ಆಗಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮ್ Part 2

ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕಾರಾಣಾಂ ಪರಮಗುರುಣಾ ಶ್ರೀಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನಾ ಪ್ರಣೀತಮ್ ।

ಆಗಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮ್ । (Part 2)

(ಶ್ರೀಪಞ್ಚರಾತ್ರತನ್ತ್ರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಪರಮ್)

ಅಪಿ ಚ ।

ಪ್ರಮಾಣಾನ್ತರದೃಷ್ಟಾರ್ಥವಿಷಯಿಣ್ಯಪಿ ಶೇಮುಷೀ ।

ಪ್ರಮಾಣಮೇವ ತತ್ಪೂರ್ವಂ ನ ಚೇತ್ಸ್ವಾರ್ಥಂ ವಿಗಾಹತೇ ||

ತಸ್ಯ ಸಂಭಾವನಾಮಾತ್ರಾದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಲೌಕಿಕಮ್ ।

ತಸ್ಮಾತ್ಪರಿನಿಷ್ಠಿತಾನಿಷ್ಠೇಯಾದಿಭೇದಶೂನ್ಯಮಸನ್ದಿಗ್ಧಾವಿಪರ್ಯಸ್ತ್

ಅವಿಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಮಾಣಮೇಷ್ಟವ್ಯಮ್, ಅತ ಇದಮಪಾಸ್ತಮ್ ।

ಪ್ರಸಿದ್ಧೈಃ ಕರಣೈರೇವ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯಂ ನಾನ್ಯಥೇತಿ ಯತ್ । ಯತಃ

ಶ್ರುತಿರೇವ ತತ್ರ ಪರಿಪನ್ಥಿನೀ ಪಶ್ಯತ್ಯಚತುಸ್ಸ ಶೃಣೋತ್ಯಕರ್ಣಃ

ಯಶ್ಚಕ್ಷುಷಾ ನ ಪಶ್ಯತಿ ಯಶ್ಚಕ್ಷೂಂಷಿ ಪಶ್ಯತಿ । ನ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ

ಕರಣಂ ಚ ವಿದ್ಯತೇ । ಸ್ವಾಭಾವಿಕೀ ಜ್ಞಾನಬಲಕ್ರಿಯಾ ಚ ಇತ್ಯಾದಿಕಾ ।

ನ ಚಾಸಾಂ ಗುಣವಾದತ್ವಂ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾತ್ ।

ಅಲಬ್ಧಮುಖ್ಯವೃತ್ತೀನಾಂ ಗುಣವಾದಸಮಾಶ್ರಯಃ ||

ನನ್ವಿಹಾಪಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಭಙ್ಗಕಾರಣಮಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ತರವಿರೋಧಃ ।

ಕುತಃ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ತರಾತ್, ನ ತಾವತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾತ್, ನ ಹಿ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮುದೀರಿತಪುರುಷಾಭಾವಾವಭಾಸಕಮುದೀಯಮಾನಂ ದೃಷ್ಟಂ,

ಯೋಗ್ಯಾನುಪಲಮ್ಭಾದಭಾವನಿಶ್ಚಯ ಇತಿ ಚೇನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಗೋಷ್ಠೀಜ್ಯೇಷ್ಠೇನ

ಶಾಸ್ತ್ರೇಣೈವೋಪಲಮ್ಭನಾತ್, ನಾಪ್ಯನುಮಾನಾತ್ ತದ್ಧಿ

ಶೀಘ್ರಜನ್ಮಾಗಮಿಕಪ್ರತ್ಯಯಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಪ್ರತಿಬನ್ಧಂ ಕಥಮಿವ

ಮನ್ಥರಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭವತಿ ।

ಕಿಞ್ಚೈವಂ ಸತಿ ಯಾಗಾದೇಃ ಸ್ವರ್ಗಾಪೂರ್ವಾದಿಸಙ್ಗತಿಃ ।

ಕ್ರಿಯಾತ್ವೇನ ವಿರುಧ್ಯೇತ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚೇತ್ತನ್ನ ಬಾಧತೇ ||

ಯೂಪಾದಿತ್ಯಾದಿತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣೈವ ವಾಧಿತಮ್ ।

ವಿಸ್ಪಷ್ಟದೃಷ್ಟಭೇದತ್ವಾತ್ ಕಾಷ್ಠಸಾವಿತ್ರಬಿಮ್ಬಯೋಃ ||

ಅಪಿ ಚ ತತ್ರ ಸನ್ನಿಹಿತಯೂಪಾಞ್ಜನವಿಧ್ಯೇಕವಾಕ್ಯತಯಾ

ಅರ್ಥವಾದತ್ವಾದ್ಯುಕ್ತಂ ಗುಣವಾದತ್ವಾಶ್ರಯಣಂ, ನ ಚೇಹ ತಥಾ

ವಿಧ್ಯನ್ತರಮಸ್ತಿ ಯಚ್ಛೇಷತಯಾ ಅರ್ಥವಾದಃ ಸ್ಯಾತ್ ।

ಅಥ ವಿಧ್ಯನ್ವಯಾಭಾವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥತ್ವಾಹಾನ್ತಃ ।

ಅಧ್ಯಾಹೃತ್ಯ ವಿಧಿಂ ತತ್ರ ಶೇಷತ್ವಂ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯತೇ ||

ಯದಾಹುಃ ।

ಯಾವತ್ ಖಲು ಪ್ರಮಾತೄಣಾಂ ಪ್ರವರ್ತನನಿವರ್ತನೇ ।

ಶಬ್ದಾ ನ ಕುರ್ವತೇ ತಾವನ್ನ ನಿರಾಕಾಙ್ಕ್ಷಬೋಧನಮ್ || ಇತಿ, ತನ್ನ

ಋತೇಽಪಿ ವಿಧಿಸಂಬನ್ಧಾದ್ ದೃಷ್ಟೈವ ಹಿ ಪುಮರ್ಥತಾ ।

ಪುತ್ರಸ್ತೇ ಜಾತ ಇತ್ಯಾದೌ ತಥೇಹಾಪಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ||

ನ ಚ ತತ್ರ ವಿಧ್ಯಧ್ಯಾಹಾರಃ, ಅನ್ತರೇಣಾಪಿ ವಿಧಿಂ

ಪುತ್ರಜನನಾವಗಮಾದೇವ ಹರ್ಷೋತ್ಪತ್ತೇಃ ।

ತಥಾ ಕಾ ಕ್ರಿಯಾ ಪಾಕ ಇತ್ಯಾದಿಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವ್ಯವಹಾರೇಷು

ಪ್ರಷ್ಟುಜನಜಿಜ್ಞಾಸಿತಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಪ್ರತಿಪಾದನಮಾತ್ರನಿರಾಕಾಙ್ಕ್ಷಶ್ಶಬ್ದ್

ಓ ನ ವಿಧ್ಯಧ್ಯಾಹಾರಮಪೇಕ್ಷತೇ ।

ಇಹ ತು ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನಂ ಮಹಾನನ್ದಫಲಂ ಶ್ರುತಮ್ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾವಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಭವತಿ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಪರಮ್ ।

ಅಶ್ನುತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸ ಸಾಮಗಃ ||

ಇದಮಾದಿತ್ರಯೀವಾಕ್ಯೈರ್ವ್ಯಕ್ತಾ ತಸ್ಯ ಪುಮರ್ಥತಾ ।

ತದೇವಮುದೀರಿತಶ್ರುತಿಶತಸಮಧಿಗತಾವಿತಥಸಹಜಸರ್ವಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ್

ಅಕಾರುಣ್ಯಾದಿಕಲ್ಯಾಣಗುಣೈಕರಾಶೌ ಭಗವತಿ ಸಿಧ್ಯತಿ, ಸಿಧ್ಯತ್ಯೇವ

ತದನುಭವಮೂಲತಯಾ ತನ್ತ್ರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮ್ ।

ನನು ವಿರಚಿತನೀತ್ಯಾ

ಕಶ್ಚಿದಾಮ್ನಾಯಮೂರ್ದ್ಧಪ್ರಮಿತಸಹಜಸರ್ವಜ್ಞಾನವಾನಸ್ತು ನಾಮ । ಸ ಚ

ಹರಿರಿತಿ ಯಾವನ್ನಾವಗಮ್ಯೇತ ಸಮ್ಯಕ್ ನ ಖಲು ಭವತಿ ತಾವತ್ಪಞ್ಚರಾತ್ರಂ

ಪ್ರಮಾಣಮ್ ||

ಅತ್ಯಲ್ಪಮೇತತ್ ನ ಹ್ಯತ್ರ ತ್ರಯೀವಿದೋ ವಿವದನ್ತೇ ಯದ್ವಾಸುದೇವಃ

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಅಖಿಲಜಗತ್ಕಾರಣಮಿತಿ ।

ಶ್ರೂಯತೇ ಹಿ ಸ ವೇದಾನ್ತೇಷ್ವಾತ್ಮಾ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ ।

ಸತ್ತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನನ್ತಞ್ಚ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಮ್ ||

ಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿರಧ್ಯಕ್ಷೋ ವಾಸುದೇವಸ್ತಥಾ ಪರಃ ।

ಏಕಃ ಪರಸ್ತಾದ್ಯ ಇದಂ ಬಭೂವ ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ನಾಪರಮಸ್ತಿ ಕಿಞ್ಚಿತ್ ।

ಇತ್ಯುಕ್ತವಾಚ್ಯಾನುಗುಣಂಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯ ||

ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಞ್ಚ ತತಸ್ಸ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ರಯೀಶಿರಃ ಸಿದ್ಧವಿಶುದ್ಧಬೋಧಃ ।

ನ ಚಾನ್ಯಸ್ಮಾಜ್ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥಿತಿಧ್ವಂಸಾಶ್ಶ್ರುತೌ ಶ್ರುತಾಃ ।

ಯತಶ್ಚೈತೇ ಸ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಸಮ್ಮತಮ್ ||

ಅಮುಮೇವ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ದ್ವೈಪಾಯನ್-ಪರಾಶರ-

ನಾರದಪ್ರಭೃತಿಮಹರ್ಷಿವಚನೇಭ್ಯಃ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಾಮಹೇ ತಥಾ ಹಿ ।

ವಿಷ್ಣೌ ಜಗತ್ಸ್ಥಿತಂ ಸರ್ವಮಿತಿ ವಿದ್ಧಿ ಪರನ್ತಪ ।

ಸೃಜತ್ತ್ಯೇಷ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ಭೂತಗ್ರಾಮಂ ಚರಾಚರಮ್ ||

ಏಷ ಚಾಕ್ಷಿಪತೇ ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ವಿಸೃಜತೇ ಪುನಃ ।

ಅಸ್ಮಿನ್ ಗಚ್ಛನ್ತಿ ವಿಲಯಮಸ್ಮಾಚ್ಚ ಪ್ರಭವನ್ತ್ಯುತ ||

ಅನಾದಿನಿಧನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮುನಿರ್ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರಭುಃ ।

ಸ ವೈ ಸೃಜತಿ ಭೂತಾನಿ ಸ್ಥಾವರಾಣಿ ಚರಾಣಿ ಚ ।

ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಚೇತಿ ತಥಾಽನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಪಠ್ಯತೇ ||

ಕೇಶವೋ ಭರತಶ್ರೇಷ್ಠ ! ಭಗವಾನೀಶ್ವರಃ ಪರಃ ।

ಪುರುಷಃ ಸರ್ವಮಿತ್ತ್ಯೇತಚ್ಛ್ರೂಯತೇ ಬಹುಧಾ ಶ್ರುತೌ ||

ಇತಿ,

ತತ್ತ್ವಂ ಜಿಜ್ಞಾಸಮಾನಾನಾಂ ಹೇತುಭಿಃ ಸರ್ವತೋ ಮುಖೈಃ ।

ತತ್ತ್ವಮೇಕೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಹರಿರ್ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರಭುಃ || ಇತಿ,

ತಥಾ ದಾನಧರ್ಮೇ ।

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಃ ಶಾನ್ತಃ ಪದ್ಮನಾಭಃ ಪರಾಯಣಃ ।

ಇತಿ ವೇದರಹಸ್ಯನ್ತು ಕಿನ್ನ ವೇತ್ಸಿ ಪುರನ್ದರ ||

ತತ್ಪ್ರಸಾದಾದ್ವಯಂ ಸರ್ವೇ ಲೋಕಾನಾಂ ಸ್ಥಿತಿಹೇತವಃ ।

ಆಪ್ತಾಶ್ಚಾಮರಮುಖ್ಯಾಶ್ಚ ದೇವಾಶ್ಚ ಸ್ಥಾನಿನೋ ಮತಾಃ ||

ಯದಿ ವಿಷ್ಣುರುದಾಸೀನೋ ನಾಸ್ಮಾಕಂ ವಿದ್ಯತೇ ಶುಭಮ್ ।

ಇತಿ ರುದ್ರಸ್ಯ ವಚನಂ ತಥಾ ಭಾರತಮಾತ್ಸ್ಯಯೋಃ ||

ತತ್ರ ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಹಿ ಸ ನಿತ್ಯೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಶುಭಃ ।

ಸ ವೈ ನಾರಾಯಣೋ ಜ್ಞೇಯಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಪುರುಷೋ ಹಿ ಸಃ || ಇತಿ,

ತಥಾ ವರಾಹೇ ।

ಯಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಚರಿತಂ ವ್ರತಂ ಸಮಭವದ್ಭುವಿ ।

ಕೋಽನ್ಯಸ್ತಸ್ಮಾದಭ್ಯಧಿಕೋ ಮುಕ್ತ್ವಾ ನಾರಾಯಣಂ ಪ್ರಭುಮ್ ||

ಇತಿ,

ನಾರಾಯಣಾತ್ಪರೋ ದೇವೋ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।

ಏತದ್ರಹಸ್ಯಂ ವೇದಾನಾಂ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಚ ಸತ್ತಮಾಃ || ಇತಿ ।

ತಥಾ ಲೈಙ್ಗೇಃ ।

ಸ ಏಕಃ ಪುರುಷಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಜನಾರ್ದನಃ ।

ಯಸ್ಮಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತತೋ ರುದ್ರಃ ತತಶ್ಚೈವಾಖಿಲಂ ಜಗತ್ ||

ತಥಾ ।

ವಿಷ್ಣೋಸ್ಸಕಾಶಾದುದ್ಭೂತಂ ಜಗತ್ತತ್ರೈವ ಚ ಸ್ಥಿತಮ್ ।

ಸ್ಥಿತಿಸಂಯಮಕರ್ತಾಽಸಾವಿತಿ ಪಾರಾಶರಂ ವಚಃ ||

ತಥಾ ಮಾನವೇ ।

ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋಽವ್ಯಕ್ತಾದಣ್ಡಮವ್ಯಕ್ತಸಂಭವಮ್ ।

ಅಣ್ಡಸ್ಯಾನ್ತಸ್ತ್ವಿಮೇ ಲೋಕಾಃ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾ ಚ ಮೇದಿನೀ ||

ತಸ್ಮಾದೀದೃಶಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತೀತಿಹಾಸಪುರಾಣಪರ್ಯಾಲೋಚನಯಾ

ಅಖಿಲಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಾಸುದೇವ ಇತಿ ನಿಶ್ಚೀಯತೇ ।

ನ ಚೈವ ಪರಮಾತ್ಮತ್ವಂ ರುದ್ರಾದೇಃ ಶ್ರುತಿಷೂದಿತಮ್ ।

ಪ್ರತ್ಯುತೋತ್ಪತಿಮೇವಾಹುಸ್ತಸ್ಯೈಕಾಯನಶಾಖಿನಃ ||

ತಮೋ ವಾ ಇದಮಿತ್ಯಾದೌ ತಥಾ ವೇದೇಽಪಿ ದೃಶ್ಯತೇ ।

ಯತೋ ಹಿ ರುದ್ರಸ್ಸಞ್ಜಜ್ಞೇ ತಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠಂ ಭುವನೇಷ್ವಿತಿ ||

ತದಿದಾಸ ಭುವನೇಷು ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಿತಿ ।

ತಥಾ ರೌದ್ರಂ ಪದಂ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಕರ್ಮಜನ್ಯಂ ಪ್ರತೀಯತೇ ||

ಮಹಿಮಾನಂ ನಿಜಂ ಲೇಭೇ ವಿಷ್ಣೋರಭ್ಯರ್ಚನಾದಿತಿ । ಅಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯೇತಿ

ಲಲಾಟಾದಭವದ್ಬಿನ್ದುಸ್ತಸ್ಮಾದ್ರುದ್ರೋವ್ಯಜಾಯತ ।

ಇತ್ಯಾದಿಕಾಶ್ಚ ಶ್ರುತಯೋ ರುದ್ರೋತ್ಪತ್ತಿಂ ವದನ್ತಿ ವೈ ।

ಏವಞ್ಚ ಸತಿ ರುದ್ರಾದಿಮಹಿಮಾವೇದಿಕಾ ಇವ ||

ಯಾ ವಾಚಸ್ತಾಸ್ಸ್ತುತಿಪರಾಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಗೀರಿವ ।

ಏತೇನ ರುದ್ರಾದೀನಾಂ ಪರಮಾತ್ಮತ್ವಪ್ರತಿಪಾದಕಪುರಾಣವಾದಾಃ ।

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಶ್ರುತಿವಿರೋಧಾನ್ನ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಾಃ ।

ಯದ್ವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯತಯಾ ತನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಾನ್ತಪ್ರತಿಪಾದಕಾಃ ।

ಅವೈದಿಕೇಷು ತನ್ತ್ರೇಷು ತನ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಹಿ ಕಥ್ಯತೇ ||

ವೇದಸಿದ್ಧಾನ್ತಮಾರ್ಗೇಷು ವಿಷ್ಣುರೇವ ಪರಃ ಸ್ಮೃತಃ ।

ತದ್ಯಥಾ ವೈಷ್ಣವೇ ।

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಮಾಧಾರಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।

ವಿಷ್ಣುನಾಮಾ ಸ ವೇದೇಷು ವೇದಾನ್ತೇಷು ಚ ಗೀಯತೇ ||

ವಾರಾಹೇ ।

ವಿಷ್ಣುರೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ರಿಭೇದಮಿಹ ಪಠ್ಯತೇ ।

ವೇದಸಿದ್ಧಾನ್ತಮಾರ್ಗೇಷು ತನ್ನ ಜಾನನ್ತಿ ಮೋಹಿತಾಃ ||

ನಾರಾಯಣಾತ್ಪರೋ ದೇವೋ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।

ಏತದ್ರಹಸ್ಯಂ ವೇದಾನಾಂ ಪುರಾಣಾನಾಞ್ಚ ಸತ್ತಮಾಃ || ಇತಿ ।

ತಥಾ ಮಾತ್ಸ್ಯೇ ।

ಸಾತ್ತ್ವಿಕೇಷು ತು ಕಲ್ಪೇಷು ವಿಷ್ಣೋರ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮುಚ್ಯತೇ ।

ಅಗ್ನೇಶ್ಶಿವಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ತಾಮಸೇಷು ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯತೇ || ಇತಿ, ।

ತಥಾ ಲೈಙ್ಗೇ ।

ನ ಹಿ ವಿಷ್ಣುಮೃತೇ ಕಾಚಿದ್ ಗತಿರನ್ಯಾ ವಿಧೀಯತೇ ।

ಇತ್ಯೇವಂ ಸತತಂ ವೇದಾ ಗಾಯನ್ತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ||

ಇತಿ, ತಥಾ ವಾಯವೀಯೇ ।

ಸಹಸ್ರಬಾಹುಃ ಪರಮಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।

ತ್ರಯೀಪಥೇಯಃ ಪುರುಷೋ ನಿರುಚ್ಯತೇ ||

ಇತಿ, ತಥಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।

ವೇದಸಿದ್ಧಾನ್ತಮಾರ್ಗೇಷು ವಿಷ್ಣುರೇವ ಪರಃ ಸ್ಮೃತಃ ।

ವಿಷ್ಣುರೇವ ನರಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಹಿಷ್ಠಃ ಪ್ರುಷೋತ್ತಮಃ ||

ಇತಿ, ಸರ್ವಂ ಚೈತತ್ಪುರುಷ (ಪುರುಷನಿರ್ಣಯನಾಮಾ

ಭಗವನ್ಮಹಿಮಪ್ರತಿಪಾದನಪುರಃಸರೋದೇವತಾನ್ತರವ್ಯಾವರ್ತನಮುಖೇನ

ವಿಷ್ಣುಪರತತ್ತ್ವಪ್ರತಿಪಾದನಪರೋಗ್ರನ್ಥಃ ಪರಮಾಚಾರ್ಯಪ್ರಣೀತಃ

।)ನಿರ್ಣಯೇ ನಿಪುಣತರಮುಪಪಾದಿತಮಿತಿ ನೇಹ ಪ್ರಪಞ್ಚ್ಯತೇ ।

ತತಶ್ಚ ।

ಶ್ರುತಿಮೂರ್ಧ್ನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇನ ವಾಸುದೇವೇನ ಭಾಷಿತಮ್ ।

ತನ್ತ್ರಂ ಮಿಥ್ಯೇತಿ ವಕ್ತುನ್ನಃ ಕಥಂ ಜಿಹ್ವಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ ||

ನ ಹಿ

ಸಹಜಸಂವೇದನಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತದೀಕ್ಷಾರಾಧನಾದಿಧರ್ಮಸ್ವರ್ಗಪುತ್ರಾದಿವೈಷ್

ಅಯಿಕಸುಖಮನೇಕದುಃಖಸಂಭಿನ್ನಂ, ನ ಚಾತಿಚಿರಮನುವರ್ತತ ಇತಿ ತದಪಿ

ದುಃಖಪಕ್ಷ ಏವ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಗೃಹೇಭ್ಯಃ ಪ್ರವ್ರಜದ್ಭ್ಯಃ

ಶಾಣ್ಡಿಲ್ಯನಾರದಾದಿಪರಮ-

ಋಷಿಭ್ಯಸ್ತದಭಿಲಷಿತನಿರತಿಶಯನಿಶ್ರೇಯಸೈಕಸಾಧನಸ್ವಾವಗಮಾರಾಧನ

ಅವಬೋಧಿನೀಂ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಸಂಹಿತಾಂ ನಿರಮಿಮೀತೇತಿ ನಿಶ್ಚೀಯತೇ ।

ನ ಚ ತನ್ತ್ರಾನ್ತರೇಷ್ವೇಷ ನ್ಯಾಯಃ ಪ್ರಸರಮರ್ಹತಿ ।

ಯತಸ್ತತ್ತನ್ನಿಬನ್ದ್ಧೃಣಾಂ ವಿಭ್ರಮಾದ್ಯಪಿ ಸಂಭವಿ ||

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಪ್ರಮಾಣಾನಾಂ ನ ಹಿ ಮೂಲತ್ವಸಮ್ಭವಃ ।

ತನ್ತ್ರಾನ್ತರೇಷು ಶಾಸ್ತ್ರನ್ತು ಮೂಲಂ ತೈರೇವ ನೇಷ್ಯತೇ ||

ಅನ್ಯಚ್ಚ ವೇದಸಿದ್ಧಾನ್ತವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಾಭಿಧಾನತಃ ।

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಶ್ರುತಿಮೂಲತ್ವಕಲ್ಪನಾ ತೇಷು ಬಾಧ್ಯತೇ ||

ಯಥಾ ಮಾಹೇಶ್ವರೇ ತನ್ತ್ರೇ ವಿರುದ್ಧಂ ಬಹು ಜಲ್ಪಿತಮ್ ।

ಚತುರ್ವಿಧಾ ಹಿ ತತ್ಸಿದ್ಧಚರ್ಯಾಮಾರ್ಗಾನುಸಾರಿಣಃ ||

ಯಥಾ ಕಾಪಾಲಿಕಾಃ ಕಾಲಾಮುಖಾಃ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತಥಾ ।

ಶೈವಾಸ್ತತ್ರ ಚ ಕಾಪಾಲಂ ಮತಮೇ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ ||

ಮುದ್ರಿಕಾಷಟ್ಕವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಪುನಸ್ತಸ್ಯೈವ ಧಾರಣಾತ್ ।

ಅಪವರ್ಗಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾವಗಮಾದಿತಿ ||

ತಥಾಽಹುಃ ।

ಮುದ್ರಿಕಾಷಟ್ಕತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಪರಮುದ್ರಾವಿಶಾರದಃ ।

ಭಗಾಸನಸ್ಥಮಾತ್ಮಾನಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ನಿರ್ವಾಣಮೃಚ್ಛತಿ ||

ತಥಾ ।

ಕರ್ಣಿಕಾ ರುಚಕಞ್ಚೈವ ಕುಣ್ಡಲಞ್ಚ ಶಿಖಾಮಣಿಮ್ ।

ಭಸ್ಮ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಞ್ಚ ಮುದ್ರಾಷಟ್ಕಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ ||

ಕಪಾಲಮಥ ಖಟ್ವಾಙ್ಗಮುಪಮುದ್ರೇ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತೇ ।

ಆಭಿರ್ಮುದ್ರಿತದೇಹಸ್ತು ನ ಭೂಯ ಇಹ ಜಾಯತೇ ||

ನ ಚೇದೃಶಮುದ್ರಿಕಾಷಟ್ಕಪರಿಜ್ಞಾನ – ತದ್ಧಾರಣ –

ನಿನ್ದಿತಭಗಾಸನಸ್ಥದೇಹಧ್ಯಾನಸ್ಯಾಪವರ್ಗಸಾಧನತ್ವಂ ಶ್ರುತಯೋ

ಮೃಷ್ಯನ್ತಿ, ತಾ ಹ್ಯೈಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಸಕಲವಿಷಯಾಭಿಲಾಷವಿಮುಖಸ್ಯ

ಅಖಿಲಜಗತ್ಕಾರಣವಾಸುದೇವಾತ್ಮಭಾವೈಕಲಭ್ಯಂ ಮೋಕ್ಷಮಾಚಕ್ಷತೇ ।

ತಮೇವ ವಿದಿತ್ವಾ ಅತಿಮೃತ್ಯುಮೇತಿ ನಾನ್ಯಃ ಪನ್ಥಾ ಅಯನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ ಇತ್ಯಾದ್ಯಾಃ,

ಏವಂ ಕಾಲಾಮುಖಾ ಅಪಿ ಸಮಸ್ತಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಕಪಾಲಭೋಜನ –

ಶವಭಸ್ಮಸ್ನಾನ ತತ್ಪ್ರಾಶನ – ಲಗುಡಧಾರಣ ಸುರಾಕುಮ್ಭಸ್ಥಾಪನ –

ತತ್ಸ್ಥದೇವತಾರ್ಚನಾದೇರೇವ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಮಭಿದಧಾನಾಃ

ಶ್ರುತಿಬಹಿಷ್ಕೃತಾ ಏವ ।

ಯದಪಿ ಪಾಶುಪತಶೈವಾಭ್ಯಾಂ ವಿರುಧಾವಿರುದ್ಧಸಮಮುಗ್ಧಂ

ಕಿಞ್ಚಿದಭಿಹಿತಂ ತದಪಿ ಶ್ರುತಿಬಹಿಷ್ಕೃತಮೇವ ।

ತತ್ರೈಷಾ ಪಾಶುಪತಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ।

ಜೀವಾಃ ಪಶವ ಉಚ್ಯನ್ತೇ ತೇಷಾಮಧಿಪತಿಶ್ಶಿವಃ ।

ಸ ತೇಷಾಮುಪಕಾರಾಯ ಪಞ್ಚಾಧ್ಯಾಯೀಮಚೀಕೢಪತ್ ||

ತತ್ರ ಪಞ್ಚ ಪದಾರ್ಥಾಸ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾಃ ಕಾರಣಾದಯಃ ।

ಕಾರಣಂ ಕಾರ್ಯಂ ವಿಧಿರ್ಯೋಗೋ ದುಃಖಾನ್ತಃ || ಇತಿ,

ಉಪಾದಾನಂ ನಿಮಿತ್ತಞ್ಚ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ಕಾರಣಂ ದ್ವಿಧಾ ।

ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಂ ರುದ್ರಸ್ತತ್ಕಲಾ ಕಾರಣಾನ್ತರಮ್ ||

ಮಹ್ಯನ್ತಂ ಮಹದಾದಿಕಾರ್ಯಮುದಿತಂ ತದ್ವದ್ವಿಧಿರ್ಗೀಯತೇ ।

ಗೂಢಾಚಾರಮುಖಸ್ಮಶಾನಭಸಿತಸ್ನಾನಾವಸಾನಃ ಪರಃ ||

ಯೋಗೋ ಧಾರಣಮುಚ್ಯತೇ ಹೃದಿ ಧಿಯಾಮೋಙ್ಕಾರಪೂರ್ವನ್ತಥಾ ।

ದುಃಖಾನ್ತೋ ಹಿ ಮತೋಽಪವರ್ಗ ಇತಿ ತೇ ಪಞ್ಚಾಪಿ ಸಂಕೀರ್ತಿತಾಃ ||

ಆತ್ಯಾನ್ತಿಕೀ ದುಃಖನಿವೃತ್ತಿರ್ದುಖಾನ್ತಶಬ್ದೇನೋಕ್ತಾ ತಾಮೇವ

ನಿಶ್ಶೇಷವೈಶೇಷಿಕಾತ್ಮಗುಣೋಚ್ಛೇದಲಕ್ಷಣಾಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಮನ್ಯತೇ ಇಯಮೇವ

ಚೇಶ್ವರಕಲ್ಪನಾ ಶೈವಾನಾಮನ್ಯೇಷಾಂ ಚ ।

ಸೇಯಂ ಸರ್ವಾ ಶ್ರುತಿವಿರುದ್ಧಾ ಕಲ್ಪನಾ ಯತಃ ।

ಜಗನ್ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರುತೌ ಶ್ರುತಮ್ ।

ಮಹಾನನ್ದಾತ್ಮಕೋ ಮೋಕ್ಷಸ್ತತ್ರತತ್ರಾಸಕೃಚ್ಛುತಃ ||

ಪರಸ್ಪರವಿರೋಧೇನ ವ್ಯಾಹತೈಷಾಂ ಪ್ರಮಾಣತಾ ।

ತ್ರಯೀದಣ್ಡಪ್ರತಿಕ್ಷೇಪಂ ಕಿಞ್ಚಿನ್ನೈವ ಪ್ರತೀಕ್ಷತೇ ||

ಕಿಞ್ಚ ಶೈವಾದಯೋವೇದಸಿದ್ಧವರ್ಣಾಶ್ರಮಾದ್ಬಹಿಃ ।

ಕಲ್ಪಯನ್ತ್ಯಾಶ್ರಮಾದೀನಿ ತತೋಽಪಿ ಶ್ರುತಿಬಾಹ್ಯತಾ ||

ಯದಾಹುಃ ।

ದೀಕ್ಷಾಪ್ರವೇಶಮಾತ್ರೇಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಭವತಿ ಕ್ಷಣಾತ್ ।

ಕಾಪಾಲಂ ವ್ರತಮಾಸ್ಥಾಯ ಯತಿರ್ಭವತಿ ಮಾನವಃ ||

ಇತಿ ।

ನ ಚ ವಾಚ್ಯಮ್ ಅಪ್ರಮಾಣಭೂತಮಿಯನ್ತಂ ಗ್ರನ್ಥರಾಶಿಂ ಕಥಂ

ಪ್ರತ್ಯಯಿತತರೋ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಣಯತೀತಿ ।

ನ ಚ ಸಮಾನನಮನಿರ್ಮಾತೃಸ್ಮರಣನಿಬನ್ಧನಮಿತಿ ಯುಕ್ತಮ್ ಅತಿ

ಪ್ರಸಙ್ಗಾದಿತಿ, ಯತಃ-

ನಾಮೈಕತ್ವಕೃತಭ್ರಾನ್ತಿಕಲ್ಪನಾಽಪ್ಯುಪಪದ್ಯತೇ ।

ವೇದಬಾಧಾನ್ನ ಚಾನ್ಯತ್ರ ತಾವತಾಽತಿಪ್ರಸಜ್ಯತೇ ||

ಪ್ರಮಾದೋಽಪಿ ಚ ನಾತ್ಯನ್ತಂ ರುದ್ರಾದಿಷು ನ ಸಮ್ಭವೀ ।

ಯದ್ವಾ ರುದ್ರಸ್ಯ ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಣೇತೃತಯಾಽವಗತತ್ವಾದ್

ವ್ಯಾಮೋಹಯಿತುಮೇವ ಹೀದೃಶಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಣಯನಮುಪಪದ್ಯತ ಇತಿ ನಾವಶ್ಯಂ

ಪ್ರಮಾದ ಏವಾಶ್ರಯಿತವ್ಯಃ,

ತಥಾ ಚ ವಾರಾಹೇ ।

ತ್ವಂ ಹಿ ರುದ್ರ ! ಮಹಾಬಾಹೋ ! ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಕಾರಯ ।

ಕುಹಕಾದೀನ್ದ್ರಜಾಲಾನಿ ವಿರುದ್ಧಾಚರಣಾನಿ ಚ ||

ದರ್ಶಯಿತ್ವಾಽಲ್ಪಮಾಯಾಸಂ ಫಲಂ ಶೀಘ್ರಂ ಪ್ರದರ್ಶಯ ।

ದರ್ಶಯಿತ್ವಾ ಜನಂ ಸರ್ವಂ ಮೋಹಯಾಶು ಮಹೇಶ್ವರ ! ||

ಇತಿ ।

ತಥಾ ತತ್ರೈವ ಭಗವಾನ್ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಸ್ತುತಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಾನಾಂ

ಸ್ವಯಮೇವ ವೇದವಾಹ್ಯತ್ವಂ ವೇದಮಾರ್ಗಾಪಭ್ರಷ್ಟಜನಾಧಿಕಾರಿತ್ವಂ

ತದ್ವ್ಯಾಮೋಹೈಕಪ್ರಯೋಜನತಾಂ ಚ ದರ್ಶಯತಿ ।

ಯೇ ವೇದಮಾರ್ಗನಿರ್ಮುಕ್ತಾಸ್ತೇಷಾಮ್ಮೋಹಾರ್ಥಮೇವ ಚ ।

ನಯಸಿದ್ಧಾನ್ತಮಾರ್ಗೇಣ ಮಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತಮ್ ||

ತಸ್ಮಾದಾರಭ್ಯ ಕಾಲಾತ್ತು ಮತ್ಪ್ರಣೀತೇಷು ಸತ್ತಮಾಃ ।

ಶಾಸ್ತ್ರೇಷ್ವಭಿರತೋ ಲೋಕೋ ನ ವೇದಾನ್ ಬಹು ಮನ್ಯತೇ ।

ತಥಾ ಪಾಶುಪತಾದೀನಿ ಪ್ರವರ್ತನ್ತೇ ಕಲೌ ಯುಗೇ ||

ತಥಾ ಚ ಭಗವತ್ಪರಿವಾರತ್ವವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಸ್ವಪ್ರಧಾನಪೂಜಾಂ

ಪಾಶುಪತಾದಿತನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಾಂ ವೇದಬಾಹ್ಯಾಂ ದರ್ಶಯತಿ ।

ತದ್ವೇದಬಾಹ್ಯಂ ಕರ್ಮೋಕ್ತಂ ಮಾಮುದ್ದಿಶ್ಯೋಪಸೇವ್ಯತೇ ।

ತದ್ವೈ ಪಾಶುಪತಂ ನಾಮ ಮನಿಷ್ಠಮ್ಮೋಹನಂ ನೃಣಾಮ್ ||

ಮಾಂ ವಿಷ್ಣುವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಪೂಜಯನ್ತಿ ನರಾಧಮಾಃ ।

ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಜಾತಾನಿ ನ ಲಿಖ್ಯನ್ತೇಽತಿಗೌರವಾತ್ ||

ವ್ಯಕ್ತಞ್ಚ ವೇದಬಾಹ್ಯತ್ವಮೇತಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾನುಗಾಮಿನಾಮ್ ।

ಯಥಾ ತತ್ರೈವ ।

ಶಶಾಪ ತಾಞ್ಜಟಾಭಸ್ಮಕಪಾಲವ್ರತಧಾರಿಣಃ ।

ಭವಿಷ್ಯಥ ತ್ರಯೀಬಾಹ್ಯಾ ವೇದಕರ್ಮಬಹಿಷ್ಕೃತಾಃ ||

ಕಲೌ ತದ್ರೂಪಿಣಸ್ಸರ್ವೇ ಜಟಾಲಗುಡಧಾರಿಣಃ ।

ಸ್ವಚ್ಛನ್ದವ್ರತವೇಷಾಶ್ಚ ಮಿಥ್ಯಾಲಿಙ್ಗಧರಾಸ್ತಥಾ ।

ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪಾಗ್ನಿನಿರ್ದಗ್ಧಾ ರುದ್ರಭಕ್ತಾ ಜಟಾಧರಾಃ || ಇತಿ,

ಪ್ರಸಿದ್ಧಞ್ಚೈತಚ್ಛೈವಾಗಮೇಷು ।

ರುದ್ರಾಕ್ಷಂ ಕಙ್ಕಣಂ ಹಸ್ತೇ ಜಟಾ ಚೈಕಾ ಚ ಮಸ್ತಕೇ ।

ಕಪಾಲಂ ಭಸ್ಮನಾ ಸ್ನಾನಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ ।

ತಥಾ ಚೈತೇಷಾಮಾದಿತ್ಯಪುರಾಣೇಽಪಿ ಭಗವತ್ತ್ಯಾಗೇನ ಸಮಂ

ವೇದತ್ಯಾಗಂ ಕಥಯತಿ ।

ಅನ್ಯೇ ಭಸ್ಮಜಟೋಪೇತಾ ಯಥೋಕ್ತಾ ಗೌತಮಾತ್ ಪುರಾ ।

ಶಾಪಾತ್ಸನ್ತ್ಯಾಜಿತಾ ವೇದಂ ದೇವಂ ನಾರಾಯಣಂ ತಥಾ ||

ಇತಿ ।

ಕಿಞ್ಚೈತೇ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಮನ್ದಾ ನಿನ್ದಾಂ ವಿತನ್ವತೇ ।

ತೇ ಚ ಪಾಷಣ್ಡಿನೋ ಜ್ಞೇಯಾ ಯಥಾ ಲೈಙ್ಗೈ ಸಮೀರಿತಮ್ ||

ಯೇ ತು ಸಾಮಾನ್ಯಭಾವೇನ ಮನ್ಯನ್ತೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ ।

ತೇ ವೈ ಪಾಷಣ್ಡಿನೋ ಜ್ಞೇಯಾ ವೇದಮಾರ್ಗಬಹಿಷ್ಕೃತಾಃ ||

ಇತಿ, ತತಶ್ಚ ।

ಏತ ಏವ ಚ ತೇ ಏಷಾಂ ವಾಙ್ಮಾತ್ರೇಣಾಪಿ ನಾರ್ಚನಮ್ ।

ಪಾಷಣ್ಡಿನೋವಿಕರ್ಮಸ್ಥಾನಿತ್ಯಾದಿಸ್ಮೃತಿಷೂದಿತಮ್ ||

ಯಾ ವೇದಬಾಹ್ಯಾ ಇತ್ತ್ಯೇತದಪಿ ಚೇದೃಶಗೋಚರಮ್ ।

ತಸ್ಮಾನ್ನ ವೇದಮೂಲತ್ವಂ ನಾಪಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೂಲತಾ ||

ತನ್ತ್ರಾನ್ತರಾಣಾಂ ಯುಕ್ತೇತಿ ಕಲ್ಪ್ಯತೇ ಕಾರಣಾನ್ತರಮ್ ।

ನನು ಮೂಲಾನ್ತರಾಪೇಕ್ಷಾ ಯದಿ ಸ್ಯಾದಸ್ತು ದೂಷಣಮ್ ||

ಸ್ವತಃಪ್ರಮಾಣಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಭವತಾಂ ನನು ದರ್ಶನೇ ।

ಸತ್ಯಂ ತದೇವ ವಿಜ್ಞಾನಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಪನೀಯತೇ ||

ಬಾಧಕಾರಣದೋಷಾಭ್ಯಾಂ ತಾವಪಿ ದ್ವಾವಿಹ ಸ್ಫುಟೌ ।

ಏವಂ ಶ್ರುತಿವಿರುದ್ಧಸ್ಯ ಸ್ಫುಟಮೂಲಾನ್ತರಸ್ಯ ಯತ್ ||

ಪಞ್ಚರಾತ್ರೇಣ ಸಾಧರ್ಮ್ಮ್ಯಂ ತನ್ತ್ರತ್ವೇನಾಭಿಧಿತ್ಸಿತಮ್ ।

ಕ್ರಿಯಾತ್ವೇನ ತು ಸಾಧರ್ಮ್ಮ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಽಶ್ವಮೇಧಯೋಃ ||

ಶ್ರುತಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಯೋಸ್ತತ್ರ ಯತೋಮೂಲತ್ವನಿಶ್ಚಯಃ ।

ನನು ಚ ಶ್ರುತಿಮೂಲತ್ವೇ ವೇದಾದೇವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿತಃ ||

ತತ್ಪ್ರಣೇತೃಸ್ವತನ್ತ್ರತ್ವಕಲ್ಪನಾ ನೇತ್ಯಚೂಚುದಮ್ ।

ನೈವಂ ನ ಕಲ್ಪ್ಯತೇ ಪುಂಸಿ ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯಂ ಶ್ರೂಯತೇ ಹಿ ತತ್ ||

ತಸ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಭೀಷಾಽಸ್ಮಾದಿದಮಾದಿಷು ।

ನನು ವೇದಮೂಲಾ ಏವ ಚೇದೇತಾಃ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಸ್ಮೃತಯಃ ಕಿಂ ತರ್ಹಿ

ತದರ್ಥಸ್ಮರಣವತ್ತನ್ಮೂಲಭೂತವೇದವಾಕ್ಯಸ್ಮರಣಂ ನಾನುವರ್ತತೇ

ಪಾಞ್ಚರಾತ್ರಿಕಾಣಾಮ್ । ನ ಚಾರ್ಥಸ್ಮರಣಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವತ್ತ್ವಾತ್ ತಸ್ಯ

ವಿಫಲತ್ವಾತ್ ತದನಾದರಣೀಯಮಿತಿ ಯುಕ್ತಂ, ನ ಹಿ ಯತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ

ತದೇವ ವಿಸ್ಮರ್ತುಂ ಯುಕ್ತಮ್ ।

ಅಥ ವಿಸ್ಮರಣೋಪಪತ್ತಯೇ ಪ್ರಲೀನನಿತ್ತ್ಯಾನುಮೇಯಶಾಖಾಮೂಲತಾ

ಆಶ್ರೀಯತೇ ತದಾ ಯದೇವ ಯೇನ ಪ್ರಮಾಣತಯಾ ಪರಿಗೃಹೀತಂ ಸ

ತತ್ಪ್ರಲೀನಶಾಖಾಮಸ್ತಕೇ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕುರ್ಯಾತ್

ನಿತ್ಯಾನುಮೇಯಪ್ರಲೀನಶಾಖಯೋಸ್ತು ಸ್ವರೂಪಸಿದ್ಧಿರೇವ ದುರ್ಲಭಾ ।

ಅಥ ವಿದ್ಯಮಾನಶಾಖಾಮೂಲಾ ಏವ ತಾಃ ಸ್ಮೃತಯಃ ತದಾ

ತತ್ಪ್ರಣೇತೃವದನ್ಯೇಽಪಿ ತತ ಏವೋಪಲಭೇರನ್ ಇತಿ

ಗ್ರನ್ಥಪ್ರಣಯನಪ್ರಯಾಸವೈಯರ್ಥ್ಯಮ್ ।

ಅತ್ರೋಚ್ಯತೇ ಸ ಖಲು ಭಗವಾನ್ ಅಮೋಘಸಹಜಸಂವೇದನಸಾಕ್ಷಾದ್-

ಭವದಖಿಲವೇದರಾಶಿರ್ವಿಪ್ರಕೀರ್ಣವಿವಿಧವಿಧ್ಯರ್ಥವಾದಮನ್ತ್ರಾತ್ಮ-

ಕಾನೇಕಶಾಖಾಧ್ಯಯನಧಾರಣಾದಿಷ್ವಧೀರಧಿಯೋ ಭಕ್ತಾನವಲೋಕ್ಯ

ತದನುಕಮ್ಪಯಾ ಲಘುನೋಪಾಯೇನ ತದರ್ಥಂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಯೋಪದಿದೇಶೇತಿ ನ

ಕಿಞ್ಚಿದನುಪಪನ್ನಮ್ ।

ಯಥಾಽಹುಃ ।

ವೇದಾನ್ತೇಷು ಯಥಾಸಾರಂ ಸಙ್ಗೃಹ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಃ ।

ಭಕ್ತಾನುಕಮ್ಪಯಾ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಞ್ಚಿಕ್ಷೇಪ ಯಥಾಸುಖಮ್ ||

ಇತಿ, ಏತೇ ಚ ಮನ್ವಾದಿಸಮಸ್ತಸ್ಮರಣಸಾಧಾರಣಾಃ

ಪರ್ಯನುಯೋಗಾಸ್ತನ್ತ್ರಟೀಕಾಕೃತಪರಿಶ್ರಮಾಣಾಮನಾಯಾಸಪರಿಹಾರ್ಯಾ ಇತಿ

ನೇಹ ಪ್ರಪಞ್ಚ್ಯತೇ ।

ನನು ಚೇದಂ ವೇದಮೂಲತ್ವಂ ಪಞ್ಚರಾತ್ರತನ್ತ್ರಾಣಾಮನುಪಪನ್ನಂ

ವೇದನಿನ್ದಾದರ್ಶನಾತ್, ಉಕ್ತಂ ಹಿ ಚತುರ್ಷು ವೇದೇಷು

ಪುರುಷಾರ್ಥಮಲಭಮಾನಃ ಶಾಣ್ಡಿಲ್ಯ (ಪ್. ೫೨) ಇದಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಧೀತವಾನ್

ಇತಿ, ಅನವಗತವಚನವ್ಯಕ್ತೇರಯಂ ಪರ್ಯನುಯೋಗಃ, ನ ಹಿ ನಿನ್ದಾ ನಿನ್ದ್ಯಂ

ನಿನ್ದಿತುಂ ಪ್ರವರ್ತತೇ ಅಪಿ ತು ।

ನಿನ್ದಿತಾದಿತರತ್ಪ್ರಶಂಸಿತುಂ ಯಥೈತರೇಯಕಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಪ್ರಾತಃ

ಪ್ರಾತರನೃತಂ ತೇ ವದನ್ತಿ ಇತ್ಯನುದಿತಹೋಮನಿನ್ದಾ ಉದಿತಹೋಮಪ್ರಶಂಸಾರ್ಥೇತಿ

ಗಮ್ಯತೇ ಮಾನವೇ ।

ಋಗ್ವೇದೋ ದೇವದೈವತ್ತ್ಯೋ ಯಜುರ್ವೇದಸ್ತು ಮಾನುಷಃ ।

ಸಾಮವೇದಸ್ತು ಪಿತ್ರ್ಯಃ ಸ್ಯಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ತಸ್ಯಾಶುಚಿರ್ಧ್ವನಿಃ ||

ಇತಿ ಸಾಮವೇದನಿನ್ದಾ ಇತರವೇದಪ್ರಶಂಸಾರ್ಥಾ, ಯಥಾ ವಾ ಭಾರತೇ ।

ಚತ್ವಾರ ಏಕತೋ ವೇದಾ ಭಾರತಂ ಚೈಕಮೇಕತಃ ।

ಸಮಾಗತೈಸ್ತು ಋಷಿಭಿಸ್ತುಲಯಾಽರೋಪಿತಂ ಪುರಾ ||

ಮಹತ್ತ್ವೇ ಚ ಗುರುತ್ತ್ವಾಚ್ಚ ಚ ಧ್ರಿಯಮಾಣಂ ಯತೋಽಧಿಕಮ್ ।

ಮಹತ್ತ್ವಾಚ್ಚ ಗುರುತ್ತ್ವಾಚ್ಚ ಮಹಾಭಾರತಮುಚ್ಯತೇ ||

ಇತಿ ಮಹಾಭಾರತಪ್ರಶಂಸಾರ್ಥೇತಿ ಗೃಹ್ಯತೇ ನ ವೇದನಿನ್ದೇತಿ । ಏವಂ

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಪ್ರಶಂಸೇತಿ ಗಮ್ಯತೇ ।

ಅಥಾನುದಿತಹೋಮಾದೇರನ್ಯತ್ರ ಸ್ತುತಿದರ್ಶನಾತ್ ।

ಅತತ್ಪರತ್ವಂ ನಿನ್ದಾಯಾಸ್ತಥಾತ್ರಾಪಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ||

ವೇದಪ್ರಶಂಸಾ ಬಹುಶಃ ಪಞ್ಚರಾತ್ರೇಽಪಿ ದೃಶ್ಯತೇ ।

ನ ಹಿ ತೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಕಿಞ್ಚಿದ್ ವಾಙ್ಮಯಂ ಕಮಲಾಸನ ? ।

ವೇದಾನ್ತೈರಿದಮೇವೋಕ್ತಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನೋಪಪಾದೈಃ || ಇತ್ಯಾದೌ ।

ಅಪಿ ಚ ಚತುರ್ಷು ವೇದೇಷು ಇತಿ ನಾಯಮರ್ಥಃ ವೇದೇಷು ಪುರುಷಾರ್ಥೋ ನಾಸ್ತೀತಿ

ಕಿನ್ತು ಯಸ್ತೇಷು ಪುರುಷಾರ್ಥಸ್ತಮಲಭಮಾನ ಇತಿ ।

ನನು ಪುರುಷಾರ್ಥಮಲಭಮಾನ ಇತ್ಯನ್ವಯೋ ನ ವೇದೇಷು ಪುರುಷಾರ್ಥಮ್ತಿ,

ಮೈವಂ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯಾಭಾವಾತ್, ನ ಹಿ ವೇದೇಷ್ವೇವಾಯಂ ಪುರುಷಾರ್ಥೋ ನ

ಲಭ್ಯತೇ ಅತೋ ವೇದೇಷು ಯಃ ಪುರುಷಾರ್ಥಸ್ತಮಲಭಮಾನಃ ತದಭಿಲಾಷೀ

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಮಧೀತವಾನಿತಿ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶ್ರುತ್ತ್ಯೋರೈಕಾರ್ಥ್ಯಮೇವ

ಪ್ರತೀಯತೇ ।

ಯತ್ಪುನರುಕ್ತಮುಪನಯನಾದಿಸಂಸ್ಕೃತಾನಾಂ

ಭಗವದಾರಾಧನಾರ್ಥತಯಾ

ದೀಕ್ಷಾಲಕ್ಷಣಸಂಸ್ಕಾರವಿಧಾನಾದವೈದಿಕತ್ವಮಿತಿ ತದಯುಕ್ತಂ ನ

ಹ್ಯುಪನಯನಾದಿಸಂಸ್ಕೃತಾನಾಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾದಿಕರ್ಮಾಙ್ಗತಯಾ

ದೀಕ್ಷಾದಿಸಂಸ್ಕಾರವಿಧಾಯಕಮ್ ಆಗ್ನಾವೈಷ್ಣವಮ್

ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಮವೈದಿಕಂ ಭವತಿ ।

ಅಥ ವೈದಿಕಸಂಸ್ಕಾರಾತ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾನ್ತರವಿಧಾನಂ ಹೇತುಃ,

ತದನುಪಪನ್ನಂ ಸಿದ್ಧೇ ಹಿ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಅವೈದಿಕತ್ವೇ ತಸ್ಯ

ಸಂಸ್ಕಾರಾನ್ತರತ್ತ್ವಸಿದ್ಧಿಃ ತತ್ಸಿದ್ಧೌ ಚ

ತಸ್ಯಾವೈದಿಕತ್ವಸಿದ್ಧಿರಿತ್ತ್ಯನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯಣಾತ್ ।

ಕಿಞ್ಚ ಸಮಸ್ತವೈದಿಕಸಂಸ್ಕಾರೇಭ್ಯಃ ಸಂಸ್ಕಾರಾನ್ತರತ್ವಂ ವಾ

ಹೇತುಃ, ಉತಕತಿಪಯೇಭ್ಯಃ ಸಂಸ್ಕಾರೇಭ್ಯಃ, ನ ತಾವದನನ್ತರಃ ಕಲ್ಪಃ

ಉಪನಯನಾದಿಸಂಸ್ಕಾರಸ್ಯಾಪಿ ಚೌಲಾದಿಸಂಸ್ಕಾರಾತ್

ಸಂಸ್ಕಾರಾನ್ತರತ್ವೇನಾವೈದಿಕತ್ವಪ್ರಸಙ್ಗಾತ್, ನ ಚಾನ್ತ್ಯಃ ಕಲ್ಪಃ,

ಉಕ್ತದೋಷಾನತಿವೃತ್ತೇಃ, ನ ಹ್ಯುಪನಯನಂ ಸಮಸ್ತವೈದಿಕಸಂಸ್ಕಾರೇಭ್ಯಃ

ಸಂಸ್ಕಾರಾನ್ತರಮಸಿದ್ಧಶ್ಚ ಸಮಸ್ತವಿದಿಕಸಂಸ್ಕಾರವ್ಯತಿರೇಕಃ

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯಾಪಿ ವೈದಿಕತ್ವಾದಿತ್ಯುಕ್ತಮೇವ ।

ಯದಪಿ

ಧರ್ಮಪ್ರಮಾಣತ್ವಾಭಿಮತಚತುರ್ದಶವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನೇಷ್ವಪರಿಗಣಿತತ್ವಾತ್

ಪಾಶುಪತಾದಿತನ್ತ್ರವತ್ ತ್ರಯೀಬಾಹ್ಯತ್ತ್ವಮಿತಿ ತದಪಿ ದ್ವೈಪಾಯನ –

ವಾಲ್ಮೀಕಿಪ್ರಣೀತಭಾರತರಾಮಾಯಣಾದಿಗ್ರನ್ಥೈರನೈಕಾನ್ತಿಕಮ್ ।

ಯತ್ತು ಭಗವತಾ ಬಾದರಾಯಣೇನ ನಿರಸ್ತತ್ವಾದಿತಿ ತದಸತ್, ಕಥಂ ಹಿ

ಭಗವಾನ್ ದ್ವೈಪಾಯನಃ ಸಕಲಲೋಕಾದರ್ಶಭೂತಪರಮಭಾಗವತೋ

ಭಾಗವತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನಿರಸ್ಯತೀತ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯೇತ ।

ಯ ಏವಮಾಹ ।

ಇದಂ ಶತಸಹಸ್ರಾದ್ಧಿ ಭಾರತಾಖ್ಯಾನವಿಸ್ತರಾತ್ ।

ಆವಿಧ್ಯ ಮತಿಮನ್ಥಾನಂ ದಘ್ನೋ ಘೃತಮಿವೋದ್ಧೃತಮ್ ||

ನವನೀತಂ ಯಥಾ ದಘ್ನೋ ದ್ವಿಪದಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಯಥಾ ।

ಆರಣ್ಯಕಂ ಚ ವೇದೇಭ್ಯ ಓಷಧೀಭ್ಯೋ ಯಥಾಽಮೃತಮ್ ||

ಇದಂ ಮಹೋಪನಿಷದಂ ಚತುರ್ವೇದಸಮನ್ವಿತಮ್ ।

ಸಾಙ್ಖ್ಯಯೋಗಕೃತಾನ್ತೇನ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಾನುಶಬ್ದಿತಮ್ ||

ಇದಂ ಶ್ರೇಯ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದಂ ಹಿತಮನುತ್ತಮಮ್ ।

ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಭಿರ್ಜುಷ್ಟಮಥರ್ವಾಙ್ಗಿರಸೈಸ್ತಥಾ ||

ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ವೈ ಏತದೇವಾನುಶಾಸನಮ್ ।

ಇತಿ, ಭೀಷ್ಮಪರ್ವಣ್ಯಪಿ ।

ಬ್ರಹ್ಮಣೈಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯೈರ್ವೈಶ್ಯೈಃ ಶೂದ್ರೈಶ್ಚ ಕೃತಲಕ್ಷಣೈಃ ।

ಅರ್ಚನೀಯಶ್ಚ ಸೇವ್ಯಶ್ಚ ಪೂಜನೀಯಶ್ಚ ಮಾಧವಃ ||

ಸಾತ್ವತಂ ವಿಧಿಮಾಸ್ಥಾಯ ಗೀತಸ್ಸಂಕರ್ಷಣೇನ ಯಃ ।

ದ್ವಾಪರಸ್ಯ ಯುಗಸ್ಯಾನ್ತೇ ಆದೌ ಕಲಿಯುಗಸ್ಯ ಚ ||

ಇತಿ ।

ತಥಾ ಶಾನ್ತಿಪರ್ವಣ್ಯಪಿ ।

ಅವಶ್ಯಂ ವೈಷ್ಣವೋ ದೀಕ್ಷಾಂ ಪ್ರವಿಶೇತ್ ಸರ್ವಯತ್ನತಃ ।

ದೀಕ್ಷಿತಾಯ ವಿಶೇಷೇಣ ಪ್ರಸೀದೇನ್ನಾನ್ಯಥಾ ಹರಿಃ ||

ವಸನ್ತೇ ದೀಕ್ಷಯೇದ್ವಿಪ್ರಂ ಗ್ರೀಷ್ಮೇ ರಾಜನ್ಯಮೇವ ಚ ।

ಶರದಃ ಸಮಯೇ ವೈಶ್ಯಂ ಹೇಮನ್ತೇ ಶೂದ್ರಮೇವ ಚ ||

ಸ್ತ್ರಿಯಂ ಚ ವರ್ಷಾಕಾಲೇ ತು ಪಞ್ಚರಾತ್ರವಿಧಾನತಃ ||

ತಥಾ ।

ವೇದೈಶ್ಚತುರ್ಭಿಸ್ಸ (ಸಮ – ಶಬ್ದಾತ್ತಾದ್ಧಿತೇನ ಇತಚ್ಪ್ರತ್ಯಯೇನ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನಃ

ಸಮಿತಶಬ್ದೋ ಭವತಿ ತುಲ್ಯಾರ್ಥಃ ।)ಮಿತಂ ಮೇರೌ ಮಹಾಗಿರೌ ।

ಏವಮಾದಿವಚೋಭಙ್ಗೀಶತೈಸ್ಸಾದರಮೀರಿತೈಃ ||

ವೇದಾನ್ತಸಾರಸರ್ವಸ್ವಮಾತ್ಮೀಯಂ ಪರಮಂ ಮತಮ್ ।

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಂ ನಿರಾಕುರ್ಯಾತ್ ಕಥಂ ದ್ವೈಪಾಯನಃ ಸ್ವಯಮ್ ।

ಕಥಂ ತರ್ಹೀದಂ ಸೂತ್ರಮ್ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯಸಂಭವಾತ್ ಇತಿ ಕಿಂ ವಾಽಸ್ಯ

ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಹೃದಯಮ್ ಇದಮಸ್ಯ ಸೂತ್ರಸ್ಯ, ಭಾಗವತಶಾಸ್ತ್ರೇ ಜೀವೋತ್ಪತ್ತೇಃ

ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಾನತ್ವಾತ್ ತಸ್ಯಾಶ್ಚ

ಶ್ರುತಿನ್ಯಾಯವಿರೋಧೇನಾಸಮ್ಭವಾದಸಮೀಚೀನಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಿತಿ, ಯದ್ಯೇಷ

ಸೂತ್ರಾರ್ಥಸ್ತರ್ಹಿ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶಾಸ್ತ್ರನಿರಾಕರಣಪರಂ ಸೂತ್ರಂ, ನ ಹಿ

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಜೀವೋತ್ಪತ್ತಿರಙ್ಗೀಕೃತಾ ಯೇನೈವಮುಚ್ಯತೇ ।

ನನ್ವಸ್ತೀದಂ ವಚನಂ ವಾಸುದೇವಃ ಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ

ತತಸ್ಸಂಕರ್ಷಣೋ ನಾಮ ಜೀವೋ ಜಾಯತೇ ಸಙ್ಕರ್ಣಾತ್ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಸಂಜ್ಞಂ

ಮನೋ ಜಾಯತೇ ತತೋಽನಿರುದ್ಧನಾಮಾ ಅಹಙ್ಕಾರೋ ಜಾಯತೇ । ಇತಿ,

ಅಪಿ ತು ವ್ಯೂಹರೂಪೇಣ ವ್ಯಕ್ತಿರ್ದೇವಸ್ಯ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ ।

ತತ್ರ ಸಂವ್ಯವಹಾರಾರ್ಥಂ ಜೀವ-ಶಬ್ದಃ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೇ ||

ವರ್ಣಾನಾಮಾನುಲೋಮ್ಯೇನ ಪೂಜ್ಯಭೇದಪ್ರಸಿದ್ಧಯೇ ।

ಯಥಾಽಹುಃ ।

ವರ್ಣೈಶ್ಚತುರ್ಭಿಶ್ಚತ್ವಾರಃ ಪೂಜನೀಯಾ ಯಥಾಕ್ರಮಮ್ । ಇತಿ, ಅಪಿ ಚ

ಜೀವಮನೋಽಹಙ್ಕಾರಶಬ್ದಾ ನ ತನ್ಮಾತ್ರವಚನಾ ಅಪಿ ತು

ತತ್ತದಧಿಷ್ಠಾನಾಧಿಕೃತವಿಲಕ್ಷಣವಿಗ್ರಹವತ್ಪುರುಷಾಭಿಧಾನಾ ಇತಿ ।

ವಿಚಿತ್ರದೇಹಸಂಪತ್ತಿರ್ಜನ್ಮೇತಿ ವ್ಯಪದಿಶ್ಯತೇ ।

ತೋಯೇನ ಜೀವಾನಿತ್ಯೇತದ್ಯಜುರ್ಮೂರ್ದ್ಧ್ನಿ ಯಥಾ ವಚಃ ||

ಅಪಿ ಚ ಜೀವೋತ್ಪತ್ತಿಪ್ರಲಯಾದಿಗೋಚರಾಃ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಲೋಕವಾದಾಃ

ಚರಾಚರವ್ಯಪಾಶ್ರಯಸ್ತು ಸ್ಯಾತ್ ತದ್ವ್ಯಪದೇಶೋ

ಭಾಕ್ತಸ್ತದ್ಭಾವಭಾವಿತ್ವಾದಿತ್ಯತ್ರೈವ ಸೂತ್ರಕಾರೇಣ ಕೃತನಿರ್ವಾಹಾಃ ||

ಕಿಞ್ಚನಾಮಾತ್ಮಾ ಶ್ರುತೇರ್ನಿತ್ಯತ್ತ್ವಾಚ್ಚ ತಾಭ್ಯಃ ಇತ್ಯತ್ರೈವ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ

ಜೀವೋತ್ಪತ್ತಿಃ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿನ್ಯಾಯವಿರೋಧೇನ ನಿರಸ್ತಾ ಸತೀ ನ ಪುನರುಪನ್ಯಾಸಂ

ಪ್ರಯೋಜಯತೀತಿ ಅನಧಿಕರಣೀಯಮಧಿಕರಣಮಾಪದ್ಯೇತ, ಏತೇನ ನ ಚ ಕರ್ತ್ತುಃ

ಕರಣಮ್ ಇತಿ ಸೂತ್ರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ, ನ ಹ್ಯತ್ರ ಕರ್ತ್ತುಃ ಸಙ್ಕರ್ಷಣಾತ್

ಕರಣಸ್ಯ ಮನಸ ಉತ್ಪತ್ತಿರುಚ್ಯತೇ, ಉಕ್ತಂ ಹಿ ವಿಲಕ್ಷಣಪುರುಷವಚನಾ ಏತೇ

ಶಬ್ದಾ ಇತಿ,

ಕಿಮಿತಿ ವಾ ಕರ್ತುಃ ಕರಣನ್ನೋತ್ಪದ್ಯತೇ ದೇವದತ್ತಾದೇಃ ಕರ್ತುಃ

ಪರಶುಪ್ರಭೃತಿಕರಣೋತ್ಪತ್ತ್ಯದರ್ಶನಾದಿತಿ ಚೇತ್, ಹನ್ತ ಹತಸ್ತರ್ಹಿ

ಅಪಗತಸಕಲಕರಣಕಲಾಪಸ್ವಮಹಿಮಪ್ರತಿಷ್ಠಬ್ರಹ್ಮಣಃ

ಪ್ರಾಣಮನಃಪ್ರಭೃತಿನಿಖಿಲಕರಣೋತ್ತ್ಪತ್ಯಭ್ಯುಪಗಮಃ, ಏತಸ್ಮಾಜ್ಜಾಯತೇ

ಪ್ರಾಣೋ ಮನಃಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಇತಿ,

ಅಥ ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ತತ್ತಥೈವಾಭ್ಯುಪೇಯತೇ ।

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾದಿದಂ ಕಿನ್ನಾಭ್ಯುಪೈಷಿ ಭೋಃ ||

ನ ಹಿ ಸ್ಮೃತಿಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥಪರಿತ್ಯಾಗೋಽತಿಶೋಭನಃ ।

ನಿರ್ದೋಷಜ್ಞಾನಜನ್ಮತ್ವಾತ್ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಹಿ ಸಮಂ ದ್ವಯೋಃ ||

ಯತ್ತು ಚತ್ವಾರ ಏತೇ ಕಿಂ ಸಮಾನೈಶ್ವರ್ಯಭಾಗಿನಃ ।

ಸ್ವತನ್ತ್ರಾಃ ಕಿಮುತೈಕಸ್ಯ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಮೂರ್ತಿಚತುಷ್ಟಯೀ ||

ಇತಿ ವಿಕಲ್ಪ್ಯ ।

ಸಮಾನೈಶ್ವರ್ಯಭಾಗಿತ್ವೇ ತುಲ್ಯತ್ವಾನ್ನೈವ ಕಾರ್ಯತಾ ।

ಏಕಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿಭೇದಶ್ಚೇತ್ ಕಿಂ ಭೇದೇನ ಪ್ರಯೋಜನಮ್ ||

ಇತಿ ದೂಷಯತೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಭಾವೇ ವಾ ತದಪ್ರತಿಷೇಧ

ಇತಿ ।

ತದುಯುಕ್ತಮ್ ಅಸಮ್ಭಾವನೀಯತ್ವಾದ್ವಿಕಲ್ಪಸ್ಯ, ನ ಹಿ

ಕೇನಚಿದೀಶ್ವರವಾದಿನಾ ಅನೇಕೇಶ್ವರಂ ಜಗದಭ್ಯುಪಗತಂ ವಿಶೇಷತಶ್ಚ

ಪಾಞ್ಚರಾತ್ರಿಕೈಃ ವಾಸುದೇವ ಏವೈಕಃ ಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿರಿತಿ ವದದ್ಭಿಃ, ಕಿನ್ತು ಸ

ಏವ ಭಗವಾನ್ ಲೀಲಾವಿರಚಿತಚತುರ್ಭೇದಃ ಸಕಲಮಪಿ ಜಗತ್ಸಂರಕ್ಷತೀತಿ ।

ನ ಚೇದಮನುಪಪನ್ನಂ ಬಲ –

ಭಾರತಾವರಜಾಗ್ರಜಾದಿಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವದುಪಪತ್ತೇಃ, ಯಥೈವ ಹಿ ಭಗವತಃ

ಸ್ವಲೀಲಾವಿರಚಿತಗಗನ – ಪವನ – ಹರ – ವಿರಿಞ್ಚ್ಯಾದಿಪ್ರಪಞ್ಚಸ್ಯ

ಅಚಿನ್ತ್ಯಮಹಿಮಲೀಲೈಕಪ್ರಯೋಜನಸ್ಯ ರಾಮ – ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ –

ಶತ್ರುಘ್ನಾದಿಸ್ವಚ್ಛನ್ದಾವಿಗ್ರಹಾ ನ ವಿರೋತ್ಸ್ಯನ್ತೇ ಏವಂ

ಸಙ್ಕರ್ಷಣಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾದಿಭೇದಾ ಇತಿ ।

ಯತ್ಪರಂ ವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ ಇತಿ ಚತುರ್ಷು ವೇದೇಷು ಇತಿ ಶ್ರುತಿವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್

ತನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಪರಸ್ಪರವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾದ್ವಾ । ಅಪ್ರಮಾಣಮಿತಿ ತತ್ರ

ಶ್ರುತಿವಿಪ್ರತಿಷೇಧಸ್ತು ಪ್ರಾಗೇವ ಪ್ರಯುಕ್ತಃ, ಪರಸ್ಪರವಿಪ್ರತಿಷೇಧಸ್ತು

ಪ್ರಧಾನಗುಣಸಾಮಾನ್ಯವಿಶೇಷಾದಿನ್ಯಾಯಸಂಪಾದಿತವಚನವ್ಯಕ್ತೀನಾಂ

ತನ್ತ್ರಾಣಾಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನ್ಯಾಯಾನುಗ್ರಹರಹಿತಾನಾನ್ತು ವಚಸಾಂ ನ ಕ್ವಚಿದಪಿ

ಪರಿನಿಶ್ಚಾಯಕತ್ವಂ, ಯಥಾಽಹ ನ್ಯಾಯಸಂಪಾದಿತವ್ಯಕ್ತಿ

ಪಶ್ಚಾದ್ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಬೋಧಕಮ್ ಇತಿ, ತಸ್ಮಾತ್ಸೂತ್ರಕಾರೇಣ ಇದಂ

ಮಹೋಪನಿಷದಮ್

ಇತ್ಯಾದಿವಚನೈರ್ವೇದೇಭ್ಯೋವಿಶೇಷೇಣಾಭಿಮತತರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇಷು

ಪಞ್ಚರಾತ್ರತನ್ತ್ರೇಷ್ವವಿದ್ಯಮಾನಜೀವೋತ್ಪತ್ತಿಪ್ರತಿಪಾದನಾಧ್ಯಾರೋಪೇಣ

ತನ್ನಿರಾಕರಣಪರತಯಾ ಸೂತ್ರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯಮಾನಂ

ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೄಣಾಮೇವಾಖ್ಯಾತಿ ಖ್ಯಾಪಯತೀತ್ಯಲಂ ಪ್ರಬನ್ಧೇನ ।

ತತ್ರೈಷ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಃ ಪೂರ್ವಂ ಸ್ವಾಭಿಪ್ರೇತಸಮಯಪರಿಪನ್ಥಿಕಪಿಲ –

ಕಾಶ್ಯಪಸುಗತ ಜಿನ – ಪಶುಪತಿಮತಾನಾಂ

ಶ್ರುತಿನ್ಯಾಯವಿಓರೋಧಾದಸಾಮಞ್ಜಸ್ಯಂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅಧುನಾ

ಸ್ವಾಭಿಪ್ರೇತಪಞ್ಚರಾತ್ರತನ್ತ್ರಾಣಾಮಪಿ ಇತರಸಮಯಸಮಾನಪರಿಗಣನಾದ್

ಬುದ್ಧೌ ಸನ್ನಿಹಿತಾನಾಮಿತರಸಮಯವದಸಾಮಞ್ಜಸ್ಯಮಾಶಙ್ಕ್ಯ

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ (ಸ್ಥೂಣಾನಿಖನನನ್ಯಾಯೇನೇತ್ಯರ್ಥಃ ಯಥಾ ಹಿ ಸ್ಥೂಣಾಂ

ದ್ರಢಯಿತುಮಿಚ್ಛವಸ್ತಾಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಹಸ್ತೇನ ಪರಿಚಾಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷನ್ತೇ

।)ವ್ಯುತ್ಪಾದ್ಯತೇ ।

ತತ್ರಾದ್ಯೇನ ಸೂತ್ರದ್ವಯೇನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಉಪಕ್ಷಿಪ್ಯತೇ ತಥಾ ಹಿ

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಮಪ್ರಮಾಣಮ್ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯಸಂಭವಾತ್

ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಾನಾಯಾಃ ಸಂಕರ್ಷಣಾದ್ಯುತ್ಪತ್ತೇರಸಂಭವಾತ್,

ಕಥಮಸಂಭವಃ, ಉಭಯಥಾಽಪ್ಯನುಪಪತ್ತೇಃ ತಥಾ ಹಿ ।

ಕಿನ್ತು ಚತ್ವಾರ ಏವೈತೇ ಸಮಾನೈಶ್ವರ್ಯಭಾಗಿನಃ ।

ಏಕೋ ವಾ ಸ್ಯಾಚ್ಚತುರ್ಭೇದೇ ದ್ವೇಧಾ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತ್ಯಸಂಭವಃ ||

ಸಮಾನೈಶ್ವರ್ಯಭಾಗಿತ್ವೇ ತುಲ್ಯತ್ವಾನ್ನೈವ ಸೃಜ್ಯತೇ ।

ಏಕಾತ್ಮತ್ವೇಽಭ್ಯುಪೇತೇಽಪಿ ತಥೋತ್ಪತ್ತೇರಸಂಭವಃ ।

ಸ್ರಷ್ಟೃಸೃಜ್ಯವಿಭಾಗೋ ಹಿ ನೈಕಸ್ಮಿನ್ನವಕಲ್ಪತೇ ।

ತಥಾ ನ ಚ ಕರ್ತ್ತುಃ ಕರಣಮ್ ಇತಶ್ಚ ಅಪ್ರಮಾಣಂ ಕರ್ತುಃ

ಸಙ್ಕರ್ಷಣ ಸಂಜ್ಞಾಜ್ಜಿವಾತ್ ಕರಣಸ್ಯ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಸಂಜ್ಞಸ್ಯ ಮನಸ

ಉತ್ಪತ್ತ್ಯಸಂಭವಾತ್, ನ ಹಿ ದೇವದತ್ತಾತ್ಪರಶುರುತ್ಪದ್ಯತ ಇತಿ ।

ಏವಂ ವಾ ನ ಚ ಕರ್ತ್ತುಃ ಕರಣಮ್ ಇತಶ್ಚ ಕರ್ತ್ತುಃ ಸಂಕರ್ಷಣಾತ್ ನ

ಕರಣಮುತ್ಪದ್ಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಏವ ಸಮಸ್ತಕರಣೋತ್ಪತ್ತಿಶ್ರುತೇಃ,

ಏತಸ್ಮಾಜ್ಜಾಯತೇ ಪ್ರಾಣೋಮನಃಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಇತಿ, ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಭಾವೇ ವಾ

ತದಪ್ರತಿಷೇಧ ಇತಿ, ವಾ – ಶಬ್ದಾತ್ಪಕ್ಷೋ ವಿಪರಿವರ್ತ್ತತೇ ।

ಯದುಕ್ತಮುಭಯಥಾಽಪಿ

ಸಂಕರ್ಷಣಾದ್ಯುತ್ಪತ್ತೇರಸಂಭಾದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿತಿ ನೈತದಸ್ತಿ

ತಸ್ಯಾಸ್ಸಙ್ಕರ್ಷಣಾದ್ಯುತ್ಪತ್ತೇರಪ್ರತಿಷೇಧಃ ।

ಯದಿ ಹಿ ವಿಜ್ಞಾನಾದಯ ಏತೇ ನ ಭವೇಯುಃ ಸ್ಯಾದುತ್ಪತ್ತಿಪ್ರತಿಷೇಧಃ ।

ವಿಜ್ಞಾನಞ್ಚಾದಿ (ಆದೀಯತೇ – ಉಪಾದೀಯತೇ ಉಪಯುಜ್ಯತೇ

ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾರ್ಥಮಿತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವಜಗನ್ನಿದಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅತ್ರ ಯದ್ಯಪಿ ಉಪಸರ್ಗೇ

ಘೋಃ ಕಿರಿತಿ ಪಾಣಿನೀಯೇನ ಕಿಪ್ರತ್ಯಯಾನ್ತಾದಿ-ಶಬ್ದಸ್ಯ ನಿತ್ಯಪು/ಸ್ತ್ವಂ

ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತಥಾಪೀಹ ಔಣಾದಿಕಪ್ರತ್ಯಯೇನ ಸಾಧಿಭಾವೋಽವಗನ್ತವ್ಯಃ

ಶಿಷ್ಟಪ್ರಯೋಗೇ ಸಂಜ್ಞಾಸು ಧಾತುರೂಪಾಣೀತ್ಯದಿನಾ ತಥೈವಾನುಶಿಷ್ಟತ್ವೇನ

ಶಿಷ್ಟಶಿಷ್ಟೇರೇವ ಚ ಪ್ರಯೋಗಮೂಲತಯಾ ಅನೌಣಾದಿಕಸ್ಯೈವಪು/ಸ್ತ್ವಕಲ್ಪನಾತ್

||

ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಚಾದಿಶ್ಚೇತ್ಯೇವ ಪಾಠಃ । ತತಶ್ಚ ವಿಜ್ಞಾನಂ

ಚಾದಿಶ್ಚ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿ ಇತಿ ಸಮಾಹಾರದ್ವನ್ದ್ವಃ,

ವಿಜ್ಞಾನಾದೀತಿಕೃತಸಮಾಹಾರದ್ವನ್ದ್ವಕೇ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಪದೇ

ನಿರ್ವಿಸರ್ಗಕಪಾಠಾವಲೋಕನಭ್ರಾನ್ತಿತ ಏವ ಪ್ರಾಚೀನಕೋಶೇಷ್ವಪಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ

ಚಾದಿಶ್ಚೇತಿ ವಿವಕ್ಷಣೀಯೇ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಚಾದಿ ಚೇತಿ ಲಿಲಿಖುರಿತಿ ಕೇಚಿನ್ಮನ್ಯನ್ತೇ । ಇತ

ಏವಾಸ್ವರಸೇನ ಕಲ್ಪಾನ್ತರಮವಲಲಮ್ಬಿರೇ ಗ್ರನ್ಥಾಚಾರ್ಯಾಃ ಏವಮೇವ ಚ

ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಸೂತ್ರೇ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯೇಽಪಿ ಶಙ್ಕಾಸಮಾಧ್ಯಭ್ಯೂಹನಮಿತಿ

ಕೃತಂ ಕುಸೃಷ್ಟ್ಯಾ ವಾಚಾಮಿತಿ ಚಾಪರೇ । ವಸ್ತುತಸ್ತು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕೋಶೇಷು

ಆಗಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕೋಶೇಷು ಚ ಪ್ರಾಯಶೋ ದೇಶವಿಶೇಷನೈರಪೇಕ್ಷ್ಯೇಣ

ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಸೂತ್ರೇ (ವಿಜ್ಞಾನಂ ಚಾದಿ ಚ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿ – ಬ್ರಹ್ಮ ತದ್ಭಾವೇ)

ಇತ್ಯೇವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಃ ಪಾಠ ಇತ್ಯವಶ್ಯಂ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಶೇಷೇಣ ಸ ಪ್ರಯೋಗೋ

ವಕ್ತವ್ಯೋ ನ ತು ಯಥಾಶ್ರುತಾರ್ಥಕಾದಿ – ಪದೇನಾಚರಮಾರ್ಥೇನ

ಅಬ್ರಹ್ಮಸಾಧಾರಣೇನ । ಅತ್ರೈವಮಾಚಾಚಕ್ಷ್ಮಹೇ ಆ – ಸಮನ್ತಾದತ್ತು

ಶೀಲಮಸ್ಯೇತ್ಯಾದಿನ್ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸುಪ್ಯಜಾತೌ ಣಿನಿಸ್ತಾಚ್ಛೀಲ್ಯೇ । ಇತಿ

ಪಾಣಿನೀಯೇನ ತಾಚ್ಛೀಲ್ಯೇಽರ್ಥೇಣಿನಿಃ, ಆಙ್ಗಾ ಚಾಸಾಧಾರಣ್ಯಂ ವಿವಕ್ಷ್ಯತೇ

ತಚ್ಚ ಅತ್ತಾ ಚರಾಚರಗ್ರಹಣಾದಿತ್ಯಧಿಕರಣೋಕ್ತರೀತ್ಯಾ

ಬ್ರಹ್ಮಾಸಾಧಾರಣಂ ಕರ್ಮೇತಿ ತಾದೃಶಾರ್ಥಕಾದಿಪದೇನ

ನಿಖಿಲಜಗದದನಕರ್ತೃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿಹಿತಂ ಭವತಿ ತಚ್ಚ

ಸಾಙ್ಖ್ಯಾದ್ಯುಕ್ತದಿಶಾ ಪ್ರಧಾನಧರ್ಮೋ ಮಾಭೂದಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನಪದೇನ

ವಿಶೇಷ್ಯತೇ । ಏವಂ ಚ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇ ಆದಿಪದೇನ

ಜಗತ್ಸ್ಥಿತಿಪ್ರಣಾಶಹೇತುತಾಯಾ ಲಕ್ಷಣತ್ವೇನಾಭಿಮತತಯಾ

ಲಕ್ಷಣೇನೇತರಭೇದಸಾಧನೇ ಜನ್ಮಾದಿತ್ರಿತಯಸ್ಯ ಸಂಹತ್ಯ ಹೇತುತಾಯಾಂ

ವ್ಯಾಪ್ಯತ್ವಾಸಿದ್ಧ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮೇವ ಹೇತುತಾಯಾ ವಾಚ್ಯತ್ವೇನ

ಸ್ವಾಸಾಧಾರಣರೂಪೇಣಾದಿನ್ ಪದೇನ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಸ್ಥಾಪಿತಂ ಭವತೀತಿ । ಸತಿ

ಚೈವಂ (ವಿಜ್ಞಾನಂ ಚಾದಿ ಚ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮ) ಇತಿ

ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಾಚಾರ್ಯಾಣಾಂ ಪರಮಾಚಾರ್ಯಾಣಾಂ ಶ್ರೀ೬ಯಾಮುನಮುನೀನಾಂ

ಚಾಭಿಧಾನಮಞ್ಜಸಾ ಸಮಞ್ಜಸಮಿತಿ ಯಥಾಶ್ರುತಾರ್ಥಗ್ರಾಹಿಣಾಂ

ಕೇಷಾಚಿದಮೀಷಾಮಾಚಾರ್ಯತಾತ್ಪರ್ಯಾನಬೋಧನಿಬನ್ಧನಮೇವಾನುಪಪತ್ತ್ಯಭ್

ಇಧಾನಮ್ । ಪರೇ ತು ಸಂಪದಾದಿತ್ವಾತ್ ಕ್ವಿಪಂ ಕೃತ್ವಾ ತಸ್ಮಾತ್ಸ್ವಾರ್ಥೇ ವಿಧಾಯ

ಆದ ಇತಿ ಪ್ರಸಾಧ್ಯ ತತೋ ಮತ್ವರ್ಥೀಯೇನಿನಾ ಆದಿನಪದಂ ಸಿಷಾಧಯಿಷನ್ತಿ ।

ತದಿದಮಪಿ ಪ್ರಕಿರ್ಯಾಗೌರವಪರಾಹತಮಿತಿ ನಾತಿತೃಪ್ತಯೇ ವಿದುಷಾಮ್ । ಕಿಂ ಚ

ಅಚ್ಛಬ್ದಸ್ಯ ಸಂಪದಾದಿಕ್ವಿಬನ್ತಸ್ಯ ನಿತ್ಯಸ್ತ್ರೀತ್ವೇ ತತೋಽಣಿ ಜಾತೇ ಅಣನ್ತತ್ವೇನ

ಙೀಪಿಽವಶ್ಯಂ ಭಾವೇನ ಆದೀ ಇತಿ ಸ್ಯಾದಿತಿ ತತೋಽಪಿ

ನೇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಸಂಭಾವನಾ । ಯದಪಿ ಅದನಮಾದ ಇತಿ ಭಾವೇ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇಣ

ಭಾವೇ ಘಞಂ ಕೃತ್ವಾ ಭಾವಘಞನ್ತಾಚ್ಚ ಮತ್ವರ್ಥೀಯೇನಿನಾ

ಆದಿನ್ಪದಪ್ರಸಾಧನಂ ತದಿದಂ ಘಞಪೋಶ್ಚೇತಿ

ಪಾಣಿನೀಯಾನುಶಾಸನವಿಸ್ಮರಣನಿಬನ್ಧನಂ ಘಞಿ

ಘಸ್ಲಾದೇಶವಿಧಾನಾತ್ ।)ಚೇತಿ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತದ್ಭಾವೇ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವೇ

ಉತ್ಪತ್ತೇರಪ್ರತಿಷೇಧಃ ।

ಏತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ ಏಕಸ್ಯೈವ ಪರಮಾತ್ಮನೋ

ವಾಸುದೇವಸ್ಯಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಶಕ್ತೇಃ ಸ್ವಾಮಾಯಾವೇಶವಶಾತ್

ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವೋಪಪತ್ತಿರಿತಿ ।

ಯತ್ತು ನ ಸಙ್ಕರ್ಷಣಾನ್ಮನ ಉತ್ಪದ್ಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಏವ ಉತ್ಪತ್ತಿಶ್ರುತೇರಿತಿ

ತದಪಿ ತಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿತ್ವೇನ ಪರಿಹೃತಮ್ ।

ಅಪಿ ಚ ನ ಚ ಕರ್ತ್ತುಃ ಕರಣಮ್ ಇತಿ ಕಿಮುಕ್ತಂ ಭವತಿ ಕಿಂ ಯಸ್ಯಾಃ

ಕ್ರಿಯಾಯಾ ಯತ್ಕರಣಂ ತತ್ಕ್ರಿಯಾಕರ್ತ್ತುರ್ನೋತ್ಪದ್ಯತೇ, ಉತ ಯದ್ ಯತ್ರ ಕ್ವಾಪಿ

ಕರಣಂ ತತ್ ಕುತಶ್ಚಿದಪಿ ಕರ್ತ್ತುರ್ನೋತ್ಪದ್ಯತ ಇತಿ ವಾ ।

ತತ್ರಾದ್ಯೇ ಕಲ್ಪೇ ಸಿದ್ಧಸಾಧನತಯಾ ಅನುಮಾನಸ್ಯ ವಿಪ್ರತಿಷೇಧಃ, ನ

ಹ್ಯತ್ರ ಸಙ್ಕರ್ಷಣಾತ್ಕರ್ತ್ತುರುತ್ಪದ್ಯಮಾನಂ ಮನಃ ಸ್ವೋತ್ಪಾದನೇ ಕರಣಂ

ಕರ್ಮತ್ವಾತ್, ನಾಪಿ ಸ್ವೋತ್ಪತ್ತೌ ಕರ್ತೃತ್ವಾತ್ ।

ಅಪರೇಽಪಿ ಕಲ್ಪೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಪ್ರತಿಷೇಧಃ ಉದಕಾಹರಣಾದೌ

ಕರಣಭೂತಾನಾಮಪಿ ಘಟಾದೀನಾಂ ಕರ್ತ್ತುಃ ಕುಲಾಲಾದೇರುತ್ಪತ್ತಿದರ್ಶನಾತ್ ।

ತದಿದಮಾಹ ವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾದಿತಿ ।

ಯದ್ವಾ ಸೂತ್ರದ್ವಸ್ಯಾಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾನ್ತರಮುಚ್ಯತೇ ।

ವಿಜ್ಞಾನಾದೇಃ ಪ್ರಾಮಾಣತ್ವಹೇತೋರ್ಭಾವೇನ ಯುಜ್ಯತೇ ||

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಪ್ರಮಾಣತ್ವನಿಷೇಧೋಽತಿಪ್ರಸಙ್ಗತಃ ।

ತತ್ರಾನುವಾದಸಂದೇಹಜ್ಞಾನಾನುತ್ಪತ್ತಿಲಕ್ಷಣಮ್ ||

ನಿರಸ್ತಮಪ್ರಮಾಣತ್ವಂ ವಿಜ್ಞಾನಗ್ರಹಣಾದಿಹ ।

ವಕ್ತ್ರಾಶಯವಶಪ್ರಾಪ್ತಮಿಥ್ಯಾಶಂಕಾಽಪನುತ್ತಯೇ ||

ಆದಿಶಬ್ದೇನ ತನ್ತ್ರಾಣಾಮಾಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಂ ವಿವಕ್ಷಿತಮ್ ।

ತಥಾ ಹಿ ।

ಯಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕುರುತೇ ಸದಾ ಸಹಜಯಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಮಸ್ತಂ ಜಗತ್ ।

ಯಃ ಪುಂಸಾಮಭಿವಾಞ್ಛಿತಾನಿ ದಿಶತಿ ಧ್ಯಾನೈಕಸಂತರ್ಪಿತಃ ||

ನಿತ್ಯಾವಾಪ್ತಸಮಸ್ತಕಾಮ ಇತಿ ಯಂ ಪ್ರಾಹುಸ್ತ್ರಯೀಪಾರಗಾಃ ।

ತಸ್ಮಿನ್ ವಿಭ್ರಮವಿಪ್ರಲಮ್ಭನಮುಖಾ ದೋಷಾ ಭವೇಯುಃ ಕಥಮ್ ||

ಉತ್ಪತ್ತ್ಯಸಮ್ಭವೋ ಯಶ್ಚ ಪೂರ್ವಸೂತ್ರದ್ವಯೋದಿತಃ ।

ಸಂಕರ್ಷಣಾದಿಮೂರ್ತೀನಾಂ ತತ್ರ ಪ್ರತಿವಿಧೀಯತೇ ||

ವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ ಇತಿ

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಸಮರಣಾನುಮಿತಭಗವತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್

ತದನುಮಿತಶ್ರುತಿವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾದ್ವೇತಿ ।

ಯದ್ವಾ ಸೂತ್ರಾಣಾಂ ನ್ಯಾಯಪ್ರದರ್ಶನಪರತ್ವಾತ್

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶ್ರುತ್ಯೋರಸನ್ತಮಪಿ ವಿರೋಧಂ ಕೃತ್ವಾಽತ್ರ ಚಿತ್ಯನ್ತೇ ತಥಾ ।

ಸತಿ ವೇದಾವಿರುದ್ಧತ್ವೇ ಕಿನ್ನು ಮನ್ವಾದಿವಾಕ್ಯವತ್ ।

ಅಪ್ರಮಾಣಾಮಿದಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ವೇತಿ ಸಂಶಯೇ ||

ಅಪ್ರಮಾಣಂ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಪ್ರಮಿತ್ಯುತ್ಪತ್ತ್ಯಸಮ್ಭವಾತ್ ।

ಅಸಮ್ಭವಶ್ಚ ಸಾಪೇಕ್ಷನಿರಪೇಕ್ಷತ್ವಹೇತುಕಃ ||

ಯಾವದ್ಧಿ ಸಾಪೇಕ್ಷಂ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಸ್ಮರಣಂ ನ

ಮೂಲಪ್ರಮಾಣೋಪಸ್ಥಾಪನಮುಖೇನ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಪ್ರಮಾತುಮುಪಕ್ರಮತೇ

ತಾವನ್ನಿರಪೇಕ್ಷಾಪೌರುಷೇಯಾಗಮಭುವಾ ಪ್ರತ್ಯಯೇನ ತದರ್ಥಸ್ಯಾನ್ಯಥಾ

ಪರಿಚ್ಛೇದಾತ್ತದ್ವಿರುದ್ಧಾಯಾಃ ಪ್ರಮಿತೇರುತ್ಪತ್ತ್ಯಸಮ್ಭವಾತ್ ।

ತಾವದ್ಧಿ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಸ್ಯ ಮೂಲಶ್ರುತ್ಯವಬೋಧನಮ್ ।

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರೇಣ ಯಾವನ್ಮೂಲಂ ನ ಲೂಯತೇ ||

ನನು ಕಥಂ ವೇದಾ ವಾ ನಿರಪೇಕ್ಷಾ ಯಾವತಾ ತೇಷಾಮಪಿ

ಭಗವದನುಭವಸಾಪೇಕ್ಷಮೇವ ಪ್ರಮಾಣತ್ವಂ ತತ್ಕಾರಣತ್ವಾತ್, ಯಥೈವ

ಹಿ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಸ್ಮೃತಯಃ ತದನುಭವಸಾಪೇಕ್ಷಾಃ ಏವಂ ವೇದಾ ಅಪೀತಿ

ತತ್ರೋಚ್ಯತೇ ನ ಚ ಕರ್ತ್ತುಃ ಕರಣಂ ನ ಕರ್ತ್ತುರೀಶ್ವರಸ್ಯ ಕರಣಂ ವೇದಾಃ

ಕ್ರಿಯನ್ತ ಇತಿ ಕರಣಂ, ಕರ್ಣಿ ಲ್ಯುಟ್, ಅಪೌರುಷೇಯಾ ವೇದಾ ಇತಿ ಯಾವತ್ ।

ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಭಾವೇ ವಾ ತದಪ್ರತಿಷೇಧ, ನ ಚೇದಸ್ತಿ

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಮಪ್ರಮಾಣೈತಿ ಕಿನ್ತರ್ಹಿ ತದಪ್ರತಿಷೇಧಃ

ಪ್ರಮಿತ್ಯುತ್ಪತ್ತೇರಪ್ರತಿಷೇಧಃ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಧಮಪಿ ವಿಕಲ್ಪೇನ

ಪ್ರಮಾಣಮಿತ್ಯರ್ಥಃ

ಅಸಮ್ಭವದ್ಭ್ರಮವಿಪ್ರಲಮ್ಭಗವದನುಭವಮೂಲತ್ವಾದ್,

ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಭಾವೇ ವಿಜ್ಞಾನಂ – ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಜ್ಞಾನಮ್

ಅಸಮ್ಭವತ್ಸ್ಖಲನಮಿತಿ ಯಾವತ್, ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಹಿ

ಸರ್ವಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನಿಬನ್ಧಣಾಂ ಸಾಂಸಾರಿಕತ್ತ್ವೇನಾಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯಾತ್

ಅನವಾಪ್ತಕಾಮತ್ವಾಚ್ಚ ಸಮ್ಭಾವ್ಯಮಾನವಿವಿಧವಿಪ್ಲವಂ ಜ್ಞಾನಂ,

ಭಗವತಸ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕನಿರಙ್ಕುಶೈಶ್ವರ್ಯಸ್ಯ

ಶ್ರುತಿಶತಸಮಧಿಗತಾವಿತಥಸಹಜಸಮಸ್ತಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ

ಂ ಜ್ಞಾನಮಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ, ತಾದೃಶಸ್ಯ (ಅಸ್ಮಿನ್ನರ್ಥೇ

ವಿಜ್ಞಾನಸ್ಯಾದಿಭಾವೋವಿಜ್ಞಾನಾದಿಭಾವ ಇತಿ ಷಷ್ಠೀತತ್ಪುರುಷೋ

ಜ್ಞೇಯಃ)ತಸ್ಯಾದಿಭಾವೇ ಮೂಲತ್ವೇ ಸತಿ ತದಪ್ರತಿಷೇಧಃ ಪ್ರಮಾಣಮೇವೇತಿ ।

ನನು ಕಥಂ ಶ್ರುತಿವಿರುದ್ಧಸ್ಯ ತನ್ತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾಭ್ಯುಪಗಮಃ

ತತ್ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ಹಿ ಶ್ರುತ್ಯಾ ಸಹ ವಿಕಲ್ಪಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ, ವಿಕಲ್ಪಶ್ಚ

ಅಷ್ಟದೋಷದುಷ್ಟಃ, ಸ ಚ

ಕ್ವಚಿದನ್ಯತರಪರಿತ್ಯಾಗಕಾರಣಾಭಾವಾದಗತ್ಯಾಽಭ್ಯನುಜ್ಞಾಯತೇ, ಯಥಾ

ವ್ರೀಹಿಭಿರ್ಯಜೇತ್ ಯವೈರ್ಯಜೇತ ಇತಿ, ನ ಹಿ ತತ್ರಾನ್ಯತರದಪಹರ್ತುಂ ಶಕ್ಯಮ್

ಉಭಯೋರಪ್ಯನಪೇಕ್ಷತ್ವಾವಿಶಿಷ್ಟತ್ವಾತ್ ।

ನ ಚೈವಮಪಿ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶ್ರುತ್ಯೋರ್ವಿಕಲ್ಪೇನ ಭವಿತವ್ಯಮ್ ಅತುಲ್ಯತ್ವಾತ್,

ನಿರಪೇಕ್ಷಂ ಹಿ ವೈದಿಕಂ ವಚನಂ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವಾತ್, ಸಾಪೇಕ್ಷಂ ಚ

ಪಞ್ಚರಾತ್ರವಚನಮಿತಿ ಕಥಮನಯೋರ್ವಿಕಲ್ಪಃ ।

ಶ್ರೂಯತಾಂ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯಾಪಿ ನಿರಪೇಕ್ಷತ್ವಾದೇವ ।

ಕಥನ್ನು ಪೌರುಷೇಯಸ್ಯ ವಚಸೋ ನಿರಪೇಕ್ಷತಾ ।

ಇತಿ ಚೇದಿದಮಾಚಷ್ಟಾಂ ಪೃಷ್ಟಸ್ಸನ್ನೇಷ ತಾರ್ಕಿಕಃ ||

ಕಿಮಸ್ಯ ಬೋಧಕತ್ವಾಯ ಪರಾಪೇಕ್ಷಾಽಭ್ಯುಪೇಯತೇ ।

ಕಿಂ ವಾ ನಿಶ್ಚಾಯಕತ್ತ್ವಾಯ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾಪನಾಯ ವಾ ||

ಪುಮರ್ಥತ್ವಾಯ ವಾ ತತ್ರ ಚತುರ್ಣಾಮಪ್ಯಸಮ್ಭವಃ ।

ನ ಖಲು ಚಕ್ರವರ್ತ್ತ್ಯುಪಚಾರೇಣ ಭಗವನ್ತಂ ಸಮರ್ಚಯೇದಿತೀದಂ

ವಚನಂ ಶ್ರೂಯಮಾಣಂ ಬೋಧಕತ್ವಾಯ ಕಿಞ್ಚಿದಪೇಕ್ಷತೇ ಅನ್ಯತ್ರ

ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗ್ರಹಣಾತ್, ನ ಚ ತಾವತಾ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವೇನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ಶ್ರುತಾವಪಿ

ದೌರ್ಬಲ್ಯಪ್ರಸಙ್ಗಾತ್ ।

ನಾಪಿ ನಿಶ್ಚಯಜನನಾಯ, ನ ಹಿ ಅರ್ಚಯೇದಿತ್ಯೇತತ್ ಅರ್ಚಯೇನ್ನ ವೇತಿ

ಸಂಶಯಿತಂ ಪ್ರತ್ಯಯಮುತ್ಪಾದಯತಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿವ್ಯಾಕೋಪಪ್ರಸಙ್ಗಾತ್ ।

ನಾಪಿ ಯಥಾರ್ಥತ್ವಾಯ, ನ ಹ್ಯುತ್ಪನ್ನಂ ಜ್ಞಾನಂ

ಸ್ವಕಾರಣವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಯಥಾರ್ಥತ್ವಾಯ ಅಪರಮಪೇಕ್ಷತೇ ಗುಣತಃ

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯಾಯುಕ್ತತ್ವಾತ್ ಅನಭ್ಯುಪಗಮಾಚ್ಚ ।

ನ ಚ ಪುರುಷಾರ್ಥತ್ವಾಯ ಪರಾಪೇಕ್ಷಾ

ಶಾಸ್ತ್ರಶರೀರಪರ್ಯಾಲೋಚನಾದೇವ ತತ್ಸಿದ್ಧೇಃ, ಇಹ ಹಿ

ಯಥೋಕ್ತಸಂಸ್ಕಾರವತಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರಶ್ರವಣಾತ್ ತದರ್ಥಜ್ಞಾನಂ

ತತಸ್ತದರ್ಥಂಪಾಞ್ಚಕಾಲಿಕಾನುಷ್ಠಾನಂ, ತತೋ

ನಿರತಿಶಯಸಂಪತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿರಿತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾದೇವಾವಗಮ್ಯತೇ ।

ಅಥೋಚ್ಯೇತ ಸತ್ಯಪಿ ಪಞ್ಚರಾತ್ರತನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಸ್ವತಃಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ

ಯಾವತ್ತದ್ವಕ್ತುರಾಪ್ತಿನಿಶ್ಚಯಪುರಸ್ಸರಂ ದೋಷಾಭಾವೋ ನಾವಧಾರ್ಯತೇ ನ

ತಾವತ್ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ನಿಷ್ಪಾದ್ಯತ ಇತಿ ತದಸತ್, ನ ಹಿ ದೋಷಾಭಾವಾಜ್ಞಾನಂ

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ನಿಷ್ಪಾದಯತಿ ನಿರ್ದೋಷಜ್ಞಾನಕಾರಣಾದೇವ ತದುತ್ಪತ್ತೇಃ ।

ನ ಚ ನಿರ್ದೋಷತ್ವಾಯಾಪ್ತತ್ವಾದಿಗುಣನಿಶ್ಚಯಃ ಸತ್ತಾಮಾತ್ರೇಣ

ತತ್ಸಿದ್ಧೇಃ, ಯಥಾಹ ವಾರ್ತಿಕಕಾರಃ । ತದಾ ನ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯನ್ತೇ ತು

ಜ್ಞಾಯಮಾನತಯಾ ಗುಣಾಃ । ಇತಿ, ದೋಷಾಭಾವಜ್ಞಾನೇಽಪಿ ಗುಣಾನಾಂ

ಸತ್ತಯೋಪಯೋಗೋ ದರ್ಶಿತಃ, ದೋಷಾಭಾವೇ ತು ವಿಜ್ಞೇಯೇ ಸತ್ತಾಮಾತ್ರೋಪಕಾರಿಣಃ ।

ಇತಿ, ನ ಚೋತ್ಪನ್ನಮಪಿ ಪ್ರಮಾಣಂ

ಹಾನೋಪಾದಾನಾದಿವ್ಯವಹಾರಾಯಾಪರಮಮೇಕ್ಷತೇ

ಸ್ಮರಣಾಭಿಲಾಷಾಭ್ಯಾಮೇವ ತತ್ಸಿದ್ಧೇಃ, ಯಥಾಹುಃ

ಸ್ಮರಣಾದಭಿಲಾಷಾಚ್ಚ ವ್ಯವಹಾರಃ ಪ್ರವರ್ತತೇ ಇತಿ ।

ಅಪಿ ಚ ಸ್ವತಃಪ್ರಾಪ್ತಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾನಾಂ ವೇದಾನಾಮಪಿ

ಯಾವತ್ಕರ್ತೃಭಾವನಿಶ್ಚಯಪುರಸ್ಸರಂ ದೋಷಾಭಾವೋ ನಾವಧಾರ್ಯತೇ ನ

ತಾವತ್ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತೀತಿ ಸಮಾನಂ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಮ್ ।

ಅಥ ಯೋಗ್ಯಾನುಪಲಮ್ಭಾದೇವಾನಾಯಾಸಸಿದ್ಧೇ ವಕ್ತೃಭಾವೇ

ನಿರಾಶ್ರಯದೋಷಾಣಮಸಮ್ಭವಾದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಶಙ್ಕೈವ ವೇದೇ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಚೇತ್

ಯಥಾಹುಃ ।

ತತ್ರಾಪವಾದನಿರ್ಮುಕ್ತಿರ್ವಕ್ತೃಭಾವಾಲ್ಲಘೀಯಸೀ ।

ವೇದೇ ತೇನಾಪ್ರಮಾಣತ್ವಂ ನ ಶಙ್ಕಾಮಧಿಗಚ್ಛತಿ ||

ಇತಿ ।

ಹನ್ತ ತರ್ಹಿ ಪಞ್ಚರಾತ್ರತನ್ತ್ರೇಽಪಿ ಸರ್ವಜ್ಞಸರ್ವೇಶ್ವರವಕ್ತೃಭಾವಾದೇವ

ಅಯತ್ನಸಿದ್ಧೇ ದೋಷಾಭಾವೇ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಶಙ್ಕಾ ನಾವತರತೀತಿ

ಸಮಾನಶ್ಚರ್ಚಃ ।

ಏತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ ಉಭಯೋರಪಿ ಸ್ವತಃಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಯೋರೇಕತ್ರ

ದೋಷಾಭಾವನಿಶ್ಚಯಃ ತದಾಶ್ರಯಪುರುಷಾಭಾವನಿಶ್ಚಯಾತ್, ಅನ್ಯತ್ರ

ತದ್ವಿರುದ್ಧಗುಣವಕ್ತೃಕತ್ವ ನಿಶ್ಚಯಾದಿತಿ ।

ಯಥಾ ಔಷ್ಣ್ಯಾಭಾವನಿಶ್ಚಯೋ ನಭಸಿ

ತದಾಧಾರಾಭಾವನಿಶ್ಚಯಾಜ್ಜಲೇ ತು ತದ್ವಿರುದ್ಧಶೈತ್ಯೋಪಲಮ್ಭಾದಿತಿ ।

ಕಿಞ್ಚ ।

ಸಾಪೇಕ್ಷನಿರಪೇಕ್ಷತ್ವೇ ನ ಹಿ ಬಾಧಸ್ಯ ಕಾರಣಮ್ ।

ಶುಕ್ತೌ ರಜತಬೋಧಸ್ಯ ನಿರಪೇಕ್ಷಸ್ಯ ಬಾಧಕಮ್ ||

ನೇದಂ ರಜತವಿಜ್ಞಾನಂ ತತ್ಸಾಪೇಕ್ಷಮಪೀಷ್ಯತೇ ।

ಸೇಯಂ ಜ್ವಾಲೇತಿ ಸಂವಿತ್ತೇಸ್ತೈಲವರ್ತಿವಿನಾಶಜಾ ||

ಅನುಮಾ ಬಾಧಿಕಾ ದೃಷ್ಟಾ ಸಾಪೇಕ್ಷಾಽಪ್ಯಕ್ಷಜನ್ಮನಃ ।

ಅತೋ ನಿರವಕಾಶೇನ ಸಾವಕಾಶಂ ನಿಷಿಧ್ಯತೇ ||

ನ ಚೇಹ ಸಾವಕಾಶತ್ವಂ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರವೇದಯೋಃ ।

ಅಥ ಶ್ರುತಿವಿರುದ್ಧಸ್ಯ ತನ್ತ್ರಭಾಗಸ್ಯ ದುಶ್ಶಕಮ್ ||

ವಾಸುದೇವಪ್ರಣೀತತ್ವಂ ನಿಶ್ಚೇತುಮಿತಿ ಮನ್ಯಸೇ ।

ಪಞ್ಚರಾತ್ರವಿರುದ್ಧಸ್ಯ ವೇದಭಾಗಸ್ಯ ವಾ ಕಥಮ್ ||

ಅಪೌರುಷೇಯತಾಜ್ಞಾನಮಾವಿರ್ಭವತಿ ಬಾಧಿತಮ್ ।

ತಸ್ಯಾಪಿ ವೇದಭಾಗತ್ವಾತ್ ತಥಾಭಾವೋಽಭ್ಯುಪೇಯತೇ ||

ಅಸ್ಯಾಪಿ ಪಞ್ಚರಾತ್ರತ್ವಾತ್ ತತ್ಪ್ರಣೀತತ್ವಮಿಷ್ಯತಾಮ್ ।

ಕರ್ತುರಸ್ಮರಣಾತ್ತತ್ರ ಯದಿ ಚಾಪೌರುಷೇಯತಾ ||

ತತ್ಕರ್ತೃಕತ್ವಸ್ಮೃತ್ಯಾಽತ್ರ ಕಿನ್ನ ಸ್ಯಾತ್ತತ್ಪ್ರಣೀತತಾ ।

ಅಸ್ತಿ ಹ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಕುಮಾರಂ ಸಾ ದೃಢಾ ಸ್ಮೃತಿಪರಮ್ಪರಾ ||

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಸ್ಯ ನಿರ್ಮಾತಾ ಕೇಶವೋ ಭಗವಾನಿತಿ ।

ತತ್ಪ್ರಣೀತತ್ವವಿಶ್ವಾಸಾದ್ ಗಜಾನಶ್ವಾನ್ ಧನಂ ಬಹು ||

ದಕ್ಷಿಣಾಂ ವಿವಿಧಾಂ ದತ್ತ್ವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾದೀನಿ ಕುರ್ವತೇ ।

ಸಾಙ್ಖ್ಯಸ್ಯ ಕಪಿಲೋ ವಕ್ತಾ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಸ್ಯ ಕೇಶವಃ ||

ಇತಿ ಸ್ಕನ್ದಪುರಾಣೇಽಪಿ ಪಠ್ಯತೇ ಭಾರತೇ ತಥಾ ।

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಸ್ಯ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ವಕ್ತಾ ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ವಯಮ್ ||

ಇದಂ ಮಹೋಪನಿಷದಂ ಚತುರ್ವೇದಸಮನ್ವಿತಮ್ ।

ಸಾಙ್ಖ್ಯಯೋಗಕೃತಾನ್ತೇನ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಾನುಶಬ್ದಿತಮ್ ||

ನಾರಾಯಣಮುಖೋದ್ಗೀತಂ ನಾರದೋಽಶ್ರಾವಯನ್ಮುನೀನ್ ।

ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಸದನೇ ತಾತ ! ಯಥಾದೃಷ್ಟಂ ಯಥಾಶ್ರುತಮ್ ||

ಏವಮಾದಿಪುರಾಣೋಕ್ತೈಃ ಸಹಸ್ರೈರ್ನ್ಯಾಯವೃಂಹಿತೈಃ ।

ವಾಸುದೇವಪ್ರಣೀತತ್ವಂ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಸ್ಯ ನಿರ್ವ್ಯಥಮ್ ||

ಕಿನ್ತು ವೇದಸ್ಯ ನಿತ್ಯತ್ವೇ ವಿವದನ್ದೇ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ।

ತೇನ ನಿರ್ದೋಷವಿಜ್ಞಾನಕಾರಣತ್ವಾದ್ ದ್ವಯೋರಪಿ ||

ನಿರ್ವಿಶಙ್ಕಂ ಪ್ರಮಾಣತ್ವಂ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರವೇದಯೋಃ ।

ತತಶ್ಚ ತುಲ್ಯಶಿಷ್ಟತ್ವಾದ್ ವಿಕಲ್ಪೇನ ಪ್ರಮಾಣತಾ ||

ಇತಿ ಮತ್ವೈತದಾಚಷ್ಟೇ ಸೂತ್ರಕಾರೋ ಮಹಾಮನಾಃ ।

ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಭಾವೇ ವಾ ತದಪ್ರತಿಷೇಧ ಇತಿ ||

ನನು ಚ ಭಗವತಸ್ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವೇನಾಸಂಭಾವ್ಯಮಾನಾಯಾಮಪಿ

ಭ್ರಾನ್ತೌ ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವೇನ ವಿಪ್ರಲಬ್ಧಮಪಿ ಭವತೀತಿ ಕಿಮಿದಮಪಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ

ವ್ಯಾಮೋಹಯಿತುಮಭಿಹಿತಮ್ ಉತ ವಸ್ತುತೋಽವಹಿತಬುದ್ಧ್ಯಾ

ನಿಬದ್ಧಮಿತ್ಯನ್ಯತರಪಕ್ಷಾವಲಮ್ಬನವಿಕ್ಲಬಮನಸಾಂ ಕ ಇವ

ನಿರ್ಣಯೋಪಾಯಃ, ಪ್ರತ್ಯುತ ವೇದವಿರೋಧಾದೇವ

ವಿಪ್ಲವನಫಲಮಿತ್ಯಧ್ಯವಸ್ಯಾಮ ಇತಿ ।

ತತ್ರೋಚ್ಯತೇ ವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ ಇತಿ,

ಸಮಸ್ತಶ್ರುತೀತಿಹಾಸಪುರಾಣಲೋಕವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾದ್ ಯದಿ ವಿನಾ ಕಾರಣೇನ

ಭಗವತಃ ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವಮಾತ್ರಾದ್ ವಿಪ್ಲಾವನಶಙ್ಕಾ ।

ಹನ್ತೈವಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವಾನ್ನರಕೇ ಧಾರ್ಮಿಕಾನಪಿ ।

ಪಾತಯೇನ್ನೇತಿ ಸನ್ದೇಹಾನ್ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟಂ ಜಗದಾಪತೇತ್ ||

ಅಪಿ ಚಾಯಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವೇನ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸಮಾನಃ

ಕಿಮತೀನ್ದ್ರಿಯಾಸತ್ಯಾರ್ಥಾನ್ ವೇದಾನಾದೌ ನಿರ್ಮಾಯ ಸ್ವ

ಸ್ವನಿರ್ಮಾಣಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಮಪಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾದೇರಪಹೃತ್ಯ ತತ್ಪ್ರಭೃತಿ

ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪರಮ್ಪರಾಮಿಮಾಂ ಪ್ರವರ್ತಿತವಾನ್ನ ವೇತಿ ಸಂಶಯಾನಾಃ

ಕಥಂ ವಿಶ್ವಸಿಮಃ । ಅಥಾಸ್ಯ ಸತ್ಯಪಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವೇ ಯಾವಚ್ಛಕ್ತಿ ಕರಣೇ

ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾತ್ ಅನವಸ್ಥಾನಾದ್ ಭಗವತಶ್ಚ ಸ್ವಭಾವಾಪ್ತಕಾಮತಯಾ

ವಿಪ್ರಲಮ್ಭಪ್ರಯೋಜನವಿರಹಾದ್ ವೈಷಮ್ಯನೈರ್ಘೃಣ್ಯಾದಿದೋಷೈರ್ಮಾತ್ರಯಾಪಿ

ಚಾಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಜಾತಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವಸೌಹೃದೇನ

ವ್ಯವಸ್ಥಾನಾದ್ ವಿಪ್ರಲಬ್ಧುಂ ಪ್ರಣೀತತ್ವೇ ಚ ವಿದುಷಾಮದ್ಯ ಯಾವತ್

ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾಧ್ಯಯನ – ತದರ್ಥಾನುಷ್ಠಾನವತಾಂ

ತತ್ಕರ್ತೃದೋಷವಿಸ್ಮರಣಾನುಪಪತ್ತೇಸ್ತಾದೃಶಾಶಙ್ಕಾ ನಾಸ್ತೀತಿ

ಚೇತ್ತದೇತತ್ಸರ್ವಮನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಸಮಾನಮ್ ।

ತಥಾ ಹಿ ।

ಕಿಮಸ್ಯಾವಾಪ್ತಕಾಮಸ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಯ ದಯಾನಿಧೇಃ ।

ಅಲ್ಪಸತ್ತ್ವೈರಲಬ್ಧಾರ್ಥೈರ್ವಿಪ್ರಲಬ್ಧೈಃ ಪ್ರಯೋಜನಮ್ ||

ವಿಪ್ರಲಬ್ಧುಂ ಕೃತಂ ತನ್ತ್ರಂ ಕಥಂ ವಾ ಪರಮರ್ಷಯಃ ।

ಇತಸ್ತತಃ ಪ್ರಶಂಸನ್ತಿ ತುಲ್ಯವಚ್ಛ್ರುತಿಮೂರ್ದ್ಧಭಿಃ ||

ತಥಾ ಹಿ ವೇದೈಸ್ಸಹ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ವಾರಾಹ – ರಾಮಾಯಣ – ಭಾರತಾದೌ ।

ಅಮುಷ್ಯ ತನ್ತ್ರಸ್ಯ ರಹಸ್ಯಭಾವಂ ವ (ಪಠನ್ತೀತಿ ದ್ರವಿಡಪಾಠಃ ।)ದನ್ತಿ

ಸನ್ತಸ್ತಮಿಮಂ ವದಾಮಃ ||

ವೇದೇನ ಪಞ್ಚರಾತ್ರೇಣ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಜ್ಞೇನ ಚ ದ್ವಿಜ ? ।

ಪ್ರಾಪ್ಯೋಽಹಂ ನಾನ್ಯಥಾ ಪ್ರಾಪ್ಯೋ ವರ್ಷಲಕ್ಷಶತೈರಪಿ ||

ಪಞ್ಚರಾತ್ರಂ ಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಯದಿ ಕಶ್ಚಿದ್ ಗ್ರಹೀಷ್ಯತಿ ।

ಕರ್ಮಕ್ಷಯೇ ಚ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಯದಿ ಕಶ್ಚಿದ್ ಭವಿಷ್ಯತಿ ||

ತಸ್ಯ ವೇದಾಃ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಂ ನಿತ್ಯಂ ಹೃದಿ ವ(ವತ್ಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತೇ

ವಸಿಷ್ಯತೀತ್ಯಾರ್ಷಮ್ ।)ಸಿಷ್ಯತಿ ।

ಯದಿದಂ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಮ್ಮೇ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪರಮದುರ್ಲಭಮ್ ||

ತದ್ ಭವಾನ್ ವೇತ್ಸ್ಯತೇ ಸರ್ವಂ ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾದಸಂಶಯಮ್ ।

ಪುರಾಣೈಶ್ಚೈವ ವೇದೈಶ್ಚ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಸ್ತಥೈವ ಚ ||

ಧ್ಯಾಯನ್ತಿ ಯೋಗಿನೋ ನಿತ್ಯಂ ಕ್ರತುಭಿಶ್ಚ ಯಜನ್ತಿ ತಮ್ ।

ಏವಮೇಕಂ ಸಾಙ್ಖ್ಯಯೋಗಂ ವೇದಾರಣ್ಯಕಮೇವ ಚ ।

ಪರಸ್ಪರಾಙ್ಗಾನ್ಯೇತಾನಿ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಞ್ಚ ಸತ್ತಮ ? ||

ವೇದೇನ ಪಞ್ಚರಾತ್ರೇಣ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ ।

ಇದಮ್ಮಹೋಪನಿಷದಂ ಚತುರ್ವೇದಸಮನ್ವಿತಮ್ ||

ವಚಸಾಮೇವಮಾದೀನಾಮಾನನ್ತ್ಯಾದುಪರಮ್ಯತೇ ।

ಇತ್ಥಂಭೂತಸ್ಯ ತನ್ತ್ರಸ್ಯ ವಿಪ್ಲವಂ ಯದಿ ಶಙ್ಕಸೇ ||

ಸರ್ವತ್ರ ಸ್ಯಾದನಾಶ್ವಾಸ ಇತ್ಯೇತದುಪದಿಶ್ಯತೇ ।

ವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ । ಇತಿ,

ಏವಞ್ಚ ।

ವಿರೋಧೇಽಪಿ ವಿಕಲ್ಪಃ ಸ್ಯಾದ್ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರವೇದಯೋಃ ।

ವಿರೋಧ ಏವ ನಾಸ್ತೀತಿ ಪ್ರಾಗೇವ ಪ್ರತ್ಯಪಾದಯಮ್ ||

ನನ್ವತ್ರ ಭವತಾಂ ಭಾಷ್ಯಾ(ಭಾಷ್ಯಕಾರಪದೇನೇಹ ದ್ರಮಿಡಾಚಾರ್ಯೋ,

ಭಿಧಿತ್ಸಿತಃ । ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕಾರಾಃ ಶ್ರೀ೬ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯಾಸ್ತು, ಶ್ರೀ

೬ಯಾಮುನಮುನೀನಾಂ ಶಿಷ್ಯಶಿಷ್ಯಾ ಇತಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಸ್ಯ

ಶ್ರೀ೬ಯಾಮುನಮುನ್ಯುತ್ತರಕಾಲಪ್ರಣೀತತ್ವೇನ ತದಿಹ ಭಾಷ್ಯಂ ನ

ವಿವಕ್ಷಿತುಂ ಶಕ್ಯಮ್ ।) ಕಾರಾಣಾಂ

ವಿರುದ್ಧಾಂಶಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾಭಿಧಾನಂ ಕಥಮಿವ, ಯದ್ಯಪಿ ವಿರೋಧಃ

ಕೃತ್ವಾ ಚಿನ್ತಯಾ ಪರಿಹೃತಸ್ತದಪಿ

ಗಮ್ಭೀರನ್ಯಾಯಸಾಗರಮವಗಾಠುಗ್ರಪರಿಬೃಢಾನಾಂ ಕೋಮಲಮನಸಾಂ

ವೇದಾನಾದರೋ ಮಾಭೂದಿತ್ಯೇವಮ್ಪರಮ್, ಯಥೈವ ಹಿ ಭಗವತೋ ಜೈಮಿನೇಃ

ಕರ್ಮಫಲೋಪನ್ಯಾಸಃ ಕರ್ಮಶ್ರದ್ಧಾಸಂವರ್ದ್ಧನಾಯೇತಿ ।

ವೇದಬಾಹ್ಯಗೃಹೀತತ್ತ್ವಾದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮವಾದಿ ಯತ್ ।

ಏತದ್ವಾಹ್ಯಗೃಹೀತತ್ವಾದ್ ವೇದಾನಾಂ ವಾ ಕುತೋ ನ ತತ್ ||

…..Continued

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.