ಅಧ್ಯಾತ್ಮಚಿನ್ತಾ

ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ।।

ಶ್ರೀವಾದಿಕೇಸರಿಸುನ್ದರಜಾಮಾತೃಮುನಿವಿರಚಿತಾ

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಚಿನ್ತಾ ।।

ಸುನ್ದರಜಾಮಾತೃಮುನೇಃ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಚರಣಾಮ್ಬುಜಮ್ ।

ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಸಮ್ಮಗ್ನಜನ್ತುಸನ್ತಾರಪೋತಕಮ್ ।।

ನಮೋಽಸ್ತ್ವಸ್ಮದ್ಗುರುಭ್ಯಶ್ಚ ತದ್ಗುರುಭ್ಯಸ್ತಥಾ ನಮಃ।

ಪರಮೇಭ್ಯೋ ಗುರುಭ್ಯಶ್ಚ ನಿಖಿಲೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ।। ೧ ।।

ನಮೋ ರಾಮಾನುಜಾಯೇದಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ಮಹತೇ ನಮಃ।

ಯಾಮುನಾಯ ಮುನೀನ್ದ್ರಾಯ ನಮಸ್ಸರ್ವಾರ್ಥವೇದಿನೇ।। ೨ ।।

ನಮೋಽಸ್ತು ರಾಮಮಿಶ್ರಾಯ ಪುಣ್ಡರೀಕದೃಶೇ ನಮಃ।

ನಾಥಾಯ ಮುನಯೇ ನಿತ್ಯಂ ನಮಃ ಪರಮಯೋಗಿನೇ।। ೩ ।।

ಆದ್ಯಾಯ ಕುಲನಾಥಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಶಠವೈರಿಣೇ।

ನಮಃ ಸೇನಾಧಿಪತಯೇ ಜ್ಞಾನಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವೇದಿನೇ ।। ೪ ।।

ಶ್ರಿಯೈ ಶ್ರೀಶಾನಪಾಯಿನ್ಯೈ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ।

ಶ್ರೀಧರಾಯಾದಿಗುರವೇ ನಮೋ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ।। ೫ ।।

ಇತ್ಥಂ ಸಂಚಿನ್ತ್ಯ ಮನಸಾ ಶುಭಾಂ ಗುರುಪರಮ್ಪರಾಮ್।

ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಷಯಾಂ ಚಿನ್ತಾಂ ಕರೋಮ್ಯಾತ್ಮವಿಶುಧ್ದಯೇ।। ೬೥

ಆತ್ಮಾ ನ ದೇವೋ ನ ನರೋ ನ ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರೋ ನ ಚ ।

ನ ದೇಹೋ ನೇನ್ದ್ರಿಯನ್ನೈವ ಮನಃ ಪ್ರಾಣೋ ನ ನಾಪಿ ಧೀಃ।। ೭ ।।

ನ ಜಡೋ ನ ವಿಕಾರೀ ಚ ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಾತ್ಮಕೋ ನ ಚ ।

ಸ್ವಸ್ಮೈ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ: ಸ್ಯಾದೇಕರೂಪಸ್ವರೂಪಭಾಕ್।। ೮ ।।

ಚೇತನೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿಶೀಲಶ್ಚ ಚಿದಾನನ್ದಾತ್ಮಕಸ್ತಥಾ।

ಅಹಮರ್ಥಃ ಪ್ರತಿಕ್ಷೇತ್ರಂ ಭಿನ್ನೋಽಣುರ್ನಿತ್ಯನಿರ್ಮಲಃ।। ೯ ।।

ತಥಾ ಜ್ಞಾತೃತ್ವಕರ್ತೃತ್ವಭೋಕ್ತೃತ್ವನಿಜಧರ್ಮಕಃ।

ಪರಮಾತ್ಮೈಕಶೇಷತ್ವಸ್ವಭಾವಸ್ಸರ್ವದಾ ಸ್ವತಃ।। ೧೦ ।।

ಏವಂ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಸಿದ್ಧನಿಜಾಕಾರಯುತೋಽಪ್ಯಹಮ್।

ಅನಾದೇರ್ಗುಣಮಾಯಾಯಾಃ ಬಲೇನೈವ ತಿರೋಹಿತಃ।। ೧೧ ।।

ಅಪ್ರಕಾಶನಿಜಾಕಾರೋ ನಿತ್ಯಮಾನ್ದ್ಯಮುಪೇಯಿವಾನ್।

ಅಪಥೇ ಕರ್ಮಪಾಶೇನ ಕೃಶ್ಯಮಾಣೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ।। ೧೨ ।।

ಅಜಾನನ್ನನುಕೂಲಞ್ಚ ಪ್ರತಿಕೂಲಂ ತಥಾತ್ಮನಃ ।

ಅನ್ಯಥಾ ತತ್ತದಾರೋಪ್ಯರಾಗದ್ವೇಷೌ ಪ್ರವರ್ತಯನ್।। ೧೩ ।।

ಅಕೃತ್ಯಕರಣಾದಾವಪ್ಯತ್ಯನ್ತೋದ್ಭಟವೃತ್ತಿಕಃ।

ಮತ್ತಪ್ರಮತ್ತೋನ್ಮತಾನಾಂ ವರ್ತೇ ಸದೃಶಚೇಷ್ಟಿತಃ।। ೧೪ ।।

ಗರ್ಭಜನ್ಮಾದ್ಯವಸ್ಥಾಸು ದುಃಖಮತ್ಯನ್ತದುಸ್ಸಹಮ್।

ನ ಕಿಞ್ಚಿದ್ಗಣಯನ್ನಿತ್ಯಂ ಚರಾಮೀನ್ದ್ರಿಯಗೋಚರೇ।। ೧೫ ।।

ಏವಂ ವಿಷಯತೃಷ್ಣಾಯಾ ವಿರಾಗಸ್ಯ ಜರಾ ಮಮ।

ತದ್ಭೋಗೇ ಕರಣಾನಾಂ ಚ ಶೈಥಿಲ್ಯಂ ಕುರುತೇ ಭೃಶಮ್।। ೧೬ ।।

ತಥಾ ತು ತೃಷ್ಣಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾತ್ ಕರಣಾನಾಮಪಾಟವಾತ್।

ಭೋಗಾಲಾಭಸಮುದ್ಭೂತಃ ಶೋಕೋಽಪಿ ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್।। ೧೭ ।।

ತಥಾ ಪುತ್ರಕಳತ್ರಾದಿಬನ್ಧುವರ್ಗಾವಮಾನಜಮ್।

ದುಃಖಂ ದುಸ್ಸಹಮೇವಾಪಿ ಸಹನ್ನತ್ರಾಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಃ।। ೧೮ ।।

ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಭಿರತ್ಯರ್ಥಂ ಪೀಡಿತೋ ಮೂಢಚೇತನಃ।

ಅರ್ಥಾದಿಷು ತದಾನೀಮಪ್ಯಭಿವೃದ್ಧಸ್ಪೃಹೋ ಭವನ್।। ೧೯ ।।

ತಾದೃಗ್ಬನ್ಧುವಿಯೋಗೇಷು ತಾಪೇನ ಮಹತಾರ್ದಿತಃ।

ಕಾಲಶೇಷಂ ನಯಾಮ್ಯತ್ರ ಕರ್ಮಬನ್ಧವಶಾನುಗಃ।। ೨೦ ।।

ಅಥ ದೇಹಾವಸಾನೇ ಚ ದುಃಖಮುತ್ಕ್ರಾನ್ತಿಸಂಭವಮ್।

ಕುಚ್ಛ್ರೇಣ ದೇಹಾನ್ನಿಷ್ಕ್ರಾನ್ತಿಂ ಯಮಕಿಙ್ಕರದರ್ಶನಮ್।। ೨೧ ।।

ಯಾತನಾದೇಹಸಮ್ಬನ್ಧಂ ಯಾಮ್ಯಪಾಶೈಶ್ಚ ಕರ್ಷಣಮ್।

ಉಗ್ರಮಾರ್ಗಗತಿಕ್ಲೇಶಂ ಯಮಸ್ಯ ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತಿಮ್।। ೨೨ ।।

ತನ್ನಿಯೋಗಸಮಾಯಾತಾ ಯಾತನಾಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಶಃ।

ಶ್ರುತ್ವಾ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಚ ದೂಯೇಽಹಂ ತತ್ಪ್ರವೇಶಭಯಾಕುಲಃ।। ೨೩ ೥

ಪುನಶ್ಚ ಗರ್ಭಜನ್ಮಾದಿಪ್ರವೇಶಂ ಕರ್ಮನಿರ್ಮಿತಮ್।

ಮುಹುರ್ವಿಚಿನ್ತ್ಯ ಮಚ್ಚಿನ್ತಂ ಕಮ್ಪತೇ ಜಲಚನ್ದ್ರವತ್।। ೨೪ ।।

ಏವಂ ಮಾಂ ಭವಚಕ್ರೇಽಸ್ಮಿನ್ ಭ್ರಮಮಾಣಂ ಸುದುಃಖಿತಮ್।

ಕೃಪಯಾ ಕೇವಲಂ ಶ್ರೀಮನ್ ರಕ್ಷ ನಾಥ ಕಟಾಕ್ಷತಃ।। ೨೫ ।।

ಅಹಮುತ್ಪತ್ತಿವೇಳಾಯಾಂ ತ್ವತ್ಕಟಾಕ್ಷಾದಿವೀಕ್ಷಿತಃ ।

ಸತ್ತ್ವೋದ್ರೇಕೇಣ ಸಮ್ಪನ್ನಃ ಸದ್ಗತ್ಯಾಕಾಙ್ಕ್ಷಯಾನ್ವಿತಃ ।। ೨೬

ಬಾಹ್ಯೇಷು ವಿಮುಖೋ ನಿತ್ಯಂ ವೈದಿಕೇಽಭಿಮುಖಸ್ತಥಾ।

ಸದ್ಭಿಸ್ಸಹೈವ ನಿವಸನ್ ಸತ್ಕಥಾಶ್ರವಣೇ ರತ:।। ೨೭ ।।

ಸದಾಚಾರ್ಯೋಪಸತ್ತೌ ಚ ಸಾಭಿಲಾಷಸ್ತ್ವದಾತ್ಮಕಮ್ ।

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನನಿಧಿಂ ತತ್ತ್ವನಿಷ್ಟಂ ಸದ್ಗುಣಸಾಗರಮ್।। ೨೮ ।।

ಸತಾಂ ಗತಿಂ ಕಾರುಣಿಕಂ ತಮಾಚಾರ್ಯಂ ಯಥಾವಿಧಿ।

ಪ್ರಣಿಪಾತನಮಸ್ಕಾರಪ್ರಿಯವಾಗ್ಭಿಶ್ಚ ತೋಷಯನ್।। ೨೯ ।।

ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದವಶೇನೈವ ತದಙ್ಗೀಕಾರಲಾಭವಾನ್।

ತದುಕ್ತತತ್ತ್ವಯಾಥಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನಾಮೃತಸುಸಂಭೃತಃ।। ೩೦ ।।

ಅರ್ಥ ರಹಸ್ಯತ್ರಿತಯಗೋಚರಂ ಲಬ್ಧವಾನಹಮ್।

ಕೇವಲಂ ಕೃಪಯಾ ಮಾಂ ತು ನಯತಸ್ತೇ ಪ್ರಸಾದತಃ।। ೩೧ ।।

ಕಾರಣಂ ರಕ್ಷಕಂ ಶ್ರೀಶಂ ಶೇಷಿಣಂ ತ್ವಾಂ ವಿಚಿನ್ತಯನ್।

ತ್ವದರ್ಥಮಿತರೇಷಾಂ ಚ ಶೇಷಿಣಾಂ ವಿನಿವರ್ತನಾತ್।। ೩೨ ।।

ಅನನ್ಯಾರ್ಹಂ ಸ್ವತೋ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿವಿಲಕ್ಷಣಮ್।

ಪಞ್ಚವಿಂಶಂ ಚಿದಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಗುಣಸಂಯುತಮ್।। ೩೩ ।।

ಅಹಮರ್ಥಮಣುಂ ನಿತ್ಯಮಾತ್ಮವರ್ಗಂ ನಿರೂಪ್ಯ ಚ।

ತಂ ಚ ಸ್ವಾನರ್ಹತಾಸಿದ್ಧೇರಹನ್ತಾಮಮತೋಜ್ಝಿತಾ।। ೩೪ ।।

ಸ್ವರಕ್ಷಣೇಽಪ್ಯಸ್ವತನ್ತ್ರಂ ತ್ವದ್ರಕ್ಷ್ಯತ್ವನಿರೂಪಿತಮ್।

ವಿಜ್ಞಾಯ ತ್ವದುಪಾಯತ್ವಾದನನ್ಯಶರಣಂ ತಥಾ।। ೩೫ ।।

ನಿತ್ಯನಿ:ಸೀಮನಿಸ್ಸಙ್ಖ್ಯವಿಭೂತೀನಾಮುಪಾಶ್ರಯಮ್।

ತದನ್ತರ್ಯಾಮಿಣಂ ದೇವಂ ನಾಥಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪ್ರತಿ।। ೩೬ ।।

ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ನಿಖಿಲಾವಸ್ಥಂ ನಿರವಶೇಷತಃ।

ಪ್ರೀತಿಕಾರಿತಕೈಙ್ಕರ್ಯನಿರತಂ ಚಿನ್ತಯಾಮ್ಯಹಮ್।। ೩೭ ।।

ಇತ್ಥಂ ಚೇತನಸಾಮಾನ್ಯರೂಪಾನ್ತರ್ಭಾವತಃ ಸ್ವತಃ।

ಸ್ವಾತ್ಮನೋಽಪ್ಯನುಸನ್ಧಾನಂ ತಥೈವ ವಿದಧಾಮ್ಯಹಮ್।। ೩೮ ।।

ಅಕಾರಾರ್ಥಾರ್ಥಭೂತೋಽಹಮನನ್ಯಾರ್ಹೋ ಽಚಿತಃ ಪರಃ ।

ಸ್ವಾರ್ಥತಾರಹಿತೋ ನಿತ್ಯಮನನ್ಯಶರಣಸ್ತಥಾ।। ೩೯ ।।

ನಾರಾಯಣಾಯ ನಾಥಾಯ ಕಿಙ್ಕರಃ ಸ್ಯಾಂ ನಿರನ್ತರಮ್।

ಇತಿ ಮನ್ತ್ರಂ ಸ್ವಯಾಥಾತ್ಮ್ಯಪರಮೇವಾನುಸನ್ದಧೇ।। ೪೦ ।।

ಇತ್ಥಂ ಪ್ರಕಾಶಿತಸ್ವಾತ್ಮಯಾಥಾತ್ಮ್ಯಸ್ಯೋಚಿತಾಮಹಮ್।

ವೃತ್ತಿಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ವಿದಧಾಮಿ ದ್ವಯೇನ ತಾಮ್।। ೪೧ ।।

ತ್ವಾಂ ಶ್ರಿತಾಂ ನಿಖಿಲೈಸ್ಸೇವ್ಯಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ಘಟಕಭಾವತಃ।

ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ತಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಯುಕ್ತಂ ವಾತ್ಸಲ್ಯಸಾಗರಮ್।। ೪೨ ।।

ಸ್ವಾಮಿನಂ ಶೀಲಜಲಧಿಂ ಸುಲಭಂ ಸುಗಮಂ ತಥಾ।

ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಶಕ್ತಿಸಮ್ಪನ್ನಮಾಪ್ತಕಾಮಞ್ಚ ಶೇಷಿಣಮ್।। ೪೩ ।।

ಕಾರಣಂ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣಮಶೇಷಫಲದಾಯಿನಮ್।

ತ್ವಾಂ ವಿನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿತ್ಯಮಙ್ಗಳರೂಪಿಣಮ್।। ೪೪ ।।

ಚರಣೌ ತವ ಸರ್ವಾತ್ಮಸಾಧಾರಣಶುಭಾಶ್ರಯೌ।

ಅರಿಷ್ಟವಿನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಮಿಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ಯರ್ಥಮೇವ ಚ।। ೪೫ ।।

ಉಪಾಯಭಾವಾಚ್ಛರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಧ್ಯವಸಾಯವಾನ್।

ಇಯಂ ಪ್ರಪತ್ತಿವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮತಿಃ।। ೪೬ ।।

ತಸ್ಮಾನ್ಮಮಾಪಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಪ್ರವೃತ್ತಿರಿಯಮಿತ್ಯದಃ ।

ತ್ವಮೇವೋಪಾಯಭೂತಸ್ಸನ್ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಕರುಣಾಕರ।। ೪೭ ।।

ಸರ್ವಾತಿಶಾಯಿತಾಕಾರಂ ಸ್ವರೂಪಗುಣಸಮ್ಪದಾ।

ಶ್ರಿಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಸಹಾಸೀನಾಂ ದೇವದೇವಂ ಜಗತ್ಪತಿಮ್।। ೪೮ ।।

ಭವನ್ತಮನುಭೂಯಾಹಮಾಹ್ಲಾದಪರಿಬೃಂಹಿತಃ।

ನಿತ್ಯಂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕಂ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಂ ಸರ್ವವಿಧಂ ತಥಾ।। ೪೯ ।।

ಐಶ್ವರ್ಯಕೈವಲ್ಯಾಕೀರ್ಣಂ ತ್ವದಾನನ್ದಾದ್ವಿಲಕ್ಷಣಮ್।

ಲಕ್ಷ್ಮೀಭೋಗಾದ್ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಚ ಕೈಙ್ಕರ್ಯಸುಖಮಾಪ್ನುಯಾಮ್।। ೫೦ ।।

ತತ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥತ್ವಸಂಭೂತಮಹನ್ತಾಮಮತಾತ್ಮಕಮ್।

ಪ್ರತಿಬನ್ಧಮಶೇಷೇಣ ವಿನಿವರ್ತಯ ಮಾಧವ ।। ೫೧ ।।

ಇತ್ಥಂ ದ್ವಯಾರ್ಥಂ ಸಂಚಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣಪ್ರಪದನಾತ್ಮಕಮ್।

ತತ್ರ ತ್ವದಾದರಾತ್ಪುಣ್ಯಂ ಜಾನೇ ಶ್ಲೋಕವಿಧಾನತಃ।। ೫೨ ।।

ಅಭೀಷ್ಟೋಪಾಯರೂಪೇಣ ಸಾಧ್ಯಾನಾಂ ಚಿರಕಾಲತಃ।

ಸ್ವಕರ್ಮಜ್ಞಾನಭಕ್ತೀನಾಂ ಸ್ವರೂಪಪರಿಶೋಧನಾತ್।। ೫೩ ।।

ಸ್ವವಿಲಮ್ಬಾಕ್ಷಮತ್ವೇನ ಸ್ವಾಕಿಞ್ಚನ್ಯವಿರೋಧತಃ।

ಸ್ವಾನುಪಾಯತ್ವನಿಷ್ಕರ್ಷಾತ್ ಸರ್ವಂ ಸನ್ತ್ಯಜ್ಯ ದೂರತಃ।। ೫೪ ।।

ತ್ಯಾಗಂ ಸ್ವೀಕಾರವಿದ್ಯಾಙ್ಗಂ ವಿನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಚ ಮಾನತಃ।

ತ್ವತ್ಸಾರಥ್ಯೇ ಸ್ಥಿತತ್ವೇನ ಸುಶೀಲಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಮ್ ।। ೫೫ ।।

ಅನನ್ಯಾಪೇಕ್ಷರೂಪಂ ತ್ವಮದ್ವಿತೀಯಮನುತ್ತಮಮ್।

ಅರಿಷ್ಟಧ್ವಂಸನೇ ದಕ್ಷಮುಪಾಯಂ ಪರಿಚಿನ್ತಯನ್।। ೫೬ ।।

ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಸಮ್ಪನ್ನಗತಿತ್ರಿತಯಗೋಚರಮ್।

ವರ್ಜನಂ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಕುರು ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕಮ್।। ೫೭ ।।

ಅಹಂ ಸ್ವಾರ್ಧಂ ನ ಸರ್ವಾತ್ಮಬನ್ಧಮೋಕ್ಷವಿಧಿಕ್ರಮ:।

ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವಪೂರ್ತಿಪ್ರಾಪ್ತಿದಯೋದಧಿಃ।। ೫೮ ।।

ಮಯಿ ನಿಕ್ಷಿಪ್ತಕರ್ತವ್ಯತನ್ತ್ರನಿರ್ಭರಮುಜ್ವಲಮ್।

ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪತ್ತಿಕ್ರಿಯಾಮುದ್ರಾಮುದ್ರಿತಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಮ್।। ೫೯ ।।

ಪೂರ್ವೋತ್ತರಾರಬ್ಧಾಕಾರವಿಭಾಗೇನ ವಿಶೇಷಿತಾನ್।

ನಿರಸ್ತಸಾಙ್ಖ್ಯಾದ್ದುರ್ಮೋಚಾನ್ನಿಖಿಲಾತ್ ಪಾಪಸಂಚಯಾತ್।। ೬೦ ।।

ಮುಕ್ತಮೇವ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಙ್ಕಲ್ಪಾದೇವ ಮಾಮಕಾತ್।

ಕಥಂ ಲಭೇತಾವಸ್ಥಾನಂ ತಮಃ ಸಮುದಿತೇ ರವೌ ।। ೬೧ ।।

ತಸ್ಮಾದುಪಾಯಸಾಧ್ಯತ್ವದೌಷ್ಕರ್ಯಾತ್ ತ್ವಂ ವಿಶೇಷತಃ।

ಫಲಸಿದ್ಧಿವಿಲಮ್ಬಾಚ್ಚ ನ ಶೋಕಂ ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ ।। ೬೨ ।।

ಇತ್ಥಂ ಪಾರ್ಥ ಸಮುದ್ದಿಶ್ಯ ವಿಧಾನಾಚ್ಚರಮೋದಿತಾತ್।

ಭವತೋ ಬಹುಮನ್ತವ್ಯಾಂ ಪ್ರಪತ್ತಿಮನುಸನ್ದಧೇ।। ೬೩ ।।

ಏತಾವನ್ತಂ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಮಿತ್ಥಂ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ನಯನ್।

ಶೇಷಾಧ್ವಲೇಶನಯನಂ ತ್ವಮೇವ ಕುರು ಮಾಧವ।। ೬೪ ।।

ತ್ವತ್ಸ್ವರೂಪಗುಣಾಕಾರವಿಭೂತಿವಿಷಯಾಂ ಮತಿಮ್।

ವಿಶದೀಕೃತ್ಯ ತಾಂ ದೇವ ಭಕ್ತಿರೂಪಾಂ ಕುರುಷ್ವ ಮೇ।। ೬೫ ।।

ಪರಭಕ್ತಿಂ ಪರಜ್ಞಾನಂ ಪರಮಾಂ ಭಕ್ತಿಸಮ್ಪದಮ್।

ಆವಿಷ್ಕುರು ಮಮಾತ್ಯರ್ಥಮಾತ್ಮಧರ್ಮತ್ವಯೋಗತಃ।। ೬೬ ।।

ಪೂರ್ವಾಘಮುತ್ತರಾಘಞ್ಚ ಸಮಾರಬ್ಧಮಘಂ ತಥಾ।

ತ್ವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿರೋಧಕಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ನಿಃಶೇಷ ಪರಿಹಾರಯ।। ೬೭ ।।

ಶರೀರೇ ದಾರಪುತ್ರಾದೌ ವನಕ್ಷೇತ್ರಾದಿಕೇ ತಥಾ।

ಸಙ್ಗಂ ದುರ್ಮೋಚಮಖಿಲಂ ಸಹಸೈವ ವಿನಾಶಯ।। ೬೮ ।।

ತ್ವದ್ಗುಣಾನುಭವಾಸ್ವಾದರಸಿಕೇಷು ಮಹಾತ್ಮಸು।

ತ್ವದೀಯೇಷು ಪರಂ ಪ್ರೇಮ ತ್ವಮೇವ ಪರಿವರ್ಧಯ।। ೬೯ ।।

ದ್ವಯಾರ್ಥಗತವಾಕ್ಚಿತ್ತಂ ತಾಪೈಸ್ತ್ರಿಭಿರನಾಕುಲಮ್।

ಯಾವಚ್ಛರೀರಪಾತಂ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ವ ತ್ವಂ ತ್ವದನ್ತಿಕೇ।। ೭೦ ।।

ಯೋಽಸೌ ತ್ವಯೈವ ದತ್ತೋ ಮೇ ವ್ಯವಸಾಯಮಹೋದಯಃ।

ಕುರುಷ್ವ ನಿಶ್ಚಲಮಮುಂ ಯಾವತ್ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯನುವರ್ತನಮ್।। ೭೧ ।।

ತತೋ ದೇಹಾವಸಾನೇ ಚ ತ್ಯಕ್ತಸರ್ವೇತರಸ್ಪೃಹಃ ।

ತ್ವಾಮೇವಾತಿಪ್ರಬುದ್ಧಸ್ಸನ್ ಪಶ್ಯೇಯಂ ಭಗವನ್ನಹಮ್।। ೭೨ ।।

ಅವ್ಯಕ್ತಬುಧ್ಯಹಙ್ಕಾರಜ್ಞಾನಕರ್ಮಾಕ್ಷಮಾನಸೈಃ।

ಸ ತನ್ಮಾತ್ರಮಹಾಭೂತೈಃ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಮಾದಿತಃ।। ೭೩ ।।

ಚರ್ಮಾಸೃಙ್ಮಾಂಸಮೇದೋಽಸ್ಥಿಮಜ್ಜಾಶುಕ್ಲಾದಿಸಂಸ್ಥಿತಮ್।

ತಥಾ ಮೂತ್ರಪುರೀಷಾದಿಪೂರ್ಣಂ ನಿತ್ಯಜುಗುಪ್ಸಿತಮ್।। ೭೪ ।।

ಇದಂ ಶರೀರಂ ದುಃಖೈಕನಿದಾನಂ ಪರಿತಪ್ಯ ಚ।

ನಾಡ್ಯಾ ಶತಾತಿಶಾಯಿನ್ಯಾ ಮಾಂ ನಿರ್ಗಮಯ ದೇಹತಃ।। ೭೫ ।।

ವಹ್ನ್ಯಹಃಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೋದಗಯನಾಬ್ದಾನಿಲಾಸ್ಥಿತಾನ್।

ಮಾರ್ಗಾಸ್ತೈಸ್ಸತ್ಕೃತೋ ಗತ್ವಾ ಭಿತ್ವಾ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಮಣ್ಡಲಮ್।। ೭೬ ।।

ಚನ್ದ್ರವಿದ್ಯುಜ್ಜಲೇಶೇನ್ದ್ರಪ್ರಜಾಪತಿಸುಪೂಜಿತಃ ।

ಅಣ್ಡಮಾವೃತಿಭೇದಾಂಶ್ಚ ವ್ಯತಿವರ್ತ್ಯ ದಶೋತ್ತರಾನ್।। ೭೭ ।।

ಅಥ ಸಂಖ್ಯಾವಿಹೀನಂ ತದವ್ಯಕ್ತಮತಿವರ್ತಯನ್।

ವಿರಜಾಮಮೃತಾಕಾರಾಂ ಮಾಂ ಪ್ರಾಪಯ ಮಹಾನದೀಮ್।। ೭೮

ಕೃತ್ವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರಸ್ಯ ಚಿರಸಕ್ತಸ್ಯ ಧೂನನಮ್।

ತಸ್ಮಾದ್ರಾಹುವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಚನ್ದ್ರಸಾನ್ನಿಭಮಣ್ಡಲಮ್।। ೭೯ ।।

ತಾಂ ನದೀಂ ಮನಸಾ ತೀರ್ಯ ವೈದ್ಯುತೇನಾನುಗಚ್ಛತಾ।

ಅಮಾನವೇನ ಸಹಿತಂ ಮಾಂ ವಿಭೂತಿಂ ಪರಾಂ ನಯ।। ೮೦ ।।

ತತ್ರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾಕಾರಾನವಬೋಧಾದಿಕಾನ್ ಗುಣಾನ್।

ಅನನ್ತಾನಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾನಸಙ್ಖ್ಯಾನ್ ಮೇ ಪ್ರಕಾಶಯ।। ೮೧ ।।

ತತಸ್ತ್ವಪ್ರಾಕೃತಂ ದಿವ್ಯಂ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಕಮ್।

ಪಞ್ಚೋಪನಿಷದಾಕಾರಂ ವಿಗ್ರಹಂ ಸುಮನೋಹರಮ್।। ೮೨ ।।

ಪ್ರಾಪಯ್ಯ ದಿವ್ಯಾಮೋದಂ ತೇ ರಸಂ ತೇಜಃ ಪ್ರವೇಶ್ಯ ಚ।

ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾಭಿನಿಷ್ಪತ್ತ್ಯಾ ಲಬ್ಧಸಾಮ್ಯಂ ಚ ಮಾಂ ಕುರು।। ೮೩ ।।

ತತಶ್ಚೈರಮ್ಮದೀಯಾಖ್ಯೇ ತಟಾಕೇಽಶ್ವತ್ಥಮೂಲತಃ।

ದಿವ್ಯಾಪ್ಸರೋಗಣೈಃ ಪಞ್ಚಶತಸಂಖ್ಯಾಸಮನ್ವಿತೈಃ।। ೮೪ ।।

ಮಾಲಾಚೂರ್ಣಾಂಜನಕ್ಷೌಮಭೂಷಾಹಸ್ತೈರುಪಸ್ಥಿತೈಃ।

ಬ್ರಹ್ಮಾಲಙ್ಕಾರರೂಪೇಣ ಸಾದರಂ ಸಮಲಙ್ಕೃತಮ್।। ೮೫ ।।

ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಾರ್ಥಮಾಯಾತೈರ್ದಿವ್ಯಜಾನಪದೈಸ್ಸುರೈ:।

ಸಂಘಶಸ್ಸಮವೇತೈಶ್ಚ ಸತ್ಕೃತಂ ಸಂಭ್ರಮಾಕುಲೈಃ।। ೮೬ ।।

ಸಂಸಾರನಿರಯಾದೇವಮುತ್ಥಾಪ್ಯ ಕರುಣಾನಿಧೇ।

ಮಾಂ ತ್ವಂ ಗಮಯ ತೇ ದೇವ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಮ್।। ೮೭ ।।

ತತಸ್ಸೂರಿಜನೈದಿವ್ಯೈರ್ವೈಕುಣ್ಠಪುರವಾಸಿಭಿಃ।

ರಾಜಮಾರ್ಗಗತಂ ಲಾಜಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟ್ಯಾದಿತೋಷಿತಮ್।। ೮೮ ।।

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಚೋತ್ಥಾಯ ವೈಕುಣ್ಠದ್ವಾರಗೋಪುರಮ್।

ಅನ್ತಃಪ್ರವಿಷ್ಟಂ ಪಶ್ಯನ್ತಂ ಧಾಮ ದಿವ್ಯಮಿತಸ್ತತಃ।। ೮೯ ।।

ಅಥ ಮಣ್ಡಪರತ್ನಂ ತದಾನನ್ದಪರಿಪೂರಿತಮ್।

ಮಹಾವಕಾಶಮಾಣಿಕ್ಯಸ್ತಮ್ಭಸಾಹಸ್ರಶೋಭಿತಮ್।। ೯೦ ।।

ಆರೋಪ್ಯ ಸೂರಿಪರಿಷದನ್ತರ್ಭಾವಮಹೋದಯಮ್।

ಗಮಯ ತ್ವಂ ತ್ವದೀಯಂ ಮಾಂ ಕೃತಕೃತ್ಯಸ್ಸುಖೀ ಭವನ್।। ೯೧ ।।

ತತ್ರ ಚಾಧಾರಶಕ್ತ್ಯಾದಿಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಕಲ್ಪಿತೇ।

ಧರ್ಮಾದ್ಯೈಸ್ಸೂರಿಭಿಸ್ತತ್ತತ್ಪದಗಾತ್ರಮಯಾತ್ಮಕೈಃ।। ೯೨ ।।

ನಿರ್ಮಿತೇ ನಿರ್ಮಲೇ ಪೀಠೇ ನಾನಾರತ್ನಸಮನ್ವಿತೇ।

ಶುಭಾಸ್ತರಣಸಂಯುಕ್ತೇ ಸುನ್ದರೇಽತಿಮನೋಹರೇ।। ೯೩ ।।

ವಿಲಸದ್ದಳಸಾಹಸ್ರಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷಿಗೋಚರೇ।

ತತ್ಕಣ್ಠಿಕೋಪರಿತಲೇ ತತ್ರ ಚಾಮೀಕರೋಜ್ವಲೇ।। ೯೪ ।।

ಅನನ್ತಭೋಗಪರ್ಯಂಕೇ ವಿಮಲೇ ವಿಸ್ತೃತೋಚ್ಛ್ರಿತೇ।

ಫಣಾಸಹಸ್ರಮಾಣಿಕ್ಯಪ್ರಭಾಚಿತ್ರವಿತಾನಕೇ।। ೯೫ ।।

ಆಸೀನಮಖಿಲಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನ್ಯಾ ಜಗತಃ ಸ್ವಯಮ್।

ದೇವ್ಯಾ ತ್ವದನಪಾಯಿನ್ಯಾ ಶ್ರಿಯಾ ಭೂಮ್ಯಾ ಚ ನೀಳಯಾ।। ೯೬ ।।

ಸಮೇತಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಶಾನ್ತೋದಿತದಶಾತ್ಮಕಮ್।

ಸನ್ಮಙ್ಗಳಗುಣಾವಾಸಂ ಸದೈಕಾಕಾರವಿಗ್ರಹಮ್।। ೯೭ ।।

ಲಾವಣ್ಯಕಾನ್ತಿಮಯುತಾಯೋಯನಾದಿಗುಣೋದಧಿಮ್।।

ವಿಶ್ವಾಧಿರಾಜ್ಯಪಿಶುನಕಿರೀಟಮಕುಟೋಚ್ಛ್ರಿತೈ:।।। ೯೮೥

ಸುಸ್ನಿಗ್ಧನೀಲಕುಟಿಲೈರಲಕೈರ್ಲಲಿತಾಳಿಕಮ್।

ಸುವಿಭಕ್ತಲಲಾಟಾಸ್ಥಿಮಧ್ಯಪುಣ್ಡೇನ ಸೇತುನಾ।। ೯೯ ।।

ಆಕರ್ಣನಾಸಮಾಲೋಲಪುಣ್ಡರೀಕಾಯತೇಕ್ಷಣಮ್।

ಋಜುನಾಸಮುಖಾಘ್ರಾತನಿಜಶ್ಯಾಮೋದಸಮ್ಪದಮ್।। ೧೦೦ ।।

ಅಂಸಾವಲಮ್ಬಿರತ್ನಾಢ್ಯಕರ್ಣಿಕಾಮಕರಚ್ಛವಿಮ್।

ನಿರಸ್ತನಿಸ್ತುಲಾಧಿಕ್ಯದನ್ತಮನ್ತಸ್ಸ್ಮಿತೋಜ್ವಲಮ್ ।। ೧೦೧ ।।

ಶುದ್ಧಕೋಮಲವತ್ ಸ್ವಾದುಪ್ರವಾಳಸದೃಶಾಧರಮ್।

ಪ್ರಫುಲ್ಲಗಣ್ಡಫಲಕಂ ಕರ್ಣಪೂರಪರಿಷ್ಕೃತಮ್।। ೧೦೨ ।।

ಪದ್ಯಚನ್ದ್ರಾಮೃತಸರ:ಪ್ರಸ್ಪಾರ್ಧಮುಖಮಣ್ಡಲಮ್।

ಭ್ರೂಕ್ಷೇಪಾಲೋಕಿತಾಲಾಪೈರ್ಭುವನಾಹ್ಲಾದಕಾರಣಮ್।। ೧೦೩ ।।

ಗ್ರೈವೇಯಭೂಷಾವಿಲಸತ್ಕಮ್ಬುಬನ್ಧುರಕನ್ಧರಮ್।

ಉನ್ನತಾಂಸಮುದಾರೋರಸ್ಫಾರಚ್ಛ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭಮ್ ।। ೧೦೪ ।।

ಉದಗ್ರಪರೀವರೋದಾರದೀರ್ಘಬಾಹುಚತುಷ್ಟಯಮ್।

ಹಾರಕೇಯೂರಕಟಕೈರಂಗುಲೀಯೈಶ್ಚ ಶೋಭಿತಮ್ ।।೧೦೫।।

ಭುಜದ್ವಯಧೃತೋದಗ್ರಶಂಖಚಕ್ರವಿರಾಜಿತಮ್।

ಜಾನುಪ್ರಸಾರಿತಭುಜಂ ಪರ್ಯಂಕನ್ಯಸ್ತಬಾಹುಕಮ್।। ೧೦೬ ।।

ತನುಮಧ್ಯಂ ಜಗದ್ರಕ್ಷಾನಿಬದ್ಧೋದರಬನ್ಧನಮ್।

ನೂತನಾಭಿದ್ರದೋದಭೂತವಿಧಿಸೂತಿಗ್ರಹಾಮ್ಬುಜಮ್ ।। ೧೦೭ ।।

ಕಟೀನಿಬದ್ಧಕಾಞ್ಚೀಕಂ ಕನಕೋಜ್ವಲವಾಸಸಮ್।

ರಮ್ಭೇಭಹಸ್ತಕರಭಕಾನ್ತಿಚೌರ್ಯಕ್ಷಮೋರುಕಮ್।। ೧೦೮ ।।

ಕಕುದ್ಮತ್ಕಕುದೋದಾರಜಾನುದ್ವಿತಯಶೋಭಿತಮ್।

ಮನೋಜ್ಞಜಙ್ಘಾದ್ವಿತಯಂ ಮಹಾರ್ಹಮಣಿನೂಪುರಮ್।। ೧೦೯ ।।

ಶಾರದಾಮ್ಭೋಜಸದೃಶಚರಣದ್ವಯಸುನ್ದರಮ್।

ಶರಣ್ಯಂ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಮ್।। ೧೧೦ ।।

ಅಪೌರುಷೇಯವಚಸಾಮಭೂಮಿಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಮ್।

ದುಷ್ಪ್ರಾಪಂ ವಿಧಿರುದ್ರಾದ್ಯೈಃ ಸುಪ್ರಾಪಂ ಭಕ್ತಿಶಾಲಿಭಿಃ।। ೧೧೧ ।।

ಶಙ್ಖಚಕ್ರಗದಾಖಡ್ಗಶಾರ್ಡಾದ್ಯೈರಾಯುಧೋತ್ತಮೈಃ।

ಪರೀತಂ ಪುರುಷಾಕಾರೈರಾಸ್ಥಾನತ್ರಾಣತತ್ಪರೈಃ।। ೧೧೨ ।।

ಅನನ್ತವಿಹಗಾಧೀಶಸೇನಾನ್ಯಾದ್ಯೈಶ್ಚ ಸೇವಿತಃ।

ಗಜಾನನಾದ್ಯೈಶ್ಚಣ್ಡಾದ್ಯೈಃ ಕುಮುದಾದ್ಯೈಸ್ತಥೈವ ಚ।। ೧೧೩ ।।

ಅನ್ಯೈಃ ಪರಿಜನೈನಿತ್ಯೇರ್ಮುಕ್ತ ಗಪರಾಯಣೈಃ।

ಪರಾಙ್ಕುಶಾದ್ಯೈರ್ಭಕ್ತೈರಪ್ಯಾಚಾರ್ಯಸ್ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್।। ೧೧೪ ।।

ಅವಾಪ್ತಕಾಮಂ ಲೋಕಾನಾಮಖಿಲಾನಾಮಧೀಶ್ವರಮ್।

ಆತ್ಮಾನುಭವಜಾನನ್ದಾದವಾಕೀನಮನಾದರಮ್।। ೧೧೫ ।।

ಭವನ್ತಂ ತತ್ರ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಪ್ರಣಮನ್ ಭವತಾ ಸ್ವಯಮ್।

ಅಙ್ಕಮಾರೋಪಿತಃ ಪ್ರೇಮ್ಣಾ ಭುಜೈರಾಲಿಙ್ಗಿತಸ್ತದಾ ।। ೧೧೬ ।।

ಆಘಾತೋ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸಸ್ನೇಹಮಾತ್ರಾಲೋಕಾಭಿಲಕ್ಷಿತಃ।

ಶೃಣುಯಾಂ ಸಾನ್ತ್ವವಾಕ್ಯಾನಿ ಶ್ರೋತೃಕರ್ಣಾಮೃತಾನಿ ತೇ।। ೧೧೭ ।।

ತತಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪುರತಃ ಪಾಶ್ಚಯೋಸ್ತ್ವಾಂ ತು ಪೃಷ್ಠತಃ।

ಭಕ್ತಿರೂಪಪ್ರಬೋಧೇನ ಪಶ್ಯನ್ ಸಹ ವಿಭೂತಿಭಿಃ ।। ೧೧೮ ।।

ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸೃತಾಲಾದಹಠಾತ್ಕಾರೇಣ ಕಾರಿತಃ।

ತ್ವರಮಾಣಸ್ಸದಾ ಕುರ್ಯಾಂ ಕೈಙ್ಕರ್ಯಾಣ್ಯಖಿಲಾನ್ಯಹಮ್।। ೧೧೯ ।।

ಏಕಧಾ ದಶಧಾ ಚೈವ ಶತಧಾ ಚ ಸಹಸ್ರಧಾ।

ಅನನ್ತಧಾ ಸ್ವಯಂಕಲ್ಪಾದಾತ್ತಕಿಙ್ಕರವಿಗ್ರಹಃ।। ೧೨೦ ।।

ಯಥಾ ದ್ರವ್ಯೇಷು ಲೋಕೇಷು ತಥಾ ತ್ವಾಂ ದಯಯಾಶ್ರಿತಮ್।

ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಕಾಮಭೋಗಃ ಕಾಮರೂಪ್ಯನುಸಞ್ಚರನ್।। ೧೨೧ ।।

ಸರ್ವದಾ ದೂರವಿಧ್ವಸ್ತದುಃಖಲೇಶಲವಾಂಶಕಃ।

ಗುಣಾನುಭವಜಪ್ರೀತ್ಯಾ ಕುರ್ಯಾಂ ದಾಸ್ಯಮಶೇಷತಃ।। ೧೨೨ ।।

ಯಥಾ ಶೇಷಞ್ಚ ಗರುಡಂ ಸುಮಿತ್ರಾತನಯಂ ತಥಾ।

ಕುರುಷ್ವ ಮಾಮನುಚರಂ ದಯಯೈವ ದಯಾನಿಧೇ।। ೧೨೩ ।।

ಆತ್ಮಾನ್ತರಾತ್ಮರೂಪೇಣ ಸ್ಥಿತಂ ಚಾನುಭವನ್ ಸದಾ।

ಭವನ್ತಮನುವರ್ತಯ ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಾನುಗತಾತ್ಮಕಃ।। ೧೨೪ ।।

ಪಶ್ಯನ್ ನಮನ್ ಸಮುತ್ತಿಷ್ಠನ್ ಪ್ರವೃದ್ಧಪ್ರಣಯೋ ಭವನ್।

ಸ್ತುವನ್ ನೃತ್ಯನ್ ಪ್ರಮೋದೇನ ಭವೇಯಂ ಭವದನ್ತಿಕೇ।। ೧೨೫ ।।

ಯಾವದಾತ್ಮಕಮಾನನ್ದಾನ್ ಸಾಮ ಗಾಯನ್ ಸಹಾಮರೈಃ।

ಆಶಿಷೀಯ ಶ್ರಿಯಾ ಸಾಧಂ ಭವನ್ತಮಪಿ ನಿರ್ವಿಶನ್।। ೧೨೬ ।।

ಇತ್ಥಂ ತ್ವತ್ಸನ್ನಿಧೌ ವಾಚಮುಕ್ತಾಂ ಮಮ ದಯಾನಿಧೇ ।

ಸತ್ಯಾಂ ಕುರುಷ್ವ ದಯಯಾ ತಥಾ ತತ್ಪ್ರತಿಪಾದನಾತ್।। ೧೨೭ ।।

ಸೌಮ್ಯಜಾಮಾತೃಮುನಿನಾ ಸಮ್ಯಗ್ದೃಷ್ಟಾಮಿಮಾಂ ಸದಾ।

ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಷಯಾಂ ಚಿನ್ತಾಂ ಪರಿಚಿನ್ವನ್ ಭವೇತ್ ಸುಖೀ ।। ೧೨೮ ।।

ಅಸ್ಮದ್ವಿಧಪರಿತ್ರಾಣಪ್ರೇಮಪ್ರದ್ರಾಣಮಾನಸಮ್।

ವಾದಿಕೇಸರಿಣಂ ವನ್ದೇ ಸೌಮ್ಯಜಾಮಾತರಂ ಮುನಿಮ್।।

 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಚಿನ್ತಾಗ್ರನ್ಥ: ಸಮಾಪ್ತಃ ।।

 

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.