வேதாந்தகாரிகாவலீ

|| ஶ்ரீபுச்சி வேம்கடாசார்யக்ருதா வேதாந்தகாரிகாவலீ ||

(அத ப்ரத்யக்ஷநிரூபணம் நாம ப்ரதமம் ப்ரகரணம்)

ஶ்ரீமத்ரமாதவோபஜ்ஞாம் நத்வாசார்யபரம்பராம் ।

குர்வே லக்ஷ்மணஸித்தாந்தகாரிகாம் காரிகாவலீம் || ௧.௧||

மாநமேயவிபேதேந பதார்தோ த்விவிதோ மத: ।

மாநம் ப்ரத்யக்ஷாநுமாநஶப்தபேதாத்  த்ரிதா  பவேத் || ௧.௨||

ப்ரமேயம் த்விவிதம் ப்ரோக்தம் த்ரவ்யாத்ரவ்யவிபேதத: ।

ஜடாஜடத்வபிந்நேऽத்ர த்ரவ்யே தத் த்விவிதம் ஜடம் || ௧.௩||

ப்ரக்ருதி: கால இத்யாத்யா சதுர்விம்ஶதிதா மதா ।

காலஸ்தூபாதிபேதேந த்ரிவித: பரிகீர்த்யதே || ௧.௪||

அஜடம் து பராக் ப்ரத்யகிதி பேதாத் த்விதா ஸ்திதம் ।

பராங் நித்யவிபூதிஶ்ச தர்மபூதமதிஸ்ததா || ௧.௫||

ப்ரத்யக்ஜீவேஶ்வரபிதாஶாலீ ஜீவ: புநஸ்த்ரிதா ।

பத்தோ முக்தோ நித்ய இதி பத்தஸ்து த்விவிதோ பவேத் || ௧.௬||

புபுக்ஷுஶ்ச முமுக்ஷுஶ்ச புபுக்ஷுஶ்ச புநர்த்விதா ।

அர்தகாமபரோ தர்மபரஶ்சேதி விவேசநாத் || ௧.௭||

அந்யதேவபரோ விஷ்ணுபரோ தர்மபரோ த்விதா ।

முமுக்ஷுரபி கைவல்யமோக்ஷயோகாத் த்விதா மத: || ௧.௮||

பக்தப்ரபந்நபேதேந ஸ து மோக்ஷபரோ த்விதா ।

த்விதா ப்ரபந்ந ஏகாந்திபரமைகாந்திபேதத: || ௧.௯||

த்ருப்த ஆர்த இதி த்வேதா பரமைகாந்த்யுதாஹ்ருத: ।

ஈஶ்வர: பஞ்சதா பிந்ந: பரவ்யூஹாதிபேதத: || ௧.௧௦||

பர ஏகஶ்சதுர்தா து வ்யூஹ: ஸ்யாத்வாஸுதேவக: ।

ஸங்கர்ஷணஶ்ச ப்ரத்யும்நோऽநிருத்த இதி பேதத: || ௧.௧௧||

மத்ஸ்யாதயஸ்து விபவா அநந்தாஶ்ச ப்ரகீர்திதா: ।

அந்தர்யாமீ து பகவாந் ப்ரதிதேஹமவஸ்தித: || ௧.௧௨||

அர்சாவதார: ஶ்ரீரங்கவேங்கடாத்ர்யாதிஷு ஸ்தித: ।

கேஶவாதி து தத்த்வஜ்ஞைர்வ்யூஹாந்தரமுதாஹ்ருதம் || ௧.௧௩||

ஸத்த்வம் ரஜஸ்தம: ஶப்தஸ்பர்ஶரூபரஸாஸ்ததா ।

கந்த: ஸம்யோகஶக்தீ சேத்யத்ரவ்யம் தஶதா மதம் || ௧.௧௪||

ப்ரமாயா: கரணம் தத்ர ப்ரமாணம் பரிகீர்திதம் ।

யதாவஸ்திதவஸ்த்வேகவ்யவஹாராநுகா ப்ரமா || ௧.௧௫||

ஸா ஸம்ஶயாந்யதாஜ்ஞாநவிபரீததியோ ந ஹி ।

ஏகதர்மிகநாநார்தவிஷயா தீஸ்து ஸம்ஶய: || ௧.௧௬||

தீஸ்து தர்மவிபர்யாஸேऽந்யதாஜ்ஞாநமுதாஹ்ருதம் ।

ஸைவ தர்மிவிபர்யாஸே விபரீதமதிர்மதா || ௧.௧௭||

ஸாக்ஷாத்காரப்ரமாஹேது: ப்ரத்யக்ஷம் மாநமீரிதம் ।

ஸவிகல்போ நிர்விகல்ப: ஸாக்ஷாத்காரோ த்விதா பவேத் || ௧.௧௮||

க்ரஹ: ப்ரதமபிண்டஸ்ய நிர்விகல்பக உச்யதே ।

த்விதீயபிண்டக்ரஹணம் ஸவிகல்பகதீர்பவேத் || ௧.௧௯||

ஏததிந்த்ரியஸாபேக்ஷமநபேக்ஷஞ்ச த்ருஶ்யதே ।

அநபேக்ஷம் ஸ்வத: ஸித்தம் திவ்யம் சேதி த்விதா மதம் || ௧.௨௦||

யோகஜம் து ஸ்வத: ஸித்தமந்யத்ஸ்வாமிப்ரஸாதஜம் ।

அர்வாசீநமிதம் ஸர்வமாமநந்தி விசக்ஷணா: || ௧.௨௧||

நித்யமுக்தேஶ்வரஜ்ஞாநமநர்வாசீநமுச்யதே ।

ப்ரமைவ ப்ராசீநாநுபவாஜ்ஜாயதே ஹி ஸா || ௧.௨௨||

ஸத்ருஶாத்ருஷ்டசிந்தாத்யை: ஸம்ஸ்காரோத்போதநே ஸதி ।

ஸ்ம்ருதிவத்ப்ரத்யபிஜ்ஞாபி ப்ரத்யக்ஷேऽந்தர்பவத்யஸௌ || ௧.௨௩||

புண்யபூருஷநிஷ்டாபி ப்ரதிபாத்ரைவ ஸம்மதா ।

யதார்தே ஸர்வவிஜ்ஞாநமிதி யாமுநபாஷிதம் || ௧.௨௪||

பூதலே து கடாபாவோ பூதலாத்மைவ நேதர: ।

ம்ருத்கடஸ்ய ப்ராகபாவோ த்வம்ஸஸ்தஸ்ய கபாலகம் || ௧.௨௫||

ஸ்வாஸாதாரநதர்மோ ஹி பேதஶப்தேந கீர்த்யதே ।

ஶப்தஸ்வாபாவ்யஜா க்வாபி ப்ரதியோகித்வதீ: க்ருதா || ௧.௨௬||

அந்த:கரணசைதந்யம் தத்வ்ருத்த்யா விஷயேண ச ।

சைதந்யம் ஸமதாபந்நம் ஸாக்ஷாத்காரமஜீஜநத் || ௧.௨௭||

இத்யாதிவசநம் ஸர்வம் பரோக்தம் நாத்ர ஸம்மதம் ।

ஸாமாந்யம் ஸமவாயஶ்ச விஶேஷோ நாத்ர ஸம்மத: || ௧.௨௮||

ஸங்க்யாதிகுணவர்கஸ்ய குணபார்தக்யகல்பநம் ।

ஸூத்ரகாரவிருத்தம் யத்தத்ஸர்வம் பரிஹாஸ்யதே || ௧.௨௯||

|| இதி வேதாந்தகாரிகாவல்யாம் ப்ரத்யக்ஷநிரூபணம் நாம ப்ரதமம் ப்ரகரணம் ||

( அத அநுமாநநிரூபணம் நாம த்விதீயம் ப்ரகரணம் )

அநுமித்யாத்மவிஜ்ஞாநேऽநுமாநம் கரணம் ஸ்ம்ருதம் ।

தச்ச லிங்கபராமர்ஶஸ்தத்தேதுர்வ்யாப்திதீர்மதா || ௨.௧||

ஸாத்யாபாவாதிகரணாவ்ருத்தித்வம் வ்யாப்திருச்யதே ।

வ்யாப்யஸ்ய பக்ஷவ்ருத்தித்வதீ: பராமர்ஶநாமபாக் || ௨.௨||

தஜ்ஜா பக்ஷே ஸாத்யமதிரநுமித்யாத்மிகா மதா ।

பூயிஷ்டஸாஹசர்யைகஜ்ஞாநேந வ்யாப்திதீர்பவேத்  || ௨.௩||

தத்ஸபக்ஷே ஸபக்ஷஸ்து பூர்வம் நிஶ்சிதஸாத்யக: ।

ஸந்திக்தஸாத்யக: பக்ஷோ விபக்ஷஸ்ததபாவவாந் || ௨.௪||

அந்வயீ வ்யதிரேகீ ச கிஞ்ச ஹேதுர்த்விலக்ஷண: ।

வ்யபிசாரீ விருத்தஶ்சாஸித்த: ஸத்ப்ரதிபக்ஷக: || ௨.௫||

பாதிதஶ்சேதி பஞ்சைதே ஹேத்வாபாஸா ந ஸாதகா: ।

ஏவம் ஸ்வார்தாநுமாநஸ்ய ப்ரபஞ்சஸ்து நிரூபித: || ௨.௬||

ந்யாயஜந்ய: பராமர்ஶ: பரார்தாநுமிதே: க்ருதே ।

ந்யாயோऽவயவவாக்யாநி ப்ரதிஜ்ஞாதீநி பஞ்ச ச || ௨.௭||

ப்ரதிஜ்ஞா ஸாத்யநிர்தேஶோ ஹேதுஸ்தத்வசநம் மதம் ।

வ்யாப்த்யுக்திபூர்வத்ருஷ்டாந்தவாகுதாஹரணம் பவேத் || ௨.௮||

வ்யாப்யஸ்ய பக்ஷவ்ருத்தித்வபோதஶ்சோபநயோ மத: ।

உபஸம்ஹாரவசநம் பவேந்நிகமநம் புந: || ௨.௯||

|| இதி வேதாந்தகாரிகாவல்யாமநுமாநநிரூபணம் நாம த்விதீயம் ப்ரகரணம் ||

( அத ஶப்தநிரூபணம் நாம த்ருதீயம் ப்ரகரணம் )

அநாப்தாநுக்தவாக்யம் யத்தச்சாப்தகரணம் ஸ்ம்ருதம் ।

வேதஸ்யாபௌருஷேயத்வாத்தத்ர லக்ஷணஸங்கதி: || ௩.௧||

ஸித்தே வ்யுத்பத்திஸத்பாவாத்வேதோ நிஷ்பந்நபோதக: ।

தத்கார்யபரதாஹாநேரப்ராமாண்யம் ந ஶங்க்யதாம் || ௩.௨||

கர்மப்ரஹ்மாபிதாயித்வாத்ஸ ச பாகத்வயாத்மக: ।

பூர்வபாக: கர்மபர உத்தரோ ப்ரஹ்மகோசர: || ௩.௩||

ததைக்யாத்பூர்வபரயோர்வ்யாக்யயோரேகஶாஸ்த்ரதா ।

அத்யாயபேதவத்பேதே ஶாஸ்த்ரைக்யம் ந விருத்யதே || ௩.௪||

வித்யர்தவாதமந்த்ராத்மா த்ரிவித: ஸ ப்ரதீயதே ।

அநுஷ்டேயார்தகமகோ மந்த்ர: ஸ்யாதர்தவாதகீ: || ௩.௫||

ப்ரவ்ருத்த்யுத்தம்பிகா யா ஸ்யாத்விதிர்வாக்யம் ப்ரவர்தகம் ।

ஸ த்ரிதாபூர்வநியமபரிஸங்க்யாவிபேதத: || ௩.௬||

நித்யா நைமித்திகா: காம்யா இதி தே பஹுதா மதா: ।

தேஷாம் ஸ்வரூபலக்ஷ்மாணி மந்தவ்யாநி நயாந்தரே || ௩.௭||

சந்த: கல்பஶ்ச ஶிக்ஷா ச நிருக்தம் ஜ்யௌதிஷம் ததா ।

வ்யாக்ருதிஶ்சேதி வேதஸ்ய ஷடங்காநி ப்ரசக்ஷதே || ௩.௮||

அநுஷ்டுபாதிகம் சந்த: கல்ப: ஶ்ரௌதாதிபோதக: ।

வர்ணநிர்ணாயிகா ஶிக்ஷா நிருக்தம் ஸ்வார்தபோதகம் || ௩.௯||

அநுஷ்டாநாதிகாலஸ்ய நிர்ணயே ஜ்யௌதிஷம் பவேத் ।

ஸௌஶப்த்யாய வ்யாகரணமிதி ஸாங்கே ப்ரமாணதா || ௩.௧௦||

ஏதந்மூலதயா ஸ்ம்ருத்யாதீநாம் ப்ராமாண்யமீரிதம் ।

ஏதத்விருத்தம் யத்கிஞ்சிந்நாஶ்நுவீத ப்ரமாணதாம் || ௩.௧௧||

ஆகாங்க்ஷாதிகமேதச்ச ஶாப்தபோதைககாரணம் ।

தத்விசாரோऽத்ர ஸங்க்ஷிப்தோ க்ரந்தவிஸ்தரபீருணா || ௩.௧௨||

முக்யௌபசாரிகத்வாப்யாம் ஸ ஶப்தோ த்விவிதோ மத: ।

அபிதா முக்யவ்ருத்தி: ஸ்யாத்வ்ருத்திரந்யௌபசாரிகீ || ௩.௧௩||

ஶரீரவாசகா: ஶப்தா: ஶரீரிக்ருதவ்ருத்தய: ।

ஸர்வஶப்தைகவாச்யத்வம் ஹரேரிதி கதிஷ்யதே || ௩.௧௪||

|| இதி வேதாந்தகாரிகாவல்யாம் ஶப்தநிரூபணம் நாம த்ருதீயம் ப்ரகரணம் ||

(ப்ரமாணநிரூபணம் ஸமாப்தம்)

( அத ப்ரக்ருதிநிரூபணம் நாம சதுர்தம் ப்ரகரணம் )

யத்ப்ரமாவிஷயம் தத்ஸ்யாத்ப்ரமேயமிதி தத் த்விதா ।

த்ரவ்யமத்ரவ்யமித்யாத்யம் ததுபாதாநகாரணம் || ௪.௧||

அவஸ்தாந்தரயோகித்வமுபாதாநத்வமுச்யதே ।

குணாஶ்ரயம் வா த்ரவ்யம் ஸ்யாத்தச்ச த்வேதா ப்ரகீர்திதம் || ௪.௨||

அமிஶ்ரஸத்த்வராஹித்யம் ஜடத்வமநுகத்யதே ।

ஜடம் ப்ரக்ருதிகாலௌ த்வௌ ஸா ஸத்த்வாதிகுணத்ரயா || ௪.௩||

ப்ரக்ருதி: ஸா க்ஷராவித்யாமாயாஶப்தைர்நிகத்யதே ।

கார்யோந்முகத்வாவஸ்தா ஸ்யாதவ்யக்தவ்யபதேஶ பாக்  || ௪.௪||

அவ்யக்தாந்மஹதுத்பத்தி: ஸாத்த்விகத்வாதிபேதத: ।

அஹங்காரஸ்ததஸ்த்ரேதா ஸாத்த்விகத்வாதிபேதபாக் || ௪.௫||

வைகாரிகஸ்தைஜஸஶ்ச பூதாதிரிதி பேதத: ।

நாமாந்தராணி ஸந்த்த்யேஷாமஹங்காராத்மநா ஸதாம் || ௪.௬||

தேஷு வைகாரிகாத்ஸாத்த்விகாஹங்காராதுபஸ்க்ருதாத் ।

ஏகாதஶேந்த்ரியாணி ஸ்யுர்ஜ்ஞாநகர்மேந்த்ரியாத்மநா || ௪.௭||

ஜ்ஞாநப்ரஸரணே ஶக்தம் ஜ்ஞாநேந்த்ரியமுதாஹ்ருதம் ।

தந்மந:ஶ்ரோத்ரசக்ஷுஸ்த்வக்க்ராணஜிஹ்வாத்மநா மதம் || ௪.௮||

மந: ஸ்ம்ருத்யாதிஹேதுஸ்தத்பந்தமோக்ஷாதிகாரணம் ।

ஶப்தமாத்ரக்ரஹே ஶக்தமிந்த்ரியம் ஶ்ரோத்ரமுச்யதே || ௪.௯||

ரூபமாத்ரக்ராஹி சக்ஷுஸ்த்வக் ஸ்பர்ஶக்ரஹகாரணம் ।

கந்தைகக்ராஹகம் க்ராணம் ரஸநம் ரஸபாஸகம் || ௪.௧௦||

ஏஷாம் விஷயஸம்பந்த: ஸம்யோகாதி: ப்ரகீர்தித: ।

உச்சாரணாதிகர்மைகஶக்தம் கர்மேந்த்ரியம் மதம் || ௪.௧௧||

பஞ்சதா வாக்பாணிபாதபாயூபஸ்தப்ரபேதத: ।

வர்ணோச்சாரணஹேதுர்வாக் பாணி: ஶில்பாதிகாரணம் || ௪.௧௨||

ஸஞ்சாரகாரணம் பாத: பாயுர்மலநிவ்ருத்திக்ருத் ।

உபஸ்த: பரமாநந்தஹேது: ஸ்த்ரீபும்ஸயோர்மத: || ௪.௧௩||

ராஜஸாஹங்க்ரியாயுக்ததாமஸாஹங்க்ருதே: புந: ।

ஜாயதே ஶப்ததந்மாத்ராதிகம் பூதாதிகாரணம் || ௪.௧௪||

பூதாநாமேவ ஸூக்ஷ்மைகபூர்வாவஸ்தாவிஶேஷக்ருத் ।

த்ரவ்யம் தந்மாத்ரமித்யாஹு: பஞ்சதா பூதபஞ்சபி: || ௪.௧௫||

தந்மாத்ரபஞ்சகம் ஶப்தாத்யாஶ்ரயத்வேந ஸம்மதம் ।

பூதாநாம் ஸ்யாதுபாதாநம் ஶப்ததந்மாத்ரமாதிமம் || ௪.௧௬||

ஸ்பர்ஶதந்மாத்ரகம் ரூபரஸதந்மாத்ரகே அபி ।

கந்ததந்மாத்ரமேதத்ஸ்யாத்  காநிலஜ்யோதிரப்புவ: || ௪.௧௭||

பஞ்சபூதாநி தந்மாத்ரஸ்வரூபம் து நிரூப்யதே ।

தாமஸாஹங்க்ருதிகயோர்மத்யாவஸ்தாயுகாதிமம் || ௪.௧௮||

ஶப்ததந்மாத்ரமஸ்மாச்ச வியதுத்பத்யதே ததா ।

கமேவ ஸூர்யஸ்பந்தேந திகிதி வ்யபதிஶ்யதே || ௪.௧௯||

த்ரவ்யம் ததாகாஶவாய்வோர்மத்யாவஸ்தாஸுஸம்யுதம் ।

ஸ்பர்ஶதந்மாத்ரமஸ்மாச்ச வாயுருத்பத்யதே க்ரமாத் || ௪.௨௦||

மத்யாவஸ்தாயுதம் வாயுதேஜஸோர்த்ரவ்யமுச்யதே ।

ரூபதந்மாத்ரமித்யஸ்மாத்தேஜ உத்பத்யதே க்ரமாத் || ௪.௨௧||

மத்யாவஸ்தாயுதம் தேஜ:பயஸோர்த்ரவ்யமுச்யதே ।

ரஸதந்மாத்ரமித்யஸ்மாத்ஸலிலம் கலு ஜாயதே || ௪.௨௨||

மத்யாவஸ்தாயுதம் வாரிப்ருதிவ்யோர்த்ரவ்யமுச்யதே ।

கந்ததந்மாத்ரமித்யஸ்மாத்ப்ருதிவீ ஸமுதேத்யஸௌ || ௪.௨௩||

ஆத்யம் ஶப்தவதந்யச்ச ஶப்தஸ்பர்ஶவதுச்யதே ।

ரூபஶப்தஸ்பர்ஶவத்ஸ்யாத்த்ருதீயஞ்ச துரீயகம் || ௪.௨௪||

ரூபஶப்தஸ்பர்ஶரஸயுக்தம் கந்தாதிகம் பரம் ।

தந்மாத்ரபஞ்சகம் பூதபஞ்சகஞ்சைவமீரிதம் || ௪.௨௫||

ஏவம் ப்ரக்ருதிரவ்யக்தமஹதாதிக்ரமாத்பிதாம் ।

சதுர்விம்ஶதிஸங்க்யாநாம் ப்ராபிதா ஸுநிரூபிதா || ௪.௨௬||

பூதாநி பகவாந் ஸ்ருஷ்ட்வா த்வேதைகைகம் விபக்தவாந் ।

ஏகமேகம் விதாயாம்ஶஞ்சதுர்தாந்யம் விபக்தவாந் || ௪.௨௭||

சதுர்தா ரசிதாநம்ஶாம்ஸ்தத்ததம்ஶே யுநக்தி ஸ: ।

சதுர்தாம்ஶயுதஸ்வாம்ஶை: பஞ்சபூதாந்யஜீஜநத் || ௪.௨௮||

அந்யபூதாம்ஶஸத்த்வேऽபி ஸ்வாம்ஶபூயஸ்த்வத: க்ருத: ।

ப்ருத்வ்யப்தேஜோऽநிலவ்யோமவ்யபதேஶோ ஜகத்யபூத் || ௪.௨௯||

பஞ்சீகரணமேதாத்ருகுபலக்ஷயதி ஶ்ருதி: ।

பூதைர்மஹதஹங்க்ருத்யோ: ஸப்தீக்ருதிருபஸ்க்ருதா || ௪.௩௦||

பூதபஞ்சகமவ்யக்தமேதே மஹதஹங்க்ருதீ ।

உபாதாநாநி தேஹஸ்யேந்த்ரியாணி ப்ரதிபூருஷம் || ௪.௩௧||

பிந்நாந்யாகல்பகல்பாநி ஶரீரம் பூஷயந்தி ஹி ।

சேதநைகநியாம்யம் யச்சரீரம் தந்நிகத்யதே || ௪.௩௨||

ஶரீரம் த்விவிதம் நித்யமநித்யமிதி பேதத: ।

பகவந்நித்யஸூரீணாம் நித்யம் நைஸர்கிகம் து தத் || ௪.௩௩||

அநித்யமபி தத்த்வேதா கர்மாகர்மக்ருதத்வத: ।

அகர்மக்ருதமீஶாதேரிச்சயா பரிகல்பிதம் || ௪.௩௪||

தச்ச கர்மக்ருதம் த்வேதா ஸ்வேச்சாஸஹக்ருதம் ததா ।

கர்மமாத்ரக்ருதஞ்சேதி ஸௌபர்யாதேர்யதாதிமம் || ௪.௩௫||

த்விதீயமஸ்மதாதீநாம் ஸாமாந்யேந புநர்த்விதா ।

ஸ்தாவரம் ஜங்கமஞ்சேதி ஶிலாதி ஸ்தாவரம் மதம் || ௪.௩௬||

ஜங்கமஞ்ச த்விதா ப்ரோக்தம் ஸ்யாத்யோநிஜமயோநிஜம் ।

யோநிஜம் தேவமாநுஷ்யதிர்யகாதிவிபாகவத் || ௪.௩௭||

உத்பிஜ்ஜஸ்வேதஜாண்டோத்தநாரக்யாக்யமயோநிஜம் ।

ஏவம் பஞ்சீக்ருதாநாம் ஸ்யாதண்டோத்பாதகதா ஸ்ம்ருதா || ௪.௩௮||

அண்டோத்பத்தே: பூர்வஸ்ருஷ்டி: ஸமஷ்டிரத உத்தரா ।

வ்யஷ்டிஸ்ருஷ்டிரிதி த்வேதா ஸ்ருஷ்டிர்வேதாந்திஸம்மதா || ௪.௩௯||

அவ்யக்தாதேர்மஹத்த்வாதிரவஸ்தாந்தரமிஷ்யதே ।

விஜாதீயாந்தராவஸ்தா சேத்தத்த்வாந்தரமீர்யதே || ௪.௪௦||

இத்தமவ்யக்தமஹதஹங்காரேந்த்ரியநாமகை: ।

தந்மாத்ராணீதி தத்த்வாநி சதுர்விம்ஶதிதாபவந் || ௪.௪௧||

போக்யபோகோபகரணபோகஸ்தாநாநி சேஶிது: ।

ஜீவஸ்ய ச ப்ரக்ருத்யாதீந்யுத்பவந்தி யதாயதம் || ௪.௪௨||

விஷயோ போக்யமக்ஷ்யாதி போகோபகரணம் மதம் ।

போகஸ்தாநம் து புவநம் தத்வர்தீந்யண்டஜாநி ஹி || ௪.௪௩||

ஏவம் பஞ்சீக்ருதைர்பூதைராரப்தம் ப்ராக்ருதம் பவேத் ।

கபித்தபலகாகாரமண்டம் நாம நிகத்யதே || ௪.௪௪||

ஜம்பூத்வீபமிதம் ஸர்வம் லவணோததிநாவ்ருதம் ।

ப்லக்ஷத்வீபம் ததோऽபீக்ஷுஸமுத்ரேண ப்ரவேஷ்டிதம் || ௪.௪௫||

ததஸ்து ஶால்மலித்வீபம் ஸுராஸாகரவேஷ்டிதம் ।

குஶத்வீபம் தத: ஸர்பி: ஸமுத்ரேண ப்ரவேஷ்டிதம் || ௪.௪௬||

க்ரௌஞ்சத்வீபம் தத: பஶ்சாத்தத்யர்ணவஸமாவ்ருதம் ।

ஶாகத்வீபம் தத: க்ஷீரஸமுத்ரேண ப்ரவேஷ்டிதம் || ௪.௪௭||

புஷ்கரத்வீபமபித: ஶுத்தாம்புதிஸமாவ்ருதம் ।

ஸர்வமேதத்தைமபூம்யா ததோ வலயபர்வத: || ௪.௪௮||

அந்தகாராவ்ருத: ஸோऽபி ஸோऽபி கர்போதகேந ச ।

ததோऽண்டமேகமேவம் ஸ்யாத்பூமேரூர்த்வமதோऽபி ச || ௪.௪௯||

அண்டாந்யேதாத்ருஶாநி ஸ்யுரநந்தாநி மஹாஹரே: ।

ஜலபுத்புதகல்பாநி புராணோக்தாந்யநுக்ரமாத் || ௪.௫௦||

|| இதி வேதாந்தகாரிகாவல்யாம் ப்ரக்ருதிநிரூபணம் நாம சதுர்தம் ப்ரகரணம் ||

( அத காலநிரூபணம் நாம பஞ்சமம் ப்ரகரணம் )

குணத்ரயவிஹீநோ ய: ஸ ஜட: கால உச்யதே ।

அகண்டகண்டபேதேந ஸ காலோ த்விவிதோ மத: || ௫.௧||

ஆத்யோ விபுர்பூதபாவிவர்தமாநத்வதீகர: ।

நிமேஷாதிப்ரபேதேந பஹுபேதஸ்த்வஸௌ மத: || ௫.௨||

அகண்டகால ஏவாயம் நித்ய இத்யவகம்யதே ।

கால: ஸ்வகார்யம் ப்ரதி து ஸ்யாதுபாதாநகாரணம் || ௫.௩||

கார்யரூபஸ்ததோ நைவ நித்ய இத்யவதார்யதாம் ।

லீலாவிபூதாவீஶாந: காலமாலம்ப்ய கார்யக்ருத் || ௫.௪||

ஏஷ நித்யவிபூதௌ து ந காலமவலம்பதே ।

க்ரீடாபரிகர: ஸோऽயம் காலஸ்து பரமாத்மந: || ௫.௫||

நித்யநைமித்திகப்ராக்ருதலயா: காலஹேதுகா: ।

ஏவம் ப்ரகாஶிதம் காலஸ்வரூபஸ்ய நிரூபணம் || ௫.௬||

|| இதி வேதாந்தகாரிகாவல்யாம் காலநிரூபணம் நாம பஞ்சமம் ப்ரகரணம் ||

( அத நித்யவிபூதிநிரூபணம் நாம ஷஷ்டம் ப்ரகரணம் )

ஶுத்தஸத்த்வே தர்மபூதஜ்ஞாநஜீவேஶ்வரேஷு ச ।

அஜடத்வம் பவேல்லக்ஷ்ம தத்புந: ஸ்வப்ரகாஶதா || ௬.௧||

பராக்த்வே ஸத்யஜடதா லக்ஷ்ம ப்ரதமயோர்மதம் ।

பரஸ்மை பாஸமாநத்வம் பராக்த்வமிதி கத்யதே || ௬.௨||

ஸத்த்வைகமூர்திகோ தேஶ: ஶுத்தஸத்த்வமசேதநம்

பரிச்சிந்நமகோ தேஶேऽநந்தமூர்த்வப்ரதேஶத: || ௬.௩||

ஸ்வயம் ப்ரகாஶரூபேயம் பஞ்சோபநிஷதாத்மிகா ।

விஷ்ணோர்நித்யவிபூதி: ஸ்யாந்நித்யமாநந்தரூபிணீ || ௬.௪||

ஸேயம் விபூதிரீஶஸ்ய நித்யமுக்தாத்மநாமபி ।

போக்யபோகோபகரணபோகஸ்தாநமயீ மதா || ௬.௫||

போக்யமீஶ்வரதேஹாதி த்விதீயம் சந்தநாதிகம் ।

போகஸ்தாநம் து மாணிக்யகோபுராதிகமுச்யதே || ௬.௬||

தேஹா ஈஶ்வரநித்யாநாம் நித்யேச்சாகல்பிதா ஹரே: ।

முக்தாநாம் து ஶரீராதிஸ்தத்ஸங்கல்பக்ருதோ மத: || ௬.௭||

ஶ்ரீபதேர்வ்யூஹவிபவார்சாவதாரதயா ஸத: ।

அப்ராக்ருதஶரீராணி ப்ரதிஷ்டாநந்தரம் ஹரே: || ௬.௮||

ப்ரஸாதோந்முகதாபத்தௌ ப்ரகடாநி பவந்தி ஹி ।

தச்ச ப்ரகடநம் தஸ்ய ஸங்கல்பாதீநமீர்யதே || ௬.௯||

ப்ராக்ருதாப்ராக்ருததநுஸம்ஸர்க: கதமித்யலம் ।

ராமக்ருஷ்ணாவதாராதௌ த்ருஷ்டத்வாத்தஸ்ய பூயஸா || ௬.௧௦||

ஔஜ்ஜ்வல்யாதிகுணா  யே ஸ்யுர்திவ்யமங்கலவிக்ரஹே ।

ஹரேஸ்தாம்ஸ்து விஜாநீஹி கத்யத்ரயவிசாரத: || ௬.௧௧||

முக்தாநாமஶரீரத்வவசநம் யத்து த்ருஶ்யதே ।

தத்கர்மக்ருதஶாரீரஸம்பந்தாபாவகோசரம் || ௬.௧௨||

நிரூபயந்தி ஶ்ரீநாததிவ்யமங்கலவிக்ரஹம் ।

புராணோக்தக்ரமாதஸ்மாதாத்யா வேதாந்ததேஶிகா: || ௬.௧௩||

த்ரிபாத்விபூதிவைகுண்டபரவ்யோமாதிஶப்திதா ।

விபூதிரியமீஶஸ்ய மஹதீ ஸுமஹீயதே || ௬.௧௪||

த்வாதஶாவரணோபேதமநேகஶதகோபுரம் ।

வைகுண்டம் நாம நகரமேதஸ்யாம் ப்ரவிஜ்ரும்பதே || ௬.௧௫||

ஆநந்தநாமகஸ்தத்ர ஸுதிவ்யநிலய: ஸ்புட: ।

தத்ர ரத்நமயஸ்தம்பஸஹஸ்ரா பாஸதே ஸபா || ௬.௧௬||

அநந்தஸ்தத்ர ச பணாமணிதேஜோவிராஜித: ।

தஸ்மிந் தர்மாதிஸஹிதஸிம்ஹாஸநமுபஸ்திதம் || ௬.௧௭||

தத்ர சாமரவத்தஸ்தைர்விமலாதிபிரர்சிதம் ।

பத்மமஷ்டதலம் பாதி தத்ர ஶேஷோऽஸ்தி தீமய: || ௬.௧௮||

தத்ராநந்தமய: ஸாக்ஷாத்ஸர்வவாசாமகோசர: ।

அத்புதஜ்யோதிராகாரோ பாதி நாராயணாத்மநா || ௬.௧௯||

|| இதி வேதாந்தகாரிகாவல்யாம் நித்யவிபூதிநிரூபணம் நாம ஷஷ்டம் ப்ரகரணம் ||

( அத தர்மபூதஜ்ஞாநநிரூபணம் நாம ஸப்தமம் ப்ரகரணம் )

தர்மோ பவதி யஜ்ஜ்ஞாநம் ப்ரபா தீபே யதாத்மநோ: ।

தத்தர்மபூதவிஜ்ஞாநம் நித்யம் நித்யேஶ்வரேஷு தத் || ௭.௧||

பத்தேஷு தத்திரோபூதம் முக்தேஷு ப்ராக்திரோஹிதம் ।

ஸங்கோசநவிகாஸாப்யாம் நாஶோத்பத்திவிபாகபாக் || ௭.௨||

ஸங்கோச இந்த்ரியத்வாரா ஜ்ஞாநம் ஸங்கோச்யதே யதி ।

விகாஸ இந்த்ரியத்வாரா ஜ்ஞாநப்ரஸரணாத்பவேத் || ௭.௩||

ஸ்வப்ரகாஶம் ஸ்வதோ மாநமேததித்யத்ர ஸம்மதம் ।

ஸ்வாந்யநிர்வாஹகத்வேந தீபவத்ஸ்வப்ரகாஶதா || ௭.௪||

தமோவிஶேஷஸாந்நித்யாஜ்ஜ்ஞாநம் ஸ்வாபே திரோஹிதம் ।

த்ரவ்யத்வமஸ்ய ஜ்ஞாநஸ்ய ப்ரபாவத்குணதாபி ச || ௭.௫||

தீபேதா: ஸுகது:கேச்சாத்வேஷயத்நா ந தே ப்ருதக் ।

த்வேஷ்மீச்சாமீதி வாதஸ்து ஸ்மராமீத்யாதிவந்மத: || ௭.௬||

ஸ்ம்ருத்யாதயோ ஜ்ஞாநபேதா அநந்தா ஜீவவ்ருத்தய: ।

ஜ்ஞாநஶக்த்யோர்விததயோऽநந்தாஶ்ச பகவத்குணா: || ௭.௭||

கத்யத்ரயே மஹாசார்யைரயமர்த உதீரித: ।

தத்தத்ஸ்வரூபவிஜ்ஞாநம் தத்பாஷ்யேணாவகம்யதே || ௭.௮||

பக்திப்ரபத்திஸுப்ரீத ஈஶ்வரோ முக்திதாயக: ।

அதோ பக்திப்ரபத்தீ ஹி முக்தௌ பரமகாரணம் || ௭.௯||

கர்மயோகஜ்ஞாநயோகௌ பக்தௌ ஸாதநமூசிரே ।

பலாபிஸந்திரஹிதம் கர்மாராதநமீஶிது: || ௭.௧௦||

விநிர்மலாந்த:கரணே சிந்தநம் ஜ்ஞாநயோகக: ।

ஸாக்ஷாதிதரதா வாபி பக்தௌ காரணதாநயோ: || ௭.௧௧||

பக்தியோகோऽயமஷ்டாங்கோऽவிச்சிந்நா ஸ்ம்ருதிஸந்ததி: ।

விவேகாதிபிரூத்பாத்யா தர்ஶநாகாரதாம் கதா || ௭.௧௨||

தத்தச்சரீராவஸாநஸமயே பரிணாமிநீ ।

ஸேயம் ஸாதநபக்தி: ஸ்யாத்ப்ரபத்த்யங்கவதீ மதா || ௭.௧௩||

பலபக்திஸ்து பகவதநுக்ரஹக்ருதா பவேத் ।

அத ஏவ ஹரி: ஸாக்ஷாத்ஸித்தோபாயத்வமஶ்நுதே || ௭.௧௪||

அந்தராதித்யவித்யாதிபேதாத்ஸா பஹுதா மதா ।

ஸர்வாபி ப்ரஹ்மவித்யேயம் ப்ரஹ்மப்ராப்த்யுபயோகிநீ || ௭.௧௫||

ந்யாஸவித்யா ப்ரபத்தி: ஸ்யாதங்கபஞ்சகயோகிநீ ।

ஆநுகூல்யஸ்ய ஸங்கல்ப: ப்ராதிகூல்யஸ்ய வர்ஜநம் || ௭.௧௬||

ரக்ஷிஷ்யதீதி விஶ்வாஸோ கோப்த்ருத்வவரணம் ததா ।

ஆத்மநிக்ஷேபகார்பண்யே அங்கபஞ்சகமீரிதம் || ௭.௧௭||

குரூபஸதநாதேஷா விஜ்ஞாதவ்யா மநீஷிபி: ।

இயமுத்தரபூர்வாகாஶ்லேஷநாஶக்ருதுச்யதே || ௭.௧௮||

அபசாராந்விநா ப்ரஹ்மவிதாம் நாஸ்யா விரோதக்ருத் ।

அந்யோऽஸ்தீதி மஹாசார்யஶாஸநம் வ்யவஸீயதே || ௭.௧௯||

|| இதி வேதாந்தகாரிகாவல்யாம் தர்மபூதஜ்ஞாநநிரூபணம் நாம ஸப்தமம் ப்ரகரணம் ||

( அத ஜீவநிரூபணம் நாமாஷ்டமம் ப்ரகரணம் )

அணுத்வே ஸதி சைதந்யம் ஜீவலக்ஷணமுச்யதே ।

ஸ ச தேஹேந்த்ரியாதிப்யோ விலக்ஷணதயா மத: || ௮.௧||

ஜீவஸ்யாநேகவிஷயாநுபவோऽணோரபி ஸ்ம்ருத:  ।

யத்தர்மபூதவிஜ்ஞாநவ்யாப்திஸ்தத்ரோபயோகிநீ || ௮.௨||

பூர்வாநுபூதவிஷயப்ரதிஸந்தாநயோகத: ।

நித்ய: ப்ரதிஶரீரம் ஸ பிந்நோ போக்த்ராதிஶப்தித: || ௮.௩||

ப்ரக்ருத்யபேக்ஷயா தேஹீ தேஹ: ஶ்ரீமதபேக்ஷயா ।

தஸ்ய ஸ்வயம்ப்ரகாஶத்வம் ப்ரத்யக்ஷஶ்ருதிபோதிதம் || ௮.௪||

தேஶாந்தரபலாதீநாமுபலப்திரணோரபி ।

கர்மஜந்யாதத்ருஷ்டாப்யவிஜ்ஞாநாதிதி ஸஞ்ஜகு: || ௮.௫||

பத்தோ முக்தோ நித்ய இதி ஜீவ: ஸ த்ரிவிதோ மத: ।

ப்ரஹ்மாதிஸ்தம்பபர்யந்தா பத்தா: ஸம்ஸாரயோகிந: || ௮.௬||

த்ரைவர்கிகார்தநிஷ்ணாதா புபுக்ஷவ உதாஹ்ருதா: ।

அர்தகாமபராஸ்தத்ர ஸ்வதேஹாத்மாபிமாநிந: || ௮.௭||

தே து தர்மபராஸ்தத்ர யாகாத்யர்தாநுஷங்கிண: ।

தர்மஸ்த்வலௌகிகஶ்ரேய:ஸாதநம் சோதநோதிதம் || ௮.௮||

ருத்ராத்யாராதநபரா அந்யதேவபரா மதா: ।

ஆர்தோ ஜிஜ்ஞாஸுரர்தார்தீத்யேவம் பாகவதா: ஸ்ம்ருதா: || ௮.௯||

முமுக்ஷூணாம் ச கைவல்யபராணாம் லக்ஷ்ம கத்யதே ।

ப்ரக்ருதேஸ்து வியுக்தஸ்ய ஸ்வாத்மநோऽநுபவ: பரம் || ௮.௧௦||

கைவல்யமர்சிர்மார்கேண கத்வாபி பரமம் பதம் ।

ரமணத்யக்தபத்நீவத் க்வசித்கோணேऽவதிஷ்டதே || ௮.௧௧||

கைவல்யமேதத்கேஷாஞ்சிதார்யாணாமேவ ஸம்மதம் ।

அஸ்மதார்யாஸ்து கைவல்யம் ந மந்யந்த இதி ஸ்திதம் || ௮.௧௨||

பக்தா: பூர்வோக்தபக்த்யைவ முக்திஸம்ப்ராப்த்யபேக்ஷிண: ।

அபஶூத்ரநயே பக்தௌ ஶூத்ராநதிக்ருதி: ஸ்புடா || ௮.௧௩||

ஸாத்யஸாதநபக்திப்யாம் பக்தா: ஸ்யுர்த்விவிதா மதா: ।

பராங்குஶாதிகாநாத்யாந் வ்யாஸாதீநபராந் விது: || ௮.௧௪||

முமுக்ஷவ: ப்ரபந்நாஶ்சாகிஞ்சந்யாதிகயோகிந: ।

த்ரைவர்கிகபரா மோக்ஷபராஶ்சேதி ச தே த்விதா || ௮.௧௫||

தர்மார்தகாமாந் ஸ்வாம்யர்தே  யேऽந்வதிஷ்டம்ஸ்த ஆதிமா: ।

ஸத்ஸங்காதர்தவைராக்யே முமுக்ஷாயாம் க்ருதாதரா: || ௮.௧௬||

பகவத்போகஸம்ப்ராப்ஸ்யை மஹாசார்யே  ஸமாஶ்ரிதா: ।

அஸாமர்த்யேந பக்த்யாதௌ ப்ரபத்த்யேகாஶ்ரயா: பரே || ௮.௧௭||

ஸர்வாதிகாரிதாம் தீரா: ப்ரபத்தேராசசக்ஷிரே ।

ஏகாந்திந: பலம் முக்த்யா ஸஹாந்யத்ய உஶந்தி தே || ௮.௧௮||

பரமைகாந்திநஸ்த்வைச்சந் பகவத்ப்ரீதிமேவ யே ।

ப்ராரப்தம் கர்ம புக்த்வைவ யோ மோக்ஷமபிகாங்க்ஷதி || ௮.௧௯||

த்ருப்த ஆர்தஸ்து  ஸம்ஸாரே வஹ்நாவிவ ஸமுத்தபந் ।

ப்ரபத்த்யநந்தரே காலே யோ மோக்ஷமபிகாங்க்ஷதி || ௮.௨௦||

ஸத்ஸங்காதிதி ஸுஶ்லோகத்வயோக்தகதிமாந்நர: ।

ஆவிர்பூதஸ்வஸ்வரூபோ முக்தோ ப்ரஹ்மாநுபூதிபாக் || ௮.௨௧||

முக்தஸ்ய போகமாத்ரே து ஸாம்யம் ஶ்ருதிஷு சோதிதம் ।

ஸ்வேச்சயா ஸர்வலோகேஷு ஸஞ்சாரோऽஸ்ய ந ருத்யதே || ௮.௨௨||

ஸ்வேச்சா ச ஹரிஸங்கல்பாயத்தா முக்தஸ்ய லப்யதே ।

அநாவர்தநஶாஸ்த்ரம் து கர்மாவர்தநிஷேதக்ருத் || ௮.௨௩||

நித்யாஸங்குசிதஜ்ஞாநா நித்யம் பகவதாஜ்ஞயா ।

தத்கைங்கர்யரதா நித்யா அநந்தகருடாதய: || ௮.௨௪||

ஏதேஷாமவதாராதிரிச்சயைவ ஹரேரிவ ।

ஆதிகாரிகதாமீஷாமீஶ்வரேண நிரூபிதா || ௮.௨௫||

|| இதி வேதாந்தகாரிகாவல்யாம் ஜீவஸ்வரூபநிரூபணம் நாமாஷ்டமம் ப்ரகரணம் ||

( அத ஈஶ்வரநிரூபணம் நாம நவமம் ப்ரகரணம் )

ஸ்வேதராகிலஶேஷித்வமீஶ்வரஸ்ய து லக்ஷணம் ।

ஸ ஸூக்ஷ்மசிதசிந்மிஶ்ரோ விஶ்வோபாதாநகாரணம் || ௯.௧||

ஸங்கல்பயுக்த ஏவைஷ நிமித்தம் காரணம் மதம் ।

காலாத்யந்தர்யாமிதயா ஸஹகாரி ச காரணம் || ௯.௨||

கார்யரூபேண வைவித்யயோக்யுபாதாநமுச்யதே ।

பரிணாமயித்ருத்வேந நிமித்தமபி தந்மதம் || ௯.௩||

கார்யோத்பத்த்யுபகாரேண ஸஹகாரி ச தத்பவேத் ।

ஏகவிஜ்ஞாநஸஹிதஸர்வவிஜ்ஞாநவாதத: || ௯.௪||

உபாதாநத்வமேவோக்தம் ம்ருதாதாவிவ சேஶ்வரே ।

ததைக்ஷதேதி ஸங்கல்பாந்நிமித்தத்வம் குலாலவத் || ௯.௫||

ஸஹகாரித்வமப்யஸ்யாந்தர்யாமிப்ராஹ்மணோதிதம் ।

ஸத்ப்ரஹ்மாத்மாதய: ஶப்தா: காரணத்வாவபோதிந: || ௯.௬||

தத்ர ச்சாகபஶுந்யாயாந்நாராயணபரா மதா: ।

நாமரூபவிபாகாநர்ஹத்வாவஸ்தாஸமந்விதம் || ௯.௭||

ஸுஸூக்ஷ்மசிதசித்யுக்தமேகம் ப்ரஹ்மாத்மகம் மதம் ।

நாமரூபவிபாகாத்ப்ராங் ந ஹி பேதோऽவஸீயதே || ௯.௮||

ம்ருத்கடாதாவபி ததஸ்ததேகமிதி கீயதே ।

நாமரூபாத்யபாவேந ஸச்சப்தேநாபி கீயதே || ௯.௯||

ததேவாந்த:ப்ரவேஶேந நாமரூபவிபாகக்ருத் ।

யதா ஜீவோऽந்தராவிஷ்டோ நாமரூபவிபாகபாக் || ௯.௧௦||

தேவோऽஹமிதி ஶப்தைஶ்ச முக்யவ்ருத்த்யாபிதீயதே ।

யதா நீலாதய: ஶப்தா நீலாத்யவ்யபிசாரிணம் || ௯.௧௧||

விஶிஷ்டமேவ முக்யார்தம் வதந்தி நிருபாதிகம் ।

ததைவ பகவாநந்தர்யாமீ ஸந்நாமரூபயோ: || ௯.௧௨||

விபாகக்ருத்ஸ தை: ஶப்தைர்முக்யவ்ருத்த்யாபிதீயதே ।

அமுக்யார்தத்வமேதேஷாம் பரைருக்தம் ந யுக்திமத் || ௯.௧௩||

ஶரீராத்யப்ருதக்பாவாச்சப்தா நிஷ்கர்ஷகேதரே ।

விஶிஷ்டமேவ ஶ்ரீமந்தமபிதாஸ்யந்தி யுக்தித: || ௯.௧௪||

ஸர்வம் ப்ரஹ்மேத்யைததாத்ம்யமித்யாதிவ்யபதிஷ்டய: ।

ஸாமாநாதிகரண்யேந ஸம்யுஜ்யந்தேऽத ஏவ ஹி || ௯.௧௫||

ஸ்வரூபபிதயா பேதஶ்ருதயோऽஸ்மந்மதே ஸ்திதா: ।

விஶிஷ்டாபேததோऽபேதஶ்ருதயோऽபி ஸுநிர்வஹா: || ௯.௧௬||

காரணாத்ஸூக்ஷ்மசிதசித்யுக்தாத்ஸ்தூலைததாஹிதம் ।

கார்யம் நாந்யதிதி வ்யக்தமாரம்பணநயாதிஷு || ௯.௧௭||

நிர்குணத்வபரா: காஶ்சிச்ச்ருதய: ஸந்தி தா இமா: ।

தத்தேயகுணராஹித்யம் போதயந்தி ததோ த்ருவம் || ௯.௧௮||

|| இதி வேதாந்தகாரிகாவல்யாமீஶ்வரநிரூபணம் நாம நவமம் ப்ரகரணம் ||

( அத அத்ரவ்யநிரூபணம் நாம தஶமம் ப்ரகரணம் )

த்ரவ்யமேவம் நிரூப்யாத ததத்ரவ்யம் நிரூப்யதே ।

ஶுத்தஸத்த்வம் மிஶ்ரஸத்த்வமிதி ஸத்த்வம் த்விதா மதம் || ௧௦.௧||

ரஜஸ்தமோப்யாமஸ்ப்ருஷ்டமத்ரவ்யம் பூர்வமுச்யதே ।

ரஜஸ்தமோவிமிஶ்ரம் து மிஶ்ரஸத்த்வம் ப்ரகீர்திதம் || ௧௦.௨||

அதீந்த்ரியம் ப்ரகாஶாதிநிதாநம் ஸத்த்வஶப்திதம் ।

ரஜோ லோபப்ரவ்ருத்த்யாதிநிதாநம் கீர்த்யதே தம: || ௧௦.௩||

லயே ஸமாநி சைதாநி விஷமாண்யுதயாதிஷு || ௧௦.௪||

ஶ்ரோத்ரக்ராஹ்யோ குண: ஶப்தோ வர்ணாவர்ணாத்மநா த்விதா ।

தாலுபேர்யாதிஜத்வேந பூதபஞ்சகவர்த்யஸௌ || ௧௦.௫||

ஸ்பர்ஶஸ்த்வகிந்த்ரியக்ராஹ்ய: ப்ருதிவ்யாதிசதுஷ்டயே ।

ஶீதோஷ்ணாதிப்ரபேதஸ்து ஶாஸ்த்ராந்தரநிரூபித: || ௧௦.௬||

சக்ஷுரிந்த்ரியநிர்க்ராஹ்யம் ரூபமேதச்சதுர்விதம் ।

ஶ்வேதரக்தே பீதக்ருஷ்ணே இதி

|| ௧௦.௭||

பாஸ்வராபாஸ்வரத்வாப்யாம் பாஸ்வரம் தேஜஸி ஸ்திதம் ।

ப்ருதிவீஜலயோஶ்சைததபாஸ்வரமுதாஹ்ருதம் || ௧௦.௮||

ரஸநேந்த்ரியநிர்க்ராஹ்யோ ரஸ: ஷோடா ஸ கீர்தித: ।

க்ராணக்ராஹ்யோ குணோ கந்தோ த்விதா ஶாஸ்த்ராந்தரேஷ்விவ || ௧௦.௯||

ப்ருதிவ்யாமேவ கந்த: ஸ்யாத்ப்ருதிவீஜலயோ ரஸ: ।

ப்ருதிவீஜலதேஜ:ஸு ரூபம் ஸ்பர்ஶ: ஸவாயுஷு || ௧௦.௧௦||

ஶப்த: பஞ்சஸு பூதேஷு ப்ராதாந்யேநைவமுச்யதே ।

பஞ்சீகரணரீத்யா து ஸர்வே ஸர்வத்ர ஸங்கதா: || ௧௦.௧௧||

ஸம்யுக்தப்ரத்யயே ஹேது: ஸம்யோக இதி கத்யதே ।

கார்யாகார்யப்ரபேதேந ஸ ஸம்யோகோ த்விதா மத: || ௧௦.௧௨||

மேஷஹஸ்தாதிஸம்யோக: கார்யோऽகார்யோ விபோர்விபோ: ।

விபுத்வயஸ்ய ஸம்யோக: ஶ்ருத்யா யுக்த்யா ச மந்யதே || ௧௦.௧௩||

தஸ்மாத்காலஸ்யேஶ்வரேண ஸம்யோகோऽபி ஸுஸம்மத: ।

ஸம்யோகாபாவரூபோ ஹி விபாகோ ந குணாந்தரம் || ௧௦.௧௪||

ஸர்வஹேதுஷு ஹேதுத்வநிர்வோட்ரீ ஶக்திரிஷ்யதே ।

மணிமந்த்ராதிகேஷ்வேஷா ப்ரஸித்தா ஸா த்வதீந்த்ரியா || ௧௦.௧௫||

புத்த்யாதயோऽஷ்டௌ விஜ்ஞாநே பாவநா சாந்தராவிஶந் ।

த்ரவத்வஸ்நேஹஸங்க்யாநபரிமாணாநி வேகக: || ௧௦.௧௬||

த்ரவ்யஸ்வரூபரூபத்வாந்நாதிக்யம் யாந்தி கேவலம் ।

ஸ்திதஸ்தாபகமேதஸ்மிந் ஸம்யோகேऽந்தர்பவத்யத: || ௧௦.௧௭||

ஸம்யோகாபாவரூபத்வாத்ப்ருதக்த்வஸ்ய விபாகவத் ।

குருத்வஸ்யாபி ஶக்தித்வாந்நாதிக்யம் க்வாபி வித்யதே || ௧௦.௧௮||

கர்மணாமபி ஶக்தித்வம் கேசிதாஹுர்மநீஷிண: ।

பதார்தாந்தரதாமந்யே ப்ராஹுர்வேதாந்தவேதிந: || ௧௦.௧௯||

ப்ராசீநக்ரந்தபதவீமநுஸ்ருத்ய யதாமதி ।

விஶிஷ்டாத்வைதஸித்தாந்தபக்கிகேத்தம் நிதர்ஶிதா || ௧௦.௨௦||

அண்ணயார்யாத்வரீந்த்ரஸ்ய தார்தீயீகதநூபுவா ।

ஶ்ரீமத்வேங்கடதாஸேந நிர்மிதா காரிகாவலீ || ௧௦.௨௧||

நிரமாயி ரமாயத்தபரமாத்புததேஜஸ: ।

முதமாதாதுகாமேந மயேயம் காரிகாவலீ || ௧௦.௨௨||

பக்திப்ரபத்த்யோரதிதேவதாப்யா-

மிவாப்ஜநாபஸ்ய பதாம்புஜாப்யாம் ।

ஸமர்பயேऽஸ்மந்மதகாரிகாவலீம்

ததங்குலீஸங்க்யநிரூபணாட்யாம் || ௧௦.௨௩||

ய: ஶ்ரீமச்சடமர்ஷணாந்வயபய: ஸிந்தோ: ஸுதாம்ஶுர்மஹா-

நண்ணார்ய: ஸமபூத்விபூஷிதசதுஸ்தந்த்ரோ வச:காந்திபி: ।

தஸ்யாஸௌ தநய: ஸமார்ஜிதநய: ஶ்ரீவேங்கடார்ய: ஸுதீ:

ஶ்ருத்யந்தாந்வயகாரிகாலிமகரோத்ப்ரீத்யை மஹத்யை ஸதாம் || ௧௦.௨௪||

|| இதி வேதாந்தகாரிகாவல்யாமத்ரவ்யநிரூபணம் நாம தஶமம் ப்ரகரணம் ||

(ப்ரமேயநிரூபணம் ஸமாப்தம்)

|| இதி ஶ்ரீபுச்சிவேங்கடாசார்யக்ருதா வேதாந்தகாரிகாவலீ ஸமாப்தா ||

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.