சடகோபர் அந்தாதி

கம்பர் இயற்றிய சடகோபர் அந்தாதி சிறப்புப் பாயிரம் தேவில் சிறந்த திருமாற்குத் தக்கதெய்வக் கவிஞன் பாவால் சிறந்த திருவாய் மொழிபகர் பண்டிதனே நு¡வில் சிறந்த மாறற் குத் தக்கநன் நாவலவன் பூவில் சிறந்த ஆழ்வான் கம்பநாட்டுப் புலமையனே. ஆரணத்தின் சிரமீது உறை சோதியை ஆந்தமிழால் பாரணம் செய்தவனைக் குரு‡ரனைப் பற்பலவா நாரணனாம் என ஏத்தித் தொழக் கவி நல்குகொடைக் காரணனைக் கம்பனைக் நினைவாம் உள் களிப்புறவே. நம் சடகோபனைப் பாடி¡னயோ என்று நம்பெருமாள் விஞ்சிய ஆதரத்தால கேட்பக் […]

श्रीपराङ्कुश-सुप्रभातम्

श्रीपराङ्कुश–सुप्रभातम् गाथा सरस्रकिरण-क्षपितात्मगूढ गाढान्धकारमरविन्दविलोचनाङ्गम् । श्रीवैष्णवद्विजनिषेवित-मण्डलेशं प्राप्यं भजामि वकुलाभरणज्बबन्धुम् ।। (१) श्रीतिन्त्रिणीतरुवरातिफणीन्द्रभोग- पूर्णे तरोरुहरिहभक्तिगृहाधिपवासिन् । हंसध्वजद्रविडवेदशिरःप्रवक्तः श्रीमन्पराङ्कुशमुने तव सुप्रभातम् ।। (२) नाथार्यदेशिकवरो मधुरः कविश्व- गाथामयी द्रविडदशिरः परार्थान् । श्रीमन्त्ररत्नमनुराट् परमाग्धसारान् श्रोतुं स्थिताश्छठरिपो तव सुप्रभातम् ।। (३) वाणिं मरन्दशुभगां श्रुतिमार्गसौख्या नन्दप्रदां नवनवान्तवनाथवल्ली । आकर्णितुं स्वतनयप्रणुतां निशान्ते प्रत्यागताध्यशठजित् तव सुप्रभातम् ।। (४) नन्तुं नतार्तिहरमुत्तममादिनाथं नीळामही-कमलपाणिसमेतमेतम् । स्तोतुं […]

श्री पराङ्कुशपञ्चविंशतिः

श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः श्री पराङ्कुशपञ्चविंशतिः श्रीपराङ्कुशनुतिं य आतनोत् तत्पदाब्जपरभक्तिचोदितः। तं वधूलकुलभूषणं दया-वारिधिं वरददेशिकं भजे ॥ श्रीमन् पराङ्कुशनिरङ्कुशतत्त्वबोध वात्सल्यपूर्णकरुणापरिणामरूप। सौशील्यसागरमनन्तगुणाकरं त्वां संसारतापहरणं शरणं वृणेहम्॥ (१) कासारसंयमिमुखाः कमलासहाय – भक्ताः प्रपत्तिपदवीनियता महान्तः। यस्याभवन्नवयवा इव पारतन्त्र्यात् तस्मै नमो वकुळभूषणदेशिकाय॥ (२) श्रीरङ्गराजपदपङ्कजसङ्गशीलं श्रेयःपरं मधुरपूर्वकवेरपूर्वम्। नाथार्ययामुनयतीश्वरभागधेयं नाथं कुलस्य मम नौमि पराङ्कुशार्यम् ॥ (३) पापक्रियासु निरताः शृणुतास्मदुक्तिं तापत्रयेण भविनः परितप्यमानाः। […]

पराङ्कुशाष्टकम्

  अनेकपूर्वाचार्यैरनुगृहीतम् ॥ पराङ्कुशाष्टकम् ॥ त्रैविद्यवृद्धजनमूर्धविभूषणं यत् सम्पच्च सात्त्विकजनस्य यदेव नित्यम् ।यद्वा शरण्यमशरण्यजनस्य पुण्यं तत्संश्रयेम वकुलाभरणाङ्घ्रियुग्मम् ॥ १ ॥ भक्तिप्रभावभवदद्भुतभावबन्धसन्धुक्षितप्रणयसाररसौघपूर्णः । वेदार्यरत्ननिधिरच्युतदिव्यधाम जीयात् पराङ्कुशपयोधिरसीमभूमा ॥ २ ॥ ऋषिं जुषामहे कृष्णतृष्णातत्त्वमिवोदितम् ।  सहस्रशाखां योऽद्राक्षीत् द्रामिडीं ब्रह्मसंहिताम् ॥ ३ ॥ यद्गोसहस्रमपहन्ति तमांसि पुसां नारायणो वसति यत्र सशङ्खचक्रः ।  यन्मण्डलं श्रुतिगतं प्रणमन्ति विप्राः तस्मै नमो वकुलभूषणभास्कराय ॥ ४ […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.