మీమాంసాపాదుకా అన్యప్రమాణకత్వనిరాసాధికరణమ్

శ్రీమద్వేదాన్తాచార్యవిరచితా

మీమాంసాపాదుకా

మీమాంసాపాదుకా అన్యప్రమాణకత్వనిరాసాధికరణమ్

ధర్మస్తత్తత్క్రియాది శ్రుతమిదమిహ ఖల్వస్మదాద్యక్షవేద్యం తస్మాచ్ఛాస్త్రైకమానస్స కథమితి యది స్థూలమేతచ్ఛలత్వాత్ । ధర్మాఖ్యానం క్రియాదౌ ధృతిజనకతయా సా చ నాధ్యక్షవేద్యా దుర్దర్శార్థోపదేశాన్నిగమసఫలతా తేన సత్సూత్రసాధ్యా || ౯౩ ||

ధర్మే ప్రత్యక్షతోక్తిర్భవతి చ సుగమా సిద్ధసాధ్యానువృత్తా సత్సూత్రం సాధ్యమాత్రప్రవణమితి చ తే కల్పనా నిష్ప్రమాణా । జ్ఞానం తస్యోపదేశస్త్వితి చ సమమిదం ద్విప్రకారేऽపి ధర్మే సర్వం తాత్పర్యవృత్త్యా సుఘటితమిహ నః పశ్యతాం వృత్తికారమ్ || ౯౪ ||

ధర్మం జిజ్ఞాసమానే భవభృతి కరణాయత్తబోధే ప్రసిద్ధే తస్యాధ్యక్షస్స నేతి ప్రథయితుముదితం లౌకికాధ్యక్షలక్ష్మ । నో చేత్పశ్యత్యచక్షుఃప్రభృతిబహువిధశ్రుత్యనీకావమర్దైర్లుణ్టాకీ హన్త లోకాయతగతిరఘృణా రుధ్యతాం చోదనాభ్యః || ౯౫ ||

ఆత్మా దేహాక్షబుద్ధిప్రభృతిసమధికో ధర్మచిన్తాధికృత్యై నిర్ద్ధార్యస్త్వన్యథా చేత్సురగురుసయస్వైరజల్పాస్స్వదేరన్ । ఇత్థం నిశ్చిత్య సూత్రే వ్యధికరణవిభక్త్యాదిభిస్తత్తదర్థవ్యావృత్తో ధర్మకర్తా తదుచితఫలభుక్సూచితస్సూత్రకారైః || ౯౬ ||

అన్యైరాత్మావసాయే భవతి విఫలతా తత్ర వేదాన్తవాచాం నో చేద్దేహాదితోऽన్యస్స కథమిహ మతశ్శ్రూయతాం సావధానమ్ । యద్యన్యైరస్య బోధో భవతు విశదతావాప్తిరామ్నాయవాక్యైస్తైరేవాస్యావసాయే పరమిహ కథితస్తర్కతోऽనుగ్రహస్స్యాత్ || ౯౭ ||

పాఠే చార్థే చ భేదం విదధతి కతిచిద్వృత్తికారానుశిష్టాస్స్యాదత్రాతిప్రసక్తిః క ఇహ నిపుణ ఇత్యేతదప్యత్ర చిన్త్యమ్ । ప్రఖ్యాతో వృత్తికారో మునిరనృతమసౌ వ్యాచకారేతి మన్దం బాధే సత్యాన్యపర్యం క్వచిదితి తు మతిర్మత్సరాతఙ్కముక్తా ||। ౯౮ ||

పాఠాదత్రౌపవర్షాదనుపచితఫలా హ్యన్యథా పాఠ్యక్ఌప్తిస్స్వచ్ఛన్దస్త్వాత్తసారో విషయవిషయివత్సంప్రయోగోక్తిలభ్యః । యద్వృత్తం పూర్వవాక్యే న పఠితమథ చ న్యాసి తద్వృత్తమన్యత్పాఠశ్చార్షో న భేత్తుం క్షమ ఇతి విదుషాం వృత్తికారోऽనువర్త్యః || ౯౯ ||

వృత్తౌ షట్ చేత్ప్రమాణాన్యగణిషత న సా మానసంఖ్యా తతస్స్యాత్త్యక్తం షష్ఠం చ కైశ్చిద్భవతి చ ఫలినీ గోబలీవర్దనీతిః । ధర్మే మానాన్తరాణాం గతిమిహ నుదతో నాత్ర సంఖ్యాభిసన్ధిర్మానాని త్రీణి శోధ్యాన్యమనుత చ మనుః ప్రేప్సతాం ధర్మసిద్ధిమ్ || ౧౦౦ ||

ప్రత్యక్షాదిర్న హేతుర్జినసుగతముఖైః కల్పితానాం కథానామిత్యేతత్సిద్ధమత్ర శ్రుతిరపి న హి తన్మూలమూహ్యం విరోధాత్ । ఇత్యప్యేతద్విరోధాధికరణవిదితం తేన మోహాదిరన్యైరన్యైర్బాధోపరోధౌ న తు నిగమగిరామిత్యుపక్రాన్తసిద్ధిః || ౧౦౧ ||

నన్వేవం క్వాపి రామాయణపరిపఠితా యుక్తయష్పట్ కథం స్యుర్మన్వాదేస్త్రిత్వవాదోऽప్యథ భవతు పరం న్యూనసంఖ్యానివృత్త్యై । మైవం తత్తద్విశేషైః పృథగనుపఠితైరర్థవైశద్యసిద్ధ్యై మానైస్తత్తద్విశేషాస్సహ పరిపఠితాస్సన్తు తత్రాన్యథా వా || ౧౦౨ ||

ప్రత్యక్షం సాంఖ్యబౌద్ధప్రభృతిభిరుదితం భావనోత్థం న విద్మస్సంస్కారాణాం ప్రకర్షస్స్మృతిముపజనయేద్దృష్టమాత్రే ప్రకృష్టామ్ । తస్మాద్ధర్మే నిమిత్తం భవతి న సుగతాద్యాగమః క్షిప్తమూలః శ్రద్ధేయా చోదనైవేత్యవధృతిరియమిత్యత్ర తాత్పర్యసిద్ధమ్ || ౧౦౩ ||

ప్రత్యక్షాదిప్రమాణం స్వవిషయనియతం దర్శయన్ సూత్రకారః ప్రత్యాచష్ట ప్రవృద్ధాన్ ప్రమితిపరిభవే విశ్వలుణ్టాకవాదాన్ । పశ్యన్తో వృత్తిమీర్షీం తత ఇహ శబరస్వామిముఖ్యాస్సమీచీం చిన్తావ్యాఘాతభీతాశ్చిదచిదనుగతాం సత్యతాం సాధయన్తి || ౧౦౪ ||

|| ఇతి అన్యప్రమాణకత్వనిరాసాధికరణమ్ ||

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.