శ్రీమద్గీతాభాష్యమ్ Ady 01

భగవద్రామానుజవిరచితం

 

శ్రీమద్గీతాభాష్యమ్

 

ప్రథమాధ్యాయ:

యత్పదామ్భోరుహధ్యానవిధ్వస్తాశేషకల్మష: ।

వస్తుతాముపయాతోऽహం యామునేయం నమామి తమ్ ।।

శ్రియ: పతి:, నిఖిలహేయప్రత్యనీకకల్యాణైకతాన:, స్వేతరసమస్తవస్తువిలక్షణానన్త-జ్ఞానానన్దైక స్వరూప:, స్వాభావికానవధికాతిశయజ్ఞానబలైశ్వర్యవీర్యశక్తితేజ:ప్రభృత్యసంఖ్యేయ-కల్యాణగుణగణమహోదధి:, స్వాభిమతానురూపైకరూపాచిన్త్య దివ్యాద్భుతనిత్యనిరవద్యనిరతిశయ-ఔజ్జ్వల్యసౌన్దర్యసౌగన్ధ్యసౌకుమార్యలావణ్యయౌవనాద్యనన్తగుణనిధిదివ్యరూప: , స్వోచితవివిధ-విచిత్రానన్తాశ్చర్యనిత్యనిరవద్యాపరిమితదివ్యభూషణ:, స్వానురూపాసంఖ్యేయాచిన్త్యశక్తినిత్య-నిరవద్యనిరతిశయకల్యాణదివ్యాయుధ:, స్వాభిమతానురూపనిత్యనిరవద్య-స్వరూపరూపగుణవిభవైశ్వర్య-శీలాద్యనవధికాతిశయాసంఖ్యేయ కల్యాణగుణగణ శ్రీవల్లభ:, స్వసఙ్కల్పానువిధాయిస్వరూప-స్థితిప్రవృత్తిభేదాశేషశేషతైకరతిరూపనిత్యనిరవద్యనిరతిశయ – జ్ఞానక్రియైశ్వర్యాద్యనన్తగుణగణ-అపరిమితసూరిభిరనవరతాభిష్టుతచరణయుగల:, వాఙ్మనసాపరిచ్ఛేద్యస్వరూపస్వభావ:, స్వోచితవివిధ-విచిత్రానన్తభోగ్యభోగోపకరణభోగస్థానసమృద్ధానన్తాశ్చర్యానన్తమహావ్ిాభవానన్తపరిమాణ-నిత్యనిరవద్యాక్షరపరమవ్యోమనిలయ:, వివిధవిచిత్రానన్తభోగ్యభోక్తృవర్గపరిపూర్ణ నిఖిలజగదుదయ-విభవలయలీల:, పరం బ్రహ్మ పురుషోత్తమో నారాయణ:, బ్రహ్మాదిస్థావరాన్తమఖిలం జగత్సృష్ట్వా, స్వేన రూపేణావస్థితో బ్రహ్మాదిదేవమనుష్యాణాం ధ్యానారాధనాద్యగోచర:, అపారకారుణ్యసౌశీల్య-వాత్సల్యౌదార్యమహోదధి:, స్వమేవ రూపం తత్తత్సజాతీయసంస్థానం స్వస్వభావమజహదేవ కుర్వన్ తేషు తేషు లోకేష్వవతీర్యావతీర్య తైస్తైరారాధితస్తత్తదిష్టానురూపం ధర్మార్థకామమోక్షాఖ్యం ఫలం ప్రయచ్ఛన్, భూభారావతారణాపదేశేనాస్మదాదీనామపి సమాశ్రయణీయత్వాయావతీర్యోర్వ్యాం సకలమనుజనయనవిషయతాం గత:, పరావరనిఖిలజనమనోనయనహారిదివ్యచేష్టితాని కుర్వన్, పూతనాశకట-యమలార్జునారిష్టప్రలమ్బ-ధేనుకకాలియకేశికువలయాపీడచాణూరముష్టికతోసలకంసాదీన్నిహత్య, అనవధికదయాసౌహార్దానురాగ-గర్భావలోకనాలాపామృతైర్విశ్వమాప్యాయయన్, నిరతిశయసౌన్దర్యసౌశీల్యాదిగుణగణావిష్కారేణాక్రూర-మాలాకారాదీన్ పరమభాగవతాన్ కృత్వా, పాణ్డుతనయయుద్ధప్రోత్సాహన-వ్యాజేన పరమపురుషార్థలక్షణ-మోక్షసాధనతయా వేదాన్తోదితం స్వవిషయం జ్ఞానకర్మానుగృహీతం భక్తియోగమవతారయామాస । తత్ర పాణ్డవానాం కురూణాం చ యుద్ధే ప్రారబ్ధే స భగవాన్ పురుషోత్తమ: సర్వేశ్వరేశ్వరో జగదుపకృతిమర్త్య: ఆశ్రితవాత్సల్యవివశ: పార్థం రథినమాత్మానం చ సారథిం సర్వలోకసాక్షికం చకార ।

ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ –

ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవ:  ।

మామకా: పాణ్డవాశ్చైవ కిమకుర్వత సఞ్జయ          ।। ౧ ।।

ఏవం జ్ఞాత్వాపి సర్వాత్మనాన్ధో ధృతరాష్ట్ర: సుయోధనవిజయబుభుత్సయా సఞ్జయం పప్రచ్ఛ ।

సఞ్జయ ఉవాచ –

దృష్ట్వా తు పాణ్డవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా  ।

ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్                   ।। ౨ ।।

పశ్యైతాం పాణ్డుపుత్రాణామాచార్య మహతీం చమూమ్  ।

వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమతా                   ।। ౩ ।।

అత్ర శూరా మహేష్వాసా భీమార్జునసమా యుధి  ।

యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథ:                    ।। ౪ ।।

ధృష్టకేతుశ్చేకితాన: కాశీరాజశ్చ వీర్యవాన్  ।

పురుజిత్కున్తిభోజశ్చ శైబ్యశ్చ నరపుఙ్గవ:          ।। ౫ ।।

యుధామన్యుశ్చ విక్రాన్త ఉత్తమౌజాశ్చ వీర్యవాన్  ।

సౌభద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వ ఏవ మహారథా:                   ।। ౬ ।।

అస్మాకం తు విశిష్టా యే తాన్నిబోధ ద్విజోత్తమ  ।

నాయకా మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమి తే             ।। ౭ ।।

భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితిఞ్జయ:  ।

అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సౌమదత్తిస్తథైవ చ          ।। ౮ ।।

అన్యే చ బహవ: శూరా మదర్థే త్యక్తజీవితా:  ।

నానాశస్త్రప్రహరణాస్సర్వే యుద్ధవిశారదా:                   ।। ౯ ।।

అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితమ్  ।

పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితమ్          ।। ౧౦ ।।

అయనేషు చ సర్వేషు యథాభాగమవస్థితా:  ।

భీష్మమేవాభిరక్షన్తు భవన్త: సర్వ ఏవ హి           ।। ౧౧ ।।

దుర్యోధన: స్వయమేవ భీమాభిరక్షితం పాణ్డవానాం బలమ్, ఆత్మీయం చ భీష్మాభిరక్షితం బలమవలోక్య, ఆత్మవిజయే తస్య బలస్య పర్యాప్తతామాత్మీయస్య బలస్య తద్విజయే చాపర్యాప్త-తామాచార్యాయ నివేద్య అన్తర్విషణ్ణోऽభవత్ ।। ౨.౧౧ ।।

తస్య సంజనయన్ హర్షం కురువృద్ధ: పితామహ:  ।

సింహనాదం వినద్యోచ్చై: శఙ్ఖం దధ్మౌ ప్రతాపవాన్            ।। ౧౨ ।।

తత: శఙ్ఖాశ్చ భేర్యశ్చ పణవానకగోముఖా:  ।

సహసైవాభ్యహన్యన్త స శబ్దస్తుములోऽభవత్          ।। ౧౩ ।।

తత: శ్వేతైర్హాయైర్యుక్తే మహతి స్యన్దనే స్థితౌ  ।

మాధవ: పాణ్డవశ్చైవ దివ్యౌ శఙ్ఖౌ ప్రదధ్మతు:              ।। ౧౪ ।।

పాఞ్చజన్యం హృషీకేశో దేవదత్తం ధనఞ్జయ:  ।

పౌణ్డ్రం దధ్మౌ మహాశఙ్ఖం భీమకర్మా వృకోదర:         ।। ౧౫ ।।

అనన్తవిజయం రాజా కున్తీపుత్రో యుధిష్ఠిర:  ।

నకుల: సహదేవశ్చ సుఘోషమణిపుష్పకౌ                    ।। ౧౬ ।।

కాశ్యశ్చ పరమేష్వాస: శిఖణ్డీ చ మహారథ:  ।

ధృష్టద్యుమ్నో విరాటశ్చ సాత్యకిశ్చాపరాజిత:              ।। ౧౭ ।।

ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వత: పృథివీపతే  ।

సౌభద్రశ్చ మహాబాహు: శఙ్ఖాన్ దధ్ము: పృథక్పృథక్            ।। ౧౮ ।।

తస్య విషాదమాలక్ష్య భీష్మస్తస్య హర్షం జనయితుం సింహనాదం శఙ్ఖధ్మానం చ కృత్వా, శఙ్ఖభేరీనినాదైశ్చ విజయాభిశంసినం ఘోషం చాకారయత్ ।।  తత:  తం ఘోషమాకర్ణ్య సర్వేశ్వరేశ్వర: పార్థసారథీ రథీ చ పాణ్డుతనయస్త్రైలోక్యవిజయోపకరణభూతే మహతి స్యన్దనే స్థితౌ త్రైలోక్యం కమ్పయన్తౌ శ్రీమత్పాఞ్చజన్యదేవదత్తౌ దివ్యౌ శఙ్ఖౌ ప్రదధ్మతు: ।। ౧౨-౧౮ ।।

స ఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణాం హృదయాని వ్యదారయత్ ।

నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములోऽప్యనునాదయన్           ।। ౧౯ ।।

అథ వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజ:  ।

ప్రవృత్తే శస్త్రసంపాతే ధనురుద్యమ్య పాణ్డవ:                  ।। ౨౦ ।।

హృషీకేశం తదా వాక్యమిదమాహ మహీపతే  ।

అర్జున ఉవాచ

సేనయోరుభయోర్మధ్యే రథం స్థాపయ మేऽచ్యుత           ।। ౨౧ ।।

తతో యుధిష్ఠిరో వృకోదరాదయశ్చ స్వకీయాన్ శఙ్ఖాన్ పృథక్పృథక్ప్రదధ్ము: । స ఘోషో దుర్యోధనప్రముఖానాం సర్వేషామేవ భవత్పుత్రాణాం హృదయాని బిభేద । అద్యైవ నష్టం కురూణాం బలమ్ ఇతి ధార్తరాష్ట్రా మేనిరే । ఏవం తద్విజయాభికాఙ్క్షిణే ధృతరాష్ట్రాయ సఞ్జయోऽకథయత్ ।। ౧౯-౨౧ ।।

అథ యుయుత్సూనవస్థితాన్ ధార్తరాష్ట్రాన్ దృష్ట్వా లఙ్కాదహనవానరధ్వజ: పాణ్డుతనయో

యావదేతాన్నిరీక్షేऽహం యోద్ధుకామానవస్థితాన్  ।

కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యమస్మిన్ రణసముద్యమే         ।। ౨౨ ।।

యోత్స్యమానానవేక్షేऽహం య ఏతేऽత్ర సమాగతా:  ।

ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుద్ధేర్యుద్ధే ప్రియచికీర్షవ:            ।। ౨౩ ।।

సఞ్జయ ఉవాచ

ఏవముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత  ।

సేనయోరుభయోర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమమ్           ।। ౨౪ ।।

భీష్మద్రోణప్రముఖత: సర్వేషాం చ మహీక్షితామ్  ।

ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురూనితి         ।। ౨౫ ।।

తత్రాపశ్యత్స్థితాన్ పార్థ: పితౄనథ పితామహాన్  ।

జ్ఞానశక్తిబలైశ్వర్యవీర్యతేజసాం నిధిం స్వసఙ్కల్పకృతజగదుదయవిభవలయలీలం హృషీకేశం పరావరనిఖిల – జనాన్తరబాహ్యకరణానాం సర్వప్రకారనియమనేऽవస్థితమాశ్రితవాత్సల్యవివశతయా స్వసారథ్యేऽవస్థితమ్, ‘యుయుత్సూన్ యథావదవేక్షితుం తదీక్షనక్షమే స్థానే రథం స్థాపయ‘ ఇత్యచోదయత్ ।।

ఆచార్యాన్మాతులాన్ భ్రాత్న్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీంస్తథా  ।। ౨౬ ।।

శ్వశురాన్ సుహృదశ్చైవ సేనయోరుభయోరపి  ।

తాన్ సమీక్ష్య స కౌన్తేయ: సర్వాన్ బన్ధూనవస్థితాన్  ।। ౨౭ ।।

కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్ ।

అర్జున ఉవాచ

దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సుం సముపస్థితమ్             ।। ౨౮ ।।

సీదన్తి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశుష్యతి  ।

వేపథుశ్చ శరీరే మే రోమహర్షశ్చ జాయతే                    ।। ౨౯ ।।

గాణ్డీవం స్రంసతే హస్తాత్త్వక్చైవ పరిదహ్యతే  ।

న చ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మన:              ।। ౩౦ ।।

నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ  ।

న చ శ్రేయోऽనుపశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే          ।। ౩౧ ।।

న కాఙ్క్షే విజయం కృష్ణ న చ రాజ్యం సుఖాని చ ।

కిం నో రాజ్యేన గోవిన్ద కిం భోగైర్జీవితేన వా            ।। ౩౨ ।।

యేషామర్థే కాఙ్క్షితం నో రాజ్యం భోగాస్సుఖాని చ ।

త ఇమేऽవస్థితా యుద్ధే ప్రాణాంస్త్యక్త్వా ధనాని చ    ।।౩౩ ।।

ఆచార్యా: పితర: పుత్రాస్తథైవ చ పితామహా:  ।

మాతులా: శ్వశురా: పౌత్రా: స్యాలా: సంబన్ధినస్తథా     ।। ౩౪ ।।

స చ తేన చోదితస్తత్క్షణాదేవ భీష్మద్రోణాదీనాం సర్వేషామేవ మహీక్షితాం పశ్యతాం యథాచోదితమకరోత్। ఈదృశీ భవదీయానాం విజయస్థితిరితి చావోచత్ ।।

స తు పార్థో మహామనా: పరమకారుణికో దీర్ఘబన్ధు: పరమధార్మిక: సభ్రాతృకో ఏతాన్న హన్తుమిచ్ఛామి ఘ్నతోऽపి మధుసూధన  ।

అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య హేతో: కిం ను మహీకృతే              ।। ౩౫ ।।

నిహత్య ధార్తరాష్ట్రాన్న: కా ప్రీతి: స్యాజ్జనార్దన  ।

పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతానాతతాయిన:            ।। ౩౬ ।।

తస్మాన్నార్హా వయం హన్తుం ధార్తరాష్ట్రాన్ సబాన్ధవాన్ ।

స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖిన: స్యామ మాధవ             ।। ౩౭ ।।

యద్యప్యేతే న పశ్యన్తి లోభోపహతచేతస:  ।

కులక్షయకృతం దోషం మిత్రద్రోహే చ పాతకమ్                  ।। ౩౮ ।।

కథం న జ్ఞేయమస్మాభి: పాపాదస్మాన్నివర్తితుమ్  ।

కులక్షయకృతం దోషం ప్రపశ్యద్భిర్జనార్దన                    ।। ౩౯ ।।

కులక్షయే ప్రణశ్యన్తి కులధర్మా: సనాతనా:  ।

ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నమధర్మోऽభిభవత్యుత          ।। ౪౦ ।।

అధర్మాభిభవాత్కృష్ణ ప్రదుష్యన్తి కులస్త్రియ:  ।

స్త్రీషు దుష్టాసు వార్ష్ణేయ జాయతే వర్ణసఙ్కర:          ।। ౪౧ ।।

సఙ్కరో నరకాయైవ కులఘ్నానాం కులస్య చ  ।

పతన్తి పితరో హ్యేషాం లుప్తపిణ్డోదకక్రియా:         ।। ౪౨ ।।

దోషైరేతై: కులఘ్నానాం వర్ణసఙ్కరకారకై:  ।

ఉత్సాద్యన్తే జాతిధర్మా: కులధర్మాశ్చ శాశ్వతా:            ।। ౪౩ ।।

ఉత్సన్నకులధర్మాణాం మనుష్యాణాం ఞనార్దన  ।

నరకే నియతం వాసో భవతీత్యనుశుశ్రుమ                    ।। ౪౪ ।।

అహో బత మహత్పాపం కర్తుం వ్యవసితా వయమ్  ।

యద్రాజ్యసుఖలాభేన హన్తుం స్వజనముద్యతా:           ।। ౪౫ ।।

యది మామప్రతీకారమశస్త్రం శస్త్రపాణయ:  ।

ధార్తరాష్ట్రా రణే హన్యుస్తన్మే క్షేమతరం భవేత్          ।। ౪౬ ।।

భవద్భిరతిఘోరైర్మారణైర్జతుగృహదాహాదిభిరసకృద్వఞ్చితోऽపి పరమపురుషసహాయేనాత్మనా

సఞ్జయ ఉవాచ       ఏవముక్త్వార్జున: సంఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత్ ।

విసృజ్య సశరం చాపం శోకసంవిగ్నమానస:           ।। ౪౭ ।।

హనిష్యమాణాన్ భవదీయాన్ విలోక్య బన్ధుస్నేహేన పరయా కృపయా ధర్మభయేన చాతిమాత్రసన్న-సర్వగాత్ర: సర్వథాహం న యోత్స్యామి ఇత్యుక్త్వా బన్ధువిశ్లేషజనితశోకసంవిగ్నమానస: సశరం చాపం విసృజ్య రథోపస్థ ఉపావిశత్ ।।

।। ఇతి శ్రీభగవద్రామానుజవిరచితే శ్రీమద్గీతాభాష్యే ప్రథమాధ్యాయ: ।।।।

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.