అధ్యాత్మచిన్తా

శ్రీమతే రామానుజాయ నమః ।।

శ్రీవాదికేసరిసున్దరజామాతృమునివిరచితా

అధ్యాత్మచిన్తా ।।

 

సున్దరజామాతృమునేః ప్రపద్యే చరణామ్బుజమ్ ।

సంసారార్ణవసమ్మగ్నజన్తుసన్తారపోతకమ్ ।।

నమోऽస్త్వస్మద్గురుభ్యశ్చ తద్గురుభ్యస్తథా నమః।

పరమేభ్యో గురుభ్యశ్చ నిఖిలేభ్యో నమో నమః।। ౧ ।।

నమో రామానుజాయేదం పూర్ణాయ మహతే నమః।

యామునాయ మునీన్ద్రాయ నమస్సర్వార్థవేదినే।। ౨ ।।

నమోऽస్తు రామమిశ్రాయ పుణ్డరీకదృశే నమః।

నాథాయ మునయే నిత్యం నమః పరమయోగినే।। ౩ ।।

ఆద్యాయ కులనాథాయ నమోऽస్తు శఠవైరిణే।

నమః సేనాధిపతయే జ్ఞానయాథాత్మ్యవేదినే ।। ౪ ।।

శ్రియై శ్రీశానపాయిన్యై జగన్మాత్రే నమో నమః।

శ్రీధరాయాదిగురవే నమో భూయో నమో నమః ।। ౫ ।।

ఇత్థం సంచిన్త్య మనసా శుభాం గురుపరమ్పరామ్।

అధ్యాత్మవిషయాం చిన్తాం కరోమ్యాత్మవిశుధ్దయే।। ౬౥

ఆత్మా న దేవో న నరో న తిర్యక్ స్థావరో న చ ।

న దేహో నేన్ద్రియన్నైవ మనః ప్రాణో న నాపి ధీః।। ౭ ।।

న జడో న వికారీ చ జ్ఞానమాత్రాత్మకో న చ ।

స్వస్మై స్వయంప్రకాశ: స్యాదేకరూపస్వరూపభాక్।। ౮ ।।

చేతనో వ్యాప్తిశీలశ్చ చిదానన్దాత్మకస్తథా।

అహమర్థః ప్రతిక్షేత్రం భిన్నోऽణుర్నిత్యనిర్మలః।। ౯ ।।

తథా జ్ఞాతృత్వకర్తృత్వభోక్తృత్వనిజధర్మకః।

పరమాత్మైకశేషత్వస్వభావస్సర్వదా స్వతః।। ౧౦ ।।

ఏవం సామాన్యతః సిద్ధనిజాకారయుతోऽప్యహమ్।

అనాదేర్గుణమాయాయాః బలేనైవ తిరోహితః।। ౧౧ ।।

అప్రకాశనిజాకారో నిత్యమాన్ద్యముపేయివాన్।

అపథే కర్మపాశేన కృశ్యమాణో నిరాశ్రయః।। ౧౨ ।।

అజానన్ననుకూలఞ్చ ప్రతికూలం తథాత్మనః ।

అన్యథా తత్తదారోప్యరాగద్వేషౌ ప్రవర్తయన్।। ౧౩ ।।

అకృత్యకరణాదావప్యత్యన్తోద్భటవృత్తికః।

మత్తప్రమత్తోన్మతానాం వర్తే సదృశచేష్టితః।। ౧౪ ।।

గర్భజన్మాద్యవస్థాసు దుఃఖమత్యన్తదుస్సహమ్।

న కిఞ్చిద్గణయన్నిత్యం చరామీన్ద్రియగోచరే।। ౧౫ ।।

ఏవం విషయతృష్ణాయా విరాగస్య జరా మమ।

తద్భోగే కరణానాం చ శైథిల్యం కురుతే భృశమ్।। ౧౬ ।।

తథా తు తృష్ణామాహాత్మ్యాత్ కరణానామపాటవాత్।

భోగాలాభసముద్భూతః శోకోऽపి భవతి ధ్రువమ్।। ౧౭ ।।

తథా పుత్రకళత్రాదిబన్ధువర్గావమానజమ్।

దుఃఖం దుస్సహమేవాపి సహన్నత్రాప్రతిక్రియః।। ౧౮ ।।

ఆధివ్యాధిభిరత్యర్థం పీడితో మూఢచేతనః।

అర్థాదిషు తదానీమప్యభివృద్ధస్పృహో భవన్।। ౧౯ ।।

తాదృగ్బన్ధువియోగేషు తాపేన మహతార్దితః।

కాలశేషం నయామ్యత్ర కర్మబన్ధవశానుగః।। ౨౦ ।।

అథ దేహావసానే చ దుఃఖముత్క్రాన్తిసంభవమ్।

కుచ్ఛ్రేణ దేహాన్నిష్క్రాన్తిం యమకిఙ్కరదర్శనమ్।। ౨౧ ।।

యాతనాదేహసమ్బన్ధం యామ్యపాశైశ్చ కర్షణమ్।

ఉగ్రమార్గగతిక్లేశం యమస్య పురతః స్థితిమ్।। ౨౨ ।।

తన్నియోగసమాయాతా యాతనాశ్చ సహస్రశః।

శ్రుత్వా స్మృత్వా చ దూయేऽహం తత్ప్రవేశభయాకులః।। ౨౩ ౥

పునశ్చ గర్భజన్మాదిప్రవేశం కర్మనిర్మితమ్।

ముహుర్విచిన్త్య మచ్చిన్తం కమ్పతే జలచన్ద్రవత్।। ౨౪ ।।

ఏవం మాం భవచక్రేऽస్మిన్ భ్రమమాణం సుదుఃఖితమ్।

కృపయా కేవలం శ్రీమన్ రక్ష నాథ కటాక్షతః।। ౨౫ ।।

అహముత్పత్తివేళాయాం త్వత్కటాక్షాదివీక్షితః ।

సత్త్వోద్రేకేణ సమ్పన్నః సద్గత్యాకాఙ్క్షయాన్వితః ।। ౨౬

బాహ్యేషు విముఖో నిత్యం వైదికేऽభిముఖస్తథా।

సద్భిస్సహైవ నివసన్ సత్కథాశ్రవణే రత:।। ౨౭ ।।

సదాచార్యోపసత్తౌ చ సాభిలాషస్త్వదాత్మకమ్ ।

తత్త్వజ్ఞాననిధిం తత్త్వనిష్టం సద్గుణసాగరమ్।। ౨౮ ।।

సతాం గతిం కారుణికం తమాచార్యం యథావిధి।

ప్రణిపాతనమస్కారప్రియవాగ్భిశ్చ తోషయన్।। ౨౯ ।।

త్వత్ప్రసాదవశేనైవ తదఙ్గీకారలాభవాన్।

తదుక్తతత్త్వయాథాత్మ్యజ్ఞానామృతసుసంభృతః।। ౩౦ ।।

అర్థ రహస్యత్రితయగోచరం లబ్ధవానహమ్।

కేవలం కృపయా మాం తు నయతస్తే ప్రసాదతః।। ౩౧ ।।

కారణం రక్షకం శ్రీశం శేషిణం త్వాం విచిన్తయన్।

త్వదర్థమితరేషాం చ శేషిణాం వినివర్తనాత్।। ౩౨ ।।

అనన్యార్హం స్వతో నిత్యం ప్రకృత్యాదివిలక్షణమ్।

పఞ్చవింశం చిదానన్దస్వరూపగుణసంయుతమ్।। ౩౩ ।।

అహమర్థమణుం నిత్యమాత్మవర్గం నిరూప్య చ।

తం చ స్వానర్హతాసిద్ధేరహన్తామమతోజ్ఝితా।। ౩౪ ।।

స్వరక్షణేऽప్యస్వతన్త్రం త్వద్రక్ష్యత్వనిరూపితమ్।

విజ్ఞాయ త్వదుపాయత్వాదనన్యశరణం తథా।। ౩౫ ।।

నిత్యని:సీమనిస్సఙ్ఖ్యవిభూతీనాముపాశ్రయమ్।

తదన్తర్యామిణం దేవం నాథం నారాయణం ప్రతి।। ౩౬ ।।

నిత్యం సర్వత్ర నిఖిలావస్థం నిరవశేషతః।

ప్రీతికారితకైఙ్కర్యనిరతం చిన్తయామ్యహమ్।। ౩౭ ।।

ఇత్థం చేతనసామాన్యరూపాన్తర్భావతః స్వతః।

స్వాత్మనోऽప్యనుసన్ధానం తథైవ విదధామ్యహమ్।। ౩౮ ।।

అకారార్థార్థభూతోऽహమనన్యార్హో ऽచితః పరః ।

స్వార్థతారహితో నిత్యమనన్యశరణస్తథా।। ౩౯ ।।

నారాయణాయ నాథాయ కిఙ్కరః స్యాం నిరన్తరమ్।

ఇతి మన్త్రం స్వయాథాత్మ్యపరమేవానుసన్దధే।। ౪౦ ।।

ఇత్థం ప్రకాశితస్వాత్మయాథాత్మ్యస్యోచితామహమ్।

వృత్తిం ప్రవృత్తిం నిశ్చిత్య విదధామి ద్వయేన తామ్।। ౪౧ ।।

త్వాం శ్రితాం నిఖిలైస్సేవ్యాం శ్రియం ఘటకభావతః।

సమాశ్రిత్య తయా నిత్యం యుక్తం వాత్సల్యసాగరమ్।। ౪౨ ।।

స్వామినం శీలజలధిం సులభం సుగమం తథా।

సర్వజ్ఞం శక్తిసమ్పన్నమాప్తకామఞ్చ శేషిణమ్।। ౪౩ ।।

కారణం కరుణాపూర్ణమశేషఫలదాయినమ్।

త్వాం వినిశ్చిత్య కల్యాణనిత్యమఙ్గళరూపిణమ్।। ౪౪ ।।

చరణౌ తవ సర్వాత్మసాధారణశుభాశ్రయౌ।

అరిష్టవినివృత్త్యర్థమిష్టప్రాప్యర్థమేవ చ।। ౪౫ ।।

ఉపాయభావాచ్ఛరణం ప్రపద్యేऽధ్యవసాయవాన్।

ఇయం ప్రపత్తివిశ్వాసపూర్వకప్రార్థనా మతిః।। ౪౬ ।।

తస్మాన్మమాపి ముఖ్యార్థప్రవృత్తిరియమిత్యదః ।

త్వమేవోపాయభూతస్సన్ మాం పాహి కరుణాకర।। ౪౭ ।।

సర్వాతిశాయితాకారం స్వరూపగుణసమ్పదా।

శ్రియా నిత్యం సహాసీనాం దేవదేవం జగత్పతిమ్।। ౪౮ ।।

భవన్తమనుభూయాహమాహ్లాదపరిబృంహితః।

నిత్యం సార్వత్రికం సర్వావస్థం సర్వవిధం తథా।। ౪౯ ।।

ఐశ్వర్యకైవల్యాకీర్ణం త్వదానన్దాద్విలక్షణమ్।

లక్ష్మీభోగాద్విశిష్టం చ కైఙ్కర్యసుఖమాప్నుయామ్।। ౫౦ ।।

తత్ర స్వార్థత్వసంభూతమహన్తామమతాత్మకమ్।

ప్రతిబన్ధమశేషేణ వినివర్తయ మాధవ ।। ౫౧ ।।

ఇత్థం ద్వయార్థం సంచిత్య పూర్ణప్రపదనాత్మకమ్।

తత్ర త్వదాదరాత్పుణ్యం జానే శ్లోకవిధానతః।। ౫౨ ।।

అభీష్టోపాయరూపేణ సాధ్యానాం చిరకాలతః।

స్వకర్మజ్ఞానభక్తీనాం స్వరూపపరిశోధనాత్।। ౫౩ ।।

స్వవిలమ్బాక్షమత్వేన స్వాకిఞ్చన్యవిరోధతః।

స్వానుపాయత్వనిష్కర్షాత్ సర్వం సన్త్యజ్య దూరతః।। ౫౪ ।।

త్యాగం స్వీకారవిద్యాఙ్గం వినిశ్చిత్య చ మానతః।

త్వత్సారథ్యే స్థితత్వేన సుశీలం భక్తవత్సలమ్ ।। ౫౫ ।।

అనన్యాపేక్షరూపం త్వమద్వితీయమనుత్తమమ్।

అరిష్టధ్వంసనే దక్షముపాయం పరిచిన్తయన్।। ౫౬ ।।

మనోవాక్కాయసమ్పన్నగతిత్రితయగోచరమ్।

వర్జనం సర్వభావేన కురు విశ్వాసపూర్వకమ్।। ౫౭ ।।

అహం స్వార్ధం న సర్వాత్మబన్ధమోక్షవిధిక్రమ:।

సార్వజ్ఞ్యసర్వశక్తిత్వపూర్తిప్రాప్తిదయోదధిః।। ౫౮ ।।

మయి నిక్షిప్తకర్తవ్యతన్త్రనిర్భరముజ్వలమ్।

త్వాం ప్రపత్తిక్రియాముద్రాముద్రితం మత్పరాయణమ్।। ౫౯ ।।

పూర్వోత్తరారబ్ధాకారవిభాగేన విశేషితాన్।

నిరస్తసాఙ్ఖ్యాద్దుర్మోచాన్నిఖిలాత్ పాపసంచయాత్।। ౬౦ ।।

ముక్తమేవ కరిష్యామి సఙ్కల్పాదేవ మామకాత్।

కథం లభేతావస్థానం తమః సముదితే రవౌ ।। ౬౧ ।।

తస్మాదుపాయసాధ్యత్వదౌష్కర్యాత్ త్వం విశేషతః।

ఫలసిద్ధివిలమ్బాచ్చ న శోకం కర్తుమర్హసి ।। ౬౨ ।।

ఇత్థం పార్థ సముద్దిశ్య విధానాచ్చరమోదితాత్।

భవతో బహుమన్తవ్యాం ప్రపత్తిమనుసన్దధే।। ౬౩ ।।

ఏతావన్తం సదా ధ్యానమిత్థం మాం కృపయా నయన్।

శేషాధ్వలేశనయనం త్వమేవ కురు మాధవ।। ౬౪ ।।

త్వత్స్వరూపగుణాకారవిభూతివిషయాం మతిమ్।

విశదీకృత్య తాం దేవ భక్తిరూపాం కురుష్వ మే।। ౬౫ ।।

పరభక్తిం పరజ్ఞానం పరమాం భక్తిసమ్పదమ్।

ఆవిష్కురు మమాత్యర్థమాత్మధర్మత్వయోగతః।। ౬౬ ।।

పూర్వాఘముత్తరాఘఞ్చ సమారబ్ధమఘం తథా।

త్వత్ప్రాప్తిరోధకం కృత్స్నం నిఃశేష పరిహారయ।। ౬౭ ।।

శరీరే దారపుత్రాదౌ వనక్షేత్రాదికే తథా।

సఙ్గం దుర్మోచమఖిలం సహసైవ వినాశయ।। ౬౮ ।।

త్వద్గుణానుభవాస్వాదరసికేషు మహాత్మసు।

త్వదీయేషు పరం ప్రేమ త్వమేవ పరివర్ధయ।। ౬౯ ।।

ద్వయార్థగతవాక్చిత్తం తాపైస్త్రిభిరనాకులమ్।

యావచ్ఛరీరపాతం మాం కురుష్వ త్వం త్వదన్తికే।। ౭౦ ।।

యోऽసౌ త్వయైవ దత్తో మే వ్యవసాయమహోదయః।

కురుష్వ నిశ్చలమముం యావత్ప్రాప్త్యనువర్తనమ్।। ౭౧ ।।

తతో దేహావసానే చ త్యక్తసర్వేతరస్పృహః ।

త్వామేవాతిప్రబుద్ధస్సన్ పశ్యేయం భగవన్నహమ్।। ౭౨ ।।

అవ్యక్తబుధ్యహఙ్కారజ్ఞానకర్మాక్షమానసైః।

స తన్మాత్రమహాభూతైః పరికల్పితమాదితః।। ౭౩ ।।

చర్మాసృఙ్మాంసమేదోऽస్థిమజ్జాశుక్లాదిసంస్థితమ్।

తథా మూత్రపురీషాదిపూర్ణం నిత్యజుగుప్సితమ్।। ౭౪ ।।

ఇదం శరీరం దుఃఖైకనిదానం పరితప్య చ।

నాడ్యా శతాతిశాయిన్యా మాం నిర్గమయ దేహతః।। ౭౫ ।।

వహ్న్యహఃశుక్లపక్షోదగయనాబ్దానిలాస్థితాన్।

మార్గాస్తైస్సత్కృతో గత్వా భిత్వా సూర్యస్య మణ్డలమ్।। ౭౬ ।।

చన్ద్రవిద్యుజ్జలేశేన్ద్రప్రజాపతిసుపూజితః ।

అణ్డమావృతిభేదాంశ్చ వ్యతివర్త్య దశోత్తరాన్।। ౭౭ ।।

అథ సంఖ్యావిహీనం తదవ్యక్తమతివర్తయన్।

విరజామమృతాకారాం మాం ప్రాపయ మహానదీమ్।। ౭౮

కృత్వా సూక్ష్మశరీరస్య చిరసక్తస్య ధూననమ్।

తస్మాద్రాహువినిర్ముక్తచన్ద్రసాన్నిభమణ్డలమ్।। ౭౯ ।।

తాం నదీం మనసా తీర్య వైద్యుతేనానుగచ్ఛతా।

అమానవేన సహితం మాం విభూతిం పరాం నయ।। ౮౦ ।।

తత్ర స్వాభావికాకారానవబోధాదికాన్ గుణాన్।

అనన్తానపరిచ్ఛిన్నానసఙ్ఖ్యాన్ మే ప్రకాశయ।। ౮౧ ।।

తతస్త్వప్రాకృతం దివ్యం శుద్ధసత్త్వప్రకాశకమ్।

పఞ్చోపనిషదాకారం విగ్రహం సుమనోహరమ్।। ౮౨ ।।

ప్రాపయ్య దివ్యామోదం తే రసం తేజః ప్రవేశ్య చ।

స్వస్వరూపాభినిష్పత్త్యా లబ్ధసామ్యం చ మాం కురు।। ౮౩ ।।

తతశ్చైరమ్మదీయాఖ్యే తటాకేऽశ్వత్థమూలతః।

దివ్యాప్సరోగణైః పఞ్చశతసంఖ్యాసమన్వితైః।। ౮౪ ।।

మాలాచూర్ణాంజనక్షౌమభూషాహస్తైరుపస్థితైః।

బ్రహ్మాలఙ్కారరూపేణ సాదరం సమలఙ్కృతమ్।। ౮౫ ।।

అభ్యుత్థానార్థమాయాతైర్దివ్యజానపదైస్సురై:।

సంఘశస్సమవేతైశ్చ సత్కృతం సంభ్రమాకులైః।। ౮౬ ।।

సంసారనిరయాదేవముత్థాప్య కరుణానిధే।

మాం త్వం గమయ తే దేవ తద్విష్ణోః పరమం పదమ్।। ౮౭ ।।

తతస్సూరిజనైదివ్యైర్వైకుణ్ఠపురవాసిభిః।

రాజమార్గగతం లాజపుష్పవృష్ట్యాదితోషితమ్।। ౮౮ ।।

దృష్ట్వా ప్రణమ్య చోత్థాయ వైకుణ్ఠద్వారగోపురమ్।

అన్తఃప్రవిష్టం పశ్యన్తం ధామ దివ్యమితస్తతః।। ౮౯ ।।

అథ మణ్డపరత్నం తదానన్దపరిపూరితమ్।

మహావకాశమాణిక్యస్తమ్భసాహస్రశోభితమ్।। ౯౦ ।।

ఆరోప్య సూరిపరిషదన్తర్భావమహోదయమ్।

గమయ త్వం త్వదీయం మాం కృతకృత్యస్సుఖీ భవన్।। ౯౧ ।।

తత్ర చాధారశక్త్యాదిక్రమేణ పరికల్పితే।

ధర్మాద్యైస్సూరిభిస్తత్తత్పదగాత్రమయాత్మకైః।। ౯౨ ।।

నిర్మితే నిర్మలే పీఠే నానారత్నసమన్వితే।

శుభాస్తరణసంయుక్తే సున్దరేऽతిమనోహరే।। ౯౩ ।।

విలసద్దళసాహస్రపుణ్డరీకాక్షిగోచరే।

తత్కణ్ఠికోపరితలే తత్ర చామీకరోజ్వలే।। ౯౪ ।।

అనన్తభోగపర్యంకే విమలే విస్తృతోచ్ఛ్రితే।

ఫణాసహస్రమాణిక్యప్రభాచిత్రవితానకే।। ౯౫ ।।

ఆసీనమఖిలస్యాస్య స్వామిన్యా జగతః స్వయమ్।

దేవ్యా త్వదనపాయిన్యా శ్రియా భూమ్యా చ నీళయా।। ౯౬ ।।

సమేతం సచ్చిదానన్దశాన్తోదితదశాత్మకమ్।

సన్మఙ్గళగుణావాసం సదైకాకారవిగ్రహమ్।। ౯౭ ।।

లావణ్యకాన్తిమయుతాయోయనాదిగుణోదధిమ్।।

విశ్వాధిరాజ్యపిశునకిరీటమకుటోచ్ఛ్రితై:।।। ౯౮౥

సుస్నిగ్ధనీలకుటిలైరలకైర్లలితాళికమ్।

సువిభక్తలలాటాస్థిమధ్యపుణ్డేన సేతునా।। ౯౯ ।।

ఆకర్ణనాసమాలోలపుణ్డరీకాయతేక్షణమ్।

ఋజునాసముఖాఘ్రాతనిజశ్యామోదసమ్పదమ్।। ౧౦౦ ।।

అంసావలమ్బిరత్నాఢ్యకర్ణికామకరచ్ఛవిమ్।

నిరస్తనిస్తులాధిక్యదన్తమన్తస్స్మితోజ్వలమ్ ।। ౧౦౧ ।।

శుద్ధకోమలవత్ స్వాదుప్రవాళసదృశాధరమ్।

ప్రఫుల్లగణ్డఫలకం కర్ణపూరపరిష్కృతమ్।। ౧౦౨ ।।

పద్యచన్ద్రామృతసర:ప్రస్పార్ధముఖమణ్డలమ్।

భ్రూక్షేపాలోకితాలాపైర్భువనాహ్లాదకారణమ్।। ౧౦౩ ।।

గ్రైవేయభూషావిలసత్కమ్బుబన్ధురకన్ధరమ్।

ఉన్నతాంసముదారోరస్ఫారచ్ఛ్రీవత్సకౌస్తుభమ్ ।। ౧౦౪ ।।

ఉదగ్రపరీవరోదారదీర్ఘబాహుచతుష్టయమ్।

హారకేయూరకటకైరంగులీయైశ్చ శోభితమ్ ।।౧౦౫।।

భుజద్వయధృతోదగ్రశంఖచక్రవిరాజితమ్।

జానుప్రసారితభుజం పర్యంకన్యస్తబాహుకమ్।। ౧౦౬ ।।

తనుమధ్యం జగద్రక్షానిబద్ధోదరబన్ధనమ్।

నూతనాభిద్రదోదభూతవిధిసూతిగ్రహామ్బుజమ్ ।। ౧౦౭ ।।

కటీనిబద్ధకాఞ్చీకం కనకోజ్వలవాససమ్।

రమ్భేభహస్తకరభకాన్తిచౌర్యక్షమోరుకమ్।। ౧౦౮ ।।

కకుద్మత్కకుదోదారజానుద్వితయశోభితమ్।

మనోజ్ఞజఙ్ఘాద్వితయం మహార్హమణినూపురమ్।। ౧౦౯ ।।

శారదామ్భోజసదృశచరణద్వయసున్దరమ్।

శరణ్యం సర్వలోకానాం చతుర్వర్గఫలప్రదమ్।। ౧౧౦ ।।

అపౌరుషేయవచసామభూమిం భక్తవత్సలమ్।

దుష్ప్రాపం విధిరుద్రాద్యైః సుప్రాపం భక్తిశాలిభిః।। ౧౧౧ ।।

శఙ్ఖచక్రగదాఖడ్గశార్డాద్యైరాయుధోత్తమైః।

పరీతం పురుషాకారైరాస్థానత్రాణతత్పరైః।। ౧౧౨ ।।

అనన్తవిహగాధీశసేనాన్యాద్యైశ్చ సేవితః।

గజాననాద్యైశ్చణ్డాద్యైః కుముదాద్యైస్తథైవ చ।। ౧౧౩ ।।

అన్యైః పరిజనైనిత్యేర్ముక్త గపరాయణైః।

పరాఙ్కుశాద్యైర్భక్తైరప్యాచార్యస్సముపస్థితమ్।। ౧౧౪ ।।

అవాప్తకామం లోకానామఖిలానామధీశ్వరమ్।

ఆత్మానుభవజానన్దాదవాకీనమనాదరమ్।। ౧౧౫ ।।

భవన్తం తత్ర దృష్ట్వైవ ప్రణమన్ భవతా స్వయమ్।

అఙ్కమారోపితః ప్రేమ్ణా భుజైరాలిఙ్గితస్తదా ।। ౧౧౬ ।।

ఆఘాతో మూర్ధ్ని సస్నేహమాత్రాలోకాభిలక్షితః।

శృణుయాం సాన్త్వవాక్యాని శ్రోతృకర్ణామృతాని తే।। ౧౧౭ ।।

తతః ప్రణమ్య పురతః పాశ్చయోస్త్వాం తు పృష్ఠతః।

భక్తిరూపప్రబోధేన పశ్యన్ సహ విభూతిభిః ।। ౧౧౮ ।।

సర్వత్ర ప్రసృతాలాదహఠాత్కారేణ కారితః।

త్వరమాణస్సదా కుర్యాం కైఙ్కర్యాణ్యఖిలాన్యహమ్।। ౧౧౯ ।।

ఏకధా దశధా చైవ శతధా చ సహస్రధా।

అనన్తధా స్వయంకల్పాదాత్తకిఙ్కరవిగ్రహః।। ౧౨౦ ।।

యథా ద్రవ్యేషు లోకేషు తథా త్వాం దయయాశ్రితమ్।

ఇమాన్ లోకాన్ కామభోగః కామరూప్యనుసఞ్చరన్।। ౧౨౧ ।।

సర్వదా దూరవిధ్వస్తదుఃఖలేశలవాంశకః।

గుణానుభవజప్రీత్యా కుర్యాం దాస్యమశేషతః।। ౧౨౨ ।।

యథా శేషఞ్చ గరుడం సుమిత్రాతనయం తథా।

కురుష్వ మామనుచరం దయయైవ దయానిధే।। ౧౨౩ ।।

ఆత్మాన్తరాత్మరూపేణ స్థితం చానుభవన్ సదా।

భవన్తమనువర్తయ స్వచ్ఛన్దానుగతాత్మకః।। ౧౨౪ ।।

పశ్యన్ నమన్ సముత్తిష్ఠన్ ప్రవృద్ధప్రణయో భవన్।

స్తువన్ నృత్యన్ ప్రమోదేన భవేయం భవదన్తికే।। ౧౨౫ ।।

యావదాత్మకమానన్దాన్ సామ గాయన్ సహామరైః।

ఆశిషీయ శ్రియా సాధం భవన్తమపి నిర్విశన్।। ౧౨౬ ।।

ఇత్థం త్వత్సన్నిధౌ వాచముక్తాం మమ దయానిధే ।

సత్యాం కురుష్వ దయయా తథా తత్ప్రతిపాదనాత్।। ౧౨౭ ।।

సౌమ్యజామాతృమునినా సమ్యగ్దృష్టామిమాం సదా।

అధ్యాత్మవిషయాం చిన్తాం పరిచిన్వన్ భవేత్ సుఖీ ।। ౧౨౮ ।।

అస్మద్విధపరిత్రాణప్రేమప్రద్రాణమానసమ్।

వాదికేసరిణం వన్దే సౌమ్యజామాతరం మునిమ్।।

 

అధ్యాత్మచిన్తాగ్రన్థ: సమాప్తః ।।

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.