ನಿತ್ಯಗ್ರನ್ಥ:

ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:

ತಸ್ಮೈ ರಾಮಾನುಜಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಪರಮಯೋಗಿನೇ |

ಯಃ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಸೂತ್ರಾಣಾಂ ಅನ್ತರ್ಜ್ವರಮಶೀಶಮತ್ ||

ಶ್ರೀಭಗವದ್ರಾಮಾನುಜವಿರಚಿತ:

ನಿತ್ಯಗ್ರನ್ಥ:

(ಭಗವದಾರಾಧನಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕಃ)

 1. ಅಥ ಪರಮೈಕಾನ್ತಿನೋ ಭಗವದಾರಾಧನಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ || 1 ||
 2. ಭಗವತ್ಕೈಙ್ಕರ್ಯೈಕರತಿ: ಪರಮೈಕಾನ್ತೀ ಭೂತ್ವಾ,
 3. ಭಗವಾನೇವ, ಸ್ವಶೇಷಭೂತೇನ ಮಯಾ,  ಸ್ವಕೀಯೈರೇವ  ಕಲ್ಯಾಣತಮೈರೌಪಚಾರಿಕಸಾಂಸ್ಪರ್ಶಿಕಾಭ್ಯವಹಾರಿಕೈಃ ಭೋಗೈಃ,  ಅಖಿಲಪರಿಜನಪರಿಚ್ಛದಾನ್ವಿತಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೀತಂ ಕಾರಯಿತುಮುಪಕ್ರಮತೇ – ಇತ್ಯನುಸನ್ಧಾಯ,

(ಸ್ನಾನಾದಿ)

 1. ತೀರ್ಥಂ ಗತ್ವಾ,
 2. ಶುಚೌ ದೇಶೇ ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯ,
 3. ಆಚಮ್ಯ,
 4. ತೀರಂ ಸಂಶೋಧ್ಯ,
 5. ಶುಚೌ ದೇಶೇ ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣ ಮೃದಮಾದಾಯ, ದ್ವಿಧಾ ಕೃತ್ವಾ ಶೋಧಿತತೀರೇ ನಿಧಾಯ,
 6. ಏಕೇನ ಅಧಿಕಮೃದ್ಭಾಗೇನ ದೇಹಮಲಪ್ರಕ್ಷಾಲನಂ ಕೃತ್ವಾ,
 7. ನಿಮಜ್ಜ್ಯ, ಆಚಮ್ಯ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮತ್ರಯಮ್ ಕೃತ್ವಾ,
 8. ಆಸೀನಃ ಭಗವನ್ತಂ ಧ್ಯಾಯನ್,
 9. ಅನ್ಯ ಮೃದ್ಭಾಗಮಾದಾಯ, ವಾಮಪಾಣಿತಲೇ ತ್ರಿಧಾಕೃತ್ವಾ,
 10. ಪೃಥಕ್ಪೃಥಕ್ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ, ಅಭಿಮನ್ತ್ರ್ಯ,
 11. ಏಕೇನ ದಿಗ್ಬನ್ಧನಮಸ್ತ್ರಮನ್ತ್ರೇಣ ಕುರ್ಯಾತ್ || 2 ||
 12. ಅನ್ಯೇನ ತೀರ್ಥಸ್ಯ ಪೀಠಮ್ || 3 ||
 13. ಇತರೇಣ ಗಾತ್ರಾನುಲೇಪನಮ್ || 4 ||
 14. ತತ: ಪಾಣೀ ಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯ,
 15. ಉದಕಾಞ್ಜಲಿಮಾದಾಯ,
 16. ತೀರ್ಥಸ್ಯಾರ್ಘ್ಯಮುತ್ಕ್ಷಿಪ್ಯ,
 17. ಭಗವದ್ವಾಮಪಾದಾಙ್ಗುಷ್ಠ-ವಿನಿಸ್ಸೃತಗಙ್ಗಾಜಲಂ ಸಂಕಲ್ಪಿತಪೀಠೇ ಆವಾಹ್ಯ,
 18. ಅರ್ಘ್ಯಂ ದತ್ವಾ,
 19. ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣೋದಕಮಭಿಮನ್ತ್ರ್ಯ, ಉದಕಾಞ್ಜಲಿಮಾದಾಯ,
 20. ಸಪ್ತಕೃತ್ವಃ ಅಭಿಮನ್ತ್ರ್ಯ ಸ್ವಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸಿಞ್ಚೇತ್ || 5 ||
 21. ಏವಂ ತ್ರಿ:, ಪಞ್ಚಕೃತ್ವ:, ಸಪ್ತಕೃತ್ವೋ ವಾ || 6 ||
 22. ದಕ್ಷಿಣೇನ ಪಾಣಿನಾ ಜಲಮಾದಾಯ, ಅಭಿಮನ್ತ್ರ್ಯ ಪೀತ್ವಾ ಆಚಮ್ಯ,
 23. ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ, ಪರಿಷಿಚ್ಯ
 24. ತೀರ್ಥೇ ನಿಮಜ್ಞಃ ಭಗವತ್ಪಾದಾರವಿನ್ದವಿನ್ಯಸ್ತಶಿರಸ್ಕಃ,
 25. ಯಾವಚ್ಛಕ್ತಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಂ ಜಪಿತ್ವಾ,
 26. ಉತ್ತೀರ್ಯ, ಶುಕ್ಲವಸ್ತ್ರಧರಃ,   ಧೃತೋತ್ತರೀಯಃ,   ಆಚಮ್ಯ,
 27. ಊರ್ಧ್ವಪುಣ್ಡ್ರಾಂಸ್ತತ್ತನ್ಮನ್ತ್ರೇಣ ಧಾರಯಿತ್ವಾ,
 28. ಭಗವನ್ತಮನುಸ್ಮೃತ್ಯ,
 29. ತತ್ತನ್ಮನ್ತ್ರೇಣ ಭಗವತ್ಪರ್ಯನ್ತಾಭಿಧಾಯಿನಾ, ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣ ಚ ಜಲಂ ಪೀತ್ವಾ,
 30. ಆಚಮ್ಯ, ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ, ಪರಿಷಿಚ್ಯ, ಉದಕಾಞ್ಜಲಿಂ ಭಗವತ್ಪಾದಯೋರ್ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ,
 31. ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯ, ಭಗವನ್ತಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ,
 32. ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಮಾವರ್ತ್ಯ,
 33. ಪರಿಕ್ರಮ್ಯ, ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ, ಆಧಾರಶಕ್ತ್ಯಾದಿಪೃಥಿವ್ಯನ್ತಂ ತರ್ಪಯಿತ್ವಾ,
 34. ಶ್ರೀವೈಕುಣ್ಠಾದಿ ಪಾರಿಷದಾನ್ತಂ ತರ್ಪಯಿತ್ವಾ,
 35. ದೇವಾನೃಷೀನ್ ಪಿತೃನ್ ಭಗವದಾತ್ಮಕಾನ್ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸಂತರ್ಪ್ಯ,
 36. ಶುಚೌ ದೇಶೇ ವಸ್ತ್ರಂ ಸಂಪೀಡ್ಯ, ಆಚಮ್ಯ,
 37. ಆವಾಹಿತತೀರ್ಥಂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣಾತ್ಮನಿ ಸಮಾಹೃತ್ಯ,
 38. Fಯಾಗಭೂಮಿಂ ಗಚ್ಛೇತ್ || 7 ||

(ಯಾಗಭೂಮಾೌ ಶರಣವರಣಂ)

 1. ಸುಪ್ರಕ್ಷಾಲಿತಪಾಣಿಪಾದ:, ಸ್ವಾಚಾನ್ತ:,
 2. ಶುಚೌ ದೇಶೇಽತಿಮನೋಹರೇ ನಿಶ್ಶಬ್ದೇ ಭುವಂ ಸಂಗೃಹ್ಯ, ತಾಂ ಶೋಷಣಾದಿಭಿರ್ವಿಶೋಧ್ಯ,
 3. ಗುರುಪರಂಪರಯಾ ಪರಮಗುರುಂ ಭಗವನ್ತಮುಪಗಮ್ಯ,
 4. ತಮೇವ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವೇನ ಪ್ರಾಪಕತ್ವೇನಾನಿಷ್ಟನಿವಾರಕತ್ವೇನೇಷ್ಟಪ್ರಾಪಕತ್ವೇನ ಚ ಯಥಾವಸ್ಥಿತಸ್ವರೂಪರೂಪಗುಣವಿಭೂತಿಲೀಲೋಪಕರಣವಿಸ್ತಾರಂ ಅನುಸನ್ಧಾಯ,
 5. ತಮೇವ ಶರಣಮುಪೂಗಚ್ಛೇತ್ ‘ಅಖಿಲೇ’ ತ್ಯಾದಿನಾ || 8 ||
 6. ಏವಂ ಶರಣಮುಪಗಮ್ಯ, ತತ್ಪ್ರಸಾದೋಪಬೃಂಹಿತಮನೋವೃತ್ತಿ:,
 7. ತಮೇವ ಭಗವನ್ತಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರಮಾತ್ಮನಸ್ಸ್ವಾಮಿತ್ವೇನ ಅನುಸನ್ಧಾಯ,
 8. ಅತ್ಯರ್ಥಪ್ರಿಯ ಅವಿರತ ವಿಶದತಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರೂಪ ಅನುಧ್ಯಾನೇನ ಧ್ಯಾಯನ್ನಾಸೀತ || 9 ||
 9. ತತಸ್ತದನುಭವಜನಿತಾತಿಮಾತ್ರಪ್ರೀತಿಕಾರಿತಪರಿಪೂರ್ಣ-ಕೈಙ್ಕರ್ಯರೂಪಪೂಜಾಂ ಆರಭೇತ || 10 ||
 10. ‘ ಭಗವಾನೇವ ಸ್ವನಿಯಾಮ್ಯಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತಿಪ್ರವೃತ್ತಿಸ್ವಶೇಷತೈಕರಸೇನಾನೇನಾತ್ಮನಾ ಸ್ವಕೀಯೈಶ್ಚ ದೇಹೇನ್ದ್ರಿಯಾನ್ತ: ಕರಣೈ: ಸ್ವಕೀಯಕಲ್ಯಾಣತಮದ್ರವ್ಯಮಯಾನೌಪಚಾರಿಕಸಾಂಸ್ಪರ್ಶಿಕಾಭ್ಯವಹಾರಿಕಾದಿಸಮಸ್ತಭೋಗಾನ್ ಅತಿಪ್ರಭೂತಾನ್ ಅತಿಸಮಗ್ರಾನತಿಪ್ರಿಯತಮಾನ್ ಅತ್ಯನ್ತಭಕ್ತಿಕೃತಾನ್ ಅಖಿಲಪರಿಜನಪರಿಚ್ಛದಾನ್ವಿತಾಯ ಸ್ವಸ್ಮೈ ಸ್ವಪ್ರೀತಯೇ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿತುಮುಪಕ್ರಮತೇ ’ ಇತ್ಯನುಸನ್ಧಾಯ |
 11. ಸ್ವದೇಹೇ ಪಞ್ಚೋಪನಿಷನ್ಮನ್ತ್ರಾನ್ ಸಂಹಾರಕ್ರಮೇಣ ನ್ಯಸ್ಯ,
 12. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇನೈಕೇನ, ದಕ್ಷಿಣೇನ ಪಾಣಿನಾ ನಾಭಿದೇಶೇ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಂ ನ್ಯಸ್ಯ,
 13. ಮನ್ತ್ರೋದ್ಭೂತಚಣ್ಡವಾಯ್ವಾಪ್ಯಾಯಿತನಾಭಿದೇಶಸ್ಥವಾಯುನಾ ಶರೀರಮನ್ತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಮಯಂ ತತ್ತ್ವಕ್ರಮೇಣ ವಿಶೋಷ್ಯ,
 14. ಪುನಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇನೈಕೇನ ಹೃದ್ದೇಶೇ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಂ ನ್ಯಸ್ಯ,
 15. ಮನ್ತ್ರೋದ್ಭೂತ ಚಕ್ರಾಗ್ನಿಜ್ವಾಲೋಪಬೃಂಹಿತಜಾಠರಾಗ್ನಿನಾ ದಗ್ಧವಾ ತತ್ತತ್ಸಮಷ್ಟಿಪ್ರಲೀನಸರ್ವತತ್ತ್ವಸರ್ವಕಿಲ್ಬಿಷಸರ್ವಾಜ್ಞಾನತದ್ವಾಸನೋ ಭೂತ್ವಾ,
 16. ಭಗವದ್ದಕ್ಷಿಣಪಾದಾಙ್ಗುಷ್ಠೇ ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರವೇಶಯೇತ್ || 11 ||
 17. ಅಪರೇಣ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇನ ಭಗವತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಭಗವತ್ಕಿಙ್ಕರತ್ವಯೋಮ್ಯತಾಮಾಪಾದ್ಯ,
 18. ತಸ್ಮಾದಾದಾಯ, ತದ್ವಾಮಪಾದಾಙ್ಗುಷ್ಠಾದಧಸ್ತಾತ್ ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣಾತ್ಮಾನಂ ವಿನ್ಯಸ್ಯ,
 19. ದೇವವಾಮಪಾದಾಙ್ಗುಷ್ಠನಖಶೀತಾಂಶುಮಣ್ಡಲಾದ್ ಗಳದಿವ್ಯಾಮೃತರಸೈರಾತ್ಮಾನಮಭಿಷಿಞ್ಚೇತ್,
 20. ಏವಮಾತ್ಮಾನಂ ಅಭಿಷಿಚ್ಯ, ಭಗವತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ತದಮೃತಮಯಂ ಸರ್ವಕೈಙ್ಕರ್ಯಮನೋಹರಂ ಸರ್ವಕೈಙ್ಕರ್ಯಯೋಗ್ಯಂ ಶರೀರಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ,
 21. ತಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರೇ ಪಞ್ಚೋಪನಿಷನ್ಮನ್ತ್ರಾನ್ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮೇಣ ವಿನ್ಯಸೇತ್ ।| 12 ||
 22. ‘ಓಂ ಷೌಂ ನಮ: ಪರಾಯ ಪರಮೇಷ್ಠ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮ:’ ಇತಿ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸ್ಪೃಶೇತ್ ।| 13 ||
 23. ‘ಓಂ ಯಾಂ ನಮ:, ಪರಾಯ ಪುರುಷಾತ್ಮನೇ ನಮಃ’ ಇತಿ ನಾಸಿಕಾಗ್ರೇ  || 14 ||
 24. ‘ಓಂ ರಾಂ ನಮ:, ಪರಾಯ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ’ ಇತಿ ಹೃದಯೇ || 15 ||
 25. ‘ಓಂ ವಾಂ ನಮ:, ಪರಾಯ ನಿವೃತ್ತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ’ ಇತಿ ಗುಹ್ಯೇ || 16 ||
 26. ‘ಓಂ ಲಾಂ ನಮ:, ಪರಾಯ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ’ ಇತಿ ಪಾದಯೋ: || 17 ||
 27. ಏವಂ ನ್ಯಾಸಂ ಕುರ್ವಂನ್, ತತ್ತಚ್ಛಕ್ತಿಮಯಮುದ್ಭೂತದೇಹಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ || 18 ||
 28. ಪುನರಪಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇನೈಕೇನ ದೇವವಾಮಪಾದಾಙ್ಗುಷ್ಠವಿನಿಸ್ಸೃತಾಮೃತಧಾರಯಾಽಽತ್ಮಾನಮಭಿಷಿಚ್ಯ,
 29. ಕೃತಲಾಞ್ಛನೋ ಧೃತೋರ್ಧ್ವಪುಣ್ಡ್ರಃ ಭಗವದ್ಯಾಗಮಾರಭೇತ || 19 ||

(ಸಾತ್ವಿಕತ್ಯಾಗಹ್ರಧ್ಯಾಗೌ)

 1. ‘ಭಗವಾನೇವ ಸರ್ವಂ ಕಾರಯತತಿ ’ ಇತಿ ಪೂರ್ವವತ್ ಧ್ಯಾತ್ವಾ, ಹೃದ್ಯಾಗಂ ಕೃತ್ವಾ,

(ಬಾಹ್ಯಯಾಗಾರ್ಥಮ್ ಅರ್ಘ್ಯಾದಿಪರಿಕಲ್ಪನಂ)

 1. ಸಂಭಾರಾನ್ ಸಂಭೃತ್ಯಾತ್ಮನೋ ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವೇ ಜಲಭಾಜೇನ ತೋಯಮುತ್ಪೂರ್ಯ,
 2. ಗನ್ಧಪುಷ್ಪಯುತಂ ಕೃತ್ವಾ, ಸಪ್ತಕೃತ್ವಃ ಅಭಿಮನ್ತ್ರ್ಯ, ವಿಶೋಷ್ಯ, ದಗ್ಧ್ವಾ,
 3. ದಿವ್ಯಾಮೃತಮಯಂ ತೋಯಮುತ್ಪಾದ್ಯ, ಅಸ್ತ್ರಮನ್ತ್ರೇಣ ರಕ್ಷಾಂ ಕೃತ್ವಾ, ಸುರಭಿಮುದ್ರಾಂ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯ,
 4. ಅನ್ಯಾನಿ ಪೂಜಾದ್ರವ್ಯಾಣಿ ದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವೇ ನಿಧಾಯ,
 5. ಆತ್ಮನ: ಪುರಸ್ತಾತ್ ಸ್ವಾಸ್ತೀರ್ಣೇ ಪೀಠೇ ಕ್ರಮೇಣಾಗ್ನೇಯಾದಿಷು ಕೋಣೇಷು ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾಚಮನೀಯಸ್ನಾನೀಯಪಾತ್ರಾಣಿ ನಿಧಾಯ,
 6. (ಅಸ್ತ್ರ) ಮನ್ತ್ರೇಣ ಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯ, ಶೋಷಣಾದಿನಾ ಪಾತ್ರಾಣಿ ವಿಶೋಧ್ಯ,
 7. ಸಂಸ್ಕೃತತೋಯೇನ ತಾನಿ ಚ ಪೂರಯಿತ್ವಾ,
 8. ಅರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರೇ – ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ ಗನ್ಧಪುಷ್ಪಕುಶಾಗ್ರಾಕ್ಷತಾದೀನಿ ನಿಕ್ಷಿಪೇತ್ || 20 ||
 9. ದೂರ್ವಾಂ, ವಿಷ್ಣುಪರ್ಣೀಂ ಶ್ಯಾಮಾಕಂ ಪದ್ಮಕಂ ಪಾದ್ಯಪಾತ್ರೇ || 21 ||
 10. ಏಲಾ ಲವಙ್ಗ ತಕ್ಕೋಲ ಲಾಮಜ್ಜಕ-ಜಾತೀಪುಷ್ಪಾಣ್ಯಾಚಮನೀಯೇ || 22 ||
 11. ದ್ವೇ ಹರಿದ್ರೇ ಮುರಾಶೈಲೇಯ ತಕ್ಕೋಲ ಜಟಾಮಾಂಸಿ ಮಲಯಜಗನ್ಧಚಮ್ಪಕಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸ್ನಾನೀಯೇ || 23 ||
 12. ಅನ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಪಾತ್ರೇ ಸರ್ವಾರ್ಥತೋಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯ,
 13. ತತೋಽರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರಂ ಪಾಣಿನಾ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ, ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣಾ ಅಭಿಮನ್ತ್ರ್ಯ,
 14. ‘ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇಽರ್ಘ್ಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ‘ ಇತ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯೇತ್ || 24 ||
 15. ಏವಮೇವ ‘ ಪಾದ್ಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ‘ ಇತಿ ಪಾದ್ಯಮ್ || 25 ||
 16. ‘ ಆಚಮನೀಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ’ ಇತಿ ಆಚಮನೀಯಮ್ || 26 ||
 17. ‘ ಸ್ನಾನೀಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ’ ಇತಿ ಸ್ನಾನೀಯಮ್ || 27 ||
 18. ‘ ಶುದ್ಧೋದಕಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ’ ಇತಿ ಶುದ್ಧೋದಕಮ್ || 28 ||

(ಪ್ರೋಕ್ಷಣಂ )

 1. ತತೋಽರ್ಘ್ಯಜಲಮ್ ಅನ್ಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣಾದಾಯ,  ಯಾಗಭೂಮಿಂ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಯಾಗದ್ರವ್ಯಾಣ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಚ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ  ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯಾಸನಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯೇತ್|| 29 ||

(ಆಧಾರಶಕ್ತ್ಯಾದಿಸತ್ಕರಣಂ )

 1. 1. ‘ ಓಂ ಆಧಾರಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮ:’
 2. ‘ ಓಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮ:’,
 3. ‘ ಓಂ ಅಖಿಲಜಗದಾಧಾರಾಯ ಕೂರ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮ:’
 4. ‘ ಓಂ ಭಗವತೇಽನನ್ತಾಯ ನಾಗರಾಜಾಯ ನಮ:’
 5. ‘ ಓಂ ಭೂಂ ಭೂಮ್ಯೈ ನಮ:’
 6. ಇತಿ ಯಥಾಸ್ಥಾನಮುಪರ್ಯುಪರಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 7. 6. ‘ ಓಂ ಶ್ರೀವೈಕುಣ್ಠಾಯ ದಿವ್ಯಲೋಕಾಯ ನಮ:’ ಇತಿ ದಿವ್ಯಲೋಕಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 8. 7. ‘ ಓಂ ಶ್ರೀವೈಕುಣ್ಠಾಯ ದಿವ್ಯಜನಪದಾಯ ನಮ:’ ಇತಿ ದಿವ್ಯಜನಪದಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 9. 8. ‘ ಓಂ ಶ್ರೀವೈಕುಣ್ಠಾಯ ದಿವ್ಯನಗರಾಯ ನಮ:’ ಇತಿ ದಿವ್ಯನಗರಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 10. 9. ‘ ಓಂ ಶ್ರೀವೈಕುಣ್ಠಾಯ ದಿವ್ಯವಿಮಾನಾಯ ನಮ:’ ಇತಿ ದಿವ್ಯವಿಮಾನಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 11. 10. ‘ ಓಂ ಆನನ್ದಮಯಾಯ ದಿವ್ಯಮಣ್ಟಪರತ್ನಾಯ ನಮ:’ ಇತಿ ಮಣ್ಟಪರತ್ನಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 12. ತಸ್ಮಿನ್,
 13. ‘ ಓಂ ಅನನ್ತಾಯ ನಮ:’ ಇತ್ಯಾಸ್ತರಣಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 14. ತಸ್ಮಿನ್ನುಪರಿ,
 15. ‘ ಓಂ ಧರ್ಮಾಯ ನಮ:’ ಇತ್ಯಾಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಪಾದಂ ವಿನ್ಯಸ್ಯ,
 16. ‘ ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಯ ನಮ:’ ಇತಿ ನೈರ್ಋತ್ಯಾಮ್,
 17. ‘ ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯಾಯ ನಮ:’ ಇತಿ ವಾಯವ್ಯಾಮ್,
 18. ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯಾಯ ನಮ: ಇತ್ಯೈಶಾನ್ಯಾಮ್,
 19. 16. ‘ ಓಂ ಅಧರ್ಮಾಯ ನಮ:’ ಇತಿ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಪೀಠಗಾತ್ರಂ ವಿನ್ಯಸ್ಯ,
 20. ‘ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಾಯ ನಮ:’ ಇತಿ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಮ್,
 21. ‘ ಓಂ ಅವೈರಾಗ್ಯಾಯ ನಮ:’ ಇತಿ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಮ್,
 22. ‘ ಓಂ ಅನೈಶ್ವರ್ಯಾಯ ನಮ:’ ಇತ್ಯುತ್ತರಸ್ಯಾಮ್,
 23. ಏಭಿ: ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತನುಂ, ಪೀಠಭೂತಂ ಸದಾತ್ಮಕಮನನ್ತಂ ವಿನ್ಯಸ್ಯ,
 24. ಪಶ್ಚಾತ್ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖಂ ವಿಭುಮನನ್ತಮ್ –
 25. ‘ ಓಂ ಅನನ್ತಾಯ ನಮ:’ ಇತಿ ವಿನ್ಯಸ್ಯ,
 26. ತಸ್ಮಿನ್ನುಪರಿ –
 27. ‘ ಓಂ ಪದ್ಮಾಯ ನಮ:’ ಇತಿ ಪದ್ಮಂ ವಿನ್ಯಸ್ಯ,
 28. ತತ್ಪೂರ್ವಪತ್ರೇ
 29. ‘ ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ (ಚಾಮರಹಸ್ತಾಯೈ) ನಮ:’ ಇತಿ ವಿಮಲಾಂ ಚಾಮರಹಸ್ತಾಂ ವಿನ್ಯಸ್ಯ,
 30. ತತ ಆರಭ್ಯ ಪ್ರಾದಕ್ಷಿಣ್ಯೇನೈಶಾನಾನ್ತಂ ಪತ್ರೇಷು
 31. ‘ ಓಂ ಉತ್ಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ಚಾಮರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮ:’
 32. ‘ ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಯೈ ಚಾಮರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮ:’
 33. ‘ ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಯೈ ಚಾಮರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮ:’
 34. ‘ ಓಂ ಯೋಗಾಯೈ ಚಾಮರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮ:
 35. ‘ ಓಂ ಪ್ರಹ್ವ್ಯೈ ಚಾಮರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮ:’
 36. ‘ ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ಚಾಮರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮ:’
 37. ‘ ಓಂ ಈಶಾನಾಯೈ ಚಾಮರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮ:’

– ಇತಿ ಅಷ್ಟ ಶಕ್ತೀಶ್ಚಾಮರಹಸ್ತಾ ವಿನ್ಯಸ್ಯ,

 1. 30. ‘ ಓಂ ಅನುಗ್ರಹಾಯೈ ಚಾಮರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮ:’ ಇತಿ ಕರ್ಣಿಕಾಪೂರ್ವಭಾಗೇಽನುಗ್ರಹಾಂ ಚಾಮರಹಸ್ತಾಂ ವಿನ್ಯಸೇತ್ |
 2. 31. ‘ ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರಕೃತಯೇ ಯೋಗಪೀಠಾಯ ನಮ:’ ಇತಿ ಯೋಗಪೀಠಂ ಸಂಕಲ್ಪ್ಯ,
 3. 32. ‘ ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯ ಯೋಗಪರ್ಯಙ್ಕಾಯ ನಮಃ’ ಇತಿ ದಿವ್ಯಯೋಗಪರ್ಯಙ್ಕಾಯ ವಿನ್ಯಸ್ಯ,
 4. ತಸ್ಮಿನ್ನನನ್ತಂ ನಾಗರಾಜಂ ಸಹಸ್ರಫಣಾಶೋಭಿತಮ್,
 5. ‘ ಓಂ ಅನನ್ತಾಯ ನಾಗರಾಜಾಯ ನಮ:’ ಇತಿ ವಿನ್ಯಸ್ಯ,
 6. 34. ‘ ಓಂ ಅನನ್ತಾಯ ನಮ:’ ಇತಿ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಪಾದಪೀಠಂ ವಿನ್ಯಸ್ಯ,
 7. ಸರ್ವಾಣ್ಯಾಧಾರಶಕ್ತ್ಯಾದೀನಿ ಪೀಠಾನ್ತಾನಿ ತತ್ತ್ವಾನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಗನ್ಧಪುಷ್ಪಧೂಪದೀಪೈಃ ಸಂಪೂಜ್ಯ,
 8. ಸರ್ವಪರಿವಾರಾಣಾಂ ತತ್ತತ್ಸ್ಥಾನೇಷು ಪದ್ಮಾಸನಾನಿ ಸಂಕಲ್ಪ್ಯ,
 9. ಅನನ್ತ ಗರುಡ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾನಾಂ ಸಪೀಠಕಂ ಪದ್ಮಂ ವಿನ್ಯಸ್ಯ,
 10. ಸರ್ವತ: ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತಾದೀನಿ ವಿಕೀರ್ಯ,
 11. ಯೋಗಪೀಠಸ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತರದಿಗ್ಭಾಗೇ
 12. ‘ ಓಂ ಅಸ್ಮದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮ:’ ಇತಿ ಗುರೂನ್ ಗನ್ಧ ಪುಷ್ಪ ಧೂಪ ದೀಪೈಃ ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಯ,
 13. ಪ್ರಣಮ್ಯ ಅನುಜ್ಞಾಪ್ಯ ಭಗವದ್ಯಾಗಮಾರಭೇತ || 30 ||

[ ಭಗವಧ್ಯಾನಯಾಚನೇ ]

 1. ಕಲ್ಪಿತೇ ನಾಗಭೋಗೇ ಸಮಾಸೀನಂ ಭಗವನ್ತಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪುಣ್ಡರೀಕತದಲಾಮಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಕಿರೀಟಹಾರಕೇಯೂರಕಟಕಾದಿಸರ್ವಭೂಷಣೈರ್ಭೂಷಿತಂ ಆಕುಞ್ಚಿತದಕ್ಷಿಣಪಾದಂ ಪ್ರಸಾರಿತವಾಮಪಾದಂ ಜಾನುನ್ಯಸ್ತ-ಪ್ರಸಾರಿತದಕ್ಷಿಣಭುಜಂ ನಾಗಭೋಗೇ ವಿನ್ಯಸ್ತವಾಮಭುಜಮ್ ಊರ್ಧ್ವಭುಜದ್ವಯೇನ ಶಙ್ಖಚಕ್ರಧರಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ-ಪ್ರಲಯಹೇತುಭೂತಮಞ್ಜನಾಭಂ ಕೌಸ್ತುಭೇನ ವಿರಾಜಮಾನಂ ಚಕಾಸತಮ್ ಉದಗ್ರಪ್ರಬುದ್ಧಸ್ಫುರದಪೂರ್ವಾಚಿನ್ತ್ಯ-ಪರಮಸತ್ತ್ವಪಞ್ಚಶಕ್ತಿಮಯವಿಗ್ರಹಂ ಪಞ್ಚೋಪನಿಷದೈರ್ಧ್ಯಾತ್ವಾ,
 2. ‘ ಆರಾಧನಾಭಿಮುಖೋ ಭವ ’ ಇತಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯ,
 3. ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣ ದಣ್ಡವತ್ಪ್ರಣಮ್ಯ, ಉತ್ಥಾಯ, ಸ್ವಾಗತಂ ನಿವೇದ್ಯ,
 4. ಯಾವದಾರಾಧನಸಮಾಪ್ತಿಸಾನ್ನಿಧ್ಯಯಾಚನಂ ಕುರ್ಯಾತ್ || 31 ||

( ಕ್ವಾಚಿಕ್ತಾವಾಹನಪ್ರಕಾರಃ )

 1. ಅನ್ಯತ್ರ ಸ್ವಾಭಿಮತೇ ದೇಶೇ ಪೂಜಾ ಚೇದೇವಮಾವಾಹನಮ್

‘ ಮನ್ತ್ರಯೋಗಸ್ಸಮಾಹ್ವಾನಂ ಕರಪುಷ್ಪೋಪದರ್ಶನಮ್ ।

ಬಿಮ್ಬೋಪವೇಶನಂ ಚೈವ ಯೋಗವಿಗ್ರಹಚಿನ್ತನಮ್ ||

ಪ್ರಣಾಮಶ್ಚ ಸಮುತ್ಥಾನಂ ಸ್ವಾಗತಂ ಪುಷ್ಪಮೇವ ಚ ।

ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಯಾಚನಂ ಚೇತಿ ತತ್ರಾ ಆಹ್ವಾನಸ್ಯ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾ:’|| ಇತಿ  || 32 ||

 1. ತತೋ ಭಗವನ್ತಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 2. ದಕ್ಷಿಣತ: -1. ‘ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ’ ಇತಿ ಶ್ರಿಯಮಾವಾಹ್ಯ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 3. ವಾಮೇ – 2. ‘ ಓಂ ಭೂಂ ಭೂಮ್ಯೈ ನಮಃ’ ಇತಿ ಮನ್ತ್ರೇಣ ಭುವಮಾವಾಹ್ಯ,
 4. ತತ್ರೈವ – 3. ‘ ಓಂ ನೀಂ ನೀಲಾಯೈ ನಮಃ’ ಇತಿ ನೀಲಾಮಾವಾಹ್ಯ,
 5. 4. ‘ ಓಂ ಕಿರೀಟಾಯ ಮಕುಟಾಘಿಪತಯೇ ನಮಃ’ ಇತ್ಯುಪರಿ ಭಗವತ: ಪಶ್ಚಿಮಪಾರ್ಶ್ವೇ – ಚತುರ್ಭುಜಂ  ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಂ ಕೃತಾಞ್ಜಲಿಪುಟಂ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಭಗವತ್ಕಿರೀಟಂ ಧಾರಯನ್ತಂ ಕಿರೀಟಾಖ್ಯದಿವ್ಯಭೂಷಣಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 6. ಏವಮೇವ- 5. ಔಂ ಕಿರೀಟಮಾಲಾಯೈ ಆಪೀಡಾತ್ಮನೇ ನಮಃ’ – ಇತ್ಯಾಪೀಡಕಂ ತತ್ರೈವ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 7. 6. ‘ ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಕುಣ್ಡಲಾಯ ಮಕರಾತ್ಮನೇ ನಮ:’ ಇತಿ ದಕ್ಷಿಣಕುಣ್ಡಲಂ ದಕ್ಷಿಣತ: ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 8. 7. ‘ ಓಂ ವಾಮಕುಣ್ಡಲಾಯ ಮಕರಾತ್ಮನೇ ನಮ:’ ಇತಿ ವಾಮಕುಣ್ಡಲಂ ವಾಮತ: ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 9. 8. ‘ ಓಂ ವೈಜಯನ್ತ್ಯೈ ವನಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ’ ಇತಿ ವೈಜಯನ್ತೀಂ ಪುರತ: ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 10. 9. ‘ ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ’ ಇತಿ ತುಲಸೀಂ ದೇವೀಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 11. 10. ‘ ಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ’ ಇತಿ ಶ್ರೀವತ್ಸಂ ಪುರತ: ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 12. 11. ‘ ಓಂ ಹಾರಾಯ ಸರ್ವಾಭರಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ’ ಇತಿ ಹಾರಂ ಪುರತ: ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 13. 12. ‘ ಓಂ ಶ್ರೀಕೌಸ್ತುಭಾಯ ಸರ್ವರತ್ನಾಧಿಪತಯೇ ನಮ ಇತಿ ಕೌಸ್ತುಭಂ ಪುರತ: ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 14. 13. ‘ ಓಂ ಕಾಞ್ಚೀಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ದಿವ್ಯಪೀತಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ’ ಇತಿ ಪೀತಾಮ್ಬರಂ ಪುರತ: ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 15. 14. ‘ ಓಂ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಭಗವದ್ಭೂಷಣೇಭ್ಯೋ ನಮಃ’ ಇತಿ ಸರ್ವಭೂಷಣಾನಿ ಸರ್ವತ: ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 16. 15. ‘ ಓಂ ಸುದರ್ಶನಾಯ ಹೇತಿರಾಜಾಯ ನಮಃ’ ಇತಿ ಸುದರ್ಶನಾತ್ಮಾನಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ, ರಕ್ತನೇತ್ರಂ (ದ್ವಿ) ಚತುರ್ಭುಜಂ ಕೃತಾಞ್ಜಲಿಪುಟಂ ಭಗವನ್ತಮಾಲೋಕಯನ್ತಂ ತದ್ದರ್ಶನಾನನ್ದೋಪಬೃಂಹಿತಮುಖಂ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಭಗವಚ್ಚಕ್ರಂ ಧಾರಯನ್ತಂ ದಕ್ಷಿಣತ: ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 17. 16. ‘ ಓಂ ನನ್ದಕಾಯ ಖಡ್ಗಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ’ ಇತಿ ನನ್ದಕಾತ್ಮಾನಂ ಶಿರಸಿ ಭಗವತ್ಖಡ್ಗಂ ಧಾರಯನ್ತಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 18. 17. ‘ ಓಂ ಪದ್ಮಾಯ ನಮಃ’ ಇತಿ ಪದ್ಮಾತ್ಮಾನಂ ಶಿರಸಿ ಪದ್ಮಂ ಧಾರಯನ್ತಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 19. 18. ‘ ಓಂ ಪಾಞ್ಚಜನ್ಯಾಯ ಶಙ್ಖಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ’ ಇತಿ ಶಙ್ಖಾತ್ಮಾನಂ ಶ್ವೇತವರ್ಣಂ ರಕ್ತನೇತ್ರಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ಕೃತಾಞ್ಜಲಿಪುಟಂ ಶಿರಸಿ ಶಙ್ಖಂ ಧಾರಯನ್ತಂ ವಾಮತ: ಪ್ರಣಮ್ಯ – ತತ್ರೈವ
 20. 19. ‘ ಓಂ ಕೌಮೋದಕ್ಯೈ ಗದಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ’ ಇತಿ ಗದಾಮ್ ದೇವೀಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 21. 20. ತತ್ರೈವ – ‘ ಓಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಾಯ ಚಾಪಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ’ ಇತಿ ಶಾರ್ಙ್ಗಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 22. 21. ‘ ಓಂ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಭಗವದ್ದಿವ್ಯಾಯುಧೇಭ್ಯೋ ನಮಃ’ ಇತಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭಗವದಾಯುಧಾನಿ ಪರಿತ: ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 23. 22. ‘ ಓಂ ಸರ್ವಾಭ್ಯೋ ಭಗವತ್ಪಾದಾರವಿನ್ದಸಂವಾಹಿನೀಭ್ಯೋ ನಮಃ’ – ಇತಿ ದಿವ್ಯಪಾದಾರವಿನ್ದಸಂವಾಹಿನೀಸ್ಸಮನ್ತತ: ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 24. 23. ‘ ಓಂ ಅನನ್ತಾಯ ನಾಗರಾಜಾಯ ನಮಃ’ ಇತಿ ಪೃಷ್ಠತೋಽನನ್ತಂ (ಭಗವನ್ತಂ) ನಾಗರಾಜಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಹಲಮುಸಲಧರಂ ಕೃತಾಞ್ಜಲಿಪುಟಂ ಫಣಾಮಣಿಸಹಸ್ರಮಣ್ಡಿತೋತ್ತಮಾಙ್ಗಂ ಭಗವದ್ದರ್ಶನಾನನ್ದಬೃಂಹಿತಸರ್ವಾಙ್ಗಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ,  ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 25. 24. ಓಂ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಭಗವತ್ಪರಿಜನೇಭ್ಯೋ ನಮಃ’ ಇತ್ಯನುಕ್ತಾನನ್ತಪರಿಜನಾನ್ ಸಮನ್ತತ: ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 26. 25. ‘ ಓಂ ಭಗವತ್ಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ’ ಇತಿ ಭಗವತ್ಪಾದುಕೇ ಪುರತ: ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 27. 26. ‘ ಓಂ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಭಗವತ್ಪರಿಚ್ಛದೇಭ್ಯೋ ನಮಃ’ ಇತಿ ಸರ್ವಪರಿಚ್ಛದಾನ್ ಸಮನ್ತತ: ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 28. 27. ‘ ಓಂ ವೈನತೇಯಾಯ ನಮಃ’ ಇತ್ಯಗ್ರತೋ ಭಗವತೋ ಭಗವನ್ತಂ ವೈನತೇಯಮಾಸೀನಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ಕೃತಾಞ್ಜಲಿಪುಟಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 29. 28. ‘ ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ’ ಇತಿ ಭಗವತ: ಪ್ರಾಗುತ್ತರಪಾರ್ಶ್ವೇ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖಂ ಭಗವನ್ತಂ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಮಾಸೀನಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಶಙ್ಖಚಕ್ರಧರಂ ನೀಲಮೇಘನಿಭಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 30. 29. ‘ಓಂ ಗಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮ:’
 31. ‘ಓಂ ಜಂ ಜಯತ್ಸೇನಾಯ ನಮ:’
 32. ‘ ಓ ಹಂ ಹರಿವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮ:’
 33. ‘ ಓಂ ಕಂ ಕಾಲಪ್ರಕೃತಿಸಂಜ್ಞಾಯ ನಮ:’
 34. ‘ ಓಂ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಪರಿಜನೇಭ್ಯೋ ನಮ:’ ಇತಿ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಪರಿಜನಾನ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 35. 34. ‘ ಓಂ ಚಣ್ಡಾಯ ದ್ವಾರಪಾಲಾಯ ನಮ:’
 36. ‘ ಓಂ ಪ್ರಚಣ್ಡಾಯ ದ್ವಾರಪಾಲಾಯ ನಮ:’ ಇತಿ ಪೂರ್ವದ್ವಾರಪಾರ್ಶ್ವಯೋ: ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 37. 36. ‘ ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ದ್ವಾರಪಾಲಾಯ ನಮ:’
 38. ‘ ಓಂ ಸುಭದ್ರಾಯ ದ್ವಾರಪಾಲಾಯ ನಮ:’ ಇತಿ ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರಪಾರ್ಶ್ವಯೋ: ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 39. 38. ‘ ಓಂ ಜಯಾಯ ದ್ವಾರಪಾಲಾಯ ನಮ:’
 40. ‘ ಓಂ ವಿಜಯಾಯ ದ್ವಾರಪಾಲಾಯ ನಮ:’ ಇತಿ ಪಶ್ಚಿಮದ್ವಾರಪಾರ್ಶ್ವಯೋಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 41. 40. ‘ ಓಂ ಧಾತ್ರೇ ದ್ವಾರಪಾಲಾಯ ನಮ:’
 42. ‘ ಓಂ ವಿಧಾತ್ರೇ ದ್ವಾರಪಾಲಾಯ ನಮ:’ – ಇತ್ಯುತ್ತರದ್ವಾರಪಾರ್ಶ್ವಯೋ: ಪ್ರಣಮೇತ್ || 34 ||
 43. ಏತೇ ದ್ವಾರಪಾಲಾಸ್ಸರ್ವೇ ಶಙ್ಖಚಕ್ರಗದಾಧರಾಃ ಆಜ್ಞಾಮುದ್ರಾಧರಾಃ ಧ್ಯಾತವ್ಯಾ: || 35 ||
 44. 42. ‘ ಓಂ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ದ್ವಾರಪಾಲೇಭ್ಯೋ ನಮಃ’ ಇತಿ ಸರ್ವದ್ವಾರೇಷು ಸರ್ವದ್ವಾರಪಾಲಾನ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 45. 43. ‘ ಓಂ ಕುಮುದಾಯ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ಸವಾಹನಪರಿವಾರಪ್ರಹರಣಾಯ ನಮಃ’ ಇತಿ ಪೂರ್ವಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ,  ಪಾರ್ಷದೇಶ್ವರಂ ಕುಮುದಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 46. 44. ‘ ಓಂ ಕುಮುದಾಕ್ಷಾಯ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ಸವಾಹನಪರಿವಾರಪ್ರಹರಣಾಯ ನಮಃ’ ಇತ್ಯಾಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ, ಕುಮುದಾಕ್ಷಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 47. 45. ‘ ಓಂ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಯ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ಸವಾಹನಪರಿವಾರಪ್ರಹರಣಾಯ ನಮ ಇತಿ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಂ ಪುಣ್ಡರೀಕಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 48. 46. ‘ ಓಂ ವಾಮನಾಯ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ಸವಾಹನಪರಿವಾರಪ್ರಹರಣಾಯ ನಮಃ’ ಇತಿ ನೈರ್ಋತ್ಯಾಂ ವಾಮನಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 49. 47. ‘ ಓಂ ಶಙ್ಕುಕರ್ಣಾಯ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ಸವಾಹನಪರಿವಾರಪ್ರಹರಣಾಯ ನಮಃ’ ಇತಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಯಾಂ ಶಙ್ಕುಕರ್ಣಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 50. 48. ‘ ಓಂ ಸರ್ಪನೇತ್ರಾಯ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ಸವಾಹನಪರಿವಾರಪ್ರಹರಣಾಯ ನಮಃ’ ಇತಿ ವಾಯವ್ಯಾಂ ಸರ್ಪನೇತ್ರಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 51. 49. ‘ ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ಸವಾಹನಪರಿವಾರಪ್ರಹರಣಾಯ ನಮಃ’ ಇತ್ಯುದೀಚ್ಯಾಂ ಸುಮುಖಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 52. 50. ‘ ಓಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ಸವಾಹನಪರಿವಾರಪ್ರಹರಣಾಯ ನಮಃ’ ಇತ್ಯೈಶಾನ್ಯಾಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 53. 51. ‘ ಓಂ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಭಗವತ್ಪಾರ್ಷದೇಭ್ಯೋ ನಮಃ’ ಇತಿ ಸರ್ವಸ್ಮಾದ್ಬಹಿ: ಪ್ರಣಮೇತ್ || 36 ||
 54. 1. ಅನ್ಯತ್ರಾವಾಹ್ಯ ಪೂಜಾಯಾಮಾವಾಹನಸ್ಥಾನಾನಿ ಪರಮವ್ಯೋಮಕ್ಷೀರಾರ್ಣವಾದಿತ್ಯಮಣ್ಡಲಹೃದಯಾನಿ ಮಥುರಾ- ದ್ವಾರಕಾಗೋಕುಲಾಯೋಧ್ಯಾದೀನಿ ದಿವ್ಯಾವತಾರಸ್ಥಾನಾನಿ ಚಾನ್ಯಾನಿ ಪೌರಾಣಿಕಾನಿ ಶ್ರೀರಙ್ಗಾದೀನಿ ಚ ಯಥಾರುಚಿ || 37 ||
 55. ಏವಂ ಭಗವನ್ತಂ ನಾರಾಯಣಂ ದೇವೀಭೂಷಣಾಯುಧ ಪರಿಜನ ಪರಿಚ್ಛದದ್ವಾರಪಾಲಪಾರ್ಷದೈಸ್ಸೇವ್ಯಮಾನಂ, ಸ್ವಾಧೀನ ತ್ರಿವಿಧಚೇತನಾಚೇತನ ಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಭೇದಂ, ಕ್ಲೇಶಕರ್ಮಾದ್ಯಶೇಷ ದೋಷಾಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟಂ,  ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಜ್ಞಾನ ಬಲೈಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ ಶಕ್ತಿತೇಜ: ಪ್ರಭೃತ್ಯಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಪಾಣಗುಣಗಣೌಘಮಹಾರ್ಣವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ, ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 56. ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ದೇವಾಯ ನಿವೇದ್ಯ,
 57. ಪ್ರಣಮ್ಯಾನುಜ್ಞಾಪ್ಯ, ಭಗವತ್ಪೂಜಾಮಾರಭೇತ || 38 ||

[ ಮನ್ತ್ರಾಸನಂ ]

 1. ಪಾತ್ರೇಣ (ಉದ್ಧರಿಣ್ಯಾ) ಪೂರ್ವಸ್ಥಿತಾತ್ ಅರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರಾದರ್ಘ್ಯಜಲಮಾದಾಯ, ಪಾಣಿಭ್ಯಾಂ (ಘ್ರಾಣ) ಮುಖಸಮಮುದ್ಧೃತ್ಯ,
 2. ‘ ಭಗವನ್! ಇದಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣೀಷ್ವ’ ಇತಿ ಚಿನ್ತಯನ್ ಭಗವನ್ಮುಖೇ ದರ್ಶಯಿತ್ವಾ,
 3. ಭಗವದ್ದಕ್ಷಿಣಹಸ್ತೇ ಕಿಂಚಿತ್ಪ್ರದಾಯಾರ್ಘ್ಯಂ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಪಾತ್ರೇ ಪ್ರಕ್ಷಿಪೇತ್ || 39 ||
 4. ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯ, ಪಾದಯೋ: ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪ್ಯ,
 5. ಪಾದ್ಯಪಾತ್ರಾತ್ಪಾದ್ಯಜಲಮಾದಾಯ ಪಾದಯೋ: ಕಿಂಚಿತ್ ಸಮರ್ಪ್ಯ, ಮನಸಾ ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯನ್,  ಪಾದ್ಯಂ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಪಾತ್ರೇ ನಿಕ್ಷಿಪೇತ್ || 40 ||
 6. ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯ, ವಸ್ತ್ರೇಣ ಪಾದೌ ಸಂಮೃಜ್ಯ ಗನ್ಧಪುಷ್ಪಾಣಿ ದತ್ವಾ,
 7. ಆಚಮನೀಯಪಾತ್ರಾದಾಚಮನೀಯಮಾದಾಯ, ಭಗವದ್ದಕ್ಷಿಣಹಸ್ತೇ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಮರ್ಪ್ಯ, ‘ಭಗವದ್ವದನೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಿತಮ್ ’ ಇತಿ ಮನಸಾ ಭಾವಯನ್, ಶೇಷಮಾಚಮನೀಯಂ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಪಾತ್ರೇ ಪ್ರಕ್ಷಿಪೇತ್ || 41 ||
 8. ತತ: ಗನ್ಧ ಪುಷ್ಪ ಧೂಪ ದೀಪ ಆಚಮನ ಮುಖವಾಸ ತಾಮ್ಬೂಲಾದಿ ನಿವೇದನಂ ಕೃತ್ವಾ, ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 9. ‘ಆತ್ಮಾನಮಾತ್ಮೀಯಂ ಚ ಸರ್ವಂ, ಭಗವನ್ ! ನಿತ್ಯಕಿಂಕರತ್ವಾಯ ಸ್ವೀಕುರು’ ಇತಿ ಭಗವತೇ ನಿವೇದಯೇತ್ || 42 ||

( ಸ್ನಾನಾಸನಂ )

 1. ತತ: ಸ್ನಾನಾರ್ಥಮಾಸನಮಾನೀಯ, ಗನ್ಧಾದಿಭಿರಭ್ಯರ್ಚ್ಯ,  ಭಗವನ್ತಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಅನುಜ್ಞಾಪ್ಯ, ಪಾದುಕೇ ಪ್ರದಾಯ,
 2. ತತ್ರೋಪವಿಷ್ಟೇ – ಮಾಲ್ಯಭೂಷಣವಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಪನೀಯ, ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ದತ್ವಾ,
 3. ಸ್ನಾನಶಾಟಿಕಾಂ ಪ್ರದಾಯ,
 4. ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾಚಮನೀಯ ಪಾದಪೀಠಪ್ರದಾನ ದನ್ತಕಾಷ್ಠ ಜಿಹ್ವಾನಿರ್ಲೇಹನಗಣ್ಡೂಷ-ಮುಖಪ್ರಕ್ಷಾಲನ ಆಚಮನಾದರ್ಶಪ್ರದರ್ಶನ ಹಸ್ತಪ್ರಕ್ಷಾಲನ ಮುಖವಾಸ ತಾಮ್ಬೂಲ ತೈಲಾಭ್ಯಙ್ಗೋದ್ವರ್ತನ ಆಮಲಕತೋಯ ಕಙ್ಕ-ತಪ್ಲೋತದೇಹಶೋಧನ ಶಾಟಿಕಾಪ್ರದಾನ ಹರಿದ್ರಾಲೇಪನ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನ ವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಪ್ರದಾನ ಪಾದ್ಯಾಚಮನ ಪವಿತ್ರಪ್ರದಾನ ಗನ್ಧ ಪುಷ್ಪ ಧೂಪ ದೀಪಾಚಮನ ನೃತ್ತಗೀತ ವಾದ್ಯಾದಿ ಸರ್ವಮಙ್ಗಲ ಸಂಯುಕ್ತಾಭಿಷೇಕ ನೀರಾಜನಾಚಮನ ದೇಹಶೋಧನ ಪ್ಲೋತವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಚಮನ ಕೂರ್ಚಪ್ರಸಾರಣ ಸಹಸ್ರಧಾರಾಭಿಷೇಕ -ನೀರಾಜನಾಚಮನ ದೇಹಶೋಧನ ಪ್ಲೋತ-ವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಚಮನಾನಿ ದದ್ಯಾತ್ || 43 ||

( ಅಲ್ನ್ಕಾರಾಸನಂ )

 1. ತತೋಽಲಙ್ಕಾರಾಸನಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ, ಪ್ರಣಮ್ಯಾನುಜ್ಞಾಪ್ಯ,
 2. ಪಾದುಕೇ ಪ್ರದಾಯ, ತತ್ರೋಪವಿಷ್ಟೇ –
 3. ಪೂರ್ವವತ್ ಸ್ನಾನೀಯವರ್ಜ್ಯಂಮರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾ ಆಚಮನೀಯಶುದ್ಧೋದಕಾನಿ ಮನ್ತ್ರೇಣ ಕಲ್ಪಯಿತ್ವಾ,
 4. ಭಗವತೇ ಅರ್ಘ್ಯಪಾಧ್ಯಾ ಆಚಮನೀಯಾನಿ ದತ್ವಾ,
 5. ಗನ್ಧಪುಷ್ಪಪಾದಸಮ್ಮರ್ದನವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯಭೂಷಣೋಪವೀತಾರ್ಘ್ಯ – ಪಾದ್ಯಾಚಮನೀಯಾನಿ ದತ್ವಾ
 6. ಸಮಸ್ತಪರಿವಾರಾಣಾಂ ಸ್ನಾನವಸ್ತ್ರಾದಿಭೂಷಣಾನ್ತಂ ದತ್ವಾ,
 7. ಗನ್ಧಾದೀನ್ ದೇವಾನನ್ತರಂ ಸರ್ವಪರಿವಾರಾಣಾಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಪ್ರದಾಯ,
 8. ಧೂಪದೀಪಾಚಮನಾನ್ತಂ ದದ್ಯಾತ್ || 44 ||
 9. ಅಥವಾ ಸರ್ವಪರಿವಾರಾಣಾಂ ಗನ್ಧಾದೀನೇವ ದದ್ಯಾತ್ || 45 ||
 10. ಗನ್ಧ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದಾನಾಲಙ್ಕಾರ ಅಞ್ಜನೋರ್ಧ್ವಪುಣ್ಡ್ರಾದರ್ಶ ಧೂಪ ದೀಪಾಚಮನ ಧ್ವಜ ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವಾಹನ ಶಙ್ಖ ಚಿಹ್ನಕಾಹಲ- ಭೇರ್ಯಾದಿ ಸಕಲನೃತ್ತಗೀತವಾದ್ಯಾದಿಭಿರಭ್ಯರ್ಚ್ಯ,
 11. ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣ ಪುಷ್ಪಂ ಪ್ರದಾಯ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಪ್ರದಾಯ
 12. ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರೇಣ ವಿಷ್ಣುಷಡಕ್ಷರೇಣ ವಿಷ್ಣುಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಪಞ್ಚೋಪನಿಷದೈ: ಪುರುಷಸೂಕ್ತಋಗ್ಭಿಃ ಪುಷ್ಪಂ ಪ್ರದಾಯ ಅನ್ಯೈಶ್ಚ ಭಗವನ್ಮನ್ತ್ರೈಶ್ಶಕ್ತಷ್ಟೋತ್ಪುಷ್ಪಂ ಪ್ರದಾಯ,
 13. ದೇವ್ಯಾದಿದಿವ್ಯಪಾರಿಷದಾನ್ತಂ ತತ್ತನ್ಮನ್ತ್ರೇಣ ಪುಷ್ಪಂ ದತ್ವಾ ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 14. ಪ್ರತಿದಿಶಂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕಂ ಭಗವತೇ ಪುಷ್ಪಾಞ್ಜಲಿಂ ದತ್ವಾ ಪುರತ: ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 15. ಶ್ರುತಿಸುಖೈ: ಸ್ತೋತ್ರೈ: ಸ್ತುತ್ವಾ,
 16. ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ನಿತ್ಯಕಿಂಕರತಯಾ ನಿವೇದ್ಯ, ತಥೈವ ಧ್ಯಾತ್ವಾ,
 17. ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಂ ಜಪಿತ್ವಾ,
 18. ಸರ್ವಭೋಗಪ್ರಪೂರಣೀಂ ಮಾತ್ರಾಂ ದತ್ವಾ,
 19. ಮುಖವಾಸತಾಮ್ಬೂಲೇ ಪ್ರದಾಯ, ಅರ್ಘ್ಯಂ ದತ್ವಾ,

( ಭೋಜ್ಯಾಸನಂ )

 1. ಭೋಜ್ಯಾಸನಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ, ಪ್ರಣಮ್ಯಾನುಜ್ಞಾಪ್ಯ ಪಾದುಕೇ ಪ್ರದಾಯ,
 2. ತತ್ರೋಪವಿಷ್ಟೇ – ಪಾದ್ಯಾಚಮನೀಯಾರ್ಹಣೀಯಾನಿ ದತ್ವಾ,
 3. ಗುಡಂ, ಮಾಕ್ಷಿಕಂ ಸರ್ಪಿರ್ದಧಿ ಕ್ಷೀರಂ ಚೇತಿ ಪಾತ್ರೇ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ
 4. ಶೋಷಣಾದಿಭಿರ್ವಿಶೋಧ್ಯ, ಅರ್ಘ್ಯಜಲೇನ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ, ಮಧುಪರ್ಕಮ್
 5. ಅವನತಶಿರಾಃ ಹರ್ಷೋತ್ಫುಲ್ಲನಯನಃ ಹೃಷ್ಟಮನಾಃ  ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರದಾಯ
 6. ಆಚಮನೀಯಂ ದದ್ಯಾತ್ || 46 ||
 7. ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ದ್ರವ್ಯಂ ಭಗವತೇ ದೇಯಮ್ ; ತತ್ಸರ್ವಂ ಶೋಷಣಾದಿಭಿರ್ವಿಶೋಧ್ಯಾರ್ಘ್ಯಜಲೇನ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ದದ್ಯಾತ್ || 47 ||
 8. ತತಶ್ಚ ಗಾಂ ಸ್ವರ್ಣರತ್ನಾದಿಕಂ ಚ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ದದ್ಯಾತ್ || 48 ||
 9. ತತಸ್ಸುಸಂಸ್ಕೃತಾನ್ನಮಾಜ್ಯಾಢ್ಯಂ ದಧಿಕ್ಷೀರಮಧೂನಿ ಚ ಫಲಮೂಲವ್ಯಞ್ಜನಾನಿ ಮೋದಕಾಂಶ್ಚಾನ್ಯಾನಿ ಚ ಲೋಕೇ ಪ್ರಿಯತಮಾನ್ಯಾತ್ಮನಶ್ಚೇಷ್ಟಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾವಿರುದ್ಧಾನಿ ಸಂಭೃತ್ಯ
 10. ಶೋಷಣಾದಿ ಕೃತ್ವಾ, ಅರ್ಘ್ಯಜಲೇನ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ
 11. ಅಸ್ತ್ರಮನ್ತ್ರೇಣ ರಕ್ಷಾಂ ಕೃತ್ವಾ, ಸುರಭಿಮುದ್ರಾಂ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯ
 12. ಅರ್ಹಾಣಪೂರ್ವಕಂ ಹವಿರ್ನಿವೇದಯೇತ್ || 49 ||
 13. ‘ ಅತಿಪ್ರಭೂತಮ್ ಅತಿಸಮಗ್ರಮತಿಪ್ರಿಯತಮಮತ್ಯನ್ತಭಕ್ತಿಕೃತಮಿದಂ ಸ್ವೀಕುರು’ ಇತಿ ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕಮತ್ಯನ್ತ ಸಾಧ್ವಸ ವಿನಯಾವನತೋ ಭೂತ್ವಾ ನಿವೇದಯೇತ್ || 50 ||
 14. ತತಶ್ಚಾನುಪಾನತರ್ಪಣೇ ಪ್ರದಾಯ
 15. ಹಸ್ತಪ್ರಕ್ಷಾಲನಾಚಮನ ಹಸ್ತಸಮ್ಮಾರ್ಜನ ಚನ್ದನ ಮುಖವಾಸತಾಮ್ಬೂಲಾದೀನಿ ದತ್ವಾ
 16. ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪುನರ್ಮನ್ತ್ರಾಸನಂ ಕೂರ್ಚೇನ ಮಾರ್ಜಯಿತ್ವಾ,
 17. ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಯಾನುಜ್ಞಾಪ್ಯ ಪಾದುಕೇ ಪ್ರದಾಯ
 18. ತತ್ರೋಪವಿಷ್ಟೇ – ಮಾಲ್ಯಾದಿಕಮಪೋಹ್ಯ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ದತ್ವಾ,
 19. ಪಾದ್ಯಾಚಮನ ಗನ್ಧ ಪುಷ್ಪ ಧೂಪ ದೀಪಾಚಮನ ಅಪೂಪ ಫಲಾದೀನಿ ದತ್ವಾ,
 20. ಮುಖವಾಸ ತಾಂಬೂಲ ನೃತ್ತಗೀತ ವಾದ್ಯಾದಿಭಿಃ ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಯ,
 21. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೀಕೃತ್ಯ ದಣ್ಡವತ್ಪ್ರಣಮ್ಯ,
 22. ಪರ್ಯಙ್ಕಾಸನಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯಾನುಜ್ಞಾಪ್ಯ ಪಾದುಕೇ ಪ್ರದಾಯ,
 23. ತತ್ರೋಪವಿಷ್ಟೇ – ಪಾದ್ಯಾಚಮನೇ ದತ್ವಾ
 24. ಮಾಲ್ಯಭೂಷಣವಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಪನೀಯ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ದತ್ವಾ
 25. ಸುಖಶಯನೋಚಿತಂ ಸುಖಸ್ಪರ್ಶಂ ಚ ವಾಸಸ್ತದುಚಿತಾನಿ ಭೂಷಣಾನ್ಯುಪವೀತಂ ಚ ಪ್ರದಾಯ
 26. ಆಚಮನೀಯಂ ದತ್ವಾ
 27. ಗನ್ಧ ಪುಷ್ಪ ಧೂಪ ದೀಪಾಚಮನ ಮುಖವಾಸ ತಾಮ್ಬೂಲಾದಿಭಿರಭ್ಯರ್ಚ್ಯ
 28. ಶ್ರುತಿಸುಖೈ: ಸ್ತೋತ್ರೈರಭಿಷ್ಟೂಯ
 29. ‘ ಭಗವಾನೇವ ಸ್ವನಿಯಾಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತಿಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ವಶೇಷತೈಕರಸೇನ ಅನೇನಾತ್ಮನಾ ಸ್ವಕೀಯೈಶ್ಚ ದೇಹೇನ್ದ್ರಿಯಾನ್ತ:ಕರಣೈ: ಸ್ವಕೀಯಕಲ್ಯಾಣತಮದ್ರವ್ಯಮಯಾನೌಪಚಾರಿಕ ಸಾಂಸ್ಪರ್ಶಿಕ ಆಭ್ಯವಹಾರಿಕಾದಿ ಸಮಸ್ತಭೋಗಾನ್ ಅತಿಪ್ರಭೂತಾನ್ ಅತಿಸಮಗ್ರಾನ್ ಅತಿಪ್ರಿಯತಮಾನ್ ಅತ್ಯನ್ತಭಕ್ತಿಕೃತಾನಖಿಲಪರಿ-ಜನಪರಿಚ್ಛದಾನ್ವಿತಾಯ ಸ್ವಸ್ಮೈ ಸ್ವಪ್ರೀತಯೇ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾನ್’ ಇತ್ಯನುಸಂಧಾಯ,
 30. ಭಗವನ್ತಮನುಜ್ಞಾಪ್ಯ
 31. ಭಗವನ್ನಿವೇದಿತ- ಹವಿಶ್ಶೇಷಾದ್ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ಕಿಂಚಿದುದ್ಧೃತ್ಯ ನಿಧಾಯ
 32. ಅನ್ಯತ್ಸರ್ವಂ ಸ್ವಾಚಾರ್ಯಪ್ರಮುಖೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ಪ್ರದಾಯ
 33. ಭಗವದ್ಯಾಗಾವಶಿಷ್ಟೈರ್ಜಲಾದಿಭಿರ್ದ್ರವ್ಯೈರ್ವಿಷ್ವಸೇನಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ
 34. ಪೂರ್ವೋದ್ಧೃತಂ ಹವಿಶ್ಚ ದತ್ವಾ, ತದರ್ಚನಂ ಪರಿಸಮಾಪ್ಯ,
 35. ಭಗವನ್ತಮಷ್ಟಾಙ್ಗೇನ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶರಣಮುಪಗಚ್ಛೇತ್ || 51 |

‘ಮನೋಬುದ್ಧ್ಯಭಿಮಾನೇನ ಸಹ ನ್ಯಸ್ಯ ಧರಾತಲೇ ।

ಕೂರ್ಮವಚ್ಚತುರ: ಪಾದಾನ್ ಶಿರಸ್ತತ್ರೈವ ಪಞ್ಚಮಮ್ ||

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಸಮೇತೇನ ತ್ವೇವಂ ರೂಪೇಣ ಸರ್ವದಾ ।

ಅಷ್ಟಾಙ್ಗೇನ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಹ್ಯುಪವಿಶ್ಯಾಗ್ರತ: ವಿಭೋ:’ ||

ಇತ್ಯುಕ್ತೋಽಷ್ಟಾಙ್ಗಪ್ರಣಾಮ: । ಶರಣಾಗತಿಪ್ರಕಾರಶ್ಚ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ: ||

ತತೋಽರ್ಘ್ಯಜಲಂ ಪ್ರದಾಯ,  ಭಗವನ್ತಮನುಜ್ಞಾಪ್ಯ,  ಪೂಜಾಂ ಸಮಾಪಯೇತ್ || 52 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಭಗವದ್ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ: ನಿತ್ಯಗ್ರನ್ಥಸ್ಸಮಾಪ್ತ: ||

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

 • Free copy of the publications of the Foundation
 • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
 • Free access to the library and research facilities at the Foundation
 • Free entry to the all events held at the Foundation premises.