ఆగమప్రామాణ్యమ్ Part 1

శ్రీః

శ్రీయై నమః

శ్రీధరాయ నమః

భగవతే యామునమునయే నమః

శ్రీమతే రామానుజాయ నమః ||

శ్రీభాష్యకారాణాం పరమగురుణా శ్రీయామునాచార్యస్వామినా ప్రణీతమ్ ।

ఆగమప్రామాణ్యమ్ । (Part 1)

(శ్రీపఞ్చరాత్రతన్త్రప్రామాణ్యవ్యవస్థాపనపరమ్)

నమోనమో యామునాయ యామునాయ నమోనమః ।

నమోనమో యామునాయ యామునాయ నమోనమః ।

జగజ్జన్మస్థితిధ్వంసమహానన్దైకహేతవే ।

కరామలకవద్విశ్వం పశ్యతే విష్ణ్వే నమః ||

యేऽమీ కేచన మత్సరాత్సవయసో దుర్మానసారా నరాః ।

గమ్భీరాం గుణశాలినీమపి గిరం నిన్దన్తి నిన్దన్తు తే ||

సారాసారవిచారకౌశలదశాపారే పరేऽవస్థితాః ।

సన్తస్సన్త్యనసూయవోऽపి బహవః శంసన్తి యే మద్గిరమ్ ||

అభినివేశవశీకృతచేతసాం బహువిదామపి సమ్భవతి భ్రమః ।

తదిహ భాగవతం గతమత్సరా మతమిదం విమృశన్తు విపశ్చితః ||

ఇహ కేచిద్

యతస్తతోऽవగతకతిపయకుతర్కకల్కవిస్ఫూర్జ్జితవిజితమనసస్త్రయీమార్గస్

అంరక్షణవ్యాజేన నిజవిమర్శకౌశలాతిశయముపదర్శయన్తః

పరమపురుషవిరచితనిరతిశయనిశ్రేయసగోచరపఞ్చరాత్రతన్త్రప్రామా.

న్యే విప్రతిపద్యన్తే ।

వదన్తి చ ।

ద్వేధా ఖలు ప్రమాణత్వం వచసామవసీయతే ।

ఏకమ్మానాన్తరాపేక్షమనపేక్షమథేతరత్ ||

తత్రాపి ।

న తావత్పురుషాధీనరచనం వచనం క్వచిత్ ।

ఆసీదతి ప్రమాణత్వమనపేక్షత్వలక్షణమ్ ||

పౌరుషేయం హి వచః

ప్రమాణాన్తరప్రతిపన్నవస్తూపస్థాపనాయోపాదీయమానం

వక్తుస్తదర్థసిద్ధిమనురుధ్యమానమేవ ప్రమాణభావమనుభవతి ।

న చ

పఞ్చరాత్రతన్త్రప్రతిపాద్యమానవిలక్షణదీక్షాపూర్వకభగవదార

అధ-నాభిలషితస్వర్గాపవర్గాదిసాధ్యసాధనసంబన్ధం

ప్రత్యక్షాదీన్యావేదయితుం క్షమన్తే । న హి ప్రత్యక్షేణ

దీక్షారాధనాదీని నిరీక్షమాణాస్తేషాం నిశ్రేయససాధనతాం

ప్రతిపద్యామహే ।

న చార్వాచీనాః

కేచిదతిమానుషశక్తయోऽమీషమభిలషితసాధనతామధ్యక్షితవన్త

ఇతి ప్రమాణమస్తి, యతస్తేషామపి చక్షురాదీన్ద్రియం

దృశ్యమానమిన్ద్రియస్వభావం నాతిక్రమితుముత్సహతే ।

నను చ ।

ప్రకృష్యమాణం ప్రత్యక్షం దృష్టమాశ్రయభేదతః ।

అతస్తదాశ్రయే క్వాపి ధ్రువం పరినితిష్ఠతి ||

సర్వం హి సాతిశయం నిరతిశయదశామనుభవద్ దృష్టం

వియతీవ పరిమాణం, సాతిశయం చ కాకోలూకగృధ్రాదిషు

ప్రత్యక్షమీక్షితమితి తదపి తథా భవితుమర్హతి । ఇయం చ జ్ఞానస్య

పరా కాష్ఠా యా సర్వగోచరతా, అధికవిషయతయైవ హి జగతి జానాని

పరస్పరమతిశేరతే ।

ఇత్థమైశ్వర్యవైరాగ్యసామర్థ్యాదిగుణా అపి ।

నిరస్తాతిశయాః పుంసి క్వచిత్సన్తీతి సూరయః ||

అతో

యస్యైతదఖిలభువనావలమ్బిభావభేదసాక్షాత్కారిప్రత్యక్షం స

తత్సమీక్షితదీక్షారాధనాదిధర్మభావో భగవానేవం వ్యాచష్టేతి

కిమనుపపన్నమితి ।

తన్న ప్రత్యక్షవిజ్ఞానప్రకర్షః కల్పితోऽపి వః ।

స్వగోచరమతిక్రమ్య నాన్యదాస్కన్దితుం క్షమః ||

తథా హి ।

రూపరూపితదేకార్థసమవాయిషు చాక్షుషః ।

ప్రకర్షో భవితుం యుక్తో దృశ్యమానప్రకర్షవత్ ||

ఏవమ్, ।

ఇన్ద్రియాన్తరవిజ్ఞానం విశ్వం గోచరయేన్న తు ।

కథం ప్రత్యక్షవిజ్ఞానం విశ్వం బోధయితుం క్షమమ్ ||

నను తత్క్ఌప్తసామర్థ్యం విద్యమానోపలమ్భనే ।

అసతి హి స్వభావానుబన్ధిని విద్యమానోపలమ్భనత్వే

ప్రత్యక్షతైవ పరావర్తతే, న హ్యజాతమతివృత్తం

వాऽగమయదనుమానాది ప్రత్యక్షపక్షనిక్షేపం, తేన

అశేషవిషయితాలక్షణప్రత్యక్షప్రకర్షః

స్వభావనియమనిర్మూలితోదయ ఇతి న హృదయమధిరోహతి । ఇదమపి

సాతిశయేన నిరతిశయమనుమిమానః పృష్టో వ్యాచష్టాం సాతిశయ ఏవ

కిన్ను తాం దశామనుభవతి యతః పరం న సంభవతి

మహిమేత్యభినివిశసే బాల ఇవ స్థవిరభావమ్ ।

అథైకస్మిన్ సాతిశయే కేనాప్యన్యేన నిరతిశయేన భవితవ్యమితి

ఆహోస్విత్సమానజాతీయేనాన్యేన నిరతిశయదశామధిరూఢేన

భవితవ్యతి ।

న తావదగ్రిమః కల్పః కల్పతేऽనుపలమ్భతః ।

న హి దృష్టం శరావాది వ్యోమేవ ప్రాప్తవైభవమ్ ||

యది చ తదేవ సాతిశయమసంభావనీయపరప్రకర్షం

పరినితిష్ఠేత్, హన్తః ? తర్హ్యేకైకేన ఘటమణికాదినా

బ్రహ్మాణ్డోదరవివరమాపూరితమితి

తత్ప్రతిహతతయేతరభావభఙ్గప్రసఙ్గ

వ్యోమ్నైవ లబ్ధసాధ్యత్త్వాన్మధ్యమః సిద్ధసాధనః ।

కల్పాన్తరేऽపి దుర్వారం ప్రాగుదీరితదూషణమ్ ||

విభుస్తమ్భాన్తఖ్యాప్తస్తమ్భస్సాతిశయో న హి ।

దృష్టపూర్వస్తథాऽన్యోవ్యాఘాతః స్థిత ఏవ సః ||

యదపి వియతి పరిమాణమిహ నిదర్శితం తదపి విమర్శనీయమేవ

పరిమాణం హి నామ దేశావచ్ఛేదః ఇయత్తా పరితోభావవేష్టనమితి

యావత్ ।

న చ నభసి తదస్తీతి కథమివ తదిహ నిదర్శనతయా నిర్దిశ్యతే ।

యది చ నభసి తదనుమన్వీత తదపి తర్హి

సమ్భావ్యమానపరప్రకర్షమితి పునరపి సాధ్యవికలతా ।

న చ అతిశయితేన ప్రత్త్యక్షేణ దీక్షారాధనాదయో ధర్మతయా

అవబోధితా ఇత్యపి ప్రమాణమస్తి తస్మాదస్మదాదిషు

అనాలోచితపరచేతనాతిరేకపరికల్పనాऽల్పీయసీతి

నాభిప్రేతసాధ్యసాధనసమ్బన్ధే ప్రత్యక్షం ప్రమాణం, నతరాం

తన్మూలతయా పఞ్చరాత్రస్మృతిః ప్రమాణమ్ ।

న చ కరణపథదూరవర్తిని ప్రస్తుతవస్తున్యవినాభావా-

ధారణాధీనోదయమనుమానముత్పత్తుమలం, న

హ్యష్టచరవహ్వయస్తదవినాభావితయా ధూమమనుసందధతి ।

న చాగమస్సాత్వతసమయసిద్ధక్రియాకలాపకర్తవ్యతోపస్థాపన-

పరః పరిదృశ్యతే, యేన తన్మూలతయా పఞ్చరాత్రస్మృతాః ప్రమాణం

స్యుః, న చాదృశ్యమానోऽప్యనుమానగోచరః, యథైవ హి

తన్త్రప్రసిద్ధదీక్షారాధనతత్ఫలాభిమతస్వర్గాదిసాధ్యసాధన-

భావో నానుమానగోచరః సమ్బన్ధావధారణవిరహాత్, ఏవం

తన్మూలాగమోऽపి తత ఏవ నాను మాతుం శక్యః ।

న చాగమేనాపి ప్రస్తుతస్మరణమూలభూతాగమావగమః

సమ్భవతి స హి ద్వేధా పౌరుషేయాపౌరుషేయభేదాత్ ।

న తావత్పౌరుషేయేణ వచసా తస్య సమ్భవాః ।

విప్రలబ్ధుమపి బ్రూయుర్మృషైవ పురుషాః యతః ||

అద్యత్వేऽపి హి దృశ్యన్తే కేచిదాగమికచ్ఛలాత్ ।

అనాగమికమేవార్థం వ్యాచక్షాణా విచక్షణాః ||

తదిహ పఞ్చరాత్రగ్రన్థప్రబన్ద్ధృణామపి

తన్మూలభూతాగమావగమపురఃసరీ కిం స్వనిబన్ధనానాం

వేదమూలత్త్వప్రతిజ్ఞా, కిం వా యథారుచి రచయతాం ప్రరోచనాయ

తథా వచనమితి శఙ్కామహే ।

తావతా చ ప్రమాణత్వం వ్యాహన్యేత సమీహితమ్ ।

న హి నిత్యాగమః కశ్చిదస్తి తాదృశగోచరః ||

న చోపమానాత్తన్మూలశ్రుతిసిద్ధిరసమ్భవాత్ ।

కథం హ్యదృష్టపూర్వా సా సదృశజ్ఞానగోచరా ||

న చార్థాపత్తితస్తన్మూలశ్రుతిసిద్ధిః, అనుపపత్త్యభావాత్,

స్మరణన్యథాऽనుపపత్త్యా హి తత్కల్పనా ప్రాదుర్భవతి । సమరన్తి హి

పఞ్చరాత్రప్రణేతారః-దీక్షారాధనాది ధర్మతయాऽష్టకాదీనివ

మన్వాదయః ।

న చాననుభూతే వస్తుని స్మరణశక్తిరావిర్భవతి,

అనుభవశ్చేన్ద్రియలిఙ్గశబ్దసదృశానుపపద్యమానార్థపూర్వకః,

ఈదృశవిషయేऽనుభవః ప్రమాణాన్తరేభ్యోऽనావిర్భవ/శ్చోదనామేవ

మూలముపకల్పయతీతి సిధ్యేదప్యయం మనోరర్థః యది హి

యథార్థత్వనియమోऽనుభవానాం ప్రామాణికః స్యాత్, యదా

పునారాగద్వేషాభినివేశాదివశోకృతాన్తఃకరణానామయథార్థాను-

భవభావితా భావనాః స్వానురూపాః స్మృతీరారచయన్తి కథమివ

తదా స్మరణానుపపత్తితః ప్రమాణభూతా శ్రుతిరుపకల్ప్యేత

అన్యథాऽపి స్మరణోపపత్తేః, మన్వాదిస్మరణేష్విదానీం కా వార్తా ।

నను తత్రాపి ప్రాగుక్తా యుక్తయః పరాక్రమన్తే న హ్యష్టకాం

దృష్టవతామిష్టసాధనమితి మతిరావిరస్తి ।

న చానుమానం, సబన్ధాదర్శనాత్, న చ శబ్దః,

తదనుపలమ్భాత్, న చానుపలబ్ధోऽనుమాతుం శక్యః,

సంబన్ధాదర్శనాదేవ, న చోపమేయః, సదృశానిరూపణాత్, న చ

కల్పయితుం శక్యః, అనన్తరోక్తత్వాత్ స్మృత్యన్యథోపపత్తేః ।

వేదసంయోగిపురుషస్మరణానుపపత్తితః ।

కల్ప్యతే చేచ్ శ్రుతిస్తత్ర తతోऽన్యత్రాపి కల్ప్యతామ్ ||

యతోనారదశాణ్డిల్యప్రముఖాః పరమర్షయః ।

స్మర్యన్తే పఞ్చరాత్రేऽపి సంప్రదాయప్రవర్తకాః ||

తతశ్చ ।

తుల్యాక్షేపసమాధానే పఞ్చరాత్రమనుస్మృతీ ।

ప్రమాణమప్రమాణం వా స్యాతాం భేదో న యుక్తిమాన్ ||

త్యజ్యతాం వా ప్రమాణత్వం మన్వాదిస్మృతిగోచరమ్ ।

విశేషః పఞ్చరాత్రస్య వక్తవ్యో వా స ఉచ్యతే ||

అపి వా కర్తృసామాన్యాత్ ప్రమాణమితి సూత్రయన్ ।

సూత్రకారః స్ఫుటీచక్రే వైలక్షణణ్యం వివక్షితమ్ ||

తథా హి

థ్రుతివిహితానామగ్నిహోత్రదర్శపూర్ణమాసజ్యోతిష్టోమాదికర్మణాం

స్మృతివిహితానామష్టకాచమన – సంధ్యోపాసనాదికర్మణాం చ

పిత్రాద్యుపదిష్టత్వాత్ పరమహితబుద్ధ్యా త్రైవిద్యవృద్ధానాం

నిర్విశేషమనుష్ఠానం దృష్టం, తేన

తాదృశశిష్టత్రైవర్ణికపరిగ్రహద్రఢిమ్నా

స్పష్టదృష్టాష్టకాదికర్తవ్యతాప్రతీతిః స్వోపపాదనపటీయసీం

శ్రుతిమేవ భూలభూతామవలమ్బతే ।

న చైవమాచమనోపనయనాదీనివ

శ్రుతివిహితాగ్నిహోత్రాదిపదార్థానుష్ఠాయినస్తాన్త్రికాచారానుపచరతః

పశ్యామః ।

ప్రత్యుతైనాన్ విగర్హన్తే కుర్వాణాన్ వేదవాదినః ।

తస్మాద్ యత్కర్తృసామాన్యాత్ ప్రామాణ్యం స్మృతిషూదితమ్ ||

నైవ తత్పఞ్చరాత్రాది బాహ్యస్మరణమర్హతి ।

న హి త్రైవర్ణికాః శిష్టాస్తదుక్తార్థానుపాసతే ||

నను తత్రాపి శ్రుతిస్మృతిప్రాప్తశిఖాయజ్ఞోపవీతాదిధారయద్భిర్-

భాగవతబ్రాహ్మణరైహరహరనుష్ఠీయమానార్థత్వేన

చోదనామూలత్త్వే సంభావ్య మానే కథమివ

ప్రామాణ్యప్రత్యనీకభూతా భ్రమవిప్రలమ్భాదయః

స్మరణకారణతయా కల్ప్యన్తే ।

ఉచ్యతే ।

హన్తైవంవాదినా సాధు ప్రామాణ్యముపపాదితమ్ ।

యత్ త్రైవర్ణికవిద్విష్టాశ్శిష్టౌ భాగవతా ఇతి ||

నను తే కథమశిష్టా యే త్రైవర్ణికాగ్రగణ్యా బ్రాహ్మణాః

తన్న తేషాం త్రైవర్ణికత్వమేవ నాస్తి దూరే బ్రాహ్మణభావః, న

హీన్ద్రియసంప్రయోగసమనన్తరం కేషుచిదేవ దేహవిశేషేషు

అనువర్తమానమన్యతో వ్యావర్తమానం నరత్వాతిరేకిణం

బ్రాహ్మణ్యం నామ జాతివిశేషమపరోక్షయామః,

శిఖాయజ్ఞోపవీతాదయస్తు బ్రాహ్మణదీనాం విధీయమానా న

తద్భావమాపాదయితుం క్షమన్తే, నాప్యవగమయన్తి,

దుష్టశూద్రాదిషు వ్యభిచారదర్శనాత్,

అతోనిర్వివాదసిద్ధవృద్ధవ్యవహార ఏవాత్రావగమనిదానమ్ ।

న చ భాగవతేషు బ్రాహ్మణపదమవిశఙ్కం లౌకికాః

ప్రయుఞ్జతే । భవతి చ భేదేన వ్యపదేశః – ఇతో బ్రాహ్మణా ఇతో

భాగవతా ఇతి । స్యాదేతద్ బ్రాహ్మణేష్వేవ కుతశ్చిద్ గుణయోగాత్

సాత్వతభాగవతాదివ్యపదేశః యథా తేష్వేవ పరిబ్రాజకాదిశబ్దా ఇతి

తన్న ।

రూఢ్యా సాత్త్వతశబ్దేన కేచిత్ కుత్సితయోనయః ।

ఉచ్యన్తే తేషు సత్స్వేష శబ్దో నాన్యత్ర వర్తతే ||

రూఢిశక్తిప్రతిద్వన్ద్వియోగశక్తిపరిగ్రహః ।

అయుక్త ఇతి యుక్తిజ్ఞా రథకారపదే తథా ।

అపరథా కథమివ

రథకారశబ్దోऽధ్యయనసిద్ధబుద్ధ్యఙ్గత్వభఙ్గేనాపి యౌగికీం

వృత్తిమపహాయ జాతివిశేషమభినివిశతే । సన్తి చ సాత్వతా నామ

ఉపనయనాదిసంస్కారహీనా వైశవ్రాత్యాన్వయినోऽవరజన్మానః కేచిద్

యథాऽహ మనుః ।

వైశ్యాత్తు జాయతే వ్రాత్యాత్ సుధన్వాచార్య ఏవ చ ।

భారుషశ్చ నిజఙ్ఘశ్చ మైత్రసాత్వత ఏవ చ ||

ఇతి,

భాగవతశబ్దశ్చ సాత్వతేషు వర్తతే ఇతి నాత్ర కశ్చిద్ వివాదః ||

స్మరన్తి చ ।

పఞ్చమః సాత్వతో నామ విష్ణోరాయతనాని సః ।

పూజయేదాజ్ఞయా రాజ్ఞాం స తు భాగవతః స్మృతః || ఇతి

తథాచోదీరితవ్రాత్యప్రసూతివృత్త్యుపాయతయేదమేవ స్మరన్తి యదమీ

హ ప్రత్యక్షమేవ వృత్త్యర్థమనుతిష్ఠన్తో దృశ్యన్తే తథా చోశనా

సర్వేషాం కృషి శస్త్రోపజీవనమ్ ఆచార్యసాత్త్వతయోర్దేవపూజనమ్ ఇతి,

తథా బ్రాహ్మే పురాణో విష్ణోరాయతనాని స పూజయేదాజ్ఞయా రాజ్ఞామ్

। ఇతి, తథాऽన్యత్రాపి సాత్వతానాం చ దేవాయతనశోధనం

నైవేద్యశోధనం ప్రతిమాసంరక్షణమ్ ఇతి, తథా

చేదృశసందేహవ్యుదాసాయ మనోర్వచః ।

ప్రచ్ఛన్నా వా ప్రకాశా వా వేదితవ్యాః స్వకర్మభిః ।

ఇతి ।

అపి చాచారతస్తేషామబ్రాహ్మణ్యం ప్రతీయతే ।

వృత్తితో దేవతాపూజా దీక్షానైవేద్యభక్షణమ్ ||

గర్భాధానాదిదాహాన్తసంస్కారాన్తరసేవనమ్ ।

శ్రౌతక్రియాऽననుష్ఠానం ద్విజైస్సమ్బన్ధవర్జనమ్ ||

ఇత్యాదిభిరనాచారైరబ్రాహ్మణ్యం సునిర్ణయమ్ ।

స్మరన్తి హి వృత్తితో దేవపూజాయా

బ్రహ్మకర్మస్వనధికారహేతుత్వం యథా ।

యేషాం వంశక్రమాదేవ దేవార్చావృత్తితో భవేత్ ।

తేషామధ్యయనే యజ్ఞే యాజనే నాస్తి యోగ్యతా || ఇతి ।

తథా చ పరమసంహితాయాం

తేషామేవ వచః ।

ఆపద్యపి చ కష్టాయాం భీతో వా దుర్గతోऽపి వా ।

పూజయేన్నైవ వృత్త్యర్థం దేవదేవం కదాచన || ఇతి ।

యదపి సమస్తవిశిష్టవిగర్హితనిర్మాల్యధారణనైవేద్య-

భక్షణాద్యనుష్ఠానం తదపి తేషామబ్రాహ్మణ్యమేవాభిద్యోతయతి

ఇతి ।

అపి చ యదవలోకనాదావపి

విశిష్టాశ్చాన్ద్రాయణాదిప్రాయశ్చిత్తాని విదధతి కథం తత్పరిగ్రహః

శ్రుతిమూలత్వమవగయతీతి సంభావయామః । స్మరన్తి హి

దేవలకావలోకనే ప్రాయశ్చిత్తం దేవలకాశ్చామీ దేవకోశోప జీవిత్వాద్

వృత్త్యర్థం దేవపూజనాత్ । తథా చ దేవలః ।

దేవకోశోపజీవీ యస్స దేవలక ఉచ్యతే । ఇతి,

తథా, వృత్త్యర్థం పూజయేద్దేవం త్రీణి వర్ణాణి యో ద్విజః ।

స వై దేవలకో నామ సర్వకర్మసు గర్హితః ||

ఇతి ।

అమీ పునర్వంశానుపరమ్పరయా వృత్త్యర్థమేవ

దేవమారాధయన్తో దృశ్యన్తే, అతో

దేవలకత్త్వమకామేనాప్యభ్యనుజ్ఞాతవ్యం తథా చ ।

విడ్వరాహం చ షణ్డం చ యూపం దేవలకం శవమ్ ।

భుఞ్జానో నేక్షయేద్విప్రో దృష్ట్వా చాన్ద్రాయణం చరేత్ ||

ఇతి ప్రాయశ్చిత్తం స్మరన్తి, తథా చ

విషదతరమమీషామేవోపబ్రాహ్మణ్యం వర్ణయత్యత్రిః । అవాలుకా

దేవలకాః కల్పదేవలకా గణభోగదేవలకా భాగవతవృత్తిరితి

చతుర్థః ఏతే ఉపబ్రాహ్మణా ఇతి, తథా చ భగవాన్ వ్యాసః ।

ఆహ్వాయకా దేవలకా నక్షత్రగ్రామయాజకాః ।

ఏతే బ్రాహ్మణచణ్డాలా మహాపథికపఞ్చమాః ||

ఇతి, ఏవం జాత్యా కర్మణా చ

త్రయీమార్గాదపభ్రష్టభాగవతజనపరిగ్రహ్వ ఏవ

పఞ్చరాత్రశాస్త్రప్రామాణ్యప్రతిక్షేపాయ పర్యాప్తో హేతుః, తథా హి ।

వివాదాధ్యాసితం తన్త్రం న మానం పుణ్యపాపయోః ।

త్రయీవాహ్యైర్గృహీతత్వాచ్ చైత్యవన్దనవాక్యవత్ ||

అపి చ తేషాం త్రయీమార్గత్యాగపురస్సరః సర్వధర్మోపదేశ ఇతి

స్వవాక్యాన్యేవ ఉపఖ్యాపయన్తి చతుర్షు వేదేషు పరం శ్రేయోऽలబ్ధ్వా

శాణ్డిల్య ఇదం శాస్త్రమధీతవాత్ ఇత్యాదీన్ తదిహ కథం

చతుర్ణామపి వేదానాం నిశ్రేయససాధనావబోధకత్వవ్యుదాసేన

ఆరభమాణః తత్ప్రసాదావగతమర్థం పుమర్థతయా

కథయతీత్యుత్ప్రేక్ష్యేత ।

మన్వాదయో హి వివక్షితసకలసమీహితసాధనావబోధకమాగ-

మైకమూలమభిదధానా దృశ్యన్తే ।

వేదోऽఖిలో ధర్మమూలం స్మృతిశీలే చ తద్విదామ్ ।

శ్రుతిస్మృతివిహితో ధర్మః । స సర్వోऽభిహితోవేదే సర్వజ్ఞానమయో

హి సః । ఇతి చ ।

యదపరమ్ ఉపనయనాదిసంస్కృతానామధికృతానాం చ

అగ్నిహోత్రాదిసమస్తవైదికకర్మసు పునరపి

భగవదారాధనాధికారసిద్ధయే దీక్షాలక్షణసంస్కారవర్ణనం

తదవైదికతామేవానుకారయతి, వైదికత్వే హి

తైరేవసంస్కారైర్భగవదారాధనాదావప్యధిక్రియేరన్ ।

యదపి ధర్మప్రమాణతయా సమస్తాస్తికజనపరిగృహీతేషు

చతుర్దశవిద్యాస్థానేష్వపరిగణనం తదప్యవైద్కత్త్వే లిఙ్గమ్

అన్యథా హీదమపి తదన్యతమత్వేన స్మర్యేత । న చ స్మర్యతే, తదవసీయతే

అవైదికమేవేదం పఞ్చరాత్రస్మరణమితి । అత ఏవ చ భగవతా

బాదరాయణేన

త్రయీమార్గప్రత్యనీకభూతకణభుగక్షచరణసుగతమతాదిబాహ్యసమ్

అయనిరాసావసరేऽస్య తన్త్రస్య నిరాసః । ఉత్పత్త్యసంభవాత్ ఇతి ।

త్రయీవిదామిత్థమసఙ్గ్రహేణ తథా త్రయీబాహ్యపరిగ్రహేణ ।

అనన్తరోక్తైరపి హేతుభిస్తన్న మానవాదిస్మరణైస్సమానమ్ ||

ఏవం సతి యాన్యపి లోకం వ్యామోహయితుం

విద్వేషణోచ్చాటనవశీకరణాదిక్షుద్రవిద్యాప్రాయమేవ

బహులముపదిశద్భిర్భగవదారాధనాదికతిపయవైదికకర్మాణి

పాఞ్చరాత్రికైర్నిర్దిశ్యన్తే తాన్యనుపయోగ్యాన్యవిస్రమ్భణీయాని చ

శ్వదృతినిక్షిప్తక్షీరవదితి మన్యామహే ।

అతో న వేదమూలత్త్వం పఞ్చరాత్రస్య యుజ్యతే ।

ప్రామాణ్యం ప్రతిపద్యేత యేన మన్వాదిశాస్త్రవత్ ||

అత్ర కశ్చిదాహ కామం కక్ష్యాన్తరితప్రామాణ్యేషు

మన్వాదిస్మరణేషు కారణతయా వేదాః పరికల్ప్యన్తాం,

పఞ్చరాత్రస్మరణస్య తు కిం వేదేన తన్మూలతయాऽవలమ్బితేన

వేదానామపి యదనుభవనిబన్ధనం ప్రామాణ్యం తదనుభవ ఏవ హి

పఞ్చరాత్రస్మరణస్య నిదానం, న ఖలు

తుల్యమూలయోరష్టకాచమనస్మరణయోర్మిథోమూలమూలిభావః ।

పరస్పరమపేక్షేతే తుల్యకక్ష్యే న హి స్మృతీ ।

పఞ్చరాత్రశ్రుతీ తద్వన్నాపేక్షతే పరస్పరమ్ ||

వేదమూలత్వహానేన పఞ్చరాత్రేऽవసీదతి ।

కుతస్తన్మూలతాహానాదాగమో నావసీదతి ||

ఆహ కిమేవం వేదా అపి పురుషానుభవాధీనప్రామాణ్యాః

పౌరుషేయా ఏవ కస్సంశయః, వాక్యత్వం హి

పరాధీనరచనత్వస్వభావముపలభ్యమానం

కథమపరథాऽవతిష్ఠేత వేదనామ్నో గ్రన్థస్యాయం మహిమా

యత్కేనచిద్ అసన్దృబ్ధోऽపి వాక్యత్వేనావతిష్ఠత ఇతి చేత్, హన్త తర్హి

పర్వతవర్తినో ధూమస్యాయం మహిమా

యజ్జ్బలనమన్తరేణానుచ్ఛిన్నసన్తానో గగనతలమధిరోహతీతి కిమితి న

స్యాత్ ।

నను కథమతిక్రాన్తమానాన్తరావతారే ధర్మే గ్రన్థః

సన్దృభ్యతే, మైవం యతస్సహజసంవేదనసాక్షాత్కృతధర్మాధర్మ

ఏవ భగవాన్ జగదనుకమ్పయా వేదనామానం గ్రన్థమారచయతీతి ।

కిమస్తి ధర్మాధర్మగోచరమపి ప్రత్యక్షం, బాఢం

కథమన్యథా తనుభువనాదికార్యముపజనయతి, స హి తత్ర కర్తా భవతి

యో యస్యోపాదానముపకరణఞ్చ సాక్షాత్కర్తుం ప్రభవతి

ధర్మాధర్మౌ చ జగదుపకరణమితి మీమాంసకానామపి

సమ్మతమేవ । అతస్తత్సాక్షాత్కారీ కోऽప్యాశ్రయణీయః స చ

వేదానాదౌ నిరమిమీతేతి । యస్తు బ్రూతే గిరిభువనాదయో భావా న

కార్యా ఇతి ప్రతిబ్రూయాదేనమ్ ।

వివాదగోచరా భావాః కార్యా విశ్వమ్భరాదయః ।

విచిత్రసన్నివేశత్వాన్నరేన్ద్రభవనాదిబత్ ।

తథా సావయవత్వేన వినాశోऽప్యవసీయతే ||

వినశ్యన్తి చ యే భావాస్తే తత్సాధనవేదినా ।

వినాశ్యన్తే యథా తజ్జ్ఞైరస్మాభిః కరకాదయః ||

యే పునరపరిదృష్టబుద్ధిమదధిష్ఠానతరుపతనాదిశకలితా

భావాః తేऽపి విమత్యాక్రాన్తా ఇతి నానైకాన్తికత్వమావహన్తి । కిం చ ।

మహత్తయా సనాథేన స్పన్దమానత్వహేతునా ।

ఉత్పత్తిభఙ్గౌ భావానామనుమాతుమిహోచితౌ ||

తదేవముదీరితన్యాయప్రసిద్ధే విశ్వమ్భరాదికార్యత్వే సిధ్యత్యేవ

భగవతస్తదుపకరణధర్మాధర్మసాక్షాత్కారిత్వమ్ । తథా హి ।

వివాదాధ్యాసితా భావా యేऽమీ భూభూధరాదయః ।

తే యథోక్తావబోధేన కర్త్రా కేనాపి నిర్మితాః ||

ఉత్పత్తినాశభాగిత్వాద్యదుత్పత్తివినాశవద్ ।

దృష్టన్తత్తాదృశా కర్త్రా నిర్మితన్తద్యథా గృహమ్ ||

న చ వాచ్యం కర్మణామేవ స్వానుష్ఠాతృ పురుషసమీహితాని

సంపాదయతామన్తరా నాన్తరీయకం తనుభువనాదికార్యనిర్మాణమితి

యతశ్చేతనానధిష్ఠితాని తాని న కార్యాణి జనయితుముత్సహన్తే

అచేతనత్వాద్ వాసీవత్, న హి చేతనేన తక్ష్ణాऽనధిష్ఠితా వాసీ

స్వయమేవ యూపాదీన్యాపాదయితుమలమ్ ।

న చా పూర్వాణ్యధిష్ఠాయ వయం నిర్మాతుమీశ్వరాః ।

న హి కర్మోదయాత్ పూర్వం సాక్షాత్కర్తుం క్షమామహే ||

ఉక్తం హి ఉపాదానోపకరణసాక్షాత్కారిణ ఏవ తత్ర తత్ర

కర్తృత్వమితి ।

న చ కర్మజన్యాపూర్వసాక్షాత్కారక్షమః క్షేత్రజ్ఞః కశ్చిత్

ప్రజ్ఞాయతే ప్రతిజ్ఞాయతే వా, అతః

క్షేత్రజ్ఞతదుపభోగతత్సాధనధర్మాధర్మాదినిఖిలలోకావలోకనచ

తురః కోऽపి నిరతిశయశక్తివైచిత్ర్యః పురుషోభ్యుపగన్తవ్యః తస్య

చాప్రతిఘజ్ఞానత్వాదయస్సహజాః ।

యథాऽహుః ।

జ్ఞానమప్రతిఘం తస్య వైరాగ్యఞ్చ జగత్పతేః ।

ఐశ్వర్యఞ్చైవ ధర్మశ్చ సహసిద్ధం చతుష్టయమ్ ||

ఇతి, ఇమమేవార్థం మన్త్రార్థవాదేతిహాసపురాణవాదా

ఉపోద్వలయన్తిద్యావాపృథివీ జనయన్ దేవ ఏకః । ప్రజాపతిర్వేదానసృజత ।

ఇత్యేబమాదయః ।

స చాయ (ప్రలయకాలే)మాదికాలే భగవాన్

ప్రలీననిఖిలకరణకలేవరాదిభోగోపకరణచేతనేత (యథా హి

జడాస్తథైవ చేతనా అపి కరణకలేవరవికలా

భోగభాజోనాభూవన్నితి తే చేతనేతరాయమాణా ఇత్యుచ్యన్తే

।)రాయమాణజీవజాలావలోకనజనితమహానుగ్రహః సకలమపి

జగదుపజనయ్య

తదభిలషితసమస్తసాంసారికసమ్పత్ప్రాప్త్యుపాయప్రకాశానబహులా.

మ్ త్రయీమేకతో నిర్మాయ పునరపి వివిధదురితపరమ్పరాకీర్ణభవార్ణ-

వనిమగ్ననుద్విగ్నానుద్విగ్నావలికయన్ పరమకరుణతయా తప్తమానసః

పరమనిశ్రేయససాధనస్వారాధానావబోధసాధనీభూతాః

పఞ్చరాత్రసంహితాః సనత్కుమార-నారదాదిభ్యోऽభ్యవోచదితి

త్రయీసమానస్వతన్త్రానుభవమూలాని తన్త్రాణి కథమివ

యాదృశతాదృశమన్వాదిస్మరణగోష్ఠీమధితిష్ఠన్తి ।

స్యాదేవం యది వేదానాం నిర్మాతాऽపి ప్రమాణతః ।

కుతశ్చిదుపలభ్యేత న చాసావుపలభ్యతే ||

న చ వాక్యత్వలిఙ్గేన వేదకారోऽనుమీయతే ।

అభిప్రేతవిశేషాణాం విపర్యాసప్రసఙ్గతః ।

వాక్యం హి యత్ పరాధీనరచనం సంప్రదృశ్యతే ||

శరీరిణైవ తత్సర్వముచ్యమానం విలోక్యతే ।

పుణ్యపాపనిమిత్తఞ్చ శరీరం సర్వదేహినామ్ ||

ఏవం పుణ్యేతరాధీనసుఖదుఃఖస్య దేహినః ।

అనీశ్వరస్య నిర్మాణం వాక్యత్వమనుమాపయేత్ ||

అపి చైవం ప్రమాణత్వం వేదానామపి దుర్లభమ్ ।

న హి మానాన్తరాపూర్వే ధర్మే తస్యాస్తి సంభవః ||

నను కథం మానాన్తరాపూర్వో ధర్మః, ఉక్తం హి సాక్షాత్కరోతి

ధర్మాధర్మౌ కథమన్యథా తదుపకరణం జగజ్జనయతి ఇతి,

సత్యముక్తం కోऽపి నిర్మాతా తద్ విశ్వస్య జగతో న హి ।

విద్యతే కోऽపి నిర్మాతా యేనైవమపి కల్ప్యతే ||

విచిత్రసన్నివేశత్వయుక్త్యా యదపి సాధితమ్ ।

తత్రోచ్యతే త్రిధా భావా లౌకికైః పరిలోకితాః ||

ప్రత్యక్షదృష్టకర్తారః కేచిదేతే ఘటాదయః ।

అవిద్యమాననిర్మాణాస్తథాऽన్యే గగనాదయః ||

సన్దిహ్యమాననిర్మాణాః కేచిద్ విశ్వమ్భరాదయః ।

తత్ర ప్రథమసన్దర్శితరాశిద్వయేऽనవకాశ

ఏవేశ్వరవ్యాపారః । అద్యవదేవ విశ్వమ్భరాదయః

క్రమప్రాప్తాగన్తుకోపచయాపచయయోర్న యుగపదుదయవిలయభాగినః

ఈదృశోత్పత్తిభఙ్గౌ మీమాంసకానామపి సమ్మతావేవేతి

సిద్ధసాధనత్వమ్ ।

బుద్ధిమత్కర్తృతా యాऽపి ప్రయాసేన సమర్థితా ।

సాధ్యతే సాऽపి సిద్ధైవ బుద్ధిమన్తో హి చేతనాః ||

యాగాదిభిః స్వభోగాయ తత్తదుత్పాదయన్తి నః ||

యుక్తఞ్చోభయసిద్ధానాం తత్రాధిష్ఠానకల్పనమ్ ।

వయఞ్చ యాగదానాది సాక్షాత్కర్తుం క్షమా యతః ||

కర్మణః శక్తిరూపం యదపూర్వాదిపదాస్పదమ్ ।

మాభూత్ ప్రత్యక్షతా తస్య కిన్తేనాధ్యక్షితేన నః ||

న ఖలు కులాలాదయః కుమ్భాదికార్యమారిప్సమానాః

తదుపాదానోపకరణభూతమృద్దణ్డచక్రాదికార్యోత్పాదనశక్తిం

సాక్షాత్కృత్య తత్తదారభన్తే ।

యది పరం శక్తిమవిదుషామభిలషితసాధనాయ

తదుపాదానాదివ్యవహారోऽనుపపన్నః ఇహ తు నిత్త్యాగమజన్మనా

ప్రత్యయేన సంప్రత్యాకలితయాగాదితత్తదుత్పాదనపాటవాః

పురుషాస్తైరేవ విశ్వమ్భరాదిభావానావిర్భావయన్తి,

తథా చ ।

ప్రత్యక్షప్రకృతికరణః కర్మకరణప్రవీణో ।

నైవాన్యః క్షమ ఇతి చ నాస్త్యత్ర నియమః ||

అపశ్యన్నేవాయం ప్రకృతికరణే స్వాత్మమనసి ।

నను జ్ఞానే కర్తా భవతి పురుషస్తత్కథమివ ||

వినాశీదం విశ్వం జగదవయవిత్వాదితి చ యత్ ।

బలీయః ప్రత్యక్షప్రతిహతముఖత్వేన తదసత్ ||

స ఏవాయమ్మేరుర్దివసకరబిమ్బఞ్చ తదిదమ్ ।

ధరిత్రీ సైవేతి స్ఫుటమిహ యతోధీరుదయతే ||

శక్నోతి హి ప్రత్యభిజ్ఞైవ

సమస్తకాలసమ్బన్ధమేషామవగమయితుం, సన్తి హి

పూర్వాపరకాలయోరషి తాదృశాః పురుషాః ప్రాదుఃషన్తి

యేషామీదృశప్రత్త్యయాః, ప్రయోగశ్చ భవతి ।

మహీశైలపతఙ్గాదిప్రత్యభిజ్ఞానవన్నరః ।

అతీతకాలః కాలత్వాదిదానీన్తనకాలవత్ ||

ఏవమనాగతేऽపి ప్రయోగో దర్శయితవ్యః ।

న చేదృశప్రయోగేణ ఘటాదేరపి నిత్త్యతా ।

ప్రసజ్యతే యతస్తత్ర ప్రత్యక్షౌ భఙ్గసమ్భవౌ ||

విరోధే సతి యేనాత్మా హేతునా నైవ లభ్యతే ।

న లభ్యతే విరోధేऽపి తేనాత్మేత్త్యస్త్యసమ్భవః ||

మహత్త్వే సతి స్పన్దమానత్వయుక్త్యా

జగజ్జన్మభఙ్గశ్చ యః ప్రత్యపాది ।

స చ ప్రత్యభిజ్ఞాబలధ్వస్తహేతుర్న

హృద్యత్వమద్య ప్రపద్యేత యుక్త్యా ||

అపి చ ధర్మివిశేషవిరుద్ధశ్చాయం హేతుః కార్యత్వాదితి

కార్యత్వం హి స్వభావదృష్టవిగ్రహవత్త్వానాప్తకామత్వానీ-

శ్వరత్వాసార్వజ్ఞ్యాదివ్యాప్తివిత్త్యుపయుక్తతరానేకవిశేషానుషక్తం

కథమివ తత్ప్రత్యనీకభూతాశరీరనిత్త్యతృప్తసర్త్రజ్ఞత్వాద్యభిమత-

విశేషాన్ సాధ్యధర్మిణ్యవగమయతి, స్వశరీరప్రేరణమపి

శరీరసమ్బన్ధాసమవాయికారణకప్రయత్నవతో నాన్యస్యేతి న

కథంచిదశరీరిణః కర్తృత్వసంభవః ||

అథైతద్దోషహానాయ దేహవానిత్యుపేయతే ।

స దేహో జన్మవాన్ మా వా జన్మవత్త్వేऽనవస్థితిః ||

నిత్యత్వేऽవయవిత్వఞ్చ స్యాదనైకకాన్తికన్తవ ।

యదప్యేతేऽవోచన్నధికరణసిద్ధాన్తబలతో-

విశేషాస్సిధ్యన్తీత్యయమపి చ పన్థా న ఘటతే ।

స హి న్యాయో జీవేదపి యది చ మానాన్తరకృతో ।

విరోధోऽస్యాదృష్టః పునరపి విరోధః స్ఫుటతరః ||

నను చ అవధృతావినాభావనియమమపి యది న

విశ్వమ్భరాదిబుద్ధిమన్నిమిత్తతామవగమయతి

ప్రత్యస్తిమితస్తర్హ్యనుమేయవ్యవహారః, అథావగమయతి,

అవగమయత్త్యేవాసావఖిలత్రైలోక్యనిర్మాణప్రవీణన్తమపి కర్తారం,

న బ్రూమో నావగమయతీతి కిన్తు యావన్తో విశేషాః

వ్యాప్తిగ్రహణసమయసంవిదితాః తానప్యవిశేషేణోపస్థాపయతీతి ।

న చ తావతాऽతిప్రసఙ్గః ప్రమాణాన్తరగోచరే హి లిఙ్గిని

లిఙ్గబలాదాపతతోవిపరీతవిశేషా/స్తత్ప్రమాణమేవ ప్రతిరుణద్ధి అత్ర

పునరతిపతితమానాన్తరకర్మభావే భగవతి సిషాధయిషితే

యావన్తోऽన్వయవ్యతిరేకావధారితావినాభావభాజో ధర్మాస్తాన-

ప్యవిశేషేణోపస్థాపయతీతి, తథా చ ప్రాఙ్గణనికటవర్తిదూర్వాఙ్-

కురాదిష్వనవసితపురుషవ్యాపారజన్మస్వనైకాన్తః,

తత్రాప్యతీన్ద్రియపురుషాధిష్ఠానకల్పనా కల్పనామాత్రమేవ ।

క్వ వా దేశే తిష్ఠన్నవర (తిష్ఠన్ననవరతతృప్త) తతృప్తిః కిమితి వా ।

కదా వా నిశ్శేషఞ్జనయతి తదేతాద్విమృశతు ||

క్వచిత్తిష్ఠన్నిష్టం కిమపి ఫలముద్దిశ్య కరణైః ।

కదాచిద్యత్కిఞ్చిజ్జనయతి కులాలాదిరఖిలః ||

కృతార్థత్వాత్క్రీడా న చ భవతి హేతుర్యది ఖలు ।

స్వభావస్వాతన్త్ర్యం ప్రకటితమహో సమ్ప్రతి విభోః ||

అభిప్రేతం కిఞ్చిద్యదయమసమీక్ష్యైవ కురుతే ।

జగజ్జన్మస్థేమప్రవిలయమహాయాసమవశః ||

అనుకమ్పాప్రయుక్తేన సృజ్యమానాశ్చ జన్తవః ।

సుఖినః కిన్న సృజ్యన్తే తత్కర్మాపేక్షయా యది ||

తతః స్వతన్త్రతాహానిః కిఞ్చ తైరేవ హేతుభిః ।

ఉపపన్నేऽపి వైచిత్ర్యే కిన్తత్కల్పనయాऽనయా ||

అతో నాస్తి తాదృశః పురుషః యస్సమస్తజగన్నిర్మాణక్షమః

సాక్షాత్కృతధర్మాధర్మో వేదానారచయతి ।

అపి చ యది వేదాః కేనచిదసృజ్యన్త తతస్తేనామీ విరచితా ఇతి తత్కర్తా

స్మర్యేత ।

న చ జీర్ణకూపాదవివాస్మరణం యుక్తం, యుజ్యతే హి తత్ర

ప్రయోజనాభావాత్ కర్త్తురస్మరణం, వేదే

త్వనేకద్రవ్యత్యాగాత్మకబహుతరాయాససాధ్యాని కర్మాణి

ప్రత్యయితతరనిర్మాతృస్మరణమన్తరేణ కే వా శ్రద్దధీరన్, తథా హి

నిత్యా వేదాః అస్మర్యమాణస్మరణార్హకర్త్తృకత్వాద్ యే

యథోక్తసాధ్యా న భవన్తి తే యథోక్తసాధనా అపి న భవన్తి యథా

భారతాదయః, అమీ తు యథోక్తసాధనా ఇతి యథోక్తసాధ్యా ఏవ,

తస్మాదపౌరుషేయా వేదా ఇతి ।

స్వసిద్ధాన్తాభినివేశవ్యాముగ్ధబుద్ధిభిరభిహితమిదమ్ ।

యదనుభవనిబన్ధనం వేదప్రామాణ్యం తదనుభవనిబన్ధనం

పఞ్చరాత్రప్రామాణ్యమితి ।

నను చ కిమిదమపౌరుషేయత్వం వేదానాం, యది

నిత్యవర్ణారభ్దత్వం సమానమిదం పఞ్చరాత్రతన్త్రాణామ్ ।

అథ పదానాం నిత్యతా, సాపి సమానైవ, న చానుపూర్వీ నిత్యతా,

న హి నిత్యానామానుపూర్వీ స్వభావ ఉపపద్యతే,

ఉచ్చారణానుపూర్వ్యాదానుపూర్వీ వర్ణానామితి చేత్ సా తర్హి

తదనిత్యత్వాదేవ అనిత్యేతి కః ఖలు విశేషః పఞ్చరాత్రశ్రుత్యోః ।

అయమమేవ విశేషో యదేకత్ర స్వతన్త్ర ఏవ పురుషస్తాం

తామానుపూర్వీ రచయతి ఇతరత్ర పరతన్త్రో నియమేన

పూర్వాధ్యేతృసిద్ధామేవ వివక్షతి, క్రమావాన్తరజాతిశ్చ

ప్రత్యభిజ్ఞాబలప్రతిష్ఠితా నాపలాపమర్హతీత్త్యలం ప్రవిస్తరేణ ।

సిద్ధమిదం న

విలక్షణపురుషానుభవనిబన్ధనప్రామాణ్యవర్ణనం సాధీయ ఇతి ।

యతో న సాక్షాత్కృతపుణ్యపాపః పుమాన్ ప్రమాణప్రతిపన్నసత్త్వః ।

అతో జగన్మోహయితుం ప్రణీతం నరేణ కేనాపి హి తన్త్రమేతత్ ||

నను చ కేవలతర్కబలాదయం యది సిషాధయిషాపదమీశ్వరః ।

భవతు నామ తథా సతి దూషణం శ్రుతిశిరఃప్రమితో హి మహేశ్వరః ||

యదా తు సకలభువననిర్మాణక్షమసర్వజ్ఞసర్వేశ్వరపరమ-

పురుషప్రతిపాదకాని నిత్త్యాగమవచనాన్యేవ బహులముపలభ్యన్తే

కథం తదా తదనుభవమూలస్మరణప్రామాణ్యానఙ్గీకరణమ్ ।

న చ పరినిష్ఠతవస్తుగోచరతయా తాని

ప్రమాణమర్యాదామతిపతన్తి తాదృశామపి

ప్రమాణాన్తరసమ్భేదాతిదూరగోచరాణాం పౌరుషేయవచసాం

స్వరససమాసాదితప్రామాణ్యవారణాయోగాత్ ।

న చ సిద్ధే వస్తుని సాధకబాధకయోరన్యతరోపనిపాతసమ్భవ-

ప్రసక్తేర్భావితానుబాదవిపర్యయపర్యాలోచనయా తద్గోచరవచసః

ప్రామాణ్యప్రచ్యుతిః కార్యనిష్ఠస్యాపి తత్ప్రసఙ్గాత్, కార్యమపి హి

మానాన్తరవేద్యమేవ లౌకికం సమిదాహరణాది, తచ్చ

మానాన్తరేణాపి వేదమోదనపాకవాదిత్యభ్యుపగమాత్ ।

అథ

విలక్షణాగ్నిహోత్రాదివిషయకార్యస్యాసమ్భావితమానాన్తరతయా

తత్ప్రతిపాదయద్వచః ప్రమాణం, హన్త తర్హి

నిరతిశయావబోధైశ్వర్యమహానన్దసన్దోహవపుషి భగవతి న

మానాన్తరగన్ధసమ్బన్ధ ఇతి సర్వం సమానమన్యత్రాభినివేశాత్ ।

అపి చ ప్రవృత్తప్రమాణాన్తరమపి స్వగోచరం తద్గోచరతయా

నావభాసయతీతి పరమపి ప్రమాణమేవ

కుతస్తదుపనిపాతసమ్భావనయాऽనువాదత్వం, కథం వా

ప్రత్యస్తమితసమస్తపురుషాశయదోషసంస్పర్శనిత్యాగమభువః

ప్రత్త్యయస్య పూర్వోపమర్దకతయోన్నియమానస్య

సమ్భావ్యమానవివిధవిప్లవైః ప్రమాణాన్తరరైపవాదాపాదనమితి

యత్కిఞ్చిదేతత్ ।

ఇత్థఞ్చ శ్రుతిశతసమధిగతవివిధబోధైశ్వర్యాదివైభవే

భగవతి సామాన్యదర్శనావసితాసార్వక్ష్యవిగ్రహవత్తాదయో దోషా

నావకాశమశ్నువతే హుతభుజీవ శైత్యాదయః ।

తతశ్చ ।

శ్రుతిమూర్ధ్ని ప్రసిద్ధేన సర్వజ్ఞేనైవ నిర్మితమ్ ।

తన్త్రం మిథ్యేతి వక్తుం నః కథం జిహ్వా ప్రవర్తతే ||

అహో మన్దస్య మీమాంసాశ్రమహానిర్విజృమ్భతే ।

మీమాంసామాంసలఞ్చేతః కథమిత్థం ప్రమాద్యతి ||

కార్యే మానాన్తరాపూర్వే సమస్తం వైదికం వచః ।

ప్రమాణమితి హి ప్రాజ్ఞాః మన్యన్తే మాన్యబుద్ధయః ||

పదానాం తత్పరత్వేన వ్యుత్పత్తేరవధారణాత్ ।

న ఖల్వన్యపరే శబ్దే వ్యుత్పత్తేరస్తి సమ్భవః ||

తథా హి వృద్ధయోర్వ్యవహరతోరేకతరవృద్ధప్రయుక్తశబ్ద-

శ్రవణసమనన్తరజనితాన్యతరవృద్ధసమవేతచేష్టాం దృష్ట్వా

అన్యథాऽనుపపత్త్యున్నీయమానా

శబ్దశక్తిస్తదుపపాదకకార్యపర్యవసాయిన్యేవావసీయతే, ప్రతీతా హి

స్వకార్యసన్తానే కార్యసంవిదేవ తత్తద్విశిష్టచేష్టాహేతుతయా

తదయమిహాపి తాదృశీం ప్రవృత్తిం పశ్యన్నేవమాకలయతి ।

నూనమితస్సకాశాదస్య కార్యసంవిదావిరాసీత్ యదయమేతదనన్తరం

ప్రవర్తత ఇతి, ఏవం చ

సమస్తవ్యవహారానుగతప్రవృత్తినిమిత్తకార్యప్రతిపాదనపరతయా

వ్యుత్పన్నే శబ్దే యత్పదావాపోద్ధారానుయాయినోయేऽర్థభాగాస్తే

ప్రథమావగతప్రధానభూతకార్యానుగుణతయా తైస్తైరభిధీయన్తే

ఇత్యధ్యవస్యతి, తత్ర చ లిఙాదయోऽవ్యభిచరితకార్యసంవిదః

కార్యశరీరమేవ సాక్షాత్సమర్పయన్తి తిఙాదయస్తు

తదపేక్షితాధికారాద్యనుబన్ధప్రతిపాదనముఖేన

తత్సమన్వయమనుభవన్తీతి ।

న చ పుత్రజననాదిస్వరూపావేదనపర్యవసాయినః

పదనిచయస్యావిరలపులకోదయవదనవికాసాదిభిరభిమతసుతజన్మాది-

ప్రతిపాదనశక్తినిశ్చయః

అజాతాతివృత్తప్రత్త్యుత్పన్నవివిధహర్షహేతూపనీపాతేయమముయేతి

నిర్ధృత్త్య ప్రతిపత్తుమశక్యత్వాత్ ।

ఏతేన వ్యుత్పన్నేతరపదసమభివ్యాహృతవర్తమాననిర్దేశేऽపి

కార్యైదమ్పర్యవిరహితపదశక్తినిశ్చయప్రతివిధిరనుసంధాతవ్య ।

పదాన్తరాణి యాదృఙ్క్షి వ్యుత్పద్యన్తే చ తాదృశమ్ ।

ఇదఞ్చ పదమిత్యేవ తత్ర వ్యుత్పద్యతే నరః ||

తాని కార్యాన్వితస్వార్థబోధకానీతి సాధితమ్ ।

అథ తద్బుద్ధిహేతుత్వాత్ ప్రామాణ్యం భూతగోచరమ్ ||

ఇష్యతే తదనేకాన్తం పదేష్వితి న శోభతే ।

అథ తత్పరతా హేతుస్తతశ్చ స్యాదసిద్ధతా ||

న హ్యకార్యరూపే వస్తుని క్వచిదపి శాబ్దీ బుద్ధిః ప్రర్యవస్యతి ।

యాః పునర్లౌకికశబ్దశ్రవణసమనన్తరభావిన్యోऽన్వయావ-

గతయస్తా ఆనుమానిక్యోऽభిహితాః న శాబ్ద్య ఇత్యుపపద్యత ఏవ

తాసామతత్పర్యవసానమ్ ।

యది తత్పరతాగ్రాహః శబ్దానాం నైవ విద్యతే ।

అగ్నిహోత్రఞ్జుహోతీతి విధిః కస్మాదుపేయతే ||

అథ తత్ర ప్రమాణత్వే సంవృత్తేऽపి చ తావతా ।

పురుషార్థత్వలాభాయ విధిరభ్యుపగమ్యతే ||

తదసన్న ప్రమాణానాం ప్రయోజనవశానుగా ।

ప్రవృత్తిః కిన్తు తన్మూలః ప్రయోజనపరిగ్రహః ||

న ఖలు కనకమభిలషతః శిలావలోకనమనభిమతమితి

కనకావలోకనతాऽశ్రయితుముచితా ।

తాత్పర్యమేవ శబ్దానాం యావత్కార్యే న కల్పితమ్ ।

న తావద్వర్తమానాది నిర్దేశే విధికల్పనమ్ ||

ఏవఞ్చోపనిషదామపి

తత్రతత్రామ్నాయమానజ్ఞానోపాసనాదివిధిశేషతయాऽర్థో

వ్యాకరణీయః, తదయమర్థః సర్వజ్ఞామానన్దమాత్మానం

జానీయాత్ ఇతి ।

న చ తావతా స్వరూపమపి సిధ్యతీత్యధ్యవసేయమ్ అసత్యేవ రూపే

తాదృశి తథా విధానోపపత్తేః । యథైతదపితర్యేవ పితరఞ్జానీయాదితి

తథా చానుద్గీథ ఓఙ్కార ఉద్గీథవిధానమితి ।

యాని పునరాత్మసత్యత్వనిత్యత్వవాదీని వాక్యాని

తాన్యవిశేషితకాలకర్మవిధానాక్షిప్యమాణాముష్మికఫలభోగో-

చితచేతనకర్తృప్రతిపాదనపరాణి అతో న కిఞ్చిదపి వచో భూతేऽర్థే

ప్రమాణమ్ ।

అతః (అత ఏవార్థవాదానామమీతి పా. ।) సర్వార్థవాదానామపి

పరినిష్ఠితరుద్రరోదనాదిప్రతిపాదనపరతావారణోపపాదనేన

విదూరతరవర్తివిధిపదాన్వయస్తావకతయాऽపి ప్రదర్శితః

తస్మాదపర్యాలోచితపూర్వాపరపదతాత్పర్యాణామాపాతాయాత-

శ్రద్ధావిరచితవిగ్రహోऽయముద్గ్రాహితః పురుష ఇత్యలమతివిస్తరేణ ।

సిద్ధమిదం న శ్రుతితోऽప్యభిమతపురుషాతిశయః సిధ్యతీతి ।

అపి చ భవతు భూతమపి వస్తు శాస్త్రస్య విషయః, అథ చ

కథమివ చోదనాజనితధియమవధీర్య ధర్మాధర్మౌ విజానాతి

కశ్చిదిత్యభ్యుపేయతే సర్వజ్ఞతా హి ప్రసిద్ధైరేవ ప్రమాణైః

యథాయథమర్థానవగచ్ఛతోऽపి సంగచ్ఛతే, న హి తదస్తి వచనం

యదస్య ప్రసిద్ధబుద్ధ్యుత్పాదనహేతుహానముఖేన సార్వజ్ఞ్యం

జ్ఞాపయతి ।

యద్యపి కిఞ్చిదభవిష్యత్ తథాऽపి

పరస్పరాన్వయాऽనుచితపదార్థతయాऽర్థవాదతయైవ సమర్థనీయం

ప్రమాణాన్తరావగతయోగ్యతాదిపురస్సరీ పదేభ్యో

వాక్యార్థబుద్ధిరుపజాయమానా

ప్రథమతరనిపతితాపేక్షితప్రమాణాన్తరవిరోధే కథమివ

జనిమనుభవతీతి సమ్భావయామః ।

ప్రత్యక్షాదిప్రతిక్షిప్తగోచరం వచనం యది ।

అపి కో ను తాదాత్మ్యం విహన్త్యాదిత్యయూపయోః ||

అపి చాస్తి నరః కశ్చిత్ తాదృశాతిశయాశ్రయః ।

సిషాధయిషితగ్రన్థప్రామాణ్యస్య కిమాగతమ్ ||

నను చ తాదృశపురుషేణ విరచితమిదమితి

పఞ్చరాత్రగోత్రానుసారిణః స్మరన్తి । పాశుపతా వా కిన్న స్మరన్తి,

తేऽపి స్వదర్శనాదర్శకమఖిలజగదధ్యక్షమాచక్షతే

తథాऽన్యేऽపి ।

న చ సర్వేऽమీ సర్వజ్ఞా విరుద్ధార్థోపదేశానుపపత్తేః ।

య ఏవ చ వాదినామేకస్య వాదినః సర్వజ్ఞసిద్ధౌ హేతుర్భవతి స

సర్వేషాం సాధారణః తదిహ బహుషు

పరస్పరవిరుద్ధమర్థమహమహమికయోపదిశత్సు కతమం

సర్వజ్ఞమధ్యవసామః ।

యథాऽహ ।

సర్వజ్ఞేషు చ భూయస్సు విరుద్ధార్థోపదేశిషు ।

తుల్యహేతుషు సర్వేషు కో నామైకోనిరూప్యతామ్ ||

ఇతి, ।

స్వతన్త్రాధిగమాధీనం సర్వజ్ఞపరికల్పనమ్ ।

పరస్పరప్రతీఘాతాత్సర్వాప్రామాణ్యమావహేత్ ||

నను, శ్రుతిస్మృతిప్రసిద్ధేన వాసుదేవేన భాషితమ్ ।

కథం తన్త్రాన్తరైరేతత్ తుల్యకక్ష్యాం నివేక్ష్యతే ||

తథా హి పౌరుషే సూక్తే శ్రూయతే తస్య వైభవమ్ ।

పద్భ్యాం భూమిర్దిశశ్శ్రోత్రాదిత్యాదీదన్తథా పరమ్ ||

సూర్యాచన్ద్రమసౌ ధాతా యథాపూర్వమకల్పయత్ ఇతి, ।

తథా స బ్రహ్మా స శివ ఇతి, తద్విష్ణోః పరమమ్పదమ్ ।

న తస్య కశ్చిత్ పతిరస్తి లోకే

న చేశితా తస్య చ నైవ లిఙ్గమ్ ।

ఇతీరయన్తి శ్రుతయోऽస్య భూతిం

జగజ్జనిస్థేమపిధాచిన్హామ్ ||

విష్ణోస్సకాశాదుద్భూతం జగత్తత్రైవ చ స్థితమ్ ।

స్థితిసంయమకర్తాऽసావిత్యాహ స్మ పరాశరః ||

ఇత్థం తమేవ సర్వేశం మనురప్యాహ తద్యథా ।

నారాయణః పరోऽవ్యక్తాదణ్డమవ్యక్తసమ్భవమ్ । ఇతి,

ఇత్థం నానాశ్రుతిమునివచస్సన్తతస్తూయమాన-

జ్ఞానైశ్వర్యః పరమపురుషః పఞ్చరాత్రం వ్యధత్త ।

తచ్చేదేతచ్ఛుతిపథపరిభ్రష్టతన్త్రైః సమానం

పాతృత్వేన ప్రసజతి తదా సోమపస్తే సురాపైః ||

నైతజ్జ్యాయః కిమఙ్గ శ్రుతిషు భగవతో న ప్రసిద్ధా విశుద్ధ-

జ్ఞానైశ్వర్యాదిధర్మాస్త్రిపురవిజయినస్తేన యత్కిఞ్చిదేతత్ ।

యద్వా దేవస్స ఏవ త్రిభువనభవనత్రాణవిధ్వంసహేతుః ।

వేదాన్తైకప్రమాణః కథయతి స కథం వేదగోష్ఠీబహిఃష్ఠమ్ ||

తథా హి భగవతః పశుపతేరపి

సార్వజ్ఞ్యసర్వైశ్వర్యావేదికాః శ్రుతయో బహులముపలభ్యన్తే

యస్సర్వజ్ఞస్స సర్వవిత్ । తమీశ్వరాణాం పరమం మహేశ్వరమ్

ఇత్యాద్యాః ।

సర్వజ్ఞేశ్వరశబ్దౌ చ నర్తే దేవాత్పినాకినః ।

ఉత్పత్తిశక్త్యా వర్తేతే సత్యప్యన్యత్ర తద్వతి ||

కిఞ్చ సర్వజ్ఞశబ్దేన సర్వజ్ఞే ప్రతిపాదితే ।

పౌనరుక్త్యం ప్రసజ్యేత సర్వవిద్గ్రహణస్య వః ||

అతః సర్వజ్ఞశబ్దోऽయం మహాదేవైకగోచరః ।

తథా చ స్కన్దలిఙ్గాదిపురాణాని పినాకినః ||

ఉపక్షీణాని సార్వజ్ఞ్యసర్వైశ్వర్యోపపాదనే ।

తతశ్చ తత్ప్రణీతత్వాత్ ప్రామాణ్యమనయా దిశా ||

ప్రాప్తం పాశుపతం తన్త్రం తత్రాన్యోన్యవిరోధతః ।

సర్వతన్త్రప్రమాణత్వవిపర్యాసః ప్రసజ్యతే ||

అపి చ భవతు భగవాన్ వాసుదేవ ఏవౌపనిషదః పురుషః, అథ చ

స కథమివ శ్రుతిపరిపన్థితన్త్రమేతత్ప్రణయేతేత్యుత్ప్రేక్ష్యేత య ఏవమాహ

శ్రుతిస్మృతీ మమైవాజ్ఞే ఇతి తతశ్చ ।

వాసుదేవాభిధానేన కేనచిద్ విప్రలిప్సునా ।

ప్రణీతం ప్రస్తుతం తన్త్రమితి నిశ్చినుమో వయమ్ ||

అస్తు వా సమస్తజగదధ్యక్షో వాసుదేవ ఏవాస్య తన్త్రస్య ప్రణేతా

తథాऽపి ।

మాయామోహనవిగ్రహేణ హరిణా దేవద్రుహాం సంహతిమ్ ।

హన్తుం మోహయతాऽహితాన్యభిహితాన్యాహుర్హి తచ్ఛద్మనా ||

ఏవం కిన్ను నయన్నయన్నిజమహామాయాగుహాగవ్హరమ్ ।

వ్యాజహే? కిమిదం న వేతి విశయే జాతే కథం నిర్ణయః ||

ప్రత్త్యుత భ్రమయన్నేవ వ్యాజహారేతి గమ్యతే ।

వైదికైరగృహీతత్త్వాత్ తథాऽర్హతమతః యథా ||

వైదికాపరిగ్రహశ్చ ప్రాగేవ ప్రపఞ్చిత ఇతి, తస్మాన్న

స్వతన్త్రానుభవమూలతయా ప్రమాణమ్ ।

నాపి మన్వాదిస్మరణవదిత్యనుపపన్నం పఞ్చరాత్రస్మరణమ్ ।

యది మన్వాదివద్దేవః శుశ్రూషాపరితోషితాత్ ।

ఆచార్యాల్లబ్ధవేదార్థస్తన్త్రమేతదచీక్లపత్ ||

స్వాతన్త్ర్యకల్పనాऽముష్య వ్యర్థా మిథ్యా తథా సతి ।

అనధీతోऽపి వేదోऽస్య ప్రతిభాతీత్యలౌకికమ్ ||

అత్ర వార్త్తికకారేణ యే దోషాస్సముదీరితాః ।

తే చ సర్వేऽనుసంధేయాః పురుషాతిశయాదయః ||

కిఞ్చ ।

శైవం పాశుపతఞ్చైవ బౌద్ధమప్యార్హతం తథా ।

కాపాలం పఞ్చరాత్రఞ్చేత్త్యేవం పాషణ్డతా స్మృతేః ||

వైదికం తాన్త్రికం చేతి విభాగకరణాదపి ।

గమ్యతే పఞ్చరాత్రస్య వేదబాహ్యత్వనిశ్చయః ||

శైవం పాశుపతం సౌమ్యం లాగుడఞ్చ చతుర్విధమ్ ।

తన్త్రభేదః సముద్దిష్టః సఙ్కరం న సమాచరేత్ || ఇతి , ।

తథా ।

భాక్తం భాగవతఞ్చైవ సాత్వతం చ త్రిధా మతమ్ ।

ఇత్యేవం తన్త్రభేదోక్తిః పఞ్చరాత్రేऽపి దృశ్యతే ||

కిఞ్చ ।

శ్రుతిస్మృతిప్రతిక్షిప్తజీవజన్మాదిగోచరమ్ ।

న్యాయహీనం వచస్తథ్యమితి హాస్యమిదమ్మహత్ ||

తథా చ శ్రుతిః అవినాశీ వా అరేऽయమాత్మా అనుచ్ఛిత్తిధర్మా

మాత్రాసంసర్గస్తస్య భవతి ఇతి తథా జీవాపేతం వాబ కిలేదమ్మ్రియతే

న జీవో మ్రియతే ఇతి ।

స్యాదేతత్ ఉచ్ఛేదాభావమాత్రప్రతిపాదకమేతద్వచనం న

జన్మాభావమవగమయతీతి ।

న, అనుచ్ఛేదాభిధానేన జన్మాభావోऽవసీయతే ।

న హ్యస్తి సంభవో భావో జాతో నైవ క్షరేదితి ||

నను చ, సదేవ సౌమ్యేదమితి సదేకత్వావధారణాత్ ।

ప్రాక్సృష్టికాలాజ్జీవానామభావోऽధ్యవసీయతే ।

యది జీవాః పృథగ్భూతాః ప్రాక్ సృష్టేః స్యుః పరాత్మవత్ ।

కథమేతత్సదేవేతి తదేకత్వావధారణమ్ ।

అత్రోచ్యతే సదేవే?తి యదేకత్వావధారణమ్ ।

తత్సిసృక్షితవాయ్వమ్బువియత్ప్రభృతిగోచరమ్ ||

పర్యుదాసిష్యతాऽనేన వచసా చేతనో యది ।

గగనాదేరివాస్యాపి జననం నిరదేక్ష్యత ||

న చ నిర్దిశ్యతే తేన న జీవో జనిమృచ్ఛతి ।

తత్తేజోऽసృజతేత్త్యాదౌ జీవసర్గో హి నః శ్రుతః ||

నను చ యతో వా ఇమాని భూతాని ఇత్యత్ర జీవానామేవ

జననజీవనప్రాయణాభిసంవేశనాని ప్రతీయన్తే ।

తథా హి భూతశబ్దోऽయం జీవానామభిధాయకః ।

భ్రామయన్ సర్వభూతానీత్యేవమాదిషు దర్శనాత్ ||

జీవన్తీతి హి శబ్దోऽయం జీవేష్వేవావకల్పతే ।

తేన జాయన్త ఇత్యేతజ్ జ్ఞాయతే జీవగోచరమ్ ||

తదిదమనుపపన్నం భూతశబ్దో విహాయః-

పవనహుతభుగమ్భోమేదినీషు ప్రసిద్ధః ।

పదమిదమితరస్మింల్లక్షణావృత్తి తేషాం

బహువిధపరిణామో గీయతే జీవనఞ్చ ||

ప్రథమమధిగతా యే ఖాదయో భూతశబ్దా-

త్తదనుగుణతయాऽర్థం వక్తి జీవన్తి శబ్దః ।

యది చ భవతి జీవే భూతశబ్దస్తదానీ-

మపి వదతి తదీయఞ్జన్మ దేహానుబన్ధి ||

అతో జీవపరత్త్వేऽపి భూతశబ్దస్య యుజ్యతే ।

జాయన్త ఇతి శబ్దోऽయం గౌర్జ్జాతో గచ్ఛతీతి వత్ ||

తథాజోహ్యేక ఇత్త్యాద్యాః శ్రుతయోऽన్యాశ్చ సన్తి నః ।

జీవానుత్పత్తివాదిన్యస్తథా భగవతోవచః ||

ప్రకృతిం పురుషఞ్చైవ విద్ధ్యనాదీ ఉభావపి । అజో

నిత్త్యశ్శాశ్వతోऽయం పురాణః । న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ । ఇత్యాది ।

న్యాయశ్చ ।

వివాదాధ్యాసితో జీవో న జాతు జనిమృచ్ఛతి ।

ద్రవ్యత్వే సత్త్యమూర్తత్వాచ్చిద్రూపత్వాత్పరాత్మవత్ ||

పశ్యన్తః పౌరుషేయత్వే దూషణాన్యుక్తయా దిశా ।

అనన్యగతయః కేచిత్ తన్త్రం నిత్యమతిష్ఠిపన్ ||

తదేతత్ స్వహృదయనిహితవిశదతరకర్త్రస్మరణప్రతిహతమభిధీయత

ఇత్యుపేక్షణీయమ్ ।

కిఞ్చ ।

ఇత్థం పాశుపతాదీనాం న్యాయః కిం దణ్డవారితః ।

తథాऽస్త్వితి యది బ్రూయాద్ వ్యాఘాతస్స్యాత్ పరస్పరమ్ ||

సర్వలోకప్రసిద్ధా చ వాసుదేవప్రణీతతా ।

న హాతుం శక్యతే యద్వద్వేదస్యాపౌరుషేయతా ||

అథో కశ్చిద్ బ్రూయాదనుదయవిపర్యాసవిశయైస్త్రిరూపే ప్రామాణ్యే

కతరదిహ జోఘుష్యత ఇతి । స వక్తవ్యః కిన్ను త్వదభిలషితం లాగుడమతే

తదేవేతి జ్ఞాత్వా నియమితమదశ్శామ్యతు భవాన్ ।

తదేవముదీరితన్యాయశ్రుతిస్మృతీతిహాసపురాణన్యాయవిరుద్ధాభి-

ధానేన, సమస్తశిష్టజనపరిగ్రహవిరహేణ చ,

స్వర్గాపవర్గావసానోపదేశవ్యాజేన కేనాపి జగద్వఞ్చయితుం

విరచితాని పఞ్చరాత్రతన్త్రాణీతి మన్యామహే ।

ఈదృశాపస్మృతివిషయమేవ తద్వచః ।

యా వేదబాహ్యాః స్మృతయో యాశ్చ కాశ్చ కుదృష్టయః ।

సర్వాస్తా నిష్ఫలాః ప్రేత్య తమోనిష్ఠా హి తాః స్మృతాః ||

ఇతి ।

ఈదృశదుర్మార్గానుగామిన ఏవ తేऽపి ఏషాం వాఙ్మాత్రేణాపి

అర్చనం నిషిధ్యతే, ఉక్తఞ్చ ।

ఏత ఏవ చ తే యేషాం వాఙ్మాత్రేణాపి నార్చనమ్ ।

పాషణ్డినో వికర్మస్థాన వైడాలవ్రతికాంఞ్ఛఠాన్ ||

హైతుకాన్ బకవృత్తింశ్చ వాఙ్మాత్రేణాపి నార్చయేత్ ।

ఇతి ।

ఇత్యుపన్యస్తయా నీత్యా పఞ్చరాత్రమశేషతః ।

అప్రమాణమితి ప్రాప్తమేవం ప్రప్తేऽభిధీయతే ||

వివాదాధ్యాసితం తన్త్రం ప్రమాణమితి గృహ్యతామ్ ।

నిర్దోషజ్ఞానజన్మత్వాజ్ జ్యోతిష్టోమాదివాక్యవత్ ||

న తావదనుమానేऽస్మిన్ న్యాయశాస్త్రపరీక్షితాః ।

దోషా మృగయితుం శక్యాస్తత్ర పక్షః పరీక్ష్యతామ్ ||

పక్షో నామ ప్రతిజ్ఞాऽర్థః స చ సిద్ధేన కేనచిత్ ।

స్వయం సిద్ధో విశిష్టస్సన్ యః సాధయితుమీప్సితః ||

తత్ర న తావదప్రసిద్ధవిశేషణః పక్షః, ప్రామాణ్యనామ్నః

పదార్థస్య ఉభయవాదిసిద్ధత్వాత్ ప్రత్యక్షాదౌ,

నాప్యప్రసిద్ధవిశేష్యః పఞ్చరాత్రశాస్త్రస్య సర్వలోకప్రసిద్ధత్వాత్,

నాపి సిద్ధసాధనః, ప్రస్తుతశాస్త్రప్రామణ్యస్య

ప్రతివాదినోऽసిద్ధత్వాత్, న చ ప్రత్యక్షవిరుద్ధః

అప్రామాణ్యస్యాతీన్ద్రియత్వాత్, నాప్యనుమానవిరుద్ధః, అనుపలమ్భనాత్

ననూపలభ్యత ఏవానుమానమ్ – పఞ్చరాత్రశాస్త్రమప్రమాణమ్

వేదబాహ్యత్వాత్ బౌద్ధాగమవత్ ।

అత్ర బ్రూమః కతరదిహాప్రామాణ్యం సిషాధయిషితం యది

జ్ఞానానుత్పత్తిలక్షణం తతః ప్రత్యక్షవిరోధః, ప్రత్యక్షం హి

విదితపదతదర్థసఙ్గతేః శ్రోతుః

పఞ్చరాత్రశాస్త్రవాక్యశ్రవణసమనన్తరముపజాయమానం

తదర్థవిషయం జ్ఞానమ్ ।

నాపి సంశయలక్షణం తత ఏవ విరోధాత్ న ఖలు పద్మమధ్యే

చతుర్బాహుం పూజయేత్పురుషోత్తమమ్ ఇతీదం వచనం పూజయేన్న వేతి

సంశయితం ప్రత్యయముత్పాదయతి, నాపి విపర్యపలక్షణం

యోగ్యానుపలమ్భాభావాత్, అనాగతవిపర్యయోత్ప్రేక్షాయాః

ప్రత్యక్షవిరోధాత్ అశేషవ్యవహారోచ్ఛేదహేతుత్వాచ్చ, ప్రపఞ్చయిష్యతే

చైతదుపరిష్టాత్ ।

ఆగమవిరుద్ధఞ్చ ।

పఞ్చరాత్రాగమే స్వార్థస్తథైవేత్యవబోధనాత్ ।

అథ తస్యాప్రమాణత్వే తద్విరోధో న దూషణమ్ ||

హన్త ఏవం సతి తదప్రామాణ్యేऽనుమానప్రామాణ్యమ్

అనుమానప్రామాణ్యే తదప్రామణ్యమిత్యన్యోన్యాశ్రయణమ్ ।

అపి చ కిమిదం వేదబాహ్యత్వం యది వేదాన్యత్వం తతః

ప్రత్యక్షాదిభిరనైకాన్తః । అథ శబ్దత్వే సతీతి హేతుర్విశేష్యతే తతో

నిగ్రహస్థానం, యథాऽహుః నిర్విశేషహేతుప్రయోగే

పునర్విశేషణోపాదానం నిగ్రహః, ఇతి, అనైకాన్తికశ్చ మన్వాదివాక్యై

అథైతద్దోషహానాయ వేదబాహ్యత్వశబ్దతః ।

ఆవేదమూలతాం మన్ద మన్యసే కిన్ను తార్కిక ? ||

తేనాయమర్థః శబ్దత్వే సత్యవేదమూలత్వాదితి, తతో వేదైరనైకాన్త్యమ్,

అథవా అవేదత్వే సతి శబ్దత్వే సతి అవేదమూలత్వాదితి హేతుః, తథాపి ।

సన్తి నద్యాస్తటే వృక్షా ఇత్యాద్యాప్తోపదేశనైః ।

అవేదమూలైర్దుర్వారమనైకాన్త్యం ప్రసజ్యతే ||

అథ అవేదత్వే సతి శబ్దత్వే సతి కార్యవిషయత్వే సతి అవేదమూలత్వం

హేతుః, అత్రాపి అజీర్ణే మన్దమశ్నీయాదిత్యాదౌ వ్యభిచారితా ।

అథోక్తవిశేషణవిశిష్టత్వే ధర్మాధర్మవిషయత్వేऽపి

సత్త్యవేదమూలత్వాదితి హేతుః, తతో భాగాసిద్ధో హేతుః, న హి

పఞ్చరాత్రశాస్త్రం కృత్స్నం ధర్మాధర్మవిషయమ్ ।

బ్రహ్మవిషయాణామేవ వచసాం బాహుల్యాత్ ।

అథ ప్రమాణాన్తరాయోగ్యార్థత్వే సతీతి విశేషః తత్రాపి

సైవాసిద్ధిః, భగవత్ప్రత్యక్షస్య

ధర్మాధర్మాదిసమస్తవస్తుగోచరస్య శ్రుతిశతప్రసిద్ధత్వాత్

తచ్చైతదనన్తరమేవ వక్ష్యామః,

తదలమనేనాశిక్షితాక్షపాదమతానామప్రతిష్ఠితప్రతిభావిజృమ్భితే

న ।

సంభావ్యమానాన్యప్యనుమానాన్తరాణి పరస్తాదుపన్యస్య

నిరస్యన్తే అతో నానుమానవిరుద్ధః పక్షః ।

నాప్యాగమవిరుద్ధః

పఞ్చరాత్రశాస్త్రప్రామాణ్యప్రతిపాదకస్య ఇదమ్మహోపనిషదమ్

ఇత్యాద్యాగమశతస్య ప్రదర్శయిష్యమాణత్వాత్ ।

స్వవచన – స్వాభ్యుపగమ –

సర్వలోకప్రసిద్ధివిరోధాశ్శబ్దవిరోధప్రకారాస్త్వనాశఙ్కనీయా

ఏవ, తథా హి న తావత్ స్వవచనవిరోధః, స హి త్రేధా ఉక్తిమాత్రవిరోధః,

ధర్మోక్తివిరోధః, ధర్మ్యుక్తివిరోధశ్చేతి, తత్ర న

తావదుక్తిమాత్రవిరుద్ధోऽయం పక్షః, న హి పఞ్చరాత్రశాస్త్రం

ప్రమాణమితి ప్రతిజ్ఞావచనం స్వార్థం వ్యాహన్తి యథా

యావజ్జీవమహం మౌనీ ఇతి, నాపి ధర్మోక్తివిరోధః, న హి ప్రామాణ్యం

పఞ్చరాత్రోద్దేశేన విధీయమానం పక్షం ప్రతిక్షిపతి

సర్వవాక్యానామివ మిథ్యాత్వవచనమ్, నాపి ధర్మ్యుక్తివిరోధః,

సత్యపి ధర్మిణి ధర్మాన్వయస్యాऽవిరుద్ధత్వాత్, న హి జననీత్వమివ

వన్ధ్యాత్వేన పఞ్చరాత్రశాస్త్రత్వం ప్రామాణ్యేన విరుద్ధమ్, (ప్. ౩౨)

న హి వివాదాధ్యాసితస్య ప్రామాణ్యప్రతిజ్ఞానే తత్ర

శ్రుత్యుక్తధర్మివిశేషవిరోధః ।

విహితర్హిసానామివాధర్మత్వప్రతిజ్ఞానే

వివాదాధ్యాసస్యోపలక్షత్వాత్, అతో వా నాగమవిరోధః, తదేవం

ప్రతిపన్నః పక్షః ।

నాపి హేతోరనైకాన్తికత్వాదయో దోషాః । తథా హి న

తావదనైకాన్తికః, స హి ద్వేధా సాధారణాసాధారణభేదాత్ యథా

పృథివీ నిత్యత్వసాధనే ప్రమేయత్వం సాధారణః,

అసాధారణస్యతత్రైవ గన్ధవత్త్వం, తత్ర న

తావన్నిర్దోషజ్ఞానకారణత్వం ప్రమాణాప్రమాణసాధారణం

యేన సాధారణానైకాన్తికం స్యాత్, న హి

నిర్ద్దోషజ్ఞానకారణత్వమప్రమాణభూతవిప్రలమ్భకవచనాదిషు

విపక్షేషు దృష్టచరమ్ ।

నాప్యసాధారణః జ్యోతిష్టోమాదివాక్యదృష్టాన్తాభిధానేనైవ

సపక్షాన్వయస్య ప్రదర్శిత్ ।

నాపి విరుద్ధః, విపరీతవ్యాప్త్యభావాత్, న హి

నిర్ద్దోషజ్ఞానకారణత్వమప్రామాణ్యేన వ్యాప్తమ్ ।

న చ కాలాత్యయాపదిష్టః ప్రత్యక్షవిరోధాభావాత్

ఆగమానుగుణ్యాచ్చ ।

న చాసిద్ధత్వమ్, అసిద్ధిర్హి ఆశ్రయతః స్వరూపతో వా

తావదాశ్రయాసిద్ధిః, పఞ్చరాత్రశాస్త్రస్యాశ్రయత్వాత్, నాపి

స్వరూపాసిద్ధః, సోऽపి త్రేధా అజ్ఞాన – సన్దేహ – విపర్యయభేదాత్, న

తావదజ్ఞానాసిద్ధిః, తత్ప్రతిపాదకశబ్దోచ్చారణాత్, నాపి

సందిగ్ధాసిద్ధః, నిర్దోషత్వస్య వాదినః స్వయం సిద్ధత్వాత్,

ప్రతివాదినోऽపి దోషానుపలమ్భాదేవానాయాససిద్ధత్వాత్,

విపర్యయాసిద్ధిస్తు దూరోత్సారితైవ ।

నను కథం పౌరుషేయత్వసామాన్యాదాపతన్తీ దోషసంభావనా

అపనీయతే పఞ్చరాత్రమన్త్రాణాం కథం

వాక్యత్వసామాన్యాదాపతన్తీ వేదేషు సా వార్యతే, అపౌరుషేయత్వాదితి

చేత్తాదిహాపి సర్వజ్ఞావాప్తకామపరమపురుషప్రణీతతయేత్యవగమ్య

శామ్యతు భవాన్ ।

ఏతదుక్తం భవతి ।

నైవ శబ్దే స్వతో దోషాః ప్రామాణ్యపరిపన్థినః ।

సన్తి కిన్తు స్వతస్తస్య ప్రమాణత్వమితి స్థితిః ||

వక్తురాశయదోషేణ కేషుచిత్తదపోద్యతే ।

అఙ్గుల్యగ్రేऽస్తి మాతఙ్గయూథమిత్యేవమాదిషు ||

ప్రస్తుతగ్రన్థసందర్భే వక్తురాశయగామినీమ్ ।

దోషశఙ్కాం త్రయీమూర్ద్ధధ్వనిరేవాపమార్ష్టి నః ||

వదన్తి ఖలు వేదాన్తాః సర్వజ్ఞం జగతః పతిమ్ ।

మహాకారుణికం తస్మిన్ విప్రలమ్భాదయః కథమ్ ||

నను చ ।

సిద్ధే వస్తుని శబ్దానాం ప్రామాణ్యం నేత్యవాదిషమ్ ।

తత్పరేషు ప్రయోగేషు వ్యుత్పత్త్యగ్రహణాదితి ||

తదసత్సిద్ధమప్యర్థమాచక్షాణాః ప్రయోగతః ।

లౌకికాః ప్రతిపద్యన్తేః శక్తిం కార్యపరాదివ ||

తద్యథా పుత్రస్తే జాత ఇతి

వచనశ్రవణానన్తరజనితవిశిష్టవదనవికాసావసానసమనన్తరం

హృష్టోऽయమితి ప్రతిపద్య హర్షోऽయం ప్రియార్థావగమనిబన్ధన ఇతి

స్వాత్మన్యాకలయన్ మధ్యమవృద్ధస్యాపి తన్నిబన్ధనమేవ

హర్షమనుమిమానస్తద్భావభావితయా శబ్దస్యైవ

ప్రియార్థాऽవబోధకతామవ్యవస్యతి ।

తత్రాప్యతీతానాగతాదిభేదభిన్నేషు

హర్షహేతుషూపప్లవమానేషు కస్య వక్తాऽయమితి విచికిత్సోదయే సతి ।

తదనన్తరసంజాతజాతకర్మావబోధతః ।

తద్ధేతుభూతః కోऽపీతి నిశ్చిన్వన్నాత్మనః పురా ||

కర్తవ్యం జాతకర్మేతి ప్రతీతేః కిన్ను కారణమ్ ।

ప్రతీతం ప్రియమిత్యేవం విమృశన్నవగచ్ఛతి ||

పుత్రజన్మైవ నివాన్యదితి వ్యుత్పిత్సురర్భకః ।

తత్ర చ ।

ఆవాపోద్ధారభేదేన పదానాం శక్తినిశ్చయః ।

ఉపపద్యత ఇత్యేవం సిద్ధాసిద్ధార్థవాచితా ||

నను న తద్భావభావితామాత్రేణ కార్యకారణభావః, అతి ప్రసఙ్గాత్

న చ జాతకర్మకర్తవ్యతాऽవగతిర్నియమేన

ప్రియార్థావగమపురస్సరీ, దృశ్యతే హి

కుటుమ్బభరణాయాసవిదూయమానమనసోऽప్రీతిపూర్వికాపి

తత్కర్తవ్యతావగతిః, కార్యావగతిః కిం శబ్దకారణికా దృష్టా యేన

గామానయేత్యాదౌ గవానయనాదికర్తవ్యతావగతిః

శబ్దకారణికాऽభ్యుపేయతే ।

అథ ఆకస్మికత్వానుపపత్తేః సన్నిహితశబ్ద ఏవ తదవగమహేతురితి

చేత్ సమానోऽయం విధిరితరత్రాపి ।

యాపి ప్రవృత్తిహేత్వర్థప్రతిపాదకతా క్వచిత్ ।

లిఙాదిప్రత్యయావాపహైతుకీ సాऽవసీయతే ||

యశ్చ కార్యపరతామేవాఖిలపదానామాతిష్ఠతే,

తేనాప్యావాపోద్ధారవినిర్ద్ధారితాసంసృష్టశరీరాణామేవ

గవాశ్వాదీనాం తత్పదార్థతా సమర్థనీయా, సమర్థ్యమానాపి

కార్యాన్వయిన్యేవ సమర్థ్యత ఇతి చేత్ అలం వ్యసనేన

అన్యాన్వితాభిధానేనాపి వ్యవహారోపపత్తేః ।

అవశ్యాశ్రయణీయేయమన్వితార్థాభిధాయితా ।

కార్యాన్వితాభిధాయిత్వమన్యథా దుర్వచం యతః ||

అవ్యాప్తఞ్చైతత్ కార్యాన్వితమేవ సర్వత్ర పదాభిధేయమితి

లిఙాదిషు వ్యభిచారాత్, లిఙాదయో హి

పరినిష్ఠితాధికారాద్యనుబన్ధసంబన్ధినమేవ స్వార్థమభిదధతి

అథ తేష్వాన్వితాభిధానమితరత్ర కార్యాన్వితాభిధానమితి చేత్

తదర్ద్ధజరతీయం, తతో వరం సర్వత్రాన్వితాభిధానమేవాశ్రీయతామ్ ।

తస్మాదాకాఙ్క్షితాసన్నయోగ్యార్థాన్తరసఙ్గతేః ।

స్వార్థే పదానాం వ్యుత్పత్తిరాస్థేయా సర్వవాదిభిః ||

యద్యపి ప్రవృత్త్యనుపపత్తిసమధిగమనీయైవ శబ్దశక్తిస్తథాऽపి ।

తటస్థోపాయతామాత్రం శబ్దశక్తివినిశ్చయే ।

కార్యస్యాశ్రయితుం యుక్తం ప్రయోక్త్రాకాశదేశవత్ ||

అనన్యలభ్యశ్శబ్దార్థ ఇతి న్యాయవిదస్స్థితాః ।

తస్మాన్నోపాయభూతస్య కార్యస్యాస్తి సమన్వయః ||

వ్యుత్పన్నవ్యవహారేషు పయఃప్రతరణాదివత్ ।

యథైవ హి బ్రహ్మజాతీయాదివజ్రవిశేషావధారణోపయోగినోऽపి

పయఃప్రతరణాదేరవధృతరత్నసత్త్వస్య న

వ్యవహారదశాయాముపయోగః, ఏవం

వ్యుత్పత్తిగ్రహణసమయసముపయుక్తస్యాపి కార్యస్య న

వ్యుత్పన్నదశాయాముపయోగః ||

యది చ కార్యాన్వితమేవార్థం శబ్దాః ప్రతిపాదయన్తి కథం

తేభ్యః పరినిష్ఠితనదీతారఫలాదిసంసర్గావగమః, నాయం

ముఖ్యో లాక్షణిక ఇతి చేత్ క్వ వా శబ్దానాం ముఖ్యప్రయోగః ।

మానాన్తరాపూర్వే కార్య ఇతి చేన్న తత్రావ్యుత్పన్నత్వేన

ప్రయోగానుపపత్తేః ।

న హి మానాన్తరాపూర్వే వ్యుత్పత్తిరుపపద్యతే ।

న చావ్యుత్పన్నశబ్దేభ్యః ప్రత్యయోऽతిప్రసఙ్గతః ||

యోऽపి మన్యతే లోకే కిర్యాకార్యే వ్యుత్పన్నశబ్దః

ఫలపదసమభివ్యాహారబలప్రతిలబ్ధతత్సాధనభావభఙ్గురయాగ్

ఆదిధాత్వర్థోత్తీర్ణాపూర్వకార్యాభిధానశక్తిర్వేదే మోదతే, లోకే తు

సం (సమముగ్ధేనేతి పా. ।)ముగ్ధేనాపి వ్యవహారోపపత్తేర్న

శబ్దార్థతత్త్వావధారణమాద్రియతే ఇతి ।

తస్యాపీదం మనోరథమాత్రం, న హి క్రియాకార్యే

వ్యుత్పన్నస్థాయికార్యం ప్రతిపాదయతి అతిప్రసఙ్గాత్ ।

యది వృద్ధవ్యవహారే

సమధిగతపదసామర్థ్యేऽనురుధ్యమానేऽన్వయావగతిర్నోపపద్యతే,

మోపపాది న న తు తదనుపపత్త్యా క్ఌప్తశక్తిపరిత్యాగేన

శబ్దశక్త్యన్తరం భజతే కామం లక్షణాऽశ్రీయతామ్ ।

న హి విరుద్ధార్థపదసమభివ్యాహారే

పదానామభిధానమేవాన్యథా నీయతే,

సర్వశబ్దార్థేష్వనాశ్వాసప్రసఙ్గాత్ ।

కిఞ్చ మానాన్తరాపూర్వకార్యబోధనశక్తతా ।

న కర్మఫలసమ్బన్ధసిద్ధ్యై తావదుపేయతే ||

నైయోగికస్స సమ్బన్ధో న పునర్వైనియోగికః ।

ధాత్వర్థోత్తీర్ణకార్యాత్మా న కర్మఫలసఙ్గమాత్ ||

ఋతే సిధ్యతి సబన్ధస్స చ తస్మాదృతే న హి ।

తతశ్చ దురుత్తరమితరేతరాశ్రయణమ్ ।

సాధ్యస్వర్గవిశిష్టస్య పురుషస్య ప్రవర్తకః ।

న స్యాదితి తదిష్టార్థసాధనం న భవేద్విధిః ||

భఙ్గురో న చ ధాత్వర్థః కరణత్వేన కల్పతే ।

ఇతి తద్భిన్నకార్యార్థబోధకత్వం యదుచ్యతే ||

తదసన్న హి సాధ్యేన స్వర్గేణాయం విశేష్యతే ।

స్వర్గం కామయమానో హి పురుషోऽత్ర నియుజ్యతే ||

న హి స్వర్గోऽధికారివిశేషణం సాధ్యత్వాత్ ।

సిద్ధమేవ హి సర్వస్య నియోజ్యస్య విశేషణమ్ ।

జీవనాది తథైవేహ కామనైవ విశేషణమ్ ||

అపి చ నియోజ్యవిశేషణతామనుభవతః స్వర్గాదేః కీదృశం

సాధ్యత్వమ్ ।

యది సాధనసంబన్ధయోగ్యత్వం నైవ తావతా ।

స్వర్గేణ సిధ్యతా భావ్యం యావద్యోగమజన్మతః ||

సిద్ధిపర్యన్తతా తస్య నియోగైకప్రమాణికా ।

నియోగస్తత్ప్రమాణశ్చేత్త్యన్యోన్యాశ్రయణం ధ్రువమ్ ||

యది స్వర్గస్య సాధ్యత్వం న నియోగస్య సాధ్యతా ।

సాధ్యద్వయఞ్చ నైకస్మిన్ వాక్యే సమ్బన్ధమర్హతి ||

స్వతన్త్రం హి సాధ్యద్వయమేకవాక్యతాం నిరణాద్ధి

నానుగుణమ్, అనుగుణఞ్చైతత్సాధ్యద్వయం

నియోగసిద్ధినాన్తరీయకత్వాత్ స్వర్గసిద్ధేః, యదాహ నియోగసిద్ధౌ

సర్వం తదనుగుణమ్ ఇతి కేన నేష్యతే నియోగసిధ్యర్థా ఫలసిద్ధిరితి చ,

తస్మాదవిరోధ ఇతి చేత్తన్న ।

స్వర్గసిద్ధిం వినా కిన్ను నియోగస్య న సిధ్యతి ।

నాధికారో న విషయో న చాన్యద్విధ్యపేక్షితమ్ ||

న హి నిత్యాధికారేషు నియోగస్తామపేక్షతే ।

న చాన్యదిచ్ఛతోऽన్యత్ర నియుక్తిర్నోపపద్యతే ||

నియోగస్యైవ మాహాత్మ్యం నిత్యోష్వివ నియుజ్యతే ।

నియోగో హి

ప్రధానతయాऽధిగమ్యమానస్వర్గమభిలషన్తమప్యాత్మన్యాకర్షతి

యథా అనిచ్ఛన్తమపి నిత్యే కర్మణి నిష్ఫలే ప్రవర్తయతి ||

కిఞ్చ ।

స్వర్గం కామయమానో హి నిమిషత్యున్మిషత్యపి ।

న చ తే స్వర్గసిద్ధ్యర్థా యాగః కిన్నైవమిష్యతే ||

తత్సాధనతయా నైకే గృహ్యన్త ఇతి చేన్మతమ్ ।

యాగాదయః కిం తద్బుద్ధిగ్రాహ్యా విధిబహిష్కృతాః ||

తత్ర చ ।

సాధ్యసాధనసంబన్ధప్రతిపాదనతత్పరాః ।

యావన్న విధయస్తావన్నైష్ఫల్యం సర్వకర్మణామ్ ||

తస్మాల్లిఙాదిభ్యః ప్రథమమిష్టసాధనతాऽవగమః,

తతోరాగతః ప్రవృత్తిరిత్త్యేవ యుక్తం, తదపూర్వకార్యాభిధాన ఏవ

ముఖ్యా శక్తిః ఇతరత్ర లాక్షణికీత్యనుపపన్నమ్, అత ఏవ యథాయథం

లౌకికశబ్దేభ్యస్తత్సిద్ధార్థగోచరా బుద్ధయో జాయన్తే ।

నను న తాః శబ్దమహిమభువః ఆనుమానిక్యో హి తాః, తథా హి

వ్యుత్పత్తిసమయసంవిదితార్థప్రతిపాదనసామర్థ్యాన్యపి పదాని క్వచిద్

వ్యభిచారదర్శనజనితసంశయప్రతిబధాని న శ్రుతమాత్రాణ్యర్థం

న్నిశ్చాయయన్తి న చానిశ్చితోऽర్థోజ్ఞాతో భవతి

అనిశ్చయాత్మనోజ్ఞానస్యాభావాత్ ।

తత్రాజ్ఞాతేऽపి వాక్యార్థే శ్రోతైవం విచికిత్సతే ।

బ్రవీత్యన్యోన్యసంబన్ధయోగ్యార్థాని పదాన్యయమ్ ||

న చావిజ్ఞాతసంబన్ధాన్ శబ్దానాప్తాః ప్రయుఞ్జతే ।

తేనేదృశాన్వయజ్ఞానమస్యాస్తీత్యవగచ్ఛతి ||

ఏవమన్వయజ్ఞానే అనుమితే తదుపదర్శితోऽర్థో న

శబ్దమాకాఙ్క్షతి అతో లౌకికస్య వచసో వక్త్రనుభవపరతన్త్రతయా

తత్రైవ పర్యవసానమితి ।

తదసత్, న హి స్వభావతోऽర్థమవగమయన్ శబ్దః

క్వచిద్వక్త్రాశయదోషవశీకారాద్వితథ ఇత్యన్యత్రాపి

తత్సంభావనయా స్వారసికీమర్థావబోధకతాముఞ్ఝితుమర్హతి, న హి

మన్త్రప్రతిహత (అత్ర మన్త్రప్రతిహతిదశాయామితి యుక్తః పాఠోऽథవా

హతశబ్దే భావే క్తప్రత్యయ ఇత్యనుసంధేయమ్ ।)దశాయాం హుతవహో న

దహతీత్త్యన్యత్రాపి తాదృశదశాశఙ్క్యా న దహతి, నాపి

శుక్తిరజతధియమర్థవ్యభిచారిణీమిన్ద్రియం దోషవశాదుపలబ్ధమితి

ఘటాదికమపి నావగమయతి, అతో విదితపదపదార్థసఙ్గతేః

శ్రోతుస్సహసైవ శబ్దోऽర్థమవబోధయతి మూలజ్ఞానం న ప్రతీక్షతే ।

మూలజ్ఞానపరిజ్ఞానాదర్వాగర్థేऽపి చోదితే ।

కథమేవమయం వేదేత్యనుమానం ప్రవర్తతే ||

కిమజ్ఞాసీదయం వక్తా కిఞ్చిదిత్యనుమిత్సమే ।

విశిష్టార్థాన్వయజ్ఞానమనుమాతుమథేచ్ఛసి ||

న తావదయమజ్ఞాసీద్ వక్తా కిఞ్చిదితీయతా ।

వ్యాహారవ్యవహారౌ వా స్యాతాం వాక్యార్థగోచరౌ ||

విశిష్టార్థాన్వయగోచరచేతోऽనుమానన్తు

ప్రథమతరప్రవృత్తతద్విషయశేముషీమన్తరేణానుపపన్నమితి ప్రాగేవ

శబ్దార్థోऽవగన్తవ్యః, న హ్యనాసాదితవిషయవిశేషసంసర్గాః

సంవిదః పరస్పరతో వ్యతిభిద్యన్తే ।

న చ తథాऽనుమితాభిరర్థవిశేషః సిధ్యతి

యాదృశాన్వయప్రతిపాదనయోగ్యా పదరచనా సా

తదన్వయజ్ఞానమాపాదయతీతి చేత్, అవగతస్తర్హి

ప్రాగేవార్థానామన్వయః, న హి బుద్ధావనారోపిత ఏవాన్వయః

ప్రయోగం వ్యవచ్ఛినత్తి,

తస్మాదస్తి నదీతీరే ఫలమిత్యేవమాదిషు ।

యా సిద్ధవిషయా బుద్ధి సా శాబ్దీ నానుమానికీ ||

తతశ్చ అపూర్వకార్యగోచర ఏవ శబ్దః ప్రమాణమితి ।

స్వసిన్ధాన్తచిరాభ్యాసవ్యా (వ్యాముగ్ధాబలబుద్ధిభిరితి పాఠస్తు న

యుక్త ఇతి మన్యామహే ।) ముగ్ధబలబిద్ధిభిః ||

ఉక్తముక్తేన మార్గేణ యుక్తాऽన్యత్రాపి శక్తతా ||

తతశ్చ యాన్యేతాని విలక్షణపురుషప్రతిపాదకాని

వేదాన్తవచాంసి స ఏష సర్వాధ్పతిః సర్వస్యేశానః సర్వమిదం

ప్రశాస్తి తస్యాధ్యక్షమిదం సర్వమ్ ఇత్యాదీని తాన్యపి తత్ర ప్రమాణం

తద్విషయాసందిగ్ధావిపర్యయజ్ఞానహేతుత్వాత్ ।

న చ పరినిష్ఠితవస్తుని సాధకబాధకయోరన్యతరోపనిపాత-

సంభావనాభావితానువాదవిపర్యయపర్యాలోచనయా

తద్గోచరవచసాం ప్రామాణ్యప్రచ్యుతిః, కార్యగోచరాణామపి

తత్ప్రసఙ్గాత్, కార్యమపి మానాన్తరవేద్యమేవ సమిదాహరణాది, తచ్చ

మానాన్తరేణాపి వేద్యమోదనపాకవదిత్యభ్యుపగమాత్ ।

అథ

విలక్షణాగ్నిహోత్రాదివిషయకార్యస్యాసంభావితమానాన్తరతయా

తత్ప్రతిపాదయద్వచః ప్రమాణం, హన్త తర్హి

నిరతిశయావబోధైశ్వర్యమహానన్దసందోహవపుషి భగవతి న

మానాన్తరసంబన్ధగన్ధ ఇతి సర్వం సమానమన్యత్రాభినివేశాత్ ।

….Continued

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.