ಮೀಮಾಂಸಾಪಾದುಕಾ ಧರ್ಮಪ್ರಮಾಣಪರೀಕ್ಷಾಧಿಕರಣಮ್

ಶ್ರೀಮದ್ವೇದಾನ್ತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಾ

ಮೀಮಾಂಸಾಪಾದುಕಾ

ಮೀಮಾಂಸಾಪಾದುಕಾ ಧರ್ಮಪ್ರಮಾಣಪರೀಕ್ಷಾಧಿಕರಣಮ್

ಧರ್ಮೇ ವೇದಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ತದಿತರದಪಿ ವಾ ನೋಭಯಂ ವೋಭಯಂ ವೇತ್ಯೇವಂ ಸನ್ದೇಹಡೋಲಾವಿಹರಣವಿಹಿತಾನೇಕದಿಕ್ಕ(ಸೃಪ್ತ)ಪ್ರಸಕ್ತಾನ್ । ಜಿಜ್ಞಾಸೂನ್ವೇದ ಏವೇತ್ಯವಧೃತಿನಿಯತಾವಸ್ಥಿತೀನ್ಕಲ್ಪಯಿಷ್ಯಂಶ್ಚಕ್ರೇ ಸೂತ್ರಂ ತೃತೀಯಂ ಚಟುಲಮತಿದಶಾವಾರಣಾರಮ್ಭಣಾರ್ಥಮ್ || ೮೮ ||

ಅತ್ರಾಯೋಗಾನ್ಯಯೋಗೌ ಪ್ರಶಮಯಿತುಮಿಯಂ ಚೋದನಾಮಾನತೋಕ್ತಿಸ್ಸತ್ಸೂತ್ರಾದೌ ಸ್ಫುಟಂ ತತ್ಸಮಸನವಿಷಯಕ್ಷೇಪಣೀಯಕ್ರಮೇಣ । ಅಧ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಪ್ರಥಮಮಭಿದಧೇ ತನ್ನಿಮಿತ್ತೇ ಪರೀಷ್ಟಿಃ ಕರ್ತವ್ಯಾ ನೇತಿ ವಾ ಸ್ಯಾದಿಹ ವಿನಿಗಮನಾ ಸೂತ್ರಕೃತ್ಕಾಕುಭೇದಾತ್ ||೮೯||

ಮಾನಂ ಧರ್ಮೇ ನ ಚಿನ್ತ್ಯಂ ದುರಪಲಪತಯೇತ್ಯುತ್ಥಿತಸ್ಯಾಽಽಸ್ತಿಕಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಚೋರಪ್ರಸೂತಭ್ರಮಪರಿಹೃತಯೇ ಚಿನ್ತ್ಯಮಿತ್ಯುತ್ತರಂ ಸ್ಯಾತ್ । ಚಿನ್ತ್ಯೇ ಯಾಽಸ್ಮಿನ್ಪ್ರಯುಕ್ತೇ ಪ್ರಥನಕಥನತಸ್ತತ್ಪರೀಷ್ಟಿರ್ನಿಷೇದ್ಧ್ಯಾ ಛೇಕೋಕ್ತಿಸ್ಸಾಽಪಿ ಯಸ್ಮಾದಕರಣಮಿಷತಸ್ತತ್ಪರೀಷ್ಟಿಂ ಕರೋತಿ || ೯೦ ||

ಸಾಮಾನ್ಯಾನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕ್ಷಮಮಪಲಪಿತುಂ ಸ್ವೋಕ್ತಿಬಾಧಾದಿದೋಷಾತ್ತತ್ಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಪ್ರಮಾಣಾತ್ಸ್ವಪರಘಟನತೋ ನಾನವಸ್ಥಾದ್ಯತಃ ಸ್ಯಾತ್ । ಧರ್ಮೇ ಮಾನಂ ತು ಚಿನ್ತ್ಯಂ ಪ್ರಥಿತಮಪಿ ಬಹಿರ್ವಾದಸಂಕ್ಷೋಭಶಾನ್ತ್ಯೈ ನೋ ಚೇನ್ನಾಸ್ತಿಕ್ಯನಿಷ್ಠೈಃ ಪ್ರಮಿತಿಪಥಜುಷಾಮತ್ರ ಪಾರ್ಷ್ಣಿಗ್ರಹಸ್ಸ್ಯಾತ್ || ೯೧ ||

ವೇದೋ ಧರ್ಮೇ ನಿಮಿತ್ತಂ ಸ್ವಯಮಪಿ ಭವಿತಾ ತದ್ವಿಧಾನಾತ್ತಥಾಽಪಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಹಿ ಪ್ರಸಾಧ್ಯಂ ಪ್ರಥಮಸಮುದಿತೇ ಲಕ್ಷಣೇ ಪಾದಭೇದೈಃ । ತಸ್ಮಾದ್ಧರ್ಮಪ್ರಮಾಯಾಂ ಕರಣಮಿತಿ ಧಿಯಾ ತನ್ನಮಿತ್ತತ್ವಮುಕ್ತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚೋಕ್ತಿಃ ಪ್ರಶಸ್ತಿಂ ಪ್ರಥಯತಿ ಮಹತೀಂ ಮುಖ್ಯಭಾವಾನುರೂಪಾಮ್ || ೯೨ ||

|| ಇತಿ ಧರ್ಮಪ್ರಮಾಣಪರೀಕ್ಷಾಧಿಕರಣಮ್ ||

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.