ತತ್ತ್ವಮುಕ್ತಾಕಲಾಪಃ ನಾಯಕಸರಃ

ಶ್ರೀಮನ್ನಿಗಮಾನ್ತಮಹಾದೇಶಿಕವಿರಚಿತಃ

ತತ್ತ್ವಮುಕ್ತಾಕಲಾಪಃ

ನಾಯಕಸರಃ ತೃತೀಯಃ || ೩ ||

ವ್ಯಾಪ್ತ್ಯಾದ್ಯವ್ಯಾಕುಲಾಭಿಃ ಶ್ರುತಿಭಿರಧಿಗತೋ ವಿಶ್ವನೇತಾ ಸ ವಿಶ್ವಂ ಕ್ರೀಡಾಕಾರುಣ್ಯತನ್ತ್ರಃ ಸೃಜತಿ ಸಮತಯಾ ಜೀವಕರ್ಮಾನುರೂಪಮ್ । ರೋಷೋಽಪಿ ಪ್ರೀತಯೇ ಸ್ಯಾತ್ಸುನಿರಸವಿಷಯಸ್ತಸ್ಯ ನಿಸ್ಸೀಮಶಕ್ತೇಃ ಸ್ವೇಚ್ಛಾ(ಯಾಂ)ತಸ್ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಂ ವದತಿ ಭಗವತೋಽವಾಪ್ತಕಾಮತ್ವವಾದಃ || ೧ ||

ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ ಪರಾತ್ಮಾ ತದಿಹ ನ ಘಟತೇ ಧಾತುರಧ್ಯಕ್ಷಬಾಧೋ ಯೋಗ್ಯಾದೃಷ್ಟೇರಭಾವಾನ್ನ ಖಲು ನ ಭವತಾ ಸ್ವೀಕೃತಃ ಸ್ವೇತರಾತ್ಮಾ । ತಸ್ಮಿನ್ದೇಹಾನಪೇಕ್ಷೇ ಶ್ರುತಿಭಿರ(ಧಿಗತೇ)ವಸಿತೇ ದೇಹಬಾಧಾನ್ನ ಬಾಧೋ ವೇದೇಭ್ಯೋ ನಾನುಮಾನಂ ನ ಚ ಪುರುಷವಚಸ್ತಿಷ್ಠತೇ ಬದ್ಧವೈರಮ್ || ೨ ||

ವಾಚ್ಯತ್ವಂ ವೇದ್ಯತಾಂ ಚ ಸ್ವಯಮಭಿದಧತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನುಶ್ರವಾನ್ತಾ ವಾಕ್ಚಿತ್ತಾಗೋಚರತ್ವಶ್ರುತಿರಪಿ ಹಿ ಪರಿಚ್ಛಿತ್ತ್ವಭಾವಪ್ರಯುಕ್ತಾ । ನೋ ಚೇತ್ ಪೂರ್ವಾಪರೋಕ್ತಿಸ್ವವಚನಕಲಹಸ್ಸರ್ವವೇದಾನ್ತಬಾಧಸ್ತತ್ಸಿದ್ಧಿರ್ಹೇತುಭಿಶ್ಚೇತ್ ಪ್ರಸಜತಿ ವಿಹತಿರ್ಧರ್ಮಿಸಾಧ್ಯಾದಿಶಬ್ದೈಃ || ೩ ||

ನಿತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಶಬ್ದಾ ನಿರುಪಧಿಕಸತೋ ಲಕ್ಷಕಾ ಇತ್ಯಯುಕ್ತಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಯಾನ್ಯಸ್ಯ ಹಾನೇರ್ನ ಚ ನಿಪುಣಧಿಯೋ ಮುಖ್ಯಮಿಚ್ಛನ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಯಮ್ । ಮುಖ್ಯತ್ವೇ ಬಾಧಕಂ ಚ ಕ್ವಚಿದಪಿ ನ ವಯಂ ಕಿಞ್ಚಿದಾಲೋಕಯಾಮೋ ಮುಖ್ಯಂ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಚ ವಾಚಃ ಪದಮಿತಿ ನ ಚ ತದ್ಗೋಚರತ್ವಾತಿಪಾತಃ || ೪ ||

ನಿಸ್ಸಾಧಾರಣ್ಯನಾರಾಯಣಪದವಿಷಯೇ ನಿಶ್ಚಯಂ ಯಾನ್ತ್ಯಬಾಧೇ ಸದ್ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಸ್ಸಮಾನಪ್ರಕರಣಪಠಿತಾಶ್ಶಙ್ಕಿತಾನ್ಯಾರ್ಥಶಬ್ದಾಃ । ಅನ್ತರ್ಯನ್ತಾ ಚ ನಾರಾಯಣ ಇಕಿ ಕಥಿತಃ ಕಾರಣಂ ಚಾನ್ತರಾತ್ಮೇತ್ಯಸ್ಮಾದಪ್ಯೈಕಕಣ್ಠ್ಯಂ ಭವತಿ ನಿರುಪಧಿಸ್ತತ್ರ ಶಮ್ಭ್ವಾದಿಶಬ್ದಃ || ೫ ||

ವಿಷ್ಣೋರಪ್ಯಸ್ತ್ಯಭಿಖ್ಯಾ ಶಿವ ಇತಿ ಶುಭತಾರೂಢಿರತ್ರಾನುಪಾಧಿಸ್ತಸ್ಮಾದ್ಧ್ಯೇಯಃ ಶ್ರುತೋಽಸೌ ಶಿವ ಇತಿ ಶಿವ ಏವೇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ತ್ವನುಕ್ತಿಃ । ಉಕ್ತಂ ನಾರಾಯಣಾಧಿಷ್ಠಿತಮಿತಿ ಚ ತಮೋಽನೇಕಬಾಧೋಽನ್ಯಥಾ ಸ್ಯಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾದೇರ್ಮಹತ್ಯಾಮುಪನಿಷದಿ ಲಯಾದ್ಯುಕ್ತಮೇವಂ ತು ನಾತ್ರ || ೬ ||

ಯಃ ಪ್ರೋಕ್ತಸ್ಸರ್ವಕರ್ತುಃ ಪರಮಖಿಲತನೋರ್ನಾಪರಂ ಕಿಞ್ಚಿದಸ್ತೀತ್ಯಸ್ಯೈವ ಸ್ಯಾದನುಕ್ತ್ಯೋತ್ತರತರಕಥನಂ ನ ತ್ವಿತೋಽನ್ಯಸ್ಯ ಬಾಧಾತ್ । ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಸ್ಯ ತಸ್ಯೋಚಿತಮುಪಧಿಪರಿಚ್ಛೇದನಾದುನ್ಮಿತತ್ವಂ ಸ್ವಸ್ಯೈವ ಪ್ರಾಪಕತ್ವಾದಶಿಥಿಲಚಿದಚಿದ್ಧಾರಣಾಚ್ಚೈಷ ಸೇತುಃ || ೭ ||

ಪುಂಸೂಕ್ತಂ ಸರ್ವವೇದಪ್ರಪಠನಮಹಿತಂ ಯತ್ಪರತ್ವೈಕತಾನಂ ತಸ್ಯೈವ ಶ್ರೀಪತಿತ್ವಂ ವಿಶದಮಭಿದಧೇ ಹ್ಯುತ್ತರತ್ರಾನುವಾಕೇ । ಆಮ್ನಾತಶ್ಚೈಷ ನಾರಾಯಣ ಇತಿ ನಿಖಿಲಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸು ವೇದ್ಯಸ್ತತ್ತದ್ವಿದ್ಯಾಪ್ರದೇಶಶ್ರುತವಿವಿಧಪದಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಪ್ತಿಪೂರ್ವಮ್ || ೮ ||

ರುದ್ರೇನ್ದ್ರಾದಿಶ್ಚ ಯತ್ರ ಸ್ಫುರತಿ ಪರತಯಾಽನನ್ಯಥಾಸಿದ್ಧಲಿಙ್ಗೈಸ್ತತ್ತತ್ತತ್ತ್ವೈರ್ವಿಶಿಷ್ಟೋ ಹರಿರಖಿಲತನುಸ್ತಾಸು ವಿದ್ಯಾಸು ವೇದ್ಯಃ । ಪಾರಮ್ಯಂ ತ್ವಾನ್ಯಪರ್ಯಾನ್ನ ಭವತಿ ನ ಕಿರಿತ್ಯಾದಿಭಿಃ ಸ್ತೋತ್ರವಾಕ್ಯೈರನ್ಯಾಕೂತೈರ್ನಮಸ್ಯಾದಿಭಿರಪಿ ನ ಪರಃ ಸ್ಯಾದನೈಕಾನ್ತ್ಯದುಃಸ್ಥೈಃ || ೯ ||

ಧರ್ಮಾಣಾಂ ಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಂ ಸ್ವಯಮಪಿ ಭಜತೇ ಶಾಸಿತಾ ಶಾಸನಂ ಸ್ವಂ ಸ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಯಾನಭಿನಯತಿ ನೃಣಾಂ ಪಾಪಭೀತಿಂ ವಿಧಿತ್ಸುಃ । ಶುದ್ಧೈಸ್ಸ್ವೇಚ್ಛಾವತಾರೈರ್ಭಜತಿ ಸುಲಭತಾಂ ತಾವತೋತ್ಪತ್ತ್ಯನೂಕ್ತಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವಿಷ್ಣುಶ್ಶಿಖಾಯಾಮಪಿ ಹಿ ಸ ಪುರುಷಃ ಪ್ರಾಪ್ತತಾರಾರ್ಧಮಾತ್ರಃ || ೧೦ ||

ಆದ್ಯಂ ರಾಮಾಯಣಂ ತತ್ಸ ಚ ನಿಗಮಗಣೇ ಪಞ್ಚಮಃ ಪಞ್ಚರಾತ್ರಂ ಸತ್ತ್ವೋಪಜ್ಞಂ ಪುರಾಣಂ ಮನುಮುಖಮುನಿಭಿರ್ನಿರ್ಮಿತಂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಮ್ । ತ್ಯಕ್ತಾನ್ಯೋ ಮೂಲವೇದಃ ಕಠಪರಿಪಠಿತಾ ವಲ್ಲಿಕಾಸ್ತಾಪನೀಯಂ ಸೌಬಾಲಬ್ರಹ್ಮಬಿನ್ದುಪ್ರಭೃತಿಕಮಪಿ ನಸ್ತತ್ಪರಂ ತತ್ಪರತ್ವೇ || ೧೧ ||

ಮಧ್ಯಸ್ಥೋಕ್ತಿರ್ವಿರುದ್ಧೇ ಪರಮಹಿಮಪರೇ ತತ್ರ ತತ್ರೈತದುಕ್ತಿರ್ವೃತ್ತಾನ್ತಾಸ್ತೇ ವಿಚಿತ್ರಾಃ ಸ್ವಮತಮಭಿಹಿತಂ ದೇವತಾತತ್ತ್ವವಿದ್ಭಿಃ । ವೈಷಮ್ಯಂ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಭೃತಿಷು ವಿವಿಧಂ ವೈದಿಕಸ್ವೀಕೃತತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಸಂಸ್ಕಾರಭಾಜಾಂ ಭವತಿ ಭಗವತಿ ಸ್ವಪ್ರಧಾನೇ ಪ್ರಮಾಣಮ್ || ೧೨ ||

ಇನ್ದ್ರೇಶಾನಾದ್ಯಭಿಖ್ಯಾ ಸ್ವಯಮಿಹ ಮಹದಾದ್ಯುಕ್ತಿಭಿರ್ವಾ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ತತ್ತತ್ಪಾರಮ್ಯಮಾನಂ ನ ಭವತಿ ಬಲವದ್ಧರ್ಭಿಮಾನೋಪರೋಧಾತ್ । ನೋ ಚೇತ್ಸ್ಯಾನ್ನೈಕ ಈಶೋ ನ ಭವತಿ ಯದಿ ವಾ ಕಶ್ಚಿದನ್ಯೋನ್ಯಬಾಧಾಲ್ಲೋಕೇಽಪ್ಯನ್ವರ್ಥಭಾವಂ ನ ಹಿ ದಧತಿ ಮಹಾವೃಕ್ಷಮುಖ್ಯಾಸ್ಸಮಾಖ್ಯಾಃ || ೧೩ ||

ಏಕಂ ತ್ರೇಧಾ ವಿಭಕ್ತಂ ತ್ರಿತಯಸಮಧಿಕಂ ತತ್ತ್ವಮೀಶಾಸ್ತ್ರಯಸ್ತೇ ವಿಷ್ಣ್ವನ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿರೀಷ್ಟೇ ಪ್ರಭವನನಿಯಮಃ ಕಲ್ಪಭೇದಾತ್ತ್ರಯಾಣಾಮ್ । ಇನ್ದ್ರಾದೀನಾಮಿವ ಸ್ಯಾನ್ನಿಜಸುಕೃತವಶಾದೀಶ್ವರಾಣಾಂ ಪ್ರವಾಹಃ ಸ್ಯಾದೇಕಸ್ಯೇಶ್ವರತ್ವಂ ಪ್ರತಿಫಲನವದಿತ್ಯಾದಿ ಚೈವಂ ಪರಾಸ್ತಮ್ || ೧೪ ||

ಸರ್ಗಾದೀನಾಮಸಿದ್ಧೌ ನ ಹಿ ನಿಗಮಗಿರಾಂ ಭಜ್ಯತೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ತತ್ಸಿದ್ಧೌ ನಾನುಮಾನಂ ಪ್ರಭವತಿ ಯದಿದಂ ಬಾಧಶೂನ್ಯಂ ವಿಪಕ್ಷೇ । ಶಾಸ್ತ್ರೇಭ್ಯಸ್ತತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧೌ ಸಹಪರಿಪಠನಾದ್ವಿಶ್ವಕರ್ತಾಽಪಿ ಸಿಧ್ಯೇದ್ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾಪನಾರ್ಥಂ ತದನುಮಿತಿರತೋ ನೈವ ಶಕ್ಯಾ ಕದಾಚಿತ್ || ೧೫ ||

ಸಾಧ್ಯಂ ಯಾದೃಕ್ ಸಪಕ್ಷೇ ನಿಯತಮವಗತಂ ಸ್ಯಾದ್ಧಿ ಪಕ್ಷೇಽಪಿ ತಾದೃಕ್ ತಸ್ಮಾತ್ಕರ್ಮಾದಿಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಸಜತಿ ವಿಮತೇ ಕಾರ್ಯತಾದ್ಯೈಸ್ತು ಕರ್ತ್ತಾ । ಏತತ್ತತ್ಸಿದ್ಧ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯೋರ್ನ ಘಟತ ಇತಿ ನ ಕ್ಷ್ಮಾದಿಪಕ್ಷೇ ಸಪಕ್ಷವ್ಯಾಪ್ತಾಕಾರಪ್ರಸಙ್ಗಾತ್ತದನುಪಗಮನೇ ನ ಕ್ವಚಿತ್ಸ್ಯಾತ್ಪ್ರಸಙ್ಗಃ || ೧೬ ||

ಯತ್ಕಾರ್ಯಸ್ಯೋಪಯುಕ್ತಂ ತದಿಹ ಭವತು ನಃ ಕಿಂ ಪರೇಣೇತಿ ಚೇನ್ನ ಜ್ಞಾನಾದೇರುದ್ಭವೇ ತದ್ವಿಷಯನಿಯಮನೇಽಪ್ಯರ್ಥನಾದಿನ್ದ್ರಿಯಾದೇಃ । ನಿತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಭೋಸ್ತನ್ನ ನಿಯತವಿಷಯಂ ತೇನ ನಾನ್ಯಾರ್ಥನಂ ಚೇನ್ನಾನಿತ್ಯಸ್ಯೈವ ದೃಷ್ಟೇಸ್ತವ ಕಥಮಜಸಂಯೋಗಭಙ್ಗೋಽನ್ಯಥಾ ಸ್ಯಾತ್ || ೧೭ ||

ಕಿಂ ವಾ ಧೀಚ್ಛೇ ಗೃಹೀತೇ ವಿಷಯನಿಯತಯೇ ತೇ ಹಿ ಯತ್ನೋಽತ್ರ ನೇಚ್ಛೇನ್ನಿರ್ಹೇತುಸ್ತತ್ಪ್ರಮೇಷ್ಟಾ ಭವತು ವಿಷಯವಾನೇಷ ತದ್ವತ್ಸ್ವತಸ್ತೇ । ಪ್ರೋಕ್ತೇ ಯತ್ನೇ ಸ್ವಭಾವಾದ್ವಿಷಯವತಿ ಸ ಧೀಃ ಸ್ಯಾದಿತೀದಂ ಕ್ವ ದೃಷ್ಟಂ ಯದ್ವಾ ಧೀಸ್ತಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಂ ನ ತು ಜನಯತಿ ತೇ ಸಾ ಕಥಂ ತನ್ನಿಯನ್ತ್ರೀ || ೧೮ ||

ನಿಶ್ವಾಸಾದಿಪ್ರಯತ್ನಕ್ರಮ ಇಹ ಭವತಾಂ ಜೀವ ಏವಾಸ್ತ್ವದೃಷ್ಟೈರ್ಯದ್ವಾ ತೈರೇವ ಸರ್ವಂ ಘಟತ ಇತಿ ಭವೇತ್ತತ್ಕೃತಾ ಸಿದ್ಧಸಾಧ್ಯಮ್ । ಕೢಪ್ತಾವನ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ತೃದ್ವಯಮುಪನಮತಿ ತ್ವತ್ಸಪಕ್ಷೇ ತಥಾ ಸ್ಯಾತ್ ಪಕ್ಷೇಽಪೀತ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಾ ಯದಿ ವಿಫಲತಯಾ ತ್ಯಕ್ತಿರಾದ್ಯೇಽಪಿ ಸಾ ಸ್ಯಾತ್ || ೧೯ ||

ಸಾಧ್ಯೋ ಹೇತ್ವಾದಿವೇದೀ ಮತ ಇಹ ಕಲಯಾ ಸರ್ವಥಾ ವಾ ತವಾಸೌ ಪೂರ್ವತ್ರೇಶೋ ನ ಸಿಧ್ಯೇನ್ನ ಕಥಮಪಿ ಭವೇದ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಿದ್ಧಿಃ ಪರತ್ರ । ಪಕ್ಷಸ್ಪರ್ಶಾದ್ವಿಶೇಷಾನ್ನ ಖಲು ಸಮಧಿಕಂ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತ್ವಲಭ್ಯಂ ಕಲ್ಪ್ಯೋಽನ್ಯಸ್ತೇ ವಿಶೇಷಸ್ಸುಕೃತವಿಷಮಿತಾ ಜೀವಶಕ್ತಿಸ್ತು ಸಿದ್ಧಾ || ೨೦ ||

ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ಕರ್ತ್ರಭಾವೇಽಪ್ಯವಧಿಭಿರಿತರೈಃ ಕಾಲವತ್ಸ ಹ್ಯಸಿದ್ಧಿಸ್ತೇ ಚಾದೃಷ್ಟಪ್ರಯುಕ್ತಾಸ್ತದಪಿ ಯತನವತ್ಸ್ಯಾತ್ತು ಯತ್ನಾನಪೇಕ್ಷಮ್ । ಏಕತ್ಯಾಗೇಽನ್ಯಹೇತುತ್ಯಜನಮಿತಿ ಚ ನ ಧ್ವಂಸವತ್ಸಾವಧಿತ್ವಾತ್ ತಸ್ಮಾದ್ಧೇತೋರಭಾವೇ ನ ಫಲಮಿತಿ ಗತಿಸ್ತದ್ವಿಶೇಷೇ ವಿಶೇಷಃ || ೨೧ ||

ಧರ್ಮೋ ಯಾವತ್ಸಪಕ್ಷಾನುಗತ ಉಪಧಿರಿತ್ಯಭ್ಯುಪೇತಸ್ತ್ವಯಾಽಪಿ ತ್ಯಾಗೇ ತಸ್ಯಾತ್ರ ತದ್ವಚ್ಛಿಥಿಲಿತನಿಯಮಾಃ ಕ್ವಾಪಿ ನೋಪಾಧಯಃ ಸ್ಯುಃ । ತಾದೃಗ್ಧರ್ಮಾತ್ಯಯಾಚ್ಚ ಪ್ರಕರಣಸಮತಾ ಸ್ಯಾನ್ನ ಚಾತಿಪ್ರಸಙ್ಗಃ ಪಕ್ಷಾದಿಸ್ಥಿತ್ಯಬಾಧಾನ್ನಿರುಪಧಿಕತಯಾ ಸ್ಯಾತ್ಪರಾತ್ಮಾನುಮಾ ತು || ೨೨ ||

ಸರ್ವಸ್ಯಾವೀತಹೇತೋರಪಿ ಚ ನಿರಸನಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ ಸ್ವಪ್ರಸಙ್ಗೇ ಶ್ರುತ್ಯಾಽತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಿದ್ಧಾವಲಮನುಮಿತಿಭಿರ್ನಿಷ್ಫಲಸ್ಸಂಪ್ಲವೋಽಪಿ । ತಸ್ಮಾದುಲ್ಲೋಕಭೂಮಾ ಸ ಕಥಮನುಮಯಾ ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ಪ್ರಸಿಧ್ಯೇಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾನುಕ್ತತ್ವಬಾಧದ್ವಯಪರಿಹೃತಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಸೂತ್ರಮ್ || ೨೩ ||

ಪ್ರಾಜ್ಞಾಧಿಷ್ಠಾನಶೂನ್ಯಂ ನ ತು ಪರಿಣಮಿತುಂ ಶಕ್ತಮವ್ಯಕ್ತತತ್ತ್ವಂ ವಾಸ್ಯಾದೌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಿದ್ಧೇರಿತಿ ಯದಭಿಹಿತಂ ಸಾಂಖ್ಯಸಿದ್ಧಾನ್ತಭಙ್ಗೇ । ಸೋಽಪಿ ಪ್ರಾಜ್ಞವ್ಯುದಾಸೇಽಪ್ಯನುಮಿತಿಶರಣಾನ್ ಪ್ರತ್ಯುಪಾತ್ತಃ ಪ್ರಸಙ್ಗೋ ನೇಷ್ಟೇ ತತ್ಸಿದ್ಧ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯೋರನುಮಿತಿರಿತಿ ಖಲ್ವಾಶಯಸ್ಸೂತ್ರಕರ್ತುಃ || ೨೪ ||

ಅಸ್ಯೈವಾಚಿನ್ತ್ಯಶಕ್ತೇರಖಿಲಜನಯಿತುಸ್ಸ್ಯಾದುಪಾದಾನಭಾವಸ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಾವ್ಯಕ್ತಾದಿದೇಹಃ ಪರಿಣಮತಿ ಯತೋಽನೇಕಧಾ ಸ್ಥೂಲವೃತ್ತ್ಯಾ । ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟೇಽಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರಿಣ್ಯ(ಖಿ)ಮಲಗುಣಗಣಾಲಙ್ಕೃತಾನನ್ದರೂಪೇ ಸಂಪದ್ಯನ್ತೇ ಸಮಸ್ತಾಸ್ಸಮುಚಿತಗತಯೋ ನಿರ್ವಿಕಾರಾದಿವಾದಾಃ || ೨೫ ||

ಕರ್ತೋಪಾದಾನಮೇವ ಸ್ವಸುಖಮುಖಗುಣೇ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನಪ್ರಸೂತೇ ಸಂಯೋಗಂ ಸ್ವಸ್ಯ ಮೂರ್ತೈಸ್ಸ್ವಯಮುಪಜನಯನ್ನೀಶ್ವರೋಽಪ್ಯೇವಮಿಷ್ಟಃ । ಸರ್ವೋಪಾದಾನಭಾವಸ್ಸ್ವತ ಇಹ ಘಟತೇ ಸರ್ವಕರ್ತರ್ಯಮುಷ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಶ್ರುತ್ಯೈಕರಸ್ಯಪ್ರಣಯಿಭಿರುಚಿತಂ ದ್ವಾರಮತ್ರಾಭ್ಯುಪೇತಮ್ || ೨೬ ||

ಸಾವಿದ್ಯಂ ಕೇಽಪಿ ಸೋಪಾಧಿಕಮಥ ಕತಿಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಭಿರ್ಜುಷ್ಟಮನ್ಯೇ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯೈಕಾದ್ವಿತೀಯಶ್ರುತಿಮಪಿ ಜಗದುಸ್ತದ್ವಿಶಿಷ್ಟೈಕ್ಯನಿಷ್ಠಾಮ್ । ನಿತ್ಯತ್ವಂ ವಿಗ್ರಹತ್ವಂ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷಯೋರ್ಹೇತುತಾಂ ವಿಶ್ವಕರ್ತುಸ್ತದ್ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂ ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಥಿತಮಜಹತಾಂ ಕೋಽಪರಾಧೋಽತಿರಿಕ್ತಃ || ೨೭ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾತ್ತಾನ್ ವಿಕಾರಾನ್ ಕತಿಚಿದಭಿದಧುಶ್ಚೇತನಾಚೇತನೇಶಾನ್ನೈತದ್ಯುಕ್ತಂ ಯದೀಶಾದನಧಿಕಮನಘಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಂ ಶ್ರುತಂ ತತ್ । ಭಿನ್ನಾಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತೇರ್ವಿಕೃತಯ ಇತಿ ಚೇದ್ ಬ್ರಹ್ಮಜನ್ಯತ್ವಭಙ್ಗೋ ಭೇದಾಭೇದೋಪಪಾದ್ಯಂ ಸಕಲಮಿತಿ ಮತೇ ಸಪ್ತಭಙ್ಗೀ ನ ದೂಷ್ಯಾ || ೨೮ ||

ವಿಶ್ವಂ ಚಿತ್ತದ್ಗುಣಾನುದ್ಭವ ಇಹ ಘಟತೇ ರತ್ನಗನ್ಧಾದಿನೀತ್ಯಾ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಧೀತಂ ತ್ರಿವಿಧಮಿತಿ ಚ ತದ್ದಾಶತಾದ್ಯಸ್ಯ ಚೋಕ್ತಮ್ । ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಾನುವೃತ್ತಂ ಸದನವಧಿದಶಾಚಿತ್ರಮಿತ್ಯಪ್ಯಯುಕ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗೋಚರತ್ವಪ್ರಭೃತಿಬಹುಭಿದಾವಾದಿಸರ್ವೋಕ್ತಿಬಾಧಾತ್ || ೨೯ ||

ಅವ್ಯಕ್ತಂ ತ್ವನ್ಮತೇಽಪಿ ಹ್ಯನವಯವಮಥಾಪ್ಯೇತದಂಶಾ ವಿಕಾರಾಸ್ತೇ ಚಾನ್ಯೋನ್ಯಂ ವಿಚಿತ್ರಾಃ ಪುನರಪಿ ವಿಲಯಂ ತತ್ರ ತತ್ತ್ವೇನ ಯಾನ್ತಿ । ಇತ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಪಿ ಜೀವಃ ಪರಿಣಮತಿ ವಿಹೃತ್ಯರ್ಥಮಿತ್ಯಪ್ಯಸಾರಂ ಸ್ವಾನರ್ಥೈಕಪ್ರವೃತ್ತೇಃ ಪ್ರಸಜತಿ ಚ ತದಾ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೋಪಘಾತಃ || ೩೦ ||

ಬ್ರಹ್ಮೈವೋಪಾಧಿಭಿನ್ನಂ ಭಜತಿ ಬಹುವಿಧಾಂ ಸಂಸೃತಿಂ ಸೋಽಪ್ಯನಾದಿಸ್ತಸ್ಮಾನ್ನಾತ್ಯನ್ತಭಿನ್ನೋ ಜಡ ಇತಿ ತು ಮತೇ ದುಃಖಮದ್ವಾರಕಂ ಸ್ಯಾತ್ । ಸೌಭರ್ಯಾದೌ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನ ಕಥಮುಪಧಿಭಿಃ ಸ್ವಾವತಾರೇಷು ಚೈಷಾ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸ್ವೈಕ್ಯವೇದೀ ಕಥಮನವಧಿಭಿರ್ಜೀವದುಃಖೈರ್ನ ದುಃಖ್ಯೇತ್ || ೩೧ ||

ಬನ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶೇಷೇ ಪ್ರಸಜತಿ ಸ ಯದೋಪಾಧಿಸಂಯೋಗಮಾತ್ರಾತ್ ಸಾದೇಶ್ಯಾಚ್ಚೇದುಪಾಧೌ ವ್ಯಭಿಚರತಿ ಭವೇದ್ಬನ್ಧಮೋಕ್ಷಾವ್ಯವಸ್ಥಾ । ಅಚ್ಛೇದ್ಯೇ ಛೇದನಾದಿರ್ವಿಹತ ಉಪಧಿಭಿರ್ನ ಸ್ವತೋಂಽಶಸ್ತವಾಸ್ಮಿನ್ನೋಪಾಧಿರ್ಜೀವತಾಮಪ್ಯನುಭವಿತುಮಲಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೋಽಪ್ಯಚಿತ್ತ್ವಾತ್ || ೩೨ ||

ನಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವಿದ್ಯಾಸ್ಥಗಿತನಿಜತನೌ ವಿಶ್ವಮೇತದ್ವಿವೃತ್ತಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಾ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶೇ ಕಥಮಿವ ವಿಲಗೇತ್ತತ್ಪ್ರಕಾಶೈಕಬಾಧ್ಯಾ । ನ ಹ್ಯೇತಸ್ಮಿನ್ನವಿದ್ಯಾವಿಲಯಕೃದಧಿಕೋ ವೃತ್ತಿವೇದ್ಯೋ ವಿಶೇಷೋ ಬಾಧೋ ವೃತ್ತಿಸ್ವರೂಪಾದ್ಯದಿ ಭವತಿ ತದಾ ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವಭಙ್ಗಃ || ೩೩ ||

ಛನ್ನತ್ವೇ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾದನಧಿಕವಪುಷೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸ್ಯಾದಭಾವೋ ಭಾವಾನಾಂ ಛಾದನಂ ಹಿ ಸ್ಫುರಣವಿಲಯನಂ ತಸ್ಯ ವೋತ್ಪತ್ತಿರೋಧಃ । ಮಿಥ್ಯಾ ದೋಷಾದ್ಭ್ರಮೋಕ್ತೌ ಕಥಮಧಿಕರಣಂ ಸತ್ಯಮಿತ್ಯೇವ ವಾಚ್ಯಂ ನಾಧಿಷ್ಠಾನಾನವಸ್ಥಾ ಭವತು ತವ ಯಥಾ ನಾಸ್ತ್ಯವಿದ್ಯಾಽನವಸ್ಥಾ || ೩೪ ||

ದೋಷಾಭಾವೇಽಪ್ಯವಿದ್ಯಾ ಸ್ಫುರತಿ ಯದಿ ತತಃ ಕಿಂ ನ ವಿಶ್ವಂ ತಥಾ ಸ್ಯಾತ್ ಸಾ ಚಾನ್ಯಾಂ ಕಲ್ಪಿತಾಂ ಚೇದಭಿಲಷತಿ ತಥಾ ಸಾಽಪಿ ಚೇತ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಾ । ನಾಪೇಕ್ಷಾ ಚೇದನಾದೇರಕಲುಷಧಿಷಣಾಗೋಚರತ್ವಾತ್ ಸತೀ ಸ್ಯಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಸ್ಯಾಸ್ತು ದೋಷೋ ಯದಿ ನ ತು ವಿರಮೇದ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಿತ್ಯಭಾವಾತ್ || ೩೫ ||

ಜ್ಞಾತೇಽಜ್ಞಾತೇಽಪ್ಯಭಾವಃ ಖಲು ದುರವಗಮಸ್ಸಂವಿದಸ್ತೇ ನ (ವೇದ್ಯಂ) ಭಾವಃ ಸ್ಯಾದಜ್ಞಾನಂ ಯದೀಹಾಪ್ಯಪರಿಹೃತಮಿದಂ ತದ್ವಿರೋಧಾದಿಸಾಮ್ಯಾತ್ । ತುಲ್ಯೈವಾಽಽಕಾರಭೇದಾತ್ ಪರಿಹೃತಿರುಭಯೋಃ ಕೢಪ್ತಿರತ್ರಾಧಿಕಾ ತೇ ಮುಗ್ಧೋಽಸ್ಮೀತ್ಯಾದಿಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತಿರಪಿ ನಿಯತಂ ತತ್ಪ್ರತಿದ್ವನ್ದ್ವಿಗರ್ಭಾ || ೩೬ ||

ಸ್ವಾಜನ್ಮಾನ್ಯಸ್ವದೇಶ್ಯಸ್ವವಿಷಯವೃತಿಕೃತ್ಸ್ವವ್ಯಪೋಹ್ಯಾರ್ಥಪೂರ್ವಾತ್ ಧ್ವಾನ್ತೋತ್ಥಾದ್ಯಪ್ರಭಾವದ್ವಿಮತಮಿತಿರಿಹಾಪೂರ್ವನಿರ್ಭಾಸನಾಚ್ಚೇತ್ । ಅಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಭೇತ್ತ್ರೀ ಕಿಮಿಯಮನುಮಿತಿಃ ಸ್ವೇಷ್ಟಭಙ್ಗೋಽನ್ಯಥಾ ತು ವ್ಯರ್ಥಾಽಸಾವಿನ್ದ್ರಿಯಾದಿಷ್ವತಿಚರಣಮಸಿದ್ಧ್ಯಾದಿ ಚ ಸ್ಯಾದ್ವಿಕಲ್ಪೇ || ೩೭ ||

ಯಚ್ಚೋಕ್ತಂ ದೈವದತ್ತೀ ಮಿತಿರಿತರಮಿತಿನ್ಯಾಯತೋ ಹನ್ತ್ಯನಾದಿಂ ಮಾತ್ವಾತ್ತನ್ಮಿತ್ಯಭಾವಾಧಿಕಮಿತಿ ತದಪಿ ಸ್ಯಾದಬಾಧಂ ವಿಪಕ್ಷೇ । ನಾಭಾವೋ ಭಾವತೋಽನ್ಯೋ ನ ಚ ಪುರುಷಭಿದಾಽಸ್ತ್ವೇಕಜೀವತ್ವವಾದೇ ದೃಷ್ಟಾನ್ತೇ ಧ್ವಂಸಕತ್ವಂ ನ ಚ ವಿದಿತಮಿದಂ ಧ್ವಂಸತಾಮಾತ್ರಸಿದ್ಧೇಃ || ೩೮ ||

ಅಸ್ಪೃಷ್ಟಾವದ್ಯತೋಕ್ತೇರ್ನ ಖಲು ವಿಷಯತಾಮಭ್ಯುಪೇಯಾದವಿದ್ಯಾ ನ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋಽಪಿ ತಾಪತ್ರಯಪರಿತಪನಾನ್ನಾಪಿ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಮೌಗ್ಧ್ಯಾತ್ । ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾದ್ದೋಷಭಾವೋ ನ ಭವತಿ ಯದಿ ಕಿಂ ತನ್ನಿರಾಸಪ್ರಯಾಸೈರುಚ್ಛೇತ್ತವ್ಯಾ ಪುಮರ್ಥಾನ್ವಯತ ಇಹ ಪರಃ ಕೋಽಭಿಲಪ್ಯೇತ ದೋಷಃ || ೩೯ ||

ಶುದ್ಧೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವಿದ್ಯಾ ನ ಯದಿ ನ ಘಟತೇ ತಸ್ಯ ಜೀವೈಕ್ಯವಾದಸ್ತಸ್ಮಾನ್ನಿರ್ದೋಷತೋಕ್ತಿರ್ನಿರುಪಧಿದಶಯಾ ನಿರ್ವಹೇದಿತ್ಯಯುಕ್ತಮ್ । ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣಬಹುವಿಧಶ್ರುತ್ಯಬಾಧೇನ ನೇತುಂ ಶಕ್ಯೇಽಪ್ಯೈಕ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೇ ಬಹುಗುಣನಿಧಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೇಽಸೂಯಸಿ ತ್ವಮ್ || ೪೦ ||

ಮಾಯಾವಿದ್ಯಾದಿಶಬ್ದೈಃ ಪ್ರಕೃತಿರಭಿಮ(ಹಿ)ತಾ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಾದಯೋ ವೇತ್ಯೇತತ್ತತ್ತತ್ಪ್ರದೇಶೇ ಸ್ಕುಟವಿದಿತಮತೋ ನ ತ್ವದಿಷ್ಟಾಽಸ್ತ್ಯವಿದ್ಯಾ । ಕಿಂಚಾವಿದ್ಯಾದಿಶೂನ್ಯಃ ಪರ ಇತಿ ವಿವಿಧಾಮ್ನಾಯಕಣ್ಠೋಕ್ತಮರ್ಥಂ ಕ್ಷೇಪ್ತುಂ ಮಾಯಾದಿಶಬ್ದಃ ಕ್ಷಮ ಇತಿ ವದತಃ ಸ್ಯಾದವಿದ್ಯಾ ತವೈವ || ೪೧ ||

ನಿರ್ದೋಷಶ್ರುತ್ಯಬಾಧಪ್ರಣಯಿಭಿರುದಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜೀವಾನುಬನ್ಧೀ ಮಾಯಾವಿದ್ಯಾವಿಭಾಗೋಽಪ್ಯಫಲ ಇಹ ಪರೋನ್ಮೋಹನಾರ್ಥಾ ಹಿ ಮಾಯಾ । ಮಿಥ್ಯಾರ್ಥಾನ್ ದರ್ಶಯಿತ್ವಾ ವಿಹರಣಮಪಿ ತೈಸ್ತಾದೃಶಂ ಭಾವಯನ್ತೀ ಮಾಯೈವ ಸ್ಯಾದವಿದ್ಯಾ ನ ಕಥಮಿತರಥಾ ಸ್ಯಾದನುಚ್ಛೇದನೀಯಾ || ೪೨ ||

ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಸ್ಯ ಸತ್ಯಂ ನಿರುಪಧಿ ಭಜತೇ ನ ಹ್ಯುಪಾದಾನಭಾವಂ ತಸ್ಯೋಪಾಧಿಶ್ಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ಮಕ ಇತಿ ನಿರಧಿಷ್ಠಾನತಾ ನಾಸ್ಯ ಯುಕ್ತಾ । ತಸ್ಮಾತ್ಸತ್ಯಾನೃತೇ ದ್ವೇ ಮಿಥುನಮಿತಿ ನ ಸದ್ವಿಶ್ವಸತ್ತಾ ಹ್ಯಬಾಧ್ಯಾ ಸದ್ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಚ ಕಾರ್ಯಂ ನನು ಕಥಮಸತಸ್ಸದ್ಭವೇದಿತ್ಯುಪಾತ್ತಮ್ || ೪೩ ||

ಕಾರ್ಯಾಣಾಂ ಯತ್ಸರೂಪಂ ಕಿಮಪಿ ಗುಣಮಯಂ ಕಾರಣಂ ಕಾಪಿಲೋಕ್ತಂ ತತ್ಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಮಾಕ್ಷಿಕಾದೇಃ ಕ್ರಿಮಿಮುಖಜನಿನಾ ಸೂತ್ರಕಾರೈರ್ದ್ವಿತೀಯೇ । ತಸ್ಮಾನ್ಮಿಥ್ಯಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಸ್ವಯಮನುಪಧಿಕಂ ಸತ್ಯಮೇವಾಸ್ತು ಸೂತಿಃ ಸತ್ಯೋಪಾದಾನವಾದೇ ಜಗದಪಿ ನ ಮೃಷಾ ಸ್ಯಾದಿತೀಷ್ಟಂ ತ್ವಿದಂ ನಃ || ೪೪ ||

ದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ವಿಶ್ವಮಿಥ್ಯಾವಚಸಿ ವಿಹತಯೋಽಸಿದ್ಧಯಶ್ಚಾತ್ರ ಬಹ್ವ್ಯಃ ಪಶದೇಸ್ಸಿದ್ಧ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯೋರ್ನ ಹಿ ಗತಿರಿತರಾ ನಾಪಿ ವಾದಾಙ್ಗಮೀದೃಕ್ । ಮರ್ಯಾದಾಂ ಲೋಕಸಿದ್ಧಾಂ ವಿಜಹತ ಇಹ ತೇ ನಾಪರಾ ಸಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯೇನ್ನಿರ್ಮರ್ಯಾದೋಕ್ತಿಮಾತ್ರಾಜ್ಜಗದಪಲಪತಃ ಕಿಂ ನ ಸತ್ಯಂ ತತಸ್ತತ್ || ೪೫ ||

ಸಾಧ್ಯೇ ಸತ್ಯೇತರತ್ವೇ ಕಥಿತ ಇಹ ಭವೇತ್ ಸ್ವಸ್ಯ ಹಿ ಸ್ವಾನ್ಯಭಾವೋ ನಾನ್ಯತ್ಸತ್ಯಂ ತು ದೃಷ್ಟಂ ತದವಧಿಕಭಿದಾಸಾಧನೇ ಚೇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಃ । ಸತ್ಯತ್ವಂ ಚೇನ್ನಿಷೇಧ್ಯಂ ಪ್ರಸಜತಿ ದಹನೇಽಪ್ಯುಷ್ಣತಾಯಾ ನಿಷೇಧಸ್ಸಾಧ್ಯಂ ತ್ವಕ್ಷಾದ್ಯಬಾಧ್ಯಂ ಯದಿ ಕಿಮಪಿ ಪರಂ ತೇನ ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಿದ್ಧಿಃ || ೪೬ ||

ಸ್ವಾತ್ಯನ್ತಾಭಾವದೇಶೇ ವಿದಿತಮಿತಿ ಯದಿ ಸ್ಥಾಪ್ಯಮಿಷ್ಟಂ ಕ್ವಚಿತ್ತತ್ತತ್ರೈವೇತಿ ತ್ವಶಕ್ಯಂ ಕ್ವಚಿದಪಿ ನ ತಥಾ ಹ್ಯಸ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಸಿದ್ಧಿಃ । ಬಾಧಶ್ಚಾಸ್ಮಿನ್ನುಪಾಧಿಸ್ಸಮಧಿಗತದಶಾದೇಶಕಾಲಾದ್ಯುಪಾಧೌ ನಾಸೌ ಸಾಧ್ಯೋಽತ್ರ ಮಾನಂ ನಿಖಿಲಮಪಿ ಯತಸ್ತದ್ವಿಧಾನೈಕತಾನಮ್ || ೪೭ ||

ತುಚ್ಛತ್ವಂ ತೇ ನ ಹೀಷ್ಟಂ ಸದಸದಿತರತಾ ವ್ಯಾಹತತ್ವಾದಿದುಃಸ್ಥಾಽಸಿದ್ಧಾ ಚಾಸೌ ಪರೇಷಾಂ ಭವದನಭಿಮತೋಽನಾತ್ಮನಾ ವೇದ್ಯತಾದಿಃ । ವಿಶ್ವಂ ಹೀದಂ ಮೃಷಾ ನಸ್ತದಿತರವಪುಷಾ ತ್ವನ್ಮತಾರೋಪಿತೈಶ್ಚ ಸ್ಯಾದೇವಂ ದೂರತಸ್ತೇ ಧ್ರುವಮಪಸರತೋಽಪ್ಯುಕ್ತದೋಷಾನುಷಙ್ಗಃ || ೪೮ ||

ಸಾಧ್ಯಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ವಾ ತೇ ದ್ವಿತಯಮನುಚಿತಂ ನಿಷ್ಫಲತ್ವಾದಿದೋಷಾದಾದ್ಯಂ ಹೀಷ್ಟಂ ಮಮಾಪಿ ಪ್ರಸಜತಿ ಭವತಸ್ಸತ್ಯಭೇದಃ ಪರಸ್ಮಿನ್ । ಪಕ್ಷೀಕಾರೇಽಸ್ಯ ಬಾಧಾದಿಕಮತಿಚರಣಂ ತದ್ಬಹಿಷ್ಕಾರಪಕ್ಷೇ ತಚ್ಚೇದ್ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ಭುವನಮಭಿಹಿತಂ ಹನ್ತ ಸಬ್ರಹ್ಮಕಂ ಸ್ಯಾತ್ || ೪೯ ||

ಇಷ್ಟಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಪಿ ದೃಶ್ಯಂ ತವ ಚ ಕಥಯತಸ್ತಸ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯತಾದೀನ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಚೇದ್ ದೃಶ್ಯತಾಽಸ್ಮಿನ್ನನುವಿಮತಿಪದೇಽಪ್ಯೇವಮೇಷಾ ತ್ವಯೇಷ್ಟಾ । ಲಿಙ್ಗಂ ಜಾಡ್ಯಾದಿಕಂ ಚೇತ್ತದಪಿ ಮಮ ಮತೇ ಹ್ಯಂಶತಃ ಸ್ಯಾದಸಿದ್ಧಂ ಮಿಥ್ಯಾಲಿಙ್ಗೈಶ್ಚ ಸಿಧ್ಯೇತ್ ಕಿಮಪಿ ಯದಿ ಭವೇದ್ಬಾಷ್ಪಧೂಮೋಽಗ್ನಿಲಿಙ್ಗಮ್ || ೫೦ ||

ವ್ಯಾವೃತ್ತಂ ಶುಕ್ತಿರೂಪ್ಯಂ ವಿದಿತಮಿಹ ಮೃಷಾ ವಿಶ್ವಮೇವಂ ನ ಕಿಂ ಸ್ಯಾತ್ ಮೈವಂ ಹೇತೋರಯುಕ್ತೇಃ ಸ ಖಲು ಭಿದುರತಾ ಬಾಧ್ಯತಾ ನಾಶಿತಾ ವಾ । ಆದ್ಯೇಽನೈಕಾನ್ತ್ಯಮನ್ತ್ಯೇ ಸ್ವಸಮಯವಿಹತಿರ್ಮಧ್ಯಮೇ ಸ್ಯಾದಸಿದ್ಧಿರ್ಧೀವಿಚ್ಛೇದಾದಿಕಲ್ಪಾನ್ತರಮಪಿ ಕಥಿತೈಶ್ಚೂರ್ಣಿತಂ ದೋಷಬೃನ್ದೈಃ || ೫೧ ||

ಯತ್ಸ್ಯಾತ್ತತ್ಸರ್ವದಾ ಸ್ಯಾದ್ಯದಪಿ ಚ ನ ಭವೇತ್ತಚ್ಚ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಕದಾಽಪಿ ಕ್ವಾಪಿ ವ್ಯೋಮಾರವಿನ್ದಾದಿವದಿತಿ ಯದಿ ನ ವ್ಯಾಹತೇಸ್ಸಾಧ್ಯಹೇತ್ವೋಃ । ಮಧ್ಯೇ ಸತ್ತ್ವಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಖಲು ತದುಭಯತೋಽಸತ್ತ್ವಲಿಙ್ಗಂ ಗೃಹೀತಂ ಸಾಮಗ್ರ್ಯಾ ಚಾವಧೀ ದ್ವೌ ಸ್ಫುಟತರವಿದಿತೌ ಸಾಽಪಿ ತತ್ತತ್ಪ್ರವಾಹಾತ್ || ೫೨ ||

ಆಮ್ನಾಯಸ್ಯಾಪಿ ಶಕ್ತಿರ್ನ ಖಲು ಗಮಯಿತುಂ ಸ್ವೋಪಜೀವ್ಯಪ್ರತೀಪಂ ಯೂಪಾದಿತ್ಯೈಕ್ಯವಾಕ್ಯಪ್ರಭೃತಿರಿತರಥಾ ನೋಪಚಾರಂ ಭಜೇತ । ಅಕ್ಷಾಮ್ನಾಯಃ ಸ್ವಪೂರ್ವಾಪರವಿಹತಿಭಯಾನ್ನೇತಿ ನೇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಾದಿಮಾತ್ರಂ ಪ್ರಥಯತಿ ಭುವನಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇಃ || ೫೩ ||

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣೈವ ಪುಂಸಾಂ ಭವತಿ ದೃಢತರೋ ದೇಹ ಏವಾಽಽತ್ಮಮೋಹೋ ಜ್ವಾಲೈಕ್ಯಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾದ್ಯುಭಯಮಪಿ ಚ ತದ್ಬಾಧ್ಯತೇ ಹ್ಯಾಗಮಾದ್ಯೈಃ । ತಸ್ಮಾದಕ್ಷಾದಿಸಿದ್ಧಂ ಶ್ರುತಿಭಿರಪಿ ಜಗದ್ಬಾಧ್ಯತಾಮಿತ್ಯಯುಕ್ತಂ ಸನ್ದೇಹಾರ್ಹೇಷು ಶಕ್ತಂ ಯದಿಹ ನ ಖಲು ತದ್ದೋಷದೂರೇಷ್ವಪಿ ಸ್ಯಾತ್ || ೫೪ ||

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ದೋಷಮೂಲಂ ಶ್ರುತಿರಿಹ ನ ತಥಾ ಪೌರುಷೇಯತ್ವಹಾನೇಸ್ತಸ್ಮಾತ್ಸಾ ಬಾಧಿಕಾಽಸ್ಯೇತ್ಯಸದಖಿಲಧಿಯಾಮನ್ತತೋ ದೋಷಸಾಮ್ಯಾತ್ । ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯವಿದ್ಯಾಪ್ರಭೃತಿಭಿರುದಯಸ್ಸಂಮತಸ್ತ್ವನ್ಮತಸ್ಥೈಸ್ತಸ್ಯಾನಾವಿದ್ಯಭಾವೇ ನ ಹಿ ನಿಖಿಲಭಿದಾಪಹ್ನವಶ್ಶಕ್ಯಶಙ್ಕಃ || ೫೫ ||

ದೋಷೋತ್ಥತ್ವಾವಿಶೇಷೇ ನ ಹಿ ಭವತಿ ಪರಂ ಪೂರ್ವಬಾಧಪ್ರಗಲ್ಭಂ ದೋಷಜ್ಞಾನಂ ತು ಮಾಭೂದವಿದುಷಿ ಪುರುಷೇ ವಸ್ತುತಸ್ತ್ವನ್ಯಥಾ ತತ್ । ನಿರ್ದೋಷತ್ವಾಭಿಮನ್ತೃಸ್ವಸಮಯಿಮತಿಭಿಃ ಕಿಂ ನ ಮಿಥ್ಯಾಕೃತಾನ್ತಾಃ ಪ್ರಾ(ಬಲ್ಯಂ)ಗಲ್ಭ್ಯಂ ಚೇನ್ನಿಷೇಧಃ ಪರ ಇತಿ ಮುಖರಂ ತುರ್ಯಬೌದ್ಧಸ್ಯ ತೂರ್ಯಮ್ || ೫೬ ||

ನಿರ್ದೋಷಂ ಯಚ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ತದಪಿ ಬಹುವಿಧಂ ಬೋಧಯತ್ಯೇವ ಭೇದಂ ವಾಕ್ಯೇ ತತ್ತ್ವೋಪದೇಶಪ್ರಕರಣಪಠಿತೇ ನಾನ್ಯಪರ್ಯಂ ಪ್ರತೀಮಃ । ನಾತ್ರಾಪಚ್ಛೇದನೀತಿರ್ನಿಯತಿಮತಿ ಸದೋಪಕ್ರಮನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧೇಃ ಸ್ವಪ್ರಖ್ಯಾಪ್ಯಾಪಲಾಪೇ ಶ್ರುತಿರಪಿ ವೃಷಲೋದ್ವಾಹಮನ್ತ್ರಾಯತೇ ವಃ || ೫೭ ||

ಭೇದಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧೋ ನ ನಿಗಮವಿಷಯಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ ತ್ವರ್ಭಕೋಕ್ತಿಃ ಪ್ರಖ್ಯಾತಾದನ್ಯಮೇನಂ ಪ್ರಥಯತಿ ಯದಸೌ ತ್ವನ್ಮತಾದ್ವೈತವನ್ನಃ । ಸನ್ಮಾತ್ರಗ್ರಾಹಿ ಚಾಕ್ಷಂ ನಿಯಮಯಸಿ ತತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ದೃಶ್ಯಂ ಮೃಷಾ ಸ್ಯಾತ್ ಕಿಂ ತೇ ಶ್ರುತ್ಯಾ ತದಾನೀಂ ಫಲಮಪಿ ಲಭತಾಂ ಕ್ವಾಪಶೂದ್ರಾಧಿಕಾರಃ || ೫೮ ||

ವೇದಾ ಬುದ್ಧಾಗಮಾಶ್ಚ ಸ್ವಯಮಪಿ ಹಿ ಮೃಷಾ ಮಾನತಾ ಚೈವಮೇಷಾಂ ಬೋದ್ಧಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಫಲಂ ಚ ಸ್ಥಿರತದಿತರತಾದ್ಯನ್ತರಾಲಂ ಚ ಬುದ್ಧೇಃ । ಆತಸ್ತ್ರೈವಿದ್ಯಡಿಮ್ಭಾನ್ ಗ್ರಸಿತುಮುಪನಿಷದ್ವಾರವಾಣೋಪಗೂಢೈಃ ಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರಚ್ಛಾದಿತಾ ಸ್ವಾ ಪಟುಭಿರಸುರತಾ ಪೌಣ್ಡ್ರಕಾದ್ವೈತನಿಷ್ಠೈಃ || ೫೯ ||

ತ್ವನ್ನಿಷ್ಠಾಸಿದ್ಧ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯೋಃ ಪರಮತನಿಯತಿಸ್ಸಿದ್ಧಿಮೇವಾಧಿರೂಢಾ ವೇದಸ್ಯಾಮಾನತಾಯಾಂ ತ್ವದಭಿಮತಹತಿರ್ಮಾನತಾಯಾಂ ಚ ತದ್ವತ್ । ಸಾಧ್ಯಾಽಸಾಧ್ಯಾಽಪಿ ಮುಕ್ತಿಸ್ತ್ವದುಪಗಮಹತಾ ತತ್ಸಮಂ ಚಾನ್ಯದಿತ್ಥಂ ರಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಪ್ರೇಷಿತೋಽಯಂ ರಘುಪತಿವಿಶಿಖೋ ರಾಹುಮೀಮಾಂಸಕೇಭ್ಯಃ || ೬೦ ||

ಶುದ್ಧಸ್ಯಾಶುದ್ಧಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮ ಇತಿ ಕಥಿತಶ್ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವೇ ತು ತತ್ತ್ವೇ ಸ್ಥಾನಂ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರುತಂ ತತ್ಸ್ಮೃತಮಪಿ ಕಲಯಾ ತತ್ರ ದೇಹಾದ್ಯವಸ್ಥಾಃ । ಸೃಷ್ಟೇಃ ಪ್ರಾಗೇಕಮೇವೇತ್ಯಪಿ ನಿಗಮವಚಸ್ಸ್ರಕ್ಷ್ಯಮಾಣವ್ಯಪೇಕ್ಷಂ ನೋ ಚೇತ್ಸ್ವಾಭೀಷ್ಟಮಾಯೋಪಧಿಮುಖವಿಲಯೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಸೂತ್ಯೈ || ೬೧ ||

ಜ್ಞಾನತ್ವಂ ಚೇದ್ರಹಸ್ಯಾಗಮವಿದಿತಮಿತಿ ಸ್ವೀಕೃತಂ ನಿತ್ಯಭೂತೇಃ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಾತ್ಮತ್ವಮೇವಂ ಪ್ರಸಜತಿ ಸಹ ತತ್ಪಾಠತೋಽತೋ ಜಡಾ ಸಾ । ತತ್ಸಂಬನ್ಧಾತ್ ಕುತಶ್ಚಿತ್ತದುಪಚರಣಮಿತ್ಯಾಹುರೇಕೇ ಪರೇ ತು ಜ್ಞಾನತ್ವಾಜಾಡ್ಯಕಷ್ಠೋಕ್ತ್ಯನುಗುಣಮವದನ್ಮುಖ್ಯತಾಮಾತ್ಮನೀವ || ೬೨ ||

ನಿಸ್ಸಂಕೋಚಾ ಸಮಸ್ತಂ ಚುಲಕಯತಿ ಮತಿರ್ನಿತ್ಯಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಣಾಂ ಬದ್ಧಾನಾಂ ನಿತ್ಯಭೂತಿರ್ನ ವಿಲಸತಿ ತತಃ ಕಸ್ಯ ಸಾ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾ । ಮೈವಂ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಾದೇಸ್ಸತಿ ಮತಿವಿಭವೇ ಸಾಽಸ್ತು ತೇನಾನಪೇಕ್ಷಾ ವೇದ್ಯಾನುದ್ಭಾಸಕಾಲೇ ಮತಿರಿವ ನ ತು ಸಾ ಬನ್ಧಕಾಲೇ ವಿಭಾತಿ || ೬೩ ||

ತತ್ತ್ವಾನ್ಯಪ್ರಾಕೃತಾನಿ ತ್ರಿಗುಣ ಇವ ಪರೀಣಾಮತಶ್ಚೇದ್ಭವೇಯುಃ ಸ್ಥಾನಾದಿ ಸ್ಯಾದನಿತ್ಯಂ ನ ಯದಿ ನ ಘಟತೇ ಭೂತತಾದೀತಿ ಚೇನ್ನ । ಅತ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ಮಾದಿತತ್ತ್ವಕ್ರಮನಿಯತಗುಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾದ್ಯೈಕರೂಪ್ಯಾನ್ನಿತ್ಯೇಽಪಿ ಸ್ಯಾನ್ನಿಮಿತ್ತಾನುಗತಿನಿಯಮಿತಸ್ತತ್ತದಾಖ್ಯಾವಿಶೇಷಃ || ೬೪ ||

ನಿರ್ದಿಷ್ಟಂ ಪೌಷ್ಕರಾದೌ ಸ್ವಯಮಖಿಲಕೃತಾ ಸ್ವಂ ವಪುರ್ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧಂ ನಿತ್ಯಾಽಲಿಙ್ಗೇತಿ ಚೈಕಾಯನನಿಗಮವಿದೋ ವಾಕ್ಯಭಾಷ್ಯಾದಿ ಚೈವಮ್ । ನಿತ್ಯತ್ವಂ ವಾಸುದೇವಾಹ್ವಯವಪುಷಿ ಜಗೌ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮೇ ಮುನೀನ್ದ್ರೋ ನಿತ್ಯೇಚ್ಛಾತಸ್ತಥಾ ತತ್ತದಿಹ ವಿಹತಿಮಾನ್ ಸಾಂಶಜನ್ಮಾದಿತರ್ಕಃ || ೬೫ ||

ಅಸ್ತ್ರೈರ್ವಾ ಭೂಷಣೈರ್ವಾ ಕಿಮಿಹ ಭಗವತೋಽವಾಪ್ತಕಾಮಸ್ಯ ತಸ್ಮಾದ್ದೇವೋ ದೇಹೇಽಪಿ ವೀತಾವರಣ ಇತಿ ಜಗುಃ ಕೇಽಪಿ ಜೈನೋಪಜಪ್ತಾಃ । ಕಿಂ ವಾ ದೇಹೇನ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ ಇತಿ ವದತಾಂ ಕಿಂ ಪ್ರತಿಬ್ರೂಯುರೇತೇ ತಚ್ಚೇತ್ತಸ್ಯಾಶ್ರಿತಾರ್ಥಂ ತದಧಿಕರಣಕಂ ಸರ್ವಮಪ್ಯೇವಮಸ್ತು || ೬೬ ||

ರೂಪಸ್ಥಾನಾಯುಧಾಖ್ಯಾಜನಿಲಯವಿಧೃತಿವ್ಯಾಪೃತೀಚ್ಛಾಗುಣಾದೇರ್ವಿಶ್ವಾಧಾರೇ ನಿಷೇಧೋ ವಿಧಿರಪಿ ವಿಷಯದ್ವೈತಶಾಮ್ಯದ್ವಿರೋಧೌ । ಇತ್ಥಂಭೂತೇ ನಿಷೇಧಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ನ ವಿಧಿಂ ಬಾಧತೇ ಸಾವಕಾಶಃ ಕಲ್ಯಾಣೈರಸ್ಯ ಯೋಗಸ್ತದಿತರವಿರಹೋಽಪ್ಯೇಕವಾಕ್ಯಶ್ರುತೌ ಚ || ೬೭ ||

ದೇಹಾದಿರ್ದೇವತಾನಾಂ ಹವಿರನುಭವನಂ ಸನ್ನಿಧೇರ್ಯೋಗಪದ್ಯಂ ಪ್ರೀತಿರ್ದಾನಂ ಫಲಸ್ಯಾಪ್ಯಸದಿತಿ ಕಥಯನ್ತ್ಯರ್ಧಲೋಕಾಯತಸ್ಥಾಃ । ತತ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷಾದಿದೂರಸ್ವಮಹಿಮಸದೃಶಾಶೇಷವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಮಾಸಾಂ ತತ್ತದ್ವಿಧ್ಯರ್ಥವಾದಪ್ರಭೃತಿಭಿರವಿದುಸ್ತತ್ಪರೈರೇವ ಶಿಷ್ಟಾಃ || ೬೮ ||

ಸಾಧುತ್ರಾಣಾದಿಹೇತೋಸ್ತದುಚಿತಸಮಯೇ ವಿಗ್ರಹಾಂಶೈಃ ಸ್ವಕೀಯೈಃ ಸ್ವೇಚ್ಛಾತಸ್ಸತ್ಯರೂಪೋ ವಿಭುರವತರತಿ ಸ್ವಾನ್ ಗುಣೌಘಾನನುಜ್ಝನ್ । ವ್ಯೂಹೇ ಸಂಕರ್ಷಣಾದೌ ಗುಣನಿಯತಿರಭಿವ್ಯಕ್ತಿವೈಷಮ್ಯಮಾತ್ರಾದ್ವೃದ್ಧಿಹ್ರಾಸಾದ್ಯಭಾವಾತ್ ಸ ಹಿ ಭವತಿ ಸದಾ ಪೂರ್ಣಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಶಾಲೀ || ೬೯ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಾದೀನಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಪ್ರತಿತನು ನಿಯತಾ ಸ್ಯಾದ್ಧಿ ಸಂಕರ್ಷಣಾದೌ ಜೀವಾದೌ ಯಾ ವಿಭಜ್ಯಾಭಿಮತಿರಿಹ ಲಯೋತ್ಪತ್ತಿರಕ್ಷಾವಿಧಿಶ್ಚ । ತತ್ತದ್ವಿದ್ಯಾವಿಶೇಷಪ್ರತಿನಿಯತಗುಣನ್ಯಾಯತಸ್ತೌ ತು ನೇಯೌ ಸರ್ವಸ್ಯೈಕೋಽಭಿಮನ್ತಾ ಸ ಹಿ ಸಕಲಜಗದ್ವ್ಯಾಪೃತಿಷ್ವೇಕಕರ್ತಾ || ೭೦ ||

ತ್ರಿವ್ಯೂಹಃ ಕ್ವಾಪಿ ದೇವಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಹಿ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಉಕ್ತಸ್ತದೇವಂ ವ್ಯಾಘಾತೇಽನ್ಯೋನ್ಯಬಾಧಾದುಭಯಮಿದಮಸತ್ಕಲ್ಪನಾಮಾತ್ರಮಸ್ತು । ತತ್ರಾದ್ಯೇ ವ್ಯೂಹಭೇದೇ ತ್ರಿಯುಗಗುಣತಯಾ ಚಿನ್ತನೀಯೇ ಪರಸ್ಮಾದ್ಯುಕ್ತಾ ಭೇದಾವಿವಕ್ಷಾ ತದನುಪಗಮನೇ ತತ್ತ್ವಸಂಖ್ಯಾದಿಬಾಧಃ || ೭೧ ||

ಮೂರ್ತೀನಾಂ ಮೂಲಮೂಲಿಪ್ರಭೃತಿಷು ಬಹುಧಾ ವೈಪರೀತ್ಯಪ್ರತೀತೇರ್ವರ್ಣಾದೌ ಬೀಜತಾದಿವ್ಯವಹೃತಿವದಿಯಂ ವರ್ಣನಾ ಭಾವನಾರ್ಥಾ । ಮೈವಂ ಕಾಲಾದಿಭೇದಾತ್ ಪ್ರಶಮಿತವಿಹತೌ ಕಲ್ಪಿತತ್ವಂ ನ ಕಲ್ಪ್ಯಂ ನೋ ಚೇದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯುದನ್ತೇಷ್ವಪಿ ವಿಷಮಕಥಾಭೇದವೈಯಾಕುಲೀ ಸ್ಯಾತ್ || ೭೨ ||

ಈಶಸ್ಯ ವ್ಯಷ್ಟಿಭೇದಾನಭಿದಧತಿ ಮನೋವಾಙ್ಮಯಾದೀನ್ ಯದನ್ಯೇ ತತ್ರ ತ್ರೇಧಾ ಯದೀಷ್ಟಾ ವಿಕೃತಿರವಿಷಯಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಗಮಾಃ ಸ್ಯುಃ । ನಿತ್ಯತ್ರಿತ್ವೇ ತು ನೈಕೇಶ್ವರನಿಯಮಗತಿರ್ಭ್ರಾನ್ತಿಸಿದ್ಧೇ ವಿಭಾಗೇ ಮಾಯಾದಾಯಾದಪಕ್ಷಃ ಶ್ರುತಿರಪಿ ನಿಯತೈರಸ್ತ್ವಧಿಷ್ಠಾನಭೇದೈಃ || ೭೩ ||

ಯುಕ್ತಿಃ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಾದೇರ್ನ ಹಿ ಪುರುಷಭಿದಾಂ ಬುದ್ಧಿಭೇದಂ ಚ ಮುಕ್ತ್ವಾ ತಸ್ಮಾದ್ವ್ಯೂಹಾದಿಭೇದೇ ಕತಿಚನ ಪುರುಷಾಃ ಸ್ಯುಃ ಪರೇಣಾನುಬದ್ಧಾಃ । ತನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಲೀಲಃ ಸ್ವಯಮಭಿನಯತಿ ಸ್ವಾನ್ಯತಾಂ ಸರ್ವವೇದೀ ತದ್ವಚ್ಛಿಷ್ಯಾದಿವೃತ್ತಿಪ್ರಸೃತಿಮಿಹ ಸತಾಂ ಶಿಕ್ಷಯನ್ ಸಾನುಕಮ್ಪಃ || ೭೪ ||

ವಿಶ್ವಾನ್ತರ್ವರ್ತಿಬಾಲೋದರಗತಮಖಿಲಂ ಕಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಭೂಮಿಸ್ತಸ್ಮಾದೌಪೇನ್ದ್ರಮೀದೃಗ್ ಭವತು ರಸವಶಾದಿನ್ದ್ರಜಾಲಂ ಪ್ರವೃತ್ತಮ್ । ಮಾ ಭೂದಾಶ್ಚರ್ಯಶಕ್ತೇರವಿತಥಮಿದಮಿತ್ಯೇವ ಸರ್ವಾಪ್ತಸಿದ್ಧೇರ್ವ್ಯಾಘಾತಸ್ಯೋಪಶಾನ್ತಿಸ್ತದನುಗುಣದಶಾಭೇದಯೋಗಾದಿಭಿಃ ಸ್ಯಾತ್ || ೭೫ ||

ಯದ್ಭಾವಿತ್ವೇನ ಬುದ್ಧಂ ಭವತಿ ತದಥ ಚಾತೀತರೂಪಂ ತದಸ್ಮಿನ್ನುಲ್ಲೇಖೋ ಭಿದ್ಯತೇ ಚೇದಕರಣಜಮತೇರೈಕರೂಪ್ಯಂ ಪ್ರಕುಪ್ಯೇತ್ । ಪ್ರಾಚೀನೋಲ್ಲೇಖ ಏವ ಸ್ಥಿತವತಿ ತು ಗತೇ ಭಾವಿಬುದ್ಧಿರ್ಭ್ರಮಃ ಸ್ಯಾತ್ ಮೈವಂ ಪೂರ್ವಾಪರಾದಿಕ್ರಮನಿಯತಸದೋಲ್ಲೇಖಸತ್ಯತ್ವಸಿದ್ಧೇಃ || ೭೬ ||

ನೀಲಂ ಕಿಂಚಿತ್ತದಾನೀಮರುಣಮಿತಿ ನ ಖಲ್ವಿನ್ದ್ರಜಾಲಾದೃತೇಽದ್ಧಾ ನೋ ಚೇದೇವಂ ವಿರೋಧಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ನ ಭವೇತ್ ಕಶ್ಚ ಜೈನೇಽಪರಾಧಃ । ತಸ್ಮಾದೀಶೋ ವಿರುದ್ಧದ್ವಿತಯಮಘಟಯನ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಃ ಕಥಂ ಸ್ಯಾನ್ಮೈವಂ ವ್ಯಾಘಾತಶೂನ್ಯೇಷ್ವನಿತರಸುಶಕೇಷ್ವಸ್ಯ ತಾದೃಕ್ತ್ವಸಿದ್ಧೇಃ || ೭೭ ||

ಸಂಗೃಹ್ಯ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತೀ ಕತಿಚನ ನಿಖಿಲಸ್ರಷ್ಟುರಿಚ್ಛಾಂ ತು ನೈಚ್ಛನ್ ತಸ್ಯಾಂ ದ್ವೇಷಃ ಕ ಏಷಾಮನುಮಿತಿಶರಣಾನೀಕನಾಸೀರಭಾಜಾಮ್ । ಶ್ರುತ್ಯಾ ತದ್ವೋಧಯತ್ನಾವಭಿದಧತಿ ಯದಿ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಮೇವಮಿಚ್ಛಾ ನಿರ್ವಾಹ್ಯಂ ತ್ವಾಪ್ತಕಾಮಪ್ರಭೃತಿವಚನಮಪ್ಯಾನ್ಯಪರ್ಯೋಪರುದ್ಧಮ್ || ೭೮ ||

ಸ್ವೀಕೃತ್ಯೇಶಾನತತ್ತ್ವಂ ಕತಿಚನ ಜಹತಸ್ತತ್ಪ್ರಸಾದಾದಿಸಾಧ್ಯಂ ಗಙ್ಗಾಮ್ಭಃಪಞ್ಚಗವ್ಯಪ್ರಭೃತಿವದವದನ್ ಪಾವನತ್ವಾದಿ ತಸ್ಯ । ತಚ್ಛ್ರುತ್ಯಾದಿಪ್ರತೀಪಂ ಯದಪಿ ಚ ಫಲದಂ ದರ್ಶಿತಂ ನಿಷ್ಪ್ರಸಾದಂ ತಚ್ಚೈತಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾದಿತಿ ಹಿ ನಿಜಗದುರ್ಧರ್ಮಮರ್ಮಜ್ಞಚಿತ್ತಾಃ || ೭೯ ||

ತ್ರಯ್ಯನ್ತೋದನ್ತಚಿನ್ತಾಸಹಚರಣಸಹೈರೇಭಿರಸ್ಮಿನ್ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧಾಸ್ತಿಕತ್ವಪ್ರಭೃತಿಗುಣಸಿರಾವೇಧಿಭಿಸ್ತರ್ಕಶಸ್ತ್ರೈಃ । ಸ್ವಾರ್ಥತ್ವಸ್ವಾಶ್ರಯತ್ವಸ್ವವಶಯತನತಾದ್ಯೂಹವರ್ಗೋಪಸರ್ಗಶ್ಛಿದ್ಯೇತಾಚ್ಛೇದ್ಯಪೂರ್ವೋತ್ತರಸರಯುಗಲಸ್ಯೂತತತ್ತ್ವಸ್ಥಿತೀನಾಮ್ || ೮೦ ||

|| ಇತಿ ತತ್ತ್ವಮುಕ್ತಾಕಲಾಪೇ ನಾಯಕಸರಃ ತೃತೀಯಃ || ೩ ||

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.