ఆగమప్రామాణ్యమ్ Part 2

శ్రీభాష్యకారాణాం పరమగురుణా శ్రీయామునాచార్యస్వామినా ప్రణీతమ్ ।

ఆగమప్రామాణ్యమ్ । (Part 2)

(శ్రీపఞ్చరాత్రతన్త్రప్రామాణ్యవ్యవస్థాపనపరమ్)

అపి చ ।

ప్రమాణాన్తరదృష్టార్థవిషయిణ్యపి శేముషీ ।

ప్రమాణమేవ తత్పూర్వం న చేత్స్వార్థం విగాహతే ||

తస్య సంభావనామాత్రాదప్రామాణ్యమలౌకికమ్ ।

తస్మాత్పరినిష్ఠితానిష్ఠేయాదిభేదశూన్యమసన్దిగ్ధావిపర్యస్త్

అవిజ్ఞానం ప్రమాణమేష్టవ్యమ్, అత ఇదమపాస్తమ్ ।

ప్రసిద్ధైః కరణైరేవ సార్వజ్ఞ్యం నాన్యథేతి యత్ । యతః

శ్రుతిరేవ తత్ర పరిపన్థినీ పశ్యత్యచతుస్స శృణోత్యకర్ణః

యశ్చక్షుషా న పశ్యతి యశ్చక్షూంషి పశ్యతి । న తస్య కార్యం

కరణం చ విద్యతే । స్వాభావికీ జ్ఞానబలక్రియా చ ఇత్యాదికా ।

న చాసాం గుణవాదత్వం ప్రమాణాభావాత్ ।

అలబ్ధముఖ్యవృత్తీనాం గుణవాదసమాశ్రయః ||

నన్విహాపి ముఖ్యార్థభఙ్గకారణమస్తి ప్రమాణాన్తరవిరోధః ।

కుతః ప్రమాణాన్తరాత్, న తావత్ప్రత్యక్షాత్, న హి

ప్రత్యక్షముదీరితపురుషాభావావభాసకముదీయమానం దృష్టం,

యోగ్యానుపలమ్భాదభావనిశ్చయ ఇతి చేన్న ప్రమాణగోష్ఠీజ్యేష్ఠేన

శాస్త్రేణైవోపలమ్భనాత్, నాప్యనుమానాత్ తద్ధి

శీఘ్రజన్మాగమికప్రత్యయప్రక్షిప్తప్రతిబన్ధం కథమివ

మన్థరప్రవృత్తి ప్రాదుర్భవతి ।

కిఞ్చైవం సతి యాగాదేః స్వర్గాపూర్వాదిసఙ్గతిః ।

క్రియాత్వేన విరుధ్యేత శాస్త్రం చేత్తన్న బాధతే ||

యూపాదిత్యాదితాదాత్మ్యం ప్రత్యక్షేణైవ వాధితమ్ ।

విస్పష్టదృష్టభేదత్వాత్ కాష్ఠసావిత్రబిమ్బయోః ||

అపి చ తత్ర సన్నిహితయూపాఞ్జనవిధ్యేకవాక్యతయా

అర్థవాదత్వాద్యుక్తం గుణవాదత్వాశ్రయణం, న చేహ తథా

విధ్యన్తరమస్తి యచ్ఛేషతయా అర్థవాదః స్యాత్ ।

అథ విధ్యన్వయాభావే పురుషార్థత్వాహాన్తః ।

అధ్యాహృత్య విధిం తత్ర శేషత్వం పరికల్ప్యతే ||

యదాహుః ।

యావత్ ఖలు ప్రమాతౄణాం ప్రవర్తననివర్తనే ।

శబ్దా న కుర్వతే తావన్న నిరాకాఙ్క్షబోధనమ్ || ఇతి, తన్న

ఋతేऽపి విధిసంబన్ధాద్ దృష్టైవ హి పుమర్థతా ।

పుత్రస్తే జాత ఇత్యాదౌ తథేహాపి భవిష్యతి ||

న చ తత్ర విధ్యధ్యాహారః, అన్తరేణాపి విధిం

పుత్రజననావగమాదేవ హర్షోత్పత్తేః ।

తథా కా క్రియా పాక ఇత్యాదిప్రశ్నోత్తరవ్యవహారేషు

ప్రష్టుజనజిజ్ఞాసితక్రియావిశేషప్రతిపాదనమాత్రనిరాకాఙ్క్షశ్శబ్ద్

ఓ న విధ్యధ్యాహారమపేక్షతే ।

ఇహ తు బ్రహ్మవిజ్ఞానం మహానన్దఫలం శ్రుతమ్ ||

బ్రహ్మావిద్ బ్రహ్మ భవతి ప్రాప్నోతి బ్రహ్మవిత్ పరమ్ ।

అశ్నుతే బ్రహ్మణ సార్ద్ధం సర్వాన్ కామాన్ స సామగః ||

ఇదమాదిత్రయీవాక్యైర్వ్యక్తా తస్య పుమర్థతా ।

తదేవముదీరితశ్రుతిశతసమధిగతావితథసహజసర్వసాక్షాత్కార్

అకారుణ్యాదికల్యాణగుణైకరాశౌ భగవతి సిధ్యతి, సిధ్యత్యేవ

తదనుభవమూలతయా తన్త్రప్రామాణ్యమ్ ।

నను విరచితనీత్యా

కశ్చిదామ్నాయమూర్ద్ధప్రమితసహజసర్వజ్ఞానవానస్తు నామ । స చ

హరిరితి యావన్నావగమ్యేత సమ్యక్ న ఖలు భవతి తావత్పఞ్చరాత్రం

ప్రమాణమ్ ||

అత్యల్పమేతత్ న హ్యత్ర త్రయీవిదో వివదన్తే యద్వాసుదేవః

పరమాత్మా అఖిలజగత్కారణమితి ।

శ్రూయతే హి స వేదాన్తేష్వాత్మా నారాయణః పరః ।

సత్త్యం జ్ఞానమనన్తఞ్చ తద్విష్ణోః పరమం పదమ్ ||

పరా ప్రకృతిరధ్యక్షో వాసుదేవస్తథా పరః ।

ఏకః పరస్తాద్య ఇదం బభూవ యస్మాత్ పరం నాపరమస్తి కిఞ్చిత్ ।

ఇత్యుక్తవాచ్యానుగుణంయతో వా ఇమాని భూతాని సదేవ సౌమ్య ||

ఇత్యాదివాక్యఞ్చ తతస్స విష్ణుస్త్రయీశిరః సిద్ధవిశుద్ధబోధః ।

న చాన్యస్మాజ్జగజ్జన్మస్థితిధ్వంసాశ్శ్రుతౌ శ్రుతాః ।

యతశ్చైతే స సర్వజ్ఞః పరమాత్మేతి సమ్మతమ్ ||

అముమేవ పరమాత్మానం ద్వైపాయన్-పరాశర-

నారదప్రభృతిమహర్షివచనేభ్యః ప్రతిపద్యామహే తథా హి ।

విష్ణౌ జగత్స్థితం సర్వమితి విద్ధి పరన్తప ।

సృజత్త్యేష మహావిష్ణుర్భూతగ్రామం చరాచరమ్ ||

ఏష చాక్షిపతే కాలే కాలే విసృజతే పునః ।

అస్మిన్ గచ్ఛన్తి విలయమస్మాచ్చ ప్రభవన్త్యుత ||

అనాదినిధనః శ్రీమాన్ మునిర్నారాయణః ప్రభుః ।

స వై సృజతి భూతాని స్థావరాణి చరాణి చ ।

స బ్రహ్మ పరమం చేతి తథాऽన్యత్రాపి పఠ్యతే ||

కేశవో భరతశ్రేష్ఠ ! భగవానీశ్వరః పరః ।

పురుషః సర్వమిత్త్యేతచ్ఛ్రూయతే బహుధా శ్రుతౌ ||

ఇతి,

తత్త్వం జిజ్ఞాసమానానాం హేతుభిః సర్వతో ముఖైః ।

తత్త్వమేకో మహాయోగీ హరిర్నారాయణః ప్రభుః || ఇతి,

తథా దానధర్మే ।

పరమాత్మా పరః శాన్తః పద్మనాభః పరాయణః ।

ఇతి వేదరహస్యన్తు కిన్న వేత్సి పురన్దర ||

తత్ప్రసాదాద్వయం సర్వే లోకానాం స్థితిహేతవః ।

ఆప్తాశ్చామరముఖ్యాశ్చ దేవాశ్చ స్థానినో మతాః ||

యది విష్ణురుదాసీనో నాస్మాకం విద్యతే శుభమ్ ।

ఇతి రుద్రస్య వచనం తథా భారతమాత్స్యయోః ||

తత్ర యః పరమాత్మా హి స నిత్యో నిర్గుణశ్శుభః ।

స వై నారాయణో జ్ఞేయః సర్వాత్మా పురుషో హి సః || ఇతి,

తథా వరాహే ।

యస్య దేవస్య చరితం వ్రతం సమభవద్భువి ।

కోऽన్యస్తస్మాదభ్యధికో ముక్త్వా నారాయణం ప్రభుమ్ ||

ఇతి,

నారాయణాత్పరో దేవో న భూతో న భవిష్యతి ।

ఏతద్రహస్యం వేదానాం పురాణానాం చ సత్తమాః || ఇతి ।

తథా లైఙ్గేః ।

స ఏకః పురుషః శ్రేష్ఠః పరమాత్మా జనార్దనః ।

యస్మాద్ బ్రహ్మా తతో రుద్రః తతశ్చైవాఖిలం జగత్ ||

తథా ।

విష్ణోస్సకాశాదుద్భూతం జగత్తత్రైవ చ స్థితమ్ ।

స్థితిసంయమకర్తాऽసావితి పారాశరం వచః ||

తథా మానవే ।

నారాయణః పరోऽవ్యక్తాదణ్డమవ్యక్తసంభవమ్ ।

అణ్డస్యాన్తస్త్విమే లోకాః సప్తద్వీపా చ మేదినీ ||

తస్మాదీదృశశ్రుతిస్మృతీతిహాసపురాణపర్యాలోచనయా

అఖిలజగత్కారణం పరమాత్మా వాసుదేవ ఇతి నిశ్చీయతే ।

న చైవ పరమాత్మత్వం రుద్రాదేః శ్రుతిషూదితమ్ ।

ప్రత్యుతోత్పతిమేవాహుస్తస్యైకాయనశాఖినః ||

తమో వా ఇదమిత్యాదౌ తథా వేదేऽపి దృశ్యతే ।

యతో హి రుద్రస్సఞ్జజ్ఞే తచ్ఛ్రేష్ఠం భువనేష్వితి ||

తదిదాస భువనేషు జ్యేష్ఠమితి ।

తథా రౌద్రం పదం స్పష్టం కర్మజన్యం ప్రతీయతే ||

మహిమానం నిజం లేభే విష్ణోరభ్యర్చనాదితి । అస్య దేవస్యేతి

లలాటాదభవద్బిన్దుస్తస్మాద్రుద్రోవ్యజాయత ।

ఇత్యాదికాశ్చ శ్రుతయో రుద్రోత్పత్తిం వదన్తి వై ।

ఏవఞ్చ సతి రుద్రాదిమహిమావేదికా ఇవ ||

యా వాచస్తాస్స్తుతిపరాః శ్రోత్రం బ్రహ్మేతి గీరివ ।

ఏతేన రుద్రాదీనాం పరమాత్మత్వప్రతిపాదకపురాణవాదాః ।

ప్రత్యక్షశ్రుతివిరోధాన్న ముఖ్యార్థాః ।

యద్వా త్యాజ్యతయా తన్త్రసిద్ధాన్తప్రతిపాదకాః ।

అవైదికేషు తన్త్రేషు తన్మాహాత్మ్యం హి కథ్యతే ||

వేదసిద్ధాన్తమార్గేషు విష్ణురేవ పరః స్మృతః ।

తద్యథా వైష్ణవే ।

పరమాత్మా చ సర్వేషామాధారః పరమేశ్వరః ।

విష్ణునామా స వేదేషు వేదాన్తేషు చ గీయతే ||

వారాహే ।

విష్ణురేవ పరం బ్రహ్మ త్రిభేదమిహ పఠ్యతే ।

వేదసిద్ధాన్తమార్గేషు తన్న జానన్తి మోహితాః ||

నారాయణాత్పరో దేవో న భూతో న భవిష్యతి ।

ఏతద్రహస్యం వేదానాం పురాణానాఞ్చ సత్తమాః || ఇతి ।

తథా మాత్స్యే ।

సాత్త్వికేషు తు కల్పేషు విష్ణోర్మాహాత్మ్యముచ్యతే ।

అగ్నేశ్శివస్య మాహాత్మ్యం తామసేషు ప్రకీర్త్యతే || ఇతి, ।

తథా లైఙ్గే ।

న హి విష్ణుమృతే కాచిద్ గతిరన్యా విధీయతే ।

ఇత్యేవం సతతం వేదా గాయన్తే నాత్ర సంశయః ||

ఇతి, తథా వాయవీయే ।

సహస్రబాహుః పరమః ప్రజాపతిః ।

త్రయీపథేయః పురుషో నిరుచ్యతే ||

ఇతి, తథా భవిష్యతి ।

వేదసిద్ధాన్తమార్గేషు విష్ణురేవ పరః స్మృతః ।

విష్ణురేవ నరశ్రేష్ఠో మహిష్ఠః ప్రుషోత్తమః ||

ఇతి, సర్వం చైతత్పురుష (పురుషనిర్ణయనామా

భగవన్మహిమప్రతిపాదనపురఃసరోదేవతాన్తరవ్యావర్తనముఖేన

విష్ణుపరతత్త్వప్రతిపాదనపరోగ్రన్థః పరమాచార్యప్రణీతః

।)నిర్ణయే నిపుణతరముపపాదితమితి నేహ ప్రపఞ్చ్యతే ।

తతశ్చ ।

శ్రుతిమూర్ధ్ని ప్రసిద్ధేన వాసుదేవేన భాషితమ్ ।

తన్త్రం మిథ్యేతి వక్తున్నః కథం జిహ్వా ప్రవర్తతే ||

న హి

సహజసంవేదనసాక్షాత్కృతదీక్షారాధనాదిధర్మస్వర్గపుత్రాదివైష్

అయికసుఖమనేకదుఃఖసంభిన్నం, న చాతిచిరమనువర్తత ఇతి తదపి

దుఃఖపక్ష ఏవ నిక్షిప్య మోక్షాయ గృహేభ్యః ప్రవ్రజద్భ్యః

శాణ్డిల్యనారదాదిపరమ-

ఋషిభ్యస్తదభిలషితనిరతిశయనిశ్రేయసైకసాధనస్వావగమారాధన

అవబోధినీం పఞ్చరాత్రసంహితాం నిరమిమీతేతి నిశ్చీయతే ।

న చ తన్త్రాన్తరేష్వేష న్యాయః ప్రసరమర్హతి ।

యతస్తత్తన్నిబన్ద్ధృణాం విభ్రమాద్యపి సంభవి ||

ప్రత్యక్షాదిప్రమాణానాం న హి మూలత్వసమ్భవః ।

తన్త్రాన్తరేషు శాస్త్రన్తు మూలం తైరేవ నేష్యతే ||

అన్యచ్చ వేదసిద్ధాన్తవిరుద్ధార్థాభిధానతః ।

ప్రత్యక్షశ్రుతిమూలత్వకల్పనా తేషు బాధ్యతే ||

యథా మాహేశ్వరే తన్త్రే విరుద్ధం బహు జల్పితమ్ ।

చతుర్విధా హి తత్సిద్ధచర్యామార్గానుసారిణః ||

యథా కాపాలికాః కాలాముఖాః పాశుపతాస్తథా ।

శైవాస్తత్ర చ కాపాలం మతమే ప్రచక్షతే ||

ముద్రికాషట్కవిజ్ఞానాత్ పునస్తస్యైవ ధారణాత్ ।

అపవర్గఫలప్రాప్తిర్న బ్రహ్మావగమాదితి ||

తథాऽహుః ।

ముద్రికాషట్కతత్త్వజ్ఞః పరముద్రావిశారదః ।

భగాసనస్థమాత్మానం ధ్యాత్వా నిర్వాణమృచ్ఛతి ||

తథా ।

కర్ణికా రుచకఞ్చైవ కుణ్డలఞ్చ శిఖామణిమ్ ।

భస్మ యజ్ఞోపవీతఞ్చ ముద్రాషట్కం ప్రచక్షతే ||

కపాలమథ ఖట్వాఙ్గముపముద్రే ప్రకీర్తితే ।

ఆభిర్ముద్రితదేహస్తు న భూయ ఇహ జాయతే ||

న చేదృశముద్రికాషట్కపరిజ్ఞాన – తద్ధారణ –

నిన్దితభగాసనస్థదేహధ్యానస్యాపవర్గసాధనత్వం శ్రుతయో

మృష్యన్తి, తా హ్యైహికాముష్మికసకలవిషయాభిలాషవిముఖస్య

అఖిలజగత్కారణవాసుదేవాత్మభావైకలభ్యం మోక్షమాచక్షతే ।

తమేవ విదిత్వా అతిమృత్యుమేతి నాన్యః పన్థా అయనాయ విద్యతే ఇత్యాద్యాః,

ఏవం కాలాముఖా అపి సమస్తశాస్త్రప్రతిషిద్ధకపాలభోజన –

శవభస్మస్నాన తత్ప్రాశన – లగుడధారణ సురాకుమ్భస్థాపన –

తత్స్థదేవతార్చనాదేరేవ దృష్టాదృష్టాభీష్టసిద్ధిమభిదధానాః

శ్రుతిబహిష్కృతా ఏవ ।

యదపి పాశుపతశైవాభ్యాం విరుధావిరుద్ధసమముగ్ధం

కిఞ్చిదభిహితం తదపి శ్రుతిబహిష్కృతమేవ ।

తత్రైషా పాశుపతప్రక్రియా ।

జీవాః పశవ ఉచ్యన్తే తేషామధిపతిశ్శివః ।

స తేషాముపకారాయ పఞ్చాధ్యాయీమచీక్ఌపత్ ||

తత్ర పఞ్చ పదార్థాస్తు వ్యాఖ్యాతాః కారణాదయః ।

కారణం కార్యం విధిర్యోగో దుఃఖాన్తః || ఇతి,

ఉపాదానం నిమిత్తఞ్చ వ్యాఖ్యాతం కారణం ద్విధా ।

నిమిత్తకారణం రుద్రస్తత్కలా కారణాన్తరమ్ ||

మహ్యన్తం మహదాదికార్యముదితం తద్వద్విధిర్గీయతే ।

గూఢాచారముఖస్మశానభసితస్నానావసానః పరః ||

యోగో ధారణముచ్యతే హృది ధియామోఙ్కారపూర్వన్తథా ।

దుఃఖాన్తో హి మతోऽపవర్గ ఇతి తే పఞ్చాపి సంకీర్తితాః ||

ఆత్యాన్తికీ దుఃఖనివృత్తిర్దుఖాన్తశబ్దేనోక్తా తామేవ

నిశ్శేషవైశేషికాత్మగుణోచ్ఛేదలక్షణాం ముక్తిం మన్యతే ఇయమేవ

చేశ్వరకల్పనా శైవానామన్యేషాం చ ।

సేయం సర్వా శ్రుతివిరుద్ధా కల్పనా యతః ।

జగన్నిమిత్తోపాదానం పరం బ్రహ్మ శ్రుతౌ శ్రుతమ్ ।

మహానన్దాత్మకో మోక్షస్తత్రతత్రాసకృచ్ఛుతః ||

పరస్పరవిరోధేన వ్యాహతైషాం ప్రమాణతా ।

త్రయీదణ్డప్రతిక్షేపం కిఞ్చిన్నైవ ప్రతీక్షతే ||

కిఞ్చ శైవాదయోవేదసిద్ధవర్ణాశ్రమాద్బహిః ।

కల్పయన్త్యాశ్రమాదీని తతోऽపి శ్రుతిబాహ్యతా ||

యదాహుః ।

దీక్షాప్రవేశమాత్రేణ బ్రాహ్మణో భవతి క్షణాత్ ।

కాపాలం వ్రతమాస్థాయ యతిర్భవతి మానవః ||

ఇతి ।

న చ వాచ్యమ్ అప్రమాణభూతమియన్తం గ్రన్థరాశిం కథం

ప్రత్యయితతరో రుద్రః ప్రణయతీతి ।

న చ సమాననమనిర్మాతృస్మరణనిబన్ధనమితి యుక్తమ్ అతి

ప్రసఙ్గాదితి, యతః-

నామైకత్వకృతభ్రాన్తికల్పనాऽప్యుపపద్యతే ।

వేదబాధాన్న చాన్యత్ర తావతాऽతిప్రసజ్యతే ||

ప్రమాదోऽపి చ నాత్యన్తం రుద్రాదిషు న సమ్భవీ ।

యద్వా రుద్రస్య మోహశాస్త్రప్రణేతృతయాऽవగతత్వాద్

వ్యామోహయితుమేవ హీదృశశాస్త్రప్రణయనముపపద్యత ఇతి నావశ్యం

ప్రమాద ఏవాశ్రయితవ్యః,

తథా చ వారాహే ।

త్వం హి రుద్ర ! మహాబాహో ! మోహశాస్త్రాణి కారయ ।

కుహకాదీన్ద్రజాలాని విరుద్ధాచరణాని చ ||

దర్శయిత్వాऽల్పమాయాసం ఫలం శీఘ్రం ప్రదర్శయ ।

దర్శయిత్వా జనం సర్వం మోహయాశు మహేశ్వర ! ||

ఇతి ।

తథా తత్రైవ భగవాన్ రుద్రః ప్రస్తుతశైవాద్యాగమానాం

స్వయమేవ వేదవాహ్యత్వం వేదమార్గాపభ్రష్టజనాధికారిత్వం

తద్వ్యామోహైకప్రయోజనతాం చ దర్శయతి ।

యే వేదమార్గనిర్ముక్తాస్తేషామ్మోహార్థమేవ చ ।

నయసిద్ధాన్తమార్గేణ మయా శాస్త్రం ప్రదర్శితమ్ ||

తస్మాదారభ్య కాలాత్తు మత్ప్రణీతేషు సత్తమాః ।

శాస్త్రేష్వభిరతో లోకో న వేదాన్ బహు మన్యతే ।

తథా పాశుపతాదీని ప్రవర్తన్తే కలౌ యుగే ||

తథా చ భగవత్పరివారత్వవ్యతిరేకేణ స్వప్రధానపూజాం

పాశుపతాదితన్త్రసిద్ధాం వేదబాహ్యాం దర్శయతి ।

తద్వేదబాహ్యం కర్మోక్తం మాముద్దిశ్యోపసేవ్యతే ।

తద్వై పాశుపతం నామ మనిష్ఠమ్మోహనం నృణామ్ ||

మాం విష్ణువ్యతిరేకేణ పూజయన్తి నరాధమాః ।

ఇత్యాదివాక్యజాతాని న లిఖ్యన్తేऽతిగౌరవాత్ ||

వ్యక్తఞ్చ వేదబాహ్యత్వమేతచ్ఛాస్త్రానుగామినామ్ ।

యథా తత్రైవ ।

శశాప తాఞ్జటాభస్మకపాలవ్రతధారిణః ।

భవిష్యథ త్రయీబాహ్యా వేదకర్మబహిష్కృతాః ||

కలౌ తద్రూపిణస్సర్వే జటాలగుడధారిణః ।

స్వచ్ఛన్దవ్రతవేషాశ్చ మిథ్యాలిఙ్గధరాస్తథా ।

బ్రహ్మశాపాగ్నినిర్దగ్ధా రుద్రభక్తా జటాధరాః || ఇతి,

ప్రసిద్ధఞ్చైతచ్ఛైవాగమేషు ।

రుద్రాక్షం కఙ్కణం హస్తే జటా చైకా చ మస్తకే ।

కపాలం భస్మనా స్నానమ్ ఇత్యాది ।

తథా చైతేషామాదిత్యపురాణేऽపి భగవత్త్యాగేన సమం

వేదత్యాగం కథయతి ।

అన్యే భస్మజటోపేతా యథోక్తా గౌతమాత్ పురా ।

శాపాత్సన్త్యాజితా వేదం దేవం నారాయణం తథా ||

ఇతి ।

కిఞ్చైతే వాసుదేవస్య మన్దా నిన్దాం వితన్వతే ।

తే చ పాషణ్డినో జ్ఞేయా యథా లైఙ్గై సమీరితమ్ ||

యే తు సామాన్యభావేన మన్యన్తే పురుషోత్తమమ్ ।

తే వై పాషణ్డినో జ్ఞేయా వేదమార్గబహిష్కృతాః ||

ఇతి, తతశ్చ ।

ఏత ఏవ చ తే ఏషాం వాఙ్మాత్రేణాపి నార్చనమ్ ।

పాషణ్డినోవికర్మస్థానిత్యాదిస్మృతిషూదితమ్ ||

యా వేదబాహ్యా ఇత్త్యేతదపి చేదృశగోచరమ్ ।

తస్మాన్న వేదమూలత్వం నాపి ప్రత్యక్షమూలతా ||

తన్త్రాన్తరాణాం యుక్తేతి కల్ప్యతే కారణాన్తరమ్ ।

నను మూలాన్తరాపేక్షా యది స్యాదస్తు దూషణమ్ ||

స్వతఃప్రమాణం విజ్ఞానం భవతాం నను దర్శనే ।

సత్యం తదేవ విజ్ఞానప్రామాణ్యమపనీయతే ||

బాధకారణదోషాభ్యాం తావపి ద్వావిహ స్ఫుటౌ ।

ఏవం శ్రుతివిరుద్ధస్య స్ఫుటమూలాన్తరస్య యత్ ||

పఞ్చరాత్రేణ సాధర్మ్మ్యం తన్త్రత్వేనాభిధిత్సితమ్ ।

క్రియాత్వేన తు సాధర్మ్మ్యం బ్రహ్మహత్యాऽశ్వమేధయోః ||

శ్రుతిప్రత్యక్షయోస్తత్ర యతోమూలత్వనిశ్చయః ।

నను చ శ్రుతిమూలత్వే వేదాదేవార్థసిద్ధితః ||

తత్ప్రణేతృస్వతన్త్రత్వకల్పనా నేత్యచూచుదమ్ ।

నైవం న కల్ప్యతే పుంసి స్వాతన్త్ర్యం శ్రూయతే హి తత్ ||

తస్యాధ్యక్షమిదం సర్వం భీషాऽస్మాదిదమాదిషు ।

నను వేదమూలా ఏవ చేదేతాః పఞ్చరాత్రస్మృతయః కిం తర్హి

తదర్థస్మరణవత్తన్మూలభూతవేదవాక్యస్మరణం నానువర్తతే

పాఞ్చరాత్రికాణామ్ । న చార్థస్మరణస్య ప్రయోజనవత్త్వాత్ తస్య

విఫలత్వాత్ తదనాదరణీయమితి యుక్తం, న హి యతః ప్రామాణ్యం

తదేవ విస్మర్తుం యుక్తమ్ ।

అథ విస్మరణోపపత్తయే ప్రలీననిత్త్యానుమేయశాఖామూలతా

ఆశ్రీయతే తదా యదేవ యేన ప్రమాణతయా పరిగృహీతం స

తత్ప్రలీనశాఖామస్తకే నిక్షిప్య ప్రమాణీకుర్యాత్

నిత్యానుమేయప్రలీనశాఖయోస్తు స్వరూపసిద్ధిరేవ దుర్లభా ।

అథ విద్యమానశాఖామూలా ఏవ తాః స్మృతయః తదా

తత్ప్రణేతృవదన్యేऽపి తత ఏవోపలభేరన్ ఇతి

గ్రన్థప్రణయనప్రయాసవైయర్థ్యమ్ ।

అత్రోచ్యతే స ఖలు భగవాన్ అమోఘసహజసంవేదనసాక్షాద్-

భవదఖిలవేదరాశిర్విప్రకీర్ణవివిధవిధ్యర్థవాదమన్త్రాత్మ-

కానేకశాఖాధ్యయనధారణాదిష్వధీరధియో భక్తానవలోక్య

తదనుకమ్పయా లఘునోపాయేన తదర్థం సంక్షిప్యోపదిదేశేతి న

కిఞ్చిదనుపపన్నమ్ ।

యథాऽహుః ।

వేదాన్తేషు యథాసారం సఙ్గృహ్య భగవాన్ హరిః ।

భక్తానుకమ్పయా విద్వాన్ సఞ్చిక్షేప యథాసుఖమ్ ||

ఇతి, ఏతే చ మన్వాదిసమస్తస్మరణసాధారణాః

పర్యనుయోగాస్తన్త్రటీకాకృతపరిశ్రమాణామనాయాసపరిహార్యా ఇతి

నేహ ప్రపఞ్చ్యతే ।

నను చేదం వేదమూలత్వం పఞ్చరాత్రతన్త్రాణామనుపపన్నం

వేదనిన్దాదర్శనాత్, ఉక్తం హి చతుర్షు వేదేషు

పురుషార్థమలభమానః శాణ్డిల్య (ప్. ౫౨) ఇదం శాస్త్రమధీతవాన్

ఇతి, అనవగతవచనవ్యక్తేరయం పర్యనుయోగః, న హి నిన్దా నిన్ద్యం

నిన్దితుం ప్రవర్తతే అపి తు ।

నిన్దితాదితరత్ప్రశంసితుం యథైతరేయకబ్రాహ్మణే ప్రాతః

ప్రాతరనృతం తే వదన్తి ఇత్యనుదితహోమనిన్దా ఉదితహోమప్రశంసార్థేతి

గమ్యతే మానవే ।

ఋగ్వేదో దేవదైవత్త్యో యజుర్వేదస్తు మానుషః ।

సామవేదస్తు పిత్ర్యః స్యాత్ తస్మాత్తస్యాశుచిర్ధ్వనిః ||

ఇతి సామవేదనిన్దా ఇతరవేదప్రశంసార్థా, యథా వా భారతే ।

చత్వార ఏకతో వేదా భారతం చైకమేకతః ।

సమాగతైస్తు ఋషిభిస్తులయాऽరోపితం పురా ||

మహత్త్వే చ గురుత్త్వాచ్చ చ ధ్రియమాణం యతోऽధికమ్ ।

మహత్త్వాచ్చ గురుత్త్వాచ్చ మహాభారతముచ్యతే ||

ఇతి మహాభారతప్రశంసార్థేతి గృహ్యతే న వేదనిన్దేతి । ఏవం

పఞ్చరాత్రప్రశంసేతి గమ్యతే ।

అథానుదితహోమాదేరన్యత్ర స్తుతిదర్శనాత్ ।

అతత్పరత్వం నిన్దాయాస్తథాత్రాపి భవిష్యతి ||

వేదప్రశంసా బహుశః పఞ్చరాత్రేऽపి దృశ్యతే ।

న హి తేభ్యః పరం కిఞ్చిద్ వాఙ్మయం కమలాసన ? ।

వేదాన్తైరిదమేవోక్తం తత్త్వజ్ఞానోపపాదైః || ఇత్యాదౌ ।

అపి చ చతుర్షు వేదేషు ఇతి నాయమర్థః వేదేషు పురుషార్థో నాస్తీతి

కిన్తు యస్తేషు పురుషార్థస్తమలభమాన ఇతి ।

నను పురుషార్థమలభమాన ఇత్యన్వయో న వేదేషు పురుషార్థమ్తి,

మైవం వ్యావర్త్యాభావాత్, న హి వేదేష్వేవాయం పురుషార్థో న

లభ్యతే అతో వేదేషు యః పురుషార్థస్తమలభమానః తదభిలాషీ

పఞ్చరాత్రశాస్త్రమధీతవానితి పఞ్చరాత్రశ్రుత్త్యోరైకార్థ్యమేవ

ప్రతీయతే ।

యత్పునరుక్తముపనయనాదిసంస్కృతానాం

భగవదారాధనార్థతయా

దీక్షాలక్షణసంస్కారవిధానాదవైదికత్వమితి తదయుక్తం న

హ్యుపనయనాదిసంస్కృతానాం జ్యోతిష్టోమాదికర్మాఙ్గతయా

దీక్షాదిసంస్కారవిధాయకమ్ ఆగ్నావైష్ణవమ్

ఇత్యాదివాక్యమవైదికం భవతి ।

అథ వైదికసంస్కారాత్ సంస్కారాన్తరవిధానం హేతుః,

తదనుపపన్నం సిద్ధే హి పఞ్చరాత్రశాస్త్రస్య అవైదికత్వే తస్య

సంస్కారాన్తరత్త్వసిద్ధిః తత్సిద్ధౌ చ

తస్యావైదికత్వసిద్ధిరిత్త్యన్యోన్యాశ్రయణాత్ ।

కిఞ్చ సమస్తవైదికసంస్కారేభ్యః సంస్కారాన్తరత్వం వా

హేతుః, ఉతకతిపయేభ్యః సంస్కారేభ్యః, న తావదనన్తరః కల్పః

ఉపనయనాదిసంస్కారస్యాపి చౌలాదిసంస్కారాత్

సంస్కారాన్తరత్వేనావైదికత్వప్రసఙ్గాత్, న చాన్త్యః కల్పః,

ఉక్తదోషానతివృత్తేః, న హ్యుపనయనం సమస్తవైదికసంస్కారేభ్యః

సంస్కారాన్తరమసిద్ధశ్చ సమస్తవిదికసంస్కారవ్యతిరేకః

పఞ్చరాత్రశాస్త్రస్యాపి వైదికత్వాదిత్యుక్తమేవ ।

యదపి

ధర్మప్రమాణత్వాభిమతచతుర్దశవిద్యాస్థానేష్వపరిగణితత్వాత్

పాశుపతాదితన్త్రవత్ త్రయీబాహ్యత్త్వమితి తదపి ద్వైపాయన –

వాల్మీకిప్రణీతభారతరామాయణాదిగ్రన్థైరనైకాన్తికమ్ ।

యత్తు భగవతా బాదరాయణేన నిరస్తత్వాదితి తదసత్, కథం హి

భగవాన్ ద్వైపాయనః సకలలోకాదర్శభూతపరమభాగవతో

భాగవతం శాస్త్రం నిరస్యతీత్యుత్ప్రేక్ష్యేత ।

య ఏవమాహ ।

ఇదం శతసహస్రాద్ధి భారతాఖ్యానవిస్తరాత్ ।

ఆవిధ్య మతిమన్థానం దఘ్నో ఘృతమివోద్ధృతమ్ ||

నవనీతం యథా దఘ్నో ద్విపదాం బ్రాహ్మణో యథా ।

ఆరణ్యకం చ వేదేభ్య ఓషధీభ్యో యథాऽమృతమ్ ||

ఇదం మహోపనిషదం చతుర్వేదసమన్వితమ్ ।

సాఙ్ఖ్యయోగకృతాన్తేన పఞ్చరాత్రానుశబ్దితమ్ ||

ఇదం శ్రేయ ఇదం బ్రహ్మ ఇదం హితమనుత్తమమ్ ।

ఋగ్యజుస్సామభిర్జుష్టమథర్వాఙ్గిరసైస్తథా ||

భవిష్యతి ప్రమాణం వై ఏతదేవానుశాసనమ్ ।

ఇతి, భీష్మపర్వణ్యపి ।

బ్రహ్మణైః క్షత్రియైర్వైశ్యైః శూద్రైశ్చ కృతలక్షణైః ।

అర్చనీయశ్చ సేవ్యశ్చ పూజనీయశ్చ మాధవః ||

సాత్వతం విధిమాస్థాయ గీతస్సంకర్షణేన యః ।

ద్వాపరస్య యుగస్యాన్తే ఆదౌ కలియుగస్య చ ||

ఇతి ।

తథా శాన్తిపర్వణ్యపి ।

అవశ్యం వైష్ణవో దీక్షాం ప్రవిశేత్ సర్వయత్నతః ।

దీక్షితాయ విశేషేణ ప్రసీదేన్నాన్యథా హరిః ||

వసన్తే దీక్షయేద్విప్రం గ్రీష్మే రాజన్యమేవ చ ।

శరదః సమయే వైశ్యం హేమన్తే శూద్రమేవ చ ||

స్త్రియం చ వర్షాకాలే తు పఞ్చరాత్రవిధానతః ||

తథా ।

వేదైశ్చతుర్భిస్స (సమ – శబ్దాత్తాద్ధితేన ఇతచ్ప్రత్యయేన వ్యుత్పన్నః

సమితశబ్దో భవతి తుల్యార్థః ।)మితం మేరౌ మహాగిరౌ ।

ఏవమాదివచోభఙ్గీశతైస్సాదరమీరితైః ||

వేదాన్తసారసర్వస్వమాత్మీయం పరమం మతమ్ ।

పఞ్చరాత్రం నిరాకుర్యాత్ కథం ద్వైపాయనః స్వయమ్ ।

కథం తర్హీదం సూత్రమ్ ఉత్పత్త్యసంభవాత్ ఇతి కిం వాऽస్య

సూత్రస్య హృదయమ్ ఇదమస్య సూత్రస్య, భాగవతశాస్త్రే జీవోత్పత్తేః

ప్రతిపాద్యమానత్వాత్ తస్యాశ్చ

శ్రుతిన్యాయవిరోధేనాసమ్భవాదసమీచీనం శాస్త్రమితి, యద్యేష

సూత్రార్థస్తర్హి పఞ్చరాత్రశాస్త్రనిరాకరణపరం సూత్రం, న హి

పఞ్చరాత్రశాస్త్రేషు జీవోత్పత్తిరఙ్గీకృతా యేనైవముచ్యతే ।

నన్వస్తీదం వచనం వాసుదేవః పరా ప్రకృతిః పరమాత్మా

తతస్సంకర్షణో నామ జీవో జాయతే సఙ్కర్ణాత్ ప్రద్యుమ్నసంజ్ఞం

మనో జాయతే తతోऽనిరుద్ధనామా అహఙ్కారో జాయతే । ఇతి,

అపి తు వ్యూహరూపేణ వ్యక్తిర్దేవస్య కీర్త్యతే ।

తత్ర సంవ్యవహారార్థం జీవ-శబ్దః ప్రయుజ్యతే ||

వర్ణానామానులోమ్యేన పూజ్యభేదప్రసిద్ధయే ।

యథాऽహుః ।

వర్ణైశ్చతుర్భిశ్చత్వారః పూజనీయా యథాక్రమమ్ । ఇతి, అపి చ

జీవమనోऽహఙ్కారశబ్దా న తన్మాత్రవచనా అపి తు

తత్తదధిష్ఠానాధికృతవిలక్షణవిగ్రహవత్పురుషాభిధానా ఇతి ।

విచిత్రదేహసంపత్తిర్జన్మేతి వ్యపదిశ్యతే ।

తోయేన జీవానిత్యేతద్యజుర్మూర్ద్ధ్ని యథా వచః ||

అపి చ జీవోత్పత్తిప్రలయాదిగోచరాః శ్రుతిస్మృతిలోకవాదాః

చరాచరవ్యపాశ్రయస్తు స్యాత్ తద్వ్యపదేశో

భాక్తస్తద్భావభావిత్వాదిత్యత్రైవ సూత్రకారేణ కృతనిర్వాహాః ||

కిఞ్చనామాత్మా శ్రుతేర్నిత్యత్త్వాచ్చ తాభ్యః ఇత్యత్రైవ బ్రహ్మణో

జీవోత్పత్తిః శ్రుతిస్మృతిన్యాయవిరోధేన నిరస్తా సతీ న పునరుపన్యాసం

ప్రయోజయతీతి అనధికరణీయమధికరణమాపద్యేత, ఏతేన న చ కర్త్తుః

కరణమ్ ఇతి సూత్రం వ్యాఖ్యాతం, న హ్యత్ర కర్త్తుః సఙ్కర్షణాత్

కరణస్య మనస ఉత్పత్తిరుచ్యతే, ఉక్తం హి విలక్షణపురుషవచనా ఏతే

శబ్దా ఇతి,

కిమితి వా కర్తుః కరణన్నోత్పద్యతే దేవదత్తాదేః కర్తుః

పరశుప్రభృతికరణోత్పత్త్యదర్శనాదితి చేత్, హన్త హతస్తర్హి

అపగతసకలకరణకలాపస్వమహిమప్రతిష్ఠబ్రహ్మణః

ప్రాణమనఃప్రభృతినిఖిలకరణోత్త్పత్యభ్యుపగమః, ఏతస్మాజ్జాయతే

ప్రాణో మనఃసర్వేన్ద్రియాణి చ ఇతి,

అథ శ్రుతిప్రసిద్ధత్వాత్తత్తథైవాభ్యుపేయతే ।

పఞ్చరాత్రప్రసిద్ధత్వాదిదం కిన్నాభ్యుపైషి భోః ||

న హి స్మృతిప్రసిద్ధార్థపరిత్యాగోऽతిశోభనః ।

నిర్దోషజ్ఞానజన్మత్వాత్ ప్రామాణ్యం హి సమం ద్వయోః ||

యత్తు చత్వార ఏతే కిం సమానైశ్వర్యభాగినః ।

స్వతన్త్రాః కిముతైకస్య స్వేచ్ఛామూర్తిచతుష్టయీ ||

ఇతి వికల్ప్య ।

సమానైశ్వర్యభాగిత్వే తుల్యత్వాన్నైవ కార్యతా ।

ఏకస్య మూర్తిభేదశ్చేత్ కిం భేదేన ప్రయోజనమ్ ||

ఇతి దూషయతీతి వ్యాఖ్యాతం విజ్ఞానాదిభావే వా తదప్రతిషేధ

ఇతి ।

తదుయుక్తమ్ అసమ్భావనీయత్వాద్వికల్పస్య, న హి

కేనచిదీశ్వరవాదినా అనేకేశ్వరం జగదభ్యుపగతం విశేషతశ్చ

పాఞ్చరాత్రికైః వాసుదేవ ఏవైకః పరా ప్రకృతిరితి వదద్భిః, కిన్తు స

ఏవ భగవాన్ లీలావిరచితచతుర్భేదః సకలమపి జగత్సంరక్షతీతి ।

న చేదమనుపపన్నం బల –

భారతావరజాగ్రజాదిప్రాదుర్భావవదుపపత్తేః, యథైవ హి భగవతః

స్వలీలావిరచితగగన – పవన – హర – విరిఞ్చ్యాదిప్రపఞ్చస్య

అచిన్త్యమహిమలీలైకప్రయోజనస్య రామ – లక్ష్మణ భరత –

శత్రుఘ్నాదిస్వచ్ఛన్దావిగ్రహా న విరోత్స్యన్తే ఏవం

సఙ్కర్షణప్రద్యుమ్నాదిభేదా ఇతి ।

యత్పరం విప్రతిషేధాత్ ఇతి చతుర్షు వేదేషు ఇతి శ్రుతివిప్రతిషేధాత్

తన్త్రాణాం పరస్పరవిప్రతిషేధాద్వా । అప్రమాణమితి తత్ర

శ్రుతివిప్రతిషేధస్తు ప్రాగేవ ప్రయుక్తః, పరస్పరవిప్రతిషేధస్తు

ప్రధానగుణసామాన్యవిశేషాదిన్యాయసంపాదితవచనవ్యక్తీనాం

తన్త్రాణాం నాస్త్యేవ న్యాయానుగ్రహరహితానాన్తు వచసాం న క్వచిదపి

పరినిశ్చాయకత్వం, యథాऽహ న్యాయసంపాదితవ్యక్తి

పశ్చాద్వాక్యార్థబోధకమ్ ఇతి, తస్మాత్సూత్రకారేణ ఇదం

మహోపనిషదమ్

ఇత్యాదివచనైర్వేదేభ్యోవిశేషేణాభిమతతరప్రామాణ్యేషు

పఞ్చరాత్రతన్త్రేష్వవిద్యమానజీవోత్పత్తిప్రతిపాదనాధ్యారోపేణ

తన్నిరాకరణపరతయా సూత్రం వ్యాఖ్యాయమానం

వ్యాఖ్యాతౄణామేవాఖ్యాతి ఖ్యాపయతీత్యలం ప్రబన్ధేన ।

తత్రైష సూత్రార్థః పూర్వం స్వాభిప్రేతసమయపరిపన్థికపిల –

కాశ్యపసుగత జిన – పశుపతిమతానాం

శ్రుతిన్యాయవిఓరోధాదసామఞ్జస్యం ప్రతిపాద్య అధునా

స్వాభిప్రేతపఞ్చరాత్రతన్త్రాణామపి ఇతరసమయసమానపరిగణనాద్

బుద్ధౌ సన్నిహితానామితరసమయవదసామఞ్జస్యమాశఙ్క్య

ప్రామాణ్యం (స్థూణానిఖననన్యాయేనేత్యర్థః యథా హి స్థూణాం

ద్రఢయితుమిచ్ఛవస్తాం స్వయమేవ హస్తేన పరిచాల్య పరీక్షన్తే

।)వ్యుత్పాద్యతే ।

తత్రాద్యేన సూత్రద్వయేన పూర్వపక్ష ఉపక్షిప్యతే తథా హి

పఞ్చరాత్రశాస్త్రమప్రమాణమ్ ఉత్పత్త్యసంభవాత్

ప్రతిపాద్యమానాయాః సంకర్షణాద్యుత్పత్తేరసంభవాత్,

కథమసంభవః, ఉభయథాऽప్యనుపపత్తేః తథా హి ।

కిన్తు చత్వార ఏవైతే సమానైశ్వర్యభాగినః ।

ఏకో వా స్యాచ్చతుర్భేదే ద్వేధా వ్యుత్పత్త్యసంభవః ||

సమానైశ్వర్యభాగిత్వే తుల్యత్వాన్నైవ సృజ్యతే ।

ఏకాత్మత్వేऽభ్యుపేతేऽపి తథోత్పత్తేరసంభవః ।

స్రష్టృసృజ్యవిభాగో హి నైకస్మిన్నవకల్పతే ।

తథా న చ కర్త్తుః కరణమ్ ఇతశ్చ అప్రమాణం కర్తుః

సఙ్కర్షణ సంజ్ఞాజ్జివాత్ కరణస్య ప్రద్యుమ్నసంజ్ఞస్య మనస

ఉత్పత్త్యసంభవాత్, న హి దేవదత్తాత్పరశురుత్పద్యత ఇతి ।

ఏవం వా న చ కర్త్తుః కరణమ్ ఇతశ్చ కర్త్తుః సంకర్షణాత్ న

కరణముత్పద్యతే బ్రహ్మణ ఏవ సమస్తకరణోత్పత్తిశ్రుతేః,

ఏతస్మాజ్జాయతే ప్రాణోమనఃసర్వేన్ద్రియాణి చ ఇతి, విజ్ఞానాదిభావే వా

తదప్రతిషేధ ఇతి, వా – శబ్దాత్పక్షో విపరివర్త్తతే ।

యదుక్తముభయథాऽపి

సంకర్షణాద్యుత్పత్తేరసంభాదప్రామాణ్యమితి నైతదస్తి

తస్యాస్సఙ్కర్షణాద్యుత్పత్తేరప్రతిషేధః ।

యది హి విజ్ఞానాదయ ఏతే న భవేయుః స్యాదుత్పత్తిప్రతిషేధః ।

విజ్ఞానఞ్చాది (ఆదీయతే – ఉపాదీయతే ఉపయుజ్యతే

సర్వకార్యార్థమిత్యాది సర్వజగన్నిదానం బ్రహ్మ, అత్ర యద్యపి ఉపసర్గే

ఘోః కిరితి పాణినీయేన కిప్రత్యయాన్తాది-శబ్దస్య నిత్యపు/స్త్వం

ప్రాప్నోతి తథాపీహ ఔణాదికప్రత్యయేన సాధిభావోऽవగన్తవ్యః

శిష్టప్రయోగే సంజ్ఞాసు ధాతురూపాణీత్యదినా తథైవానుశిష్టత్వేన

శిష్టశిష్టేరేవ చ ప్రయోగమూలతయా అనౌణాదికస్యైవపు/స్త్వకల్పనాత్

||

అథవా విజ్ఞానం చాదిశ్చేత్యేవ పాఠః । తతశ్చ విజ్ఞానం

చాదిశ్చ విజ్ఞానాది ఇతి సమాహారద్వన్ద్వః,

విజ్ఞానాదీతికృతసమాహారద్వన్ద్వకే విజ్ఞానాదిపదే

నిర్విసర్గకపాఠావలోకనభ్రాన్తిత ఏవ ప్రాచీనకోశేష్వపి విజ్ఞానం

చాదిశ్చేతి వివక్షణీయే విజ్ఞానం చాది చేతి లిలిఖురితి కేచిన్మన్యన్తే । ఇత

ఏవాస్వరసేన కల్పాన్తరమవలలమ్బిరే గ్రన్థాచార్యాః ఏవమేవ చ

విజ్ఞానాదిసూత్రే శ్రీభాష్యేऽపి శఙ్కాసమాధ్యభ్యూహనమితి

కృతం కుసృష్ట్యా వాచామితి చాపరే । వస్తుతస్తు శ్రీభాష్యకోశేషు

ఆగమప్రామాణ్యకోశేషు చ ప్రాయశో దేశవిశేషనైరపేక్ష్యేణ

విజ్ఞానాదిసూత్రే (విజ్ఞానం చాది చ విజ్ఞానాది – బ్రహ్మ తద్భావే)

ఇత్యేవ ప్రామాణికః పాఠ ఇత్యవశ్యం తాత్పర్యవిశేషేణ స ప్రయోగో

వక్తవ్యో న తు యథాశ్రుతార్థకాది – పదేనాచరమార్థేన

అబ్రహ్మసాధారణేన । అత్రైవమాచాచక్ష్మహే ఆ – సమన్తాదత్తు

శీలమస్యేత్యాదిన్ పరమం బ్రహ్మ సుప్యజాతౌ ణినిస్తాచ్ఛీల్యే । ఇతి

పాణినీయేన తాచ్ఛీల్యేऽర్థేణినిః, ఆఙ్గా చాసాధారణ్యం వివక్ష్యతే

తచ్చ అత్తా చరాచరగ్రహణాదిత్యధికరణోక్తరీత్యా

బ్రహ్మాసాధారణం కర్మేతి తాదృశార్థకాదిపదేన

నిఖిలజగదదనకర్తృ పరం బ్రహ్మాభిహితం భవతి తచ్చ

సాఙ్ఖ్యాద్యుక్తదిశా ప్రధానధర్మో మాభూదితి విజ్ఞానపదేన

విశేష్యతే । ఏవం చ జన్మాద్యస్య యత ఇతి సూత్రే ఆదిపదేన

జగత్స్థితిప్రణాశహేతుతాయా లక్షణత్వేనాభిమతతయా

లక్షణేనేతరభేదసాధనే జన్మాదిత్రితయస్య సంహత్య హేతుతాయాం

వ్యాప్యత్వాసిద్ధ్యా ప్రత్యేకమేవ హేతుతాయా వాచ్యత్వేన

స్వాసాధారణరూపేణాదిన్ పదేన బ్రహ్మోపస్థాపితం భవతీతి । సతి

చైవం (విజ్ఞానం చాది చ విజ్ఞానాది బ్రహ్మ) ఇతి

శ్రీభాష్యాచార్యాణాం పరమాచార్యాణాం శ్రీ౬యామునమునీనాం

చాభిధానమఞ్జసా సమఞ్జసమితి యథాశ్రుతార్థగ్రాహిణాం

కేషాచిదమీషామాచార్యతాత్పర్యానబోధనిబన్ధనమేవానుపపత్త్యభ్

ఇధానమ్ । పరే తు సంపదాదిత్వాత్ క్విపం కృత్వా తస్మాత్స్వార్థే విధాయ

ఆద ఇతి ప్రసాధ్య తతో మత్వర్థీయేనినా ఆదినపదం సిషాధయిషన్తి ।

తదిదమపి ప్రకిర్యాగౌరవపరాహతమితి నాతితృప్తయే విదుషామ్ । కిం చ

అచ్ఛబ్దస్య సంపదాదిక్విబన్తస్య నిత్యస్త్రీత్వే తతోऽణి జాతే అణన్తత్వేన

ఙీపిऽవశ్యం భావేన ఆదీ ఇతి స్యాదితి తతోऽపి

నేష్టసిద్ధిసంభావనా । యదపి అదనమాద ఇతి భావే ఇతి సూత్రేణ

భావే ఘఞం కృత్వా భావఘఞన్తాచ్చ మత్వర్థీయేనినా

ఆదిన్పదప్రసాధనం తదిదం ఘఞపోశ్చేతి

పాణినీయానుశాసనవిస్మరణనిబన్ధనం ఘఞి

ఘస్లాదేశవిధానాత్ ।)చేతి విజ్ఞానాది బ్రహ్మ తద్భావే బ్రహ్మభావే

ఉత్పత్తేరప్రతిషేధః ।

ఏతదుక్తం భవతి ఏకస్యైవ పరమాత్మనో

వాసుదేవస్యాపరిచ్ఛిన్నశక్తేః స్వామాయావేశవశాత్

కార్యకారణభావోపపత్తిరితి ।

యత్తు న సఙ్కర్షణాన్మన ఉత్పద్యతే బ్రహ్మణ ఏవ ఉత్పత్తిశ్రుతేరితి

తదపి తస్య విజ్ఞానాదిత్వేన పరిహృతమ్ ।

అపి చ న చ కర్త్తుః కరణమ్ ఇతి కిముక్తం భవతి కిం యస్యాః

క్రియాయా యత్కరణం తత్క్రియాకర్త్తుర్నోత్పద్యతే, ఉత యద్ యత్ర క్వాపి

కరణం తత్ కుతశ్చిదపి కర్త్తుర్నోత్పద్యత ఇతి వా ।

తత్రాద్యే కల్పే సిద్ధసాధనతయా అనుమానస్య విప్రతిషేధః, న

హ్యత్ర సఙ్కర్షణాత్కర్త్తురుత్పద్యమానం మనః స్వోత్పాదనే కరణం

కర్మత్వాత్, నాపి స్వోత్పత్తౌ కర్తృత్వాత్ ।

అపరేऽపి కల్పే ప్రత్యక్షవిప్రతిషేధః ఉదకాహరణాదౌ

కరణభూతానామపి ఘటాదీనాం కర్త్తుః కులాలాదేరుత్పత్తిదర్శనాత్ ।

తదిదమాహ విప్రతిషేధాదితి ।

యద్వా సూత్రద్వస్యాస్య వ్యాఖ్యానాన్తరముచ్యతే ।

విజ్ఞానాదేః ప్రామాణత్వహేతోర్భావేన యుజ్యతే ||

పఞ్చరాత్రప్రమాణత్వనిషేధోऽతిప్రసఙ్గతః ।

తత్రానువాదసందేహజ్ఞానానుత్పత్తిలక్షణమ్ ||

నిరస్తమప్రమాణత్వం విజ్ఞానగ్రహణాదిహ ।

వక్త్రాశయవశప్రాప్తమిథ్యాశంకాऽపనుత్తయే ||

ఆదిశబ్దేన తన్త్రాణామాప్తోక్తత్వం వివక్షితమ్ ।

తథా హి ।

యస్సాక్షాత్ కురుతే సదా సహజయా బుద్ధ్యా సమస్తం జగత్ ।

యః పుంసామభివాఞ్ఛితాని దిశతి ధ్యానైకసంతర్పితః ||

నిత్యావాప్తసమస్తకామ ఇతి యం ప్రాహుస్త్రయీపారగాః ।

తస్మిన్ విభ్రమవిప్రలమ్భనముఖా దోషా భవేయుః కథమ్ ||

ఉత్పత్త్యసమ్భవో యశ్చ పూర్వసూత్రద్వయోదితః ।

సంకర్షణాదిమూర్తీనాం తత్ర ప్రతివిధీయతే ||

విప్రతిషేధాత్ ఇతి

పఞ్చరాత్రసమరణానుమితభగవత్ప్రత్యక్షవిప్రతిషేధాత్

తదనుమితశ్రుతివిప్రతిషేధాద్వేతి ।

యద్వా సూత్రాణాం న్యాయప్రదర్శనపరత్వాత్

పఞ్చరాత్రశ్రుత్యోరసన్తమపి విరోధం కృత్వాऽత్ర చిత్యన్తే తథా ।

సతి వేదావిరుద్ధత్వే కిన్ను మన్వాదివాక్యవత్ ।

అప్రమాణామిదం శాస్త్రం ప్రమాణం వేతి సంశయే ||

అప్రమాణం విరుద్ధార్థప్రమిత్యుత్పత్త్యసమ్భవాత్ ।

అసమ్భవశ్చ సాపేక్షనిరపేక్షత్వహేతుకః ||

యావద్ధి సాపేక్షం పఞ్చరాత్రస్మరణం న

మూలప్రమాణోపస్థాపనముఖేన స్వార్థం ప్రమాతుముపక్రమతే

తావన్నిరపేక్షాపౌరుషేయాగమభువా ప్రత్యయేన తదర్థస్యాన్యథా

పరిచ్ఛేదాత్తద్విరుద్ధాయాః ప్రమితేరుత్పత్త్యసమ్భవాత్ ।

తావద్ధి పఞ్చరాత్రస్య మూలశ్రుత్యవబోధనమ్ ।

ప్రత్యక్షశాస్త్రశస్త్రేణ యావన్మూలం న లూయతే ||

నను కథం వేదా వా నిరపేక్షా యావతా తేషామపి

భగవదనుభవసాపేక్షమేవ ప్రమాణత్వం తత్కారణత్వాత్, యథైవ

హి పఞ్చరాత్రస్మృతయః తదనుభవసాపేక్షాః ఏవం వేదా అపీతి

తత్రోచ్యతే న చ కర్త్తుః కరణం న కర్త్తురీశ్వరస్య కరణం వేదాః

క్రియన్త ఇతి కరణం, కర్ణి ల్యుట్, అపౌరుషేయా వేదా ఇతి యావత్ ।

విజ్ఞానాదిభావే వా తదప్రతిషేధ, న చేదస్తి

పఞ్చరాత్రశాస్త్రమప్రమాణైతి కిన్తర్హి తదప్రతిషేధః

ప్రమిత్యుత్పత్తేరప్రతిషేధః విరుద్ధార్ధమపి వికల్పేన

ప్రమాణమిత్యర్థః

అసమ్భవద్భ్రమవిప్రలమ్భగవదనుభవమూలత్వాద్,

విజ్ఞానాదిభావే విజ్ఞానం – విశిష్టం జ్ఞానమ్

అసమ్భవత్స్ఖలనమితి యావత్, అన్యేషాం హి

సర్వధర్మశాస్త్రనిబన్ధణాం సాంసారికత్త్వేనాసార్వజ్ఞ్యాత్

అనవాప్తకామత్వాచ్చ సమ్భావ్యమానవివిధవిప్లవం జ్ఞానం,

భగవతస్తు స్వాభావికనిరఙ్కుశైశ్వర్యస్య

శ్రుతిశతసమధిగతావితథసహజసమస్తధర్మాధర్మాదిసాక్షాత్కార

ం జ్ఞానమితి విజ్ఞానమిత్యుక్తం, తాదృశస్య (అస్మిన్నర్థే

విజ్ఞానస్యాదిభావోవిజ్ఞానాదిభావ ఇతి షష్ఠీతత్పురుషో

జ్ఞేయః)తస్యాదిభావే మూలత్వే సతి తదప్రతిషేధః ప్రమాణమేవేతి ।

నను కథం శ్రుతివిరుద్ధస్య తన్త్రస్య ప్రామాణ్యాభ్యుపగమః

తత్ప్రామాణ్యే హి శ్రుత్యా సహ వికల్పః ప్రాప్నోతి, వికల్పశ్చ

అష్టదోషదుష్టః, స చ

క్వచిదన్యతరపరిత్యాగకారణాభావాదగత్యాऽభ్యనుజ్ఞాయతే, యథా

వ్రీహిభిర్యజేత్ యవైర్యజేత ఇతి, న హి తత్రాన్యతరదపహర్తుం శక్యమ్

ఉభయోరప్యనపేక్షత్వావిశిష్టత్వాత్ ।

న చైవమపి పఞ్చరాత్రశ్రుత్యోర్వికల్పేన భవితవ్యమ్ అతుల్యత్వాత్,

నిరపేక్షం హి వైదికం వచనం అపౌరుషేయత్వాత్, సాపేక్షం చ

పఞ్చరాత్రవచనమితి కథమనయోర్వికల్పః ।

శ్రూయతాం పఞ్చరాత్రశాస్త్రస్యాపి నిరపేక్షత్వాదేవ ।

కథన్ను పౌరుషేయస్య వచసో నిరపేక్షతా ।

ఇతి చేదిదమాచష్టాం పృష్టస్సన్నేష తార్కికః ||

కిమస్య బోధకత్వాయ పరాపేక్షాऽభ్యుపేయతే ।

కిం వా నిశ్చాయకత్త్వాయ యథార్థజ్ఞాపనాయ వా ||

పుమర్థత్వాయ వా తత్ర చతుర్ణామప్యసమ్భవః ।

న ఖలు చక్రవర్త్త్యుపచారేణ భగవన్తం సమర్చయేదితీదం

వచనం శ్రూయమాణం బోధకత్వాయ కిఞ్చిదపేక్షతే అన్యత్ర

వ్యుత్పత్తిగ్రహణాత్, న చ తావతా సాపేక్షత్వేన దౌర్బల్యం శ్రుతావపి

దౌర్బల్యప్రసఙ్గాత్ ।

నాపి నిశ్చయజననాయ, న హి అర్చయేదిత్యేతత్ అర్చయేన్న వేతి

సంశయితం ప్రత్యయముత్పాదయతి వ్యుత్పత్తిప్రతిపత్తివ్యాకోపప్రసఙ్గాత్ ।

నాపి యథార్థత్వాయ, న హ్యుత్పన్నం జ్ఞానం

స్వకారణవ్యతిరేకేణ యథార్థత్వాయ అపరమపేక్షతే గుణతః

ప్రామాణ్యస్యాయుక్తత్వాత్ అనభ్యుపగమాచ్చ ।

న చ పురుషార్థత్వాయ పరాపేక్షా

శాస్త్రశరీరపర్యాలోచనాదేవ తత్సిద్ధేః, ఇహ హి

యథోక్తసంస్కారవతాం శాస్త్రశ్రవణాత్ తదర్థజ్ఞానం

తతస్తదర్థంపాఞ్చకాలికానుష్ఠానం, తతో

నిరతిశయసంపత్ప్రాప్తిరితి శాస్త్రాదేవావగమ్యతే ।

అథోచ్యేత సత్యపి పఞ్చరాత్రతన్త్రాణాం స్వతఃప్రామాణ్యే

యావత్తద్వక్తురాప్తినిశ్చయపురస్సరం దోషాభావో నావధార్యతే న

తావత్ప్రామాణ్యం నిష్పాద్యత ఇతి తదసత్, న హి దోషాభావాజ్ఞానం

ప్రామాణ్యం నిష్పాదయతి నిర్దోషజ్ఞానకారణాదేవ తదుత్పత్తేః ।

న చ నిర్దోషత్వాయాప్తత్వాదిగుణనిశ్చయః సత్తామాత్రేణ

తత్సిద్ధేః, యథాహ వార్తికకారః । తదా న వ్యాప్రియన్తే తు

జ్ఞాయమానతయా గుణాః । ఇతి, దోషాభావజ్ఞానేऽపి గుణానాం

సత్తయోపయోగో దర్శితః, దోషాభావే తు విజ్ఞేయే సత్తామాత్రోపకారిణః ।

ఇతి, న చోత్పన్నమపి ప్రమాణం

హానోపాదానాదివ్యవహారాయాపరమమేక్షతే

స్మరణాభిలాషాభ్యామేవ తత్సిద్ధేః, యథాహుః

స్మరణాదభిలాషాచ్చ వ్యవహారః ప్రవర్తతే ఇతి ।

అపి చ స్వతఃప్రాప్తప్రామాణ్యానాం వేదానామపి

యావత్కర్తృభావనిశ్చయపురస్సరం దోషాభావో నావధార్యతే న

తావత్ప్రామాణ్యం ప్రతిష్ఠితీతి సమానం సాపేక్షత్వమ్ ।

అథ యోగ్యానుపలమ్భాదేవానాయాససిద్ధే వక్తృభావే

నిరాశ్రయదోషాణమసమ్భవాదప్రామాణ్యశఙ్కైవ వేదే నాస్తి ఇతి చేత్

యథాహుః ।

తత్రాపవాదనిర్ముక్తిర్వక్తృభావాల్లఘీయసీ ।

వేదే తేనాప్రమాణత్వం న శఙ్కామధిగచ్ఛతి ||

ఇతి ।

హన్త తర్హి పఞ్చరాత్రతన్త్రేऽపి సర్వజ్ఞసర్వేశ్వరవక్తృభావాదేవ

అయత్నసిద్ధే దోషాభావే అప్రామాణ్యశఙ్కా నావతరతీతి

సమానశ్చర్చః ।

ఏతదుక్తం భవతి ఉభయోరపి స్వతఃప్రామాణ్యయోరేకత్ర

దోషాభావనిశ్చయః తదాశ్రయపురుషాభావనిశ్చయాత్, అన్యత్ర

తద్విరుద్ధగుణవక్తృకత్వ నిశ్చయాదితి ।

యథా ఔష్ణ్యాభావనిశ్చయో నభసి

తదాధారాభావనిశ్చయాజ్జలే తు తద్విరుద్ధశైత్యోపలమ్భాదితి ।

కిఞ్చ ।

సాపేక్షనిరపేక్షత్వే న హి బాధస్య కారణమ్ ।

శుక్తౌ రజతబోధస్య నిరపేక్షస్య బాధకమ్ ||

నేదం రజతవిజ్ఞానం తత్సాపేక్షమపీష్యతే ।

సేయం జ్వాలేతి సంవిత్తేస్తైలవర్తివినాశజా ||

అనుమా బాధికా దృష్టా సాపేక్షాऽప్యక్షజన్మనః ।

అతో నిరవకాశేన సావకాశం నిషిధ్యతే ||

న చేహ సావకాశత్వం భగవచ్ఛాస్త్రవేదయోః ।

అథ శ్రుతివిరుద్ధస్య తన్త్రభాగస్య దుశ్శకమ్ ||

వాసుదేవప్రణీతత్వం నిశ్చేతుమితి మన్యసే ।

పఞ్చరాత్రవిరుద్ధస్య వేదభాగస్య వా కథమ్ ||

అపౌరుషేయతాజ్ఞానమావిర్భవతి బాధితమ్ ।

తస్యాపి వేదభాగత్వాత్ తథాభావోऽభ్యుపేయతే ||

అస్యాపి పఞ్చరాత్రత్వాత్ తత్ప్రణీతత్వమిష్యతామ్ ।

కర్తురస్మరణాత్తత్ర యది చాపౌరుషేయతా ||

తత్కర్తృకత్వస్మృత్యాऽత్ర కిన్న స్యాత్తత్ప్రణీతతా ।

అస్తి హ్యాస్త్రీకుమారం సా దృఢా స్మృతిపరమ్పరా ||

పఞ్చరాత్రస్య నిర్మాతా కేశవో భగవానితి ।

తత్ప్రణీతత్వవిశ్వాసాద్ గజానశ్వాన్ ధనం బహు ||

దక్షిణాం వివిధాం దత్త్వా ప్రతిష్ఠాదీని కుర్వతే ।

సాఙ్ఖ్యస్య కపిలో వక్తా పఞ్చరాత్రస్య కేశవః ||

ఇతి స్కన్దపురాణేऽపి పఠ్యతే భారతే తథా ।

పఞ్చరాత్రస్య కృత్స్నస్య వక్తా నారాయణః స్వయమ్ ||

ఇదం మహోపనిషదం చతుర్వేదసమన్వితమ్ ।

సాఙ్ఖ్యయోగకృతాన్తేన పఞ్చరాత్రానుశబ్దితమ్ ||

నారాయణముఖోద్గీతం నారదోऽశ్రావయన్మునీన్ ।

బ్రహ్మణస్సదనే తాత ! యథాదృష్టం యథాశ్రుతమ్ ||

ఏవమాదిపురాణోక్తైః సహస్రైర్న్యాయవృంహితైః ।

వాసుదేవప్రణీతత్వం పఞ్చరాత్రస్య నిర్వ్యథమ్ ||

కిన్తు వేదస్య నిత్యత్వే వివదన్దే విపశ్చితః ।

తేన నిర్దోషవిజ్ఞానకారణత్వాద్ ద్వయోరపి ||

నిర్విశఙ్కం ప్రమాణత్వం భగవచ్ఛాస్త్రవేదయోః ।

తతశ్చ తుల్యశిష్టత్వాద్ వికల్పేన ప్రమాణతా ||

ఇతి మత్వైతదాచష్టే సూత్రకారో మహామనాః ।

విజ్ఞానాదిభావే వా తదప్రతిషేధ ఇతి ||

నను చ భగవతస్సర్వజ్ఞత్వేనాసంభావ్యమానాయామపి

భ్రాన్తౌ సర్వశక్తిత్వేన విప్రలబ్ధమపి భవతీతి కిమిదమపి శాస్త్రం

వ్యామోహయితుమభిహితమ్ ఉత వస్తుతోऽవహితబుద్ధ్యా

నిబద్ధమిత్యన్యతరపక్షావలమ్బనవిక్లబమనసాం క ఇవ

నిర్ణయోపాయః, ప్రత్యుత వేదవిరోధాదేవ

విప్లవనఫలమిత్యధ్యవస్యామ ఇతి ।

తత్రోచ్యతే విప్రతిషేధాత్ ఇతి,

సమస్తశ్రుతీతిహాసపురాణలోకవిప్రతిషేధాద్ యది వినా కారణేన

భగవతః సర్వశక్తిత్వమాత్రాద్ విప్లావనశఙ్కా ।

హన్తైవం సర్వశక్తిత్వాన్నరకే ధార్మికానపి ।

పాతయేన్నేతి సన్దేహాన్నిశ్చేష్టం జగదాపతేత్ ||

అపి చాయం సర్వశక్తిత్వేన విప్రలిప్సమానః

కిమతీన్ద్రియాసత్యార్థాన్ వేదానాదౌ నిర్మాయ స్వ

స్వనిర్మాణస్మరణశక్తిమపి హిరణ్యగర్భాదేరపహృత్య తత్ప్రభృతి

స్వాధ్యాయపరమ్పరామిమాం ప్రవర్తితవాన్న వేతి సంశయానాః

కథం విశ్వసిమః । అథాస్య సత్యపి సర్వశక్తిత్వే యావచ్ఛక్తి కరణే

ప్రమాణాభావాత్ అనవస్థానాద్ భగవతశ్చ స్వభావాప్తకామతయా

విప్రలమ్భప్రయోజనవిరహాద్ వైషమ్యనైర్ఘృణ్యాదిదోషైర్మాత్రయాపి

చాసంస్పృష్టత్వాత్ సర్వప్రాణిజాతస్య స్వభావసౌహృదేన

వ్యవస్థానాద్ విప్రలబ్ధుం ప్రణీతత్వే చ విదుషామద్య యావత్

స్వాధ్యాయాధ్యయన – తదర్థానుష్ఠానవతాం

తత్కర్తృదోషవిస్మరణానుపపత్తేస్తాదృశాశఙ్కా నాస్తీతి

చేత్తదేతత్సర్వమన్యత్రాపి సమానమ్ ।

తథా హి ।

కిమస్యావాప్తకామస్య సర్వజ్ఞస్య దయానిధేః ।

అల్పసత్త్వైరలబ్ధార్థైర్విప్రలబ్ధైః ప్రయోజనమ్ ||

విప్రలబ్ధుం కృతం తన్త్రం కథం వా పరమర్షయః ।

ఇతస్తతః ప్రశంసన్తి తుల్యవచ్ఛ్రుతిమూర్ద్ధభిః ||

తథా హి వేదైస్సహ నిర్విశేషం వారాహ – రామాయణ – భారతాదౌ ।

అముష్య తన్త్రస్య రహస్యభావం వ (పఠన్తీతి ద్రవిడపాఠః ।)దన్తి

సన్తస్తమిమం వదామః ||

వేదేన పఞ్చరాత్రేణ భక్త్యా యజ్ఞేన చ ద్విజ ? ।

ప్రాప్యోऽహం నాన్యథా ప్రాప్యో వర్షలక్షశతైరపి ||

పఞ్చరాత్రం సహస్రాణాం యది కశ్చిద్ గ్రహీష్యతి ।

కర్మక్షయే చ మద్భక్తో యది కశ్చిద్ భవిష్యతి ||

తస్య వేదాః పఞ్చరాత్రం నిత్యం హృది వ(వత్స్య ప్రాప్తే

వసిష్యతీత్యార్షమ్ ।)సిష్యతి ।

యదిదం పఞ్చరాత్రమ్మే శాస్త్రం పరమదుర్లభమ్ ||

తద్ భవాన్ వేత్స్యతే సర్వం మత్ప్రసాదాదసంశయమ్ ।

పురాణైశ్చైవ వేదైశ్చ పఞ్చరాత్రస్తథైవ చ ||

ధ్యాయన్తి యోగినో నిత్యం క్రతుభిశ్చ యజన్తి తమ్ ।

ఏవమేకం సాఙ్ఖ్యయోగం వేదారణ్యకమేవ చ ।

పరస్పరాఙ్గాన్యేతాని పఞ్చరాత్రఞ్చ సత్తమ ? ||

వేదేన పఞ్చరాత్రేణ యః పశ్యతి స పశ్యతి ।

ఇదమ్మహోపనిషదం చతుర్వేదసమన్వితమ్ ||

వచసామేవమాదీనామానన్త్యాదుపరమ్యతే ।

ఇత్థంభూతస్య తన్త్రస్య విప్లవం యది శఙ్కసే ||

సర్వత్ర స్యాదనాశ్వాస ఇత్యేతదుపదిశ్యతే ।

విప్రతిషేధాత్ । ఇతి,

ఏవఞ్చ ।

విరోధేऽపి వికల్పః స్యాద్ భగవచ్ఛాస్త్రవేదయోః ।

విరోధ ఏవ నాస్తీతి ప్రాగేవ ప్రత్యపాదయమ్ ||

నన్వత్ర భవతాం భాష్యా(భాష్యకారపదేనేహ ద్రమిడాచార్యో,

భిధిత్సితః । శ్రీభాష్యకారాః శ్రీ౬రామానుజాచార్యాస్తు, శ్రీ

౬యామునమునీనాం శిష్యశిష్యా ఇతి శ్రీభాష్యస్య

శ్రీ౬యామునమున్యుత్తరకాలప్రణీతత్వేన తదిహ భాష్యం న

వివక్షితుం శక్యమ్ ।) కారాణాం

విరుద్ధాంశప్రామాణ్యాభిధానం కథమివ, యద్యపి విరోధః

కృత్వా చిన్తయా పరిహృతస్తదపి

గమ్భీరన్యాయసాగరమవగాఠుగ్రపరిబృఢానాం కోమలమనసాం

వేదానాదరో మాభూదిత్యేవమ్పరమ్, యథైవ హి భగవతో జైమినేః

కర్మఫలోపన్యాసః కర్మశ్రద్ధాసంవర్ద్ధనాయేతి ।

వేదబాహ్యగృహీతత్త్వాదప్రామాణ్యమవాది యత్ ।

ఏతద్వాహ్యగృహీతత్వాద్ వేదానాం వా కుతో న తత్ ||

…..Continued

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.