ಆಗಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮ್ Part 1

ಶ್ರೀಃ

ಶ್ರೀಯೈ ನಮಃ

ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ

ಭಗವತೇ ಯಾಮುನಮುನಯೇ ನಮಃ

ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ||

ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕಾರಾಣಾಂ ಪರಮಗುರುಣಾ ಶ್ರೀಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನಾ ಪ್ರಣೀತಮ್ ।

ಆಗಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮ್ । (Part 1)

(ಶ್ರೀಪಞ್ಚರಾತ್ರತನ್ತ್ರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಪರಮ್)

ನಮೋನಮೋ ಯಾಮುನಾಯ ಯಾಮುನಾಯ ನಮೋನಮಃ ।

ನಮೋನಮೋ ಯಾಮುನಾಯ ಯಾಮುನಾಯ ನಮೋನಮಃ ।

ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥಿತಿಧ್ವಂಸಮಹಾನನ್ದೈಕಹೇತವೇ ।

ಕರಾಮಲಕವದ್ವಿಶ್ವಂ ಪಶ್ಯತೇ ವಿಷ್ಣ್ವೇ ನಮಃ ||

ಯೇಽಮೀ ಕೇಚನ ಮತ್ಸರಾತ್ಸವಯಸೋ ದುರ್ಮಾನಸಾರಾ ನರಾಃ ।

ಗಮ್ಭೀರಾಂ ಗುಣಶಾಲಿನೀಮಪಿ ಗಿರಂ ನಿನ್ದನ್ತಿ ನಿನ್ದನ್ತು ತೇ ||

ಸಾರಾಸಾರವಿಚಾರಕೌಶಲದಶಾಪಾರೇ ಪರೇಽವಸ್ಥಿತಾಃ ।

ಸನ್ತಸ್ಸನ್ತ್ಯನಸೂಯವೋಽಪಿ ಬಹವಃ ಶಂಸನ್ತಿ ಯೇ ಮದ್ಗಿರಮ್ ||

ಅಭಿನಿವೇಶವಶೀಕೃತಚೇತಸಾಂ ಬಹುವಿದಾಮಪಿ ಸಮ್ಭವತಿ ಭ್ರಮಃ ।

ತದಿಹ ಭಾಗವತಂ ಗತಮತ್ಸರಾ ಮತಮಿದಂ ವಿಮೃಶನ್ತು ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ||

ಇಹ ಕೇಚಿದ್

ಯತಸ್ತತೋಽವಗತಕತಿಪಯಕುತರ್ಕಕಲ್ಕವಿಸ್ಫೂರ್ಜ್ಜಿತವಿಜಿತಮನಸಸ್ತ್ರಯೀಮಾರ್ಗಸ್

ಅಂರಕ್ಷಣವ್ಯಾಜೇನ ನಿಜವಿಮರ್ಶಕೌಶಲಾತಿಶಯಮುಪದರ್ಶಯನ್ತಃ

ಪರಮಪುರುಷವಿರಚಿತನಿರತಿಶಯನಿಶ್ರೇಯಸಗೋಚರಪಞ್ಚರಾತ್ರತನ್ತ್ರಪ್ರಾಮಾ.

ನ್ಯೇ ವಿಪ್ರತಿಪದ್ಯನ್ತೇ ।

ವದನ್ತಿ ಚ ।

ದ್ವೇಧಾ ಖಲು ಪ್ರಮಾಣತ್ವಂ ವಚಸಾಮವಸೀಯತೇ ।

ಏಕಮ್ಮಾನಾನ್ತರಾಪೇಕ್ಷಮನಪೇಕ್ಷಮಥೇತರತ್ ||

ತತ್ರಾಪಿ ।

ನ ತಾವತ್ಪುರುಷಾಧೀನರಚನಂ ವಚನಂ ಕ್ವಚಿತ್ ।

ಆಸೀದತಿ ಪ್ರಮಾಣತ್ವಮನಪೇಕ್ಷತ್ವಲಕ್ಷಣಮ್ ||

ಪೌರುಷೇಯಂ ಹಿ ವಚಃ

ಪ್ರಮಾಣಾನ್ತರಪ್ರತಿಪನ್ನವಸ್ತೂಪಸ್ಥಾಪನಾಯೋಪಾದೀಯಮಾನಂ

ವಕ್ತುಸ್ತದರ್ಥಸಿದ್ಧಿಮನುರುಧ್ಯಮಾನಮೇವ ಪ್ರಮಾಣಭಾವಮನುಭವತಿ ।

ನ ಚ

ಪಞ್ಚರಾತ್ರತನ್ತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಾನವಿಲಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಾಪೂರ್ವಕಭಗವದಾರ

ಅಧ-ನಾಭಿಲಷಿತಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗಾದಿಸಾಧ್ಯಸಾಧನಸಂಬನ್ಧಂ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದೀನ್ಯಾವೇದಯಿತುಂ ಕ್ಷಮನ್ತೇ । ನ ಹಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ

ದೀಕ್ಷಾರಾಧನಾದೀನಿ ನಿರೀಕ್ಷಮಾಣಾಸ್ತೇಷಾಂ ನಿಶ್ರೇಯಸಸಾಧನತಾಂ

ಪ್ರತಿಪದ್ಯಾಮಹೇ ।

ನ ಚಾರ್ವಾಚೀನಾಃ

ಕೇಚಿದತಿಮಾನುಷಶಕ್ತಯೋಽಮೀಷಮಭಿಲಷಿತಸಾಧನತಾಮಧ್ಯಕ್ಷಿತವನ್ತ

ಇತಿ ಪ್ರಮಾಣಮಸ್ತಿ, ಯತಸ್ತೇಷಾಮಪಿ ಚಕ್ಷುರಾದೀನ್ದ್ರಿಯಂ

ದೃಶ್ಯಮಾನಮಿನ್ದ್ರಿಯಸ್ವಭಾವಂ ನಾತಿಕ್ರಮಿತುಮುತ್ಸಹತೇ ।

ನನು ಚ ।

ಪ್ರಕೃಷ್ಯಮಾಣಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ದೃಷ್ಟಮಾಶ್ರಯಭೇದತಃ ।

ಅತಸ್ತದಾಶ್ರಯೇ ಕ್ವಾಪಿ ಧ್ರುವಂ ಪರಿನಿತಿಷ್ಠತಿ ||

ಸರ್ವಂ ಹಿ ಸಾತಿಶಯಂ ನಿರತಿಶಯದಶಾಮನುಭವದ್ ದೃಷ್ಟಂ

ವಿಯತೀವ ಪರಿಮಾಣಂ, ಸಾತಿಶಯಂ ಚ ಕಾಕೋಲೂಕಗೃಧ್ರಾದಿಷು

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೀಕ್ಷಿತಮಿತಿ ತದಪಿ ತಥಾ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ । ಇಯಂ ಚ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ

ಪರಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಯಾ ಸರ್ವಗೋಚರತಾ, ಅಧಿಕವಿಷಯತಯೈವ ಹಿ ಜಗತಿ ಜಾನಾನಿ

ಪರಸ್ಪರಮತಿಶೇರತೇ ।

ಇತ್ಥಮೈಶ್ವರ್ಯವೈರಾಗ್ಯಸಾಮರ್ಥ್ಯಾದಿಗುಣಾ ಅಪಿ ।

ನಿರಸ್ತಾತಿಶಯಾಃ ಪುಂಸಿ ಕ್ವಚಿತ್ಸನ್ತೀತಿ ಸೂರಯಃ ||

ಅತೋ

ಯಸ್ಯೈತದಖಿಲಭುವನಾವಲಮ್ಬಿಭಾವಭೇದಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಸ

ತತ್ಸಮೀಕ್ಷಿತದೀಕ್ಷಾರಾಧನಾದಿಧರ್ಮಭಾವೋ ಭಗವಾನೇವಂ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇತಿ

ಕಿಮನುಪಪನ್ನಮಿತಿ ।

ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಜ್ಞಾನಪ್ರಕರ್ಷಃ ಕಲ್ಪಿತೋಽಪಿ ವಃ ।

ಸ್ವಗೋಚರಮತಿಕ್ರಮ್ಯ ನಾನ್ಯದಾಸ್ಕನ್ದಿತುಂ ಕ್ಷಮಃ ||

ತಥಾ ಹಿ ।

ರೂಪರೂಪಿತದೇಕಾರ್ಥಸಮವಾಯಿಷು ಚಾಕ್ಷುಷಃ ।

ಪ್ರಕರ್ಷೋ ಭವಿತುಂ ಯುಕ್ತೋ ದೃಶ್ಯಮಾನಪ್ರಕರ್ಷವತ್ ||

ಏವಮ್, ।

ಇನ್ದ್ರಿಯಾನ್ತರವಿಜ್ಞಾನಂ ವಿಶ್ವಂ ಗೋಚರಯೇನ್ನ ತು ।

ಕಥಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಜ್ಞಾನಂ ವಿಶ್ವಂ ಬೋಧಯಿತುಂ ಕ್ಷಮಮ್ ||

ನನು ತತ್ಕೢಪ್ತಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ವಿದ್ಯಮಾನೋಪಲಮ್ಭನೇ ।

ಅಸತಿ ಹಿ ಸ್ವಭಾವಾನುಬನ್ಧಿನಿ ವಿದ್ಯಮಾನೋಪಲಮ್ಭನತ್ವೇ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೈವ ಪರಾವರ್ತತೇ, ನ ಹ್ಯಜಾತಮತಿವೃತ್ತಂ

ವಾಽಗಮಯದನುಮಾನಾದಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಕ್ಷನಿಕ್ಷೇಪಂ, ತೇನ

ಅಶೇಷವಿಷಯಿತಾಲಕ್ಷಣಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರಕರ್ಷಃ

ಸ್ವಭಾವನಿಯಮನಿರ್ಮೂಲಿತೋದಯ ಇತಿ ನ ಹೃದಯಮಧಿರೋಹತಿ । ಇದಮಪಿ

ಸಾತಿಶಯೇನ ನಿರತಿಶಯಮನುಮಿಮಾನಃ ಪೃಷ್ಟೋ ವ್ಯಾಚಷ್ಟಾಂ ಸಾತಿಶಯ ಏವ

ಕಿನ್ನು ತಾಂ ದಶಾಮನುಭವತಿ ಯತಃ ಪರಂ ನ ಸಂಭವತಿ

ಮಹಿಮೇತ್ಯಭಿನಿವಿಶಸೇ ಬಾಲ ಇವ ಸ್ಥವಿರಭಾವಮ್ ।

ಅಥೈಕಸ್ಮಿನ್ ಸಾತಿಶಯೇ ಕೇನಾಪ್ಯನ್ಯೇನ ನಿರತಿಶಯೇನ ಭವಿತವ್ಯಮಿತಿ

ಆಹೋಸ್ವಿತ್ಸಮಾನಜಾತೀಯೇನಾನ್ಯೇನ ನಿರತಿಶಯದಶಾಮಧಿರೂಢೇನ

ಭವಿತವ್ಯತಿ ।

ನ ತಾವದಗ್ರಿಮಃ ಕಲ್ಪಃ ಕಲ್ಪತೇಽನುಪಲಮ್ಭತಃ ।

ನ ಹಿ ದೃಷ್ಟಂ ಶರಾವಾದಿ ವ್ಯೋಮೇವ ಪ್ರಾಪ್ತವೈಭವಮ್ ||

ಯದಿ ಚ ತದೇವ ಸಾತಿಶಯಮಸಂಭಾವನೀಯಪರಪ್ರಕರ್ಷಂ

ಪರಿನಿತಿಷ್ಠೇತ್, ಹನ್ತಃ ? ತರ್ಹ್ಯೇಕೈಕೇನ ಘಟಮಣಿಕಾದಿನಾ

ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡೋದರವಿವರಮಾಪೂರಿತಮಿತಿ

ತತ್ಪ್ರತಿಹತತಯೇತರಭಾವಭಙ್ಗಪ್ರಸಙ್ಗ

ವ್ಯೋಮ್ನೈವ ಲಬ್ಧಸಾಧ್ಯತ್ತ್ವಾನ್ಮಧ್ಯಮಃ ಸಿದ್ಧಸಾಧನಃ ।

ಕಲ್ಪಾನ್ತರೇಽಪಿ ದುರ್ವಾರಂ ಪ್ರಾಗುದೀರಿತದೂಷಣಮ್ ||

ವಿಭುಸ್ತಮ್ಭಾನ್ತಖ್ಯಾಪ್ತಸ್ತಮ್ಭಸ್ಸಾತಿಶಯೋ ನ ಹಿ ।

ದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಸ್ತಥಾಽನ್ಯೋವ್ಯಾಘಾತಃ ಸ್ಥಿತ ಏವ ಸಃ ||

ಯದಪಿ ವಿಯತಿ ಪರಿಮಾಣಮಿಹ ನಿದರ್ಶಿತಂ ತದಪಿ ವಿಮರ್ಶನೀಯಮೇವ

ಪರಿಮಾಣಂ ಹಿ ನಾಮ ದೇಶಾವಚ್ಛೇದಃ ಇಯತ್ತಾ ಪರಿತೋಭಾವವೇಷ್ಟನಮಿತಿ

ಯಾವತ್ ।

ನ ಚ ನಭಸಿ ತದಸ್ತೀತಿ ಕಥಮಿವ ತದಿಹ ನಿದರ್ಶನತಯಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಯತೇ ।

ಯದಿ ಚ ನಭಸಿ ತದನುಮನ್ವೀತ ತದಪಿ ತರ್ಹಿ

ಸಮ್ಭಾವ್ಯಮಾನಪರಪ್ರಕರ್ಷಮಿತಿ ಪುನರಪಿ ಸಾಧ್ಯವಿಕಲತಾ ।

ನ ಚ ಅತಿಶಯಿತೇನ ಪ್ರತ್ತ್ಯಕ್ಷೇಣ ದೀಕ್ಷಾರಾಧನಾದಯೋ ಧರ್ಮತಯಾ

ಅವಬೋಧಿತಾ ಇತ್ಯಪಿ ಪ್ರಮಾಣಮಸ್ತಿ ತಸ್ಮಾದಸ್ಮದಾದಿಷು

ಅನಾಲೋಚಿತಪರಚೇತನಾತಿರೇಕಪರಿಕಲ್ಪನಾಽಲ್ಪೀಯಸೀತಿ

ನಾಭಿಪ್ರೇತಸಾಧ್ಯಸಾಧನಸಮ್ಬನ್ಧೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಪ್ರಮಾಣಂ, ನತರಾಂ

ತನ್ಮೂಲತಯಾ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಸ್ಮೃತಿಃ ಪ್ರಮಾಣಮ್ ।

ನ ಚ ಕರಣಪಥದೂರವರ್ತಿನಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಸ್ತುನ್ಯವಿನಾಭಾವಾ-

ಧಾರಣಾಧೀನೋದಯಮನುಮಾನಮುತ್ಪತ್ತುಮಲಂ, ನ

ಹ್ಯಷ್ಟಚರವಹ್ವಯಸ್ತದವಿನಾಭಾವಿತಯಾ ಧೂಮಮನುಸಂದಧತಿ ।

ನ ಚಾಗಮಸ್ಸಾತ್ವತಸಮಯಸಿದ್ಧಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪಕರ್ತವ್ಯತೋಪಸ್ಥಾಪನ-

ಪರಃ ಪರಿದೃಶ್ಯತೇ, ಯೇನ ತನ್ಮೂಲತಯಾ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಸ್ಮೃತಾಃ ಪ್ರಮಾಣಂ

ಸ್ಯುಃ, ನ ಚಾದೃಶ್ಯಮಾನೋಽಪ್ಯನುಮಾನಗೋಚರಃ, ಯಥೈವ ಹಿ

ತನ್ತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧದೀಕ್ಷಾರಾಧನತತ್ಫಲಾಭಿಮತಸ್ವರ್ಗಾದಿಸಾಧ್ಯಸಾಧನ-

ಭಾವೋ ನಾನುಮಾನಗೋಚರಃ ಸಮ್ಬನ್ಧಾವಧಾರಣವಿರಹಾತ್, ಏವಂ

ತನ್ಮೂಲಾಗಮೋಽಪಿ ತತ ಏವ ನಾನು ಮಾತುಂ ಶಕ್ಯಃ ।

ನ ಚಾಗಮೇನಾಪಿ ಪ್ರಸ್ತುತಸ್ಮರಣಮೂಲಭೂತಾಗಮಾವಗಮಃ

ಸಮ್ಭವತಿ ಸ ಹಿ ದ್ವೇಧಾ ಪೌರುಷೇಯಾಪೌರುಷೇಯಭೇದಾತ್ ।

ನ ತಾವತ್ಪೌರುಷೇಯೇಣ ವಚಸಾ ತಸ್ಯ ಸಮ್ಭವಾಃ ।

ವಿಪ್ರಲಬ್ಧುಮಪಿ ಬ್ರೂಯುರ್ಮೃಷೈವ ಪುರುಷಾಃ ಯತಃ ||

ಅದ್ಯತ್ವೇಽಪಿ ಹಿ ದೃಶ್ಯನ್ತೇ ಕೇಚಿದಾಗಮಿಕಚ್ಛಲಾತ್ ।

ಅನಾಗಮಿಕಮೇವಾರ್ಥಂ ವ್ಯಾಚಕ್ಷಾಣಾ ವಿಚಕ್ಷಣಾಃ ||

ತದಿಹ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಗ್ರನ್ಥಪ್ರಬನ್ದ್ಧೃಣಾಮಪಿ

ತನ್ಮೂಲಭೂತಾಗಮಾವಗಮಪುರಃಸರೀ ಕಿಂ ಸ್ವನಿಬನ್ಧನಾನಾಂ

ವೇದಮೂಲತ್ತ್ವಪ್ರತಿಜ್ಞಾ, ಕಿಂ ವಾ ಯಥಾರುಚಿ ರಚಯತಾಂ ಪ್ರರೋಚನಾಯ

ತಥಾ ವಚನಮಿತಿ ಶಙ್ಕಾಮಹೇ ।

ತಾವತಾ ಚ ಪ್ರಮಾಣತ್ವಂ ವ್ಯಾಹನ್ಯೇತ ಸಮೀಹಿತಮ್ ।

ನ ಹಿ ನಿತ್ಯಾಗಮಃ ಕಶ್ಚಿದಸ್ತಿ ತಾದೃಶಗೋಚರಃ ||

ನ ಚೋಪಮಾನಾತ್ತನ್ಮೂಲಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧಿರಸಮ್ಭವಾತ್ ।

ಕಥಂ ಹ್ಯದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಾ ಸಾ ಸದೃಶಜ್ಞಾನಗೋಚರಾ ||

ನ ಚಾರ್ಥಾಪತ್ತಿತಸ್ತನ್ಮೂಲಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧಿಃ, ಅನುಪಪತ್ತ್ಯಭಾವಾತ್,

ಸ್ಮರಣನ್ಯಥಾಽನುಪಪತ್ತ್ಯಾ ಹಿ ತತ್ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರಾದುರ್ಭವತಿ । ಸಮರನ್ತಿ ಹಿ

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಪ್ರಣೇತಾರಃ-ದೀಕ್ಷಾರಾಧನಾದಿ ಧರ್ಮತಯಾಽಷ್ಟಕಾದೀನಿವ

ಮನ್ವಾದಯಃ ।

ನ ಚಾನನುಭೂತೇ ವಸ್ತುನಿ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿರಾವಿರ್ಭವತಿ,

ಅನುಭವಶ್ಚೇನ್ದ್ರಿಯಲಿಙ್ಗಶಬ್ದಸದೃಶಾನುಪಪದ್ಯಮಾನಾರ್ಥಪೂರ್ವಕಃ,

ಈದೃಶವಿಷಯೇಽನುಭವಃ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ತರೇಭ್ಯೋಽನಾವಿರ್ಭವ/ಶ್ಚೋದನಾಮೇವ

ಮೂಲಮುಪಕಲ್ಪಯತೀತಿ ಸಿಧ್ಯೇದಪ್ಯಯಂ ಮನೋರರ್ಥಃ ಯದಿ ಹಿ

ಯಥಾರ್ಥತ್ವನಿಯಮೋಽನುಭವಾನಾಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಃ ಸ್ಯಾತ್, ಯದಾ

ಪುನಾರಾಗದ್ವೇಷಾಭಿನಿವೇಶಾದಿವಶೋಕೃತಾನ್ತಃಕರಣಾನಾಮಯಥಾರ್ಥಾನು-

ಭವಭಾವಿತಾ ಭಾವನಾಃ ಸ್ವಾನುರೂಪಾಃ ಸ್ಮೃತೀರಾರಚಯನ್ತಿ ಕಥಮಿವ

ತದಾ ಸ್ಮರಣಾನುಪಪತ್ತಿತಃ ಪ್ರಮಾಣಭೂತಾ ಶ್ರುತಿರುಪಕಲ್ಪ್ಯೇತ

ಅನ್ಯಥಾಽಪಿ ಸ್ಮರಣೋಪಪತ್ತೇಃ, ಮನ್ವಾದಿಸ್ಮರಣೇಷ್ವಿದಾನೀಂ ಕಾ ವಾರ್ತಾ ।

ನನು ತತ್ರಾಪಿ ಪ್ರಾಗುಕ್ತಾ ಯುಕ್ತಯಃ ಪರಾಕ್ರಮನ್ತೇ ನ ಹ್ಯಷ್ಟಕಾಂ

ದೃಷ್ಟವತಾಮಿಷ್ಟಸಾಧನಮಿತಿ ಮತಿರಾವಿರಸ್ತಿ ।

ನ ಚಾನುಮಾನಂ, ಸಬನ್ಧಾದರ್ಶನಾತ್, ನ ಚ ಶಬ್ದಃ,

ತದನುಪಲಮ್ಭಾತ್, ನ ಚಾನುಪಲಬ್ಧೋಽನುಮಾತುಂ ಶಕ್ಯಃ,

ಸಂಬನ್ಧಾದರ್ಶನಾದೇವ, ನ ಚೋಪಮೇಯಃ, ಸದೃಶಾನಿರೂಪಣಾತ್, ನ ಚ

ಕಲ್ಪಯಿತುಂ ಶಕ್ಯಃ, ಅನನ್ತರೋಕ್ತತ್ವಾತ್ ಸ್ಮೃತ್ಯನ್ಯಥೋಪಪತ್ತೇಃ ।

ವೇದಸಂಯೋಗಿಪುರುಷಸ್ಮರಣಾನುಪಪತ್ತಿತಃ ।

ಕಲ್ಪ್ಯತೇ ಚೇಚ್ ಶ್ರುತಿಸ್ತತ್ರ ತತೋಽನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಕಲ್ಪ್ಯತಾಮ್ ||

ಯತೋನಾರದಶಾಣ್ಡಿಲ್ಯಪ್ರಮುಖಾಃ ಪರಮರ್ಷಯಃ ।

ಸ್ಮರ್ಯನ್ತೇ ಪಞ್ಚರಾತ್ರೇಽಪಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಪ್ರವರ್ತಕಾಃ ||

ತತಶ್ಚ ।

ತುಲ್ಯಾಕ್ಷೇಪಸಮಾಧಾನೇ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಮನುಸ್ಮೃತೀ ।

ಪ್ರಮಾಣಮಪ್ರಮಾಣಂ ವಾ ಸ್ಯಾತಾಂ ಭೇದೋ ನ ಯುಕ್ತಿಮಾನ್ ||

ತ್ಯಜ್ಯತಾಂ ವಾ ಪ್ರಮಾಣತ್ವಂ ಮನ್ವಾದಿಸ್ಮೃತಿಗೋಚರಮ್ ।

ವಿಶೇಷಃ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಸ್ಯ ವಕ್ತವ್ಯೋ ವಾ ಸ ಉಚ್ಯತೇ ||

ಅಪಿ ವಾ ಕರ್ತೃಸಾಮಾನ್ಯಾತ್ ಪ್ರಮಾಣಮಿತಿ ಸೂತ್ರಯನ್ ।

ಸೂತ್ರಕಾರಃ ಸ್ಫುಟೀಚಕ್ರೇ ವೈಲಕ್ಷಣಣ್ಯಂ ವಿವಕ್ಷಿತಮ್ ||

ತಥಾ ಹಿ

ಥ್ರುತಿವಿಹಿತಾನಾಮಗ್ನಿಹೋತ್ರದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾದಿಕರ್ಮಣಾಂ

ಸ್ಮೃತಿವಿಹಿತಾನಾಮಷ್ಟಕಾಚಮನ – ಸಂಧ್ಯೋಪಾಸನಾದಿಕರ್ಮಣಾಂ ಚ

ಪಿತ್ರಾದ್ಯುಪದಿಷ್ಟತ್ವಾತ್ ಪರಮಹಿತಬುದ್ಧ್ಯಾ ತ್ರೈವಿದ್ಯವೃದ್ಧಾನಾಂ

ನಿರ್ವಿಶೇಷಮನುಷ್ಠಾನಂ ದೃಷ್ಟಂ, ತೇನ

ತಾದೃಶಶಿಷ್ಟತ್ರೈವರ್ಣಿಕಪರಿಗ್ರಹದ್ರಢಿಮ್ನಾ

ಸ್ಪಷ್ಟದೃಷ್ಟಾಷ್ಟಕಾದಿಕರ್ತವ್ಯತಾಪ್ರತೀತಿಃ ಸ್ವೋಪಪಾದನಪಟೀಯಸೀಂ

ಶ್ರುತಿಮೇವ ಭೂಲಭೂತಾಮವಲಮ್ಬತೇ ।

ನ ಚೈವಮಾಚಮನೋಪನಯನಾದೀನಿವ

ಶ್ರುತಿವಿಹಿತಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಪದಾರ್ಥಾನುಷ್ಠಾಯಿನಸ್ತಾನ್ತ್ರಿಕಾಚಾರಾನುಪಚರತಃ

ಪಶ್ಯಾಮಃ ।

ಪ್ರತ್ಯುತೈನಾನ್ ವಿಗರ್ಹನ್ತೇ ಕುರ್ವಾಣಾನ್ ವೇದವಾದಿನಃ ।

ತಸ್ಮಾದ್ ಯತ್ಕರ್ತೃಸಾಮಾನ್ಯಾತ್ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ಮೃತಿಷೂದಿತಮ್ ||

ನೈವ ತತ್ಪಞ್ಚರಾತ್ರಾದಿ ಬಾಹ್ಯಸ್ಮರಣಮರ್ಹತಿ ।

ನ ಹಿ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕಾಃ ಶಿಷ್ಟಾಸ್ತದುಕ್ತಾರ್ಥಾನುಪಾಸತೇ ||

ನನು ತತ್ರಾಪಿ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪ್ರಾಪ್ತಶಿಖಾಯಜ್ಞೋಪವೀತಾದಿಧಾರಯದ್ಭಿರ್-

ಭಾಗವತಬ್ರಾಹ್ಮಣರೈಹರಹರನುಷ್ಠೀಯಮಾನಾರ್ಥತ್ವೇನ

ಚೋದನಾಮೂಲತ್ತ್ವೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾನೇ ಕಥಮಿವ

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಪ್ರತ್ಯನೀಕಭೂತಾ ಭ್ರಮವಿಪ್ರಲಮ್ಭಾದಯಃ

ಸ್ಮರಣಕಾರಣತಯಾ ಕಲ್ಪ್ಯನ್ತೇ ।

ಉಚ್ಯತೇ ।

ಹನ್ತೈವಂವಾದಿನಾ ಸಾಧು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮುಪಪಾದಿತಮ್ ।

ಯತ್ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕವಿದ್ವಿಷ್ಟಾಶ್ಶಿಷ್ಟೌ ಭಾಗವತಾ ಇತಿ ||

ನನು ತೇ ಕಥಮಶಿಷ್ಟಾ ಯೇ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕಾಗ್ರಗಣ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ

ತನ್ನ ತೇಷಾಂ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕತ್ವಮೇವ ನಾಸ್ತಿ ದೂರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾವಃ, ನ

ಹೀನ್ದ್ರಿಯಸಂಪ್ರಯೋಗಸಮನನ್ತರಂ ಕೇಷುಚಿದೇವ ದೇಹವಿಶೇಷೇಷು

ಅನುವರ್ತಮಾನಮನ್ಯತೋ ವ್ಯಾವರ್ತಮಾನಂ ನರತ್ವಾತಿರೇಕಿಣಂ

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಂ ನಾಮ ಜಾತಿವಿಶೇಷಮಪರೋಕ್ಷಯಾಮಃ,

ಶಿಖಾಯಜ್ಞೋಪವೀತಾದಯಸ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣದೀನಾಂ ವಿಧೀಯಮಾನಾ ನ

ತದ್ಭಾವಮಾಪಾದಯಿತುಂ ಕ್ಷಮನ್ತೇ, ನಾಪ್ಯವಗಮಯನ್ತಿ,

ದುಷ್ಟಶೂದ್ರಾದಿಷು ವ್ಯಭಿಚಾರದರ್ಶನಾತ್,

ಅತೋನಿರ್ವಿವಾದಸಿದ್ಧವೃದ್ಧವ್ಯವಹಾರ ಏವಾತ್ರಾವಗಮನಿದಾನಮ್ ।

ನ ಚ ಭಾಗವತೇಷು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪದಮವಿಶಙ್ಕಂ ಲೌಕಿಕಾಃ

ಪ್ರಯುಞ್ಜತೇ । ಭವತಿ ಚ ಭೇದೇನ ವ್ಯಪದೇಶಃ – ಇತೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಇತೋ

ಭಾಗವತಾ ಇತಿ । ಸ್ಯಾದೇತದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಷ್ವೇವ ಕುತಶ್ಚಿದ್ ಗುಣಯೋಗಾತ್

ಸಾತ್ವತಭಾಗವತಾದಿವ್ಯಪದೇಶಃ ಯಥಾ ತೇಷ್ವೇವ ಪರಿಬ್ರಾಜಕಾದಿಶಬ್ದಾ ಇತಿ

ತನ್ನ ।

ರೂಢ್ಯಾ ಸಾತ್ತ್ವತಶಬ್ದೇನ ಕೇಚಿತ್ ಕುತ್ಸಿತಯೋನಯಃ ।

ಉಚ್ಯನ್ತೇ ತೇಷು ಸತ್ಸ್ವೇಷ ಶಬ್ದೋ ನಾನ್ಯತ್ರ ವರ್ತತೇ ||

ರೂಢಿಶಕ್ತಿಪ್ರತಿದ್ವನ್ದ್ವಿಯೋಗಶಕ್ತಿಪರಿಗ್ರಹಃ ।

ಅಯುಕ್ತ ಇತಿ ಯುಕ್ತಿಜ್ಞಾ ರಥಕಾರಪದೇ ತಥಾ ।

ಅಪರಥಾ ಕಥಮಿವ

ರಥಕಾರಶಬ್ದೋಽಧ್ಯಯನಸಿದ್ಧಬುದ್ಧ್ಯಙ್ಗತ್ವಭಙ್ಗೇನಾಪಿ ಯೌಗಿಕೀಂ

ವೃತ್ತಿಮಪಹಾಯ ಜಾತಿವಿಶೇಷಮಭಿನಿವಿಶತೇ । ಸನ್ತಿ ಚ ಸಾತ್ವತಾ ನಾಮ

ಉಪನಯನಾದಿಸಂಸ್ಕಾರಹೀನಾ ವೈಶವ್ರಾತ್ಯಾನ್ವಯಿನೋಽವರಜನ್ಮಾನಃ ಕೇಚಿದ್

ಯಥಾಽಹ ಮನುಃ ।

ವೈಶ್ಯಾತ್ತು ಜಾಯತೇ ವ್ರಾತ್ಯಾತ್ ಸುಧನ್ವಾಚಾರ್ಯ ಏವ ಚ ।

ಭಾರುಷಶ್ಚ ನಿಜಙ್ಘಶ್ಚ ಮೈತ್ರಸಾತ್ವತ ಏವ ಚ ||

ಇತಿ,

ಭಾಗವತಶಬ್ದಶ್ಚ ಸಾತ್ವತೇಷು ವರ್ತತೇ ಇತಿ ನಾತ್ರ ಕಶ್ಚಿದ್ ವಿವಾದಃ ||

ಸ್ಮರನ್ತಿ ಚ ।

ಪಞ್ಚಮಃ ಸಾತ್ವತೋ ನಾಮ ವಿಷ್ಣೋರಾಯತನಾನಿ ಸಃ ।

ಪೂಜಯೇದಾಜ್ಞಯಾ ರಾಜ್ಞಾಂ ಸ ತು ಭಾಗವತಃ ಸ್ಮೃತಃ || ಇತಿ

ತಥಾಚೋದೀರಿತವ್ರಾತ್ಯಪ್ರಸೂತಿವೃತ್ತ್ಯುಪಾಯತಯೇದಮೇವ ಸ್ಮರನ್ತಿ ಯದಮೀ

ಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೇವ ವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಮನುತಿಷ್ಠನ್ತೋ ದೃಶ್ಯನ್ತೇ ತಥಾ ಚೋಶನಾ

ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕೃಷಿ ಶಸ್ತ್ರೋಪಜೀವನಮ್ ಆಚಾರ್ಯಸಾತ್ತ್ವತಯೋರ್ದೇವಪೂಜನಮ್ ಇತಿ,

ತಥಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಪುರಾಣೋ ವಿಷ್ಣೋರಾಯತನಾನಿ ಸ ಪೂಜಯೇದಾಜ್ಞಯಾ ರಾಜ್ಞಾಮ್

। ಇತಿ, ತಥಾಽನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಸಾತ್ವತಾನಾಂ ಚ ದೇವಾಯತನಶೋಧನಂ

ನೈವೇದ್ಯಶೋಧನಂ ಪ್ರತಿಮಾಸಂರಕ್ಷಣಮ್ ಇತಿ, ತಥಾ

ಚೇದೃಶಸಂದೇಹವ್ಯುದಾಸಾಯ ಮನೋರ್ವಚಃ ।

ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಾ ವಾ ಪ್ರಕಾಶಾ ವಾ ವೇದಿತವ್ಯಾಃ ಸ್ವಕರ್ಮಭಿಃ ।

ಇತಿ ।

ಅಪಿ ಚಾಚಾರತಸ್ತೇಷಾಮಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪ್ರತೀಯತೇ ।

ವೃತ್ತಿತೋ ದೇವತಾಪೂಜಾ ದೀಕ್ಷಾನೈವೇದ್ಯಭಕ್ಷಣಮ್ ||

ಗರ್ಭಾಧಾನಾದಿದಾಹಾನ್ತಸಂಸ್ಕಾರಾನ್ತರಸೇವನಮ್ ।

ಶ್ರೌತಕ್ರಿಯಾಽನನುಷ್ಠಾನಂ ದ್ವಿಜೈಸ್ಸಮ್ಬನ್ಧವರ್ಜನಮ್ ||

ಇತ್ಯಾದಿಭಿರನಾಚಾರೈರಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸುನಿರ್ಣಯಮ್ ।

ಸ್ಮರನ್ತಿ ಹಿ ವೃತ್ತಿತೋ ದೇವಪೂಜಾಯಾ

ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮಸ್ವನಧಿಕಾರಹೇತುತ್ವಂ ಯಥಾ ।

ಯೇಷಾಂ ವಂಶಕ್ರಮಾದೇವ ದೇವಾರ್ಚಾವೃತ್ತಿತೋ ಭವೇತ್ ।

ತೇಷಾಮಧ್ಯಯನೇ ಯಜ್ಞೇ ಯಾಜನೇ ನಾಸ್ತಿ ಯೋಗ್ಯತಾ || ಇತಿ ।

ತಥಾ ಚ ಪರಮಸಂಹಿತಾಯಾಂ

ತೇಷಾಮೇವ ವಚಃ ।

ಆಪದ್ಯಪಿ ಚ ಕಷ್ಟಾಯಾಂ ಭೀತೋ ವಾ ದುರ್ಗತೋಽಪಿ ವಾ ।

ಪೂಜಯೇನ್ನೈವ ವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ದೇವದೇವಂ ಕದಾಚನ || ಇತಿ ।

ಯದಪಿ ಸಮಸ್ತವಿಶಿಷ್ಟವಿಗರ್ಹಿತನಿರ್ಮಾಲ್ಯಧಾರಣನೈವೇದ್ಯ-

ಭಕ್ಷಣಾದ್ಯನುಷ್ಠಾನಂ ತದಪಿ ತೇಷಾಮಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಮೇವಾಭಿದ್ಯೋತಯತಿ

ಇತಿ ।

ಅಪಿ ಚ ಯದವಲೋಕನಾದಾವಪಿ

ವಿಶಿಷ್ಟಾಶ್ಚಾನ್ದ್ರಾಯಣಾದಿಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನಿ ವಿದಧತಿ ಕಥಂ ತತ್ಪರಿಗ್ರಹಃ

ಶ್ರುತಿಮೂಲತ್ವಮವಗಯತೀತಿ ಸಂಭಾವಯಾಮಃ । ಸ್ಮರನ್ತಿ ಹಿ

ದೇವಲಕಾವಲೋಕನೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ ದೇವಲಕಾಶ್ಚಾಮೀ ದೇವಕೋಶೋಪ ಜೀವಿತ್ವಾದ್

ವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ದೇವಪೂಜನಾತ್ । ತಥಾ ಚ ದೇವಲಃ ।

ದೇವಕೋಶೋಪಜೀವೀ ಯಸ್ಸ ದೇವಲಕ ಉಚ್ಯತೇ । ಇತಿ,

ತಥಾ, ವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಪೂಜಯೇದ್ದೇವಂ ತ್ರೀಣಿ ವರ್ಣಾಣಿ ಯೋ ದ್ವಿಜಃ ।

ಸ ವೈ ದೇವಲಕೋ ನಾಮ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು ಗರ್ಹಿತಃ ||

ಇತಿ ।

ಅಮೀ ಪುನರ್ವಂಶಾನುಪರಮ್ಪರಯಾ ವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಮೇವ

ದೇವಮಾರಾಧಯನ್ತೋ ದೃಶ್ಯನ್ತೇ, ಅತೋ

ದೇವಲಕತ್ತ್ವಮಕಾಮೇನಾಪ್ಯಭ್ಯನುಜ್ಞಾತವ್ಯಂ ತಥಾ ಚ ।

ವಿಡ್ವರಾಹಂ ಚ ಷಣ್ಡಂ ಚ ಯೂಪಂ ದೇವಲಕಂ ಶವಮ್ ।

ಭುಞ್ಜಾನೋ ನೇಕ್ಷಯೇದ್ವಿಪ್ರೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಾನ್ದ್ರಾಯಣಂ ಚರೇತ್ ||

ಇತಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ ಸ್ಮರನ್ತಿ, ತಥಾ ಚ

ವಿಷದತರಮಮೀಷಾಮೇವೋಪಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಂ ವರ್ಣಯತ್ಯತ್ರಿಃ । ಅವಾಲುಕಾ

ದೇವಲಕಾಃ ಕಲ್ಪದೇವಲಕಾ ಗಣಭೋಗದೇವಲಕಾ ಭಾಗವತವೃತ್ತಿರಿತಿ

ಚತುರ್ಥಃ ಏತೇ ಉಪಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಇತಿ, ತಥಾ ಚ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಾಸಃ ।

ಆಹ್ವಾಯಕಾ ದೇವಲಕಾ ನಕ್ಷತ್ರಗ್ರಾಮಯಾಜಕಾಃ ।

ಏತೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಚಣ್ಡಾಲಾ ಮಹಾಪಥಿಕಪಞ್ಚಮಾಃ ||

ಇತಿ, ಏವಂ ಜಾತ್ಯಾ ಕರ್ಮಣಾ ಚ

ತ್ರಯೀಮಾರ್ಗಾದಪಭ್ರಷ್ಟಭಾಗವತಜನಪರಿಗ್ರಹ್ವ ಏವ

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಪ್ರತಿಕ್ಷೇಪಾಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತೋ ಹೇತುಃ, ತಥಾ ಹಿ ।

ವಿವಾದಾಧ್ಯಾಸಿತಂ ತನ್ತ್ರಂ ನ ಮಾನಂ ಪುಣ್ಯಪಾಪಯೋಃ ।

ತ್ರಯೀವಾಹ್ಯೈರ್ಗೃಹೀತತ್ವಾಚ್ ಚೈತ್ಯವನ್ದನವಾಕ್ಯವತ್ ||

ಅಪಿ ಚ ತೇಷಾಂ ತ್ರಯೀಮಾರ್ಗತ್ಯಾಗಪುರಸ್ಸರಃ ಸರ್ವಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಇತಿ

ಸ್ವವಾಕ್ಯಾನ್ಯೇವ ಉಪಖ್ಯಾಪಯನ್ತಿ ಚತುರ್ಷು ವೇದೇಷು ಪರಂ ಶ್ರೇಯೋಽಲಬ್ಧ್ವಾ

ಶಾಣ್ಡಿಲ್ಯ ಇದಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಧೀತವಾತ್ ಇತ್ಯಾದೀನ್ ತದಿಹ ಕಥಂ

ಚತುರ್ಣಾಮಪಿ ವೇದಾನಾಂ ನಿಶ್ರೇಯಸಸಾಧನಾವಬೋಧಕತ್ವವ್ಯುದಾಸೇನ

ಆರಭಮಾಣಃ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾವಗತಮರ್ಥಂ ಪುಮರ್ಥತಯಾ

ಕಥಯತೀತ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯೇತ ।

ಮನ್ವಾದಯೋ ಹಿ ವಿವಕ್ಷಿತಸಕಲಸಮೀಹಿತಸಾಧನಾವಬೋಧಕಮಾಗ-

ಮೈಕಮೂಲಮಭಿದಧಾನಾ ದೃಶ್ಯನ್ತೇ ।

ವೇದೋಽಖಿಲೋ ಧರ್ಮಮೂಲಂ ಸ್ಮೃತಿಶೀಲೇ ಚ ತದ್ವಿದಾಮ್ ।

ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿವಿಹಿತೋ ಧರ್ಮಃ । ಸ ಸರ್ವೋಽಭಿಹಿತೋವೇದೇ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಮಯೋ

ಹಿ ಸಃ । ಇತಿ ಚ ।

ಯದಪರಮ್ ಉಪನಯನಾದಿಸಂಸ್ಕೃತಾನಾಮಧಿಕೃತಾನಾಂ ಚ

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಸಮಸ್ತವೈದಿಕಕರ್ಮಸು ಪುನರಪಿ

ಭಗವದಾರಾಧನಾಧಿಕಾರಸಿದ್ಧಯೇ ದೀಕ್ಷಾಲಕ್ಷಣಸಂಸ್ಕಾರವರ್ಣನಂ

ತದವೈದಿಕತಾಮೇವಾನುಕಾರಯತಿ, ವೈದಿಕತ್ವೇ ಹಿ

ತೈರೇವಸಂಸ್ಕಾರೈರ್ಭಗವದಾರಾಧನಾದಾವಪ್ಯಧಿಕ್ರಿಯೇರನ್ ।

ಯದಪಿ ಧರ್ಮಪ್ರಮಾಣತಯಾ ಸಮಸ್ತಾಸ್ತಿಕಜನಪರಿಗೃಹೀತೇಷು

ಚತುರ್ದಶವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನೇಷ್ವಪರಿಗಣನಂ ತದಪ್ಯವೈದ್ಕತ್ತ್ವೇ ಲಿಙ್ಗಮ್

ಅನ್ಯಥಾ ಹೀದಮಪಿ ತದನ್ಯತಮತ್ವೇನ ಸ್ಮರ್ಯೇತ । ನ ಚ ಸ್ಮರ್ಯತೇ, ತದವಸೀಯತೇ

ಅವೈದಿಕಮೇವೇದಂ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಸ್ಮರಣಮಿತಿ । ಅತ ಏವ ಚ ಭಗವತಾ

ಬಾದರಾಯಣೇನ

ತ್ರಯೀಮಾರ್ಗಪ್ರತ್ಯನೀಕಭೂತಕಣಭುಗಕ್ಷಚರಣಸುಗತಮತಾದಿಬಾಹ್ಯಸಮ್

ಅಯನಿರಾಸಾವಸರೇಽಸ್ಯ ತನ್ತ್ರಸ್ಯ ನಿರಾಸಃ । ಉತ್ಪತ್ತ್ಯಸಂಭವಾತ್ ಇತಿ ।

ತ್ರಯೀವಿದಾಮಿತ್ಥಮಸಙ್ಗ್ರಹೇಣ ತಥಾ ತ್ರಯೀಬಾಹ್ಯಪರಿಗ್ರಹೇಣ ।

ಅನನ್ತರೋಕ್ತೈರಪಿ ಹೇತುಭಿಸ್ತನ್ನ ಮಾನವಾದಿಸ್ಮರಣೈಸ್ಸಮಾನಮ್ ||

ಏವಂ ಸತಿ ಯಾನ್ಯಪಿ ಲೋಕಂ ವ್ಯಾಮೋಹಯಿತುಂ

ವಿದ್ವೇಷಣೋಚ್ಚಾಟನವಶೀಕರಣಾದಿಕ್ಷುದ್ರವಿದ್ಯಾಪ್ರಾಯಮೇವ

ಬಹುಲಮುಪದಿಶದ್ಭಿರ್ಭಗವದಾರಾಧನಾದಿಕತಿಪಯವೈದಿಕಕರ್ಮಾಣಿ

ಪಾಞ್ಚರಾತ್ರಿಕೈರ್ನಿರ್ದಿಶ್ಯನ್ತೇ ತಾನ್ಯನುಪಯೋಗ್ಯಾನ್ಯವಿಸ್ರಮ್ಭಣೀಯಾನಿ ಚ

ಶ್ವದೃತಿನಿಕ್ಷಿಪ್ತಕ್ಷೀರವದಿತಿ ಮನ್ಯಾಮಹೇ ।

ಅತೋ ನ ವೇದಮೂಲತ್ತ್ವಂ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಸ್ಯ ಯುಜ್ಯತೇ ।

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯೇತ ಯೇನ ಮನ್ವಾದಿಶಾಸ್ತ್ರವತ್ ||

ಅತ್ರ ಕಶ್ಚಿದಾಹ ಕಾಮಂ ಕಕ್ಷ್ಯಾನ್ತರಿತಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇಷು

ಮನ್ವಾದಿಸ್ಮರಣೇಷು ಕಾರಣತಯಾ ವೇದಾಃ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯನ್ತಾಂ,

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಸ್ಮರಣಸ್ಯ ತು ಕಿಂ ವೇದೇನ ತನ್ಮೂಲತಯಾಽವಲಮ್ಬಿತೇನ

ವೇದಾನಾಮಪಿ ಯದನುಭವನಿಬನ್ಧನಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ತದನುಭವ ಏವ ಹಿ

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಸ್ಮರಣಸ್ಯ ನಿದಾನಂ, ನ ಖಲು

ತುಲ್ಯಮೂಲಯೋರಷ್ಟಕಾಚಮನಸ್ಮರಣಯೋರ್ಮಿಥೋಮೂಲಮೂಲಿಭಾವಃ ।

ಪರಸ್ಪರಮಪೇಕ್ಷೇತೇ ತುಲ್ಯಕಕ್ಷ್ಯೇ ನ ಹಿ ಸ್ಮೃತೀ ।

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶ್ರುತೀ ತದ್ವನ್ನಾಪೇಕ್ಷತೇ ಪರಸ್ಪರಮ್ ||

ವೇದಮೂಲತ್ವಹಾನೇನ ಪಞ್ಚರಾತ್ರೇಽವಸೀದತಿ ।

ಕುತಸ್ತನ್ಮೂಲತಾಹಾನಾದಾಗಮೋ ನಾವಸೀದತಿ ||

ಆಹ ಕಿಮೇವಂ ವೇದಾ ಅಪಿ ಪುರುಷಾನುಭವಾಧೀನಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾಃ

ಪೌರುಷೇಯಾ ಏವ ಕಸ್ಸಂಶಯಃ, ವಾಕ್ಯತ್ವಂ ಹಿ

ಪರಾಧೀನರಚನತ್ವಸ್ವಭಾವಮುಪಲಭ್ಯಮಾನಂ

ಕಥಮಪರಥಾಽವತಿಷ್ಠೇತ ವೇದನಾಮ್ನೋ ಗ್ರನ್ಥಸ್ಯಾಯಂ ಮಹಿಮಾ

ಯತ್ಕೇನಚಿದ್ ಅಸನ್ದೃಬ್ಧೋಽಪಿ ವಾಕ್ಯತ್ವೇನಾವತಿಷ್ಠತ ಇತಿ ಚೇತ್, ಹನ್ತ ತರ್ಹಿ

ಪರ್ವತವರ್ತಿನೋ ಧೂಮಸ್ಯಾಯಂ ಮಹಿಮಾ

ಯಜ್ಜ್ಬಲನಮನ್ತರೇಣಾನುಚ್ಛಿನ್ನಸನ್ತಾನೋ ಗಗನತಲಮಧಿರೋಹತೀತಿ ಕಿಮಿತಿ ನ

ಸ್ಯಾತ್ ।

ನನು ಕಥಮತಿಕ್ರಾನ್ತಮಾನಾನ್ತರಾವತಾರೇ ಧರ್ಮೇ ಗ್ರನ್ಥಃ

ಸನ್ದೃಭ್ಯತೇ, ಮೈವಂ ಯತಸ್ಸಹಜಸಂವೇದನಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತಧರ್ಮಾಧರ್ಮ

ಏವ ಭಗವಾನ್ ಜಗದನುಕಮ್ಪಯಾ ವೇದನಾಮಾನಂ ಗ್ರನ್ಥಮಾರಚಯತೀತಿ ।

ಕಿಮಸ್ತಿ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗೋಚರಮಪಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ, ಬಾಢಂ

ಕಥಮನ್ಯಥಾ ತನುಭುವನಾದಿಕಾರ್ಯಮುಪಜನಯತಿ, ಸ ಹಿ ತತ್ರ ಕರ್ತಾ ಭವತಿ

ಯೋ ಯಸ್ಯೋಪಾದಾನಮುಪಕರಣಞ್ಚ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರ್ತುಂ ಪ್ರಭವತಿ

ಧರ್ಮಾಧರ್ಮೌ ಚ ಜಗದುಪಕರಣಮಿತಿ ಮೀಮಾಂಸಕಾನಾಮಪಿ

ಸಮ್ಮತಮೇವ । ಅತಸ್ತತ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೀ ಕೋಽಪ್ಯಾಶ್ರಯಣೀಯಃ ಸ ಚ

ವೇದಾನಾದೌ ನಿರಮಿಮೀತೇತಿ । ಯಸ್ತು ಬ್ರೂತೇ ಗಿರಿಭುವನಾದಯೋ ಭಾವಾ ನ

ಕಾರ್ಯಾ ಇತಿ ಪ್ರತಿಬ್ರೂಯಾದೇನಮ್ ।

ವಿವಾದಗೋಚರಾ ಭಾವಾಃ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾದಯಃ ।

ವಿಚಿತ್ರಸನ್ನಿವೇಶತ್ವಾನ್ನರೇನ್ದ್ರಭವನಾದಿಬತ್ ।

ತಥಾ ಸಾವಯವತ್ವೇನ ವಿನಾಶೋಽಪ್ಯವಸೀಯತೇ ||

ವಿನಶ್ಯನ್ತಿ ಚ ಯೇ ಭಾವಾಸ್ತೇ ತತ್ಸಾಧನವೇದಿನಾ ।

ವಿನಾಶ್ಯನ್ತೇ ಯಥಾ ತಜ್ಜ್ಞೈರಸ್ಮಾಭಿಃ ಕರಕಾದಯಃ ||

ಯೇ ಪುನರಪರಿದೃಷ್ಟಬುದ್ಧಿಮದಧಿಷ್ಠಾನತರುಪತನಾದಿಶಕಲಿತಾ

ಭಾವಾಃ ತೇಽಪಿ ವಿಮತ್ಯಾಕ್ರಾನ್ತಾ ಇತಿ ನಾನೈಕಾನ್ತಿಕತ್ವಮಾವಹನ್ತಿ । ಕಿಂ ಚ ।

ಮಹತ್ತಯಾ ಸನಾಥೇನ ಸ್ಪನ್ದಮಾನತ್ವಹೇತುನಾ ।

ಉತ್ಪತ್ತಿಭಙ್ಗೌ ಭಾವಾನಾಮನುಮಾತುಮಿಹೋಚಿತೌ ||

ತದೇವಮುದೀರಿತನ್ಯಾಯಪ್ರಸಿದ್ಧೇ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾದಿಕಾರ್ಯತ್ವೇ ಸಿಧ್ಯತ್ಯೇವ

ಭಗವತಸ್ತದುಪಕರಣಧರ್ಮಾಧರ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿತ್ವಮ್ । ತಥಾ ಹಿ ।

ವಿವಾದಾಧ್ಯಾಸಿತಾ ಭಾವಾ ಯೇಽಮೀ ಭೂಭೂಧರಾದಯಃ ।

ತೇ ಯಥೋಕ್ತಾವಬೋಧೇನ ಕರ್ತ್ರಾ ಕೇನಾಪಿ ನಿರ್ಮಿತಾಃ ||

ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಶಭಾಗಿತ್ವಾದ್ಯದುತ್ಪತ್ತಿವಿನಾಶವದ್ ।

ದೃಷ್ಟನ್ತತ್ತಾದೃಶಾ ಕರ್ತ್ರಾ ನಿರ್ಮಿತನ್ತದ್ಯಥಾ ಗೃಹಮ್ ||

ನ ಚ ವಾಚ್ಯಂ ಕರ್ಮಣಾಮೇವ ಸ್ವಾನುಷ್ಠಾತೃ ಪುರುಷಸಮೀಹಿತಾನಿ

ಸಂಪಾದಯತಾಮನ್ತರಾ ನಾನ್ತರೀಯಕಂ ತನುಭುವನಾದಿಕಾರ್ಯನಿರ್ಮಾಣಮಿತಿ

ಯತಶ್ಚೇತನಾನಧಿಷ್ಠಿತಾನಿ ತಾನಿ ನ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಜನಯಿತುಮುತ್ಸಹನ್ತೇ

ಅಚೇತನತ್ವಾದ್ ವಾಸೀವತ್, ನ ಹಿ ಚೇತನೇನ ತಕ್ಷ್ಣಾಽನಧಿಷ್ಠಿತಾ ವಾಸೀ

ಸ್ವಯಮೇವ ಯೂಪಾದೀನ್ಯಾಪಾದಯಿತುಮಲಮ್ ।

ನ ಚಾ ಪೂರ್ವಾಣ್ಯಧಿಷ್ಠಾಯ ವಯಂ ನಿರ್ಮಾತುಮೀಶ್ವರಾಃ ।

ನ ಹಿ ಕರ್ಮೋದಯಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರ್ತುಂ ಕ್ಷಮಾಮಹೇ ||

ಉಕ್ತಂ ಹಿ ಉಪಾದಾನೋಪಕರಣಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿಣ ಏವ ತತ್ರ ತತ್ರ

ಕರ್ತೃತ್ವಮಿತಿ ।

ನ ಚ ಕರ್ಮಜನ್ಯಾಪೂರ್ವಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಷಮಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಕಶ್ಚಿತ್

ಪ್ರಜ್ಞಾಯತೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯತೇ ವಾ, ಅತಃ

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞತದುಪಭೋಗತತ್ಸಾಧನಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿನಿಖಿಲಲೋಕಾವಲೋಕನಚ

ತುರಃ ಕೋಽಪಿ ನಿರತಿಶಯಶಕ್ತಿವೈಚಿತ್ರ್ಯಃ ಪುರುಷೋಭ್ಯುಪಗನ್ತವ್ಯಃ ತಸ್ಯ

ಚಾಪ್ರತಿಘಜ್ಞಾನತ್ವಾದಯಸ್ಸಹಜಾಃ ।

ಯಥಾಽಹುಃ ।

ಜ್ಞಾನಮಪ್ರತಿಘಂ ತಸ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯಞ್ಚ ಜಗತ್ಪತೇಃ ।

ಐಶ್ವರ್ಯಞ್ಚೈವ ಧರ್ಮಶ್ಚ ಸಹಸಿದ್ಧಂ ಚತುಷ್ಟಯಮ್ ||

ಇತಿ, ಇಮಮೇವಾರ್ಥಂ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥವಾದೇತಿಹಾಸಪುರಾಣವಾದಾ

ಉಪೋದ್ವಲಯನ್ತಿದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ ಜನಯನ್ ದೇವ ಏಕಃ । ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ವೇದಾನಸೃಜತ ।

ಇತ್ಯೇಬಮಾದಯಃ ।

ಸ ಚಾಯ (ಪ್ರಲಯಕಾಲೇ)ಮಾದಿಕಾಲೇ ಭಗವಾನ್

ಪ್ರಲೀನನಿಖಿಲಕರಣಕಲೇವರಾದಿಭೋಗೋಪಕರಣಚೇತನೇತ (ಯಥಾ ಹಿ

ಜಡಾಸ್ತಥೈವ ಚೇತನಾ ಅಪಿ ಕರಣಕಲೇವರವಿಕಲಾ

ಭೋಗಭಾಜೋನಾಭೂವನ್ನಿತಿ ತೇ ಚೇತನೇತರಾಯಮಾಣಾ ಇತ್ಯುಚ್ಯನ್ತೇ

।)ರಾಯಮಾಣಜೀವಜಾಲಾವಲೋಕನಜನಿತಮಹಾನುಗ್ರಹಃ ಸಕಲಮಪಿ

ಜಗದುಪಜನಯ್ಯ

ತದಭಿಲಷಿತಸಮಸ್ತಸಾಂಸಾರಿಕಸಮ್ಪತ್ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯುಪಾಯಪ್ರಕಾಶಾನಬಹುಲಾ.

ಮ್ ತ್ರಯೀಮೇಕತೋ ನಿರ್ಮಾಯ ಪುನರಪಿ ವಿವಿಧದುರಿತಪರಮ್ಪರಾಕೀರ್ಣಭವಾರ್ಣ-

ವನಿಮಗ್ನನುದ್ವಿಗ್ನಾನುದ್ವಿಗ್ನಾವಲಿಕಯನ್ ಪರಮಕರುಣತಯಾ ತಪ್ತಮಾನಸಃ

ಪರಮನಿಶ್ರೇಯಸಸಾಧನಸ್ವಾರಾಧಾನಾವಬೋಧಸಾಧನೀಭೂತಾಃ

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಸಂಹಿತಾಃ ಸನತ್ಕುಮಾರ-ನಾರದಾದಿಭ್ಯೋಽಭ್ಯವೋಚದಿತಿ

ತ್ರಯೀಸಮಾನಸ್ವತನ್ತ್ರಾನುಭವಮೂಲಾನಿ ತನ್ತ್ರಾಣಿ ಕಥಮಿವ

ಯಾದೃಶತಾದೃಶಮನ್ವಾದಿಸ್ಮರಣಗೋಷ್ಠೀಮಧಿತಿಷ್ಠನ್ತಿ ।

ಸ್ಯಾದೇವಂ ಯದಿ ವೇದಾನಾಂ ನಿರ್ಮಾತಾಽಪಿ ಪ್ರಮಾಣತಃ ।

ಕುತಶ್ಚಿದುಪಲಭ್ಯೇತ ನ ಚಾಸಾವುಪಲಭ್ಯತೇ ||

ನ ಚ ವಾಕ್ಯತ್ವಲಿಙ್ಗೇನ ವೇದಕಾರೋಽನುಮೀಯತೇ ।

ಅಭಿಪ್ರೇತವಿಶೇಷಾಣಾಂ ವಿಪರ್ಯಾಸಪ್ರಸಙ್ಗತಃ ।

ವಾಕ್ಯಂ ಹಿ ಯತ್ ಪರಾಧೀನರಚನಂ ಸಂಪ್ರದೃಶ್ಯತೇ ||

ಶರೀರಿಣೈವ ತತ್ಸರ್ವಮುಚ್ಯಮಾನಂ ವಿಲೋಕ್ಯತೇ ।

ಪುಣ್ಯಪಾಪನಿಮಿತ್ತಞ್ಚ ಶರೀರಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ ||

ಏವಂ ಪುಣ್ಯೇತರಾಧೀನಸುಖದುಃಖಸ್ಯ ದೇಹಿನಃ ।

ಅನೀಶ್ವರಸ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಂ ವಾಕ್ಯತ್ವಮನುಮಾಪಯೇತ್ ||

ಅಪಿ ಚೈವಂ ಪ್ರಮಾಣತ್ವಂ ವೇದಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ ।

ನ ಹಿ ಮಾನಾನ್ತರಾಪೂರ್ವೇ ಧರ್ಮೇ ತಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಸಂಭವಃ ||

ನನು ಕಥಂ ಮಾನಾನ್ತರಾಪೂರ್ವೋ ಧರ್ಮಃ, ಉಕ್ತಂ ಹಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರೋತಿ

ಧರ್ಮಾಧರ್ಮೌ ಕಥಮನ್ಯಥಾ ತದುಪಕರಣಂ ಜಗಜ್ಜನಯತಿ ಇತಿ,

ಸತ್ಯಮುಕ್ತಂ ಕೋಽಪಿ ನಿರ್ಮಾತಾ ತದ್ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಜಗತೋ ನ ಹಿ ।

ವಿದ್ಯತೇ ಕೋಽಪಿ ನಿರ್ಮಾತಾ ಯೇನೈವಮಪಿ ಕಲ್ಪ್ಯತೇ ||

ವಿಚಿತ್ರಸನ್ನಿವೇಶತ್ವಯುಕ್ತ್ಯಾ ಯದಪಿ ಸಾಧಿತಮ್ ।

ತತ್ರೋಚ್ಯತೇ ತ್ರಿಧಾ ಭಾವಾ ಲೌಕಿಕೈಃ ಪರಿಲೋಕಿತಾಃ ||

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೃಷ್ಟಕರ್ತಾರಃ ಕೇಚಿದೇತೇ ಘಟಾದಯಃ ।

ಅವಿದ್ಯಮಾನನಿರ್ಮಾಣಾಸ್ತಥಾಽನ್ಯೇ ಗಗನಾದಯಃ ||

ಸನ್ದಿಹ್ಯಮಾನನಿರ್ಮಾಣಾಃ ಕೇಚಿದ್ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾದಯಃ ।

ತತ್ರ ಪ್ರಥಮಸನ್ದರ್ಶಿತರಾಶಿದ್ವಯೇಽನವಕಾಶ

ಏವೇಶ್ವರವ್ಯಾಪಾರಃ । ಅದ್ಯವದೇವ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾದಯಃ

ಕ್ರಮಪ್ರಾಪ್ತಾಗನ್ತುಕೋಪಚಯಾಪಚಯಯೋರ್ನ ಯುಗಪದುದಯವಿಲಯಭಾಗಿನಃ

ಈದೃಶೋತ್ಪತ್ತಿಭಙ್ಗೌ ಮೀಮಾಂಸಕಾನಾಮಪಿ ಸಮ್ಮತಾವೇವೇತಿ

ಸಿದ್ಧಸಾಧನತ್ವಮ್ ।

ಬುದ್ಧಿಮತ್ಕರ್ತೃತಾ ಯಾಽಪಿ ಪ್ರಯಾಸೇನ ಸಮರ್ಥಿತಾ ।

ಸಾಧ್ಯತೇ ಸಾಽಪಿ ಸಿದ್ಧೈವ ಬುದ್ಧಿಮನ್ತೋ ಹಿ ಚೇತನಾಃ ||

ಯಾಗಾದಿಭಿಃ ಸ್ವಭೋಗಾಯ ತತ್ತದುತ್ಪಾದಯನ್ತಿ ನಃ ||

ಯುಕ್ತಞ್ಚೋಭಯಸಿದ್ಧಾನಾಂ ತತ್ರಾಧಿಷ್ಠಾನಕಲ್ಪನಮ್ ।

ವಯಞ್ಚ ಯಾಗದಾನಾದಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರ್ತುಂ ಕ್ಷಮಾ ಯತಃ ||

ಕರ್ಮಣಃ ಶಕ್ತಿರೂಪಂ ಯದಪೂರ್ವಾದಿಪದಾಸ್ಪದಮ್ ।

ಮಾಭೂತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಾ ತಸ್ಯ ಕಿನ್ತೇನಾಧ್ಯಕ್ಷಿತೇನ ನಃ ||

ನ ಖಲು ಕುಲಾಲಾದಯಃ ಕುಮ್ಭಾದಿಕಾರ್ಯಮಾರಿಪ್ಸಮಾನಾಃ

ತದುಪಾದಾನೋಪಕರಣಭೂತಮೃದ್ದಣ್ಡಚಕ್ರಾದಿಕಾರ್ಯೋತ್ಪಾದನಶಕ್ತಿಂ

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತ್ಯ ತತ್ತದಾರಭನ್ತೇ ।

ಯದಿ ಪರಂ ಶಕ್ತಿಮವಿದುಷಾಮಭಿಲಷಿತಸಾಧನಾಯ

ತದುಪಾದಾನಾದಿವ್ಯವಹಾರೋಽನುಪಪನ್ನಃ ಇಹ ತು ನಿತ್ತ್ಯಾಗಮಜನ್ಮನಾ

ಪ್ರತ್ಯಯೇನ ಸಂಪ್ರತ್ಯಾಕಲಿತಯಾಗಾದಿತತ್ತದುತ್ಪಾದನಪಾಟವಾಃ

ಪುರುಷಾಸ್ತೈರೇವ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾದಿಭಾವಾನಾವಿರ್ಭಾವಯನ್ತಿ,

ತಥಾ ಚ ।

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರಕೃತಿಕರಣಃ ಕರ್ಮಕರಣಪ್ರವೀಣೋ ।

ನೈವಾನ್ಯಃ ಕ್ಷಮ ಇತಿ ಚ ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ನಿಯಮಃ ||

ಅಪಶ್ಯನ್ನೇವಾಯಂ ಪ್ರಕೃತಿಕರಣೇ ಸ್ವಾತ್ಮಮನಸಿ ।

ನನು ಜ್ಞಾನೇ ಕರ್ತಾ ಭವತಿ ಪುರುಷಸ್ತತ್ಕಥಮಿವ ||

ವಿನಾಶೀದಂ ವಿಶ್ವಂ ಜಗದವಯವಿತ್ವಾದಿತಿ ಚ ಯತ್ ।

ಬಲೀಯಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರತಿಹತಮುಖತ್ವೇನ ತದಸತ್ ||

ಸ ಏವಾಯಮ್ಮೇರುರ್ದಿವಸಕರಬಿಮ್ಬಞ್ಚ ತದಿದಮ್ ।

ಧರಿತ್ರೀ ಸೈವೇತಿ ಸ್ಫುಟಮಿಹ ಯತೋಧೀರುದಯತೇ ||

ಶಕ್ನೋತಿ ಹಿ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೈವ

ಸಮಸ್ತಕಾಲಸಮ್ಬನ್ಧಮೇಷಾಮವಗಮಯಿತುಂ, ಸನ್ತಿ ಹಿ

ಪೂರ್ವಾಪರಕಾಲಯೋರಷಿ ತಾದೃಶಾಃ ಪುರುಷಾಃ ಪ್ರಾದುಃಷನ್ತಿ

ಯೇಷಾಮೀದೃಶಪ್ರತ್ತ್ಯಯಾಃ, ಪ್ರಯೋಗಶ್ಚ ಭವತಿ ।

ಮಹೀಶೈಲಪತಙ್ಗಾದಿಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನವನ್ನರಃ ।

ಅತೀತಕಾಲಃ ಕಾಲತ್ವಾದಿದಾನೀನ್ತನಕಾಲವತ್ ||

ಏವಮನಾಗತೇಽಪಿ ಪ್ರಯೋಗೋ ದರ್ಶಯಿತವ್ಯಃ ।

ನ ಚೇದೃಶಪ್ರಯೋಗೇಣ ಘಟಾದೇರಪಿ ನಿತ್ತ್ಯತಾ ।

ಪ್ರಸಜ್ಯತೇ ಯತಸ್ತತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೌ ಭಙ್ಗಸಮ್ಭವೌ ||

ವಿರೋಧೇ ಸತಿ ಯೇನಾತ್ಮಾ ಹೇತುನಾ ನೈವ ಲಭ್ಯತೇ ।

ನ ಲಭ್ಯತೇ ವಿರೋಧೇಽಪಿ ತೇನಾತ್ಮೇತ್ತ್ಯಸ್ತ್ಯಸಮ್ಭವಃ ||

ಮಹತ್ತ್ವೇ ಸತಿ ಸ್ಪನ್ದಮಾನತ್ವಯುಕ್ತ್ಯಾ

ಜಗಜ್ಜನ್ಮಭಙ್ಗಶ್ಚ ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಪಾದಿ ।

ಸ ಚ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಬಲಧ್ವಸ್ತಹೇತುರ್ನ

ಹೃದ್ಯತ್ವಮದ್ಯ ಪ್ರಪದ್ಯೇತ ಯುಕ್ತ್ಯಾ ||

ಅಪಿ ಚ ಧರ್ಮಿವಿಶೇಷವಿರುದ್ಧಶ್ಚಾಯಂ ಹೇತುಃ ಕಾರ್ಯತ್ವಾದಿತಿ

ಕಾರ್ಯತ್ವಂ ಹಿ ಸ್ವಭಾವದೃಷ್ಟವಿಗ್ರಹವತ್ತ್ವಾನಾಪ್ತಕಾಮತ್ವಾನೀ-

ಶ್ವರತ್ವಾಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯಾದಿವ್ಯಾಪ್ತಿವಿತ್ತ್ಯುಪಯುಕ್ತತರಾನೇಕವಿಶೇಷಾನುಷಕ್ತಂ

ಕಥಮಿವ ತತ್ಪ್ರತ್ಯನೀಕಭೂತಾಶರೀರನಿತ್ತ್ಯತೃಪ್ತಸರ್ತ್ರಜ್ಞತ್ವಾದ್ಯಭಿಮತ-

ವಿಶೇಷಾನ್ ಸಾಧ್ಯಧರ್ಮಿಣ್ಯವಗಮಯತಿ, ಸ್ವಶರೀರಪ್ರೇರಣಮಪಿ

ಶರೀರಸಮ್ಬನ್ಧಾಸಮವಾಯಿಕಾರಣಕಪ್ರಯತ್ನವತೋ ನಾನ್ಯಸ್ಯೇತಿ ನ

ಕಥಂಚಿದಶರೀರಿಣಃ ಕರ್ತೃತ್ವಸಂಭವಃ ||

ಅಥೈತದ್ದೋಷಹಾನಾಯ ದೇಹವಾನಿತ್ಯುಪೇಯತೇ ।

ಸ ದೇಹೋ ಜನ್ಮವಾನ್ ಮಾ ವಾ ಜನ್ಮವತ್ತ್ವೇಽನವಸ್ಥಿತಿಃ ||

ನಿತ್ಯತ್ವೇಽವಯವಿತ್ವಞ್ಚ ಸ್ಯಾದನೈಕಕಾನ್ತಿಕನ್ತವ ।

ಯದಪ್ಯೇತೇಽವೋಚನ್ನಧಿಕರಣಸಿದ್ಧಾನ್ತಬಲತೋ-

ವಿಶೇಷಾಸ್ಸಿಧ್ಯನ್ತೀತ್ಯಯಮಪಿ ಚ ಪನ್ಥಾ ನ ಘಟತೇ ।

ಸ ಹಿ ನ್ಯಾಯೋ ಜೀವೇದಪಿ ಯದಿ ಚ ಮಾನಾನ್ತರಕೃತೋ ।

ವಿರೋಧೋಽಸ್ಯಾದೃಷ್ಟಃ ಪುನರಪಿ ವಿರೋಧಃ ಸ್ಫುಟತರಃ ||

ನನು ಚ ಅವಧೃತಾವಿನಾಭಾವನಿಯಮಮಪಿ ಯದಿ ನ

ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾದಿಬುದ್ಧಿಮನ್ನಿಮಿತ್ತತಾಮವಗಮಯತಿ

ಪ್ರತ್ಯಸ್ತಿಮಿತಸ್ತರ್ಹ್ಯನುಮೇಯವ್ಯವಹಾರಃ, ಅಥಾವಗಮಯತಿ,

ಅವಗಮಯತ್ತ್ಯೇವಾಸಾವಖಿಲತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಿರ್ಮಾಣಪ್ರವೀಣನ್ತಮಪಿ ಕರ್ತಾರಂ,

ನ ಬ್ರೂಮೋ ನಾವಗಮಯತೀತಿ ಕಿನ್ತು ಯಾವನ್ತೋ ವಿಶೇಷಾಃ

ವ್ಯಾಪ್ತಿಗ್ರಹಣಸಮಯಸಂವಿದಿತಾಃ ತಾನಪ್ಯವಿಶೇಷೇಣೋಪಸ್ಥಾಪಯತೀತಿ ।

ನ ಚ ತಾವತಾಽತಿಪ್ರಸಙ್ಗಃ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ತರಗೋಚರೇ ಹಿ ಲಿಙ್ಗಿನಿ

ಲಿಙ್ಗಬಲಾದಾಪತತೋವಿಪರೀತವಿಶೇಷಾ/ಸ್ತತ್ಪ್ರಮಾಣಮೇವ ಪ್ರತಿರುಣದ್ಧಿ ಅತ್ರ

ಪುನರತಿಪತಿತಮಾನಾನ್ತರಕರ್ಮಭಾವೇ ಭಗವತಿ ಸಿಷಾಧಯಿಷಿತೇ

ಯಾವನ್ತೋಽನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾವಧಾರಿತಾವಿನಾಭಾವಭಾಜೋ ಧರ್ಮಾಸ್ತಾನ-

ಪ್ಯವಿಶೇಷೇಣೋಪಸ್ಥಾಪಯತೀತಿ, ತಥಾ ಚ ಪ್ರಾಙ್ಗಣನಿಕಟವರ್ತಿದೂರ್ವಾಙ್-

ಕುರಾದಿಷ್ವನವಸಿತಪುರುಷವ್ಯಾಪಾರಜನ್ಮಸ್ವನೈಕಾನ್ತಃ,

ತತ್ರಾಪ್ಯತೀನ್ದ್ರಿಯಪುರುಷಾಧಿಷ್ಠಾನಕಲ್ಪನಾ ಕಲ್ಪನಾಮಾತ್ರಮೇವ ।

ಕ್ವ ವಾ ದೇಶೇ ತಿಷ್ಠನ್ನವರ (ತಿಷ್ಠನ್ನನವರತತೃಪ್ತ) ತತೃಪ್ತಿಃ ಕಿಮಿತಿ ವಾ ।

ಕದಾ ವಾ ನಿಶ್ಶೇಷಞ್ಜನಯತಿ ತದೇತಾದ್ವಿಮೃಶತು ||

ಕ್ವಚಿತ್ತಿಷ್ಠನ್ನಿಷ್ಟಂ ಕಿಮಪಿ ಫಲಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಕರಣೈಃ ।

ಕದಾಚಿದ್ಯತ್ಕಿಞ್ಚಿಜ್ಜನಯತಿ ಕುಲಾಲಾದಿರಖಿಲಃ ||

ಕೃತಾರ್ಥತ್ವಾತ್ಕ್ರೀಡಾ ನ ಚ ಭವತಿ ಹೇತುರ್ಯದಿ ಖಲು ।

ಸ್ವಭಾವಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯಂ ಪ್ರಕಟಿತಮಹೋ ಸಮ್ಪ್ರತಿ ವಿಭೋಃ ||

ಅಭಿಪ್ರೇತಂ ಕಿಞ್ಚಿದ್ಯದಯಮಸಮೀಕ್ಷ್ಯೈವ ಕುರುತೇ ।

ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮಪ್ರವಿಲಯಮಹಾಯಾಸಮವಶಃ ||

ಅನುಕಮ್ಪಾಪ್ರಯುಕ್ತೇನ ಸೃಜ್ಯಮಾನಾಶ್ಚ ಜನ್ತವಃ ।

ಸುಖಿನಃ ಕಿನ್ನ ಸೃಜ್ಯನ್ತೇ ತತ್ಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷಯಾ ಯದಿ ||

ತತಃ ಸ್ವತನ್ತ್ರತಾಹಾನಿಃ ಕಿಞ್ಚ ತೈರೇವ ಹೇತುಭಿಃ ।

ಉಪಪನ್ನೇಽಪಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯೇ ಕಿನ್ತತ್ಕಲ್ಪನಯಾಽನಯಾ ||

ಅತೋ ನಾಸ್ತಿ ತಾದೃಶಃ ಪುರುಷಃ ಯಸ್ಸಮಸ್ತಜಗನ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷಮಃ

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತಧರ್ಮಾಧರ್ಮೋ ವೇದಾನಾರಚಯತಿ ।

ಅಪಿ ಚ ಯದಿ ವೇದಾಃ ಕೇನಚಿದಸೃಜ್ಯನ್ತ ತತಸ್ತೇನಾಮೀ ವಿರಚಿತಾ ಇತಿ ತತ್ಕರ್ತಾ

ಸ್ಮರ್ಯೇತ ।

ನ ಚ ಜೀರ್ಣಕೂಪಾದವಿವಾಸ್ಮರಣಂ ಯುಕ್ತಂ, ಯುಜ್ಯತೇ ಹಿ ತತ್ರ

ಪ್ರಯೋಜನಾಭಾವಾತ್ ಕರ್ತ್ತುರಸ್ಮರಣಂ, ವೇದೇ

ತ್ವನೇಕದ್ರವ್ಯತ್ಯಾಗಾತ್ಮಕಬಹುತರಾಯಾಸಸಾಧ್ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ

ಪ್ರತ್ಯಯಿತತರನಿರ್ಮಾತೃಸ್ಮರಣಮನ್ತರೇಣ ಕೇ ವಾ ಶ್ರದ್ದಧೀರನ್, ತಥಾ ಹಿ

ನಿತ್ಯಾ ವೇದಾಃ ಅಸ್ಮರ್ಯಮಾಣಸ್ಮರಣಾರ್ಹಕರ್ತ್ತೃಕತ್ವಾದ್ ಯೇ

ಯಥೋಕ್ತಸಾಧ್ಯಾ ನ ಭವನ್ತಿ ತೇ ಯಥೋಕ್ತಸಾಧನಾ ಅಪಿ ನ ಭವನ್ತಿ ಯಥಾ

ಭಾರತಾದಯಃ, ಅಮೀ ತು ಯಥೋಕ್ತಸಾಧನಾ ಇತಿ ಯಥೋಕ್ತಸಾಧ್ಯಾ ಏವ,

ತಸ್ಮಾದಪೌರುಷೇಯಾ ವೇದಾ ಇತಿ ।

ಸ್ವಸಿದ್ಧಾನ್ತಾಭಿನಿವೇಶವ್ಯಾಮುಗ್ಧಬುದ್ಧಿಭಿರಭಿಹಿತಮಿದಮ್ ।

ಯದನುಭವನಿಬನ್ಧನಂ ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ತದನುಭವನಿಬನ್ಧನಂ

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿತಿ ।

ನನು ಚ ಕಿಮಿದಮಪೌರುಷೇಯತ್ವಂ ವೇದಾನಾಂ, ಯದಿ

ನಿತ್ಯವರ್ಣಾರಭ್ದತ್ವಂ ಸಮಾನಮಿದಂ ಪಞ್ಚರಾತ್ರತನ್ತ್ರಾಣಾಮ್ ।

ಅಥ ಪದಾನಾಂ ನಿತ್ಯತಾ, ಸಾಪಿ ಸಮಾನೈವ, ನ ಚಾನುಪೂರ್ವೀ ನಿತ್ಯತಾ,

ನ ಹಿ ನಿತ್ಯಾನಾಮಾನುಪೂರ್ವೀ ಸ್ವಭಾವ ಉಪಪದ್ಯತೇ,

ಉಚ್ಚಾರಣಾನುಪೂರ್ವ್ಯಾದಾನುಪೂರ್ವೀ ವರ್ಣಾನಾಮಿತಿ ಚೇತ್ ಸಾ ತರ್ಹಿ

ತದನಿತ್ಯತ್ವಾದೇವ ಅನಿತ್ಯೇತಿ ಕಃ ಖಲು ವಿಶೇಷಃ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶ್ರುತ್ಯೋಃ ।

ಅಯಮಮೇವ ವಿಶೇಷೋ ಯದೇಕತ್ರ ಸ್ವತನ್ತ್ರ ಏವ ಪುರುಷಸ್ತಾಂ

ತಾಮಾನುಪೂರ್ವೀ ರಚಯತಿ ಇತರತ್ರ ಪರತನ್ತ್ರೋ ನಿಯಮೇನ

ಪೂರ್ವಾಧ್ಯೇತೃಸಿದ್ಧಾಮೇವ ವಿವಕ್ಷತಿ, ಕ್ರಮಾವಾನ್ತರಜಾತಿಶ್ಚ

ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಬಲಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ನಾಪಲಾಪಮರ್ಹತೀತ್ತ್ಯಲಂ ಪ್ರವಿಸ್ತರೇಣ ।

ಸಿದ್ಧಮಿದಂ ನ

ವಿಲಕ್ಷಣಪುರುಷಾನುಭವನಿಬನ್ಧನಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವರ್ಣನಂ ಸಾಧೀಯ ಇತಿ ।

ಯತೋ ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತಪುಣ್ಯಪಾಪಃ ಪುಮಾನ್ ಪ್ರಮಾಣಪ್ರತಿಪನ್ನಸತ್ತ್ವಃ ।

ಅತೋ ಜಗನ್ಮೋಹಯಿತುಂ ಪ್ರಣೀತಂ ನರೇಣ ಕೇನಾಪಿ ಹಿ ತನ್ತ್ರಮೇತತ್ ||

ನನು ಚ ಕೇವಲತರ್ಕಬಲಾದಯಂ ಯದಿ ಸಿಷಾಧಯಿಷಾಪದಮೀಶ್ವರಃ ।

ಭವತು ನಾಮ ತಥಾ ಸತಿ ದೂಷಣಂ ಶ್ರುತಿಶಿರಃಪ್ರಮಿತೋ ಹಿ ಮಹೇಶ್ವರಃ ||

ಯದಾ ತು ಸಕಲಭುವನನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷಮಸರ್ವಜ್ಞಸರ್ವೇಶ್ವರಪರಮ-

ಪುರುಷಪ್ರತಿಪಾದಕಾನಿ ನಿತ್ತ್ಯಾಗಮವಚನಾನ್ಯೇವ ಬಹುಲಮುಪಲಭ್ಯನ್ತೇ

ಕಥಂ ತದಾ ತದನುಭವಮೂಲಸ್ಮರಣಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾನಙ್ಗೀಕರಣಮ್ ।

ನ ಚ ಪರಿನಿಷ್ಠತವಸ್ತುಗೋಚರತಯಾ ತಾನಿ

ಪ್ರಮಾಣಮರ್ಯಾದಾಮತಿಪತನ್ತಿ ತಾದೃಶಾಮಪಿ

ಪ್ರಮಾಣಾನ್ತರಸಮ್ಭೇದಾತಿದೂರಗೋಚರಾಣಾಂ ಪೌರುಷೇಯವಚಸಾಂ

ಸ್ವರಸಸಮಾಸಾದಿತಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾರಣಾಯೋಗಾತ್ ।

ನ ಚ ಸಿದ್ಧೇ ವಸ್ತುನಿ ಸಾಧಕಬಾಧಕಯೋರನ್ಯತರೋಪನಿಪಾತಸಮ್ಭವ-

ಪ್ರಸಕ್ತೇರ್ಭಾವಿತಾನುಬಾದವಿಪರ್ಯಯಪರ್ಯಾಲೋಚನಯಾ ತದ್ಗೋಚರವಚಸಃ

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಪ್ರಚ್ಯುತಿಃ ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠಸ್ಯಾಪಿ ತತ್ಪ್ರಸಙ್ಗಾತ್, ಕಾರ್ಯಮಪಿ ಹಿ

ಮಾನಾನ್ತರವೇದ್ಯಮೇವ ಲೌಕಿಕಂ ಸಮಿದಾಹರಣಾದಿ, ತಚ್ಚ

ಮಾನಾನ್ತರೇಣಾಪಿ ವೇದಮೋದನಪಾಕವಾದಿತ್ಯಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ ।

ಅಥ

ವಿಲಕ್ಷಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿವಿಷಯಕಾರ್ಯಸ್ಯಾಸಮ್ಭಾವಿತಮಾನಾನ್ತರತಯಾ

ತತ್ಪ್ರತಿಪಾದಯದ್ವಚಃ ಪ್ರಮಾಣಂ, ಹನ್ತ ತರ್ಹಿ

ನಿರತಿಶಯಾವಬೋಧೈಶ್ವರ್ಯಮಹಾನನ್ದಸನ್ದೋಹವಪುಷಿ ಭಗವತಿ ನ

ಮಾನಾನ್ತರಗನ್ಧಸಮ್ಬನ್ಧ ಇತಿ ಸರ್ವಂ ಸಮಾನಮನ್ಯತ್ರಾಭಿನಿವೇಶಾತ್ ।

ಅಪಿ ಚ ಪ್ರವೃತ್ತಪ್ರಮಾಣಾನ್ತರಮಪಿ ಸ್ವಗೋಚರಂ ತದ್ಗೋಚರತಯಾ

ನಾವಭಾಸಯತೀತಿ ಪರಮಪಿ ಪ್ರಮಾಣಮೇವ

ಕುತಸ್ತದುಪನಿಪಾತಸಮ್ಭಾವನಯಾಽನುವಾದತ್ವಂ, ಕಥಂ ವಾ

ಪ್ರತ್ಯಸ್ತಮಿತಸಮಸ್ತಪುರುಷಾಶಯದೋಷಸಂಸ್ಪರ್ಶನಿತ್ಯಾಗಮಭುವಃ

ಪ್ರತ್ತ್ಯಯಸ್ಯ ಪೂರ್ವೋಪಮರ್ದಕತಯೋನ್ನಿಯಮಾನಸ್ಯ

ಸಮ್ಭಾವ್ಯಮಾನವಿವಿಧವಿಪ್ಲವೈಃ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ತರರೈಪವಾದಾಪಾದನಮಿತಿ

ಯತ್ಕಿಞ್ಚಿದೇತತ್ ।

ಇತ್ಥಞ್ಚ ಶ್ರುತಿಶತಸಮಧಿಗತವಿವಿಧಬೋಧೈಶ್ವರ್ಯಾದಿವೈಭವೇ

ಭಗವತಿ ಸಾಮಾನ್ಯದರ್ಶನಾವಸಿತಾಸಾರ್ವಕ್ಷ್ಯವಿಗ್ರಹವತ್ತಾದಯೋ ದೋಷಾ

ನಾವಕಾಶಮಶ್ನುವತೇ ಹುತಭುಜೀವ ಶೈತ್ಯಾದಯಃ ।

ತತಶ್ಚ ।

ಶ್ರುತಿಮೂರ್ಧ್ನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇನ ಸರ್ವಜ್ಞೇನೈವ ನಿರ್ಮಿತಮ್ ।

ತನ್ತ್ರಂ ಮಿಥ್ಯೇತಿ ವಕ್ತುಂ ನಃ ಕಥಂ ಜಿಹ್ವಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ ||

ಅಹೋ ಮನ್ದಸ್ಯ ಮೀಮಾಂಸಾಶ್ರಮಹಾನಿರ್ವಿಜೃಮ್ಭತೇ ।

ಮೀಮಾಂಸಾಮಾಂಸಲಞ್ಚೇತಃ ಕಥಮಿತ್ಥಂ ಪ್ರಮಾದ್ಯತಿ ||

ಕಾರ್ಯೇ ಮಾನಾನ್ತರಾಪೂರ್ವೇ ಸಮಸ್ತಂ ವೈದಿಕಂ ವಚಃ ।

ಪ್ರಮಾಣಮಿತಿ ಹಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಃ ಮನ್ಯನ್ತೇ ಮಾನ್ಯಬುದ್ಧಯಃ ||

ಪದಾನಾಂ ತತ್ಪರತ್ವೇನ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತೇರವಧಾರಣಾತ್ ।

ನ ಖಲ್ವನ್ಯಪರೇ ಶಬ್ದೇ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತೇರಸ್ತಿ ಸಮ್ಭವಃ ||

ತಥಾ ಹಿ ವೃದ್ಧಯೋರ್ವ್ಯವಹರತೋರೇಕತರವೃದ್ಧಪ್ರಯುಕ್ತಶಬ್ದ-

ಶ್ರವಣಸಮನನ್ತರಜನಿತಾನ್ಯತರವೃದ್ಧಸಮವೇತಚೇಷ್ಟಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ

ಅನ್ಯಥಾಽನುಪಪತ್ತ್ಯುನ್ನೀಯಮಾನಾ

ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಸ್ತದುಪಪಾದಕಕಾರ್ಯಪರ್ಯವಸಾಯಿನ್ಯೇವಾವಸೀಯತೇ, ಪ್ರತೀತಾ ಹಿ

ಸ್ವಕಾರ್ಯಸನ್ತಾನೇ ಕಾರ್ಯಸಂವಿದೇವ ತತ್ತದ್ವಿಶಿಷ್ಟಚೇಷ್ಟಾಹೇತುತಯಾ

ತದಯಮಿಹಾಪಿ ತಾದೃಶೀಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಪಶ್ಯನ್ನೇವಮಾಕಲಯತಿ ।

ನೂನಮಿತಸ್ಸಕಾಶಾದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಸಂವಿದಾವಿರಾಸೀತ್ ಯದಯಮೇತದನನ್ತರಂ

ಪ್ರವರ್ತತ ಇತಿ, ಏವಂ ಚ

ಸಮಸ್ತವ್ಯವಹಾರಾನುಗತಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತಕಾರ್ಯಪ್ರತಿಪಾದನಪರತಯಾ

ವ್ಯುತ್ಪನ್ನೇ ಶಬ್ದೇ ಯತ್ಪದಾವಾಪೋದ್ಧಾರಾನುಯಾಯಿನೋಯೇಽರ್ಥಭಾಗಾಸ್ತೇ

ಪ್ರಥಮಾವಗತಪ್ರಧಾನಭೂತಕಾರ್ಯಾನುಗುಣತಯಾ ತೈಸ್ತೈರಭಿಧೀಯನ್ತೇ

ಇತ್ಯಧ್ಯವಸ್ಯತಿ, ತತ್ರ ಚ ಲಿಙಾದಯೋಽವ್ಯಭಿಚರಿತಕಾರ್ಯಸಂವಿದಃ

ಕಾರ್ಯಶರೀರಮೇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸಮರ್ಪಯನ್ತಿ ತಿಙಾದಯಸ್ತು

ತದಪೇಕ್ಷಿತಾಧಿಕಾರಾದ್ಯನುಬನ್ಧಪ್ರತಿಪಾದನಮುಖೇನ

ತತ್ಸಮನ್ವಯಮನುಭವನ್ತೀತಿ ।

ನ ಚ ಪುತ್ರಜನನಾದಿಸ್ವರೂಪಾವೇದನಪರ್ಯವಸಾಯಿನಃ

ಪದನಿಚಯಸ್ಯಾವಿರಲಪುಲಕೋದಯವದನವಿಕಾಸಾದಿಭಿರಭಿಮತಸುತಜನ್ಮಾದಿ-

ಪ್ರತಿಪಾದನಶಕ್ತಿನಿಶ್ಚಯಃ

ಅಜಾತಾತಿವೃತ್ತಪ್ರತ್ತ್ಯುತ್ಪನ್ನವಿವಿಧಹರ್ಷಹೇತೂಪನೀಪಾತೇಯಮಮುಯೇತಿ

ನಿರ್ಧೃತ್ತ್ಯ ಪ್ರತಿಪತ್ತುಮಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ ।

ಏತೇನ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನೇತರಪದಸಮಭಿವ್ಯಾಹೃತವರ್ತಮಾನನಿರ್ದೇಶೇಽಪಿ

ಕಾರ್ಯೈದಮ್ಪರ್ಯವಿರಹಿತಪದಶಕ್ತಿನಿಶ್ಚಯಪ್ರತಿವಿಧಿರನುಸಂಧಾತವ್ಯ ।

ಪದಾನ್ತರಾಣಿ ಯಾದೃಙ್ಕ್ಷಿ ವ್ಯುತ್ಪದ್ಯನ್ತೇ ಚ ತಾದೃಶಮ್ ।

ಇದಞ್ಚ ಪದಮಿತ್ಯೇವ ತತ್ರ ವ್ಯುತ್ಪದ್ಯತೇ ನರಃ ||

ತಾನಿ ಕಾರ್ಯಾನ್ವಿತಸ್ವಾರ್ಥಬೋಧಕಾನೀತಿ ಸಾಧಿತಮ್ ।

ಅಥ ತದ್ಬುದ್ಧಿಹೇತುತ್ವಾತ್ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಭೂತಗೋಚರಮ್ ||

ಇಷ್ಯತೇ ತದನೇಕಾನ್ತಂ ಪದೇಷ್ವಿತಿ ನ ಶೋಭತೇ ।

ಅಥ ತತ್ಪರತಾ ಹೇತುಸ್ತತಶ್ಚ ಸ್ಯಾದಸಿದ್ಧತಾ ||

ನ ಹ್ಯಕಾರ್ಯರೂಪೇ ವಸ್ತುನಿ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಶಾಬ್ದೀ ಬುದ್ಧಿಃ ಪ್ರರ್ಯವಸ್ಯತಿ ।

ಯಾಃ ಪುನರ್ಲೌಕಿಕಶಬ್ದಶ್ರವಣಸಮನನ್ತರಭಾವಿನ್ಯೋಽನ್ವಯಾವ-

ಗತಯಸ್ತಾ ಆನುಮಾನಿಕ್ಯೋಽಭಿಹಿತಾಃ ನ ಶಾಬ್ದ್ಯ ಇತ್ಯುಪಪದ್ಯತ ಏವ

ತಾಸಾಮತತ್ಪರ್ಯವಸಾನಮ್ ।

ಯದಿ ತತ್ಪರತಾಗ್ರಾಹಃ ಶಬ್ದಾನಾಂ ನೈವ ವಿದ್ಯತೇ ।

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಞ್ಜುಹೋತೀತಿ ವಿಧಿಃ ಕಸ್ಮಾದುಪೇಯತೇ ||

ಅಥ ತತ್ರ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇ ಸಂವೃತ್ತೇಽಪಿ ಚ ತಾವತಾ ।

ಪುರುಷಾರ್ಥತ್ವಲಾಭಾಯ ವಿಧಿರಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತೇ ||

ತದಸನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಾನಾಂ ಪ್ರಯೋಜನವಶಾನುಗಾ ।

ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಕಿನ್ತು ತನ್ಮೂಲಃ ಪ್ರಯೋಜನಪರಿಗ್ರಹಃ ||

ನ ಖಲು ಕನಕಮಭಿಲಷತಃ ಶಿಲಾವಲೋಕನಮನಭಿಮತಮಿತಿ

ಕನಕಾವಲೋಕನತಾಽಶ್ರಯಿತುಮುಚಿತಾ ।

ತಾತ್ಪರ್ಯಮೇವ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಯಾವತ್ಕಾರ್ಯೇ ನ ಕಲ್ಪಿತಮ್ ।

ನ ತಾವದ್ವರ್ತಮಾನಾದಿ ನಿರ್ದೇಶೇ ವಿಧಿಕಲ್ಪನಮ್ ||

ಏವಞ್ಚೋಪನಿಷದಾಮಪಿ

ತತ್ರತತ್ರಾಮ್ನಾಯಮಾನಜ್ಞಾನೋಪಾಸನಾದಿವಿಧಿಶೇಷತಯಾಽರ್ಥೋ

ವ್ಯಾಕರಣೀಯಃ, ತದಯಮರ್ಥಃ ಸರ್ವಜ್ಞಾಮಾನನ್ದಮಾತ್ಮಾನಂ

ಜಾನೀಯಾತ್ ಇತಿ ।

ನ ಚ ತಾವತಾ ಸ್ವರೂಪಮಪಿ ಸಿಧ್ಯತೀತ್ಯಧ್ಯವಸೇಯಮ್ ಅಸತ್ಯೇವ ರೂಪೇ

ತಾದೃಶಿ ತಥಾ ವಿಧಾನೋಪಪತ್ತೇಃ । ಯಥೈತದಪಿತರ್ಯೇವ ಪಿತರಞ್ಜಾನೀಯಾದಿತಿ

ತಥಾ ಚಾನುದ್ಗೀಥ ಓಙ್ಕಾರ ಉದ್ಗೀಥವಿಧಾನಮಿತಿ ।

ಯಾನಿ ಪುನರಾತ್ಮಸತ್ಯತ್ವನಿತ್ಯತ್ವವಾದೀನಿ ವಾಕ್ಯಾನಿ

ತಾನ್ಯವಿಶೇಷಿತಕಾಲಕರ್ಮವಿಧಾನಾಕ್ಷಿಪ್ಯಮಾಣಾಮುಷ್ಮಿಕಫಲಭೋಗೋ-

ಚಿತಚೇತನಕರ್ತೃಪ್ರತಿಪಾದನಪರಾಣಿ ಅತೋ ನ ಕಿಞ್ಚಿದಪಿ ವಚೋ ಭೂತೇಽರ್ಥೇ

ಪ್ರಮಾಣಮ್ ।

ಅತಃ (ಅತ ಏವಾರ್ಥವಾದಾನಾಮಮೀತಿ ಪಾ. ।) ಸರ್ವಾರ್ಥವಾದಾನಾಮಪಿ

ಪರಿನಿಷ್ಠಿತರುದ್ರರೋದನಾದಿಪ್ರತಿಪಾದನಪರತಾವಾರಣೋಪಪಾದನೇನ

ವಿದೂರತರವರ್ತಿವಿಧಿಪದಾನ್ವಯಸ್ತಾವಕತಯಾಽಪಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತಃ

ತಸ್ಮಾದಪರ್ಯಾಲೋಚಿತಪೂರ್ವಾಪರಪದತಾತ್ಪರ್ಯಾಣಾಮಾಪಾತಾಯಾತ-

ಶ್ರದ್ಧಾವಿರಚಿತವಿಗ್ರಹೋಽಯಮುದ್ಗ್ರಾಹಿತಃ ಪುರುಷ ಇತ್ಯಲಮತಿವಿಸ್ತರೇಣ ।

ಸಿದ್ಧಮಿದಂ ನ ಶ್ರುತಿತೋಽಪ್ಯಭಿಮತಪುರುಷಾತಿಶಯಃ ಸಿಧ್ಯತೀತಿ ।

ಅಪಿ ಚ ಭವತು ಭೂತಮಪಿ ವಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ವಿಷಯಃ, ಅಥ ಚ

ಕಥಮಿವ ಚೋದನಾಜನಿತಧಿಯಮವಧೀರ್ಯ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮೌ ವಿಜಾನಾತಿ

ಕಶ್ಚಿದಿತ್ಯಭ್ಯುಪೇಯತೇ ಸರ್ವಜ್ಞತಾ ಹಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧೈರೇವ ಪ್ರಮಾಣೈಃ

ಯಥಾಯಥಮರ್ಥಾನವಗಚ್ಛತೋಽಪಿ ಸಂಗಚ್ಛತೇ, ನ ಹಿ ತದಸ್ತಿ ವಚನಂ

ಯದಸ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಬುದ್ಧ್ಯುತ್ಪಾದನಹೇತುಹಾನಮುಖೇನ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯಂ

ಜ್ಞಾಪಯತಿ ।

ಯದ್ಯಪಿ ಕಿಞ್ಚಿದಭವಿಷ್ಯತ್ ತಥಾಽಪಿ

ಪರಸ್ಪರಾನ್ವಯಾಽನುಚಿತಪದಾರ್ಥತಯಾಽರ್ಥವಾದತಯೈವ ಸಮರ್ಥನೀಯಂ

ಪ್ರಮಾಣಾನ್ತರಾವಗತಯೋಗ್ಯತಾದಿಪುರಸ್ಸರೀ ಪದೇಭ್ಯೋ

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಬುದ್ಧಿರುಪಜಾಯಮಾನಾ

ಪ್ರಥಮತರನಿಪತಿತಾಪೇಕ್ಷಿತಪ್ರಮಾಣಾನ್ತರವಿರೋಧೇ ಕಥಮಿವ

ಜನಿಮನುಭವತೀತಿ ಸಮ್ಭಾವಯಾಮಃ ।

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಪ್ರತಿಕ್ಷಿಪ್ತಗೋಚರಂ ವಚನಂ ಯದಿ ।

ಅಪಿ ಕೋ ನು ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ವಿಹನ್ತ್ಯಾದಿತ್ಯಯೂಪಯೋಃ ||

ಅಪಿ ಚಾಸ್ತಿ ನರಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ತಾದೃಶಾತಿಶಯಾಶ್ರಯಃ ।

ಸಿಷಾಧಯಿಷಿತಗ್ರನ್ಥಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯ ಕಿಮಾಗತಮ್ ||

ನನು ಚ ತಾದೃಶಪುರುಷೇಣ ವಿರಚಿತಮಿದಮಿತಿ

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಗೋತ್ರಾನುಸಾರಿಣಃ ಸ್ಮರನ್ತಿ । ಪಾಶುಪತಾ ವಾ ಕಿನ್ನ ಸ್ಮರನ್ತಿ,

ತೇಽಪಿ ಸ್ವದರ್ಶನಾದರ್ಶಕಮಖಿಲಜಗದಧ್ಯಕ್ಷಮಾಚಕ್ಷತೇ

ತಥಾಽನ್ಯೇಽಪಿ ।

ನ ಚ ಸರ್ವೇಽಮೀ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥೋಪದೇಶಾನುಪಪತ್ತೇಃ ।

ಯ ಏವ ಚ ವಾದಿನಾಮೇಕಸ್ಯ ವಾದಿನಃ ಸರ್ವಜ್ಞಸಿದ್ಧೌ ಹೇತುರ್ಭವತಿ ಸ

ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಾಧಾರಣಃ ತದಿಹ ಬಹುಷು

ಪರಸ್ಪರವಿರುದ್ಧಮರ್ಥಮಹಮಹಮಿಕಯೋಪದಿಶತ್ಸು ಕತಮಂ

ಸರ್ವಜ್ಞಮಧ್ಯವಸಾಮಃ ।

ಯಥಾಽಹ ।

ಸರ್ವಜ್ಞೇಷು ಚ ಭೂಯಸ್ಸು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥೋಪದೇಶಿಷು ।

ತುಲ್ಯಹೇತುಷು ಸರ್ವೇಷು ಕೋ ನಾಮೈಕೋನಿರೂಪ್ಯತಾಮ್ ||

ಇತಿ, ।

ಸ್ವತನ್ತ್ರಾಧಿಗಮಾಧೀನಂ ಸರ್ವಜ್ಞಪರಿಕಲ್ಪನಮ್ ।

ಪರಸ್ಪರಪ್ರತೀಘಾತಾತ್ಸರ್ವಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಾವಹೇತ್ ||

ನನು, ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪ್ರಸಿದ್ಧೇನ ವಾಸುದೇವೇನ ಭಾಷಿತಮ್ ।

ಕಥಂ ತನ್ತ್ರಾನ್ತರೈರೇತತ್ ತುಲ್ಯಕಕ್ಷ್ಯಾಂ ನಿವೇಕ್ಷ್ಯತೇ ||

ತಥಾ ಹಿ ಪೌರುಷೇ ಸೂಕ್ತೇ ಶ್ರೂಯತೇ ತಸ್ಯ ವೈಭವಮ್ ।

ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಭೂಮಿರ್ದಿಶಶ್ಶ್ರೋತ್ರಾದಿತ್ಯಾದೀದನ್ತಥಾ ಪರಮ್ ||

ಸೂರ್ಯಾಚನ್ದ್ರಮಸೌ ಧಾತಾ ಯಥಾಪೂರ್ವಮಕಲ್ಪಯತ್ ಇತಿ, ।

ತಥಾ ಸ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ ಶಿವ ಇತಿ, ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಮ್ಪದಮ್ ।

ನ ತಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪತಿರಸ್ತಿ ಲೋಕೇ

ನ ಚೇಶಿತಾ ತಸ್ಯ ಚ ನೈವ ಲಿಙ್ಗಮ್ ।

ಇತೀರಯನ್ತಿ ಶ್ರುತಯೋಽಸ್ಯ ಭೂತಿಂ

ಜಗಜ್ಜನಿಸ್ಥೇಮಪಿಧಾಚಿನ್ಹಾಮ್ ||

ವಿಷ್ಣೋಸ್ಸಕಾಶಾದುದ್ಭೂತಂ ಜಗತ್ತತ್ರೈವ ಚ ಸ್ಥಿತಮ್ ।

ಸ್ಥಿತಿಸಂಯಮಕರ್ತಾಽಸಾವಿತ್ಯಾಹ ಸ್ಮ ಪರಾಶರಃ ||

ಇತ್ಥಂ ತಮೇವ ಸರ್ವೇಶಂ ಮನುರಪ್ಯಾಹ ತದ್ಯಥಾ ।

ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋಽವ್ಯಕ್ತಾದಣ್ಡಮವ್ಯಕ್ತಸಮ್ಭವಮ್ । ಇತಿ,

ಇತ್ಥಂ ನಾನಾಶ್ರುತಿಮುನಿವಚಸ್ಸನ್ತತಸ್ತೂಯಮಾನ-

ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯಃ ಪರಮಪುರುಷಃ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಂ ವ್ಯಧತ್ತ ।

ತಚ್ಚೇದೇತಚ್ಛುತಿಪಥಪರಿಭ್ರಷ್ಟತನ್ತ್ರೈಃ ಸಮಾನಂ

ಪಾತೃತ್ವೇನ ಪ್ರಸಜತಿ ತದಾ ಸೋಮಪಸ್ತೇ ಸುರಾಪೈಃ ||

ನೈತಜ್ಜ್ಯಾಯಃ ಕಿಮಙ್ಗ ಶ್ರುತಿಷು ಭಗವತೋ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ವಿಶುದ್ಧ-

ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಧರ್ಮಾಸ್ತ್ರಿಪುರವಿಜಯಿನಸ್ತೇನ ಯತ್ಕಿಞ್ಚಿದೇತತ್ ।

ಯದ್ವಾ ದೇವಸ್ಸ ಏವ ತ್ರಿಭುವನಭವನತ್ರಾಣವಿಧ್ವಂಸಹೇತುಃ ।

ವೇದಾನ್ತೈಕಪ್ರಮಾಣಃ ಕಥಯತಿ ಸ ಕಥಂ ವೇದಗೋಷ್ಠೀಬಹಿಃಷ್ಠಮ್ ||

ತಥಾ ಹಿ ಭಗವತಃ ಪಶುಪತೇರಪಿ

ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಾವೇದಿಕಾಃ ಶ್ರುತಯೋ ಬಹುಲಮುಪಲಭ್ಯನ್ತೇ

ಯಸ್ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಸ ಸರ್ವವಿತ್ । ತಮೀಶ್ವರಾಣಾಂ ಪರಮಂ ಮಹೇಶ್ವರಮ್

ಇತ್ಯಾದ್ಯಾಃ ।

ಸರ್ವಜ್ಞೇಶ್ವರಶಬ್ದೌ ಚ ನರ್ತೇ ದೇವಾತ್ಪಿನಾಕಿನಃ ।

ಉತ್ಪತ್ತಿಶಕ್ತ್ಯಾ ವರ್ತೇತೇ ಸತ್ಯಪ್ಯನ್ಯತ್ರ ತದ್ವತಿ ||

ಕಿಞ್ಚ ಸರ್ವಜ್ಞಶಬ್ದೇನ ಸರ್ವಜ್ಞೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿತೇ ।

ಪೌನರುಕ್ತ್ಯಂ ಪ್ರಸಜ್ಯೇತ ಸರ್ವವಿದ್ಗ್ರಹಣಸ್ಯ ವಃ ||

ಅತಃ ಸರ್ವಜ್ಞಶಬ್ದೋಽಯಂ ಮಹಾದೇವೈಕಗೋಚರಃ ।

ತಥಾ ಚ ಸ್ಕನ್ದಲಿಙ್ಗಾದಿಪುರಾಣಾನಿ ಪಿನಾಕಿನಃ ||

ಉಪಕ್ಷೀಣಾನಿ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯೋಪಪಾದನೇ ।

ತತಶ್ಚ ತತ್ಪ್ರಣೀತತ್ವಾತ್ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮನಯಾ ದಿಶಾ ||

ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪಾಶುಪತಂ ತನ್ತ್ರಂ ತತ್ರಾನ್ಯೋನ್ಯವಿರೋಧತಃ ।

ಸರ್ವತನ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣತ್ವವಿಪರ್ಯಾಸಃ ಪ್ರಸಜ್ಯತೇ ||

ಅಪಿ ಚ ಭವತು ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ ಏವೌಪನಿಷದಃ ಪುರುಷಃ, ಅಥ ಚ

ಸ ಕಥಮಿವ ಶ್ರುತಿಪರಿಪನ್ಥಿತನ್ತ್ರಮೇತತ್ಪ್ರಣಯೇತೇತ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯೇತ ಯ ಏವಮಾಹ

ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತೀ ಮಮೈವಾಜ್ಞೇ ಇತಿ ತತಶ್ಚ ।

ವಾಸುದೇವಾಭಿಧಾನೇನ ಕೇನಚಿದ್ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸುನಾ ।

ಪ್ರಣೀತಂ ಪ್ರಸ್ತುತಂ ತನ್ತ್ರಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಿನುಮೋ ವಯಮ್ ||

ಅಸ್ತು ವಾ ಸಮಸ್ತಜಗದಧ್ಯಕ್ಷೋ ವಾಸುದೇವ ಏವಾಸ್ಯ ತನ್ತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಣೇತಾ

ತಥಾಽಪಿ ।

ಮಾಯಾಮೋಹನವಿಗ್ರಹೇಣ ಹರಿಣಾ ದೇವದ್ರುಹಾಂ ಸಂಹತಿಮ್ ।

ಹನ್ತುಂ ಮೋಹಯತಾಽಹಿತಾನ್ಯಭಿಹಿತಾನ್ಯಾಹುರ್ಹಿ ತಚ್ಛದ್ಮನಾ ||

ಏವಂ ಕಿನ್ನು ನಯನ್ನಯನ್ನಿಜಮಹಾಮಾಯಾಗುಹಾಗವ್ಹರಮ್ ।

ವ್ಯಾಜಹೇ? ಕಿಮಿದಂ ನ ವೇತಿ ವಿಶಯೇ ಜಾತೇ ಕಥಂ ನಿರ್ಣಯಃ ||

ಪ್ರತ್ತ್ಯುತ ಭ್ರಮಯನ್ನೇವ ವ್ಯಾಜಹಾರೇತಿ ಗಮ್ಯತೇ ।

ವೈದಿಕೈರಗೃಹೀತತ್ತ್ವಾತ್ ತಥಾಽರ್ಹತಮತಃ ಯಥಾ ||

ವೈದಿಕಾಪರಿಗ್ರಹಶ್ಚ ಪ್ರಾಗೇವ ಪ್ರಪಞ್ಚಿತ ಇತಿ, ತಸ್ಮಾನ್ನ

ಸ್ವತನ್ತ್ರಾನುಭವಮೂಲತಯಾ ಪ್ರಮಾಣಮ್ ।

ನಾಪಿ ಮನ್ವಾದಿಸ್ಮರಣವದಿತ್ಯನುಪಪನ್ನಂ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಸ್ಮರಣಮ್ ।

ಯದಿ ಮನ್ವಾದಿವದ್ದೇವಃ ಶುಶ್ರೂಷಾಪರಿತೋಷಿತಾತ್ ।

ಆಚಾರ್ಯಾಲ್ಲಬ್ಧವೇದಾರ್ಥಸ್ತನ್ತ್ರಮೇತದಚೀಕ್ಲಪತ್ ||

ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯಕಲ್ಪನಾಽಮುಷ್ಯ ವ್ಯರ್ಥಾ ಮಿಥ್ಯಾ ತಥಾ ಸತಿ ।

ಅನಧೀತೋಽಪಿ ವೇದೋಽಸ್ಯ ಪ್ರತಿಭಾತೀತ್ಯಲೌಕಿಕಮ್ ||

ಅತ್ರ ವಾರ್ತ್ತಿಕಕಾರೇಣ ಯೇ ದೋಷಾಸ್ಸಮುದೀರಿತಾಃ ।

ತೇ ಚ ಸರ್ವೇಽನುಸಂಧೇಯಾಃ ಪುರುಷಾತಿಶಯಾದಯಃ ||

ಕಿಞ್ಚ ।

ಶೈವಂ ಪಾಶುಪತಞ್ಚೈವ ಬೌದ್ಧಮಪ್ಯಾರ್ಹತಂ ತಥಾ ।

ಕಾಪಾಲಂ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಞ್ಚೇತ್ತ್ಯೇವಂ ಪಾಷಣ್ಡತಾ ಸ್ಮೃತೇಃ ||

ವೈದಿಕಂ ತಾನ್ತ್ರಿಕಂ ಚೇತಿ ವಿಭಾಗಕರಣಾದಪಿ ।

ಗಮ್ಯತೇ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಸ್ಯ ವೇದಬಾಹ್ಯತ್ವನಿಶ್ಚಯಃ ||

ಶೈವಂ ಪಾಶುಪತಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಲಾಗುಡಞ್ಚ ಚತುರ್ವಿಧಮ್ ।

ತನ್ತ್ರಭೇದಃ ಸಮುದ್ದಿಷ್ಟಃ ಸಙ್ಕರಂ ನ ಸಮಾಚರೇತ್ || ಇತಿ , ।

ತಥಾ ।

ಭಾಕ್ತಂ ಭಾಗವತಞ್ಚೈವ ಸಾತ್ವತಂ ಚ ತ್ರಿಧಾ ಮತಮ್ ।

ಇತ್ಯೇವಂ ತನ್ತ್ರಭೇದೋಕ್ತಿಃ ಪಞ್ಚರಾತ್ರೇಽಪಿ ದೃಶ್ಯತೇ ||

ಕಿಞ್ಚ ।

ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪ್ರತಿಕ್ಷಿಪ್ತಜೀವಜನ್ಮಾದಿಗೋಚರಮ್ ।

ನ್ಯಾಯಹೀನಂ ವಚಸ್ತಥ್ಯಮಿತಿ ಹಾಸ್ಯಮಿದಮ್ಮಹತ್ ||

ತಥಾ ಚ ಶ್ರುತಿಃ ಅವಿನಾಶೀ ವಾ ಅರೇಽಯಮಾತ್ಮಾ ಅನುಚ್ಛಿತ್ತಿಧರ್ಮಾ

ಮಾತ್ರಾಸಂಸರ್ಗಸ್ತಸ್ಯ ಭವತಿ ಇತಿ ತಥಾ ಜೀವಾಪೇತಂ ವಾಬ ಕಿಲೇದಮ್ಮ್ರಿಯತೇ

ನ ಜೀವೋ ಮ್ರಿಯತೇ ಇತಿ ।

ಸ್ಯಾದೇತತ್ ಉಚ್ಛೇದಾಭಾವಮಾತ್ರಪ್ರತಿಪಾದಕಮೇತದ್ವಚನಂ ನ

ಜನ್ಮಾಭಾವಮವಗಮಯತೀತಿ ।

ನ, ಅನುಚ್ಛೇದಾಭಿಧಾನೇನ ಜನ್ಮಾಭಾವೋಽವಸೀಯತೇ ।

ನ ಹ್ಯಸ್ತಿ ಸಂಭವೋ ಭಾವೋ ಜಾತೋ ನೈವ ಕ್ಷರೇದಿತಿ ||

ನನು ಚ, ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯೇದಮಿತಿ ಸದೇಕತ್ವಾವಧಾರಣಾತ್ ।

ಪ್ರಾಕ್ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲಾಜ್ಜೀವಾನಾಮಭಾವೋಽಧ್ಯವಸೀಯತೇ ।

ಯದಿ ಜೀವಾಃ ಪೃಥಗ್ಭೂತಾಃ ಪ್ರಾಕ್ ಸೃಷ್ಟೇಃ ಸ್ಯುಃ ಪರಾತ್ಮವತ್ ।

ಕಥಮೇತತ್ಸದೇವೇತಿ ತದೇಕತ್ವಾವಧಾರಣಮ್ ।

ಅತ್ರೋಚ್ಯತೇ ಸದೇವೇ?ತಿ ಯದೇಕತ್ವಾವಧಾರಣಮ್ ।

ತತ್ಸಿಸೃಕ್ಷಿತವಾಯ್ವಮ್ಬುವಿಯತ್ಪ್ರಭೃತಿಗೋಚರಮ್ ||

ಪರ್ಯುದಾಸಿಷ್ಯತಾಽನೇನ ವಚಸಾ ಚೇತನೋ ಯದಿ ।

ಗಗನಾದೇರಿವಾಸ್ಯಾಪಿ ಜನನಂ ನಿರದೇಕ್ಷ್ಯತ ||

ನ ಚ ನಿರ್ದಿಶ್ಯತೇ ತೇನ ನ ಜೀವೋ ಜನಿಮೃಚ್ಛತಿ ।

ತತ್ತೇಜೋಽಸೃಜತೇತ್ತ್ಯಾದೌ ಜೀವಸರ್ಗೋ ಹಿ ನಃ ಶ್ರುತಃ ||

ನನು ಚ ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಇತ್ಯತ್ರ ಜೀವಾನಾಮೇವ

ಜನನಜೀವನಪ್ರಾಯಣಾಭಿಸಂವೇಶನಾನಿ ಪ್ರತೀಯನ್ತೇ ।

ತಥಾ ಹಿ ಭೂತಶಬ್ದೋಽಯಂ ಜೀವಾನಾಮಭಿಧಾಯಕಃ ।

ಭ್ರಾಮಯನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನೀತ್ಯೇವಮಾದಿಷು ದರ್ಶನಾತ್ ||

ಜೀವನ್ತೀತಿ ಹಿ ಶಬ್ದೋಽಯಂ ಜೀವೇಷ್ವೇವಾವಕಲ್ಪತೇ ।

ತೇನ ಜಾಯನ್ತ ಇತ್ಯೇತಜ್ ಜ್ಞಾಯತೇ ಜೀವಗೋಚರಮ್ ||

ತದಿದಮನುಪಪನ್ನಂ ಭೂತಶಬ್ದೋ ವಿಹಾಯಃ-

ಪವನಹುತಭುಗಮ್ಭೋಮೇದಿನೀಷು ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ।

ಪದಮಿದಮಿತರಸ್ಮಿಂಲ್ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿ ತೇಷಾಂ

ಬಹುವಿಧಪರಿಣಾಮೋ ಗೀಯತೇ ಜೀವನಞ್ಚ ||

ಪ್ರಥಮಮಧಿಗತಾ ಯೇ ಖಾದಯೋ ಭೂತಶಬ್ದಾ-

ತ್ತದನುಗುಣತಯಾಽರ್ಥಂ ವಕ್ತಿ ಜೀವನ್ತಿ ಶಬ್ದಃ ।

ಯದಿ ಚ ಭವತಿ ಜೀವೇ ಭೂತಶಬ್ದಸ್ತದಾನೀ-

ಮಪಿ ವದತಿ ತದೀಯಞ್ಜನ್ಮ ದೇಹಾನುಬನ್ಧಿ ||

ಅತೋ ಜೀವಪರತ್ತ್ವೇಽಪಿ ಭೂತಶಬ್ದಸ್ಯ ಯುಜ್ಯತೇ ।

ಜಾಯನ್ತ ಇತಿ ಶಬ್ದೋಽಯಂ ಗೌರ್ಜ್ಜಾತೋ ಗಚ್ಛತೀತಿ ವತ್ ||

ತಥಾಜೋಹ್ಯೇಕ ಇತ್ತ್ಯಾದ್ಯಾಃ ಶ್ರುತಯೋಽನ್ಯಾಶ್ಚ ಸನ್ತಿ ನಃ ।

ಜೀವಾನುತ್ಪತ್ತಿವಾದಿನ್ಯಸ್ತಥಾ ಭಗವತೋವಚಃ ||

ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಞ್ಚೈವ ವಿದ್ಧ್ಯನಾದೀ ಉಭಾವಪಿ । ಅಜೋ

ನಿತ್ತ್ಯಶ್ಶಾಶ್ವತೋಽಯಂ ಪುರಾಣಃ । ನ ಜಾಯತೇ ಮ್ರಿಯತೇ ವಾ ಕದಾಚಿತ್ । ಇತ್ಯಾದಿ ।

ನ್ಯಾಯಶ್ಚ ।

ವಿವಾದಾಧ್ಯಾಸಿತೋ ಜೀವೋ ನ ಜಾತು ಜನಿಮೃಚ್ಛತಿ ।

ದ್ರವ್ಯತ್ವೇ ಸತ್ತ್ಯಮೂರ್ತತ್ವಾಚ್ಚಿದ್ರೂಪತ್ವಾತ್ಪರಾತ್ಮವತ್ ||

ಪಶ್ಯನ್ತಃ ಪೌರುಷೇಯತ್ವೇ ದೂಷಣಾನ್ಯುಕ್ತಯಾ ದಿಶಾ ।

ಅನನ್ಯಗತಯಃ ಕೇಚಿತ್ ತನ್ತ್ರಂ ನಿತ್ಯಮತಿಷ್ಠಿಪನ್ ||

ತದೇತತ್ ಸ್ವಹೃದಯನಿಹಿತವಿಶದತರಕರ್ತ್ರಸ್ಮರಣಪ್ರತಿಹತಮಭಿಧೀಯತ

ಇತ್ಯುಪೇಕ್ಷಣೀಯಮ್ ।

ಕಿಞ್ಚ ।

ಇತ್ಥಂ ಪಾಶುಪತಾದೀನಾಂ ನ್ಯಾಯಃ ಕಿಂ ದಣ್ಡವಾರಿತಃ ।

ತಥಾಽಸ್ತ್ವಿತಿ ಯದಿ ಬ್ರೂಯಾದ್ ವ್ಯಾಘಾತಸ್ಸ್ಯಾತ್ ಪರಸ್ಪರಮ್ ||

ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಚ ವಾಸುದೇವಪ್ರಣೀತತಾ ।

ನ ಹಾತುಂ ಶಕ್ಯತೇ ಯದ್ವದ್ವೇದಸ್ಯಾಪೌರುಷೇಯತಾ ||

ಅಥೋ ಕಶ್ಚಿದ್ ಬ್ರೂಯಾದನುದಯವಿಪರ್ಯಾಸವಿಶಯೈಸ್ತ್ರಿರೂಪೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ

ಕತರದಿಹ ಜೋಘುಷ್ಯತ ಇತಿ । ಸ ವಕ್ತವ್ಯಃ ಕಿನ್ನು ತ್ವದಭಿಲಷಿತಂ ಲಾಗುಡಮತೇ

ತದೇವೇತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ನಿಯಮಿತಮದಶ್ಶಾಮ್ಯತು ಭವಾನ್ ।

ತದೇವಮುದೀರಿತನ್ಯಾಯಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತೀತಿಹಾಸಪುರಾಣನ್ಯಾಯವಿರುದ್ಧಾಭಿ-

ಧಾನೇನ, ಸಮಸ್ತಶಿಷ್ಟಜನಪರಿಗ್ರಹವಿರಹೇಣ ಚ,

ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗಾವಸಾನೋಪದೇಶವ್ಯಾಜೇನ ಕೇನಾಪಿ ಜಗದ್ವಞ್ಚಯಿತುಂ

ವಿರಚಿತಾನಿ ಪಞ್ಚರಾತ್ರತನ್ತ್ರಾಣೀತಿ ಮನ್ಯಾಮಹೇ ।

ಈದೃಶಾಪಸ್ಮೃತಿವಿಷಯಮೇವ ತದ್ವಚಃ ।

ಯಾ ವೇದಬಾಹ್ಯಾಃ ಸ್ಮೃತಯೋ ಯಾಶ್ಚ ಕಾಶ್ಚ ಕುದೃಷ್ಟಯಃ ।

ಸರ್ವಾಸ್ತಾ ನಿಷ್ಫಲಾಃ ಪ್ರೇತ್ಯ ತಮೋನಿಷ್ಠಾ ಹಿ ತಾಃ ಸ್ಮೃತಾಃ ||

ಇತಿ ।

ಈದೃಶದುರ್ಮಾರ್ಗಾನುಗಾಮಿನ ಏವ ತೇಽಪಿ ಏಷಾಂ ವಾಙ್ಮಾತ್ರೇಣಾಪಿ

ಅರ್ಚನಂ ನಿಷಿಧ್ಯತೇ, ಉಕ್ತಞ್ಚ ।

ಏತ ಏವ ಚ ತೇ ಯೇಷಾಂ ವಾಙ್ಮಾತ್ರೇಣಾಪಿ ನಾರ್ಚನಮ್ ।

ಪಾಷಣ್ಡಿನೋ ವಿಕರ್ಮಸ್ಥಾನ ವೈಡಾಲವ್ರತಿಕಾಂಞ್ಛಠಾನ್ ||

ಹೈತುಕಾನ್ ಬಕವೃತ್ತಿಂಶ್ಚ ವಾಙ್ಮಾತ್ರೇಣಾಪಿ ನಾರ್ಚಯೇತ್ ।

ಇತಿ ।

ಇತ್ಯುಪನ್ಯಸ್ತಯಾ ನೀತ್ಯಾ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಮಶೇಷತಃ ।

ಅಪ್ರಮಾಣಮಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಮೇವಂ ಪ್ರಪ್ತೇಽಭಿಧೀಯತೇ ||

ವಿವಾದಾಧ್ಯಾಸಿತಂ ತನ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಮಿತಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ।

ನಿರ್ದೋಷಜ್ಞಾನಜನ್ಮತ್ವಾಜ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾದಿವಾಕ್ಯವತ್ ||

ನ ತಾವದನುಮಾನೇಽಸ್ಮಿನ್ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಪರೀಕ್ಷಿತಾಃ ।

ದೋಷಾ ಮೃಗಯಿತುಂ ಶಕ್ಯಾಸ್ತತ್ರ ಪಕ್ಷಃ ಪರೀಕ್ಷ್ಯತಾಮ್ ||

ಪಕ್ಷೋ ನಾಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಽರ್ಥಃ ಸ ಚ ಸಿದ್ಧೇನ ಕೇನಚಿತ್ ।

ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧೋ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಸನ್ ಯಃ ಸಾಧಯಿತುಮೀಪ್ಸಿತಃ ||

ತತ್ರ ನ ತಾವದಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣಃ ಪಕ್ಷಃ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯನಾಮ್ನಃ

ಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ಉಭಯವಾದಿಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದೌ,

ನಾಪ್ಯಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಶೇಷ್ಯಃ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್,

ನಾಪಿ ಸಿದ್ಧಸಾಧನಃ, ಪ್ರಸ್ತುತಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಾಮಣ್ಯಸ್ಯ

ಪ್ರತಿವಾದಿನೋಽಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್, ನ ಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರುದ್ಧಃ

ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯಾತೀನ್ದ್ರಿಯತ್ವಾತ್, ನಾಪ್ಯನುಮಾನವಿರುದ್ಧಃ, ಅನುಪಲಮ್ಭನಾತ್

ನನೂಪಲಭ್ಯತ ಏವಾನುಮಾನಮ್ – ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಮಪ್ರಮಾಣಮ್

ವೇದಬಾಹ್ಯತ್ವಾತ್ ಬೌದ್ಧಾಗಮವತ್ ।

ಅತ್ರ ಬ್ರೂಮಃ ಕತರದಿಹಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸಿಷಾಧಯಿಷಿತಂ ಯದಿ

ಜ್ಞಾನಾನುತ್ಪತ್ತಿಲಕ್ಷಣಂ ತತಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರೋಧಃ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಹಿ

ವಿದಿತಪದತದರ್ಥಸಙ್ಗತೇಃ ಶ್ರೋತುಃ

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯಶ್ರವಣಸಮನನ್ತರಮುಪಜಾಯಮಾನಂ

ತದರ್ಥವಿಷಯಂ ಜ್ಞಾನಮ್ ।

ನಾಪಿ ಸಂಶಯಲಕ್ಷಣಂ ತತ ಏವ ವಿರೋಧಾತ್ ನ ಖಲು ಪದ್ಮಮಧ್ಯೇ

ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ಪೂಜಯೇತ್ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ ಇತೀದಂ ವಚನಂ ಪೂಜಯೇನ್ನ ವೇತಿ

ಸಂಶಯಿತಂ ಪ್ರತ್ಯಯಮುತ್ಪಾದಯತಿ, ನಾಪಿ ವಿಪರ್ಯಪಲಕ್ಷಣಂ

ಯೋಗ್ಯಾನುಪಲಮ್ಭಾಭಾವಾತ್, ಅನಾಗತವಿಪರ್ಯಯೋತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾಯಾಃ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರೋಧಾತ್ ಅಶೇಷವ್ಯವಹಾರೋಚ್ಛೇದಹೇತುತ್ವಾಚ್ಚ, ಪ್ರಪಞ್ಚಯಿಷ್ಯತೇ

ಚೈತದುಪರಿಷ್ಟಾತ್ ।

ಆಗಮವಿರುದ್ಧಞ್ಚ ।

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಾಗಮೇ ಸ್ವಾರ್ಥಸ್ತಥೈವೇತ್ಯವಬೋಧನಾತ್ ।

ಅಥ ತಸ್ಯಾಪ್ರಮಾಣತ್ವೇ ತದ್ವಿರೋಧೋ ನ ದೂಷಣಮ್ ||

ಹನ್ತ ಏವಂ ಸತಿ ತದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇಽನುಮಾನಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮ್

ಅನುಮಾನಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ತದಪ್ರಾಮಣ್ಯಮಿತ್ಯನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯಣಮ್ ।

ಅಪಿ ಚ ಕಿಮಿದಂ ವೇದಬಾಹ್ಯತ್ವಂ ಯದಿ ವೇದಾನ್ಯತ್ವಂ ತತಃ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಭಿರನೈಕಾನ್ತಃ । ಅಥ ಶಬ್ದತ್ವೇ ಸತೀತಿ ಹೇತುರ್ವಿಶೇಷ್ಯತೇ ತತೋ

ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನಂ, ಯಥಾಽಹುಃ ನಿರ್ವಿಶೇಷಹೇತುಪ್ರಯೋಗೇ

ಪುನರ್ವಿಶೇಷಣೋಪಾದಾನಂ ನಿಗ್ರಹಃ, ಇತಿ, ಅನೈಕಾನ್ತಿಕಶ್ಚ ಮನ್ವಾದಿವಾಕ್ಯೈ

ಅಥೈತದ್ದೋಷಹಾನಾಯ ವೇದಬಾಹ್ಯತ್ವಶಬ್ದತಃ ।

ಆವೇದಮೂಲತಾಂ ಮನ್ದ ಮನ್ಯಸೇ ಕಿನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕ ? ||

ತೇನಾಯಮರ್ಥಃ ಶಬ್ದತ್ವೇ ಸತ್ಯವೇದಮೂಲತ್ವಾದಿತಿ, ತತೋ ವೇದೈರನೈಕಾನ್ತ್ಯಮ್,

ಅಥವಾ ಅವೇದತ್ವೇ ಸತಿ ಶಬ್ದತ್ವೇ ಸತಿ ಅವೇದಮೂಲತ್ವಾದಿತಿ ಹೇತುಃ, ತಥಾಪಿ ।

ಸನ್ತಿ ನದ್ಯಾಸ್ತಟೇ ವೃಕ್ಷಾ ಇತ್ಯಾದ್ಯಾಪ್ತೋಪದೇಶನೈಃ ।

ಅವೇದಮೂಲೈರ್ದುರ್ವಾರಮನೈಕಾನ್ತ್ಯಂ ಪ್ರಸಜ್ಯತೇ ||

ಅಥ ಅವೇದತ್ವೇ ಸತಿ ಶಬ್ದತ್ವೇ ಸತಿ ಕಾರ್ಯವಿಷಯತ್ವೇ ಸತಿ ಅವೇದಮೂಲತ್ವಂ

ಹೇತುಃ, ಅತ್ರಾಪಿ ಅಜೀರ್ಣೇ ಮನ್ದಮಶ್ನೀಯಾದಿತ್ಯಾದೌ ವ್ಯಭಿಚಾರಿತಾ ।

ಅಥೋಕ್ತವಿಶೇಷಣವಿಶಿಷ್ಟತ್ವೇ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಷಯತ್ವೇಽಪಿ

ಸತ್ತ್ಯವೇದಮೂಲತ್ವಾದಿತಿ ಹೇತುಃ, ತತೋ ಭಾಗಾಸಿದ್ಧೋ ಹೇತುಃ, ನ ಹಿ

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಷಯಮ್ ।

ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಾಣಾಮೇವ ವಚಸಾಂ ಬಾಹುಲ್ಯಾತ್ ।

ಅಥ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ತರಾಯೋಗ್ಯಾರ್ಥತ್ವೇ ಸತೀತಿ ವಿಶೇಷಃ ತತ್ರಾಪಿ

ಸೈವಾಸಿದ್ಧಿಃ, ಭಗವತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ

ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಸಮಸ್ತವಸ್ತುಗೋಚರಸ್ಯ ಶ್ರುತಿಶತಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್

ತಚ್ಚೈತದನನ್ತರಮೇವ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಃ,

ತದಲಮನೇನಾಶಿಕ್ಷಿತಾಕ್ಷಪಾದಮತಾನಾಮಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಪ್ರತಿಭಾವಿಜೃಮ್ಭಿತೇ

ನ ।

ಸಂಭಾವ್ಯಮಾನಾನ್ಯಪ್ಯನುಮಾನಾನ್ತರಾಣಿ ಪರಸ್ತಾದುಪನ್ಯಸ್ಯ

ನಿರಸ್ಯನ್ತೇ ಅತೋ ನಾನುಮಾನವಿರುದ್ಧಃ ಪಕ್ಷಃ ।

ನಾಪ್ಯಾಗಮವಿರುದ್ಧಃ

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಪ್ರತಿಪಾದಕಸ್ಯ ಇದಮ್ಮಹೋಪನಿಷದಮ್

ಇತ್ಯಾದ್ಯಾಗಮಶತಸ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಯಿಷ್ಯಮಾಣತ್ವಾತ್ ।

ಸ್ವವಚನ – ಸ್ವಾಭ್ಯುಪಗಮ –

ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿವಿರೋಧಾಶ್ಶಬ್ದವಿರೋಧಪ್ರಕಾರಾಸ್ತ್ವನಾಶಙ್ಕನೀಯಾ

ಏವ, ತಥಾ ಹಿ ನ ತಾವತ್ ಸ್ವವಚನವಿರೋಧಃ, ಸ ಹಿ ತ್ರೇಧಾ ಉಕ್ತಿಮಾತ್ರವಿರೋಧಃ,

ಧರ್ಮೋಕ್ತಿವಿರೋಧಃ, ಧರ್ಮ್ಯುಕ್ತಿವಿರೋಧಶ್ಚೇತಿ, ತತ್ರ ನ

ತಾವದುಕ್ತಿಮಾತ್ರವಿರುದ್ಧೋಽಯಂ ಪಕ್ಷಃ, ನ ಹಿ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಂ

ಪ್ರಮಾಣಮಿತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಚನಂ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ವ್ಯಾಹನ್ತಿ ಯಥಾ

ಯಾವಜ್ಜೀವಮಹಂ ಮೌನೀ ಇತಿ, ನಾಪಿ ಧರ್ಮೋಕ್ತಿವಿರೋಧಃ, ನ ಹಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ

ಪಞ್ಚರಾತ್ರೋದ್ದೇಶೇನ ವಿಧೀಯಮಾನಂ ಪಕ್ಷಂ ಪ್ರತಿಕ್ಷಿಪತಿ

ಸರ್ವವಾಕ್ಯಾನಾಮಿವ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಚನಮ್, ನಾಪಿ ಧರ್ಮ್ಯುಕ್ತಿವಿರೋಧಃ,

ಸತ್ಯಪಿ ಧರ್ಮಿಣಿ ಧರ್ಮಾನ್ವಯಸ್ಯಾಽವಿರುದ್ಧತ್ವಾತ್, ನ ಹಿ ಜನನೀತ್ವಮಿವ

ವನ್ಧ್ಯಾತ್ವೇನ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶಾಸ್ತ್ರತ್ವಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇನ ವಿರುದ್ಧಮ್, (ಪ್. ೩೨)

ನ ಹಿ ವಿವಾದಾಧ್ಯಾಸಿತಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಪ್ರತಿಜ್ಞಾನೇ ತತ್ರ

ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತಧರ್ಮಿವಿಶೇಷವಿರೋಧಃ ।

ವಿಹಿತರ್ಹಿಸಾನಾಮಿವಾಧರ್ಮತ್ವಪ್ರತಿಜ್ಞಾನೇ

ವಿವಾದಾಧ್ಯಾಸಸ್ಯೋಪಲಕ್ಷತ್ವಾತ್, ಅತೋ ವಾ ನಾಗಮವಿರೋಧಃ, ತದೇವಂ

ಪ್ರತಿಪನ್ನಃ ಪಕ್ಷಃ ।

ನಾಪಿ ಹೇತೋರನೈಕಾನ್ತಿಕತ್ವಾದಯೋ ದೋಷಾಃ । ತಥಾ ಹಿ ನ

ತಾವದನೈಕಾನ್ತಿಕಃ, ಸ ಹಿ ದ್ವೇಧಾ ಸಾಧಾರಣಾಸಾಧಾರಣಭೇದಾತ್ ಯಥಾ

ಪೃಥಿವೀ ನಿತ್ಯತ್ವಸಾಧನೇ ಪ್ರಮೇಯತ್ವಂ ಸಾಧಾರಣಃ,

ಅಸಾಧಾರಣಸ್ಯತತ್ರೈವ ಗನ್ಧವತ್ತ್ವಂ, ತತ್ರ ನ

ತಾವನ್ನಿರ್ದೋಷಜ್ಞಾನಕಾರಣತ್ವಂ ಪ್ರಮಾಣಾಪ್ರಮಾಣಸಾಧಾರಣಂ

ಯೇನ ಸಾಧಾರಣಾನೈಕಾನ್ತಿಕಂ ಸ್ಯಾತ್, ನ ಹಿ

ನಿರ್ದ್ದೋಷಜ್ಞಾನಕಾರಣತ್ವಮಪ್ರಮಾಣಭೂತವಿಪ್ರಲಮ್ಭಕವಚನಾದಿಷು

ವಿಪಕ್ಷೇಷು ದೃಷ್ಟಚರಮ್ ।

ನಾಪ್ಯಸಾಧಾರಣಃ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾದಿವಾಕ್ಯದೃಷ್ಟಾನ್ತಾಭಿಧಾನೇನೈವ

ಸಪಕ್ಷಾನ್ವಯಸ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ।

ನಾಪಿ ವಿರುದ್ಧಃ, ವಿಪರೀತವ್ಯಾಪ್ತ್ಯಭಾವಾತ್, ನ ಹಿ

ನಿರ್ದ್ದೋಷಜ್ಞಾನಕಾರಣತ್ವಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಮ್ ।

ನ ಚ ಕಾಲಾತ್ಯಯಾಪದಿಷ್ಟಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರೋಧಾಭಾವಾತ್

ಆಗಮಾನುಗುಣ್ಯಾಚ್ಚ ।

ನ ಚಾಸಿದ್ಧತ್ವಮ್, ಅಸಿದ್ಧಿರ್ಹಿ ಆಶ್ರಯತಃ ಸ್ವರೂಪತೋ ವಾ

ತಾವದಾಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಿಃ, ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಾತ್, ನಾಪಿ

ಸ್ವರೂಪಾಸಿದ್ಧಃ, ಸೋಽಪಿ ತ್ರೇಧಾ ಅಜ್ಞಾನ – ಸನ್ದೇಹ – ವಿಪರ್ಯಯಭೇದಾತ್, ನ

ತಾವದಜ್ಞಾನಾಸಿದ್ಧಿಃ, ತತ್ಪ್ರತಿಪಾದಕಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣಾತ್, ನಾಪಿ

ಸಂದಿಗ್ಧಾಸಿದ್ಧಃ, ನಿರ್ದೋಷತ್ವಸ್ಯ ವಾದಿನಃ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್,

ಪ್ರತಿವಾದಿನೋಽಪಿ ದೋಷಾನುಪಲಮ್ಭಾದೇವಾನಾಯಾಸಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್,

ವಿಪರ್ಯಯಾಸಿದ್ಧಿಸ್ತು ದೂರೋತ್ಸಾರಿತೈವ ।

ನನು ಕಥಂ ಪೌರುಷೇಯತ್ವಸಾಮಾನ್ಯಾದಾಪತನ್ತೀ ದೋಷಸಂಭಾವನಾ

ಅಪನೀಯತೇ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಕಥಂ

ವಾಕ್ಯತ್ವಸಾಮಾನ್ಯಾದಾಪತನ್ತೀ ವೇದೇಷು ಸಾ ವಾರ್ಯತೇ, ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವಾದಿತಿ

ಚೇತ್ತಾದಿಹಾಪಿ ಸರ್ವಜ್ಞಾವಾಪ್ತಕಾಮಪರಮಪುರುಷಪ್ರಣೀತತಯೇತ್ಯವಗಮ್ಯ

ಶಾಮ್ಯತು ಭವಾನ್ ।

ಏತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ ।

ನೈವ ಶಬ್ದೇ ಸ್ವತೋ ದೋಷಾಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಪರಿಪನ್ಥಿನಃ ।

ಸನ್ತಿ ಕಿನ್ತು ಸ್ವತಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣತ್ವಮಿತಿ ಸ್ಥಿತಿಃ ||

ವಕ್ತುರಾಶಯದೋಷೇಣ ಕೇಷುಚಿತ್ತದಪೋದ್ಯತೇ ।

ಅಙ್ಗುಲ್ಯಗ್ರೇಽಸ್ತಿ ಮಾತಙ್ಗಯೂಥಮಿತ್ಯೇವಮಾದಿಷು ||

ಪ್ರಸ್ತುತಗ್ರನ್ಥಸಂದರ್ಭೇ ವಕ್ತುರಾಶಯಗಾಮಿನೀಮ್ ।

ದೋಷಶಙ್ಕಾಂ ತ್ರಯೀಮೂರ್ದ್ಧಧ್ವನಿರೇವಾಪಮಾರ್ಷ್ಟಿ ನಃ ||

ವದನ್ತಿ ಖಲು ವೇದಾನ್ತಾಃ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಜಗತಃ ಪತಿಮ್ ।

ಮಹಾಕಾರುಣಿಕಂ ತಸ್ಮಿನ್ ವಿಪ್ರಲಮ್ಭಾದಯಃ ಕಥಮ್ ||

ನನು ಚ ।

ಸಿದ್ಧೇ ವಸ್ತುನಿ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ನೇತ್ಯವಾದಿಷಮ್ ।

ತತ್ಪರೇಷು ಪ್ರಯೋಗೇಷು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತ್ಯಗ್ರಹಣಾದಿತಿ ||

ತದಸತ್ಸಿದ್ಧಮಪ್ಯರ್ಥಮಾಚಕ್ಷಾಣಾಃ ಪ್ರಯೋಗತಃ ।

ಲೌಕಿಕಾಃ ಪ್ರತಿಪದ್ಯನ್ತೇಃ ಶಕ್ತಿಂ ಕಾರ್ಯಪರಾದಿವ ||

ತದ್ಯಥಾ ಪುತ್ರಸ್ತೇ ಜಾತ ಇತಿ

ವಚನಶ್ರವಣಾನನ್ತರಜನಿತವಿಶಿಷ್ಟವದನವಿಕಾಸಾವಸಾನಸಮನನ್ತರಂ

ಹೃಷ್ಟೋಽಯಮಿತಿ ಪ್ರತಿಪದ್ಯ ಹರ್ಷೋಽಯಂ ಪ್ರಿಯಾರ್ಥಾವಗಮನಿಬನ್ಧನ ಇತಿ

ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯಾಕಲಯನ್ ಮಧ್ಯಮವೃದ್ಧಸ್ಯಾಪಿ ತನ್ನಿಬನ್ಧನಮೇವ

ಹರ್ಷಮನುಮಿಮಾನಸ್ತದ್ಭಾವಭಾವಿತಯಾ ಶಬ್ದಸ್ಯೈವ

ಪ್ರಿಯಾರ್ಥಾಽವಬೋಧಕತಾಮವ್ಯವಸ್ಯತಿ ।

ತತ್ರಾಪ್ಯತೀತಾನಾಗತಾದಿಭೇದಭಿನ್ನೇಷು

ಹರ್ಷಹೇತುಷೂಪಪ್ಲವಮಾನೇಷು ಕಸ್ಯ ವಕ್ತಾಽಯಮಿತಿ ವಿಚಿಕಿತ್ಸೋದಯೇ ಸತಿ ।

ತದನನ್ತರಸಂಜಾತಜಾತಕರ್ಮಾವಬೋಧತಃ ।

ತದ್ಧೇತುಭೂತಃ ಕೋಽಪೀತಿ ನಿಶ್ಚಿನ್ವನ್ನಾತ್ಮನಃ ಪುರಾ ||

ಕರ್ತವ್ಯಂ ಜಾತಕರ್ಮೇತಿ ಪ್ರತೀತೇಃ ಕಿನ್ನು ಕಾರಣಮ್ ।

ಪ್ರತೀತಂ ಪ್ರಿಯಮಿತ್ಯೇವಂ ವಿಮೃಶನ್ನವಗಚ್ಛತಿ ||

ಪುತ್ರಜನ್ಮೈವ ನಿವಾನ್ಯದಿತಿ ವ್ಯುತ್ಪಿತ್ಸುರರ್ಭಕಃ ।

ತತ್ರ ಚ ।

ಆವಾಪೋದ್ಧಾರಭೇದೇನ ಪದಾನಾಂ ಶಕ್ತಿನಿಶ್ಚಯಃ ।

ಉಪಪದ್ಯತ ಇತ್ಯೇವಂ ಸಿದ್ಧಾಸಿದ್ಧಾರ್ಥವಾಚಿತಾ ||

ನನು ನ ತದ್ಭಾವಭಾವಿತಾಮಾತ್ರೇಣ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವಃ, ಅತಿ ಪ್ರಸಙ್ಗಾತ್

ನ ಚ ಜಾತಕರ್ಮಕರ್ತವ್ಯತಾಽವಗತಿರ್ನಿಯಮೇನ

ಪ್ರಿಯಾರ್ಥಾವಗಮಪುರಸ್ಸರೀ, ದೃಶ್ಯತೇ ಹಿ

ಕುಟುಮ್ಬಭರಣಾಯಾಸವಿದೂಯಮಾನಮನಸೋಽಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಿಕಾಪಿ

ತತ್ಕರ್ತವ್ಯತಾವಗತಿಃ, ಕಾರ್ಯಾವಗತಿಃ ಕಿಂ ಶಬ್ದಕಾರಣಿಕಾ ದೃಷ್ಟಾ ಯೇನ

ಗಾಮಾನಯೇತ್ಯಾದೌ ಗವಾನಯನಾದಿಕರ್ತವ್ಯತಾವಗತಿಃ

ಶಬ್ದಕಾರಣಿಕಾಽಭ್ಯುಪೇಯತೇ ।

ಅಥ ಆಕಸ್ಮಿಕತ್ವಾನುಪಪತ್ತೇಃ ಸನ್ನಿಹಿತಶಬ್ದ ಏವ ತದವಗಮಹೇತುರಿತಿ

ಚೇತ್ ಸಮಾನೋಽಯಂ ವಿಧಿರಿತರತ್ರಾಪಿ ।

ಯಾಪಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಹೇತ್ವರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದಕತಾ ಕ್ವಚಿತ್ ।

ಲಿಙಾದಿಪ್ರತ್ಯಯಾವಾಪಹೈತುಕೀ ಸಾಽವಸೀಯತೇ ||

ಯಶ್ಚ ಕಾರ್ಯಪರತಾಮೇವಾಖಿಲಪದಾನಾಮಾತಿಷ್ಠತೇ,

ತೇನಾಪ್ಯಾವಾಪೋದ್ಧಾರವಿನಿರ್ದ್ಧಾರಿತಾಸಂಸೃಷ್ಟಶರೀರಾಣಾಮೇವ

ಗವಾಶ್ವಾದೀನಾಂ ತತ್ಪದಾರ್ಥತಾ ಸಮರ್ಥನೀಯಾ, ಸಮರ್ಥ್ಯಮಾನಾಪಿ

ಕಾರ್ಯಾನ್ವಯಿನ್ಯೇವ ಸಮರ್ಥ್ಯತ ಇತಿ ಚೇತ್ ಅಲಂ ವ್ಯಸನೇನ

ಅನ್ಯಾನ್ವಿತಾಭಿಧಾನೇನಾಪಿ ವ್ಯವಹಾರೋಪಪತ್ತೇಃ ।

ಅವಶ್ಯಾಶ್ರಯಣೀಯೇಯಮನ್ವಿತಾರ್ಥಾಭಿಧಾಯಿತಾ ।

ಕಾರ್ಯಾನ್ವಿತಾಭಿಧಾಯಿತ್ವಮನ್ಯಥಾ ದುರ್ವಚಂ ಯತಃ ||

ಅವ್ಯಾಪ್ತಞ್ಚೈತತ್ ಕಾರ್ಯಾನ್ವಿತಮೇವ ಸರ್ವತ್ರ ಪದಾಭಿಧೇಯಮಿತಿ

ಲಿಙಾದಿಷು ವ್ಯಭಿಚಾರಾತ್, ಲಿಙಾದಯೋ ಹಿ

ಪರಿನಿಷ್ಠಿತಾಧಿಕಾರಾದ್ಯನುಬನ್ಧಸಂಬನ್ಧಿನಮೇವ ಸ್ವಾರ್ಥಮಭಿದಧತಿ

ಅಥ ತೇಷ್ವಾನ್ವಿತಾಭಿಧಾನಮಿತರತ್ರ ಕಾರ್ಯಾನ್ವಿತಾಭಿಧಾನಮಿತಿ ಚೇತ್

ತದರ್ದ್ಧಜರತೀಯಂ, ತತೋ ವರಂ ಸರ್ವತ್ರಾನ್ವಿತಾಭಿಧಾನಮೇವಾಶ್ರೀಯತಾಮ್ ।

ತಸ್ಮಾದಾಕಾಙ್ಕ್ಷಿತಾಸನ್ನಯೋಗ್ಯಾರ್ಥಾನ್ತರಸಙ್ಗತೇಃ ।

ಸ್ವಾರ್ಥೇ ಪದಾನಾಂ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿರಾಸ್ಥೇಯಾ ಸರ್ವವಾದಿಭಿಃ ||

ಯದ್ಯಪಿ ಪ್ರವೃತ್ತ್ಯನುಪಪತ್ತಿಸಮಧಿಗಮನೀಯೈವ ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಸ್ತಥಾಽಪಿ ।

ತಟಸ್ಥೋಪಾಯತಾಮಾತ್ರಂ ಶಬ್ದಶಕ್ತಿವಿನಿಶ್ಚಯೇ ।

ಕಾರ್ಯಸ್ಯಾಶ್ರಯಿತುಂ ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಯೋಕ್ತ್ರಾಕಾಶದೇಶವತ್ ||

ಅನನ್ಯಲಭ್ಯಶ್ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಇತಿ ನ್ಯಾಯವಿದಸ್ಸ್ಥಿತಾಃ ।

ತಸ್ಮಾನ್ನೋಪಾಯಭೂತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಸಮನ್ವಯಃ ||

ವ್ಯುತ್ಪನ್ನವ್ಯವಹಾರೇಷು ಪಯಃಪ್ರತರಣಾದಿವತ್ ।

ಯಥೈವ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಜಾತೀಯಾದಿವಜ್ರವಿಶೇಷಾವಧಾರಣೋಪಯೋಗಿನೋಽಪಿ

ಪಯಃಪ್ರತರಣಾದೇರವಧೃತರತ್ನಸತ್ತ್ವಸ್ಯ ನ

ವ್ಯವಹಾರದಶಾಯಾಮುಪಯೋಗಃ, ಏವಂ

ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗ್ರಹಣಸಮಯಸಮುಪಯುಕ್ತಸ್ಯಾಪಿ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ನ

ವ್ಯುತ್ಪನ್ನದಶಾಯಾಮುಪಯೋಗಃ ||

ಯದಿ ಚ ಕಾರ್ಯಾನ್ವಿತಮೇವಾರ್ಥಂ ಶಬ್ದಾಃ ಪ್ರತಿಪಾದಯನ್ತಿ ಕಥಂ

ತೇಭ್ಯಃ ಪರಿನಿಷ್ಠಿತನದೀತಾರಫಲಾದಿಸಂಸರ್ಗಾವಗಮಃ, ನಾಯಂ

ಮುಖ್ಯೋ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಇತಿ ಚೇತ್ ಕ್ವ ವಾ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಯೋಗಃ ।

ಮಾನಾನ್ತರಾಪೂರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ಇತಿ ಚೇನ್ನ ತತ್ರಾವ್ಯುತ್ಪನ್ನತ್ವೇನ

ಪ್ರಯೋಗಾನುಪಪತ್ತೇಃ ।

ನ ಹಿ ಮಾನಾನ್ತರಾಪೂರ್ವೇ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿರುಪಪದ್ಯತೇ ।

ನ ಚಾವ್ಯುತ್ಪನ್ನಶಬ್ದೇಭ್ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಯೋಽತಿಪ್ರಸಙ್ಗತಃ ||

ಯೋಽಪಿ ಮನ್ಯತೇ ಲೋಕೇ ಕಿರ್ಯಾಕಾರ್ಯೇ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನಶಬ್ದಃ

ಫಲಪದಸಮಭಿವ್ಯಾಹಾರಬಲಪ್ರತಿಲಬ್ಧತತ್ಸಾಧನಭಾವಭಙ್ಗುರಯಾಗ್

ಆದಿಧಾತ್ವರ್ಥೋತ್ತೀರ್ಣಾಪೂರ್ವಕಾರ್ಯಾಭಿಧಾನಶಕ್ತಿರ್ವೇದೇ ಮೋದತೇ, ಲೋಕೇ ತು

ಸಂ (ಸಮಮುಗ್ಧೇನೇತಿ ಪಾ. ।)ಮುಗ್ಧೇನಾಪಿ ವ್ಯವಹಾರೋಪಪತ್ತೇರ್ನ

ಶಬ್ದಾರ್ಥತತ್ತ್ವಾವಧಾರಣಮಾದ್ರಿಯತೇ ಇತಿ ।

ತಸ್ಯಾಪೀದಂ ಮನೋರಥಮಾತ್ರಂ, ನ ಹಿ ಕ್ರಿಯಾಕಾರ್ಯೇ

ವ್ಯುತ್ಪನ್ನಸ್ಥಾಯಿಕಾರ್ಯಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ ಅತಿಪ್ರಸಙ್ಗಾತ್ ।

ಯದಿ ವೃದ್ಧವ್ಯವಹಾರೇ

ಸಮಧಿಗತಪದಸಾಮರ್ಥ್ಯೇಽನುರುಧ್ಯಮಾನೇಽನ್ವಯಾವಗತಿರ್ನೋಪಪದ್ಯತೇ,

ಮೋಪಪಾದಿ ನ ನ ತು ತದನುಪಪತ್ತ್ಯಾ ಕೢಪ್ತಶಕ್ತಿಪರಿತ್ಯಾಗೇನ

ಶಬ್ದಶಕ್ತ್ಯನ್ತರಂ ಭಜತೇ ಕಾಮಂ ಲಕ್ಷಣಾಽಶ್ರೀಯತಾಮ್ ।

ನ ಹಿ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಪದಸಮಭಿವ್ಯಾಹಾರೇ

ಪದಾನಾಮಭಿಧಾನಮೇವಾನ್ಯಥಾ ನೀಯತೇ,

ಸರ್ವಶಬ್ದಾರ್ಥೇಷ್ವನಾಶ್ವಾಸಪ್ರಸಙ್ಗಾತ್ ।

ಕಿಞ್ಚ ಮಾನಾನ್ತರಾಪೂರ್ವಕಾರ್ಯಬೋಧನಶಕ್ತತಾ ।

ನ ಕರ್ಮಫಲಸಮ್ಬನ್ಧಸಿದ್ಧ್ಯೈ ತಾವದುಪೇಯತೇ ||

ನೈಯೋಗಿಕಸ್ಸ ಸಮ್ಬನ್ಧೋ ನ ಪುನರ್ವೈನಿಯೋಗಿಕಃ ।

ಧಾತ್ವರ್ಥೋತ್ತೀರ್ಣಕಾರ್ಯಾತ್ಮಾ ನ ಕರ್ಮಫಲಸಙ್ಗಮಾತ್ ||

ಋತೇ ಸಿಧ್ಯತಿ ಸಬನ್ಧಸ್ಸ ಚ ತಸ್ಮಾದೃತೇ ನ ಹಿ ।

ತತಶ್ಚ ದುರುತ್ತರಮಿತರೇತರಾಶ್ರಯಣಮ್ ।

ಸಾಧ್ಯಸ್ವರ್ಗವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕಃ ।

ನ ಸ್ಯಾದಿತಿ ತದಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಾಧನಂ ನ ಭವೇದ್ವಿಧಿಃ ||

ಭಙ್ಗುರೋ ನ ಚ ಧಾತ್ವರ್ಥಃ ಕರಣತ್ವೇನ ಕಲ್ಪತೇ ।

ಇತಿ ತದ್ಭಿನ್ನಕಾರ್ಯಾರ್ಥಬೋಧಕತ್ವಂ ಯದುಚ್ಯತೇ ||

ತದಸನ್ನ ಹಿ ಸಾಧ್ಯೇನ ಸ್ವರ್ಗೇಣಾಯಂ ವಿಶೇಷ್ಯತೇ ।

ಸ್ವರ್ಗಂ ಕಾಮಯಮಾನೋ ಹಿ ಪುರುಷೋಽತ್ರ ನಿಯುಜ್ಯತೇ ||

ನ ಹಿ ಸ್ವರ್ಗೋಽಧಿಕಾರಿವಿಶೇಷಣಂ ಸಾಧ್ಯತ್ವಾತ್ ।

ಸಿದ್ಧಮೇವ ಹಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ನಿಯೋಜ್ಯಸ್ಯ ವಿಶೇಷಣಮ್ ।

ಜೀವನಾದಿ ತಥೈವೇಹ ಕಾಮನೈವ ವಿಶೇಷಣಮ್ ||

ಅಪಿ ಚ ನಿಯೋಜ್ಯವಿಶೇಷಣತಾಮನುಭವತಃ ಸ್ವರ್ಗಾದೇಃ ಕೀದೃಶಂ

ಸಾಧ್ಯತ್ವಮ್ ।

ಯದಿ ಸಾಧನಸಂಬನ್ಧಯೋಗ್ಯತ್ವಂ ನೈವ ತಾವತಾ ।

ಸ್ವರ್ಗೇಣ ಸಿಧ್ಯತಾ ಭಾವ್ಯಂ ಯಾವದ್ಯೋಗಮಜನ್ಮತಃ ||

ಸಿದ್ಧಿಪರ್ಯನ್ತತಾ ತಸ್ಯ ನಿಯೋಗೈಕಪ್ರಮಾಣಿಕಾ ।

ನಿಯೋಗಸ್ತತ್ಪ್ರಮಾಣಶ್ಚೇತ್ತ್ಯನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯಣಂ ಧ್ರುವಮ್ ||

ಯದಿ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯತ್ವಂ ನ ನಿಯೋಗಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯತಾ ।

ಸಾಧ್ಯದ್ವಯಞ್ಚ ನೈಕಸ್ಮಿನ್ ವಾಕ್ಯೇ ಸಮ್ಬನ್ಧಮರ್ಹತಿ ||

ಸ್ವತನ್ತ್ರಂ ಹಿ ಸಾಧ್ಯದ್ವಯಮೇಕವಾಕ್ಯತಾಂ ನಿರಣಾದ್ಧಿ

ನಾನುಗುಣಮ್, ಅನುಗುಣಞ್ಚೈತತ್ಸಾಧ್ಯದ್ವಯಂ

ನಿಯೋಗಸಿದ್ಧಿನಾನ್ತರೀಯಕತ್ವಾತ್ ಸ್ವರ್ಗಸಿದ್ಧೇಃ, ಯದಾಹ ನಿಯೋಗಸಿದ್ಧೌ

ಸರ್ವಂ ತದನುಗುಣಮ್ ಇತಿ ಕೇನ ನೇಷ್ಯತೇ ನಿಯೋಗಸಿಧ್ಯರ್ಥಾ ಫಲಸಿದ್ಧಿರಿತಿ ಚ,

ತಸ್ಮಾದವಿರೋಧ ಇತಿ ಚೇತ್ತನ್ನ ।

ಸ್ವರ್ಗಸಿದ್ಧಿಂ ವಿನಾ ಕಿನ್ನು ನಿಯೋಗಸ್ಯ ನ ಸಿಧ್ಯತಿ ।

ನಾಧಿಕಾರೋ ನ ವಿಷಯೋ ನ ಚಾನ್ಯದ್ವಿಧ್ಯಪೇಕ್ಷಿತಮ್ ||

ನ ಹಿ ನಿತ್ಯಾಧಿಕಾರೇಷು ನಿಯೋಗಸ್ತಾಮಪೇಕ್ಷತೇ ।

ನ ಚಾನ್ಯದಿಚ್ಛತೋಽನ್ಯತ್ರ ನಿಯುಕ್ತಿರ್ನೋಪಪದ್ಯತೇ ||

ನಿಯೋಗಸ್ಯೈವ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ನಿತ್ಯೋಷ್ವಿವ ನಿಯುಜ್ಯತೇ ।

ನಿಯೋಗೋ ಹಿ

ಪ್ರಧಾನತಯಾಽಧಿಗಮ್ಯಮಾನಸ್ವರ್ಗಮಭಿಲಷನ್ತಮಪ್ಯಾತ್ಮನ್ಯಾಕರ್ಷತಿ

ಯಥಾ ಅನಿಚ್ಛನ್ತಮಪಿ ನಿತ್ಯೇ ಕರ್ಮಣಿ ನಿಷ್ಫಲೇ ಪ್ರವರ್ತಯತಿ ||

ಕಿಞ್ಚ ।

ಸ್ವರ್ಗಂ ಕಾಮಯಮಾನೋ ಹಿ ನಿಮಿಷತ್ಯುನ್ಮಿಷತ್ಯಪಿ ।

ನ ಚ ತೇ ಸ್ವರ್ಗಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಾ ಯಾಗಃ ಕಿನ್ನೈವಮಿಷ್ಯತೇ ||

ತತ್ಸಾಧನತಯಾ ನೈಕೇ ಗೃಹ್ಯನ್ತ ಇತಿ ಚೇನ್ಮತಮ್ ।

ಯಾಗಾದಯಃ ಕಿಂ ತದ್ಬುದ್ಧಿಗ್ರಾಹ್ಯಾ ವಿಧಿಬಹಿಷ್ಕೃತಾಃ ||

ತತ್ರ ಚ ।

ಸಾಧ್ಯಸಾಧನಸಂಬನ್ಧಪ್ರತಿಪಾದನತತ್ಪರಾಃ ।

ಯಾವನ್ನ ವಿಧಯಸ್ತಾವನ್ನೈಷ್ಫಲ್ಯಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಮ್ ||

ತಸ್ಮಾಲ್ಲಿಙಾದಿಭ್ಯಃ ಪ್ರಥಮಮಿಷ್ಟಸಾಧನತಾಽವಗಮಃ,

ತತೋರಾಗತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿರಿತ್ತ್ಯೇವ ಯುಕ್ತಂ, ತದಪೂರ್ವಕಾರ್ಯಾಭಿಧಾನ ಏವ

ಮುಖ್ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಇತರತ್ರ ಲಾಕ್ಷಣಿಕೀತ್ಯನುಪಪನ್ನಮ್, ಅತ ಏವ ಯಥಾಯಥಂ

ಲೌಕಿಕಶಬ್ದೇಭ್ಯಸ್ತತ್ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಗೋಚರಾ ಬುದ್ಧಯೋ ಜಾಯನ್ತೇ ।

ನನು ನ ತಾಃ ಶಬ್ದಮಹಿಮಭುವಃ ಆನುಮಾನಿಕ್ಯೋ ಹಿ ತಾಃ, ತಥಾ ಹಿ

ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಸಮಯಸಂವಿದಿತಾರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದನಸಾಮರ್ಥ್ಯಾನ್ಯಪಿ ಪದಾನಿ ಕ್ವಚಿದ್

ವ್ಯಭಿಚಾರದರ್ಶನಜನಿತಸಂಶಯಪ್ರತಿಬಧಾನಿ ನ ಶ್ರುತಮಾತ್ರಾಣ್ಯರ್ಥಂ

ನ್ನಿಶ್ಚಾಯಯನ್ತಿ ನ ಚಾನಿಶ್ಚಿತೋಽರ್ಥೋಜ್ಞಾತೋ ಭವತಿ

ಅನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮನೋಜ್ಞಾನಸ್ಯಾಭಾವಾತ್ ।

ತತ್ರಾಜ್ಞಾತೇಽಪಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೇ ಶ್ರೋತೈವಂ ವಿಚಿಕಿತ್ಸತೇ ।

ಬ್ರವೀತ್ಯನ್ಯೋನ್ಯಸಂಬನ್ಧಯೋಗ್ಯಾರ್ಥಾನಿ ಪದಾನ್ಯಯಮ್ ||

ನ ಚಾವಿಜ್ಞಾತಸಂಬನ್ಧಾನ್ ಶಬ್ದಾನಾಪ್ತಾಃ ಪ್ರಯುಞ್ಜತೇ ।

ತೇನೇದೃಶಾನ್ವಯಜ್ಞಾನಮಸ್ಯಾಸ್ತೀತ್ಯವಗಚ್ಛತಿ ||

ಏವಮನ್ವಯಜ್ಞಾನೇ ಅನುಮಿತೇ ತದುಪದರ್ಶಿತೋಽರ್ಥೋ ನ

ಶಬ್ದಮಾಕಾಙ್ಕ್ಷತಿ ಅತೋ ಲೌಕಿಕಸ್ಯ ವಚಸೋ ವಕ್ತ್ರನುಭವಪರತನ್ತ್ರತಯಾ

ತತ್ರೈವ ಪರ್ಯವಸಾನಮಿತಿ ।

ತದಸತ್, ನ ಹಿ ಸ್ವಭಾವತೋಽರ್ಥಮವಗಮಯನ್ ಶಬ್ದಃ

ಕ್ವಚಿದ್ವಕ್ತ್ರಾಶಯದೋಷವಶೀಕಾರಾದ್ವಿತಥ ಇತ್ಯನ್ಯತ್ರಾಪಿ

ತತ್ಸಂಭಾವನಯಾ ಸ್ವಾರಸಿಕೀಮರ್ಥಾವಬೋಧಕತಾಮುಞ್ಝಿತುಮರ್ಹತಿ, ನ ಹಿ

ಮನ್ತ್ರಪ್ರತಿಹತ (ಅತ್ರ ಮನ್ತ್ರಪ್ರತಿಹತಿದಶಾಯಾಮಿತಿ ಯುಕ್ತಃ ಪಾಠೋಽಥವಾ

ಹತಶಬ್ದೇ ಭಾವೇ ಕ್ತಪ್ರತ್ಯಯ ಇತ್ಯನುಸಂಧೇಯಮ್ ।)ದಶಾಯಾಂ ಹುತವಹೋ ನ

ದಹತೀತ್ತ್ಯನ್ಯತ್ರಾಪಿ ತಾದೃಶದಶಾಶಙ್ಕ್ಯಾ ನ ದಹತಿ, ನಾಪಿ

ಶುಕ್ತಿರಜತಧಿಯಮರ್ಥವ್ಯಭಿಚಾರಿಣೀಮಿನ್ದ್ರಿಯಂ ದೋಷವಶಾದುಪಲಬ್ಧಮಿತಿ

ಘಟಾದಿಕಮಪಿ ನಾವಗಮಯತಿ, ಅತೋ ವಿದಿತಪದಪದಾರ್ಥಸಙ್ಗತೇಃ

ಶ್ರೋತುಸ್ಸಹಸೈವ ಶಬ್ದೋಽರ್ಥಮವಬೋಧಯತಿ ಮೂಲಜ್ಞಾನಂ ನ ಪ್ರತೀಕ್ಷತೇ ।

ಮೂಲಜ್ಞಾನಪರಿಜ್ಞಾನಾದರ್ವಾಗರ್ಥೇಽಪಿ ಚೋದಿತೇ ।

ಕಥಮೇವಮಯಂ ವೇದೇತ್ಯನುಮಾನಂ ಪ್ರವರ್ತತೇ ||

ಕಿಮಜ್ಞಾಸೀದಯಂ ವಕ್ತಾ ಕಿಞ್ಚಿದಿತ್ಯನುಮಿತ್ಸಮೇ ।

ವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ಥಾನ್ವಯಜ್ಞಾನಮನುಮಾತುಮಥೇಚ್ಛಸಿ ||

ನ ತಾವದಯಮಜ್ಞಾಸೀದ್ ವಕ್ತಾ ಕಿಞ್ಚಿದಿತೀಯತಾ ।

ವ್ಯಾಹಾರವ್ಯವಹಾರೌ ವಾ ಸ್ಯಾತಾಂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗೋಚರೌ ||

ವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ಥಾನ್ವಯಗೋಚರಚೇತೋಽನುಮಾನನ್ತು

ಪ್ರಥಮತರಪ್ರವೃತ್ತತದ್ವಿಷಯಶೇಮುಷೀಮನ್ತರೇಣಾನುಪಪನ್ನಮಿತಿ ಪ್ರಾಗೇವ

ಶಬ್ದಾರ್ಥೋಽವಗನ್ತವ್ಯಃ, ನ ಹ್ಯನಾಸಾದಿತವಿಷಯವಿಶೇಷಸಂಸರ್ಗಾಃ

ಸಂವಿದಃ ಪರಸ್ಪರತೋ ವ್ಯತಿಭಿದ್ಯನ್ತೇ ।

ನ ಚ ತಥಾಽನುಮಿತಾಭಿರರ್ಥವಿಶೇಷಃ ಸಿಧ್ಯತಿ

ಯಾದೃಶಾನ್ವಯಪ್ರತಿಪಾದನಯೋಗ್ಯಾ ಪದರಚನಾ ಸಾ

ತದನ್ವಯಜ್ಞಾನಮಾಪಾದಯತೀತಿ ಚೇತ್, ಅವಗತಸ್ತರ್ಹಿ

ಪ್ರಾಗೇವಾರ್ಥಾನಾಮನ್ವಯಃ, ನ ಹಿ ಬುದ್ಧಾವನಾರೋಪಿತ ಏವಾನ್ವಯಃ

ಪ್ರಯೋಗಂ ವ್ಯವಚ್ಛಿನತ್ತಿ,

ತಸ್ಮಾದಸ್ತಿ ನದೀತೀರೇ ಫಲಮಿತ್ಯೇವಮಾದಿಷು ।

ಯಾ ಸಿದ್ಧವಿಷಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಸಾ ಶಾಬ್ದೀ ನಾನುಮಾನಿಕೀ ||

ತತಶ್ಚ ಅಪೂರ್ವಕಾರ್ಯಗೋಚರ ಏವ ಶಬ್ದಃ ಪ್ರಮಾಣಮಿತಿ ।

ಸ್ವಸಿನ್ಧಾನ್ತಚಿರಾಭ್ಯಾಸವ್ಯಾ (ವ್ಯಾಮುಗ್ಧಾಬಲಬುದ್ಧಿಭಿರಿತಿ ಪಾಠಸ್ತು ನ

ಯುಕ್ತ ಇತಿ ಮನ್ಯಾಮಹೇ ।) ಮುಗ್ಧಬಲಬಿದ್ಧಿಭಿಃ ||

ಉಕ್ತಮುಕ್ತೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಯುಕ್ತಾಽನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಶಕ್ತತಾ ||

ತತಶ್ಚ ಯಾನ್ಯೇತಾನಿ ವಿಲಕ್ಷಣಪುರುಷಪ್ರತಿಪಾದಕಾನಿ

ವೇದಾನ್ತವಚಾಂಸಿ ಸ ಏಷ ಸರ್ವಾಧ್ಪತಿಃ ಸರ್ವಸ್ಯೇಶಾನಃ ಸರ್ವಮಿದಂ

ಪ್ರಶಾಸ್ತಿ ತಸ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಮಿದಂ ಸರ್ವಮ್ ಇತ್ಯಾದೀನಿ ತಾನ್ಯಪಿ ತತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂ

ತದ್ವಿಷಯಾಸಂದಿಗ್ಧಾವಿಪರ್ಯಯಜ್ಞಾನಹೇತುತ್ವಾತ್ ।

ನ ಚ ಪರಿನಿಷ್ಠಿತವಸ್ತುನಿ ಸಾಧಕಬಾಧಕಯೋರನ್ಯತರೋಪನಿಪಾತ-

ಸಂಭಾವನಾಭಾವಿತಾನುವಾದವಿಪರ್ಯಯಪರ್ಯಾಲೋಚನಯಾ

ತದ್ಗೋಚರವಚಸಾಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಪ್ರಚ್ಯುತಿಃ, ಕಾರ್ಯಗೋಚರಾಣಾಮಪಿ

ತತ್ಪ್ರಸಙ್ಗಾತ್, ಕಾರ್ಯಮಪಿ ಮಾನಾನ್ತರವೇದ್ಯಮೇವ ಸಮಿದಾಹರಣಾದಿ, ತಚ್ಚ

ಮಾನಾನ್ತರೇಣಾಪಿ ವೇದ್ಯಮೋದನಪಾಕವದಿತ್ಯಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ ।

ಅಥ

ವಿಲಕ್ಷಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿವಿಷಯಕಾರ್ಯಸ್ಯಾಸಂಭಾವಿತಮಾನಾನ್ತರತಯಾ

ತತ್ಪ್ರತಿಪಾದಯದ್ವಚಃ ಪ್ರಮಾಣಂ, ಹನ್ತ ತರ್ಹಿ

ನಿರತಿಶಯಾವಬೋಧೈಶ್ವರ್ಯಮಹಾನನ್ದಸಂದೋಹವಪುಷಿ ಭಗವತಿ ನ

ಮಾನಾನ್ತರಸಂಬನ್ಧಗನ್ಧ ಇತಿ ಸರ್ವಂ ಸಮಾನಮನ್ಯತ್ರಾಭಿನಿವೇಶಾತ್ ।

….Continued

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.