तत्त्वदीपसंग्रहकारिका

श्रीमते रामानुजाय नमः । श्रीवादिकेसरिसौम्यजामातृमुनिविरचिता तत्त्वदीपसंग्रहकारिका ।। अथ मूलमन्त्रप्रकरणम् । अस्मद्गुरुमुखान्सर्वानभिवन्द्य गुरून् क्रमात्। आद्यं लक्ष्मीपतिं देवमाश्रये परमं गुरुम्।।१।। अस्मद्गुरुदयायातयतीन्द्राङ्गीक्रियान्वयः। लभेय लब्धविज्ञानो लक्ष्मीपतिपदद्वयम्।। २ ।। सद्गुरुस्नेहवर्त्यन्तस्फुरितस्य विधीयते। संविवेत्तुं रहस्यार्थं तत्त्वदीपस्य सङ्ग्रहः।। ३ ।। मूलमष्टाक्षरं मन्त्रं मन्त्ररत्नं दयाह्वयम्। चरमश्लोक एतस्तु रहस्यत्रितयं विदुः।। ४ ।। तत्रादौ मूलमन्त्रार्थो यथावदनुवर्ण्यते। स्वस्वरूपावबोधार्थं तत्त्वयाथात्म्यचिन्तकैः।। ५ ।। सप्रकारस्वरूपोक्तिसामर्थ्यान्मूलमन्त्रतः। तत्त्वस्वरूपयाथात्म्यं वर्ण्यते तत्त्वदर्शिभिः।। ६ ।। […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.