रहस्यत्रयकारिकावली

श्री: श्रीमते रामानुजाय नमः । श्रीवादिकेसरिसुन्दरजामातृमुनिविरचिता रहस्यत्रयकारिकावली।। सुन्दरजामात्मने प्रपद्ये चरणाम्बुजम्। संसारार्णवसंमग्नजन्तुसन्तारपोतकम्।। अस्मद्गुरूंस्तदाचार्यान् परमानखिलानपि। रामानुजार्य करुणावात्सल्यवरुणालयम्।। १ ।। श्रीशांघ्रिहेमसम्मोहतृणीकृततदन्यकम्। शठकोपपदद्वन्द्वदृढविन्यस्तमानसम्।। २ ।। पूर्णयामुनरामाब्जदृङ्नाथशठवैरिणः। सतां यदप्ंघ्रियुगळं मातृतातसुताङ्गनाः।। ३ ।। सेनेशश्रीतदीशांश्च नत्वा तेषां प्रसादतः। रहस्यत्रितयार्थोऽयं चिन्त्यते दृढताप्तये।। ४ ।। रहस्यत्रितयं ज्ञेयं चेतनेन मुमुक्षुणा। ज्ञातव्यमखिलं तस्य यस्मादत्राभिधीयते।। ५ ।। रहस्यत्रितयं प्रोक्तं महानष्टाक्षरो मनुः। द्वयाभिधमन्त्ररत्नं चरमश्लोक इत्यमी।। ६ ।। तत्राद्यस्त्रिपदो […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.