मनुस्मृतिः तृतीयोऽध्यायः

मनुस्मृतिः अथ तृतीयोऽध्यायः  (गृहस्थधर्माः) 3.1 षट्त्रिम्शद् आब्दिकम् चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम् । तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकम् एव वा ।। 3.1 षट्त्रिम्शद् आब्दिकम् चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम् । तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकम् एव वा ।। 3.2 वेदान् अधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् । अ विप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम् आवसेत् ।। 3.2 वेदान् अधीत्य वेदौ वा वेदं […]

मनुस्मृतिः द्वितीयोऽध्यायः

मनुस्मृतिः अथ द्वितीयोऽध्यायः (धर्मः, संस्काराः, ब्रह्मचारिधर्माश्च) 2.1 विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर् नित्यम् अ द्वेष रागिभिः । हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस् तं निबोधत ।। 2.1 विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर् नित्यम् अ द्वेष रागिभिः । हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस् तं निबोधत ।। 2.2 कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्य् अकामता । काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश् च वैदिकः ।। 2.2 कामात्मता न प्रशस्ता […]

मनुस्मृतिः प्रथमोऽध्यायः

अथ मनुस्मृतिः अथ प्रथमोऽध्यायः (शास्त्रोपोद्घातः)   1.1 मनुम् एकाग्रम् आसीनम् अभिगम्य महर्षयः । प्रतिपूज्य यथान्यायम् इदं वचनम् अब्रुवन् ।। 1.1 मनुम् एकाग्रम् आसीनम् अभिगम्य महर्षयः । प्रतिपूज्य यथान्यायम् इदं वचनम् अब्रुवन् ।। 1.2 भगवन् सर्ववर्णानां यथावद् अनुपूर्वशः । अन्तरप्रभवानां च धर्मान् नो वक्तुम् अर्हसि ।। 1.2 भगवन् सर्ववर्णानां यथावद् अनुपूर्वशः । अन्तरप्रभवानां च धर्मान् नो […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.