ஸித்தித்ரயே ஆத்மஸித்தி:

ஶ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

பரமாசார்ய ஶ்ரீமத்யாமுநாசார்ய ஸமநுக்ருஹீதே,

ஸித்தித்ரயே ஆத்மஸித்தி:

।। யத்பதாம்போருஹத்யாநவித்வஸ்தாஶேஷகல்மஷ: ।வஸ்துதாமுபயாதோऽஹம் யாமுநேயம் நமாமி தம் ।।

1.1 ப்ரக்ருதிபுருஷகாலவ்யக்தமுக்தா யதிச்சா-மநுவிதததி நித்யம் நித்யஸித்தைரநேகை:ஸ்வபரிசரணபோகை: ஶ்ரீமதி ப்ரீயமாணே பவது மம பரஸ்மிந் புருஷே பக்திபூயா ।। 1 ।।

1.2 விருத்வமதயோऽநேகா: ஸந்த்யாத்மபரமாத்மநோ: ।அதஸ்தத்பரிஶுத்த்யர்தமாத்மஸித்திர்விதீயதே ।। 2 ।।

1.3 தத்ர – தேஹேந்த்ரியமந:ப்ராணதீப்யோऽந்யோऽநந்யஸாதந: ।நித்யோ வ்யாபீ ப்ரதிக்ஷேத்ரமாத்மா பிந்ந: ஸ்வத: ஸுகீ ।। 3 ।।

1.4 அத்ர ப்ரதிவிதிர்தேஹோ நாத்மா ப்ரத்யக்ஷபாதத: ।ந கல்வஹமிதங்காராவேகஸ்யைகத்ர வஸ்துநி ।। 4 ।।

1.5 கிம் ச- அபரார்தம் ஸ்வமாத்மாநமாத்மார்தேऽந்யச்ச ஜாநத: ।ஸங்காதத்வாத் பரார்தேऽஸ்மிந் தேஹே கதமிவாத்மதீ: ।।5।।

1.6 அஸ்புடத்வேऽபி பேதஸ்ய ஶரீரே ததஸம்பவாத் ।தத்குணாந்தரவைதர்ப்யாதபி ஜ்ஞாநம் ந தத்குண: ।।6।।

1.7 கிஞ்ச-உத்பத்திமத்த்வாத் ஸந்நிவேஶவிஶேஷத: ।ரூபாதிமத்த்்வாத்பூதத்வாத்தேஹோ நாத்மா கடாதிவத் ।।7।।

1.8 ஸச்சித்ரத்வாததேஹித்வாத்தேஹத்வாந்ம்ருததேஹவத் ।இத்யாதிஸாதநைர்ந்யாய்யைர்நிஷேத்யா வர்ஷ்மணஶ்சிதி: ।।8।।

1.9 கிஞ்ச-நிரஸ்தோ தேஹசைதந்யப்ரதிஷேதப்ரகாரத: ।ப்ராணாத்மவாதோ ந ப்ருதக் ப்ரயோஜயதி தூஷணம் ।।9।।

1.10 ஸித்திஶ்சேதப்யுபேயேத ஸம்வித: ஸ்யாத் ஸதர்மதா ।ந சேத்துச்சத்வமேவோக்தம் பவேச்சஶவிஷாணவத் ।।10।।

1.11 ஶாந்தாங்கார இவாதித்யமஹங்காரோ ஜடாத்மக: ।ஸ்வயம்ஜ்யோதிஷமாத்மாநம் வ்யநக்தீதி ந யுக்திமத் ।।11।।

1.12 கிஞ்ச-வ்யங்க்யவ்யங்்க்த்ருத்வமந்யோந்யம் ந ச ஸ்யாத்ப்ராதிகூல்யத: ।வ்யங்க்யத்வேऽநநுபூதித்வமாத்மநி ஸ்யாத்யதா கடே ।।12।।

1.13 கரணாநாமபூமித்வாந்ந தத்ஸம்பந்தஹேதுதா ।அஹமர்தஸ்ய போத்த்ருத்வாந்ந ஸ தேநைவ ஶோத்யதே ।।13।।

1.14 அத: ப்ரத்யக்ஷஸித்தத்வாதுக்தந்யாயாகமாந்வயாத் ।அவித்யாயோகதஶ்சாத்மா ஜ்ஞாதாऽஹமிதி பாஸதே ।।14।।

1.15 கிமப்ரகாஶரூபத்வாத் ப்ரகாஶமநுருத்யதே ।வ்யவஹாராய நீலாதிராஹோஸ்வித்ததபேதத: ।।15।।

1.16 இதி ஸந்திஹ்யமாநத்வாந்நாபேத: ஶக்யநிர்ணய: ।போத்யஸ்தஶ்சைஷ நியமோ ந புநர்புத்திபோத்த்ருக: ।।16।।

1.17 அசித்த்வப்ரதிபத்தஶ்ச ஸர்வோऽபீந்த்ரியகோசர: ।தேந நைந்த்ரியிகம் ஜ்ஞாநமாத்மாநம் ஸ்ப்ரஷ்டுமர்ஹதி ।।17।।

1.18 அபவ்ருக்தஸ்ய து ஜ்ஞாநம் ஹேத்வபாவாந்ந ஸம்பவி ।நித்யத்வே நித்யமுக்தி: ஸ்யாதர்தவாதாஸ்ததோக்தய: ।।18।।

1.19 தர்மாதர்மாவருத்தம் ஸந்மநோ ஜ்ஞாநஸ்ய ஸாதநம் ।ஸதி நித்யேந்த்ரியத்வேऽபி ஶ்ரோத்ரவத் கரணத்வத: ।।19।।

1.20 ஸர்வஸ்யார்தஸ்ய தத்வித்தே: ஸாக்ஷீ ஸர்வத்ர ஸம்மத: ।ஆத்மைவாஸ்து ஸ்வத:ஸித்த: கிமநேகைஸ்ததாவிதை: ।।20।।

1.21 கிம்ச- யோ யஸ்ய ஸாக்ஷீ தேநைவ தஸ்ய ஸித்திர்ந லௌகிகீ ।அர்தஸ்யேவார்தவித்தேரப்யாத்மா ஸாக்ஷீ ஹி லக்ஷ்யதே ।।21।।

1.22 ஸஜாதீயஸ்வஸாத்யார்தநிரபேக்ஷாத்மஸித்தய: ।ஸர்வே பதார்தாஸ்தேநாத்மா நிரபேக்ஷஸ்வஸித்திக: ।।22।।

1.24 அத்ராஹுராத்மதத்த்வஜ்ஞா: ஸ்வதஶ்சைதந்யமாத்மந: ।ஸ்வரூபோபாதிதர்மத்வாத்ப்ரகாஶ இவ தேஜஸ: ।।24।।

1.25 சைதந்யாஶ்ரயதாம் முக்த்வா ஸ்வரூபம் நாந்யதாத்மந: ।யத்தி சைதந்யரஹிதம் ந ததாத்மா கடாதிவத் ।।25।।

1.26 சிதிஶக்தயா ந சாத்மத்வம் முக்தௌ நாஶப்ரஸங்கத: ।(போதேநைவாந்யதோ பேதே வ்யர்தா தச்சக்திகல்பநா) ।।26।।

1.27 யத: ஸ்வதஸ்ஸதோ போதாத்ருதே பும்ஸோ யதோதிதம் ।தம: ஸ்வாபாதிகாலீநம் ந ஸித்யேத்தேத்வஸித்தித: ।।27।।

1.28 ஸ்வத:ஸித்தப்ரகாஶத்வமப்யஸ்ய ஜ்ஞாத்ருபாவத: ।அஜ்ஞாத்ருத்வேந ஹி வ்யாப்தா பராயத்தப்ரகாஶதா ।।28।।

1.29 ந ச ஸங்க்யாதிநிதர்ஶநேநாத்ர ப்ரத்யவஸ்தாநம் யுக்தம்; அஸித்தத்வேந நாஶஸ்ய ஸங்க்யாயா புத்திநாஶத: ।ஏகஸங்க்யவ ஸங்க்யாத்வாதந்யாऽப்யாத்ரவ்யபாவிநீ ।।29।।

1.30 ஸர்வா ஹ்யேகாஶ்ரயா ஸங்க்யா நித்யாநித்யார்தவர்திநீ ।யாவதாஶ்ரயஸத்யேவ ஸம்மதா ஸர்வவாதிநாம் ।।30।।

1.31 த்வித்வாதிகா பரார்தாந்தா ஸங்க்யா யாऽநேகவர்திநீ ।ஸாऽபி ஸங்க்யாத்வஸாமாந்யே ஸதி கஸ்மாந்ந தாத்ருஶீ ।।31।।

1.32 கிம்ச-ஸம்ங்க்யைகதா விருத்தத்வாத் த்விஸங்க்யேவாந்யஸங்கயா ।ஏகம் த்வாவிதி ந ஹ்யஸ்தி ஸாமாநாதிகரண்யதீ: ।। 32 ।।

1.33 ஆபேக்ஷிகத்வாத் த்வித்வாதே: ப்ரதியேக்யவவக்ரஹாத் ।புபுத்ஸோபரமாச்சாபி ஸத்யா ஏவாநவக்ரஹ: ।। 33 ।।

1.34 நாதீதாநாகதே புத்தேர்தூரே பவிதுமர்ஹத: ।புத்த்யா ப்ரகாஶமாநத்வாத்புத்திபோத்த்ருஸ்வரூபவத் ।। 34 ।।

1.35 நித்யத்வவாதிந: ஶப்தா நிர்பாகவ்யோமவர்திந: ।ஶ்ராவணாஶ்சேத்யபிவ்யக்திநியமே நாஸ்தி காரணம் ।। 35 ।।

1.36 தேஶைக்யே க்ராஹகைக்யே ச வ்யஞ்ஜகைக்யம் ஹி தர்ஶிதம் ।ததபாவாத்ப்ரயத்நோத்தமாருத: காரணம் த்வநே: ।। 36 ।।

1.37 அத ஏவ ச நாநாத்வம் ப்ரத்யுச்சாரணமிஷ்யதாம் ।க்ருதஸ்ய காரணாயோகாத்தேதுபௌஷ்கல்யபேதத: ।। 37 ।।

1.38 கிஞ்சோதாத்தாநுதத்தத்வதீர்கத்வஹ்ரஸ்வதாதய: ।காதிஸ்தா யுகபத்பாந்தோ ந பிந்த்யு: ஸ்வாஶ்ரயாந் கதம் ।। 38 ।।

1.39 ஸ்தாநைக்யாபாதஸாத்ருஶ்யாத் ப்ரத்யபிஜ்ஞாऽபி நைக்யத: ।ப்ரதீபப்ரத்யபிஜ்ஞேவ ஜ்ஞாபிதா பேதஹேதவ: ।। 39 ।।

1.40 பவத்வநுபவாதூரம் தூராதந்யத்விரோதி வா ।தத்பாவஶ்ச ப்ரகாஶத்வம் (ஸ்து) கிமத்ர பஹு ஜல்ப்யதே ।। 40 ।।

1.41 அதோ யதோக்தநீத்யாऽऽத்மா ஸ்வதஶ்சைதந்யவிக்ரஹ:।ஜ்ஞா(பா)நஸ்வபாவ ஏவாந்யத்கரணை: ப்ரதிபத்யதே ।।41।।

1.42 ஸ்வரூபோபாதயோ தர்மா யாவதாஶ்ரயபாவிந: ।நைவம் ஸுகாதி போதஸ்து ஸ்வரூபோபாதிராத்மந: ।।42।।

1.43 ஏவமாத்மா ஸ்வத:ஸித்த்யந்நாகமேநாநுமாநத: ।யோகாப்யாஸபுவா ஸ்பஷ்டம் ப்ரத்யக்ஷேண ப்ரகாஶ்யதே ।।43।।

1.44 அர்தக்ரியாஸு பாவாநாம் கர்த்ருத்வஸ்ய த்வயீ கதி: ।க்ரமேண யுகபத்வேதி ந விதாந்தரஸம்பவ: ।।44।।

1.45 இதி ஶ்ரீமத்விஶிஷ்டாத்வைதஸித்தாந்தப்ரவர்தநதுரந்தரபரமாசார்ய-ஶ்ரீபகவத்யாமுநமுநிஸமநுக்ருஹீதே ஸித்தித்ரயே ஆத்மஸித்தி: ।।45।।

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.