மீமாம்ஸாபாதுகா வேதப்ரமாணகத்வாதிகரணம்

ஶ்ரீமத்வேதாந்தாசார்யவிரசிதா

மீமாம்ஸாபாதுகா

மீமாம்ஸாபாதுகா வேதப்ரமாணகத்வாதிகரணம்

ப்ரத்யக்ஷப்ரத்யபேக்ஷாந்வயததிதரயோரத்ர பங்காத்ததுத்தம் மாநம் நாத்ராநுமாநம் ததநுவிஹிதிதோ வாக்யமத்ராப்ரமாணம் । இத்யாஶங்காம் நிரோத்தும் பரமிஹ விததே ஸூத்ரமௌத்பத்திகாத்யம் கர்தா ஶாரீரகஸ்ய ஸ்வகுருரபி வதத்யேததித்யாஹ பக்த்யா || ௧௦௫ ||

நிர்பாதாஸ்ஸந்தி போதா: கதிகதி ஜகதி த்யக்ததோஷப்ரஸங்கா தோஷோபேதேऽபி தர்மிப்ரப்ருதிஷு நியத: ஸ்தாபிதஸ்ஸத்யபாவ: । தஸ்மாதௌத்ஸர்கிகத்வம் முநிரமத தியாம் மாநபாவஸ்ய யுக்த்யா வேதோத்பந்நேऽபி நித்யேஶ்வரமதிநயதோ தோஷஹாந்யேவ தத்ஸ்யாத் || ௧௦௬ ||

பாணிந்யாதிப்ரவாஹைரஸதிதரதயா ஸ்தாபிதஶ்ஶப்தராஶிஶ்ஶப்தஸ்யேத்யுத்க்ருஹீதோ ந கலு ஸஹஜஸம்பந்தஶாலீ ததந்ய: । காவீகோண்யாதிஶப்தாஸ்த்வலஸஜடமுகைரர்பகாலாபநீத்யா கீர்த்யந்தே தத்ததர்தேஷ்விதி ந கலு ததஸ்தத்ர தச்சக்திஸித்தி: || ௧௦௭ ||

பந்தஶ்சேத்பந்தஶூந்ய: கதமிவ கடயேத்பந்தவத்த்வேऽநவஸ்தா மைவம் ஸம்பந்தமாத்ரஸ்திதிமபலபதஸ்ஸ்வோக்திபாதாதிதோஷாத் । இஷ்டஶ்சேத்தூஷகத்வப்ரப்ருதிரபி ம்ருஷா ஸித்தமிஷ்டம் பரேஷாம் த்ருஷ்ட: கல்ப்யஶ்ஶ்ருதோ வா ந ததபலபிதும் ஶக்யதே ஸம்ப்ரயோக: || ௧௦௮ ||

வேதே தச்சோதிதே ச த்யஜதுபதி மஹாலோகஸம்க்ருஹ்யமாணே மாநத்வம் தர்மதா ச ஸ்திதமபி குருதாம் நாம நித்யம் ததாऽபி । ஏதஸ்யேத்யேததித்தம் ஹிதமஹிதமிதம் த்வேவமித்யாதிபோதஸ்தத்தத்வேதோபதேஶப்ரபவ இதி வதத்யத்ர தஸ்யாதிஶப்த: || ௧௦௯ ||

நித்யப்ரத்யக்ஷஸித்தம் நிகமமிதரதப்யாஹ சேத்விஶ்வகர்தா ஸ்மர்த்ருத்வம் தஸ்ய ந ஸ்யாத்க்வசிதிதரஸமம் தத்கிராம் ச ஸ்ம்ருதீநாம் । மா பூதேதத்ததாऽபி ஸ்மரதிரிஹ பவேத்க்ஷேத்ரஸாமாதிநீத்யா வேதார்தவ்யஞ்ஜகத்வாத்ஸ்ம்ருதிரிதி ச வசஸ்தேந ஸஞ்ஜாகடீதி || ௧௧௦ ||

கிஞ்சாம்நாயாநபிந்நக்ரமநியமதயாऽத்த்யாபயேச்சாத்ரபூர்வாந் கீதாதிக்ரந்தராஶிம் க்ரமவிகடநயா தத்ரதத்ர ப்ரயுங்க்தே । தஸ்மாத்விஷ்ணுஸ்ம்ருதிர்யா ததிதரதபி யந்நித்யஸர்வஜ்ஞஶாஸ்த்ரம் ப்ரக்யாதம் பாரதாதௌ பவதி ததகிலம் வேதராஶேர்விபக்தம் || ௧௧௧ ||

ஸந்தர்போ யஸ்த்வபூர்வஸ்ஸ்ம்ருதிரிவ கவிபி: கல்ப்யதே ஸாவதாநைர்நித்யம் ஸர்வஜ்ஞபுத்தௌ நிஹிதவபுரஸௌ நைகமாத்கோ விஶேஷ: । ஸத்யம் பும்ஸாம் விஶேஷாதுபநமதி பிதா தத்ர மாநேதராத்மா நிர்பாதத்வேதராப்யாம் பவதி கவயதாம் கர்த்ருபாவோऽபி கஶ்சித் || ௧௧௨ ||

புத்தார்ஹந்தௌ கணாத: கபில இதி யதாகாமமுத்க்ர்ருஹ்யமாணாஸ்ஸர்வஜ்ஞாஸ்ஸந்த்யநேகே கலிதமபி ச தைஸ்ஸம்க்ருஹீதம் தத: கிம் । வேதாதித்யப்ரகாஶப்ரதிஹதகதிபிர்த்ருஷ்டிபிஸ்தாத்ருஶாநாம் தர்மாதர்மவ்யவஸ்தா துரதிகமதமா தோஷமாலாவிலாபி: || ௧௧௩ ||

ப்ரத்யக்ஷாதந்யதேவ ஸ்ம்ருதிஜநகதயா வர்ணயந்தோऽநுமாநம் தஸ்மாச்சாஸ்த்ரம் விபக்தம் ந கதமகதயந் பாதநாக்ஷேபஸாம்யாத் । ப்ரத்யக்ஷேऽப்யப்ரமாணம் த்வவத்ருதிவிரஹாந்நிர்விகல்பம் வதந்தஶ்ஶாஸ்த்ரேऽப்யேவம் ஜஜல்புஸ்ஸ்வஹ்ருதயவிஹதம் தத்ஸ்வதோऽந்யைஶ்ச வார்யம் || ௧௧௪ ||

வஶ்யாக்ருஷ்ட்யாதிஷட்கப்ரதிக்ருதிலபநப்ரஸ்தரஸ்போடநாத்யம் த்ருஷ்டம் ஜைநாதிஶாஸ்த்ரேஷ்விதி குஹகபத: க்ஷுத்ரவிஸ்ரம்பயோக்ய: । பாதே தோஷே ச த்ருஷ்டே படிஶவதநவர்த்யாமிஷந்யாயவித்பிர்மந்வாத்யாப்தோபதேஶப்ரணிஹிதமதிபிஸ்தேஷு வாசாऽபி நார்சா || ௧௧௫ ||

த்யக்தாநாம் வேதநிஷ்டைரகதிபரவதாம் த்யாகடம்பாஸ்திதாநாம் மூடாநாம் க்ஷுத்ரதர்கைர்முநிஸமகடிகாபோஜநௌத்ஸுக்யபாஜாம் । தத்தத்பாஹ்யாகமேஷு ப்ரமதநுகதியாம் பண்டஸம்மோஹிதாநாம் ஸ்வைராசாரார்திநாம் ச ஸ்வகஹ்ருதயவிஸம்வாதஶார: ப்ரவேஶ: || ௧௧௬ ||

பாஷண்டத்வப்ரஸித்திஶ்சதுருததிபரிஷ்காரவத்யாம் ப்ருதிவ்யாம் பாபாநாம் ஷண்டமந்யந்மதமகிலபரிப்ரஷ்டமாவிஷ்கரோதி । ப்ரத்யந்தக்ஷுத்ரபாஷாவிஹிதமநியதாஶேஷவ்ருத்த்யர்ஹமேதத்தத்ப்ரத்யர்திஸ்வபாவஶ்ருதிபரிஷதவத்வஸ்தமஸ்தம் ப்ரயாதி || ௧௧௭ ||

ஸாதூநாம் த்ராணமிச்சுஸ்ததஹிததமநே தத்தத்ருஷ்டிர்முகுந்தோ மாயாநிஷ்பந்நதைத்யப்ரமுககுஹநயா மோஹயாமாஸ பாபாந் । மித்யாத்ருஷ்ட்யைவ ஶாஸ்த்ராண்யபி கதிசிதஸௌ நிர்மமே நிர்மமேப்யஸ்த்வாசஷ்டாநந்யஶேஷஶ்ருதிநிகரஶிரஸ்ஸாரஸம்க்ராஹகாணி || ௧௧௮ ||

பாதே வேதோதிதாநாம் பவதி விபலதா ஸித்திரஸ்த்வந்யதஶ்சேந்நைஷ்பல்யம் வேதவாசாம் திநகரகிரணைர்தர்ஶிதே கிம் ப்ரதீபை: । தஸ்மாத்பாதோபலம்பவ்யபநயநவசஸ்ஸார்தகம் வேதவேத்யே த்வேதா பாஹ்யாந்ப்ரவ்ருத்தாந்தமயிதுமநஸஸ்ஸம்க்ரஹோ ஹ்யேஷ ஸார: || ௧௧௯ ||

நித்யே வேதே ந வக்துர்குண இதி ஸ கதம் மாநமித்யப்யயுக்தம் வக்துஸ்ஸத்த்வே ஹி வாசாமபவதநபியா தத்குணோऽந்வேஷணீய: । நித்யஜ்ஞாநம் ச ஹேதோர்ந பவதி குணதஸ்ஸ்வீக்ருதம் தச்ச மாநம் தாத்ருக்விஜ்ஞாநமாத்மந்யவிததவிஷயம் வர்ணிதம் க்வாபி போதே || ௧௨௦ ||

சித்ராதீநாம் ஸமாப்தௌ ந பவதி பஶுவ்ருஷ்ட்யாத்யபீஷ்டம் நியத்யா ஸ்வர்காதே: கா கதா ஸ்யாதிதி கில கலயந்த்யத்ர லோகாயதஸ்தா: । த்ருஷ்டோபாயே பலாநாமநியதிவதிஹாப்யஸ்து கிம் நஸ்ததஸ்யாத்தர்மாணாம் கர்மகர்த்ருப்ரப்ருதிவிகுணதா தத்பலாநாப்திஹேது: || ௧௨௧ ||

யாகஸ்வர்காதிமத்யே யதி பவதி கிமப்யாஸ்திகாநாமபூர்வம் சித்ராபஶ்வாதிமத்யே ந ததிஹ கடதே தத்க்ஷணோத்பத்தியோகாத் । நோ கல்வந்யத்ர தேஹே பரமிஹ பஶுவ்ருஷ்ட்யாதிலாபாய யத்நோ பாதே சைவம் ஸமஸ்தா ஶ்ருதிரந்ருதவசஸ்தந்ந பாதவ்யபோஹாத் || ௧௨௨ ||

ஸத்யஸ்ஸித்திர்யதா ஸ்யாதிஹ ந கலு ததா பாதஶங்காவகாஶோ விக்நைஸ்ஸித்தௌ விலம்ப: க்ருஷிவதிஹ பவேதந்யதாऽதிப்ரஸங்காத் । தேநைவாபூர்வமந்தர்பவதி நரபதிப்ரீணநந்யாயத்ருஷ்ட்யா வைகுண்யோத்தே விலம்பே விஹதிவிஹததா ஶேஷமப்யேவமூஹ்யம் || ௧௨௩ ||

நாநாபூதைர்நிஜாங்கை: க்ரமஸமுபநதைரங்கிஸித்தாவபூர்வம் தத்தந்நிஷ்பாதநீயம் கரணஸமுதயாத்பூர்வமேவாப்யுபேத்யம் । போகஶ்சித்ராதிஸாத்யோ பஹுதிவஸஸமாஸாதநீயஶ்ச மத்யே த்யக்த்வாऽபூர்வம் ந ஸித்யேதபி ச ஸுநியதாऽத்ருஷ்டஹேதூபநீதி: || ௧௨௪ ||

க்ராவ்ணாம் சைதந்யக்ருத்யம் ஶ்ரவணமபிததே ஸத்ரசர்யா பஶூநாமந்யேऽபி ஹ்யர்தவாதப்ரப்ருதிஷு விஹதாஸ்தத்கதம் மாநதேத்தம் । வ்யாகாதோ யத்ர த்ருஷ்டஶ்ஶ்ருதிஷு பஹுவிதஸ்தத்ர சாऽऽப்தோக்தநீத்யா முக்யாதந்யத்ர வ்ருத்தே: ப்ரமிதிகரணதா ஸ்தாபநீயா யதார்ஹம் || ௧௨௫ ||

யஸ்மிந்மூலப்ரமாணம் ந பவதி ந பவேத்தத்ர ஶப்த: ப்ரமாணம் தர்மே மாநம் ச நாந்யத்தத இஹ வசஸோ மாநதா மாநஶூந்யா । இத்யுத்ப்ரேக்ஷாவிலாநாம் க்ஷம இஹ து பரம் மூலதோஷவ்யபோஹஸ்ஸோऽயம் நிர்தாரணீயஸ்த்ரிபிரதிகரணைர்துஸ்தரைருத்தரத்ர || ௧௨௬ ||

ஏகஸ்ஸர்வேந்த்ரியாணாம் விஷயமநுபவந்புத்திதஶ்சாதிரிக்தஸ்ஸத்ஸூத்ரே பாதி ஹஸ்தாத்யபகநகநதோऽப்யர்ததஸ்துல்யநீத்யா । தஸ்மாத்ஸ்வர்காதித்ருஷ்டேதரதபி ஹி பலம் தேஹபேதாத்ஸ போக்தா பாதே சைவம் விதூதே பவதி பலவதீ சோதநாऽதீந்த்ரியார்தா || ௧௨௭ ||

ஸ்வப்நே தேஹாந்தரேணாப்யநுபவதி ஸுகாத்யேஷ பஶ்சாத்து ஜாக்ரத்ஸ்வாப்நே தேஹே வ்யதீதே ஸ்மரதி கிமபி தச்சைஶவாதௌ ச தத்வத் । நாநாபூதேஷு பாணிப்ரப்ருதிஷு ச பராம்ருஶ்யதேऽஸாவபிந்நஸ்தத்வந்நாநாஶரீரோ யுகபதயுகபச்சைஷ புங்க்தே பலாநி || ௧௨௮ ||

ந ஜ்ஞாநம் பாஹ்யஶூந்யம் கிமபி பரமதிப்ரத்யயாத்ஸ்வப்ரவ்ருத்தேர்ந ஜ்ஞேயம் ஸ்வப்ரகாஶம் ப்ரகடததிதராவஸ்தயோஸ்தஸ்ய தத்த்வாத் । ந ஜ்ஞாதா சேதரஸ்ஸ்யாத்பஹுவிஷயிகணக்ராஹ்யதீஸ்தோமவத்வாத்த்ரிப்யஸ்ஸித்தே த்ரிகேऽஸ்மிந்நவஹிதமதிபிர்பாவ்யமித்யத்ர பாவ: || ௧௨௯ ||

ந ஸ்யாத்தர்ம: க்ரியாத்வாத்விஹிதமிதரவந்நாப்யதர்மோ நிஷித்தம் தஸ்மாதேவேதி யாவஜ்ஜிகதிஷதி முதா தந்த்ரநாஸீரவீர: । தாவத்துஷ்கம்பகௌதஸ்குதமஹிதமஹாமோஹமாதங்கயூதக்ரீடாஸம்ஹாரஸிம்ஹாரவ இஹ நிகமஸ்ஸ்வார்தரோதம் ருணத்தி || ௧௩௦ ||

யஸ்யாஸித்தம் நிஷேத்யம் கதமநுமிநுயாத்தாத்ருஶஸ்தந்நிஷேதம் ஸித்தம் வா யஸ்ய மாநைஸ்ஸ ச நிருபதிகம் ந க்ஷமஸ்தந்நிஷேத்தும் । ஸாத்யம் மாநைரபாத்யம் கிமபி யதி ததா ஸித்தஸாத்யத்வதோஷோ யஶ்சாப்ரத்யக்ஷமாத்ரம் ந ஸதிதி கதயேத்ஸ்வேஷ்டபங்காத்ஸ பக்ந: || ௧௩௧ ||

நித்யம் விஜ்ஞாநமேகம் க்ஷணபிதுரமுதாஸ்தாய ஶேஷம் விம்ருத்நந் ஸ்வவ்யாகாதாதிதோஷைரபஹ்ருதவிஷயோ தோஷதைஷாம் த்வகண்ட்யா । மர்யாதா ஸ்வா பரா வா ந கலு நியமயேத்தாத்ருஶைரர்தஸித்திம் மூலச்சித்வாதக்ல்ருப்தௌ முகரிதபடஹோ மோஹமூர்தாபிஷிக்த: || ௧௩௨ ||

ப்ரத்யக்ஷஶ்ஶப்தராஶிர்மதிரபி ஹி ததோ த்ருஶ்யதே நாத்ர பாத: க்ல்ருப்திஶ்சாதிப்ரஸக்த்யை கதமிஹ விமுகீ மாநதா ஜாநதாம் வ: । லிங்கம் வ்யாப்திஸ்ததுத்தாநுமிதிரபி ததா தேந சேஷ்டாஸ்தவேஷ்டாஸ்தஸ்மாதேகம் ப்ரமாணம் பரிகணிதவதோऽக்ருஷ்டபச்யம் ததோऽந்யத் || ௧௩௩ ||

கிம்சித்ஸூத்ரே ப்ரமாணம் கில நியமயதா கிம்சிதிஷ்டம் ஹ்யமாநம் மாநாமாநவ்யவஸ்தாத்யஜ இஹ விவிதா: ப்ராபிதாஸ்தேந ஹாநம் । நிர்பாதைவ ப்ரமேத்யப்யவகமிதமிதம் தேந தத்த்வாநுபூதௌ மாநே க்ராஹ்யேऽநுபூதி: ப்ரமிதிரிதி வதந்த்யப்ரமாதூர(பூ)பீதா: || ௧௩௪ ||

வேதஸ்யார்தாநுபூதிப்ரஜநநஶகநஸ்தாபநே கிம் பலம் ஸ்யாத்கிம் வா புத்தார்ஹதாத்யை: பருஷமபிஹிதம் ப்ரத்யுதேஷ்டம் ஹி ஶிஷ்டம் । மந்வாந: பீதஶங்கப்ரமமநுபவநம் தத்வ்யவச்சேதஸித்த்யை விந்யஸ்யந்பேதகோக்திம் விஹரது விமதவ்யூஹபேதே வியாத: || ௧௩௫ ||

ஆபாதாதந்யதாதீரகிலஹ்ருதயஸம்வாதிநீ யேऽத்ர ருஷ்டாஸ்தேऽபி ச்சாயாமிவ ஸ்வாமதிபதிதுமிமாம் குத்ரசிந்ந க்ஷமந்தே । தத்ஸாமக்ர்யைவ தத்தத்வ்யவஹரணமிதி ஸ்தாபயந்தஸ்த்விஹாந்யே ப்ரத்யாயந்தோ லகுத்வம் குருமதகதகா: ப்ராணிதா தேஶிகைர்ந: || ௧௩௬ ||

|| இதி வேதப்ரமாணகத்வாதிகரணம்||

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.