श्रीसुदर्शन मङ्गलम्

श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीसुदर्शन मङ्गलम् ॐ॥ कोटिसूर्यप्रकाशाय कुङ्कुमाङ्कितवक्षसे । स्फुरद्भीति सहस्रार-सहस्राराय मङ्गलम्  ।।  १ ।। जयद्रथवधोद्युक्त-स्वामिसङ्कल्परूपिणे । कोटिसूर्यप्रकाशाय तेजःपुञ्जाय मङ्गलम्  ।।  २ ।। अम्बरीषव्रतद्रोहि-दूर्वासो गर्वनाशिने । स्वभक्तपरतन्त्राय ज्वालामालाय मङ्गलम् ।।  ३ ।। शम्बरासुरसाहस्र-मायासूदनकारिणे । बालप्रह्लादरक्षाय ज्वालामालाय मङ्गलम् ।।  ४ ।।     बाणबाहुस्नुहिवन+अच्छिद्रेक्ष्ण+उग्रनेमये । कुतोऽप्यप्रतिरुद्धाय हेतिराजाय मङ्गलम् ।।  ५ ।। उद्दिष्टसेवाविघ्नार्त-गजेन्द्रसुखहेतवे । विद्वत्सप्रतिबन्धाय सहस्राराय मङ्गलम् ।।  […]

श्रीसुदर्शन प्रपत्तिः

श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीसुदर्शन प्रपत्तिः ॐ सहस्रादित्य सङ्काशम् सहस्रवदनम् परम् । सहस्रदोस्सहस्रारम् प्रपद्येऽहम् सुदर्शनम् रणत्किङ्किणि जालेन राक्षसघ्नम् महाद्भुतम् । व्याप्तकेशम् विरूपाक्षम् प्रपद्येऽहम् सुदर्शनम् प्राकारसदृशम् मन्त्रम् वदन्तम् शत्रुनिग्रहम्। भूषणैः भूषितकरम् प्रपद्येऽहम् सुदर्शनम् पुष्करस्यामनिर्देशम् महामन्त्रेण सम्मतम् । शिवम् प्रसन्नवदनम् प्रपद्येऽहम् सुदर्शनम् हुङ्कारभैरवम् भीमम् प्रपन्नार्तिहरम् प्रियम् । सर्वपापप्रशमनम् प्रपद्येऽहम् सुदर्शनम् अनन्तहारकेयूरमुकुटादिविभूषितम् । सर्वरोगप्रशमनम् प्रपद्येऽहम् सुदर्शनम् सुदर्शनप्रपदनम् प्रातरुत्थाय […]

श्रीसुदर्शनचक्रस्तुति:

श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः अम्बरीषप्रोक्ता सुदर्शनचक्रस्तुतिः त्वमग्निः भगवान् सूर्यस्त्वम् सोमो ज्योतिषाम् पतिः । त्वमापस्त्वम् क्षिति: व्योम वायुः मात्रेन्द्रियाणि च ।।  १ ।। सुदर्शन नमस्तुभ्यम् सहस्राराच्युतप्रिया  । सर्वास्त्रघातिन् विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते ।।  २ ।। त्वम् धर्मस्त्वमृतम् सत्यम् त्वम् यज्ञोऽखिलयज्ञभुक् । त्वम् लोकपालः सर्वात्मा त्वम् तेजः पौरुषम् परम् ।।  ३ ।। नमः सुनाभाखिलधर्मसेतवे ह्यधर्मशीलासुरधूमकेतवे  । त्रैलोक्य […]

श्रीसुदर्शनकवचम्

श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीसुदर्शनकवचम् प्रसीद भगवन् ब्रह्मन् सर्वमन्त्रज्ञ नारद । सौदर्शनम् तु कवचम् पवित्रम् ब्रूहि तत्वतः  ।। १ ।। नारद उवाच – शृणुष्वेह द्विजश्रेष्ठ ! पवित्रम् परमाद्भुतम् । सौदर्शनम् तु कवचम् दृष्टादृष्टार्थसाधकम् ।। २ ।। कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रम्हा छन्दोऽनुष्टुप् तथा स्मृतम् । सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षते ।। ३ ।। हाम् बीजम् शक्तिरत्रोक्ता ह्रीम् क्रोम् कीलकमिष्यते । शिरस्सुदर्शनः […]

सुदर्शनचक्र-नामावलिः

श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः चक्रध्यानम् तिर्यग् ज्वालाग्निरूपम् ज्वलितशिखिशिखोत्तुङ्गकेयूरबाहुम् । पिङ्गाक्षम् दीप्तजिह्वम् दशशतविलसत्तीक्ष्णधारातिरौद्रम् ।। शार्ङ्गम् चक्राब्जशङ्खान् शरमुसलधरम् सर्वशत्रून् दहन्तम् । षट्कोणभ्यन्तरस्थम् रविनियुतनिभम् चक्रराजम् प्रसन्नम् ।। सुदर्शनचक्र-षोडशनामावलिः ॐ आचक्राय नमः ॐ विचक्राय नमः ॐ सुचक्राय नमः ॐ धीचक्राय नमः ॐ भूचक्राय नमः ॐ सूर्यचक्राय नमः ॐ षट्चक्राय नमः ॐ सहस्राराय नमः ॐ सहस्रज्वालाय नमः ॐ चक्रराजाय नमः […]

श्रीसुदर्शननामस्तोत्रम्

श्रीसुदर्शननामस्तोत्रम् (सहस्रनामस्तोत्रमिति व्यासनारदसंवादे । परं ५७५ नामान्येव सन्ति ।) प्रणम्य शिरसा देवं नारायणमशेषगम् । रमावक्षोजकस्तूरीपङ्कमुद्रितवक्षसम् ॥ १॥ सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः पाराशर्यस्तपोधनः । हिताय सर्वजगतां नारदं मुनिमब्रवीत् ॥ २॥ ज्ञानविद्याविशेषज्ञं कर्पूरधवलाकृतिम् । वीणावादनसन्तुष्टमानसं मरुतां परम् ॥ ३॥ हिरण्यगर्भसम्भूतं हिरण्याक्षादिसेवितम् । पुण्यराशिं पुराणज्ञं पावनीकृतदिक्तटम् ॥ ४॥ व्यास उवाच- देवर्षे नारद श्रीमन्साक्षाद्ब्रह्माङ्गसम्भव । भवानशेषविद्यानां पारगस्तपसां निधिः ॥ ५॥ वेदान्तपारगः सर्वशास्त्रार्थप्रतिभोज्ज्वलः […]

श्रीसुदर्शनाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्

श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीसुदर्शनाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सुदर्शनश्चक्रराजः तेजोव्यूहो महाद्युतिः । सहस्रबाहुः दीप्ताङ्गः अरुणाक्षः प्रतापवान् ॥ १ ॥ अनेकादित्यसङ्काशः प्रोद्यज्ज्वालाभिरञ्जितः । सौदामिनीसहस्राभो मणिकुण्डलशोभितः ॥ २ ॥ पञ्चभूतमयोरूपः षट्कोणान्तरसम्स्थितः। हरान्तःकरणोद्भूत-रोषभीषणविग्रहः  ॥ ३ ॥ हरिपाणिलसत्पद्म-विहारार-मनोहरः  । साकाररूपः सर्वज्ञः सर्वलोकार्चितप्रभः  ॥ ४ ॥ चतुर्दशसहस्रारः चतुर्वेदमयोऽनघः । भक्तचन्द्रमसज्यो ति: भवरोगविनाशनः ॥ ५ ॥ शेषात्मकमकारश्च रक्षोसृग्रूषिताङ्गकः। सर्वदैत्यग्रीवनाल-विभेदनमहागजः ॥ ६ ॥ भीमदम्ष्ट्रोज्ज्वलाकारो भीमकर्मा […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.