నిత్యగ్రన్థ:

శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:

తస్మై రామానుజార్యాయ నమః పరమయోగినే |

యః శ్రుతిస్మృతిసూత్రాణాం అన్తర్జ్వరమశీశమత్ ||

శ్రీభగవద్రామానుజవిరచిత:

నిత్యగ్రన్థ:

(భగవదారాధనప్రయోగాత్మకః)

 1. అథ పరమైకాన్తినో భగవదారాధనం వక్ష్యే || 1 ||
 2. భగవత్కైఙ్కర్యైకరతి: పరమైకాన్తీ భూత్వా,
 3. భగవానేవ, స్వశేషభూతేన మయా,  స్వకీయైరేవ  కల్యాణతమైరౌపచారికసాంస్పర్శికాభ్యవహారికైః భోగైః,  అఖిలపరిజనపరిచ్ఛదాన్వితం స్వాత్మానం ప్రీతం కారయితుముపక్రమతే – ఇత్యనుసన్ధాయ,

(స్నానాది)

 1. తీర్థం గత్వా,
 2. శుచౌ దేశే పాదౌ ప్రక్షాల్య,
 3. ఆచమ్య,
 4. తీరం సంశోధ్య,
 5. శుచౌ దేశే మూలమన్త్రేణ మృదమాదాయ, ద్విధా కృత్వా శోధితతీరే నిధాయ,
 6. ఏకేన అధికమృద్భాగేన దేహమలప్రక్షాలనం కృత్వా,
 7. నిమజ్జ్య, ఆచమ్య, ప్రాణాయామత్రయమ్ కృత్వా,
 8. ఆసీనః భగవన్తం ధ్యాయన్,
 9. అన్య మృద్భాగమాదాయ, వామపాణితలే త్రిధాకృత్వా,
 10. పృథక్పృథక్ సంప్రోక్ష్య, అభిమన్త్ర్య,
 11. ఏకేన దిగ్బన్ధనమస్త్రమన్త్రేణ కుర్యాత్ || 2 ||
 12. అన్యేన తీర్థస్య పీఠమ్ || 3 ||
 13. ఇతరేణ గాత్రానులేపనమ్ || 4 ||
 14. తత: పాణీ ప్రక్షాల్య,
 15. ఉదకాఞ్జలిమాదాయ,
 16. తీర్థస్యార్ఘ్యముత్క్షిప్య,
 17. భగవద్వామపాదాఙ్గుష్ఠ-వినిస్సృతగఙ్గాజలం సంకల్పితపీఠే ఆవాహ్య,
 18. అర్ఘ్యం దత్వా,
 19. మూలమన్త్రేణోదకమభిమన్త్ర్య, ఉదకాఞ్జలిమాదాయ,
 20. సప్తకృత్వః అభిమన్త్ర్య స్వమూర్ధ్ని సిఞ్చేత్ || 5 ||
 21. ఏవం త్రి:, పఞ్చకృత్వ:, సప్తకృత్వో వా || 6 ||
 22. దక్షిణేన పాణినా జలమాదాయ, అభిమన్త్ర్య పీత్వా ఆచమ్య,
 23. స్వాత్మానం ప్రోక్ష్య, పరిషిచ్య
 24. తీర్థే నిమజ్ఞః భగవత్పాదారవిన్దవిన్యస్తశిరస్కః,
 25. యావచ్ఛక్తి మూలమన్త్రం జపిత్వా,
 26. ఉత్తీర్య, శుక్లవస్త్రధరః,   ధృతోత్తరీయః,   ఆచమ్య,
 27. ఊర్ధ్వపుణ్డ్రాంస్తత్తన్మన్త్రేణ ధారయిత్వా,
 28. భగవన్తమనుస్మృత్య,
 29. తత్తన్మన్త్రేణ భగవత్పర్యన్తాభిధాయినా, మూలమన్త్రేణ చ జలం పీత్వా,
 30. ఆచమ్య, ప్రోక్ష్య, పరిషిచ్య, ఉదకాఞ్జలిం భగవత్పాదయోర్నిక్షిప్య,
 31. ప్రాణానాయమ్య, భగవన్తం ధ్యాత్వా,
 32. అష్టోత్తరశతం మూలమన్త్రమావర్త్య,
 33. పరిక్రమ్య, నమస్కృత్య, ఆధారశక్త్యాదిపృథివ్యన్తం తర్పయిత్వా,
 34. శ్రీవైకుణ్ఠాది పారిషదాన్తం తర్పయిత్వా,
 35. దేవానృషీన్ పితృన్ భగవదాత్మకాన్ ధ్యాత్వా సంతర్ప్య,
 36. శుచౌ దేశే వస్త్రం సంపీడ్య, ఆచమ్య,
 37. ఆవాహితతీర్థం మూలమన్త్రేణాత్మని సమాహృత్య,
 38. Fయాగభూమిం గచ్ఛేత్ || 7 ||

(యాగభూమాౌ శరణవరణం)

 1. సుప్రక్షాలితపాణిపాద:, స్వాచాన్త:,
 2. శుచౌ దేశేऽతిమనోహరే నిశ్శబ్దే భువం సంగృహ్య, తాం శోషణాదిభిర్విశోధ్య,
 3. గురుపరంపరయా పరమగురుం భగవన్తముపగమ్య,
 4. తమేవ ప్రాప్యత్వేన ప్రాపకత్వేనానిష్టనివారకత్వేనేష్టప్రాపకత్వేన చ యథావస్థితస్వరూపరూపగుణవిభూతిలీలోపకరణవిస్తారం అనుసన్ధాయ,
 5. తమేవ శరణముపూగచ్ఛేత్ ‘అఖిలే’ త్యాదినా || 8 ||
 6. ఏవం శరణముపగమ్య, తత్ప్రసాదోపబృంహితమనోవృత్తి:,
 7. తమేవ భగవన్తం సర్వేశ్వరేశ్వరమాత్మనస్స్వామిత్వేన అనుసన్ధాయ,
 8. అత్యర్థప్రియ అవిరత విశదతమ ప్రత్యక్షరూప అనుధ్యానేన ధ్యాయన్నాసీత || 9 ||
 9. తతస్తదనుభవజనితాతిమాత్రప్రీతికారితపరిపూర్ణ-కైఙ్కర్యరూపపూజాం ఆరభేత || 10 ||
 10. ‘ భగవానేవ స్వనియామ్యస్వరూపస్థితిప్రవృత్తిస్వశేషతైకరసేనానేనాత్మనా స్వకీయైశ్చ దేహేన్ద్రియాన్త: కరణై: స్వకీయకల్యాణతమద్రవ్యమయానౌపచారికసాంస్పర్శికాభ్యవహారికాదిసమస్తభోగాన్ అతిప్రభూతాన్ అతిసమగ్రానతిప్రియతమాన్ అత్యన్తభక్తికృతాన్ అఖిలపరిజనపరిచ్ఛదాన్వితాయ స్వస్మై స్వప్రీతయే స్వయమేవ ప్రతిపాదయితుముపక్రమతే ’ ఇత్యనుసన్ధాయ |
 11. స్వదేహే పఞ్చోపనిషన్మన్త్రాన్ సంహారక్రమేణ న్యస్య,
 12. ప్రాణాయామేనైకేన, దక్షిణేన పాణినా నాభిదేశే మూలమన్త్రం న్యస్య,
 13. మన్త్రోద్భూతచణ్డవాయ్వాప్యాయితనాభిదేశస్థవాయునా శరీరమన్తర్బహిశ్చ సర్వతత్త్వమయం తత్త్వక్రమేణ విశోష్య,
 14. పునః ప్రాణాయామేనైకేన హృద్దేశే మూలమన్త్రం న్యస్య,
 15. మన్త్రోద్భూత చక్రాగ్నిజ్వాలోపబృంహితజాఠరాగ్నినా దగ్ధవా తత్తత్సమష్టిప్రలీనసర్వతత్త్వసర్వకిల్బిషసర్వాజ్ఞానతద్వాసనో భూత్వా,
 16. భగవద్దక్షిణపాదాఙ్గుష్ఠే మూలమన్త్రేణ స్వాత్మానం ప్రవేశయేత్ || 11 ||
 17. అపరేణ ప్రాణాయామేన భగవత్ప్రసాదేన భగవత్కిఙ్కరత్వయోమ్యతామాపాద్య,
 18. తస్మాదాదాయ, తద్వామపాదాఙ్గుష్ఠాదధస్తాత్ మూలమన్త్రేణాత్మానం విన్యస్య,
 19. దేవవామపాదాఙ్గుష్ఠనఖశీతాంశుమణ్డలాద్ గళదివ్యామృతరసైరాత్మానమభిషిఞ్చేత్,
 20. ఏవమాత్మానం అభిషిచ్య, భగవత్ప్రసాదేన తదమృతమయం సర్వకైఙ్కర్యమనోహరం సర్వకైఙ్కర్యయోగ్యం శరీరం లబ్ధ్వా,
 21. తస్మిన్ శరీరే పఞ్చోపనిషన్మన్త్రాన్ సృష్టిక్రమేణ విన్యసేత్ ।| 12 ||
 22. ‘ఓం షౌం నమ: పరాయ పరమేష్ఠ్యాత్మనే నమ:’ ఇతి మూర్ధ్ని స్పృశేత్ ।| 13 ||
 23. ‘ఓం యాం నమ:, పరాయ పురుషాత్మనే నమః’ ఇతి నాసికాగ్రే  || 14 ||
 24. ‘ఓం రాం నమ:, పరాయ విశ్వాత్మనే నమః’ ఇతి హృదయే || 15 ||
 25. ‘ఓం వాం నమ:, పరాయ నివృత్త్యాత్మనే నమః’ ఇతి గుహ్యే || 16 ||
 26. ‘ఓం లాం నమ:, పరాయ సర్వాత్మనే నమః’ ఇతి పాదయో: || 17 ||
 27. ఏవం న్యాసం కుర్వంన్, తత్తచ్ఛక్తిమయముద్భూతదేహం ధ్యాయేత్ || 18 ||
 28. పునరపి ప్రాణాయామేనైకేన దేవవామపాదాఙ్గుష్ఠవినిస్సృతామృతధారయాऽऽత్మానమభిషిచ్య,
 29. కృతలాఞ్ఛనో ధృతోర్ధ్వపుణ్డ్రః భగవద్యాగమారభేత || 19 ||

(సాత్వికత్యాగహ్రధ్యాగౌ)

 1. ‘భగవానేవ సర్వం కారయతతి ’ ఇతి పూర్వవత్ ధ్యాత్వా, హృద్యాగం కృత్వా,

(బాహ్యయాగార్థమ్ అర్ఘ్యాదిపరికల్పనం)

 1. సంభారాన్ సంభృత్యాత్మనో వామపార్శ్వే జలభాజేన తోయముత్పూర్య,
 2. గన్ధపుష్పయుతం కృత్వా, సప్తకృత్వః అభిమన్త్ర్య, విశోష్య, దగ్ధ్వా,
 3. దివ్యామృతమయం తోయముత్పాద్య, అస్త్రమన్త్రేణ రక్షాం కృత్వా, సురభిముద్రాం ప్రదర్శ్య,
 4. అన్యాని పూజాద్రవ్యాణి దక్షిణపార్శ్వే నిధాయ,
 5. ఆత్మన: పురస్తాత్ స్వాస్తీర్ణే పీఠే క్రమేణాగ్నేయాదిషు కోణేషు అర్ఘ్యపాద్యాచమనీయస్నానీయపాత్రాణి నిధాయ,
 6. (అస్త్ర) మన్త్రేణ ప్రక్షాల్య, శోషణాదినా పాత్రాణి విశోధ్య,
 7. సంస్కృతతోయేన తాని చ పూరయిత్వా,
 8. అర్ఘ్యపాత్రే – సిద్ధార్థక గన్ధపుష్పకుశాగ్రాక్షతాదీని నిక్షిపేత్ || 20 ||
 9. దూర్వాం, విష్ణుపర్ణీం శ్యామాకం పద్మకం పాద్యపాత్రే || 21 ||
 10. ఏలా లవఙ్గ తక్కోల లామజ్జక-జాతీపుష్పాణ్యాచమనీయే || 22 ||
 11. ద్వే హరిద్రే మురాశైలేయ తక్కోల జటామాంసి మలయజగన్ధచమ్పకపుష్పాణి స్నానీయే || 23 ||
 12. అన్యస్మిన్ పాత్రే సర్వార్థతోయం పరికల్ప్య,
 13. తతోऽర్ఘ్యపాత్రం పాణినా స్పృష్ట్వా, మూలమన్త్రేణా అభిమన్త్ర్య,
 14. ‘ఓం నమో భగవతేऽర్ఘ్యం పరికల్పయామి ‘ ఇత్యర్ఘ్యం పరికల్పయేత్ || 24 ||
 15. ఏవమేవ ‘ పాద్యం పరికల్పయామి ‘ ఇతి పాద్యమ్ || 25 ||
 16. ‘ ఆచమనీయం పరికల్పయామి ’ ఇతి ఆచమనీయమ్ || 26 ||
 17. ‘ స్నానీయం పరికల్పయామి ’ ఇతి స్నానీయమ్ || 27 ||
 18. ‘ శుద్ధోదకం పరికల్పయామి ’ ఇతి శుద్ధోదకమ్ || 28 ||

(ప్రోక్షణం )

 1. తతోऽర్ఘ్యజలమ్ అన్యేన పాత్రేణాదాయ,  యాగభూమిం సర్వాణి చ యాగద్రవ్యాణ్యాత్మానం చ ప్రత్యేకం  సంప్రోక్ష్యాసనం పరికల్పయేత్|| 29 ||

(ఆధారశక్త్యాదిసత్కరణం )

 1. 1. ‘ ఓం ఆధారశక్త్యై నమ:’
 2. ‘ ఓం ప్రకృత్యై నమ:’,
 3. ‘ ఓం అఖిలజగదాధారాయ కూర్మరూపిణే నారాయణాయ నమ:’
 4. ‘ ఓం భగవతేऽనన్తాయ నాగరాజాయ నమ:’
 5. ‘ ఓం భూం భూమ్యై నమ:’
 6. ఇతి యథాస్థానముపర్యుపరి ధ్యాత్వా ప్రణమ్య,
 7. 6. ‘ ఓం శ్రీవైకుణ్ఠాయ దివ్యలోకాయ నమ:’ ఇతి దివ్యలోకం ప్రణమ్య,
 8. 7. ‘ ఓం శ్రీవైకుణ్ఠాయ దివ్యజనపదాయ నమ:’ ఇతి దివ్యజనపదం ప్రణమ్య,
 9. 8. ‘ ఓం శ్రీవైకుణ్ఠాయ దివ్యనగరాయ నమ:’ ఇతి దివ్యనగరం ప్రణమ్య,
 10. 9. ‘ ఓం శ్రీవైకుణ్ఠాయ దివ్యవిమానాయ నమ:’ ఇతి దివ్యవిమానం ప్రణమ్య,
 11. 10. ‘ ఓం ఆనన్దమయాయ దివ్యమణ్టపరత్నాయ నమ:’ ఇతి మణ్టపరత్నం ప్రణమ్య,
 12. తస్మిన్,
 13. ‘ ఓం అనన్తాయ నమ:’ ఇత్యాస్తరణం ప్రణమ్య,
 14. తస్మిన్నుపరి,
 15. ‘ ఓం ధర్మాయ నమ:’ ఇత్యాగ్నేయ్యాం పాదం విన్యస్య,
 16. ‘ ఓం జ్ఞానాయ నమ:’ ఇతి నైర్ఋత్యామ్,
 17. ‘ ఓం వైరాగ్యాయ నమ:’ ఇతి వాయవ్యామ్,
 18. ఓం ఐశ్వర్యాయ నమ: ఇత్యైశాన్యామ్,
 19. 16. ‘ ఓం అధర్మాయ నమ:’ ఇతి ప్రాచ్యాం పీఠగాత్రం విన్యస్య,
 20. ‘ఓం అజ్ఞానాయ నమ:’ ఇతి దక్షిణస్యామ్,
 21. ‘ ఓం అవైరాగ్యాయ నమ:’ ఇతి ప్రతీచ్యామ్,
 22. ‘ ఓం అనైశ్వర్యాయ నమ:’ ఇత్యుత్తరస్యామ్,
 23. ఏభి: పరిచ్ఛిన్నతనుం, పీఠభూతం సదాత్మకమనన్తం విన్యస్య,
 24. పశ్చాత్ సర్వకార్యోన్ముఖం విభుమనన్తమ్ –
 25. ‘ ఓం అనన్తాయ నమ:’ ఇతి విన్యస్య,
 26. తస్మిన్నుపరి –
 27. ‘ ఓం పద్మాయ నమ:’ ఇతి పద్మం విన్యస్య,
 28. తత్పూర్వపత్రే
 29. ‘ ఓం విమలాయై (చామరహస్తాయై) నమ:’ ఇతి విమలాం చామరహస్తాం విన్యస్య,
 30. తత ఆరభ్య ప్రాదక్షిణ్యేనైశానాన్తం పత్రేషు
 31. ‘ ఓం ఉత్కర్షిణ్యై చామరహస్తాయై నమ:’
 32. ‘ ఓం జ్ఞానాయై చామరహస్తాయై నమ:’
 33. ‘ ఓం క్రియాయై చామరహస్తాయై నమ:’
 34. ‘ ఓం యోగాయై చామరహస్తాయై నమ:
 35. ‘ ఓం ప్రహ్వ్యై చామరహస్తాయై నమ:’
 36. ‘ ఓం సత్యాయై చామరహస్తాయై నమ:’
 37. ‘ ఓం ఈశానాయై చామరహస్తాయై నమ:’

– ఇతి అష్ట శక్తీశ్చామరహస్తా విన్యస్య,

 1. 30. ‘ ఓం అనుగ్రహాయై చామరహస్తాయై నమ:’ ఇతి కర్ణికాపూర్వభాగేऽనుగ్రహాం చామరహస్తాం విన్యసేత్ |
 2. 31. ‘ ఓం జగత్ప్రకృతయే యోగపీఠాయ నమ:’ ఇతి యోగపీఠం సంకల్ప్య,
 3. 32. ‘ ఓం దివ్యాయ యోగపర్యఙ్కాయ నమః’ ఇతి దివ్యయోగపర్యఙ్కాయ విన్యస్య,
 4. తస్మిన్ననన్తం నాగరాజం సహస్రఫణాశోభితమ్,
 5. ‘ ఓం అనన్తాయ నాగరాజాయ నమ:’ ఇతి విన్యస్య,
 6. 34. ‘ ఓం అనన్తాయ నమ:’ ఇతి పురస్తాత్ పాదపీఠం విన్యస్య,
 7. సర్వాణ్యాధారశక్త్యాదీని పీఠాన్తాని తత్త్వాని ప్రత్యేకం గన్ధపుష్పధూపదీపైః సంపూజ్య,
 8. సర్వపరివారాణాం తత్తత్స్థానేషు పద్మాసనాని సంకల్ప్య,
 9. అనన్త గరుడ విష్వక్సేనానాం సపీఠకం పద్మం విన్యస్య,
 10. సర్వత: పుష్పాక్షతాదీని వికీర్య,
 11. యోగపీఠస్య పశ్చిమోత్తరదిగ్భాగే
 12. ‘ ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమ:’ ఇతి గురూన్ గన్ధ పుష్ప ధూప దీపైః అభ్యర్చ్య,
 13. ప్రణమ్య అనుజ్ఞాప్య భగవద్యాగమారభేత || 30 ||

[ భగవధ్యానయాచనే ]

 1. కల్పితే నాగభోగే సమాసీనం భగవన్తం నారాయణం పుణ్డరీకతదలామలాయతాక్షం కిరీటహారకేయూరకటకాదిసర్వభూషణైర్భూషితం ఆకుఞ్చితదక్షిణపాదం ప్రసారితవామపాదం జానున్యస్త-ప్రసారితదక్షిణభుజం నాగభోగే విన్యస్తవామభుజమ్ ఊర్ధ్వభుజద్వయేన శఙ్ఖచక్రధరం సర్వేషాం సృష్టిస్థితి-ప్రలయహేతుభూతమఞ్జనాభం కౌస్తుభేన విరాజమానం చకాసతమ్ ఉదగ్రప్రబుద్ధస్ఫురదపూర్వాచిన్త్య-పరమసత్త్వపఞ్చశక్తిమయవిగ్రహం పఞ్చోపనిషదైర్ధ్యాత్వా,
 2. ‘ ఆరాధనాభిముఖో భవ ’ ఇతి మూలమన్త్రేణ ప్రార్థ్య,
 3. మూలమన్త్రేణ దణ్డవత్ప్రణమ్య, ఉత్థాయ, స్వాగతం నివేద్య,
 4. యావదారాధనసమాప్తిసాన్నిధ్యయాచనం కుర్యాత్ || 31 ||

( క్వాచిక్తావాహనప్రకారః )

 1. అన్యత్ర స్వాభిమతే దేశే పూజా చేదేవమావాహనమ్

‘ మన్త్రయోగస్సమాహ్వానం కరపుష్పోపదర్శనమ్ ।

బిమ్బోపవేశనం చైవ యోగవిగ్రహచిన్తనమ్ ||

ప్రణామశ్చ సముత్థానం స్వాగతం పుష్పమేవ చ ।

సాన్నిధ్యయాచనం చేతి తత్రా ఆహ్వానస్య సత్క్రియా:’|| ఇతి  || 32 ||

 1. తతో భగవన్తం ప్రణమ్య,
 2. దక్షిణత: -1. ‘ఓం శ్రీం శ్రియై నమః’ ఇతి శ్రియమావాహ్య ప్రణమ్య,
 3. వామే – 2. ‘ ఓం భూం భూమ్యై నమః’ ఇతి మన్త్రేణ భువమావాహ్య,
 4. తత్రైవ – 3. ‘ ఓం నీం నీలాయై నమః’ ఇతి నీలామావాహ్య,
 5. 4. ‘ ఓం కిరీటాయ మకుటాఘిపతయే నమః’ ఇత్యుపరి భగవత: పశ్చిమపార్శ్వే – చతుర్భుజం  చతుర్వక్త్రం కృతాఞ్జలిపుటం మూర్ధ్ని భగవత్కిరీటం ధారయన్తం కిరీటాఖ్యదివ్యభూషణం ప్రణమ్య,
 6. ఏవమేవ- 5. ఔం కిరీటమాలాయై ఆపీడాత్మనే నమః’ – ఇత్యాపీడకం తత్రైవ పురస్తాత్ ప్రణమ్య,
 7. 6. ‘ ఓం దక్షిణకుణ్డలాయ మకరాత్మనే నమ:’ ఇతి దక్షిణకుణ్డలం దక్షిణత: ప్రణమ్య,
 8. 7. ‘ ఓం వామకుణ్డలాయ మకరాత్మనే నమ:’ ఇతి వామకుణ్డలం వామత: ప్రణమ్య,
 9. 8. ‘ ఓం వైజయన్త్యై వనమాలాయై నమః’ ఇతి వైజయన్తీం పురత: ప్రణమ్య,
 10. 9. ‘ ఓం శ్రీమత్తులస్యై నమః’ ఇతి తులసీం దేవీం పురస్తాత్ ప్రణమ్య,
 11. 10. ‘ ఓం శ్రీవత్సాయ శ్రీనివాసాయ నమః’ ఇతి శ్రీవత్సం పురత: ప్రణమ్య,
 12. 11. ‘ ఓం హారాయ సర్వాభరణాధిపతయే నమః’ ఇతి హారం పురత: ప్రణమ్య,
 13. 12. ‘ ఓం శ్రీకౌస్తుభాయ సర్వరత్నాధిపతయే నమ ఇతి కౌస్తుభం పురత: ప్రణమ్య,
 14. 13. ‘ ఓం కాఞ్చీగుణోజ్జ్వలాయ దివ్యపీతామ్బరాయ నమః’ ఇతి పీతామ్బరం పురత: ప్రణమ్య,
 15. 14. ‘ ఓం సర్వేభ్యో భగవద్భూషణేభ్యో నమః’ ఇతి సర్వభూషణాని సర్వత: ప్రణమ్య,
 16. 15. ‘ ఓం సుదర్శనాయ హేతిరాజాయ నమః’ ఇతి సుదర్శనాత్మానం రక్తవర్ణం, రక్తనేత్రం (ద్వి) చతుర్భుజం కృతాఞ్జలిపుటం భగవన్తమాలోకయన్తం తద్దర్శనానన్దోపబృంహితముఖం మూర్ధ్ని భగవచ్చక్రం ధారయన్తం దక్షిణత: ప్రణమ్య,
 17. 16. ‘ ఓం నన్దకాయ ఖడ్గాధిపతయే నమః’ ఇతి నన్దకాత్మానం శిరసి భగవత్ఖడ్గం ధారయన్తం ప్రణమ్య,
 18. 17. ‘ ఓం పద్మాయ నమః’ ఇతి పద్మాత్మానం శిరసి పద్మం ధారయన్తం ప్రణమ్య,
 19. 18. ‘ ఓం పాఞ్చజన్యాయ శఙ్ఖాధిపతయే నమః’ ఇతి శఙ్ఖాత్మానం శ్వేతవర్ణం రక్తనేత్రం ద్విభుజం కృతాఞ్జలిపుటం శిరసి శఙ్ఖం ధారయన్తం వామత: ప్రణమ్య – తత్రైవ
 20. 19. ‘ ఓం కౌమోదక్యై గదాధిపతయే నమః’ ఇతి గదామ్ దేవీం ప్రణమ్య,
 21. 20. తత్రైవ – ‘ ఓం శార్ఙ్గాయ చాపాధిపతయే నమః’ ఇతి శార్ఙ్గాత్మానం ప్రణమ్య,
 22. 21. ‘ ఓం సర్వేభ్యో భగవద్దివ్యాయుధేభ్యో నమః’ ఇతి సర్వాణి భగవదాయుధాని పరిత: ప్రణమ్య,
 23. 22. ‘ ఓం సర్వాభ్యో భగవత్పాదారవిన్దసంవాహినీభ్యో నమః’ – ఇతి దివ్యపాదారవిన్దసంవాహినీస్సమన్తత: ప్రణమ్య,
 24. 23. ‘ ఓం అనన్తాయ నాగరాజాయ నమః’ ఇతి పృష్ఠతోऽనన్తం (భగవన్తం) నాగరాజం చతుర్భుజం హలముసలధరం కృతాఞ్జలిపుటం ఫణామణిసహస్రమణ్డితోత్తమాఙ్గం భగవద్దర్శనానన్దబృంహితసర్వాఙ్గం ధ్యాత్వా,  ప్రణమ్య,
 25. 24. ఓం సర్వేభ్యో భగవత్పరిజనేభ్యో నమః’ ఇత్యనుక్తానన్తపరిజనాన్ సమన్తత: ప్రణమ్య,
 26. 25. ‘ ఓం భగవత్పాదుకాభ్యాం నమః’ ఇతి భగవత్పాదుకే పురత: ప్రణమ్య,
 27. 26. ‘ ఓం సర్వేభ్యో భగవత్పరిచ్ఛదేభ్యో నమః’ ఇతి సర్వపరిచ్ఛదాన్ సమన్తత: ప్రణమ్య,
 28. 27. ‘ ఓం వైనతేయాయ నమః’ ఇత్యగ్రతో భగవతో భగవన్తం వైనతేయమాసీనం ద్విభుజం కృతాఞ్జలిపుటం ధ్యాత్వా ప్రణమ్య,
 29. 28. ‘ ఓం శ్రీమతే విష్వక్సేనాయ నమః’ ఇతి భగవత: ప్రాగుత్తరపార్శ్వే దక్షిణాభిముఖం భగవన్తం విష్వక్సేనమాసీనం చతుర్భుజం శఙ్ఖచక్రధరం నీలమేఘనిభం ధ్యాత్వా ప్రణమ్య,
 30. 29. ‘ఓం గం గజాననాయ నమ:’
 31. ‘ఓం జం జయత్సేనాయ నమ:’
 32. ‘ ఓ హం హరివక్త్రాయ నమ:’
 33. ‘ ఓం కం కాలప్రకృతిసంజ్ఞాయ నమ:’
 34. ‘ ఓం సర్వేభ్యో శ్రీ విష్వక్సేనపరిజనేభ్యో నమ:’ ఇతి విష్వక్సేనపరిజనాన్ ప్రణమ్య,
 35. 34. ‘ ఓం చణ్డాయ ద్వారపాలాయ నమ:’
 36. ‘ ఓం ప్రచణ్డాయ ద్వారపాలాయ నమ:’ ఇతి పూర్వద్వారపార్శ్వయో: ప్రణమ్య,
 37. 36. ‘ ఓం భద్రాయ ద్వారపాలాయ నమ:’
 38. ‘ ఓం సుభద్రాయ ద్వారపాలాయ నమ:’ ఇతి దక్షిణద్వారపార్శ్వయో: ప్రణమ్య,
 39. 38. ‘ ఓం జయాయ ద్వారపాలాయ నమ:’
 40. ‘ ఓం విజయాయ ద్వారపాలాయ నమ:’ ఇతి పశ్చిమద్వారపార్శ్వయోః ప్రణమ్య,
 41. 40. ‘ ఓం ధాత్రే ద్వారపాలాయ నమ:’
 42. ‘ ఓం విధాత్రే ద్వారపాలాయ నమ:’ – ఇత్యుత్తరద్వారపార్శ్వయో: ప్రణమేత్ || 34 ||
 43. ఏతే ద్వారపాలాస్సర్వే శఙ్ఖచక్రగదాధరాః ఆజ్ఞాముద్రాధరాః ధ్యాతవ్యా: || 35 ||
 44. 42. ‘ ఓం సర్వేభ్యో ద్వారపాలేభ్యో నమః’ ఇతి సర్వద్వారేషు సర్వద్వారపాలాన్ ప్రణమ్య,
 45. 43. ‘ ఓం కుముదాయ గణాధిపతయే సవాహనపరివారప్రహరణాయ నమః’ ఇతి పూర్వస్యాం దిశి,  పార్షదేశ్వరం కుముదం ప్రణమ్య,
 46. 44. ‘ ఓం కుముదాక్షాయ గణాధిపతయే సవాహనపరివారప్రహరణాయ నమః’ ఇత్యాగ్నేయ్యాం, కుముదాక్షం ప్రణమ్య,
 47. 45. ‘ ఓం పుణ్డరీకాయ గణాధిపతయే సవాహనపరివారప్రహరణాయ నమ ఇతి దక్షిణస్యాం పుణ్డరీకం ప్రణమ్య,
 48. 46. ‘ ఓం వామనాయ గణాధిపతయే సవాహనపరివారప్రహరణాయ నమః’ ఇతి నైర్ఋత్యాం వామనం ప్రణమ్య,
 49. 47. ‘ ఓం శఙ్కుకర్ణాయ గణాధిపతయే సవాహనపరివారప్రహరణాయ నమః’ ఇతి పశ్చిమాయాం శఙ్కుకర్ణం ప్రణమ్య,
 50. 48. ‘ ఓం సర్పనేత్రాయ గణాధిపతయే సవాహనపరివారప్రహరణాయ నమః’ ఇతి వాయవ్యాం సర్పనేత్రం ప్రణమ్య,
 51. 49. ‘ ఓం సుముఖాయ గణాధిపతయే సవాహనపరివారప్రహరణాయ నమః’ ఇత్యుదీచ్యాం సుముఖం ప్రణమ్య,
 52. 50. ‘ ఓం సుప్రతిష్ఠితాయ గణాధిపతయే సవాహనపరివారప్రహరణాయ నమః’ ఇత్యైశాన్యాం సుప్రతిష్ఠితం ప్రణమ్య,
 53. 51. ‘ ఓం సర్వేభ్యో భగవత్పార్షదేభ్యో నమః’ ఇతి సర్వస్మాద్బహి: ప్రణమేత్ || 36 ||
 54. 1. అన్యత్రావాహ్య పూజాయామావాహనస్థానాని పరమవ్యోమక్షీరార్ణవాదిత్యమణ్డలహృదయాని మథురా- ద్వారకాగోకులాయోధ్యాదీని దివ్యావతారస్థానాని చాన్యాని పౌరాణికాని శ్రీరఙ్గాదీని చ యథారుచి || 37 ||
 55. ఏవం భగవన్తం నారాయణం దేవీభూషణాయుధ పరిజన పరిచ్ఛదద్వారపాలపార్షదైస్సేవ్యమానం, స్వాధీన త్రివిధచేతనాచేతన స్వరూపస్థితి ప్రవృత్తిభేదం, క్లేశకర్మాద్యశేష దోషాసంస్పృష్టం,  స్వాభావికానవధికాతిశయ జ్ఞాన బలైశ్వర్య వీర్య శక్తితేజ: ప్రభృత్యసంఖ్యేయ కల్పాణగుణగణౌఘమహార్ణవం ధ్యాత్వా, ప్రణమ్య,
 56. మూలమన్త్రేణ స్వాత్మానం దేవాయ నివేద్య,
 57. ప్రణమ్యానుజ్ఞాప్య, భగవత్పూజామారభేత || 38 ||

[ మన్త్రాసనం ]

 1. పాత్రేణ (ఉద్ధరిణ్యా) పూర్వస్థితాత్ అర్ఘ్యపాత్రాదర్ఘ్యజలమాదాయ, పాణిభ్యాం (ఘ్రాణ) ముఖసమముద్ధృత్య,
 2. ‘ భగవన్! ఇదం ప్రతిగృహ్ణీష్వ’ ఇతి చిన్తయన్ భగవన్ముఖే దర్శయిత్వా,
 3. భగవద్దక్షిణహస్తే కించిత్ప్రదాయార్ఘ్యం ప్రతిగ్రహపాత్రే ప్రక్షిపేత్ || 39 ||
 4. హస్తౌ ప్రక్షాల్య, పాదయో: పుష్పాణి సమర్ప్య,
 5. పాద్యపాత్రాత్పాద్యజలమాదాయ పాదయో: కించిత్ సమర్ప్య, మనసా పాదౌ ప్రక్షాలయన్,  పాద్యం ప్రతిగ్రహపాత్రే నిక్షిపేత్ || 40 ||
 6. హస్తౌ ప్రక్షాల్య, వస్త్రేణ పాదౌ సంమృజ్య గన్ధపుష్పాణి దత్వా,
 7. ఆచమనీయపాత్రాదాచమనీయమాదాయ, భగవద్దక్షిణహస్తే కించిత్ సమర్ప్య, ‘భగవద్వదనే ఆచమనీయం సమర్పితమ్ ’ ఇతి మనసా భావయన్, శేషమాచమనీయం ప్రతిగ్రహపాత్రే ప్రక్షిపేత్ || 41 ||
 8. తత: గన్ధ పుష్ప ధూప దీప ఆచమన ముఖవాస తామ్బూలాది నివేదనం కృత్వా, ప్రణమ్య,
 9. ‘ఆత్మానమాత్మీయం చ సర్వం, భగవన్ ! నిత్యకింకరత్వాయ స్వీకురు’ ఇతి భగవతే నివేదయేత్ || 42 ||

( స్నానాసనం )

 1. తత: స్నానార్థమాసనమానీయ, గన్ధాదిభిరభ్యర్చ్య,  భగవన్తం ప్రణమ్య అనుజ్ఞాప్య, పాదుకే ప్రదాయ,
 2. తత్రోపవిష్టే – మాల్యభూషణవస్త్రాణ్యపనీయ, విష్వక్సేనాయ దత్వా,
 3. స్నానశాటికాం ప్రదాయ,
 4. అర్ఘ్యపాద్యాచమనీయ పాదపీఠప్రదాన దన్తకాష్ఠ జిహ్వానిర్లేహనగణ్డూష-ముఖప్రక్షాలన ఆచమనాదర్శప్రదర్శన హస్తప్రక్షాలన ముఖవాస తామ్బూల తైలాభ్యఙ్గోద్వర్తన ఆమలకతోయ కఙ్క-తప్లోతదేహశోధన శాటికాప్రదాన హరిద్రాలేపన ప్రక్షాలన వస్త్రోత్తరీయ యజ్ఞోపవీతప్రదాన పాద్యాచమన పవిత్రప్రదాన గన్ధ పుష్ప ధూప దీపాచమన నృత్తగీత వాద్యాది సర్వమఙ్గల సంయుక్తాభిషేక నీరాజనాచమన దేహశోధన ప్లోతవస్త్రోత్తరీయ యజ్ఞోపవీతాచమన కూర్చప్రసారణ సహస్రధారాభిషేక -నీరాజనాచమన దేహశోధన ప్లోత-వస్త్రోత్తరీయ యజ్ఞోపవీతాచమనాని దద్యాత్ || 43 ||

( అల్న్కారాసనం )

 1. తతోऽలఙ్కారాసనమభ్యర్చ్య, ప్రణమ్యానుజ్ఞాప్య,
 2. పాదుకే ప్రదాయ, తత్రోపవిష్టే –
 3. పూర్వవత్ స్నానీయవర్జ్యంమర్ఘ్యపాద్యా ఆచమనీయశుద్ధోదకాని మన్త్రేణ కల్పయిత్వా,
 4. భగవతే అర్ఘ్యపాధ్యా ఆచమనీయాని దత్వా,
 5. గన్ధపుష్పపాదసమ్మర్దనవస్త్రోత్తరీయభూషణోపవీతార్ఘ్య – పాద్యాచమనీయాని దత్వా
 6. సమస్తపరివారాణాం స్నానవస్త్రాదిభూషణాన్తం దత్వా,
 7. గన్ధాదీన్ దేవానన్తరం సర్వపరివారాణాం ప్రత్యేకం ప్రదాయ,
 8. ధూపదీపాచమనాన్తం దద్యాత్ || 44 ||
 9. అథవా సర్వపరివారాణాం గన్ధాదీనేవ దద్యాత్ || 45 ||
 10. గన్ధ పుష్ప ప్రదానాలఙ్కార అఞ్జనోర్ధ్వపుణ్డ్రాదర్శ ధూప దీపాచమన ధ్వజ ఛత్ర చామర వాహన శఙ్ఖ చిహ్నకాహల- భేర్యాది సకలనృత్తగీతవాద్యాదిభిరభ్యర్చ్య,
 11. మూలమన్త్రేణ పుష్పం ప్రదాయ, ప్రత్యక్షరం పుష్పం ప్రదాయ
 12. ద్వాదశాక్షరేణ విష్ణుషడక్షరేణ విష్ణుగాయత్ర్యా పఞ్చోపనిషదై: పురుషసూక్తఋగ్భిః పుష్పం ప్రదాయ అన్యైశ్చ భగవన్మన్త్రైశ్శక్తష్టోత్పుష్పం ప్రదాయ,
 13. దేవ్యాదిదివ్యపారిషదాన్తం తత్తన్మన్త్రేణ పుష్పం దత్వా ప్రణమ్య,
 14. ప్రతిదిశం ప్రదక్షిణప్రణామపూర్వకం భగవతే పుష్పాఞ్జలిం దత్వా పురత: ప్రణమ్య,
 15. శ్రుతిసుఖై: స్తోత్రై: స్తుత్వా,
 16. స్వాత్మానం నిత్యకింకరతయా నివేద్య, తథైవ ధ్యాత్వా,
 17. యథాశక్తి మూలమన్త్రం జపిత్వా,
 18. సర్వభోగప్రపూరణీం మాత్రాం దత్వా,
 19. ముఖవాసతామ్బూలే ప్రదాయ, అర్ఘ్యం దత్వా,

( భోజ్యాసనం )

 1. భోజ్యాసనమభ్యర్చ్య, ప్రణమ్యానుజ్ఞాప్య పాదుకే ప్రదాయ,
 2. తత్రోపవిష్టే – పాద్యాచమనీయార్హణీయాని దత్వా,
 3. గుడం, మాక్షికం సర్పిర్దధి క్షీరం చేతి పాత్రే నిక్షిప్య
 4. శోషణాదిభిర్విశోధ్య, అర్ఘ్యజలేన సంప్రోక్ష్య, మధుపర్కమ్
 5. అవనతశిరాః హర్షోత్ఫుల్లనయనః హృష్టమనాః  భూత్వా ప్రదాయ
 6. ఆచమనీయం దద్యాత్ || 46 ||
 7. యత్కించిద్ద్రవ్యం భగవతే దేయమ్ ; తత్సర్వం శోషణాదిభిర్విశోధ్యార్ఘ్యజలేన సంప్రోక్ష్య దద్యాత్ || 47 ||
 8. తతశ్చ గాం స్వర్ణరత్నాదికం చ యథాశక్తి దద్యాత్ || 48 ||
 9. తతస్సుసంస్కృతాన్నమాజ్యాఢ్యం దధిక్షీరమధూని చ ఫలమూలవ్యఞ్జనాని మోదకాంశ్చాన్యాని చ లోకే ప్రియతమాన్యాత్మనశ్చేష్టాని శాస్త్రావిరుద్ధాని సంభృత్య
 10. శోషణాది కృత్వా, అర్ఘ్యజలేన సంప్రోక్ష్య
 11. అస్త్రమన్త్రేణ రక్షాం కృత్వా, సురభిముద్రాం ప్రదర్శ్య
 12. అర్హాణపూర్వకం హవిర్నివేదయేత్ || 49 ||
 13. ‘ అతిప్రభూతమ్ అతిసమగ్రమతిప్రియతమమత్యన్తభక్తికృతమిదం స్వీకురు’ ఇతి ప్రణామపూర్వకమత్యన్త సాధ్వస వినయావనతో భూత్వా నివేదయేత్ || 50 ||
 14. తతశ్చానుపానతర్పణే ప్రదాయ
 15. హస్తప్రక్షాలనాచమన హస్తసమ్మార్జన చన్దన ముఖవాసతామ్బూలాదీని దత్వా
 16. ప్రణమ్య పునర్మన్త్రాసనం కూర్చేన మార్జయిత్వా,
 17. అభ్యర్చ్యానుజ్ఞాప్య పాదుకే ప్రదాయ
 18. తత్రోపవిష్టే – మాల్యాదికమపోహ్య విష్వక్సేనాయ దత్వా,
 19. పాద్యాచమన గన్ధ పుష్ప ధూప దీపాచమన అపూప ఫలాదీని దత్వా,
 20. ముఖవాస తాంబూల నృత్తగీత వాద్యాదిభిః అభ్యర్చ్య,
 21. ప్రదక్షిణీకృత్య దణ్డవత్ప్రణమ్య,
 22. పర్యఙ్కాసనమభ్యర్చ్యానుజ్ఞాప్య పాదుకే ప్రదాయ,
 23. తత్రోపవిష్టే – పాద్యాచమనే దత్వా
 24. మాల్యభూషణవస్త్రాణ్యపనీయ విష్వక్సేనాయ దత్వా
 25. సుఖశయనోచితం సుఖస్పర్శం చ వాసస్తదుచితాని భూషణాన్యుపవీతం చ ప్రదాయ
 26. ఆచమనీయం దత్వా
 27. గన్ధ పుష్ప ధూప దీపాచమన ముఖవాస తామ్బూలాదిభిరభ్యర్చ్య
 28. శ్రుతిసుఖై: స్తోత్రైరభిష్టూయ
 29. ‘ భగవానేవ స్వనియామ్య స్వరూపస్థితిప్రవృత్తి స్వశేషతైకరసేన అనేనాత్మనా స్వకీయైశ్చ దేహేన్ద్రియాన్త:కరణై: స్వకీయకల్యాణతమద్రవ్యమయానౌపచారిక సాంస్పర్శిక ఆభ్యవహారికాది సమస్తభోగాన్ అతిప్రభూతాన్ అతిసమగ్రాన్ అతిప్రియతమాన్ అత్యన్తభక్తికృతానఖిలపరి-జనపరిచ్ఛదాన్వితాయ స్వస్మై స్వప్రీతయే స్వయమేవ ప్రతిపాదితవాన్’ ఇత్యనుసంధాయ,
 30. భగవన్తమనుజ్ఞాప్య
 31. భగవన్నివేదిత- హవిశ్శేషాద్విష్వక్సేనాయ కించిదుద్ధృత్య నిధాయ
 32. అన్యత్సర్వం స్వాచార్యప్రముఖేభ్యో వైష్ణవేభ్యో ప్రదాయ
 33. భగవద్యాగావశిష్టైర్జలాదిభిర్ద్రవ్యైర్విష్వసేనమభ్యర్చ్య
 34. పూర్వోద్ధృతం హవిశ్చ దత్వా, తదర్చనం పరిసమాప్య,
 35. భగవన్తమష్టాఙ్గేన ప్రణమ్య శరణముపగచ్ఛేత్ || 51 |

‘మనోబుద్ధ్యభిమానేన సహ న్యస్య ధరాతలే ।

కూర్మవచ్చతుర: పాదాన్ శిరస్తత్రైవ పఞ్చమమ్ ||

ప్రదక్షిణసమేతేన త్వేవం రూపేణ సర్వదా ।

అష్టాఙ్గేన నమస్కృత్య హ్యుపవిశ్యాగ్రత: విభో:’ ||

ఇత్యుక్తోऽష్టాఙ్గప్రణామ: । శరణాగతిప్రకారశ్చ పూర్వోక్త: ||

తతోऽర్ఘ్యజలం ప్రదాయ,  భగవన్తమనుజ్ఞాప్య,  పూజాం సమాపయేత్ || 52 ||

|| ఇతి శ్రీభగవద్రామానుజాచార్య విరచిత: నిత్యగ్రన్థస్సమాప్త: ||

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

 • Free copy of the publications of the Foundation
 • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
 • Free access to the library and research facilities at the Foundation
 • Free entry to the all events held at the Foundation premises.