మీమాంసాపాదుకా ధర్మప్రమాణపరీక్షాధికరణమ్

శ్రీమద్వేదాన్తాచార్యవిరచితా

మీమాంసాపాదుకా

మీమాంసాపాదుకా ధర్మప్రమాణపరీక్షాధికరణమ్

ధర్మే వేదః ప్రమాణం తదితరదపి వా నోభయం వోభయం వేత్యేవం సన్దేహడోలావిహరణవిహితానేకదిక్క(సృప్త)ప్రసక్తాన్ । జిజ్ఞాసూన్వేద ఏవేత్యవధృతినియతావస్థితీన్కల్పయిష్యంశ్చక్రే సూత్రం తృతీయం చటులమతిదశావారణారమ్భణార్థమ్ || ౮౮ ||

అత్రాయోగాన్యయోగౌ ప్రశమయితుమియం చోదనామానతోక్తిస్సత్సూత్రాదౌ స్ఫుటం తత్సమసనవిషయక్షేపణీయక్రమేణ । అధ్యాయస్థాప్యసిద్ధ్యై ప్రథమమభిదధే తన్నిమిత్తే పరీష్టిః కర్తవ్యా నేతి వా స్యాదిహ వినిగమనా సూత్రకృత్కాకుభేదాత్ ||౮౯||

మానం ధర్మే న చిన్త్యం దురపలపతయేత్యుత్థితస్యాऽऽస్తికస్య ప్రజ్ఞాచోరప్రసూతభ్రమపరిహృతయే చిన్త్యమిత్యుత్తరం స్యాత్ । చిన్త్యే యాऽస్మిన్ప్రయుక్తే ప్రథనకథనతస్తత్పరీష్టిర్నిషేద్ధ్యా ఛేకోక్తిస్సాऽపి యస్మాదకరణమిషతస్తత్పరీష్టిం కరోతి || ౯౦ ||

సామాన్యాన్న ప్రమాణం క్షమమపలపితుం స్వోక్తిబాధాదిదోషాత్తత్సిద్ధిశ్చ ప్రమాణాత్స్వపరఘటనతో నానవస్థాద్యతః స్యాత్ । ధర్మే మానం తు చిన్త్యం ప్రథితమపి బహిర్వాదసంక్షోభశాన్త్యై నో చేన్నాస్తిక్యనిష్ఠైః ప్రమితిపథజుషామత్ర పార్ష్ణిగ్రహస్స్యాత్ || ౯౧ ||

వేదో ధర్మే నిమిత్తం స్వయమపి భవితా తద్విధానాత్తథాऽపి ప్రామాణ్యం హి ప్రసాధ్యం ప్రథమసముదితే లక్షణే పాదభేదైః । తస్మాద్ధర్మప్రమాయాం కరణమితి ధియా తన్నమిత్తత్వముక్తం భక్త్యా చోక్తిః ప్రశస్తిం ప్రథయతి మహతీం ముఖ్యభావానురూపామ్ || ౯౨ ||

|| ఇతి ధర్మప్రమాణపరీక్షాధికరణమ్ ||

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.