[highlight_content]

नरसिंहाष्टकम्-श्रीवादिकेसरिसुन्दरजामातृमुनि

श्री:

श्रीमते रामानुजाय नमः ।।


श्रीवादिकेसरिसुन्दरजामातृमुनिभिरनुगृहीतम्
नरसिंहाष्टकम् ।।

सुन्दरजामातृमुनेः प्रपद्ये चरणाम्बुजम्
संसारार्णवसंमग्नजन्तुसन्तारपोतकम्।।

श्रीमदकलंक परिपूर्णशशिकोटि
श्रीधर मनोहरसटापटलकान्त
पालय कृपालय भवाम्बुधिनिमग्न
दैत्यपरकाल नरसिंह नरसिंह।।।।

पादकमलावनतपातकिजनानां
पातकदवानल पतत्रिवरकेतो।।
भावनपरायण भवातिहरया मां
पाहि कृपयेव नरसिंह नरसिंह।।।।

तुइगनखपङ्क्तिदलितासुरवरासृक्
पङ्कनवकुङ्कुमविपकिलमनोहर
पण्डितनिधान कमलालय नमस्ते
पकनिषण्ण नरसिंह नरसिंह।। ।।

मोलिषु विभूषणमिवामरवराणां
शिरस्सु निगमानाम्
योगिहदयेषु
राजदरविन्दरुचिरं पदयुगं ते
धेहि मम मूर्ध्नि नरसिंह नरसिंह।। ।।

वारिजविलोचन मदन्तिमदशायां
क्लेशविवशीकृतसमस्तकरणायाम्
एहि रमया सह शरण्य विहगानां
नाथमधिरुह्य नरसिंह नरसिंह।। ।।

हाटककिरीटवरहारवनमाला
ताररशनामकरकुण्डलमणीन्द्रैः
भूषितमशेषनिलयं तव वपुर्म
चेतसि चकास्तु नरसिंह नरसिंह।। ।।

इन्दुरविपावकविलोचन रमायाः
मन्दिर महाभुजलसद्वररथाङ्ग
सुन्दर चिराय रमतां त्वयि मनो मे
नन्दितसुरेश नरसिंह नरसिंह।। ।।

माधव मुकुन्द मधुसूदन मुरारे
वामन नृसिंह शरणं भव नतानाम्
कामद घृणिन् निखिलकारण नयेयं
कालममरेश नरसिंह नरसिंह।। ।।

अष्टकामिदं सकलपातकभयघ्नं
कामदमशेषदुरितामयरिपुघ्नम्
यः पठति सन्ततमशेषनिलयं ते
गच्छति पदं नरसिंह नरसिंह।।

इति नरसिंहाष्टकं समाप्तम्।।

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.