vēdāntakārikāvalī

. śrībuccivēṅkaṭācāryakṛtā vēdāntakārikāvalī .

( atha pratyakṣanirūpaṇaṃ nāma prathamaṃ prakaraṇam )

śrīmadramādhavōpajñaṃ natvācāryaparamparām .

kurvē lakṣmaṇasiddhāntakārikāṃ kārikāvalīm . 1.1.

mānamēyavibhēdēna padārthō dvividhō mataḥ .

mānaṃ pratyakṣānumānaśabdabhēdāttridhā bhavēt . 1.2.

pramēyaṃ dvividhaṃ prōktaṃ dravyādravyavibhēdataḥ .

jaḍājaḍatvabhinnēätra dravyē tadvividhaṃ jaḍam . 1.3.

prakṛti kāla ityādyā caturviṃśatidhā matā .

kālastūpādhibhēdēna trividhaḥ parikīrtitaḥ . 1.4.

ajaḍaṃ tu parāk pratyagiti bhēdādvidhā matam .

parāṅ nityavibhūtiśca dharmabhūtamatistathā . 1.5.

pratyagjīvēśvarabhidāśālī jīvaḥ punastridhā .

baddhō muktō nitya iti baddhastu dvividhō bhavēt . 1.6.

bubhukṣuśca mumukṣuśca bubukṣuśca punardvidhā .

arthakāmaparō dharmaparaścēti vivēcanāt . 1.7.

anyadēvaparō viṣṇuparō dharmaparō dvidhā .

mumukṣurapi kaivalyamōkṣayōgādvidhā mataḥ . 1.8.

bhaktaprapannabhēdēna sa tu mōkṣaparō dvidhā .

dvidhā prapanna ēkāntiparamaikāntibhēdataḥ . 1.9.

dṛpta ārta iti dvēdhā paramaikāntyudāhṛtaḥ .

īśvaraḥ pañcadhā bhinnaḥ paravyūhādibhēdataḥ . 1.10.

para ēkaścaturdhā tu vyūhaḥ syādvāsudēvakaḥ .

saṅkarṣaṇaśca pradyumnōäniruddha iti bhēdataḥ . 1.11.

matsyādayastu vibhavā anantāśca prakīrtitāḥ .

antaryāmī tu bhagavān pratidēhamavasthitaḥ . 1.12.

arcāvatāraḥ śrīraṅgavēṅkaṭādryādiṣu sthitaḥ .

kēśavādi tu tattvajñairvyūhāntaramudāhṛtam . 1.13.

sattvaṃ rajastamaḥ śabdasparśarūparasāstathā .

gandhaḥ saṃyōgaśaktī cētyadravyaṃ daśadhā matam . 1.14.

pramāyāḥ karaṇaṃ tatra pramāṇaṃ parikīrtitam .

yathāvasthitavastvēkavyavahārānugā pramā . 1.15.

sā saṃśayānyathājñānaviparītadhiyō na hi .

ēkadharmikanānārthaviṣayā dhīstu saṃśayaḥ . 1.16.

dhīstu dharmaviparyāsēänyathājñānamudāhṛtam .

saiva dharmiviparyāsē viparītamatirmatā . 1.17.

sākṣātkārapramāhētuḥ pratyakṣaṃ mānamīritam .

savikalpō nirvikalpaḥ sākṣātkārō dvidhā bhavēt . 1.18.

grahaḥ prathamapiṇḍasya nirvikalpaka ucyatē .

dvitīyapiṇḍagrahaṇaṃ savikalpakadhīrbhavēt . 1.19.

ētadindriyasāpēkṣamanapēkṣañca dṛśyatē .

anapēkṣaṃ svataḥ siddhaṃ divyaṃ cēti dvidhā matam . 1.20.

yōgajaṃ tu svataḥ siddhamanyatsvāmiprasādajam .

arvācīnamidaṃ sarvamāmananti vicakṣaṇāḥ . 1.21.

nityamuktēśvarajñānamanarvācīnamucyatē .

smṛti pramaiva prācīnānubhavājjāyatē hi sā . 1.22.

sadṛśādṛṣṭacintādyaiḥ saṃskārōdbōdhanē sati .

smṛtivatpratyabhijñāpi pratyakṣēäntarbhavatyasau . 1.23.

puṇyapūruṣaniṣṭhāpi pratibhātraiva sammatā .

yathārthaṃ sarvavijñānamiti yāmunabhāṣitam . 1.24.

bhūtalē tu ghaṭābhāvō bhūtalātmaiva nētaraḥ .

mṛdghaṭasya prāgabhāvō dhvaṃsastasya kapālakam . 1.25.

svāsādhāranadharmō hi bhēdaśabdēna kīrtyatē .

śabdasvābhāvyajā kvāpi pratiyōgitvadhīḥ kṛtā . 1.26.

antaḥkaraṇacaitanyaṃ tadvṛttyā viṣayēṇa ca .

caitanyaṃ samatāpannaṃ sākṣātkāramajījanat . 1.27.

ityādivacanaṃ sarvaṃ parōktaṃ nātra sammatam .

sāmānyaṃ samavāyaśca viśēṣō nātra sammataḥ . 1.28.

saṅkhyādiguṇavargasya guṇapārthakyakalpanam .

sūtrakāraviruddhaṃ yattatsarvaṃ parihāsyatē . 1.29.

. iti vēdāntakārikāvalyāṃ pratyakṣanirūpaṇaṃ nāma prathamaṃ prakaraṇam .

( atha anumānanirūpaṇaṃ nāma dvitīyaṃ prakaraṇam )

anumityātmavijñānēänumānaṃ karaṇaṃ smṛtam .

tacca liṅgaparāmarśastaddhēturvyāptidhīrmatā . 2.1.

sādhyābhāvādhikaraṇāvṛttitvaṃ vyāptirucyatē .

vyāpyāsya pakṣavṛttitvadhīḥ parāmarśanāmabhāk . 2.2.

tajjā pakṣē sādhyamatiranumityātmikā matā .

bhūyiṣṭhasāhacaryaikajñānēna vyāptidhīrbhavēta . 2.3.

tatsapakṣē sapakṣastu pūrvaṃ niścitasādhyakaḥ .

sandigdhasādhyakaḥ pakṣō vipakṣastadabhāvavān . 2.4.

anvayī vyatirēkī ca kiñca hēturdvilakṣaṇaḥ .

vyabhicārī viruddhaścāsiddhaḥ satpratipakṣakaḥ . 2.5.

bādhitaścēti pañcaitē hētvābhāsā na sādhakāḥ .

ēvaṃ svārthānumānasya prapañcastu nirūpitaḥ . 2.6.

nyāyajanyaḥ parāmarśaḥ parārthānumitēḥ kṛtē .

nyāyōävayavavākyāni pratijñādīni pañca ca . 2.7.

pratijñā sādhyanirdēśō hētustadvacanaṃ matam .

vyāptyuktipūrvadṛṣṭāntavāgudāharaṇaṃ bhavēt . 2.8.

vyāpyasya pakṣavṛttitvabōdhaścōpanayō mataḥ .

upasaṃhāravacanaṃ bhavēnnigamanaṃ punaḥ . 2.9.

. iti vēdāntakārikāvalyāmanumānanirūpaṇaṃ nāma dvitīyaṃ prakaraṇam .

( atha śabdanirūpaṇaṃ nāma tṛtīyaṃ prakaraṇam )

anāptānuktavākyaṃ yattacchābdakaraṇaṃ smṛtam .

vēdasyāpauruṣēyatvāttatra lakṣaṇasaṅgatiḥ . 3.1.

siddhē vyutpattisadbhāvādvēdō niṣpannabōdhakaḥ .

tatkāryaparatāhānēraprāmāṇyaṃ na śaṅkyatām . 3.2.

karmabrahmābhidhāyitvātsa ca bhāgadvayātmakaḥ .

pūrvabhāgaḥ karmapara uttarō brahmagōcaraḥ . 3.3.

tadaikyātpūrvaparayōrvyākhyēyā hyēkaśāstratā .

adhyāyabhēdavadbhēdē śāstraikyaṃ na virudhyatē . 3.4.

vidhyarthavādamantrātmā trividhaḥ sa pratīyatē .

anuṣṭhēyārthagamakō mantraḥ syādarthavādagīḥ . 3.5.

pravṛttyuttambhikā yā syādvidhirvākyaṃ pravartakam .

sa tridhāpūrvaniyamaparisaṅkhyāvibhēdataḥ . 3.6.

nityā naimittikāḥ kāmyā iti tē bahudhā matāḥ .

tēṣāṃ svarūpalakṣmāṇi mantavyāni nayāntarē . 3.7.

chandaḥ kalpaśca śikṣā ca niruktaṃ jyautiṣaṃ tathā .

vyākṛtiścēti vēdasya ṣaḍaṅgāni pracakṣatē . 3.8.

anuṣṭubādikaṃ chandaḥ kalpaḥ śrautādibōdhakaḥ .

varṇanirṇāyikā śikṣā niruktaṃ svārthabōdhakam . 3.9.

anuṣṭhānādikālasya nirṇayē jyautiṣaṃ bhavēt .

sauśabdyāya vyākaraṇamiti sāṅgē pramāṇatā . 3.10.

ētanmūlatayā smṛtyādīnāṃ prāmāṇyamīritam .

ētadviruddhaṃ yatkiñcinnāśnuvīta pramāṇatām . 3.11.

ākāṅkṣādikamētacca śābdabōdhaikakāraṇam .

tadvicārōätra saṅkṣiptō granthavistarabhīruṇā . 3.12.

mukhyaupacārikatvābhyāṃ sa śabdō dvividhō mataḥ .

abhidhā mukhyavṛttiḥ syādvṛttiranyaupacārikī . 3.13.

śarīravācakāḥ śabdāḥ śarīrikṛtavṛttayaḥ .

sarvaśabdaikavācyatvaṃ harēriti gadiṣyatē . 3.14.

. iti vēdāntakārikāvalyāṃ śabdanirūpaṇaṃ nāma tṛtīyaṃ prakaraṇam .

(pramāṇanirūpaṇaṃ samāptam)

( atha prakṛtinirūpaṇaṃ nāma caturthaṃ prakaraṇam )

yatpramāviṣayaṃ tatsyātpramēyamiti tadvidhā .

dravyamadravyamityādyaṃ tadupādānakāraṇam . 4.1.

avasthāntarayōgitvamupādānatvamucyatē .

guṇāśrayaṃ vā dravyaṃ syāttacca dvēdhā prakīrtitam . 4.2.

amiśrasattvarāhityaṃ jaḍatvamanugadyatē .

jaḍaṃ prakṛtikālau dvau sā sattvādiguṇatrayā . 4.3.

prakṛtiḥ sā kṣarāvidyāmāyāśabdairnigadyatē .

kāryōnmukhatvāvasthā syādavyaktavyapadēśanāt . 4.4.

avyaktānmahadutpattiḥ sāttvikatvādibhēdataḥ .

ahaṅkārastatastrēdhā sāttvikatvādibhēdabhāk . 4.5.

vaikārikastaijasaśca bhūtādiriti bhēdataḥ .

nāmāntarāṇi santvēvamahaṅkārātmanā satām . 4.6.

tēṣu vaikārikātsāttvikāhaṅkārādupaskṛtāt .

ēkādaśēndriyāṇi syurjñānakarmēndriyātmanā . 4.7.

jñānaprasaraṇē śaktaṃ jñānēndriyamudāhṛtam .

tanmanaḥśrōtracakṣustvagghrāṇajihvātmanā matam . 4.8.

manaḥ smṛtyādihētustadbandhamōkṣādikāraṇam .

śabdamātragrahē śaktamindriyaṃ śrōtramucyatē . 4.9.

rūpamātragrāhi cakṣustvak sparśagrahakāraṇam .

gandhaikagrāhakaṃ ghrāṇaṃ rasanaṃ rasabhāsakam . 4.10.

ēṣāṃ viṣayasambandhaḥ saṃyōgādiḥ prakīrtitaḥ .

uccāraṇādikarmaikaśaktaṃ karmēndriyaṃ matam . 4.11.

pañcadhā vākpāṇipādapāyūpasthaprabhēdataḥ .

varṇōccāraṇahēturvāk pāṇiḥ śilpādikāraṇam . 4.12.

sañcārakāraṇaṃ pādaḥ pāyurmalanivṛttikṛt .

upasthaḥ paramānandahētuḥ strīpuṃsayōrmataḥ . 4.13.

rājasāhaṅkriyāyuktatāmasāhaṅkṛtēḥ punaḥ .

jāyatē śabdatanmātrādikaṃ bhūtādikāraṇam . 4.14.

bhūtānāmēva sūkṣmaikapūrvāvasthāviśēṣavat .

dravyaṃ tanmātramityāhuḥ pañcadhā bhūtapañcabhiḥ . 4.15.

tanmātrapañcakaṃ śabdādyāśrayatvēna sammatam .

bhūtānāṃ syādupādānaṃ śabdatanmātramādimam . 4.16.

sparśatanmātrakaṃ rūparasatanmātrakē api .

gandhatanmātramētēbhyaō khānilajyōtirabbhuvaḥ . 4.17.

pañcabhūtāni tanmātrasvarūpaṃ tu nirūpyatē .

tāmasāhaṅkṛtikhayōrmadhyāvasthāyugādimam . 4.18.

śabdatanmātramasmācca viyadutpadyatē tathā .

khamēva sūryaspandēna digiti vyapadiśyatē . 4.19.

dravyaṃ tadākāśavāyvōrmadhyāvasthāsusaṃyutam .

sparśatanmātramasmācca vāyurutpadyatē kramāt . 4.20.

madhyāvasthāyutaṃ vāyutējasōrdravyamucyatē .

rūpatanmātramityasmāttēja utpadyatē kramāt . 4.21.

madhyāvasthāyutaṃ tējaḥpayasōrdravyamucyatē .

rasatanmātramityasmātsalilaṃ khalu jāyatē . 4.22.

madhyāvasthāyutaṃ vāripṛthivyōrdravyamucyatē .

gandhatanmātramityasmātpṛthivī samudētyasau . 4.23.

ādyaṃ śabdavadanyacca śabdasparśavaducyatē .

rūpaśabdasparśavatsyāttṛtīyañca turīyakam . 4.24.

rūpaśabdasparśarasayuktaṃ gandhādhikaṃ param .

tanmātrapañcakaṃ bhūtapañcakañcaivamīritam . 4.25.

ēvaṃ prakṛtiravyaktamahadādikramādbhidām .

caturviṃśāsaṅkhyānāṃ prāpitā sunirūpitā . 4.26.

bhūtāni bhagavān sṛṣṭvā dvēdhaikaikaṃ vibhaktavān .

ēkamēkaṃ vidhāyāṃśañcaturdhānyaṃ vibhaktavān . 4.27.

caturdhā racitānaṃśāṃstattadaṃśē yunakti saḥ .

caturthāṃśayutasvāṃśaiḥ pañcabhūtānyajījanat . 4.28.

anyabhūtāṃśasattvēäpi svāṃśabhūyastvataḥ kṛtaḥ .

pṛthvyaptējōänilavyōmavyapadēśō jagatyabhūt . 4.29.

pañcīkaraṇamētādṛgupalakṣayati śrutiḥ .

bhūtairmahadahaṅkṛtyōḥ saptīkṛtirupaskṛtā . 4.30.

bhūtapañcakamavyaktamētē mahadahaṅkṛtī .

upādānāni dēhasyēndriyāṇi pratipūruṣam . 4.31.

bhinnānyākalpakalpāni śarīraṃ bhūṣayanti hi .

cētanaikaniyāmyaṃ yaccharīraṃ tannigadyatē . 4.32.

śarīraṃ dvividhaṃ nityamanityamiti bhēdataḥ .

bhagavannityasūrīṇāṃ nityaṃ naisargikaṃ tu tat . 4.33.

anityamapi tadvēdhā karmākarmakṛtatvataḥ .

akarmakṛtamīśādēricchayā parikalpitam . 4.34.

tacca karmakṛtaṃ dvēdhā svēcchāsahakṛtaṃ tathā .

karmamātrakṛtañcēti saubharyādēryathādimam . 4.35.

dvitīyamasmadādīnāṃ sāmānyēna punardvidhā .

sthāvaraṃ jaṅgamañcēti śilādi sthāvaraṃ matam . 4.36.

jaṅgamañca dvidhā prōktaṃ syādyōnijamayōnijam .

yōnijaṃ dēvamānuṣyatiryagādivibhāgavat . 4.37.

udbhijjasvēdajāṇḍōtthanārakyākhyamayōnijam .

ēvaṃ pañcīkṛtānāṃ syādaṇḍōtpādakatā smṛtā . 4.38.

aṇḍōtpattēḥ pūrvasṛṣṭiḥ samaṣṭirata uttarā .

vyaṣṭisṛṣṭiriti dvēdhā sṛṣṭirvēdāntisammatā . 4.39.

avyaktādērmahattvādiravasthāntaramiṣyatē .

vijātīyāntarāvasthā cēttattvāntaramīryatē . 4.40.

itthamavyaktamahadahaṅkārēndriyanāmakaiḥ .

tanmātrāṇīti tattvāni caturviṃśatidhābhavan . 4.41.

bhōgyabhōgōpakaraṇabhōgasthānāni cēśituḥ .

jīvasya ca prakṛtyādīnyudbhavanti yathāyatham . 4.42.

viṣayō bhōgyamakṣyādi bhōgōpakaraṇaṃ matam .

bhōgasthānaṃ tu bhuvanaṃ tadvartīnyaṇḍajāni hi . 4.43.

ēvaṃ pañcīkṛtairbhūtairārabdhaṃ prākṛtaṃ bhavēt .

kapitthaphalakākāramaṇḍaṃ nāma nigadyatē . 4.44.

jambūdvīpamidaṃ sarvaṃ lavaṇōdadhināvṛtam .

plakṣadvīpaṃ tatōäpīkṣusamudrēṇa pravēṣṭitam . 4.45.

tatastu śālmalidvīpaṃ surāsāgaravēṣṭitam .

kuśadvīpaṃ tataḥ sarpiḥ samudrēṇa pravēṣṭitam . 4.46.

krauñcadvīpaṃ tataḥ paścāddadhyarṇavasamāvṛtam .

śākadvīpaṃ tataḥ kṣīrasamudrēṇa pravēṣṭitam . 4.47.

puṣkaradvīpamabhitaḥ śuddhāmbudhisamāvṛtam .

sarvamētaddhaimabhūmyā tatō valayaparvataḥ . 4.48.

andhakārāvṛtaḥ sōäpi sōäpi garbhōdakēna ca .

tatōäṇḍamēkamēvaṃ syādbhūmērūrdhvamadhōäpi ca . 4.49.

aṇḍānyētādṛśāni syuranantāni mahāharēḥ .

jalabudbudakalpāni purāṇōktānyanukramāt . 4.50.

. iti vēdāntakārikāvalyāṃ prakṛtinirūpaṇaṃ nāma caturthaṃ prakaraṇam .

( atha kālanirūpaṇaṃ nāma pañcamaṃ prakaraṇam )

guṇatrayavihīnō yaḥ sa jaḍaḥ kāla ucyatē .

akhaṇḍakhaṇḍabhēdēna sa kālō dvividhō mataḥ . 5.1.

ādyō vibhurbhūtabhāvivartamānatvadhīkaraḥ .

nimēṣādiprabhēdēna bahubhēdastvasau mataḥ . 5.2.

akhaṇḍakāla ēvāyaṃ nitya ityavagamyatē .

kālaḥ svakāryaṃ prati tu syādupādānakāraṇam . 5.3.

kāryarūpastatō naiva nitya ityavadhāryatām .

līlāvibhūtāvīśānaḥ kālamālambya kāryakṛt . 5.4.

ēṣa nityavibhūtau tu na kālamavalambatē .

krīḍāparikaraḥ sōäyaṃ kālastu paramātmanaḥ . 5.5.

nityanaimittikaprākṛtalayāḥ kālahētukāḥ .

ēvaṃ prakāśitaṃ kālasvarūpasya nirūpaṇam . 5.6.

. iti vēdāntakārikāvalyāṃ kālanirūpaṇaṃ nāma pañcamaṃ prakaraṇam .

( atha nityavibhūtinirūpaṇaṃ nāma ṣaṣṭhaṃ prakaraṇam )

śuddhasattvē dharmabhūtajñānajīvēśvarēṣu ca .

ajaḍatvaṃ bhavēllakṣma tatpunaḥ svaprakaśatā . 6.1.

parāktvē satyajaḍatā lakṣma prathamayōrmatam .

parasmai bhāsamānatvaṃ parāktvamanugadyatē . 6.2.

sattvaikamūrtikō dēśaḥ śuddhasattvamacētanam

paricchinnamaghō dēśēänantamūrdhvapradēśataḥ . 6.3.

svayamprakāśarūpēyaṃ pañcōpaniṣadātmikā .

viṣṇōrnityavibhūtiḥ syānnityamānandarūpiṇī . 6.4.

sēyaṃ vibhūtirīśasya nityamuktātmanāmapi .

bhōgyabhōgōpakaraṇabhōgasthānamayī matā . 6.5.

bhōgyamīśvaradēhādi dvitīyaṃ candanādikam .

bhōgasthānaṃ tu māṇikyagōpurādikamucyatē . 6.6.

dēhā īśvaranityānāṃ nityēcchākalpitā harēḥ .

muktānāṃ tu śarīrādistatsaṅkalpakṛtō mataḥ . 6.7.

śrīpatērvyūhavibhavārcāvatāratayā sataḥ .

aprākṛtaśarīrāṇi pratiṣṭhānantaraṃ harēḥ . 6.8.

prasādōnmukhatāpattau prakaṭāni bhavanti hi .

tacca prakaṭanaṃ tasya saṅkalpādhīnamīryatē . 6.9.

prākṛtāprākṛtatanusaṃsargaḥ kathamityalam .

rāmakṛṣṇāvatārādau dṛṣṭatvāttasya bhūyasā . 6.10.

aujjvalyādiguṇē yē tu divyamaṅgalavigrahē .

harēstāṃstu vijānīhi gadyatrayavicārataḥ . 6.11.

muktānāmaśarīratvavacanaṃ yattu dṛśyatē .

tatkarmakṛtaśārīrasambandhābhāvagōcaram . 6.12.

nirūpayanti śrīnāthadivyamaṅgalavigraham .

purāṇōktakramādasmādādyavēdāntadēśikāḥ . 6.13.

tripādvibhūtivaikuṇṭhaparavyōmādiśabditā .

vibhūtiriyamīśasya mahatī sumahīyatē . 6.14.

dvādaśāvaraṇōpētamanēkaśatagōpuram .

vaikuṇṭhaṃ nāma nagaramētasyāṃ pravijṛmbhatē . 6.15.

ānandanāmakastatra sudivyanilayaḥ sphuṭaḥ .

tatra ratnamayastambhasahasrā bhāsatē sabhā . 6.16.

anantastatra ca phaṇāmaṇitējōvirājitaḥ .

tasmin dharmādisahitasiṃhāsanamupasthitam . 6.17.

tatra cāmaravaddhastairvimalādibhirarcitam .

padmamaṣṭadalaṃ bhāti tatra śēṣōästi dhīmayaḥ . 6.18.

tatrānandamayaḥ sākṣātsarvavācāmagōcaraḥ .

adbhutajyōtirākārō bhāti nārāyaṇātmanā . 6.19.

. iti vēdāntakārikāvalyāṃ nityavibhūtinirūpaṇaṃ nāma ṣaṣṭhaṃ prakaraṇam .

( atha dharmabhūtajñānanirūpaṇaṃ nāma saptamaṃ prakaraṇam )

dharmō bhavati yajjñānaṃ prabhā dīpē yathātmanōḥ .

taddharmabhūtavijñānaṃ nityaṃ nityēśvarēṣu tat . 7.1.

baddhēṣu tattirōbhūtaṃ muktēṣu prāktirōhitam .

saṅkōcanavikāsābhyāṃ nāśōtpattivipākabhāk . 7.2.

saṅkōca indriyadvārā jñānaṃ saṅkōcyatē yadi .

vikāsa indriyadvārā jñānaprasaraṇādbhavēt . 7.3.

svaprakāśaṃ svatō mānamētadityatra sammatam .

svānyanirvāhakatvēna dīpavatsvaprakāśatā . 7.4.

tamōviśēṣasānnidhyājjñānaṃ svāpē tirōhitam .

dravyatvamasya jñānasya prabhāvadguṇatāpi ca . 7.5.

dhībhēdāḥ sukhaduḥkhēcchādvēṣayatnā na tē pṛthak .

dvēṣmīcchāmīti vādastu smarāmītyādivanmataḥ . 7.6.

smṛtyādayō jñānabhēdā anantā jīvavṛttayaḥ .

jñānaśaktyōrvitatayōänantāśca bhagavadguṇāḥ . 7.7.

gadyatrayē mahācāryairayamartha udīritaḥ .

tattatsvarūpavijñānaṃ tadbhāṣyēṇāvagamyatē . 7.8.

bhaktiprapattisuprīta īśvarō muktidāyakaḥ .

atō bhaktiprapattī hi muktau paramakāraṇam . 7.9.

karmayōgajñānayōgau bhaktisādhanamūcirē .

phalābhisandhirahitaṃ karmārādhanamīśituḥ . 7.10.

vinirmalāntaḥkaraṇē cintanaṃ jñānayōgakaḥ .

sākṣāditarathā vāpi bhaktau kāraṇatānayōḥ . 7.11.

bhaktiyōgōämaṣṭāṅgōävicchinnā smṛtisantatiḥ .

vivēkādibhirūtpādyā darśanākāratāṃ gatā . 7.12.

tattaccharīrāvasānasamayē pariṇāminī .

sēyaṃ sādhanabhaktiḥ syātprapattyaṅgavatī matā . 7.13.

phalabhaktistu bhagavadanugrahakṛtā bhavēt .

ata ēva hariḥ sākṣātsiddhōpāyatvamaśnutē . 7.14.

antarādityavidyādibhēdātsā bahudhā matā .

sarvāpi brahmavidyēyaṃ brahmaprāptyupayōginī . 7.15.

nyāsavidyā prapattiḥ syādaṅgapañcayōginī .

ānukūlyasya saṅkalpaḥ prātikūlyasya varjanam . 7.16.

rakṣiṣyatīti viśvāsō gōptṛtvavaraṇaṃ tathā .

ātmanikṣēpakārpaṇyē aṅgapañcakamīritam . 7.17.

gurūpasadanādēṣā vijñātavyā manīṣibhiḥ .

iyamuttarapūrvāghāślēṣanāśakṛducyatē . 7.18.

apacārānvinā brahmavidāṃ nāsyā virōdhakṛt .

anyōästīti mahācāryaśāsanaṃ vyavasīyatē . 7.19.

. iti vēdāntakārikāvalyāṃ dharmabhūtajñānanirūpaṇaṃ nāma saptamaṃ prakaraṇam .

( atha jīvanirūpaṇaṃ nāmāṣṭamaṃ prakaraṇam )

aṇutvē sati caitanyaṃ jīvalakṣaṇamucyatē .

sa ca dēhēndriyādibhyō vilakṣaṇatayā mataḥ . 8.1.

jīvasyānēkaviṣayānubhavōäṇōrapi sphuṭaḥ .

yaddharmabhūtavijñānavyāptistatrōpayōginī . 8.2.

pūrvānubhūtaviṣayapratisandhānayōgataḥ .

nityaḥ pratiśarīraṃ sa bhinnō bhōktrādiśabdataḥ . 8.3.

prakṛtyapēkṣayā dēhī dēhaḥ śrīmadapēkṣayā .

tasya svayaprakāśatvaṃ pratyakṣaśrutibōdhitam . 8.4.

dēśāntaraphalādīnāmupalabdhiraṇōrapi .

karmajanyādadṛṣṭākhyavijñānāditi sañjaguḥ . 8.5.

baddhō muktō nitya iti jīvaḥ sa trividhō mataḥ .

brahmādikīṭaparyantā baddhāḥ saṃsārayōginaḥ . 8.6.

traivargikārthaniṣṇātā bubhukṣava udāhṛtāḥ .

arthakāmaparāstatra svadēhātmābhimāninaḥ . 8.7.

tē tu dharmaparāstatra yāgādyarthānuṣaṅgiṇaḥ .

dharmastvalaukikaśrēyaḥsādhanaṃ cōdanōditam . 8.8.

rudrādyārādhanaparā anyadēvaparā matāḥ .

ārtō jijñāsurarthārthītyēvaṃ bhāgavatāḥ smṛtāḥ . 8.9.

mumukṣūṇāṃ ca kaivalyaparāṇāṃ lakṣma kathyatē .

prakṛtēstu viyuktasya svātmanōänubhavaḥ param . 8.10.

kaivalyamarcirmārgēṇa gatvāpi paramaṃ padam .

ramaṇatyaktapatnīvat kvacitkōṇēävatiṣṭhatē . 8.11.

kaivalyamētatkēṣāñcidāryāṇāmēva sammatam .

asmadāryāstu kaivalyaṃ na manyanta iti sthitam . 8.12.

bhaktāḥ pūrvōktabhaktyaiva muktisamprāptyapēkṣiṇaḥ .

apaśūdranayē bhaktau śūdrānadhikṛtiḥ sphuṭā . 8.13.

sādhyasādhanabhaktibhyāṃ bhaktāḥ syurdvividhā matāḥ .

parāṅkuśādikānādyān vyāsādīnaparān viduḥ . 8.14.

mumukṣavaḥ prapannāścākiñcanyādikayōginaḥ .

traivargikaparā mōkṣaparāścēti ca tē dvidhā . 8.15.

dharmārthakāmān svāmyarthaṃ yēänvatiṣṭhaṃsta ādimāḥ .

satsaṅgādarthavairāgyē mumukṣāyāṃ kṛtādarāḥ . 8.16.

bhagavadbhōgasamprāpsyai mahācāryaṃ samāśritāḥ .

asāmarthyēna bhaktyādau prapattyēkāśrayāḥ parē . 8.17.

sarvādhikāritāṃ dhīrāḥ prapattērācacakṣirē .

ēkāntinaḥ phalaṃ muktyā sahānyadya uśanti tē . 8.18.

paramaikāntinastvaicchan bhagavatprītimēva yē .

prārabdhaṃ karma bhuktvaiva yō mōkṣamabhikāṅkṣati . 8.19.

dṛpta ārtastya saṃsārē vahnāviva samuttapan .

prapattyanantarē kālē yō mōkṣamabhikāṅkṣati . 8.20.

satsaṅgāditi suślōkadvayōktagatimānnaraḥ .

āvirbhūtasvasvarūpō muktō brahmānubhūtibhāk . 8.21.

muktasya bhōgamātrē tu sāmyaṃ śrutiṣu cōditam .

svēcchayā sarvalōkēṣu sañcārōäsya na rudhyatē . 8.22.

svēcchā ca harisaṅkalpāyattā muktasya labhyatē .

anāvartanaśāstraṃ tu karmāvartaniṣēdhakṛt . 8.23.

nityāsaṅkucitajñānā nityaṃ bhagavadājñayā .

tatkaiṅkaryaratā nityā anantagaruḍādayaḥ . 8.24.

ētēṣāmavatārādiricchayaiva harēriva .

ādhikārikatāmīṣāmīśvarēṇa nirūpitā . 8.25.

. iti vēdāntakārikāvalyāṃ jīvanirūpaṇaṃ nāmāṣṭamaṃ prakaraṇam .

( atha īśvaranirūpaṇaṃ nāma navamaṃ prakaraṇam )

svētarākhilaśēṣitvamīśvarasya tu lakṣaṇam .

sa sūkṣmacidacinmiśrō viśvōpādānakāraṇam . 9.1.

saṅkalpayukta ēvaiṣa nimittaṃ kāraṇaṃ matam .

kālādyantaryāmitayā sahakāri ca kāraṇam . 9.2.

kāryarūpēṇa vaividhyayōgyupādānamucyatē .

pariṇāmayitṛtvēna nimittamapi tanmatam . 9.3.

kāryōtpattyupakārēṇa sahakāri ca tadbhavēt .

ēkavijñānasahitasarvavijñānavādataḥ . 9.4.

upādānatvamēvōktaṃ mṛdādāviva cēśvarē .

tadaikṣatēti saṅkalpānnimittatvaṃ kulālavat . 9.5.

sahakāritvamapyasyāntaryāmibrāhmaṇōditam .

sadbrahmātmādayaḥ śabdāḥ kāraṇatvāvabōdhinaḥ . 9.6.

tatra cchāgapaśunyāyānnārāyaṇaparā matāḥ .

nāmarūpavibhāgānarhatvāvasthāsamanvitam . 9.7.

susūkṣmacidacidyuktamēkaṃ brahmātmakaṃ matam .

nāmarūpavibhāgātprāṅ na hi bhēdōävasīyatē . 9.8.

mṛdghaṭādāvapi tatastadēkamiti gīyatē .

nāmarūpādyabhāvēna sacchabdēnāpi gīyatē . 9.9.

tadēvāntaḥpravēśēna nāmarūpavibhāgakṛt .

yathā jīvōäntarāviṣṭō nāmarūpavibhāgabhāk . 9.10.

dēvōähamiti śabdaiśca mukhyavṛttyābhidhīyatē .

yathā nīlādayaḥ śabdā nīlādyavyabhicāriṇam . 9.11.

viśiṣṭamēva mukhyārthaṃ vadanti nirupādhikam .

tathaiva bhagavānantaryāmī sannāmarūpayōḥ . 9.12.

vibhāgakṛtsa taiḥ śabdairmukhyavṛttyābhidhīyatē .

amukhyārthatvamētēṣāṃ parairuktaṃ na yuktimat . 9.13.

śarīrādyapṛthagbhāvācchabdā niṣkarṣakētarē .

viśiṣṭamēva śrīmantamabhidhāsyanti tattvataḥ . 9.14.

sarvaṃ brahmētyaitadātmyamityādivyapadiṣṭayaḥ .

sāmānādhikaraṇyēna saṃyujyantēäta ēva hi . 9.15.

svarūpabhidayā bhēdaśrutayōäsmanmatē sthitāḥ .

viśiṣṭābhēdatōäbhēdaśrutayōäpi sunirvahāḥ . 9.16.

kāraṇātsūkṣmacidacidyuktātsthūlaitadāhitam .

kāryaṃ nānyaditi vyaktamārambhaṇanayādiṣu . 9.17.

nirguṇatvaparāḥ kāścicchrutayaḥ santi tā imāḥ .

taddhēyaguṇarāhityaṃ bōdhayanti tatō dhruvam . 9.18.

. iti vēdāntakārikāvalyāmīśvaranirūpaṇaṃ nāma navamaṃ prakaraṇam .

( atha adravyanirūpaṇaṃ nāma daśamaṃ prakaraṇam )

dravyamēvaṃ nirūpyātha tadadravyaṃ nirūpyatē .

śuddhasattvaṃ miśrasattvamiti sattvaṃ dvidhā matam . 10.1.

rajastamōbhyāmaspṛṣṭamadravyaṃ pūrvamucyatē .

rajastamōvimiśraṃ tu miśrasattvaṃ prakīrtitam . 10.2.

atīndriyaṃ prakāśādinidānaṃ sattvaśabditam .

rajō lōbhapravṛttyādinidānaṃ kīrtyatē tamaḥ . 10.3.

pramādamōhādihētustraiguṇyasya nirūpaṇam .

layē samāni caitāni viṣamāṇyudayādiṣu . 10.4.

śrōtragrāhyō guṇaḥ śabdō varṇāvarṇātmanā dvidhā .

tālubhēryādijatvēna bhūtapañcakavartyasau . 10.5.

sparśastvagindriyagrāhyaḥ pṛthivyādicatuṣṭayē .

śītōṣṇādiprabhēdastu śāstrāntaranirūpitaḥ . 10.6.

cakṣurindriyanirgrāhyaṃ rūpamētaccaturvidham .

śvētaraktē pītakṛṣṇē iti bhēdādvidhādimam . 10.7.

bhāsvarābhāsvaratvābhyāṃ bhāsvaraṃ tējasi sthitam .

pṛthivījalayōścaitadabhāsvaramudāhṛtam . 10.8.

rasanēndriyanirgrāhyō rasaḥ ṣōḍhā sa kīrtitaḥ .

ghrāṇagrāhyō guṇō gandhō dvidhā śāstrāntarēṣviva . 10.9.

pṛthivyāmēva gandhaḥ syātpṛthivījalayō rasaḥ .

pṛthivījalatējaḥsu rūpaṃ sparśaḥ savāyuṣu . 10.10.

śabdaḥ pañcasu bhūtēṣu prādhānyēnaivamucyatē .

pañcīkaraṇarītyā tu sarvē sarvatra saṅgatāḥ . 10.11.

saṃyuktapratyayē hētuḥ saṃyōga iti kathyatē .

kāryākāryaprabhēdēna sa saṃyōgō dvidhā mataḥ . 10.12.

mēṣahastādisaṃyōgaḥ kāryōäkāryō vibhōrvibhōḥ .

vibhudvayasya saṃyōgaḥ śrutyā yuktyā ca manyatē . 10.13.

tasmātkālasyēśvarēṇa saṃyōgōäpi susammataḥ .

saṃyōgābhāvarūpō hi vibhāgō na guṇāntaram . 10.14.

sarvahētuṣu hētutvanirvōḍhrī śaktiriṣyatē .

maṇimantrādikēṣvēṣā prasiddhā sā tvatīndriyā . 10.15.

buddhyādayōäṣṭau vijñānē bhāvanā cāntarāviśan .

dravatvasnēhasaṅkhyānaparimāṇāni vēgakaḥ . 10.16.

dravyasvarūparūpatvānnādhikyaṃ yānti kēvalam .

sthitasthāpakamētasmin saṃyōgēäntarbhavatyataḥ . 10.17.

saṃyōgābhāvarūpatvātpṛthaktvasya vibhāgavat .

gurutvasyāpi śaktitvānnādhikyaṃ kvāpi vidyatē . 10.18.

karmaṇāmapi śaktitvaṃ kēcidāhurmanīṣiṇaḥ .

padārthāntaratāmanyē prāhurvēdāntavēdinaḥ . 10.19.

prācīnagranthapadavīmanusṛtya yathāmati .

viśiṣṭādvaitasiddhāntaphakkikētthaṃ nidarśitā . 10.20.

aṇṇayāryādhvarīndrasya tārtīyīkatanūbhuvā .

śrīmadvēṅkaṭadāsēna nirmitā kārikāvalī . 10.21.

niramāyi ramāyattaparamādbhutatējasaḥ .

mudamādhātukāmēna mayēyaṃ kārikāvalī . 10.22.

bhaktiprapattyōradhidēvatābhyā-

mivābjanābhasya padāmbujābhyām .

samarpayēäsmanmatakārikāvalīṃ

tadaṅgulīsaṅkhyanirūpaṇāḍhyām . 10.23.

yaḥ śrīmacchaṭhamarṣaṇānvayapayaḥ sindhōḥ sudhāṃśurmahā-

naṇṇāryaḥ samabhūdvibhūṣitacatustantrō vacaḥkāntibhiḥ .

tasyāsau tanayaḥ samārjitanayaḥ śrīvēṅkaṭāryaḥ sudhīḥ

śrutyantānvayakārikālimakarōtprītyai mahatyai satām . 10.24.

. iti vēdāntakārikāvalyāmadravyanirūpaṇaṃ nāma daśamaṃ prakaraṇam .

(pramēyanirūpaṇaṃ samāptam)

. iti śrībuccivēṅkaṭācāryakṛtā vēdāntakārikāvalī samāptā .

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.