்ருஹத் ப்ரும்ஹணம் ச; ப்ருஹதேர்தாதோஸ்ததர்தத்வாத் । ததுபலக்ஷணபூதாஶ்ச ஜகஜ்ஜந்மஸ்திதிலயா:। யதோ, யேந, யத் இதி ப்ரஸித்தவந்நிர்தேஶேந யதாப்ரஸித்தி ஜந்மாதிகாரணமநூத்யதே। ப்ரஸித்திஶ்ச ஸதேவ ஸோம்யேதமக்ர ஆஸீதேகமேவாத்விதீயம் (சாம்.௬.௨.௧) ததைக்ஷத பஹு ஸ்யாம் ப்ரஜாயேயேதி தத்தேஜோऽஸ்ருஜத (சாம்.௬.௨.௧) இத்யேகஸ்யைவ ஸச்சப்தவாச்யஸ்ய நிமித்தோபாதநகாரணத்வேந ததபி ஸதேவேதமக்ரே ஏகமேவாஸீத் இத்யுபாதாநதாம் ப்ரதிபாத்ய அத்விதீயம் இத்யதிஷ்டாத்ரந்தரம் ப்ரதிஷித்ய ததைக்ஷத பஹுஸ்யாம் ப்ரஜாயேய இதி தத்தேஜோऽஸ்ருஜத இத்யேகஸ்யைவ ப்ரதிபாதநாத்। தஸ்மாத் யந்மூலா ஜகஜ்ஜந்மஸ்திதிலயா: தத்ப்ரஹ்மேதி ஜந்மஸ்திதிலயா: ஸ்வநிமித்தோபாதாநபூதம் வஸ்து ப்ரஹ்மேதி லக்ஷயந்தி।

(காரணத்வாக்ஷிப்தத்ருதீயாகாரப்ரதிபாதநம்)

ஜகந்நிமித்தோபாதநதாக்ஷிப்தஸர்வஜ்ஞத்வஸத்யஸங்கல்பத்வவிசித்ரஶக்தித்வாத்யாகாரப்ருஹத்த்வேந ப்ரதிபந்நம் ப்ரஹ்மேதி ச ஜந்மாதீநாம் ததா ப்ரதிபந்நஸ்ய லக்ஷணத்வேந நாகாராந்தராப்ரதிபத்திரூபாநுபபத்தி:||

(ஜந்மாதீநாம் விஶேஷணதயா ப்ரஹ்மலக்ஷணத்வோபபத்தி:)

ஜகஜ்ஜந்மாதீநாம் விஶேஷணதயா லக்ஷணத்வேऽபி ந கஶ்சித்தோஷ:। லக்ஷணபூதாந்யபி விஶேஷணாநி ஸ்வவிரோதிவ்யாவ்ருத்தம் வஸ்து லக்ஷயந்தி। அஜ்ஞாதஸ்வரூபே வஸ்துந்யேகஸ்மிந் லிலக்ஷயிஷிதேऽபி பரஸ்பராவிரோத்யநேகவிஶேஷணலக்ஷணத்வம் ந பேதமாபாதயதி; விஶேஷணாநாமேகாஶ்ரயதயா ப்ரதீதேரேகஸ்மிந்நேவ உபஸம்ஹாராத்। கண்டத்வாதயஸ்து விரோதாதேவ கோவ்யக்திபேதமாபாதயந்தி । அத்ர து காலபேதேந ஜந்மாதீநாம் ந விரோத:||

(ஸத்யஜ்ஞாநாதீநாம் லக்ஷணத்வோபபத்தி:, உக்தாந்யோந்யாஶ்ரயபரிஹாரஶ்ச)

யதோ வா இமாநி பூதாநி ஜாயந்தே (தை.ப்ரு.௧.௧) இத்யாதிகாரணவாக்யேந ப்ரதிபந்நஸ்ய ஜகஜ்ஜந்மாதிகாரணஸ்ய ப்ரஹ்மணஸ்ஸகலேதரவ்யாவ்ருத்தம் ஸ்வரூபமபிதீயதே  ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் ப்ரஹ்ம (தை.ஆந.௧.௧) இதி। தத்ர ஸத்யபதம் நிருபாதிகஸத்தாயோகி ப்ரஹ்மாऽஹ। தேந விகாராஸ்பதமசேதநம் தத்ஸம்ஸ்ருஷ்டஶ்சேதநஶ்ச வ்யாவ்ருத்த:। நாமாந்தரபஜநார்ஹாவஸ்தாந்தரயோகேந தயோர்நிருபாதிகஸத்தாயோகரஹிதத்வாத்। ஜ்ஞாநபதம்  நித்யாஸங்குசிதஜ்ஞாநைகாகாரமாஹ। தேந கதாசித் ஸங்குசிதஜ்ஞாநத்வேந முக்தா வ்யாவ்ருத்தா:। அநந்தபதம் தேஶகாலவஸ்துபரிச்சேதரஹிதம் ஸ்வரூபமாஹ। ஸகுணத்வாத்ஸ்வரூபஸ்ய, ஸ்வரூபேண குணைஶ்சாநந்த்யம்। தேந பூர்வபதத்வயவ்யாவ்ருத்தகோடித்வயவிலக்ஷணாஸ்ஸாதிஶயஸ்வரூபஸ்வகுணா: நித்யா: வ்யாவ்ருத்தா:। விஶேஷணாநாம் வ்யாவர்தகத்வாத்। தத: ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் ப்ரஹ்ம (தை.ஆந.௧.௧) இத்யநேந வாக்யேந ஜகஜ்ஜந்மாதிநாऽவகதஸ்வரூபம் ப்ரஹ்ம ஸகலேதரவஸ்துவிஸஜாதீயமிதி லக்ஷ்யத இதி நாந்யோந்யாஶ்ரயணம் ||

(அதிகரணார்தோபஸம்ஹார:)

அதஸ்ஸகலஜகஜ்ஜந்மாதிகாரணம், நிரவத்யம், ஸர்வஜ்ஞம், ஸத்யஸங்கல்பம், ஸர்வஶக்தி, ப்ரஹ்ம லக்ஷணத: ப்ரதிபத்தும் ஶக்யத இதி ஸித்தம்||

(நிர்விஶேஷஸ்ய ஜிஜ்ஞாஸ்யத்வே ஸூத்ரத்வயாஸாங்கத்யம்)

யே து நிர்விஶேஷவஸ்து ஜிஜ்ஞாஸ்யமிதி வதந்தி। தந்மதே ப்ரஹ்ம ஜிஜ்ஞாஸா, ஜந்மாத்யஸ்ய யத: இத்யஸங்கதம் ஸ்யாத்; நிரதிஶயப்ருஹத் ப்ரும்ஹணம் ச ப்ரஹ்மேதி நிர்வசநாத்; தச்ச ப்ரஹ்ம ஜகஜ்ஜந்மாதிகாரணமிதிவசநாச்ச। ஏவமுத்தரேஷ்வபி ஸூத்ரகணேஷு ஸூத்ரோதாஹ்ருதஶ்ருதிகணேஷு ச ஈக்ஷணாத்யந்வயதர்ஶநாத் ஸூத்ராணி ஸூத்ரோதாஹ்ருதஶ்ருதயஶ்ச ந தத்ர ப்ரமாணம்। தர்கஶ்ச ஸாத்யதர்மாவ்யபிசாரிஸாதநதர்மாந்விதவஸ்துவிஷயத்வாந்ந நிர்விஶேஷவஸ்துநி ப்ரமாணம்। ஜகஜ்ஜந்மாதிப்ரமோ யதஸ்தத்ப்ரஹ்மேதி ஸ்வோத்ப்ரேக்ஷா பக்ஷேऽபி ந நிர்விஶேஷவஸ்துஸித்தி:, ப்ரமமூலமஜ்ஞாநம், அஜ்ஞாநஸாக்ஷி ப்ரஹ்மேத்யப்யுபகமாத்। ஸாக்ஷித்வம் ஹி ப்ரகாஶைகரஸதயைவோச்யதே। ப்ரகாஶத்வம் து ஜடாத்வ்யாவர்தகம், ஸ்வஸ்ய பரஸ்ய ச வ்யவஹாரயோக்யதாபாதநஸ்வபாவேந பவதி। ததா ஸதி ஸவிஶேஷத்வம்। ததபாவே ப்ரகாஶதைவ ந ஸ்யாத்। துச்சதைவ ஸ்யாத்||

இதி ஶ்ரீஶாரீரகமீமாம்ஸாபாஷ்யே ஜந்மாத்யதிகரணம்||௨||

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.