ಸಿದ್ಧಿತ್ರಯೇ ಈಶ್ವರಸಿದ್ಧಿಃ

ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ

ಪರಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯ ಸಮನುಗೃಹೀತೇ,

ಸಿದ್ಧಿತ್ರಯೇ ಈಶ್ವರಸಿದ್ಧಿಃ

2.1 ತತ್ರ ಕಸ್ಯಚಿದೇಕಸ್ಯ ವಶೇ ವಿಶ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೇ ।ಇತಿ ಸಾಧಯಿತುಂ ಪೂರ್ವಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಂ ಪ್ರಚಕ್ಷ್ಮಹೇ ।। 1 ।।

2.2 ವ್ಯವಸ್ಥಿತಮಿತಸ್ವಾರ್ಥಂ ನ ತಾವದಿಹ ಲೌಕಿಕಮ್ ।ಸಾಧನಂ ತೇನ ಸರ್ವಾರ್ಥತಜ್ಜ್ಞಾನಾದೇರಸಿದ್ಧಿತಃ ।। 2 ।।

2.3 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವೇ ತದಪ್ಯೇವಂ ವಿದ್ಯಮಾನೈಕಗೋಚರಮ್ ।ಭೂತಾದಿಗೋಚರಂ ನೈವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಪ್ರತಿಭಾದಿವತ್ ।। 3 ।।

2.4 ನನ್ವೇಕಚೇತನಾಧೀನಂ ವಿವಾದಾಧ್ಯಾಸಿತಂ ಜಗತ್ ।ಅಚೇತನೇನಾರಬ್ಧತ್ವಾದರೋಗಸ್ವಶರೀರವತ್ ।। 4 ।।

2.5 ತಥಾ ಸರ್ವಾರ್ಥನಿರ್ಮಾಣಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣಕೌಶಲಮ್ ।ಕಾರ್ಯತ್ವಾದೇವ ಜಗತಸ್ತತ್ಕರ್ತುರನುಮೀಯತಾಮ್ ।। 5 ।।

2.6 ಕಿಮಸ್ಯ ತಸ್ಮಿನ್ನಾಯತ್ತಂ ಕಿಂ ನು ಜನ್ಮಾಥವಾ ಸ್ಥಿತಿಃ ।ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ವಾಽಽದ್ಯಯೋಸ್ತಾವತ್ ಸಾಧ್ಯಹೀನಂ ನಿದರ್ಶನಮ್ ।। 6 ।।

2.7 ಚೇತನಾಧೀನತಾಮಾತ್ರಸಾಧನೇ ಸಿದ್ಧಸಾಧ್ಯತಾ ।ಚೇತನೈರ್ಭೋಕ್ತೃಭಿರ್ಭೋಗ್ಯಃ ಕರ್ಮಭಿರ್ಜನ್ಯತೇ ಹಿ ನಃ ।। 7 ।।

2.8 ಉಪಾದಾನಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಯಾಗದಾನಾದಿ ಸಾಧನಮ್ ।ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರ್ತುಂ ಕ್ಷಮನ್ತೇ ಯತ್ಸರ್ವ ಏವ ಚ ಚೇತನಾಃ ।। 8 ।।

2.9 ಕರ್ಮಣಃ ಶಕ್ತಿರೂಪಂ ಯದಪೂರ್ವಾದಿಪದಾಸ್ಪದಮ್ ।ಮಾ ಭೂತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಾ ತಸ್ಯ ಶಕ್ತಿಮದ್ಧ್ಯಕ್ಷಗೋಚರಃ ।। 9 ।।

2.10 ಆಗಮಾದವಗಮ್ಯನ್ತೇ ವಿಚಿತ್ರಾಃ ಕರ್ಮಶಕ್ತಯಃ ।ತೇನ ಕರ್ಮಭಿರಾತ್ಮಾನಾಃ ಸ್ವಂ ನಿರ್ಮಿಮತಾಂ ಪೃಥಕ್ ।। 10 ।।

2.11 ಅಪಿ ಚ-ಸ್ವಾರ್ಥಕಾರುಣ್ಯಭಾವೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಾಃ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವತಃ ಕ್ರಿಯಾಃ ।ಈಶ್ವರಸ್ಯೋಭಯಾಭಾವಾಜ್ಜಗ್ಸರ್ಗೋ ನ ಯುಜ್ಯತೇ ।। 11 ।।

2.12 ಸುಖೈಕತಾನಂ ಜನಯೇಜ್ಜಗತಕರುಣಯಾ ಸೃಜನ್ ।ತತ್ಕರ್ಮಾನುವಿಧಾಯಿತ್ವೇ ಹೀಯೇತಾಸ್ಯ ಸ್ವತನ್ತ್ರತಾ ।। 12 ।।

2.13 ಅಸಿದ್ಧತ್ವಾದ್ವಿರುದ್ಧತ್ವಾದನೈಕಾನ್ತ್ಯಾಚ್ಚ ವರ್ಣಿತಾತ್ ।ಕಾರ್ಯತ್ವಹೇತೋರ್ಜಗತೋ ನಯಥೋದಿತಕರ್ತೃತಾ ।। 13 ।।

2.14 ಅತ್ರ ಬ್ರೂಮೋ ನ ಕಾರ್ಯತ್ವಂ ಕ್ಷಿತ್ಯಾದೌ ಶಕ್ಯನಿಹ್ನವಮ್ ।ಸಭಾಗತ್ವಾತ್ ಕ್ರಿಯಾವತ್ತ್ವಾತ್ ಮಹತ್ತ್ವೇನವಿಶೇಷಿತಾತ್ ।। 14 ।।

2.15 ತಾದೃಶಾದೇವ ಮೂರ್ತತ್ವಾದ್ಬಹ್ಯಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಾನ್ವಿತಾತ್ ।ಸಮಾಮಾನ್ಯವಶೇಷತ್ವಾದಿತ್ಯಾದಿಭ್ಯೋ ಘಟಾದಿವತ್ ।। 15।।

2.16 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ತತ್ ಪ್ರಮೇಯತ್ವಾತ್ಪದಾರ್ಥತ್ವಾದ್ಧಟಾದಿವತ್ ।ಏಕೇಚ್ಛಾನುವಿಧಾಯೀದಮಚೈತನ್ಯಾತ್ ಸ್ವದೇಹವತ್ ।। 16 ।।

2.17 ಏಕೇನಾಧಿಷ್ಠಿತಾಃ ಕಾರ್ಯಂ-ಕುರ್ವತೇ ಸ್ರವಚೇತನಾಃ ।ದೇಹಸಮ್ಬನ್ಧಸಾಪೇಕ್ಷಕಾರ್ಯಕೃತ್ತ್ವಾತ್ ತ್ವಗಾದಿವತ್ ।। 17 ।।

2.18 ಏಕಪ್ರಧಾನಪುರುಷಂ ವಿವಾದಾಧ್ಯಾಸಿತಂ ಜಗತ್ ।ಚೇತನಾಚೇತನಾತ್ಮತ್ವಾದೇಕರಾಜಕದೇಶವತ್ ।। 18 ।।

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾನ್ತಪ್ರವರ್ತನಧುರನ್ಧರಪರಮಾಚಾರ್ಯ-ಶ್ರೀಭಗವದ್ಯಾಮುನಮುನಿಸಮನುಗೃಹೀತೇ ಸಿದ್ಧಿತ್ರಯೇ ಈಶ್ವರಸಿದ್ಧಿಃ

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.