श्रीभाष्यम् 04-04-05 अभावाधिकरणम्

श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये अभावाधिकरणम्॥५॥

(अधिकरणार्थः – मुक्तस्यात्मनः सशरीरत्वाशरीरत्वयोर्द्वयोरपि न्याय्यतास्थापनम्)

५३३. अभावं बादिरराह ह्येवम् ॥४१०॥

(विचारार्थः संशयः)

किं मुक्तस्य देहेन्द्रियाणि न सन्ति, उत सन्ति, अथवा यथासङ्कल्पं सन्ति न सन्ति चेति विशये –

(तत्र बादरेर्मतम्, सप्रमाणम्)

शरीरेन्द्रियाणामभावं बादरिराचार्यो मन्यते; कुत:? आह ह्येवं –  वै सशरीरस्य सत: प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति। अशरीरं वा सन्तं प्रियाप्रिये स्पृशत: (छां.८.१२.१) इति शरीरसम्बन्धे दु:खस्यावर्जनीयत्वमभिधाय  अस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते इति मुक्तस्याशरीरत्वं ह्याह श्रुति: ॥१०॥

(मुक्तात्मविषये जैमिनिमतम्)

५३४. भावं जैमिनिर्विकल्पामननात् ११

मुक्तस्य शरीरेन्द्रियभावं जैमिनिराचार्यो मन्यते, कुत:? विकल्पामननात् – विविध: कल्पो विकल्प:; वैविध्यमित्यर्थ:,  एकधा भवति त्रिधा भवति, पञ्चधा, सप्तधा (छा.७.२६.२) इत्यादिश्रुते:। आत्मन एकस्यानेकधाभावासम्भवात् त्रिधाभावादय: शरीरनिबन्धना इत्यवगम्यते। अशरीरत्ववचनं तु कर्मनिमित्तशरीराभावपरम्; तदेव हि शरीरं प्रियाप्रियहेतु:॥११॥

(बादरायणाशयः सिद्धान्तरूपः)

भगवांस्तु बादरायण: स्वमतेन  सिद्धान्तमाह –

५३५. द्वादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽत: १२

सङ्कल्पादेव इत्येतदतश्शब्देन परामृश्यते; अत एव सङ्कल्पात्, उभयविधं सशरीरमशरीरं च मुक्तं भगवान् बादरायणो मन्यते; एवञ्चोभयी श्रुतिरुपपद्यते; द्वादशाहवत् – यथा  द्वादशाहमृद्धिकामा उपेयु: (आप.श्रौत.सू.सोमप्रकरणे)  द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत् इत्युपैतियजतिचोदनाभ्यां सङ्कल्पभेदेन सत्रमहीनं च भवति॥१२॥

(मुक्तौ जीवस्य भगवत्सृष्टोपकरणैपरि भोगसिद्धिः)

यदा शरीराद्युपकरणवत्त्वम्; तदा तानि शरीराद्युपकरणानि स्वेनैव सृष्टानीति नास्ति नियम इत्याह –

५३६. तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्ते: १३

स्वेनैव सृष्टतनुप्रभृत्युपकरणाभावे परमपुरुषसृष्टैरुपकरणैर्भोगोपपत्ते: सत्यसङ्कल्पोऽपि स्वयं न सृजति । यथा स्वप्ने  अथ रथान् रथयोगान् पथस्सृजते इत्यारभ्य अथ वेशान्तान् पुष्किरण्य: स्रवन्त्य: सृजते हि कर्ता (बृ.६.३.१०) इति  एषु सुप्तेषु जागर्ति कामंकामं पुरुषो निर्मिमाण: तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन्लोकाश्श्रितास्सर्वे तदु नात्येति कश्चन (कठ.२.५.८) इति ईश्वरसृष्टै: रथाद्युपकरणैर्जीवो भुङ्क्ते; तथा मुक्तोऽपि लीलाप्रवृत्तेनेश्वरेण सृष्टै: पितृलोकादिभिर्लीलारसं भुङ्क्ते॥१३॥

(मुक्तौ जीवस्य स्वसृष्टैरप्युपकरणैः भोगसम्पत्तिः)

५३७. भावे जाग्रद्वत् १४

स्वसङ्कल्पादेव सृष्टतनुप्रभृतिपितृलोकाद्युपकरणभावे जाग्रत्पुरुषभोगवन्मुक्तोऽपि लीलारसं भुङ्क्ते; परमपुरुषोऽपि लीलार्थं दशरथवसुदेवादिपितृलोकादिकमात्मन: सृष्ट्वा तैर्मनुष्यधर्मलीलारसं यथा भुङ्क्ते; तथा मुक्तानामपि स्वलीलायै पितृलोकादिकं स्वयमेव सृजति कदाचित्; कदाचिच्च मुक्ता: सत्यसङ्कल्पत्वात्परमपुरुषलीलान्तर्गतस्वपितृलोकादिकं स्वयमेव सृजन्तीति सर्वमुपपन्नम् ॥१४॥

(अणोरप्यात्मनः अनेकशरीराभिमानोपपादनम्)

नन्वात्माऽणुपरिमाण इत्युक्तम्; कथमनेकशरीरेष्वेकस्याणोरात्माभिमानसम्भव इत्यत्राह –

५३८. प्रदीपवदावेशस्तथाहि दर्शयति १५ (पू)

यथा प्रदीपस्यैकस्यैकस्मिन्देशे वर्तमानस्य स्वप्रभया देशान्तरावेश: तथाऽऽयत्मनोऽप्येकदेह-स्थितस्यैव स्वप्रभारूपेण चैतन्येन सर्वशरीरावेशो नानुपपन्न:; यथा चैकस्मिन्नपि देहे हृदयाद्येकप्रदेशवर्तिनोऽपि चैतन्यव्याप्त्या सर्वस्मिन् देहे आत्माभिमान:, तद्वत्। इयान्विशेष: – अमुक्तस्य कर्मणा सङ्कुचितज्ञानस्य देहान्तरेषु आत्माभिमानानुगुणा व्याप्तिर्न सम्भवति; मुक्तस्य त्वसङ्कुचितज्ञानस्य यथासङ्कल्पं आत्माभिमानानुगुणा व्याप्ति: इदम् इति ग्रहणानुगुणा च नानुपपन्ना । तथाहि दर्शयति  वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य भागो जीवस्स विज्ञेयस्स चानन्त्याय कल्पते (श्वे.५.अ.९) इति। अमुक्तस्य कर्म नियामकम्; मुक्तस्य तु स्वेच्छेति विशेष:॥

(ब्रह्मप्राप्तवतो ज्ञानाभावश्रुतिः, सुषुप्त्यादिदशाविषयिणी)

ननु परं ब्रह्म प्राप्तस्यान्तरबाह्यज्ञानलोपं दर्शयति श्रुति:  प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम् (बृ.६.३.२१) इति; तत्कथं मुक्तस्य सार्वज्ञ्यमुच्यते? तत्रोत्तरं –

५३९. स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि १६ (सि)

नेदं वचनं मुक्तिविषयम्;  अपि तु स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापेक्षम् । स्वाप्यय: – सुषुप्ति:; सम्पत्तिश्च – मरणम्,  वाङ्मनसि सम्पद्यते (छां.६.८.६) इत्यारभ्य  तेज: परस्यां देवतायाम् (छा.६.८.६) इति वचनात्। तयोश्चावस्थयो: प्राज्ञप्राप्तिर्निस्सम्बोधत्वं च विद्येते । अतस्तयोरन्यतरापेक्षमिदं वचनम् । सुषुप्तिमरणयोर्निस्सम्बोधत्वं, मुक्तस्य च सर्वज्ञत्वमाविष्कृतं हि श्रुत्या नाह खल्वयमेवं सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामि (छा.८.११.२) इति सुषुप्तिवेलायां निस्सम्बोधत्वमुक्त्वा तस्मिन्नेव वाक्ये मुक्तमधिकृत्य  वा एष दिव्येन चक्षुषा मनसैतान् कामान् पश्यन् रमते एते ब्रह्मलोके (छा.८.१२.५) इति सर्वज्ञत्वमुच्यते । तथा  सर्वं पश्य: पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वश: (छा.७.२६.२) इति च स्पष्टमेव सर्वज्ञत्वमुच्यते। तथा मरणे च निस्सम्बोधत्वम् एतेभ्यो भूतेभ्यस्समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति (बृ.४.४.१२) इत्युक्तम् । विनश्यति न पश्यतीत्यर्थ: । अत:  प्राज्ञेनाऽत्मना (बृ.६.३.२१) इति वचनं स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापेक्षम् ॥१६॥

इति श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये अभावाधिकरणम् ॥५॥

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.