श्रीनारसिंह-पञ्चकम्

श्रीनारसिंहपञ्चकम्

श्री नारसिंहवपुषे निगृहीतभक्त

सर्वां ह से व्रतजुषे प्रणतावनाय ।

प्रख्यातदिव्य-महसे कमलोरसे-

ऽस्मत्सर्वार्थसंचयपुषेस्तु नमः परस्मै ।। (१)

 सन्तु प्रत्यर्थि-गर्वप्रकरतिमिर-सन्दोहसंहारकारि

प्रादुर्भाव प्रकारानरहरिमुखदंष्ट्रा प्रभासारधाराः।

धीरा हैरण्यवक्षो-विदळनसमयोऽद्भूतघोरासृगाक्त

श्वेताश्वेतस्वरोचिः नखरुचिभिदुरा श्श्रेयसे भूयसेनः ।। (२)

नरहरिमहमीडे यादवक्ष्माधरेन्द्रं

पुरहरसुरबृंदाधीश्वराद्यर्चिताङ्घ्रिम् ।

वरपरमपुमर्थप्रापणैकान्तमेकं

परमरिकुलमालोन्मूलनं साधनं नः ।। (३)

हर्ता दुर्वारगर्व-प्रचुरतरधियां संविहर्ता मुनीनां

हार्दाम्भोजान्तरन्तः स्फुरदखिलजगदिभ्रदार्तार्तिहन्ता ।

भर्ता सर्वेश्वराणां जगदुदयलयस्थेमकर्ता प्रहर्ता

दुर्दान्तक्रूरकृत्या सुरपति विततेः पातु मां नारसिंहः ।। (४)

नरहरिमरिगर्वभंजनोऽद्यन्नख-

दंष्ट्राद्युतिभास्वराखिलाशम् ।

पुरहरविधिपूर्वसर्वदेव-

प्रणत पदाम्बुजमाश्रये सदाहम् ।। (५)

इति विदधे स्तुतिसंज्ञं यतिपतिकृपया कृतार्थतापन्नः ।

सत्कारमादिपुंसो वाचिकमक्कारकन्नि नरसिह्मः ।। (६)

कमलाकुच-कस्तूरी-कर्दमाङ्कितवक्षसे ।

यादवाद्रिनिवासाय संपत्पुत्राय मङ्गलम् ।।

इति श्रीनारसिंहपञ्चकम्

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.