మీమాంసాపాదుకా వేదస్యార్థప్రత్యాయకతాధికరణమ్

శ్రీమద్వేదాన్తాచార్యవిరచితా

మీమాంసాపాదుకా

మీమాంసాపాదుకా వేదస్యార్థప్రత్యాయకతాధికరణమ్

వాక్యాద్వాక్యార్థబుద్ధౌ బహువిధకుహకక్షోభతో బాధితాయాం తత్ప్రత్యాపత్తిసిద్ధ్యై పరమిహ మునినా న్యాసి వాక్యాధికారః । దృష్టాపహ్నుత్యయోగాద్దృఢతరవిదితాత్కార్యతో హేతుసిద్ధౌ దన్తాదన్తిప్రయాసః పునరిహ విదుషాం దర్పసఙ్ఘర్షతన్త్రః || ౧౫౨ ||

వాక్యాదజ్ఞాతయోగాదవిదితకథనేऽతిప్రసఙ్గప్రసఙ్గో మైవం వ్యుత్పన్నశబ్దస్తబకమహిమతస్తత్తదర్థోపలబ్ధేః । సంబన్ధస్స్యాద్గృహీతః కథమపి న తు వా తత్తదర్థైః పదానాం వాక్యం వాక్యార్థయుక్తం న తు విదితచరం కావ్యక్ఌప్త్యాదిదృష్టేః || ౧౫౩ ||

యద్వాక్యం గోపదాదివ్యతికరితమిదం వక్తి గోత్వాదిమద్భిర్యుక్తాన్వాక్యార్థభేదానితి సకృదఖిలవ్యాపిసంబన్ధబోధాత్ । వాక్యం వాక్యార్థబోధే ప్రభవతి తదిహాతిప్రసఙ్గో న శక్యః పుంవాక్యేऽప్యేవమేవ స్థితిరితి న తతో వేదవాచాం విశేషః || ౧౫౪ ||

వాక్యం నాన్యత్ప్రతీమః కిమపి పదసమాహారతస్తాన్యమానం వాక్యస్యార్థః పదార్థాదనధిక ఇతి నాపూర్వరూపోపపత్తేః । అన్యోన్యోపక్రియాదిప్రణిధిమతి పదాన్యేవ వాక్యం భవేయుర్వాక్యార్థత్వం పదార్థేష్వపి భవతి మిథఃశ్లిష్టరూపాతిరేకాత్ || ౧౫౫ ||

వాక్యం చేదప్రమాణం నిఖిలమభిలపేన్నాస్య వాదాధికారః కించిచ్చేన్మానమిష్టం తదితరదపి తే తాదృశం కిం న మానమ్ । ఏతద్యో వా న మానం వ్యపదిశతి స చాబాధతో మానమిచ్ఛేత్తస్మాదామ్నాయవాక్యైరకలుషధిషణోత్పత్తిరక్షోభణీయా || ౧౫౬ ||

వాక్యాద్వాక్యార్థబుద్ధిర్న ఘటత ఇతి యద్వాక్యముక్తం భవద్భిస్తచ్చేత్స్వార్థప్రతీతిం జనయతి జనయేత్తద్వదన్యచ్చ వాక్యమ్ । నో చేత్ భఙ్గస్త్వదుక్త్యా న కథమపి భవేదస్మదిష్టస్య తస్మాదప్రాప్తే వేదవాక్యాన్యపి నిజవిషయే మామతాం న వ్యతీయుః || ౧౫౭ ||

స్వవ్యాఘాతప్రసక్తౌ స్వపరఘటకవద్భావనం భ్రాన్తకృత్యం మూర్ఖాణాం పణ్డితానామపి న హి విహతం వాక్యమిష్టం ప్రతీత్యై । దృష్టం బోధం పదాద్యైరపలపితుమవశ్యాయకల్పాన్వికల్పానల్పప్రజ్ఞాభినన్ద్యానభిదధతు తతస్స్వోక్తిరేవాపకృత్తా || ౧౫౮ ||

|| ఇతి వేదస్యార్థప్రత్యాయకతాధికరణమ్ ||

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.