மீமாம்ஸாபாதுகா வேதாபைருஷேயதாதிகரணம்

ஶ்ரீமத்வேதாந்தாசார்யவிரசிதா

மீமாம்ஸாபாதுகா

மீமாம்ஸாபாதுகா வேதாபைருஷேயதாதிகரணம்

கர்த்ருப்ரத்யாயகாஸ்ஸ்யுஶ்ஶ்ருதிஷு ஸுவிதிதா: காடகாத்யாஸ்ஸமாக்யாஸ்தேநேமா: பௌருஷேய்யஸ்ததிஹ குஶலிநீ விப்ரலிப்ஸாதிஶங்கா । மைவம் ஶாரீரகோக்தாம் ஸரணிமவயதாம் நித்யஸித்தேஷு வேதேஷ்வாவிஷ்காரேऽதிகாராத் கதிசந புருஷா: கர்த்ருநிர்தேஶமாபு: || ௧௫௯ ||

கல்பேகல்பே தயாலு: ஸ்திரசரக்ருததிஷ்டாய ரூபம் கடாத்யம் ஶாகாபேதாந்விசித்ராந் ஸமதநுத ததோऽத்யாபயாமாஸ சர்ஷீந் । இத்யுக்தம் ந்யாயபக்தைரிதமபி ச பரம் பக்திமாத்ரப்ரஸூதம் நிர்மாணாத்யாபநே த்வே கிமிதி நிகதிதே பஶ்சிமேநைவ லப்யே || ௧௬௦ ||

வாக்யத்வாத்கர்த்ருமத்த்வே ஸதி நிகமகிராம் கர்த்ருபேதே து சிந்த்யே வ்ருத்தவ்யாஹாரஸித்தாஸ்ததவத்ருதிக்ருத: காடகாத்யாஸ்ஸமாக்யா: । இத்யேஷா முக்தபாஷா பஹுநிகமஹதா பாதஶூந்யா விபக்ஷே நாஸௌ வாக்யத்வஹேதுர்நிகமக்ருதகதாம் ஸம்ப்ரயோக்தும் க்ஷமேத || ௧௬௧ ||

வேதாநாம் யச்ச ஶாகாவிபஜநமுதிதம் த்வாபராந்தே சதுர்ணாம் நாநித்யத்வம் தத: ஸ்யாத்ஸமுதிதப்ருதகாம்நாநமாத்ரப்ரவ்ருத்தே: । க்ருத்ஸாம்நாநக்ஷமாணாமுபசிததபஸாம் கோசர: க்ருத்ஸ்நமாதௌ பஶ்சாத்து ஜ்ஞாநஶக்த்யோரபசயநியமாத்வ்யாஸக்ல்ருப்திஸ்ஸமீசீ || ௧௬௨ ||

வேதாத்த்வேதாऽப்ரத்ருஷ்யாத் பவதி விம்ருஶதாம் வேதநித்யத்வஸித்திர்மந்வாதீநாம் ச வாக்யைரவிததவசஸாம் பாததோஷாதிவ்ருத்தை: । அங்கோபாங்கைரஶேஷைரபி கதிதமிதம் ஸத்க்ருஹீதைஸ்ததஸ்மிந்ப்ராதுர்பாவாதிமாத்ரம் ப்ரஜநயதி விபுஸ்ஸோऽபி பாரம்யரம்ய: || ௧௬௩ ||

கர்தா த்ருஷ்ட: ஶ்ருதோ வா ந ஹி பரகதிதஸ்தாபஸாதி: ஶ்ருதீநாம் ப்ரத்விஷ்டோக்திர்ந தத்த்வஸ்திதிமவகமயேந்நாதிஶக்தா நியோக்தும் । ஶ்ரத்தேயைரந்யதோக்த்யா பஜதி ச விஹதிம் ஶங்கநேऽதிப்ரஸக்திஶ்ஶங்கா ஸார்வத்ரிகீ ச ஸ்வஜநிவிஹதிக்ருத்ஸர்வசேத:ப்ரதீபா || ௧௬௪ ||

அந்யா மந்வந்தரேஷு ஶ்ருதிரிதி ச வச: காலயோகப்ரவாஹாஜ்ஜப்யஶ்ருத்யாதிநீத்யா ந கதமிதரதா த்ரவ்யபூர்வேண பேத: । திஷ்டா யத்ராநதீதே முநிபிரநகதா தத்ர தத்கர்த்ருதோக்தா ப்ரோக்தம் ப்ரஹ்ம ஸ்வயம்ப்வித்யபி ஜநிவிலயாபாவமத்ர ஸ்மரந்தி || ௧௬௫ ||

கல்பாதாவேவமீஶ: கதயதி நிகமாந்பூர்வயைவாऽऽநுபூர்வ்யா தத்வந்மந்வந்தராதிஷ்வபி ஶிதிலஸமாதாநமாத்ரம் க்ரமை: ஸ்யாத் । நித்யஶ்ருத்யைவ பாதாதுபஜநிவிலயௌ நாநுமாநை: ப்ரஸாத்யௌ மீமாம்ஸாப்ராச்யபாதப்ரஸ்ருதிரவிஹதா தேஶிகைர்தர்ஶிதேயம் || ௧௬௬ ||

அந்யைரப்யர்தவாதப்ரப்ருதிஷு நிஹிதைராதிமாத்யாயபேதைர்மாநம் தத்தத்ப்ரவ்ருத்த்யா நிகமமிஹ முநிஸ்ஸூத்ரயாமாஸ ஸாத்வ்யா । இத்தம் ப்ராமாண்யஸித்திம் வ்யவஹரணதஶாபாவிநீம் பாவயந்தஸ்ஸ்வாபீஷ்டஸ்தாபகாநாமபி கலு வசஸாம் மூலகாதம் ஸ்ருஜந்தி || ௧௬௭ ||

க்ராஹ்யம் ஸர்வத்ர மாநம் பரபஜநவிதௌ பேததாதாத்ம்யசர்சா தத்ரைவாங்கப்ரயுக்தீ பரிகரகடநே மார்கபேதக்ரமாப்தி: । கர்தா வைராக்யபாதப்ரப்ருதிஷு விவிதாவஸ்திதி: ஸ்தாபநீயஶ்ஶேஷம் சாஶேஷமீத்ருக்விலகதி பஹுஷு ப்ரஹ்மகாண்டஸ்தலேஷு || ௧௬௮ ||

ஶ்ரீமத்ராமாநுஜோக்தாம் ஸ்ம்ருதிமநுஸரதாமைகஶாஸ்த்ர்யாதிஸித்தேரவ்யாஜோபாயவித்யாபதிககதிவிதௌ ந்யாஸி திங்மாத்ரமேதத் । ஶேஷம் சாஶேஷமித்தம் ஶிதமதிபிரநுப்ரேக்ஷ்ய ஸம்ரக்ஷிதவ்யம் க்ஷுத்ரக்ஷோபார்ஹதர்கோதிதகுஹககதாவர்ணிதுர்நாடகேப்ய: || ௧௬௯ ||

ஸம்க்ஷிப்தம் விஸ்த்ருதம் வா ஸரஸபஹுமதம் ஸாவதாநப்ரியம் வா ப்ராதாந்யேந ப்ரணீதம் பரபணிதிபரிஷ்காரவ்ருத்த்யா ஸ்திதம் வா । ஶிக்ஷாஸௌகர்யதுஷ்டிப்ரசிதகுருஜநாநுக்ரஹேத்தம் ஸுதீபிஶ்ஶ்ரத்தேயம் நாதஜுஷ்டஶ்ருதியுவதிஶிரோபூஷணம் பாஷணம் ந: || ௧௭௦ ||

தத்தத்ப்ரத்யர்திவர்கப்ரசகிதநிகமஸ்தோமதத்த்வார்தசிந்தா விஷ்வக்வைகட்யகட்டோந்மதநபடுதியா வேங்கடேஶேந க்ல்ருப்தா । அக்ஷோத்யா தர்கலோஷ்டைரதிமஹதி பதேऽப்யத்யஜந்தீ ஸ்வஸீமாம் மீமாம்ஸாபாதுகேயம் மிதிபதகதிக்ருந்ம்ருத்நதீ கண்டகௌகம் || ௧௭௧ ||

விக்யாதோ வேதகண்டாபத இதி விததிம் ப்ரஸ்துதாம் ப்ரஸ்துதார்தாமுத்பத்யந்தாம் ப்ருதிவ்யாமுபநிஷதகதங்காரவாச: ப்ரவாச: । மித்யாத்ருஷ்டிப்ரவாஹோதிதகுமதிகதாகந்தலீகந்தலீநாம் த்ருஷ்ட்யைவாலீகலிப்ஸாத்ருடநிஹிதமதிம் தைத்யரோதீ ருண(த்து)த்தி || ௧௭௨ ||

ஶாக்யோலூக்யாக்ஷபாதக்ஷபணககபிலாமர்த்யவந்த்யப்ரதாநைரந்யைராம்நாயசர்சாகவசத்ருதிகநத்கோமுகத்வீபிபிஶ்ச । பம்ஹீய: க்ஷோபிதாऽபி ஶ்ருதிரிஹ பஹுதா ஜாயமாநேந கோப்த்ரா காலேகாலேऽபிகுப்தா கலஹமதிதரந்த்யக்ஷதா ரக்ஷதாந்ந: || ௧௭௩ ||

|| இதி வேதாபைருஷேயதாதிகரணம் ||

|| இதி ஶ்ரீகவிதார்கிகஸிம்ஹஸ்ய ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீமத்வேங்கடநாதஸ்ய வேதாந்தாசார்யஸ்ய க்ருதிஷு மீமாம்ஸாபாதுகா ஸமாப்தா ||

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.