நித்யக்ரந்த:

ஶ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

தஸ்மை ராமாநுஜார்யாய நம: பரமயோகிநே |

ய: ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிஸூத்ராணாம் அந்தர்ஜ்வரமஶீஶமத் ||

ஶ்ரீபகவத்ராமாநுஜவிரசித:

நித்யக்ரந்த:

(பகவதாராதநப்ரயோகாத்மக:)

 1. அத பரமைகாந்திநோ பகவதாராதநம் வக்ஷ்யே || 1 ||
 2. பகவத்கைங்கர்யைகரதி: பரமைகாந்தீ பூத்வா,
 3. பகவாநேவ, ஸ்வஶேஷபூதேந மயா,  ஸ்வகீயைரேவ  கல்யாணதமைரௌபசாரிகஸாம்ஸ்பர்ஶிகாப்யவஹாரிகை: போகை:,  அகிலபரிஜநபரிச்சதாந்விதம் ஸ்வாத்மாநம் ப்ரீதம் காரயிதுமுபக்ரமதே – இத்யநுஸந்தாய,

(ஸ்நாநாதி)

 1. தீர்தம் கத்வா,
 2. ஶுசௌ தேஶே பாதௌ ப்ரக்ஷால்ய,
 3. ஆசம்ய,
 4. தீரம் ஸம்ஶோத்ய,
 5. ஶுசௌ தேஶே மூலமந்த்ரேண ம்ருதமாதாய, த்விதா க்ருத்வா ஶோதிததீரே நிதாய,
 6. ஏகேந அதிகம்ருத்பாகேந தேஹமலப்ரக்ஷாலநம் க்ருத்வா,
 7. நிமஜ்ஜ்ய, ஆசம்ய, ப்ராணாயாமத்ரயம் க்ருத்வா,
 8. ஆஸீந: பகவந்தம் த்யாயந்,
 9. அந்ய ம்ருத்பாகமாதாய, வாமபாணிதலே த்ரிதாக்ருத்வா,
 10. ப்ருதக்ப்ருதக் ஸம்ப்ரோக்ஷ்ய, அபிமந்த்ர்ய,
 11. ஏகேந திக்பந்தநமஸ்த்ரமந்த்ரேண குர்யாத் || 2 ||
 12. அந்யேந தீர்தஸ்ய பீடம் || 3 ||
 13. இதரேண காத்ராநுலேபநம் || 4 ||
 14. தத: பாணீ ப்ரக்ஷால்ய,
 15. உதகாஞ்ஜலிமாதாய,
 16. தீர்தஸ்யார்க்யமுத்க்ஷிப்ய,
 17. பகவத்வாமபாதாங்குஷ்ட-விநிஸ்ஸ்ருதகங்காஜலம் ஸம்கல்பிதபீடே ஆவாஹ்ய,
 18. அர்க்யம் தத்வா,
 19. மூலமந்த்ரேணோதகமபிமந்த்ர்ய, உதகாஞ்ஜலிமாதாய,
 20. ஸப்தக்ருத்வ: அபிமந்த்ர்ய ஸ்வமூர்த்நி ஸிஞ்சேத் || 5 ||
 21. ஏவம் த்ரி:, பஞ்சக்ருத்வ:, ஸப்தக்ருத்வோ வா || 6 ||
 22. தக்ஷிணேந பாணிநா ஜலமாதாய, அபிமந்த்ர்ய பீத்வா ஆசம்ய,
 23. ஸ்வாத்மாநம் ப்ரோக்ஷ்ய, பரிஷிச்ய
 24. தீர்தே நிமஜ்ஞ: பகவத்பாதாரவிந்தவிந்யஸ்தஶிரஸ்க:,
 25. யாவச்சக்தி மூலமந்த்ரம் ஜபித்வா,
 26. உத்தீர்ய, ஶுக்லவஸ்த்ரதர:,   த்ருதோத்தரீய:,   ஆசம்ய,
 27. ஊர்த்வபுண்ட்ராம்ஸ்தத்தந்மந்த்ரேண தாரயித்வா,
 28. பகவந்தமநுஸ்ம்ருத்ய,
 29. தத்தந்மந்த்ரேண பகவத்பர்யந்தாபிதாயிநா, மூலமந்த்ரேண ச ஜலம் பீத்வா,
 30. ஆசம்ய, ப்ரோக்ஷ்ய, பரிஷிச்ய, உதகாஞ்ஜலிம் பகவத்பாதயோர்நிக்ஷிப்ய,
 31. ப்ராணாநாயம்ய, பகவந்தம் த்யாத்வா,
 32. அஷ்டோத்தரஶதம் மூலமந்த்ரமாவர்த்ய,
 33. பரிக்ரம்ய, நமஸ்க்ருத்ய, ஆதாரஶக்த்யாதிப்ருதிவ்யந்தம் தர்பயித்வா,
 34. ஶ்ரீவைகுண்டாதி பாரிஷதாந்தம் தர்பயித்வா,
 35. தேவாந்ருஷீந் பித்ருந் பகவதாத்மகாந் த்யாத்வா ஸம்தர்ப்ய,
 36. ஶுசௌ தேஶே வஸ்த்ரம் ஸம்பீட்ய, ஆசம்ய,
 37. ஆவாஹிததீர்தம் மூலமந்த்ரேணாத்மநி ஸமாஹ்ருத்ய,
 38. Fயாகபூமிம் கச்சேத் || 7 ||

(யாகபூமாௌ ஶரணவரணம்)

 1. ஸுப்ரக்ஷாலிதபாணிபாத:, ஸ்வாசாந்த:,
 2. ஶுசௌ தேஶேऽதிமநோஹரே நிஶ்ஶப்தே புவம் ஸம்க்ருஹ்ய, தாம் ஶோஷணாதிபிர்விஶோத்ய,
 3. குருபரம்பரயா பரமகுரும் பகவந்தமுபகம்ய,
 4. தமேவ ப்ராப்யத்வேந ப்ராபகத்வேநாநிஷ்டநிவாரகத்வேநேஷ்டப்ராபகத்வேந ச யதாவஸ்திதஸ்வரூபரூபகுணவிபூதிலீலோபகரணவிஸ்தாரம் அநுஸந்தாய,
 5. தமேவ ஶரணமுபூகச்சேத் ‘அகிலே’ த்யாதிநா || 8 ||
 6. ஏவம் ஶரணமுபகம்ய, தத்ப்ரஸாதோபப்ரும்ஹிதமநோவ்ருத்தி:,
 7. தமேவ பகவந்தம் ஸர்வேஶ்வரேஶ்வரமாத்மநஸ்ஸ்வாமித்வேந அநுஸந்தாய,
 8. அத்யர்தப்ரிய அவிரத விஶததம ப்ரத்யக்ஷரூப அநுத்யாநேந த்யாயந்நாஸீத || 9 ||
 9. ததஸ்ததநுபவஜநிதாதிமாத்ரப்ரீதிகாரிதபரிபூர்ண-கைங்கர்யரூபபூஜாம் ஆரபேத || 10 ||
 10. ‘ பகவாநேவ ஸ்வநியாம்யஸ்வரூபஸ்திதிப்ரவ்ருத்திஸ்வஶேஷதைகரஸேநாநேநாத்மநா ஸ்வகீயைஶ்ச தேஹேந்த்ரியாந்த: கரணை: ஸ்வகீயகல்யாணதமத்ரவ்யமயாநௌபசாரிகஸாம்ஸ்பர்ஶிகாப்யவஹாரிகாதிஸமஸ்தபோகாந் அதிப்ரபூதாந் அதிஸமக்ராநதிப்ரியதமாந் அத்யந்தபக்திக்ருதாந் அகிலபரிஜநபரிச்சதாந்விதாய ஸ்வஸ்மை ஸ்வப்ரீதயே ஸ்வயமேவ ப்ரதிபாதயிதுமுபக்ரமதே ’ இத்யநுஸந்தாய |
 11. ஸ்வதேஹே பஞ்சோபநிஷந்மந்த்ராந் ஸம்ஹாரக்ரமேண ந்யஸ்ய,
 12. ப்ராணாயாமேநைகேந, தக்ஷிணேந பாணிநா நாபிதேஶே மூலமந்த்ரம் ந்யஸ்ய,
 13. மந்த்ரோத்பூதசண்டவாய்வாப்யாயிதநாபிதேஶஸ்தவாயுநா ஶரீரமந்தர்பஹிஶ்ச ஸர்வதத்த்வமயம் தத்த்வக்ரமேண விஶோஷ்ய,
 14. புந: ப்ராணாயாமேநைகேந ஹ்ருத்தேஶே மூலமந்த்ரம் ந்யஸ்ய,
 15. மந்த்ரோத்பூத சக்ராக்நிஜ்வாலோபப்ரும்ஹிதஜாடராக்நிநா தக்தவா தத்தத்ஸமஷ்டிப்ரலீநஸர்வதத்த்வஸர்வகில்பிஷஸர்வாஜ்ஞாநதத்வாஸநோ பூத்வா,
 16. பகவத்தக்ஷிணபாதாங்குஷ்டே மூலமந்த்ரேண ஸ்வாத்மாநம் ப்ரவேஶயேத் || 11 ||
 17. அபரேண ப்ராணாயாமேந பகவத்ப்ரஸாதேந பகவத்கிங்கரத்வயோம்யதாமாபாத்ய,
 18. தஸ்மாதாதாய, தத்வாமபாதாங்குஷ்டாததஸ்தாத் மூலமந்த்ரேணாத்மாநம் விந்யஸ்ய,
 19. தேவவாமபாதாங்குஷ்டநகஶீதாம்ஶுமண்டலாத் களதிவ்யாம்ருதரஸைராத்மாநமபிஷிஞ்சேத்,
 20. ஏவமாத்மாநம் அபிஷிச்ய, பகவத்ப்ரஸாதேந ததம்ருதமயம் ஸர்வகைங்கர்யமநோஹரம் ஸர்வகைங்கர்யயோக்யம் ஶரீரம் லப்த்வா,
 21. தஸ்மிந் ஶரீரே பஞ்சோபநிஷந்மந்த்ராந் ஸ்ருஷ்டிக்ரமேண விந்யஸேத் ।| 12 ||
 22. ‘ஓம் ஷௌம் நம: பராய பரமேஷ்ட்யாத்மநே நம:’ இதி மூர்த்நி ஸ்ப்ருஶேத் ।| 13 ||
 23. ‘ஓம் யாம் நம:, பராய புருஷாத்மநே நம:’ இதி நாஸிகாக்ரே  || 14 ||
 24. ‘ஓம் ராம் நம:, பராய விஶ்வாத்மநே நம:’ இதி ஹ்ருதயே || 15 ||
 25. ‘ஓம் வாம் நம:, பராய நிவ்ருத்த்யாத்மநே நம:’ இதி குஹ்யே || 16 ||
 26. ‘ஓம் லாம் நம:, பராய ஸர்வாத்மநே நம:’ இதி பாதயோ: || 17 ||
 27. ஏவம் ந்யாஸம் குர்வம்ந், தத்தச்சக்திமயமுத்பூததேஹம் த்யாயேத் || 18 ||
 28. புநரபி ப்ராணாயாமேநைகேந தேவவாமபாதாங்குஷ்டவிநிஸ்ஸ்ருதாம்ருததாரயாऽऽத்மாநமபிஷிச்ய,
 29. க்ருதலாஞ்சநோ த்ருதோர்த்வபுண்ட்ர: பகவத்யாகமாரபேத || 19 ||

(ஸாத்விகத்யாகஹ்ரத்யாகௌ)

 1. ‘பகவாநேவ ஸர்வம் காரயததி ’ இதி பூர்வவத் த்யாத்வா, ஹ்ருத்யாகம் க்ருத்வா,

(பாஹ்யயாகார்தம் அர்க்யாதிபரிகல்பநம்)

 1. ஸம்பாராந் ஸம்ப்ருத்யாத்மநோ வாமபார்ஶ்வே ஜலபாஜேந தோயமுத்பூர்ய,
 2. கந்தபுஷ்பயுதம் க்ருத்வா, ஸப்தக்ருத்வ: அபிமந்த்ர்ய, விஶோஷ்ய, தக்த்வா,
 3. திவ்யாம்ருதமயம் தோயமுத்பாத்ய, அஸ்த்ரமந்த்ரேண ரக்ஷாம் க்ருத்வா, ஸுரபிமுத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய,
 4. அந்யாநி பூஜாத்ரவ்யாணி தக்ஷிணபார்ஶ்வே நிதாய,
 5. ஆத்மந: புரஸ்தாத் ஸ்வாஸ்தீர்ணே பீடே க்ரமேணாக்நேயாதிஷு கோணேஷு அர்க்யபாத்யாசமநீயஸ்நாநீயபாத்ராணி நிதாய,
 6. (அஸ்த்ர) மந்த்ரேண ப்ரக்ஷால்ய, ஶோஷணாதிநா பாத்ராணி விஶோத்ய,
 7. ஸம்ஸ்க்ருததோயேந தாநி ச பூரயித்வா,
 8. அர்க்யபாத்ரே – ஸித்தார்தக கந்தபுஷ்பகுஶாக்ராக்ஷதாதீநி நிக்ஷிபேத் || 20 ||
 9. தூர்வாம், விஷ்ணுபர்ணீம் ஶ்யாமாகம் பத்மகம் பாத்யபாத்ரே || 21 ||
 10. ஏலா லவங்க தக்கோல லாமஜ்ஜக-ஜாதீபுஷ்பாண்யாசமநீயே || 22 ||
 11. த்வே ஹரித்ரே முராஶைலேய தக்கோல ஜடாமாம்ஸி மலயஜகந்தசம்பகபுஷ்பாணி ஸ்நாநீயே || 23 ||
 12. அந்யஸ்மிந் பாத்ரே ஸர்வார்ததோயம் பரிகல்ப்ய,
 13. ததோऽர்க்யபாத்ரம் பாணிநா ஸ்ப்ருஷ்ட்வா, மூலமந்த்ரேணா அபிமந்த்ர்ய,
 14. ‘ஓம் நமோ பகவதேऽர்க்யம் பரிகல்பயாமி ‘ இத்யர்க்யம் பரிகல்பயேத் || 24 ||
 15. ஏவமேவ ‘ பாத்யம் பரிகல்பயாமி ‘ இதி பாத்யம் || 25 ||
 16. ‘ ஆசமநீயம் பரிகல்பயாமி ’ இதி ஆசமநீயம் || 26 ||
 17. ‘ ஸ்நாநீயம் பரிகல்பயாமி ’ இதி ஸ்நாநீயம் || 27 ||
 18. ‘ ஶுத்தோதகம் பரிகல்பயாமி ’ இதி ஶுத்தோதகம் || 28 ||

(ப்ரோக்ஷணம் )

 1. ததோऽர்க்யஜலம் அந்யேந பாத்ரேணாதாய,  யாகபூமிம் ஸர்வாணி ச யாகத்ரவ்யாண்யாத்மாநம் ச ப்ரத்யேகம்  ஸம்ப்ரோக்ஷ்யாஸநம் பரிகல்பயேத்|| 29 ||

(ஆதாரஶக்த்யாதிஸத்கரணம் )

 1. 1. ‘ ஓம் ஆதாரஶக்த்யை நம:’
 2. ‘ ஓம் ப்ரக்ருத்யை நம:’,
 3. ‘ ஓம் அகிலஜகதாதாராய கூர்மரூபிணே நாராயணாய நம:’
 4. ‘ ஓம் பகவதேऽநந்தாய நாகராஜாய நம:’
 5. ‘ ஓம் பூம் பூம்யை நம:’
 6. இதி யதாஸ்தாநமுபர்யுபரி த்யாத்வா ப்ரணம்ய,
 7. 6. ‘ ஓம் ஶ்ரீவைகுண்டாய திவ்யலோகாய நம:’ இதி திவ்யலோகம் ப்ரணம்ய,
 8. 7. ‘ ஓம் ஶ்ரீவைகுண்டாய திவ்யஜநபதாய நம:’ இதி திவ்யஜநபதம் ப்ரணம்ய,
 9. 8. ‘ ஓம் ஶ்ரீவைகுண்டாய திவ்யநகராய நம:’ இதி திவ்யநகரம் ப்ரணம்ய,
 10. 9. ‘ ஓம் ஶ்ரீவைகுண்டாய திவ்யவிமாநாய நம:’ இதி திவ்யவிமாநம் ப்ரணம்ய,
 11. 10. ‘ ஓம் ஆநந்தமயாய திவ்யமண்டபரத்நாய நம:’ இதி மண்டபரத்நம் ப்ரணம்ய,
 12. தஸ்மிந்,
 13. ‘ ஓம் அநந்தாய நம:’ இத்யாஸ்தரணம் ப்ரணம்ய,
 14. தஸ்மிந்நுபரி,
 15. ‘ ஓம் தர்மாய நம:’ இத்யாக்நேய்யாம் பாதம் விந்யஸ்ய,
 16. ‘ ஓம் ஜ்ஞாநாய நம:’ இதி நைர்ருத்யாம்,
 17. ‘ ஓம் வைராக்யாய நம:’ இதி வாயவ்யாம்,
 18. ஓம் ஐஶ்வர்யாய நம: இத்யைஶாந்யாம்,
 19. 16. ‘ ஓம் அதர்மாய நம:’ இதி ப்ராச்யாம் பீடகாத்ரம் விந்யஸ்ய,
 20. ‘ஓம் அஜ்ஞாநாய நம:’ இதி தக்ஷிணஸ்யாம்,
 21. ‘ ஓம் அவைராக்யாய நம:’ இதி ப்ரதீச்யாம்,
 22. ‘ ஓம் அநைஶ்வர்யாய நம:’ இத்யுத்தரஸ்யாம்,
 23. ஏபி: பரிச்சிந்நதநும், பீடபூதம் ஸதாத்மகமநந்தம் விந்யஸ்ய,
 24. பஶ்சாத் ஸர்வகார்யோந்முகம் விபுமநந்தம் –
 25. ‘ ஓம் அநந்தாய நம:’ இதி விந்யஸ்ய,
 26. தஸ்மிந்நுபரி –
 27. ‘ ஓம் பத்மாய நம:’ இதி பத்மம் விந்யஸ்ய,
 28. தத்பூர்வபத்ரே
 29. ‘ ஓம் விமலாயை (சாமரஹஸ்தாயை) நம:’ இதி விமலாம் சாமரஹஸ்தாம் விந்யஸ்ய,
 30. தத ஆரப்ய ப்ராதக்ஷிண்யேநைஶாநாந்தம் பத்ரேஷு
 31. ‘ ஓம் உத்கர்ஷிண்யை சாமரஹஸ்தாயை நம:’
 32. ‘ ஓம் ஜ்ஞாநாயை சாமரஹஸ்தாயை நம:’
 33. ‘ ஓம் க்ரியாயை சாமரஹஸ்தாயை நம:’
 34. ‘ ஓம் யோகாயை சாமரஹஸ்தாயை நம:
 35. ‘ ஓம் ப்ரஹ்வ்யை சாமரஹஸ்தாயை நம:’
 36. ‘ ஓம் ஸத்யாயை சாமரஹஸ்தாயை நம:’
 37. ‘ ஓம் ஈஶாநாயை சாமரஹஸ்தாயை நம:’

– இதி அஷ்ட ஶக்தீஶ்சாமரஹஸ்தா விந்யஸ்ய,

 1. 30. ‘ ஓம் அநுக்ரஹாயை சாமரஹஸ்தாயை நம:’ இதி கர்ணிகாபூர்வபாகேऽநுக்ரஹாம் சாமரஹஸ்தாம் விந்யஸேத் |
 2. 31. ‘ ஓம் ஜகத்ப்ரக்ருதயே யோகபீடாய நம:’ இதி யோகபீடம் ஸம்கல்ப்ய,
 3. 32. ‘ ஓம் திவ்யாய யோகபர்யங்காய நம:’ இதி திவ்யயோகபர்யங்காய விந்யஸ்ய,
 4. தஸ்மிந்நநந்தம் நாகராஜம் ஸஹஸ்ரபணாஶோபிதம்,
 5. ‘ ஓம் அநந்தாய நாகராஜாய நம:’ இதி விந்யஸ்ய,
 6. 34. ‘ ஓம் அநந்தாய நம:’ இதி புரஸ்தாத் பாதபீடம் விந்யஸ்ய,
 7. ஸர்வாண்யாதாரஶக்த்யாதீநி பீடாந்தாநி தத்த்வாநி ப்ரத்யேகம் கந்தபுஷ்பதூபதீபை: ஸம்பூஜ்ய,
 8. ஸர்வபரிவாராணாம் தத்தத்ஸ்தாநேஷு பத்மாஸநாநி ஸம்கல்ப்ய,
 9. அநந்த கருட விஷ்வக்ஸேநாநாம் ஸபீடகம் பத்மம் விந்யஸ்ய,
 10. ஸர்வத: புஷ்பாக்ஷதாதீநி விகீர்ய,
 11. யோகபீடஸ்ய பஶ்சிமோத்தரதிக்பாகே
 12. ‘ ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நம:’ இதி குரூந் கந்த புஷ்ப தூப தீபை: அப்யர்ச்ய,
 13. ப்ரணம்ய அநுஜ்ஞாப்ய பகவத்யாகமாரபேத || 30 ||

[ பகவத்யாநயாசநே ]

 1. கல்பிதே நாகபோகே ஸமாஸீநம் பகவந்தம் நாராயணம் புண்டரீகததலாமலாயதாக்ஷம் கிரீடஹாரகேயூரகடகாதிஸர்வபூஷணைர்பூஷிதம் ஆகுஞ்சிததக்ஷிணபாதம் ப்ரஸாரிதவாமபாதம் ஜாநுந்யஸ்த-ப்ரஸாரிததக்ஷிணபுஜம் நாகபோகே விந்யஸ்தவாமபுஜம் ஊர்த்வபுஜத்வயேந ஶங்கசக்ரதரம் ஸர்வேஷாம் ஸ்ருஷ்டிஸ்திதி-ப்ரலயஹேதுபூதமஞ்ஜநாபம் கௌஸ்துபேந விராஜமாநம் சகாஸதம் உதக்ரப்ரபுத்தஸ்புரதபூர்வாசிந்த்ய-பரமஸத்த்வபஞ்சஶக்திமயவிக்ரஹம் பஞ்சோபநிஷதைர்த்யாத்வா,
 2. ‘ ஆராதநாபிமுகோ பவ ’ இதி மூலமந்த்ரேண ப்ரார்த்ய,
 3. மூலமந்த்ரேண தண்டவத்ப்ரணம்ய, உத்தாய, ஸ்வாகதம் நிவேத்ய,
 4. யாவதாராதநஸமாப்திஸாந்நித்யயாசநம் குர்யாத் || 31 ||

( க்வாசிக்தாவாஹநப்ரகார: )

 1. அந்யத்ர ஸ்வாபிமதே தேஶே பூஜா சேதேவமாவாஹநம்

‘ மந்த்ரயோகஸ்ஸமாஹ்வாநம் கரபுஷ்போபதர்ஶநம் ।

பிம்போபவேஶநம் சைவ யோகவிக்ரஹசிந்தநம் ||

ப்ரணாமஶ்ச ஸமுத்தாநம் ஸ்வாகதம் புஷ்பமேவ ச ।

ஸாந்நித்யயாசநம் சேதி தத்ரா ஆஹ்வாநஸ்ய ஸத்க்ரியா:’|| இதி  || 32 ||

 1. ததோ பகவந்தம் ப்ரணம்ய,
 2. தக்ஷிணத: -1. ‘ஓம் ஶ்ரீம் ஶ்ரியை நம:’ இதி ஶ்ரியமாவாஹ்ய ப்ரணம்ய,
 3. வாமே – 2. ‘ ஓம் பூம் பூம்யை நம:’ இதி மந்த்ரேண புவமாவாஹ்ய,
 4. தத்ரைவ – 3. ‘ ஓம் நீம் நீலாயை நம:’ இதி நீலாமாவாஹ்ய,
 5. 4. ‘ ஓம் கிரீடாய மகுடாகிபதயே நம:’ இத்யுபரி பகவத: பஶ்சிமபார்ஶ்வே – சதுர்புஜம்  சதுர்வக்த்ரம் க்ருதாஞ்ஜலிபுடம் மூர்த்நி பகவத்கிரீடம் தாரயந்தம் கிரீடாக்யதிவ்யபூஷணம் ப்ரணம்ய,
 6. ஏவமேவ- 5. ஔம் கிரீடமாலாயை ஆபீடாத்மநே நம:’ – இத்யாபீடகம் தத்ரைவ புரஸ்தாத் ப்ரணம்ய,
 7. 6. ‘ ஓம் தக்ஷிணகுண்டலாய மகராத்மநே நம:’ இதி தக்ஷிணகுண்டலம் தக்ஷிணத: ப்ரணம்ய,
 8. 7. ‘ ஓம் வாமகுண்டலாய மகராத்மநே நம:’ இதி வாமகுண்டலம் வாமத: ப்ரணம்ய,
 9. 8. ‘ ஓம் வைஜயந்த்யை வநமாலாயை நம:’ இதி வைஜயந்தீம் புரத: ப்ரணம்ய,
 10. 9. ‘ ஓம் ஶ்ரீமத்துலஸ்யை நம:’ இதி துலஸீம் தேவீம் புரஸ்தாத் ப்ரணம்ய,
 11. 10. ‘ ஓம் ஶ்ரீவத்ஸாய ஶ்ரீநிவாஸாய நம:’ இதி ஶ்ரீவத்ஸம் புரத: ப்ரணம்ய,
 12. 11. ‘ ஓம் ஹாராய ஸர்வாபரணாதிபதயே நம:’ இதி ஹாரம் புரத: ப்ரணம்ய,
 13. 12. ‘ ஓம் ஶ்ரீகௌஸ்துபாய ஸர்வரத்நாதிபதயே நம இதி கௌஸ்துபம் புரத: ப்ரணம்ய,
 14. 13. ‘ ஓம் காஞ்சீகுணோஜ்ஜ்வலாய திவ்யபீதாம்பராய நம:’ இதி பீதாம்பரம் புரத: ப்ரணம்ய,
 15. 14. ‘ ஓம் ஸர்வேப்யோ பகவத்பூஷணேப்யோ நம:’ இதி ஸர்வபூஷணாநி ஸர்வத: ப்ரணம்ய,
 16. 15. ‘ ஓம் ஸுதர்ஶநாய ஹேதிராஜாய நம:’ இதி ஸுதர்ஶநாத்மாநம் ரக்தவர்ணம், ரக்தநேத்ரம் (த்வி) சதுர்புஜம் க்ருதாஞ்ஜலிபுடம் பகவந்தமாலோகயந்தம் தத்தர்ஶநாநந்தோபப்ரும்ஹிதமுகம் மூர்த்நி பகவச்சக்ரம் தாரயந்தம் தக்ஷிணத: ப்ரணம்ய,
 17. 16. ‘ ஓம் நந்தகாய கட்காதிபதயே நம:’ இதி நந்தகாத்மாநம் ஶிரஸி பகவத்கட்கம் தாரயந்தம் ப்ரணம்ய,
 18. 17. ‘ ஓம் பத்மாய நம:’ இதி பத்மாத்மாநம் ஶிரஸி பத்மம் தாரயந்தம் ப்ரணம்ய,
 19. 18. ‘ ஓம் பாஞ்சஜந்யாய ஶங்காதிபதயே நம:’ இதி ஶங்காத்மாநம் ஶ்வேதவர்ணம் ரக்தநேத்ரம் த்விபுஜம் க்ருதாஞ்ஜலிபுடம் ஶிரஸி ஶங்கம் தாரயந்தம் வாமத: ப்ரணம்ய – தத்ரைவ
 20. 19. ‘ ஓம் கௌமோதக்யை கதாதிபதயே நம:’ இதி கதாம் தேவீம் ப்ரணம்ய,
 21. 20. தத்ரைவ – ‘ ஓம் ஶார்ங்காய சாபாதிபதயே நம:’ இதி ஶார்ங்காத்மாநம் ப்ரணம்ய,
 22. 21. ‘ ஓம் ஸர்வேப்யோ பகவத்திவ்யாயுதேப்யோ நம:’ இதி ஸர்வாணி பகவதாயுதாநி பரித: ப்ரணம்ய,
 23. 22. ‘ ஓம் ஸர்வாப்யோ பகவத்பாதாரவிந்தஸம்வாஹிநீப்யோ நம:’ – இதி திவ்யபாதாரவிந்தஸம்வாஹிநீஸ்ஸமந்தத: ப்ரணம்ய,
 24. 23. ‘ ஓம் அநந்தாய நாகராஜாய நம:’ இதி ப்ருஷ்டதோऽநந்தம் (பகவந்தம்) நாகராஜம் சதுர்புஜம் ஹலமுஸலதரம் க்ருதாஞ்ஜலிபுடம் பணாமணிஸஹஸ்ரமண்டிதோத்தமாங்கம் பகவத்தர்ஶநாநந்தப்ரும்ஹிதஸர்வாங்கம் த்யாத்வா,  ப்ரணம்ய,
 25. 24. ஓம் ஸர்வேப்யோ பகவத்பரிஜநேப்யோ நம:’ இத்யநுக்தாநந்தபரிஜநாந் ஸமந்தத: ப்ரணம்ய,
 26. 25. ‘ ஓம் பகவத்பாதுகாப்யாம் நம:’ இதி பகவத்பாதுகே புரத: ப்ரணம்ய,
 27. 26. ‘ ஓம் ஸர்வேப்யோ பகவத்பரிச்சதேப்யோ நம:’ இதி ஸர்வபரிச்சதாந் ஸமந்தத: ப்ரணம்ய,
 28. 27. ‘ ஓம் வைநதேயாய நம:’ இத்யக்ரதோ பகவதோ பகவந்தம் வைநதேயமாஸீநம் த்விபுஜம் க்ருதாஞ்ஜலிபுடம் த்யாத்வா ப்ரணம்ய,
 29. 28. ‘ ஓம் ஶ்ரீமதே விஷ்வக்ஸேநாய நம:’ இதி பகவத: ப்ராகுத்தரபார்ஶ்வே தக்ஷிணாபிமுகம் பகவந்தம் விஷ்வக்ஸேநமாஸீநம் சதுர்புஜம் ஶங்கசக்ரதரம் நீலமேகநிபம் த்யாத்வா ப்ரணம்ய,
 30. 29. ‘ஓம் கம் கஜாநநாய நம:’
 31. ‘ஓம் ஜம் ஜயத்ஸேநாய நம:’
 32. ‘ ஓ ஹம் ஹரிவக்த்ராய நம:’
 33. ‘ ஓம் கம் காலப்ரக்ருதிஸம்ஜ்ஞாய நம:’
 34. ‘ ஓம் ஸர்வேப்யோ ஶ்ரீ விஷ்வக்ஸேநபரிஜநேப்யோ நம:’ இதி விஷ்வக்ஸேநபரிஜநாந் ப்ரணம்ய,
 35. 34. ‘ ஓம் சண்டாய த்வாரபாலாய நம:’
 36. ‘ ஓம் ப்ரசண்டாய த்வாரபாலாய நம:’ இதி பூர்வத்வாரபார்ஶ்வயோ: ப்ரணம்ய,
 37. 36. ‘ ஓம் பத்ராய த்வாரபாலாய நம:’
 38. ‘ ஓம் ஸுபத்ராய த்வாரபாலாய நம:’ இதி தக்ஷிணத்வாரபார்ஶ்வயோ: ப்ரணம்ய,
 39. 38. ‘ ஓம் ஜயாய த்வாரபாலாய நம:’
 40. ‘ ஓம் விஜயாய த்வாரபாலாய நம:’ இதி பஶ்சிமத்வாரபார்ஶ்வயோ: ப்ரணம்ய,
 41. 40. ‘ ஓம் தாத்ரே த்வாரபாலாய நம:’
 42. ‘ ஓம் விதாத்ரே த்வாரபாலாய நம:’ – இத்யுத்தரத்வாரபார்ஶ்வயோ: ப்ரணமேத் || 34 ||
 43. ஏதே த்வாரபாலாஸ்ஸர்வே ஶங்கசக்ரகதாதரா: ஆஜ்ஞாமுத்ராதரா: த்யாதவ்யா: || 35 ||
 44. 42. ‘ ஓம் ஸர்வேப்யோ த்வாரபாலேப்யோ நம:’ இதி ஸர்வத்வாரேஷு ஸர்வத்வாரபாலாந் ப்ரணம்ய,
 45. 43. ‘ ஓம் குமுதாய கணாதிபதயே ஸவாஹநபரிவாரப்ரஹரணாய நம:’ இதி பூர்வஸ்யாம் திஶி,  பார்ஷதேஶ்வரம் குமுதம் ப்ரணம்ய,
 46. 44. ‘ ஓம் குமுதாக்ஷாய கணாதிபதயே ஸவாஹநபரிவாரப்ரஹரணாய நம:’ இத்யாக்நேய்யாம், குமுதாக்ஷம் ப்ரணம்ய,
 47. 45. ‘ ஓம் புண்டரீகாய கணாதிபதயே ஸவாஹநபரிவாரப்ரஹரணாய நம இதி தக்ஷிணஸ்யாம் புண்டரீகம் ப்ரணம்ய,
 48. 46. ‘ ஓம் வாமநாய கணாதிபதயே ஸவாஹநபரிவாரப்ரஹரணாய நம:’ இதி நைர்ருத்யாம் வாமநம் ப்ரணம்ய,
 49. 47. ‘ ஓம் ஶங்குகர்ணாய கணாதிபதயே ஸவாஹநபரிவாரப்ரஹரணாய நம:’ இதி பஶ்சிமாயாம் ஶங்குகர்ணம் ப்ரணம்ய,
 50. 48. ‘ ஓம் ஸர்பநேத்ராய கணாதிபதயே ஸவாஹநபரிவாரப்ரஹரணாய நம:’ இதி வாயவ்யாம் ஸர்பநேத்ரம் ப்ரணம்ய,
 51. 49. ‘ ஓம் ஸுமுகாய கணாதிபதயே ஸவாஹநபரிவாரப்ரஹரணாய நம:’ இத்யுதீச்யாம் ஸுமுகம் ப்ரணம்ய,
 52. 50. ‘ ஓம் ஸுப்ரதிஷ்டிதாய கணாதிபதயே ஸவாஹநபரிவாரப்ரஹரணாய நம:’ இத்யைஶாந்யாம் ஸுப்ரதிஷ்டிதம் ப்ரணம்ய,
 53. 51. ‘ ஓம் ஸர்வேப்யோ பகவத்பார்ஷதேப்யோ நம:’ இதி ஸர்வஸ்மாத்பஹி: ப்ரணமேத் || 36 ||
 54. 1. அந்யத்ராவாஹ்ய பூஜாயாமாவாஹநஸ்தாநாநி பரமவ்யோமக்ஷீரார்ணவாதித்யமண்டலஹ்ருதயாநி மதுரா- த்வாரகாகோகுலாயோத்யாதீநி திவ்யாவதாரஸ்தாநாநி சாந்யாநி பௌராணிகாநி ஶ்ரீரங்காதீநி ச யதாருசி || 37 ||
 55. ஏவம் பகவந்தம் நாராயணம் தேவீபூஷணாயுத பரிஜந பரிச்சதத்வாரபாலபார்ஷதைஸ்ஸேவ்யமாநம், ஸ்வாதீந த்ரிவிதசேதநாசேதந ஸ்வரூபஸ்திதி ப்ரவ்ருத்திபேதம், க்லேஶகர்மாத்யஶேஷ தோஷாஸம்ஸ்ப்ருஷ்டம்,  ஸ்வாபாவிகாநவதிகாதிஶய ஜ்ஞாந பலைஶ்வர்ய வீர்ய ஶக்திதேஜ: ப்ரப்ருத்யஸம்க்யேய கல்பாணகுணகணௌகமஹார்ணவம் த்யாத்வா, ப்ரணம்ய,
 56. மூலமந்த்ரேண ஸ்வாத்மாநம் தேவாய நிவேத்ய,
 57. ப்ரணம்யாநுஜ்ஞாப்ய, பகவத்பூஜாமாரபேத || 38 ||

[ மந்த்ராஸநம் ]

 1. பாத்ரேண (உத்தரிண்யா) பூர்வஸ்திதாத் அர்க்யபாத்ராதர்க்யஜலமாதாய, பாணிப்யாம் (க்ராண) முகஸமமுத்த்ருத்ய,
 2. ‘ பகவந்! இதம் ப்ரதிக்ருஹ்ணீஷ்வ’ இதி சிந்தயந் பகவந்முகே தர்ஶயித்வா,
 3. பகவத்தக்ஷிணஹஸ்தே கிம்சித்ப்ரதாயார்க்யம் ப்ரதிக்ரஹபாத்ரே ப்ரக்ஷிபேத் || 39 ||
 4. ஹஸ்தௌ ப்ரக்ஷால்ய, பாதயோ: புஷ்பாணி ஸமர்ப்ய,
 5. பாத்யபாத்ராத்பாத்யஜலமாதாய பாதயோ: கிம்சித் ஸமர்ப்ய, மநஸா பாதௌ ப்ரக்ஷாலயந்,  பாத்யம் ப்ரதிக்ரஹபாத்ரே நிக்ஷிபேத் || 40 ||
 6. ஹஸ்தௌ ப்ரக்ஷால்ய, வஸ்த்ரேண பாதௌ ஸம்ம்ருஜ்ய கந்தபுஷ்பாணி தத்வா,
 7. ஆசமநீயபாத்ராதாசமநீயமாதாய, பகவத்தக்ஷிணஹஸ்தே கிம்சித் ஸமர்ப்ய, ‘பகவத்வதநே ஆசமநீயம் ஸமர்பிதம் ’ இதி மநஸா பாவயந், ஶேஷமாசமநீயம் ப்ரதிக்ரஹபாத்ரே ப்ரக்ஷிபேத் || 41 ||
 8. தத: கந்த புஷ்ப தூப தீப ஆசமந முகவாஸ தாம்பூலாதி நிவேதநம் க்ருத்வா, ப்ரணம்ய,
 9. ‘ஆத்மாநமாத்மீயம் ச ஸர்வம், பகவந் ! நித்யகிம்கரத்வாய ஸ்வீகுரு’ இதி பகவதே நிவேதயேத் || 42 ||

( ஸ்நாநாஸநம் )

 1. தத: ஸ்நாநார்தமாஸநமாநீய, கந்தாதிபிரப்யர்ச்ய,  பகவந்தம் ப்ரணம்ய அநுஜ்ஞாப்ய, பாதுகே ப்ரதாய,
 2. தத்ரோபவிஷ்டே – மால்யபூஷணவஸ்த்ராண்யபநீய, விஷ்வக்ஸேநாய தத்வா,
 3. ஸ்நாநஶாடிகாம் ப்ரதாய,
 4. அர்க்யபாத்யாசமநீய பாதபீடப்ரதாந தந்தகாஷ்ட ஜிஹ்வாநிர்லேஹநகண்டூஷ-முகப்ரக்ஷாலந ஆசமநாதர்ஶப்ரதர்ஶந ஹஸ்தப்ரக்ஷாலந முகவாஸ தாம்பூல தைலாப்யங்கோத்வர்தந ஆமலகதோய கங்க-தப்லோததேஹஶோதந ஶாடிகாப்ரதாந ஹரித்ராலேபந ப்ரக்ஷாலந வஸ்த்ரோத்தரீய யஜ்ஞோபவீதப்ரதாந பாத்யாசமந பவித்ரப்ரதாந கந்த புஷ்ப தூப தீபாசமந ந்ருத்தகீத வாத்யாதி ஸர்வமங்கல ஸம்யுக்தாபிஷேக நீராஜநாசமந தேஹஶோதந ப்லோதவஸ்த்ரோத்தரீய யஜ்ஞோபவீதாசமந கூர்சப்ரஸாரண ஸஹஸ்ரதாராபிஷேக -நீராஜநாசமந தேஹஶோதந ப்லோத-வஸ்த்ரோத்தரீய யஜ்ஞோபவீதாசமநாநி தத்யாத் || 43 ||

( அல்ந்காராஸநம் )

 1. ததோऽலங்காராஸநமப்யர்ச்ய, ப்ரணம்யாநுஜ்ஞாப்ய,
 2. பாதுகே ப்ரதாய, தத்ரோபவிஷ்டே –
 3. பூர்வவத் ஸ்நாநீயவர்ஜ்யம்மர்க்யபாத்யா ஆசமநீயஶுத்தோதகாநி மந்த்ரேண கல்பயித்வா,
 4. பகவதே அர்க்யபாத்யா ஆசமநீயாநி தத்வா,
 5. கந்தபுஷ்பபாதஸம்மர்தநவஸ்த்ரோத்தரீயபூஷணோபவீதார்க்ய – பாத்யாசமநீயாநி தத்வா
 6. ஸமஸ்தபரிவாராணாம் ஸ்நாநவஸ்த்ராதிபூஷணாந்தம் தத்வா,
 7. கந்தாதீந் தேவாநந்தரம் ஸர்வபரிவாராணாம் ப்ரத்யேகம் ப்ரதாய,
 8. தூபதீபாசமநாந்தம் தத்யாத் || 44 ||
 9. அதவா ஸர்வபரிவாராணாம் கந்தாதீநேவ தத்யாத் || 45 ||
 10. கந்த புஷ்ப ப்ரதாநாலங்கார அஞ்ஜநோர்த்வபுண்ட்ராதர்ஶ தூப தீபாசமந த்வஜ சத்ர சாமர வாஹந ஶங்க சிஹ்நகாஹல- பேர்யாதி ஸகலந்ருத்தகீதவாத்யாதிபிரப்யர்ச்ய,
 11. மூலமந்த்ரேண புஷ்பம் ப்ரதாய, ப்ரத்யக்ஷரம் புஷ்பம் ப்ரதாய
 12. த்வாதஶாக்ஷரேண விஷ்ணுஷடக்ஷரேண விஷ்ணுகாயத்ர்யா பஞ்சோபநிஷதை: புருஷஸூக்தருக்பி: புஷ்பம் ப்ரதாய அந்யைஶ்ச பகவந்மந்த்ரைஶ்ஶக்தஷ்டோத்புஷ்பம் ப்ரதாய,
 13. தேவ்யாதிதிவ்யபாரிஷதாந்தம் தத்தந்மந்த்ரேண புஷ்பம் தத்வா ப்ரணம்ய,
 14. ப்ரதிதிஶம் ப்ரதக்ஷிணப்ரணாமபூர்வகம் பகவதே புஷ்பாஞ்ஜலிம் தத்வா புரத: ப்ரணம்ய,
 15. ஶ்ருதிஸுகை: ஸ்தோத்ரை: ஸ்துத்வா,
 16. ஸ்வாத்மாநம் நித்யகிம்கரதயா நிவேத்ய, ததைவ த்யாத்வா,
 17. யதாஶக்தி மூலமந்த்ரம் ஜபித்வா,
 18. ஸர்வபோகப்ரபூரணீம் மாத்ராம் தத்வா,
 19. முகவாஸதாம்பூலே ப்ரதாய, அர்க்யம் தத்வா,

( போஜ்யாஸநம் )

 1. போஜ்யாஸநமப்யர்ச்ய, ப்ரணம்யாநுஜ்ஞாப்ய பாதுகே ப்ரதாய,
 2. தத்ரோபவிஷ்டே – பாத்யாசமநீயார்ஹணீயாநி தத்வா,
 3. குடம், மாக்ஷிகம் ஸர்பிர்ததி க்ஷீரம் சேதி பாத்ரே நிக்ஷிப்ய
 4. ஶோஷணாதிபிர்விஶோத்ய, அர்க்யஜலேந ஸம்ப்ரோக்ஷ்ய, மதுபர்கம்
 5. அவநதஶிரா: ஹர்ஷோத்புல்லநயந: ஹ்ருஷ்டமநா:  பூத்வா ப்ரதாய
 6. ஆசமநீயம் தத்யாத் || 46 ||
 7. யத்கிம்சித்த்ரவ்யம் பகவதே தேயம் ; தத்ஸர்வம் ஶோஷணாதிபிர்விஶோத்யார்க்யஜலேந ஸம்ப்ரோக்ஷ்ய தத்யாத் || 47 ||
 8. ததஶ்ச காம் ஸ்வர்ணரத்நாதிகம் ச யதாஶக்தி தத்யாத் || 48 ||
 9. ததஸ்ஸுஸம்ஸ்க்ருதாந்நமாஜ்யாட்யம் ததிக்ஷீரமதூநி ச பலமூலவ்யஞ்ஜநாநி மோதகாம்ஶ்சாந்யாநி ச லோகே ப்ரியதமாந்யாத்மநஶ்சேஷ்டாநி ஶாஸ்த்ராவிருத்தாநி ஸம்ப்ருத்ய
 10. ஶோஷணாதி க்ருத்வா, அர்க்யஜலேந ஸம்ப்ரோக்ஷ்ய
 11. அஸ்த்ரமந்த்ரேண ரக்ஷாம் க்ருத்வா, ஸுரபிமுத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய
 12. அர்ஹாணபூர்வகம் ஹவிர்நிவேதயேத் || 49 ||
 13. ‘ அதிப்ரபூதம் அதிஸமக்ரமதிப்ரியதமமத்யந்தபக்திக்ருதமிதம் ஸ்வீகுரு’ இதி ப்ரணாமபூர்வகமத்யந்த ஸாத்வஸ விநயாவநதோ பூத்வா நிவேதயேத் || 50 ||
 14. ததஶ்சாநுபாநதர்பணே ப்ரதாய
 15. ஹஸ்தப்ரக்ஷாலநாசமந ஹஸ்தஸம்மார்ஜந சந்தந முகவாஸதாம்பூலாதீநி தத்வா
 16. ப்ரணம்ய புநர்மந்த்ராஸநம் கூர்சேந மார்ஜயித்வா,
 17. அப்யர்ச்யாநுஜ்ஞாப்ய பாதுகே ப்ரதாய
 18. தத்ரோபவிஷ்டே – மால்யாதிகமபோஹ்ய விஷ்வக்ஸேநாய தத்வா,
 19. பாத்யாசமந கந்த புஷ்ப தூப தீபாசமந அபூப பலாதீநி தத்வா,
 20. முகவாஸ தாம்பூல ந்ருத்தகீத வாத்யாதிபி: அப்யர்ச்ய,
 21. ப்ரதக்ஷிணீக்ருத்ய தண்டவத்ப்ரணம்ய,
 22. பர்யங்காஸநமப்யர்ச்யாநுஜ்ஞாப்ய பாதுகே ப்ரதாய,
 23. தத்ரோபவிஷ்டே – பாத்யாசமநே தத்வா
 24. மால்யபூஷணவஸ்த்ராண்யபநீய விஷ்வக்ஸேநாய தத்வா
 25. ஸுகஶயநோசிதம் ஸுகஸ்பர்ஶம் ச வாஸஸ்ததுசிதாநி பூஷணாந்யுபவீதம் ச ப்ரதாய
 26. ஆசமநீயம் தத்வா
 27. கந்த புஷ்ப தூப தீபாசமந முகவாஸ தாம்பூலாதிபிரப்யர்ச்ய
 28. ஶ்ருதிஸுகை: ஸ்தோத்ரைரபிஷ்டூய
 29. ‘ பகவாநேவ ஸ்வநியாம்ய ஸ்வரூபஸ்திதிப்ரவ்ருத்தி ஸ்வஶேஷதைகரஸேந அநேநாத்மநா ஸ்வகீயைஶ்ச தேஹேந்த்ரியாந்த:கரணை: ஸ்வகீயகல்யாணதமத்ரவ்யமயாநௌபசாரிக ஸாம்ஸ்பர்ஶிக ஆப்யவஹாரிகாதி ஸமஸ்தபோகாந் அதிப்ரபூதாந் அதிஸமக்ராந் அதிப்ரியதமாந் அத்யந்தபக்திக்ருதாநகிலபரி-ஜநபரிச்சதாந்விதாய ஸ்வஸ்மை ஸ்வப்ரீதயே ஸ்வயமேவ ப்ரதிபாதிதவாந்’ இத்யநுஸம்தாய,
 30. பகவந்தமநுஜ்ஞாப்ய
 31. பகவந்நிவேதித- ஹவிஶ்ஶேஷாத்விஷ்வக்ஸேநாய கிம்சிதுத்த்ருத்ய நிதாய
 32. அந்யத்ஸர்வம் ஸ்வாசார்யப்ரமுகேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ ப்ரதாய
 33. பகவத்யாகாவஶிஷ்டைர்ஜலாதிபிர்த்ரவ்யைர்விஷ்வஸேநமப்யர்ச்ய
 34. பூர்வோத்த்ருதம் ஹவிஶ்ச தத்வா, ததர்சநம் பரிஸமாப்ய,
 35. பகவந்தமஷ்டாங்கேந ப்ரணம்ய ஶரணமுபகச்சேத் || 51 ||

‘மநோபுத்த்யபிமாநேந ஸஹ ந்யஸ்ய தராதலே ।

கூர்மவச்சதுர: பாதாந் ஶிரஸ்தத்ரைவ பஞ்சமம் ||

ப்ரதக்ஷிணஸமேதேந த்வேவம் ரூபேண ஸர்வதா ।

அஷ்டாங்கேந நமஸ்க்ருத்ய ஹ்யுபவிஶ்யாக்ரத: விபோ:’ ||

இத்யுக்தோऽஷ்டாங்கப்ரணாம: । ஶரணாகதிப்ரகாரஶ்ச பூர்வோக்த: ||

ததோऽர்க்யஜலம் ப்ரதாய,  பகவந்தமநுஜ்ஞாப்ய,  பூஜாம் ஸமாபயேத் || 52 ||

|| இதி ஶ்ரீபகவத்ராமாநுஜாசார்ய விரசித: நித்யக்ரந்தஸ்ஸமாப்த: ||

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

 • Free copy of the publications of the Foundation
 • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
 • Free access to the library and research facilities at the Foundation
 • Free entry to the all events held at the Foundation premises.