సిద్ధిత్రయే ఈశ్వరసిద్ధిః

శ్రీమతే రామానుజాయ నమః

పరమాచార్య శ్రీమద్యామునాచార్య సమనుగృహీతే,

సిద్ధిత్రయే ఈశ్వరసిద్ధిః

2.1 తత్ర కస్యచిదేకస్య వశే విశ్వం ప్రవర్తతే ।ఇతి సాధయితుం పూర్వం పూర్వపక్షం ప్రచక్ష్మహే ।। 1 ।।

2.2 వ్యవస్థితమితస్వార్థం న తావదిహ లౌకికమ్ ।సాధనం తేన సర్వార్థతజ్జ్ఞానాదేరసిద్ధితః ।। 2 ।।

2.3 ప్రత్యక్షత్వే తదప్యేవం విద్యమానైకగోచరమ్ ।భూతాదిగోచరం నైవ ప్రత్యక్షం ప్రతిభాదివత్ ।। 3 ।।

2.4 నన్వేకచేతనాధీనం వివాదాధ్యాసితం జగత్ ।అచేతనేనారబ్ధత్వాదరోగస్వశరీరవత్ ।। 4 ।।

2.5 తథా సర్వార్థనిర్మాణసాక్షాత్కరణకౌశలమ్ ।కార్యత్వాదేవ జగతస్తత్కర్తురనుమీయతామ్ ।। 5 ।।

2.6 కిమస్య తస్మిన్నాయత్తం కిం ను జన్మాథవా స్థితిః ।ప్రవృత్తిర్వాऽऽద్యయోస్తావత్ సాధ్యహీనం నిదర్శనమ్ ।। 6 ।।

2.7 చేతనాధీనతామాత్రసాధనే సిద్ధసాధ్యతా ।చేతనైర్భోక్తృభిర్భోగ్యః కర్మభిర్జన్యతే హి నః ।। 7 ।।

2.8 ఉపాదానం పృథివ్యాది యాగదానాది సాధనమ్ ।సాక్షాత్కర్తుం క్షమన్తే యత్సర్వ ఏవ చ చేతనాః ।। 8 ।।

2.9 కర్మణః శక్తిరూపం యదపూర్వాదిపదాస్పదమ్ ।మా భూత్ప్రత్యక్షతా తస్య శక్తిమద్ధ్యక్షగోచరః ।। 9 ।।

2.10 ఆగమాదవగమ్యన్తే విచిత్రాః కర్మశక్తయః ।తేన కర్మభిరాత్మానాః స్వం నిర్మిమతాం పృథక్ ।। 10 ।।

2.11 అపి చ-స్వార్థకారుణ్యభావేన వ్యాప్తాః ప్రేక్షావతః క్రియాః ।ఈశ్వరస్యోభయాభావాజ్జగ్సర్గో న యుజ్యతే ।। 11 ।।

2.12 సుఖైకతానం జనయేజ్జగతకరుణయా సృజన్ ।తత్కర్మానువిధాయిత్వే హీయేతాస్య స్వతన్త్రతా ।। 12 ।।

2.13 అసిద్ధత్వాద్విరుద్ధత్వాదనైకాన్త్యాచ్చ వర్ణితాత్ ।కార్యత్వహేతోర్జగతో నయథోదితకర్తృతా ।। 13 ।।

2.14 అత్ర బ్రూమో న కార్యత్వం క్షిత్యాదౌ శక్యనిహ్నవమ్ ।సభాగత్వాత్ క్రియావత్త్వాత్ మహత్త్వేనవిశేషితాత్ ।। 14 ।।

2.15 తాదృశాదేవ మూర్తత్వాద్బహ్యప్రత్యక్షతాన్వితాత్ ।సమామాన్యవశేషత్వాదిత్యాదిభ్యో ఘటాదివత్ ।। 15।।

2.16 ప్రత్యక్షం తత్ ప్రమేయత్వాత్పదార్థత్వాద్ధటాదివత్ ।ఏకేచ్ఛానువిధాయీదమచైతన్యాత్ స్వదేహవత్ ।। 16 ।।

2.17 ఏకేనాధిష్ఠితాః కార్యం-కుర్వతే స్రవచేతనాః ।దేహసమ్బన్ధసాపేక్షకార్యకృత్త్వాత్ త్వగాదివత్ ।। 17 ।।

2.18 ఏకప్రధానపురుషం వివాదాధ్యాసితం జగత్ ।చేతనాచేతనాత్మత్వాదేకరాజకదేశవత్ ।। 18 ।।

ఇతి శ్రీమద్విశిష్టాద్వైతసిద్ధాన్తప్రవర్తనధురన్ధరపరమాచార్య-శ్రీభగవద్యామునమునిసమనుగృహీతే సిద్ధిత్రయే ఈశ్వరసిద్ధిః

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.