மீமாம்ஸாபாதுகா தர்மப்ரமாணபரீக்ஷாதிகரணம்

ஶ்ரீமத்வேதாந்தாசார்யவிரசிதா

மீமாம்ஸாபாதுகா

மீமாம்ஸாபாதுகா தர்மப்ரமாணபரீக்ஷாதிகரணம்

தர்மே வேத: ப்ரமாணம் ததிதரதபி வா நோபயம் வோபயம் வேத்யேவம் ஸந்தேஹடோலாவிஹரணவிஹிதாநேகதிக்க(ஸ்ருப்த)ப்ரஸக்தாந் । ஜிஜ்ஞாஸூந்வேத ஏவேத்யவத்ருதிநியதாவஸ்திதீந்கல்பயிஷ்யம்ஶ்சக்ரே ஸூத்ரம் த்ருதீயம் சடுலமதிதஶாவாரணாரம்பணார்தம் || ௮௮ ||

அத்ராயோகாந்யயோகௌ ப்ரஶமயிதுமியம் சோதநாமாநதோக்திஸ்ஸத்ஸூத்ராதௌ ஸ்புடம் தத்ஸமஸநவிஷயக்ஷேபணீயக்ரமேண । அத்யாயஸ்தாப்யஸித்த்யை ப்ரதமமபிததே தந்நிமித்தே பரீஷ்டி: கர்தவ்யா நேதி வா ஸ்யாதிஹ விநிகமநா ஸூத்ரக்ருத்காகுபேதாத் ||௮௯||

மாநம் தர்மே ந சிந்த்யம் துரபலபதயேத்யுத்திதஸ்யாऽऽஸ்திகஸ்ய ப்ரஜ்ஞாசோரப்ரஸூதப்ரமபரிஹ்ருதயே சிந்த்யமித்யுத்தரம் ஸ்யாத் । சிந்த்யே யாऽஸ்மிந்ப்ரயுக்தே ப்ரதநகதநதஸ்தத்பரீஷ்டிர்நிஷேத்த்யா சேகோக்திஸ்ஸாऽபி யஸ்மாதகரணமிஷதஸ்தத்பரீஷ்டிம் கரோதி || ௯௦ ||

ஸாமாந்யாந்ந ப்ரமாணம் க்ஷமமபலபிதும் ஸ்வோக்திபாதாதிதோஷாத்தத்ஸித்திஶ்ச ப்ரமாணாத்ஸ்வபரகடநதோ நாநவஸ்தாத்யத: ஸ்யாத் । தர்மே மாநம் து சிந்த்யம் ப்ரதிதமபி பஹிர்வாதஸம்க்ஷோபஶாந்த்யை நோ சேந்நாஸ்திக்யநிஷ்டை: ப்ரமிதிபதஜுஷாமத்ர பார்ஷ்ணிக்ரஹஸ்ஸ்யாத் || ௯௧ ||

வேதோ தர்மே நிமித்தம் ஸ்வயமபி பவிதா தத்விதாநாத்ததாऽபி ப்ராமாண்யம் ஹி ப்ரஸாத்யம் ப்ரதமஸமுதிதே லக்ஷணே பாதபேதை: । தஸ்மாத்தர்மப்ரமாயாம் கரணமிதி தியா தந்நமித்தத்வமுக்தம் பக்த்யா சோக்தி: ப்ரஶஸ்திம் ப்ரதயதி மஹதீம் முக்யபாவாநுரூபாம் || ௯௨ ||

|| இதி தர்மப்ரமாணபரீக்ஷாதிகரணம் ||

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.